Jsü 1 1 TT Nieuwe C.A.O. voor classificeerders Roodborstjes, onze win Ier gast en, laten weer hun roep horen m DE KLERKeZN J yS Koeriersters Mezen houden opruiming onder de insecten COUPON! De vogels in November CJMV Oud-Mathenesse viert haar tien-jarig bestaan Grote zege van L.E.V. Shell-Wilton is heel spannend WAT SCHIEDAM I1S OCTOBER LAS Klaproos-collecte op Zaterdag a.s. WALDO-RUSCHOOL 69915 Behoudens accoord rijksbemiddelaars Weduwe verborg geld in kachel B. en W. van R'dam „Herbouw molen de Noord" Burgerlijke Stand °°NDErDAg WOAG COUPONS r':':.;""..', AH- 'f:-É| Schilder v. "t Sant jubileerde ANMB vertoont zelf films Zes gewonden bij botsing Han Urbanus komt hier honkballen Personenauto ramde verkeerszuil Tentoonstelling gemeentewerken verlengd „AMSTELDIEP" HAD AANVARING Franse troepen doden tachtig rebellen in Algerije Beurswaarde-index in October gedaald Eden tegenstander van internationalisatie Zuidpoolgebied C SCHIEDAM Varkensniarkt /Có ,Spikke!aasvarkens' Woensdag 9 November 1955 De trekmaand is zoals gewoonigk weer een heel drukke maand geweest. Enorme aantallen vogels van allerlei soort hebben hun broedgebieden In IS oord-Europa verlaten en de lrtnge cn gevaarvolle reis naar het Zuiden ondernomen. Zeer veel vogels passeerden bij die gelegenheid ons land, waarvan een groot aantal een of meer dagen in oris land bleven hangen om te foiirageren en in het algemeen om weer wat op hun verhaal te komen. Andere vogels hebben zich tijdelijk ten onzent gevestigd en blijven totdat de voedselbronnen zijn uitgeput of tot zy door de winter genoodzaakt werden naar Zuidelijker regionen te vertrekken. Hier hebben wij ditmaal niet zo veel van de trek kunnen ontdekken, met uitzondering van enkele flinke troepen vinken en wat graspiepers. Desondanks v emelt het thans in het bos van de kleine vogels, waar de onkruidterreinen een dorado zijn voor de zaadeters. Het komt herhaal, delijk voor, dat wij meer dan hon derd vinken bij elkaar zien. Als zij opvliegen laten zij voortdurend hun trekroep „tjuup-tjuup" horen. Aar dig is. dat er tussen de vinken altijd wel een stuk of wat kepen zijn te ontdekken, wier min of meer hees klinkend „kèèp-kèèp" verwarring met andere soorten totaal uitsluit. Mannetjesvinken zijn bijzonder fraai gekleurde vogels, maar ik vind een keep nog mooier. Wat bij de vink roodachtig is, is bij de keep mooi oranje-bruin: vandaar dat men hem in sommige streken oranjevink noemt. Ik vind deze naam gelukkiger gekozen dan keep. welke laatste be naming uiteraard aan zijn roep ont leend is Van de kepen kunnen wij met zekerheid 2eggen. dat zij uit Skandinavië of Oost-Europa kamen, omdat zij op onze breedtegraad niet broeder.. Zij hebben dus al een flin ke reis achter de rug. Van de vinken is het wat moei lijker om te zeggen -waar zij vandaan komen, omdat er ook in ons land zo heel veel vinken broeden. In ieder geval moeten er veel buitenlanders onder zijn, omdat de ^Nederlandse vinkenstand toch niet zó groot is als de enorme aantallen, die in October en nog in November voorbij trekken. Bastaard-nachtegaal Veel vogels zijn er, die om zo te 2eggen, ongemerkt bij ons komen binnenvallen. Voorbeelden daarvan zijn roodborstjes, heggemussen. goud. haantjes e.d. Heggemussen alias bas taard-nachtegaaltjes zijn er thans meer dan in de zomer en zulks is ge makkelijk vast te stellen, omdat deze muisgrijze vogeltjes eigenlijk steeds geluid geven. In de zomer zingen zij of laten op zijn minst hun lokroep horen en dit laatste geluid vernemen wij in het winterhalfjaar