IfrHilHiHM' C Muziek in de opvoeding Sublieme film voor KFA De BB-actie leverde een goed resultaat op .WF-dames winnen wederom van het Jagers-team SW-athleten lopen weer prijzen bijeen EEN BRIL Ouderavond dr de Visserschool Leerlingen Toonkunst-Lyceum dragen de lessen uit „DE AFVALLIGE" Derde man meldde zich Vuurgevecht in de bergp as HANDBAL DWS de meerdere van Phoenix „Geld te geef' Concours „De Alfer" Met schoolkameraad „aan de stok" Kans op nog meer buien Onvoorzichtig overgestoken Voordracht over Alb. Schweitzer Heeft U iets verloren Diefstallen in Dr Noletstichting Een gouden ambts jubileum bij GTB Grote zuivering op Celebes Overreden voetganger kwam in sloot terecht Water teistert vele plaatsen in Indonesië Burgerlijke Stand Dulles spreekt met Hoge Commissaris voor Vluchtelingen Zware boete geëist voor „loterij" met nylons-prijzen Poliliestukken als oud papier .Mooiste vrouw3' met Gina een vervalsing? SCHIEDAM AFSLAG FABRIEKSKANTOOR TE SCHIEDAM ASSISTENT Export-afdeling ASSISTENT Expeditie-afdeling ENKELE JONGEDAMES Dinsdag 8 November 1955 De Oudercommissie van de dr De Visserschool heeft de goede gedachte gehad om de ouderavond die gisteravond in Irene is gehouden, nu eens niet op te vullen met een lezing of een film. maar om de ouders het voor deel te laten uitleggen dat de muziek kan geven in de opvoeding van hun kinderen. Hierbij was de ruime medewerking verkregen van het Toonkunst- Lyceum te Schiedam, waarbij de leerlingen als het ware de uiteenzetting van de heer H. v. Born, viool-leraar aan dit lyceum muzikaal illustreerden. Het hoofd der school, de heer T. G. Polderman sprak in zijn inleidend woord de hoop uit dat de aanwezige ouders (die overigens in niet al te grote getale aanwezig Waren) een in zicht zouden krijgen in de mogelijk heden die de muziek biedt voor de geestelijke ontwikkeling van hun. kroost, „Zonder overdrijving kan gezegd worden dat we in de eeuw van de muziek leven", zo ving de heer Van Born zijn causerie aan. Het is dan pok opvallend dat in deze Ujd van de steeds verder voortschrijdende techniek en de kern-physica de be langstelling voor de muziek en op vallend genoeg speciaal voor Bach, toeneemt Dit is mogelijk te wyten aan het feit dat van de muziek een krachtige psychische invloed uit gaat en wetenschappelijk wordt de muziek van Bach aangewend bij de bestrijding van neurosen. Dit ter illustratie hoe diep de mu ziek kan ingrijpen in het gevoels leven, zeker bij het zich ontwikke lende kind. Verder wees spreker er op dat men niet te snel moet zeggen: Mijn kind is niet muzikaal, want eerstens zijn er byna geert volslagen on-muzikale mensen en bovendien kan een kind dat geen belangstelling toont voor muzikale oefeningen, toch wel getroffen worden door deze mu ziek, en kan er dus ook de invloed van ondergaan. De moderne muxiek-paedagoog heeft de eenvoudige blokfluit leren waarderen als medium bij het on derwijs. Hiermee wordt reeds het ge hoor ontwikkeld en dit instrument is een goede trede naar de volgende, meer ingewikkelde, instrumenten. Toen dan ook de leerlingen van het Toonkunst-Lyceum aan de beurt kwamen om te demonstreren wat zij op school hadden geleerd, waren de blokfluitklassen het eerst aan bod. Hierbij lieten o.a. twee parmantige jongetjes horen wat zij opgestoken hadden bij twee maanden. les, Het was alleraardigst. Daarna Waren de grote kinderen uit de viool- en pianöklasse aan de beurt, welk optreden afgewisseld werd met declamatie en ballet-dan sen. Het optreden van dc Rotterdam se pianiste Carry de Bruin was dan bedoeld als de climax van de avond. De aanwezige ouders hebben ken nelijk deze opvoedende avond voor opvoeders rvel weten te waarderen. Mogelijk dat deze eerste ouderavond van het seizoen door meerdere van de zelfde aard gevolgd zullen wor den. En mogelyk zullen de leerlingen van de dr De Visserschool er van profiteren. Apothekers nachtdienst: Apotheek M. M. H. Evers, Lange Haven 81, Bellen by ongeval: G.U. en G.D Tuinlaan 80. telefoon 69200. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend tedere werkdag (behalve Maart dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten. R.BL. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 Uur Iedere avond ibehaJve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8 30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum; Ven toonstelling uit eigen werken. Geopend da gelijks van 2 tot 5 uur; ook op Zondag. BIOSCOPEN' Passage, 2, 7 en 9.13 uur: „Mar ty". Monopole; 2. 7 en 9 uur „Vuur gevecht in de bergpas''. VOOlCSiLLLLNGISN Irene: 8 uur CJMV ..Jonathan" 10-jarig bestaan. Toneelavond. Volksgebouw: 8 uur ANMB-film voorstelling- R.K. Ver.gebouw (Kethel) K.A.B. Cabaret-voorstelling. Beijersbergen: 7 uur Fa. Halvax. Person ceisavond. Blauwe Huis: 8.15 uur Vara Te levisie-club. „De film die u nu gaat zien is de meest omstreden, maar ook de bes- Ie Katholieke film die ooit gemaakt is", aldus pater Scholten, gedele geerd fHm-medewerker van de Ka tholieke Filmactie gisteravond in Arcade, toen daar de Franse film „De afvallige" (Le défroqué) ge draaid werd voor een groot publiek. Hij had daarmee niets teveel ge zegd. het is inderdaad een 'gedurfd verhaal, maar op meesterlijke wyze i gegeven. Het geeft Philippe Fres- nay in de rol van de afvallige priester, die een bestrijder wordt van de Kerk. maar door zijn vriend en leerling na bittere strijd (waar bij deze vriend zelfs de dood vindt) i weer terug komt in de schoot der j Kerk. Het is een eerlijk verhaal, j allerminst tendentiteus en daardoor ook voor de niet-Katholieken alles zins aanvaardbaar. De zeshonderd leden. van. de Schiedamse afdeling De actie: „Waar blijft de derdebevredigende toeloop van vri.iwil- man?" die door de dienst Bescher- ligers. Óp 31 October waren 63 kias- irt A-VT.ïn«T «nt- sen van op tc leiden noodwachters gevormd met een totaal van 2164 In Mono pole: Als twee ongure roversbenden el kaar het overvallen van een post koets vol dollars misgunnen, draait het onvermijdelijk uit op een par tijtje geef-'m-van-katoen. En zoals dat vaker gaat; waar twee honden vechten om een been, loopt de der de er tenslotte mee heen. Dit is dan zowat de kem van de film „Vuurgevecht in de bergpas", die vanaf vanavond in Monopole draait. Deze handige derde is dan Ran dolph Scott die in deze vrij aardig gekleurde western de rol van spion vervuld. Eerst was hij zogezegd on bewust lid van een moordenaars bende. maar hij krijgt spijt van zyn onzalig werk en probeert de boel nog wat te redden. Zijn pad wordt gekruist door twee allerliefste meis jes en. door kerels met de gemeen ste gezichten van het hele Ameri kaanse continent Eerst weet hij nog handig een paar dollar-transporten te redden uit de klauwen van het geboefte, tot de heren er achter komen en zich tegen hem wenden, zodat bij het erg moeilijk krijgt. Het gevolg roing Bevolking in de A-kring Rot terdam, Schiedam, Vlaardingen, is gehouden van 17 tot 24 September, heeft zoals we van de zijde van de B.B. vernemen, goede resultaten op geleverd. Er is dan ook een uitvoe rige propaganda mee gemaakt. De rijdende bioscoop in de drie gemeen ten, de reclametram, de materieel- exposities op de trottoirs en de vliegtuigen in de lucht vormden on derdelen van een groots opgezette campagne voor het versterken van de B.B,-organisatie. Gezegd mag worden dat deze campagne geslaagd is: de cijfers zijn er om dat te be wijzen. Van 17 tot en met 30 September meldden zich 787 vrijwilligers, in de maand October niet minder dan 842. In September sloten 315 vrijwilli gers een. verbintenis met de B.B., in October 1185. Alleen in de maand October za gen dé wijken en blokken zich met 804 vrijwilligers versterkt, de