uitsluitend. Ongetwijfeld zullen sommigen met mij geconstateerd hebben, dot er de vorige maand zo veel mezen waren. Koolmezen en pimpelmezen. Zowel in het bos als in de kleinste bossages bij boerderijen of in tuinen waren zij te vinden. En nog steeds ontmoe ten wij deze kwieke klauteraars op onze wandeling en geloof maar. dat sij zo gezamenlijk een behoorlijke op ruiming onder het insectendom hou- den. Komen de Spechten Ik ben altijd ontzettend blij als ik weer eens een oude vriend tegen kom: dat herinnert je altijd aaxi de dag on van weleer. Ditmaal was het een grote bonte specht. Deze vogel van spreeuw grootte (de kleine bonte bestaat ook en is zo groot als een mus) broedde hier tot 1944 in min stens zes paar en nu zijn wij al blij als één specht ons met zijn bezoek komt vereren. Prettig was het om het bekende „tsjek-tsjek" weer te horen. Ik hoop nog steeds, dat een paartje van deze mooie vogels zich mettertijd in het Volkspark zal gaan vestigen en er zal gaan broeden. Sommige popel- stammen zijn haast dik genoeg dat de specht er een woning in kan beite len. De grote bonte specht is een fraai gekleurde vogel. Kop en vleu gel zijn zwart en wit, dc romp is geheel wit cn beide screen bezitten een vuurrode stuit. Bovendien is bij het mannetje de schedel' eveneens rood en bij het wijfje is deze zwart. Leuk is het om te zien hoe de spech ten met korte rukjes spiraalsgewijs langs een boomstam omhoog klau teren. Zij voeden zich uitsluitend met insecten, zijn dus zeer nuttig. De eerste roodborstjes, in oiwe contreien echte wintergasien. zijn ook weer gearriveerd en hun krake rig „snikkerikktk" of hun uitermate liefelijk gezang horen wij allerwegen. Zij zijn wet de enige vogels, die in deze tijd zingen, hoewel de winter koninkjes zich eveneens wel laten horen. De roodborstjes blijven ons in de wintermaanden gezelschap houden en als het goed wintert ko men xij vlak bij onze woningen, waar z(j zich gaarne l^ten voeren. Ouderwets voorjaar stellig weer in dc plas hun nest bouwen: In een tweede plas dobberden nog steeds de wintertalingen, wilde een den en een stuk of twaalf heuselijke smienten. Prachtige grijs met bruin gekleurde vogels tuet bruine kop cn gele schedel, zoals wij ze ook in het Julianapark kunnen zien. De bewo ners van dit park zijn echter tamme exemplaren. Wel leuk om ze eens goed te bekijken, maar geef mij maar de echte wilde dieren, die in groepsverband zulke prachtige evoluties maken en daarbij steeds hun wilde roep, een fluitend „pieuw- pieuw" laten klinken. Redenen waar om deze eenden ook fluiteenden ge noemd worden. Bierdief Gezien de grote menigte van vo gels in het bos plus omgeving ziet het er weer echt ouderwets uit. Jammer alleen, dat de meeste vo gels. als de voedselvoori-aad uitge put is, weer gaan verdwijnen. Doch dat duurt nog wel even en we kun nen zelfs nog enkele soorten ver wachten. Ringmussen komen stellig nog in het bos en koperwieken kun nen we eiko dag verwachten. In de juinen heb ik ze al bij hon derden gezien evenals kramsvogels, waar zij druk doende zijn om de duindoorns van hun bessenvoorraad te ontdoen. Kramsvogels heb ik de zer dagen al in de polder gezien. Zij houden zich bij voorkeur in wei landen op, terwijl koperwieken bos achtig terrein prefereren. In het Kethelse bos zijn de snip pen nog steeds aanwezig en in de grote plas zag ik de beide futen, thans in winterkieed. dapper naar voedsel duiken. Als zij de winter J zijn. overleven, zullen zij het volgend 1 Hier en daar zagen wij in de pol der een enkele Vlaamse gaai, prach tig gekleurde