over- heidsploegen van brandweer, ge neeskundige dienst, opruim- en red dingsdienst, etc. met 106 vrijwilli gers, Nog 1017 vrijwilligers moeten over de diverse wijken, blokken en ploegen worden verdeeld. Reeds nu kan gezegd worden dat 15 van de 30 permanent te bezetten reddingsploegen geheel bemand zijn, de overige vijftien gedeeltelijk. Het personeel voor de zo belangrijke verbindingsdienst is nagenoeg com pleet aanwezig. De Mobiele Genees kundige Groepen naderen, het tijd stip waarop de bezetting voltallig zal zijn. Benodigd zijn 416 functio narissen: het aantal personen dat een verbintenis sloot bedraagt 310, terwijl nog 75 personen dezer dagen tot het sluiten van een verbintenis zullen wor _n toegelaten. De afdeling „Opleidingen" van de B-B. in de A-kring werkt onder hoogspanning als gevolg van de zeer en veel geschiet met revolvers. Voor de liefhebbers om van te smullen. Tot slot krijgt de toeschouwer dan nog om van te dromen het beeld van de grootste schurk die al gil- ..de mooi langzaam door begerige j vlammen wordt geroosterd. "Waarna natuurlijk weerkeen behoorlijk Randolph Scott met z'in bekoorlijke aantal dolle ritten van postkoets en j Claire Trevor, een nieuw en beter ruiters, ongenadige vuistgevechten leven tegemoet gaat. De beide Schiedamse damesploe- gen van DWS en Wilton-Fijenoortl behaalden dit weekeinde ruime overwinningen resp. op Phoenix er. de Jagers. Wilton-Fijenoord kwam voor de tweede maal in het veld tegen de Jagers. Na 12 min. spelen opende D. de Keyzer de score voor de rood-witten en dit was tevens het sein om meer te schieten, want zonder doelpunten kan men een wedstrijd nu eenmaal niet winnen. In de 15e minuut was het H. de Raay die de stand op 3—0 bracht door twee zuivere doelpunten. Hier na speelde de ploeg iets rustiger en aanvoerster M. v. Gent-Stada maak te er voor de thee nog 4—0 van. In de tweede helft duurde het ge ruime tijd voordat er weer gedoel punt werd. De Schiedamse dames opereerden wel het grootste gedeelte voor het Haagse doel. maar eerst in de 10e minuut maakte N. Brok- ling er 5—0 van. In de laatste mi nuten van de wedstrijd werd het tenslotte 70 door doelpunten van N. Boa-Van Hou welingen en K- de Raay. De DWS-dames speelden in D*in Haag tegen het niet zo sterke Phoe nix en bracht ook zoals wel was verwacht, de twe® punten mee naar Schiedam. Al reeds na 5 min. spe len was de stand 6—2 door fraaie doelpunten van M. de UyL phoe nix scoorde tegen, maar de blauw witter! waren over alle linies de meerdere en N, Rob art zorgde er voor dat de stand nog voor de rust 14 was. Na de thee speelden d» Schie damse dames wat rustiger en met prima opgebouwde aanvallen wisten zij nog drie maal te scoren. Ver diend won DWS deze ontmoeting met 1—7, Het 2* herenteam van DWS wist ook uit de wedstrijd tegen Wings 2 geen winst te behalen. Het ziet er voor dit team niet erg fraai uit, de helft van het aantal te spelen wed strijden zit er op en de Schiedamse reserves hebben nog 0 punten-. Nu werd verloren van Wings met 3—7; de drie Schiedamse doelpunten wa ren voor rekening van L, Kune- De wedstrijd van het le heren- elftal van DWS dat tegen de Schut ters moest spelen, werd op het laatste moment nog uitgesteld, daar er in beide elftallen functionaris sen, spelen die deel uitmaken van de Technische- en Jeugdcommissie van de afd. Rotterdam en d*>ze moesten aanwezig zijn bij de wed strijden die op de Technische dag werden georganiseerd. Het le herenelftal van Wilton- Fijenoord gebruikte zijn vrije dag t om vriendschappelijk te spelen te- j gen het Rotterdamse Actief. De strijd ging gelijk op en tot 8 min. j voor het einde is het verschil niet j meer geweest dan één doelpunt. In j de laatste minuten liep Wilton uit en won verdiend met 11—7. 