kraai-achtige vogels, die zich evenwel niet in een goede reputatie mogen verheugen vanwege hun voorkeur in het voorjaar voor eieren cn jongen van andere vogels. In de afgelopen maand is er een merkwaardig grote doortrek van gaaien langs de kust geweest en ver scheidene exemplaren vonden het blijkbaar bij ons zo kwaad nog niet. Het gevolg was. dat vele van hen over het westelijk deel van ons land uitzwermden en zodoende kwa men wij er hier ook enkele tegen. Iemand vertelde mij, dat hij een aantal van deze vogels in de om geving van de Begraafplaats had waargenomen. In ieder geval kun nen zij op het ogenblik weinig kwaad uitrichten. Ofschoon zij alleseter zijn is hun hoofd voedsel toch eikels en gezien de enorme aantallen trekkers moet het met de eikeloogst in het hoge Noorden' niet te best gesteld A. DE JONG. rig bestaan heeft de C.J.M.V. Oud- Mathenesse (wijk VI van de N.H.G.) Dinsdag een feestavond gehouden in Irene. Behalve de leiders en leid sters, die de klucht „De keizer komt" voor het voetlicht brachten, namen ook de leden in de zaal actief deel met de samenzang en het mast- klimmen. De voorzitter van Oud-Mathenesse, de heer J. H. Elderson, opende het gezellig onder-ons in Irene met een hartelijk woord van welkom. Hij sprak van de dankbaarheid, die ve- De biljartvereniging LEV uit Vlaardingen heeft in de tweekamp tegen Metropole uit Schiedam op de jongste clubavond een grote over winning behaald: alle vier partijen gingen n.l. voor de Schiedammers verloren. Van de veertien gespeelde partijen won LEV er tien, Metropole 4: de Vlaardingers hebben thans derhalve een bijna beslissende voor sprong. Maar zolang de ballen nog rollen. De tweekamp tussen de biljartvereni gingen Shell en Wilton heeft een span nend verloop. Nu er drie wedstrijden gespeeld zijn, is de stand 23—2i in het j Bibliotheek 20001 boeken in omloop gebracht (vorig jaar 20111). Het iva- ren 9410 romans, 5322 studiewerken en 5279 kinderboeken (vorig jaar resp. 9722, 5003 en 5386). Hiervan Werden uitgeleend in (achtereenvolgens, romans, studie werken en kinderboeken): Centrale Bibliotheek aan de Lange Haven: 6392 (vorig jaar 6400) en 4103 (3837); Filiaal Dwarsstraat: 304 (366). 73 (87) en 108 (112); Filiaal Lorentz- plein; 1614 (1696), 912 (951) en 693 (627)Uitleenpost Kethel: (535 (533), 147 <63 en 677 (529); Uitleen- post Weeshuis: 160 (273) kinderboe ken; Uitleenpost Ziekenhuis: 268 (388) cn 12 (17): Correspondentschan Maasdijk: 297 (339). 60 (48) en 118 (92Jeugdafdeling: 2376 (2489) kin derboeken cn 1147 (1300) kinderstu diewerken. Het aantal houders van Ieeskaar- ten was 4058 (3959) en het aantal boeken 50312 (50411). Jenkmg het feit, dat in 1S45 de officiële op richting van de vereniging plaats vond met de .jongensclubs. Sinds dien heeft de vereniging zich voort durend uitgebreid, zodat er thans verscheidene afdelingen en onder afdelingen in de vereniging bestaan. Enkele leiders en leidsters van de vereniging hielden de aanwezigen, waaronder veel jongeren, op verma kelijke wijze bezig met de klucht „De keizer komt". Deze amusante geschiedenis van de burgemeester van een dorp, die meent alleen op de hoogte te zijn van de komst van de keizer, maar die moet ervaren dat dank zij de babbelzucht van zijn dienstbode en ook van zijn wet houders het hele dorp over de grote gebeurtenis spreekt, oogstte wat veiw-acht werd: veel gelach in de zaal. Vooral de onnozele, maar toch ook weer op zijn manier ge slepen, knecht van de herbergier had de lachers op zijn hand. De re gie was in handen van de