1 cursisten w,o. een aantal cursisten, dat vóór 17 September tot de B.B. toetrad. Indien de verwachtingen worden bewaarheid zullen deze ge tallen. per 28 Februari resp. 125 en 4000 bedragen. Men is or echter nog niet. Gesta dig zal worden voortgegaan met het aanwenden van alle pogingen, wel ke tot een goede bezetting van de B.B.-organisatie zullen kunnen lei den. Voor Kath. Kring Verder Ned. Kamerkoor en de Toneelgroep Puck Donderdagavond a.s. komt „De Toneelvereniging'' in het Passage- theater voor de leden van de Katholieke Kring het blijspel „Geld te- geef" opvoeren. Het is een char mant oprecht familie-verhaal van een onbekommerd levend gezin, waarin de grootvader echter wets overtreder wordt, omdat hij een passie heeft vot het vervaardigen van bankbiljetten. Er komen natuur- lijk verwikkelingen uit voort en komische situaties. De regie en de bewerking is in handen van A. Defresne, terwijl in het stuk o.m. meespelen Frits van Dijk en Johan Elsensohn. Verder komt op Donderdag 24 November het Nederlandse Kamer koor onder leiding van Felix de Nobel in Musis voor de Kath. Kring een a-capella zangavond ver zorgen. Dit belooft weer een prach tige avond te worden voor dc lief hebbers van koorzang. Vorig jaar heeft dit koor niet de belangstel ling gehad, die het ongetwijfeld vierdient. Het is een klein maar liitgt'ezen enstmble van 17 beroeps-zangers en -zangeressen. In de loop der jaren heeft het zich voornamelijk toegelegd op de beoefening van a-capella zang. een tak van kunst die specifiek Nederlands is en in de 15e en 16e eeuw tot grote bloei is gekomen. Dit koor heeft vele hedendaagse componisten, in bin nen- zowel als buitenland geïnspi reerd tot het schrijven van a-capella werken. Tenslotte kar gemeld worden dat op Donderdag 8 December de Toneel groep Puck voor de Kring in het Passage komt met het opmerke lijke stuk „Cycloon 3 antwoordt niet" <Les Cyclones) van Jules Roy. De vertaling is van W. van Veenendaal en dé regie van Cas Baas, De ioor: prijzen werden gewonnen 1. A, Burggraaf. 9 stuks 670 gram: 2. F, de Jong jr. 9 3. F, L. de Jong 7 4. H. Burggraaf. 6 5. Th. van Vliet 7 6. R. dc Jong7 7. C. dc Nijs7 8. J. Zagwijn4 9. P. de Jong.2 10. G. Kuiters2 590 480 400 370 360 350 250 130 UO Het afgelopen weekend hebben de SW-athTeten weer vele lauweren geoogst. Zaterdag werd deelgeno men aan de Ronde var. Zevenhuizen over een afstand van 3500 meter. Ruim 60 athleten namen tan deze wedstrijd deel. De wedstrijdploeg, bestaande uit de loper» Bertus Veld hoven, Anton van Dommelen en Ben Krabbendam, legde voor één jaar beslag op de fraaie wisselpla quette, beschikbaar gesteld door de burgemeester van Zevenhuizon. Bertus Veldhoven behaalde hier zijn zesde achtereenvolgende over winning en bezette in zjjn klasse wederom de le plaats in U min. 28.7 sec. Anton van Dommelen w^rd in zijn klasse 2e in 12 min, 25, Ben Krabbendam 3e in 12 min. 25.1 en Huigen &e. Bij de B-klassers be zette Joop Smit verder de 4e plaats. Daar in het algemeen klassement Veldhoven de 2e plaats bezette- Van Dommelen de 12e. Krabbendam de 13e en Smit de 14e, kwam. de pla quette voor één jaar in hun bezit. dat De Schiedamse hengeisporivereni- ging ,.De Alfer" hield Zondag een geslaagd onderling concours in de - Bomhaven. De vangst bestond uit 60 maatvissen. De elfjarige Jan C. uit Overschie heeft het gisteren op het Stations plein letterlijk „aan de stok" gehad met zijn schoolkameraad wegens het verklikken bij de onderwijzers van een spijbelpartijtje. Jan kreeg met een stok een paar flinke klappen op ■het hoofd cn viel flauw. De GG en GD heeft hem geholpen. Jan ging eerst naar het ziekenhuis en vandaar naar huis. Dankstond voor 't gewas De Nederlands Hervormd-Gerefor- meerde Evangelisatie zal morgen avond om acht uur een dankstond voor het gewas houden. Ds H. G. Abma zal de dienst leiden. van de Kath. Filmactie bebben vrij wel ademloos deze grote rolprent aanschouwd. Maar de KFA had nog meer gan gen of het film-menu staan, nl- de bekroonde documentaire van Her man v. d. Horst ..'t Is te Boord", het epos van onze haringvissers en Joop Gesink's poppenfilm „Kermes- se Fantastique" zodat het een prachtavond is geworden. Voorzitter J. H. Schaeffer verheugd met de grote opkomst en kondigde een tweede voorstelling aan, waarschijnlijk op 8 December. Op 28 November zai in Monopole worden vertoond „Europa '51" met Ingrid Bergman in de hoofdrol. DE BILT. Binnen het omvang rijke lagedrukgebied -boven het Oos telijk deel van de Oceaan zwenkte de hoofdkern bij de Golf van Bis- caye naar het Oosten af, meldt het KNMI. Boven Rusland trok een krachtig hogedrukgebied naar het Zuiden. Tussen beide druksystemen hand haafde zich boven ons land een zwakke Zuidelijke stroming die zachte lucht uit Frankrijk aanvoer de. De maximumtemperaturen He pen Maandag plaatselijk tot onge veer 20 graden op. Verwacht wordt dat de storing bij de Golf van Biscaye naar Ierland trekt en dat défce storing de kans op buien bij ons doet toenemen. Deze resultaten bewijzen weer de SVV-ers op het gbecie pad z'jn. Ruim 70 athleten namen voorts Zondag deel aar. de Nationale Veld- j parkloop ts Deift over een afshind 1 van 3500 meter. Alhoewel net par- cours 7.s«r zwaar was, uehaalde Her- tus Veldhoven zijn zevende over- winning- Hij bezette dan ook de eer-sto plaats in 10 min. 23.7. Een prestatie temeer, daar Veldhoven ook Zaterdag een zware wedstrijd i ge lopen had. Bij Antor. van Dom- melen zat dc wedstrijd van Zat er- dag echter nog in de benen. Hij kwam ais zevende binnen in dc tijd - van 11 min. 30 sec. Van Heijnin- pen werd in zijn klasse 13e in 12 mimuen 15.3 sec., terwijl Arnold Dmim bij de Junioren dc lie plaats j bezette. j A.s. Zaterdaz nemen de SW-evs I weer neel aan dc Raadhuis loop te I Alph-v; d. Rijn. Wij zij'.! benieuwd j of zij ook daar besiag op de wis- i sclprijs z'-lüon leggen. Op het kruispunt van de BK-Iaan en de Jan van Avennesstraat is gis- tera\'ond tegen zes uur de 19-jarige wielrijder J. H. door een auto aan gereden. H. stak n.l. de weg over, zonder acht te slaan op het ver keer in de BK-laan en bovendien had hij zijn licht niet aan. De auto mobilist, een monteur uit Maassluis, zag de fietser te laat en kon de aanrijding niet voorkomen. De fiet ser werd gegrc en en 20 meter mee gesleurd. Het gevolg was een lich te hersenschudding. Na in het ge meenteziekenhuis te zijn geholpen, kon H. weer naar buis gebracht worden. De heer K. J. Junius Tngerman zal op Donderdag 10 November in Irene voor de gemeente-leden van wijk 2 van de N.H.G. een voor dracht met lichtbeelden en muziek houden over het werk van Albert Schweitzer. Spreker heeft een groot deel van. zijn leven in Afrika door gebracht. kent dokter Schweitzer persoonlijk en was meerdere malen bij hem in Lsmbarene. Hij spreekt dus uit eigen aanschouwing en er varing. Het zal dus wel een, inte ressante avond worden. Te bevragen aan het Hoofdbu reau V2n Politie te Schiedam tussen 9—12.30 uur en 25 uur: Blauw-witte wollen shawl; doos inh. busjes melk; damesportemon- naie met inhoud; autoband; stalen duimstok; gummibal. Te bevragen bij de vinders: 3- wielig kinderfietsje. Lelieveld, Troelstralaan 26; handrïjwielpomp- je, W. F. Putter. Potgieterstraat 23a; duimstok, J. van Duijn, Jacob van Lennepstraat 22a; fietspomp, H. de Groot. Hooikadp 4; rode portemon nee met inhou*. Verhoeven, Insu- lindesingeï 50a, Vlaardingen; bruine portemonaïe, K. Collignon. W. Frankelandsestraat lila; bruine ac- tetas met inhoud, Schulze, Da Cos- tastraat 46a; grote hond, Woonschip Trtx, Noordvest; armband, G. van Kuieren. Chr, Huygensstraat 10b; kruisje, R. Buitendijk, Rubensplein 17b; bedrag aan geld, W. Meijer, Fabripiem 26; huissleutel. Taverne, Warande 123; rood étui inh. vulpen, vulpotlood en 