heer H. V. Koordennen. Hij was de figuur waar alles om draaide op deze avond, want ook de samenzang en het mastklimmen stond onder zijn leiding. Maar al te graag lieten de jongeren zich over halen om nun stemmen eens uit te zetten in het lied. Ook voor het mastklimmen was veel animo, zodat Oud-Mathenesse op een geslaagde avond kan terugzien. Een tombola behoorde ook bij de2«? avond. In de maand October zijn in de Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Apothekers nachtdienst: Apotheek M. M. H.'Evers, Lange Haven 81. Bellen b« ongeval: Ü.G en G.D TumJaan 80. telefoon 69290, Gem Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 930 tot 4.30 uui en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend tedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uör Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uui. Zondags gesloten Stedelijk Museum: Tentoonstelling uit eigen werken. Geopend da gelijks van 2 tot 5 uur; ook op Zondag. bioscopen Passage, 2. 7 en 9.15 uur: „Mar ty". Mono pole: 2, 7 en 9 uur „Vuur gevecht in de bergpas". VOORSTELLINGEN Musis Sacrum, 2 uur: Contactmid dag oud-werknemers Wilton- Fijenoord. Musis Sacrum, 8 uur: Muziekfilm Carnegie Hall, "Wilton-Fijenoord. Volksgebouw. 8 uur: A.N.M.B.-film, R,K. Ver. Gcb, Kethel, 8 uur: K.A.B, cabaretvoorstelling. Irene, 8 uur: Ned. Herv. Geref. Evan gelisatie: Dankstond voor 't ge was. Gevoelens van dankbaarheid en piëteit hebben destijds geleid tot de oprichting van het Nederlands Oor logsgraven Comité. Telkenjare wordt op deze gevoelens bij de Nederland se bevolking een hernieuwde aan spraak gedaan bij de Klaprooscollec- te, waarvan de opbrengst ten goede komt van. de oorlogsgraven 1940 1945. Een groot aantal buitenlanders (in 1954: 2793) wordt hierdoor on der meer in staat gesteld om met de z.g. Pilgrimages een bezoek te bren gen aan het graf van hun dierbare overledenen. Op aanstaande Zaterdag 12 No vember zal de Klaprooscollecte we derom worden gehouden en het spreekt voor zichzelf dat de afdeling Schiedam van het Comité alles in het werk stelt om deze collecte tot een succes te maken. Zij, die actief deel willen nemen aan deze collec te, kunnen inlichtingen verkrijgen en zich als collectant opgeven tussen 9 en 5 uur deze week bij de heer Vermaat, ïtoode Kruisgebouw, Lan ge Nieuwstraat 197. Vrijdagsavonds tussen 7 en 8 uur kunnen daar de collectebussen worden afgehaald. Ook voor de lijstcollecte kan men zich daar iedere dag vervoegen. Col lectanten kunnen zich eventueel ook opgeven aan de volgende adressen: J. Weverling. Lorenzlaan 17, Hage, Jan Steenstraat 37 en E. Vuik, Zwar- tewaalsestraat 32. (Advertentie LM.) (Advertentie LM.) in het clubhuis van Wilton. De uitslagen waren: (eerste naam speler van Wilton). B. Stolk 48 48 38 1,26 7 J, Hoogerwerf 41 24 38 0,63 4 A. Th. Bosdijk B. A Gelevns 64 79 64 74 40 40 1,60 1.35 9 9 G. de Haan G. de Jong 63 51 72 27 1,83 2,66 7 17 C. de Craaf W. Bruggeman 43 35 43 32 39 39 1.10 0.82 6 11 F. J. Wouters V. Mourits 50 41 4R 41 29 29 1.66 1,41 8 Th. A. Heyiïiink A. E. Ha ik es 43 40 43 11 31 31 1.39 0.35 15 3 J. Verboon H- J. Raaym akers 58 63 59 29 •29 2.03 1.28 9 J. Pulleman L. de Jong üfi 113 83 112 46 46 1.80 2,45 19 11 W. Vroegindewey N. J. van Straten 55 62 55 44 37 37 1.48 1.19 7 G. Brems J. v. d. ai3Cte 46 34 46 29 21 21 2,19 1,38 11 5 „Vrouwendag" van de Partij van de Arbeid De Vrouwengroep van de Partij van de Arbeid houdt op Dinsdag 22 November, aanvang 8 uur. een Vrou wendag in het Volksgebouw. Me vrouw J. Dekhuyzen—Zeehuisen zal op