4-kleurenpotiood. v. Veen, Lorentzlaan 49c; vulpotlood, R. Fons. Hoogstraat 78b; sleutel aan plankje, v. Mourik. school Edison- plein; steeksleutel, L. Krommen hoek, Singel 159b; brii in koker. De Wilt, Heren pad 21 kettinkje met sleutels en plaatje, Bazen, Nieuw- i andflat 36; bruine glacé handschoen, Wed. Santing, Lange Haven 75; 1 p. blauwe kinderwanten. K. v.Nie- \'eld. B.K.laan 280; zwart m. grijs wollen handschoen, R. Bruin'. Car- thesiusstraat 32a; gele shawl, Don kersloot. Eendraehtstraat 62; zijden sjaal. Clements. D. A, de Jongh- s tra at 7c; shawl, K. de Gier. Rem- brandtlaan 36b; 1 paar grijze kin- derbnndschcionon, F. v. d. Klink, Boei'havelaan 9c; 1 p. glacc hand- schoenen, A. Noordijk. v. Smale- vcltstraat 13; rode kinderwant. me- j vrouw de Haa.v. Jan Steenstraat 27; 1 p. he ren g lace's, mevr. Geurt sen, j j Julianalaan 100. j Programma Vara TV-club j I Dc loden van de Vara Televisie- r'i.d) kunnen deze week twee keer genieten van pen goed programma. -! Vanavond om 8.15 uur komt het J blijspel „Het witte .«cliaan van cle i 1 ïpmilie" met Johan Violei rn Coba 1 Kclling op het scherm _en Zatcr- dagavond komt om 8-13 het- be- kende varieteitsprngrammn „Blok- i band". Plaats: 't Blauwe Huis, Lange i Nieuw? tra at 183, (de poort naast j 1 het Gymnasium), j JONGEN VALT UIT VRACHTAUTO Gistermiddag omstreeks 12 uur is op het Stationsplein een jongen uit een vrachtauto gevallen. A. L.. 16 jaar oud, zat naast de bestuurder en leunde zwaar tegen het portier. In een bocht sloeg de deur open en viel de jongen naar buiten. Hij klaagde na de val over pijn in het onderlichaam en werd daarom naar de dr Noletstichting gebracht, maar kon later weer naar huis. Gedurende het weekeinde zijn dieven bezig geweest in de nieuwe vleugel van de dr Noletstichting v/aar de laatste hand wordt gelegd aan de afwerking. De schilder J. M. D. miste oen schuurmachine. die een waarde van ƒ250,vertegen woordigde. De electricien J. van B. mist een TL-balk met een licht buis en de vloer legger C, van C, is een flink stuk vloerrubber kwijt. Zaterdag a.s. herdenkt de heer J. Zuidgeest,opzichter le klasse van de Technische Bedrijven te Schie dam het feit dat hij 50 jaar geleden in dienst trad der Gemeente. Op dien dag, zal de jubilaris 'smor gens om 10.30 uur gehuldigd wor den in de cantïne door directie en commissies, terwijl daarna, om. 11.30 u«r gelegenheid bestaat voor het personeel de jubilaris te feliciteren. MAKASSAR. Een groot Offen sief van leger, luchtmacht en ma rine Is Ingezet met het doel om In Zuid-Celebes de benden van de Da- roel Islam, wier aantal op dertig tot vijftigduizend man wordt ge schat, thans radicaal onder de knie te krijgen. Op drie plaatsen langs de kust van Bone zijn' marinesoldaten en. troepen van de landmacht aan. wal gezet, die onder zware tegenstand van de zijde der benden het berg achtige land binnendringen. Volgens legerberichten zijn er reeds talrijke gesneuvelden. AMSTERDAM. Maandag is een. 51-jarige voetganger door een vier wielige personenauto aangereden. De man kwam in de naast de weg ge legen sloot terecht. Na dat hij op het droge was ge bracht, vervoerde de GGD het slachtoffer naar het ziekenhuis, waar slechts de dood kon worden gecon stateerd. Volgens de politie zou de chauffeur de voetganger te laat heb ben. opgemerkt en een aanrijding niet hebben kunnen voorkomen. DJAKARTA. In West-Java zijn verscheidene rivieren opnieuw bui len hasr oevers getreden en hebben grote uitgestrektheden rijstveld en bouwland overstroomd. Men schat de sinds September aangerichte schade op ƒ2,4 miUioen. Ook in Midden- en Oost-Sumatra worden ernstige overstromingen ge meld. waardoor tientallen kampongs tot de daken in het water zijn ver dwenen. De rijstoogst in Kerintji is vernield. De stad Padan is geïso leerd. In Zuidoost-Borneo hebben aan houdende zware regens alle verbin- dingen ontwricht Rondom Bandjer- masin heerst voedselgebrek. Men heeft hulp van de regering in Dja karta gevraagd. Geboren: Antonius J. z.v, A. J. Jonk cn 11. J. de» Herder: Anörles z.v J- Bijlco en K. Jungblut: Ro sette. d.v. G. W. K. L. Heijblom en T. van Boven: Joyce, d.v. W. C. Ypes cn H. C. Breusekcr; Ja nette, d.v, R. van Raalte en P J. Coenra- dje; Wilhelmina C. d.\, J. Nagte- gaal cn M, de Geus: Maria M. P. L. d.v, M. Loch en M. J. A. Pesters; Gerrie, d.v. H. Bsck en M. Viskil; Maria Th. d.v, A, Verschuur en H. S. Suuker. Overleden: M. M. Bon, 63 Jr wed. van Jacob'.;s N. van Touw; P. van Groot velg 4 jr vr van G. Groene- wegen. GENÈVE. De Amerikaanse mi- i nister van Buitenlandse Zaken, Dulles, heeft Dinsdag gesproken met de Hoge Commissaris voor de Ylueh- telingen, mr G. J. van Hmiven Goed- hart. Gemeld worcli, dat zij o.a. ge sproken hebben over cle tenlasteleg- ging van premier Boelsjanin. dat 100.ÖOO Sowj et -vluchtelingen „tegen hun wil" in West-Duitsland vastge houden worden. Dulles heeft Van Heuven Goedhart opnieuw verze- i kord, dat de Amerikaanse politiek j gekant is tegen elke poging om vluchtelingen te dwingen naar Rus- land terug te keren. Ruim 2,5 milliorn radio- f luisteraars in ons land i DEN HAAG, Het aantal aange- geven radio-ontvangtoestellen in Ne- j der land bedroeg per 1 November i 1955 2.071.483 tegen 2.060.719 op 1 Oc- tober 1955. Op 1 October 1955 waren cr 519.238 aangeslotenen op het draadomroepnel tegen 517.920 op 1 September 1955. DJAKARTA. Tegen het ein de van dit jaar zullen in de Indo nesische wateren acht in "West- Duitsland voor de Indonesische ma rine gebouwde patrouillevaartuigen in dienst zijn. Zij zullen hoofdzake lijk worden gebruikt voor de strijd tegen de smokkelaars langs de kust. Nederland blijft met Noorwegen samengaan in atoomonderzoek OSLO. Noorwegen en Neder land hebben hun overeenkomst voor samenwerking in het kernonderzoek met drie jaar verlengd. Tegelijkertijd zijn de twee landen overeengekomen hun samenwerking uit te breiden tot het uitgestrekte terrein van de practische toepassing van de atoomenergie. Krachtens het accoord zullen Noorwegen en Ne derland nu ook apart kernprojectén gaan uitvoeren. Het accoord werd vorige week in Amsterdam "getekend. HAARLEM. Een boete van ƒ2500,subs, drie maanden hechte nis hoorde de Haarlemmer J. v. d. DL Maandag eisen wegens overtre ding van de loterijwet. Hij "werkte volgens een bepaald systeem, waardoor men in het bezit kon kamen van een paar nylonkou sen, door eerst een lot te kopen van een. kennis en door later vier bon nen aan een ander te verkopen. Slaagt men daarin dan heeft men voor één paar kousen één gulden be taald. De verdachte deelde mede, dat hij ongeveer 25.000 paar kousen afge leverd heeft. Hij was van mening de Loterijwet niet te hebben over treden. De verdediger concludeerde tot vrijspraak. De kantonrechter zal over veertien dagen schriftelijk uit spraak doen. Indonesische scholen in Europese hoofdsteden DJAKARTA. Het Indonesische ministerie van Onderwijs heeft het voornemen bekend gemaakt, in Azia tische en Europese hoofdsteden waar veel Indonesiërs wonen, scholen te stichten, opdat de kinderen een In donesische schoolopleiding kunnen krijgen. DJAKARTA Dc hele poli- tic-afdeling, die sicli met de wcemdeltfipcndiertst berip houdt, loopt met pijnlijke ge zichten ro?id. nu gebleken is, dat een pij/honderd leggers en andere immigrnttcbeschet- den door een paar loopjon gens van het bureau voor oud papier cijn verkocht. De ondernemende knapen hebben hun commercieel ini tiatief met opsluiting in de cel rnocten bekopen. ROME Oreste Cavalierl, de broer pan de vroeger beroemde zangeres Lino. Cavalieri, heeft 'vaor een Romeinse rechter inbeslagne ming geëist wan de film „De mooi ste Vrome van de Wereld", waarin Gina Lollobrigida de titelrol speelt en waarvan kortgeleden in Amster dam de wereldpremière heeft ge draald in aanwezigheidvan Gina zelf. Volgens de broer van de zangeres is ze „een luidruchtige vervalsing van haar levensgeschiedenis, waar door haar goede naam wordt ge schaad". Lina Cavalieri heeft vol gens haar broer Oreste, nooit ge duelleerd of de can-can gedanst, zo als Gina Lollobrlgida dat in de film doet. De advocaat van Cavalieri stelde voor, dat de rechter de film zelf zou gaan zien. Er is nog geen uit spraak gedaan. QUEBEC Op de St. Laurens- rivier is een Canadese baggermolen, die de stroom werd opgesleept, ge zonken Door het slechte weer heeft men slechts vier va» de veertien, opvarenden kunnen redden, REGGlO (Zuid-Italië) Zeshon derd leden van de afdeling der Ita liaanse communistische partij heb ben bedankt i.v,m de campagne, die thans tegen de „Maffie". een gehei me roversorganisatie in Zuid-Italië en Sicilië wordt gevoerd. Kan ik Uiv kaartjes H ollatidNoorwegen overnemen?'9 Zondagmorgen vond bij de spoorwegovergang in. de Klompersteeg te Geld. Vee nendaal een verkeersongeval plaats, waarbij drie personen uit Venlo, die op weg waren naar de voetbalwedstrijd Hol landHoorwegen, werden ge wond. Doordat de remmen weigerden viel de auto, waar mee dit drietal reisde, van de spoordijk en ktcam in een bos je kreupelhout terecht. Terwijl de gewonden al ker mend uit de gekantelde auto probeerden te kruipenging een andere «utomobiiist, die toevallig passeerde, naar Tien toe, niet om de gewonden bij te staan, maar.om te in formeren of zij de toegangs bewijzen voor de voetbalwed strijd. niet wüden overdoen, omdat zij die nu toch wel niet meer nodig zouden hebben... D, DE BRDIN Oranjestraat 9 Op Vrijdag 11 Nov. 1955 v.m. 11 uur in Geb. Arcade (R.K, Volksbond), Lange Haven 71, Schiedam van de nav. pan den en erven te Schiedam: VISSERSTRAAT 22 en 24, KORTE ACHTERWEG 5. BEOERSVELD 153. OOSTEKSTRAAT 70. In bod op resp. 850.—, 950.—. 1050.—, 1850.— en 3250.—. Notaris P. Schaberg, Tuinlaan 102, Schiedam (Tel. 68900). vraagt voor spoedige indiensttreding administratief onderlegd en kennis der modern» talen. Leeft yd tot 25 jaar. Mulo-diploma, Leeftijd tot 23 jaar. Leeftijd 21—24 jaar. Voor administratief, en typewerk, In bezit Mulo-diploma, Sollicitaties met opgave van de functie waarop wordt gereflecteerd onder no. S 421 bur. van dit blad. Te koop aongeb. Blanke kapstokken 16.50. Keus uit 20 diverse model len. Plate t.o. Stadhuis - Schiedam. Schrijfbureaus v.a. 98.—. Alles mooi blank in andere maten. Plate Meubelfabriek t.o. Stadhuis. Wie echt kiezen wil, heeft Seen keus. Die moet n3ar „Solinffen". Scharen, messen, Gero Specialist. Broersvesl 57, Telefoon 55193. Uw mes of schaar bot? „So- ling en" slijpt en knapt 7.r op. Slijperij en StoaW. handel ..Solingen", B. vest 57, Telefoon 55193. JlRto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd. gemonteerd m. bij levering van nieuwe ket- tingkast. spaken, spatborden en jasbeschermer, 37,50. Frans Waltman, Rotterdam se dijk 240, tel. 68948. Koopt een bromfiets bij Leijte, het zal U niet spijten. Wij hebben voor U NSU, Victoria, Berini M 21, Bata- vus. Centre. Kreidler. Wij leveren op gemakkelijke be- ding. Leijte, Swammerdam- •igol 23, Dr Wibautplem 49 Glasklsten voorradig, diverse maten, billijke prijzen. Van Katwijk"9 Giashandel. Tel. 68735. Lange Kerkstraat no. 38. Let op het juiste adres. Diversen Alles op het gebied van glas in lood. jAa-Ve" Glas-ln- loodbedrijf. West Franke landsestraat 10, teh 86280. Woningruil Schiedam—Den Haag, Aan- geb Den, Haag vlak oij Zui derpark, 15 min. van strand en zeeherenhuisje, 5 hu eentr. verw,, Bruynzeelkeu- ken. 52.50. Gevraagd: Schiedam of R'dam: 5 kaïm woning, ruim uitzicht; tot ca. 50.—. Uitv. aanb» w. 3490 bur. van dit blad. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1