deze avond spreken over de leuze van de Vrouwendag: „Geen armoede en onwetendheid in een wereld van welvaart en kennis". De muziek zal worden verzorgd door La Ma- tinata. De Arbeiders Toneelvereni ging De Fakkel zal het blijspel Pro fessor Daantje opvoeren. By het verlaten van hear tooning in de Gasstraat, gistermiddag, wist de weduwe H. W.'B. niet beter te doen dan een geldsbedrag van 42,- en enkele sieraden in een tas te stoppen en deze in de kachel te verbergen. Zij moest namelyfc de deur openlatenvoor haar zoontje, dat nog uit school moest thuisko men. Toen sij tegen de avond huis maarts keerde was de brand in de kachel gestoken door een dochter. Va» het geld was geen spoor meer te ontdekken, maar enkele klompjes zilver herinnerden nog ca» het be staan van de sieraden. ROTTERDAM. B. en W. van Rotterdam hebben de gemeenteraad gevraagd zich in beginsel uit te spreken voor de herbouw van de molen „De Noord" aan bet Oost plein, welke molen Ln de zomer van 1954 vrijwel geheel door brand werd verwoest. De kosten van herbouw bedragen 275.000. Hiervan wordt 160.ÓÖ0 gedekt door verzekering. Particu lieren hebben eon bedrag van ƒ20.000 "bijeengebracht voor de her bouw. Van het rijk zijn geen bijdra gen te verwachten, omdat de regering slechts tegemoetkomt in restauratiekosten van monumen ten en het niet verantwoord acht voor de bouw van een nieuwe molen rijksgelden ter beschikking te stellen. Gedeputeerde Staten stel len zich op eenzelfde standpunt Dezer dagen I» tussen de C.B.T, en de werkgever» ln het scheepson- derhoudsbedrijf overeenstemming bereikt over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor classifi ceerders. Voor de werknemers boven de 23 Jaar wordt door deze nieuwe C-A.O. een loonsverhoging van negen cent per uur gerealiseerd. Ilun Ionen ko men van L28 op L37 per uur. De overeenkomst is ter goedkeu ring aan de Stichting van de Arbeid en het College van Rijksbemidde laars gezonden. Het bestuur van de Centrale Bond van Werknemers in het Transportbedrijf heeft daarbij aangedrongen op een zo spoedig mo gelijke goedkeuring van de CA.O. De lonen van de werknemers van 22 jaar worden verhoogd van f 1.16 per uur tot f 1.27 en de lonen van de werknemers tot en met 21 jaar van f 1.16 tot f 1.21. De betaling zal ingaan bij afvaart naar het werk en eindigen bij terugkomst aan de W* 1. Wrtllöcër ér builen (Ié höi'ïuS- le arbeidstijd gevaren wordt zal daar een toeslag van 25 pet voor gelden en wanneer er 's avonds na zeven uur gevaren wordt komt daar een toeslag voor van 50 pet. De toe- j slagen voor werk op Zondagen on i feestdagen zijn resp. vastgesteld op 100 en 200 procent. In deze nieuwe overeenkomst is het overwerk duidelijker omschre ven. In tegenstelling tot vroeger mag er nu slechts maximaal 2 uur per dag langer worden gewerkt met een toeslag van 25 procent. Voor de nachtarbeid- die ligt tussen 7 en 7 uur, geldt een toeslag van SO pro cent Andere toeslagen zijn 10 cent per uur voor werk op hangstellingen, 20 cent voor ketel werk, 20 cent voor het Werk aan horizontale dwars- spanten boven manshoogte gelegen in tanks, die olie- en gasvrij ge maakt moeten worden. 10 cent voor buitenwerk met bikstoelen en 10 céiit bij wérk in ruihién, waJ» «n zwavel is verladen. Voor de krassen j en bootsbeden is een toeslag vastge- steld van resp. 15 en 30 cent j Dankstond voor "t Gewas De Christelijke Gereformeerde Ge- j meente zal morgenavond, aanvang j 7 30 uur. een dankstond voor het gewas houden, Ds. M. J. Middelkoop j zal de dienst leiden, Haringvangst berichten j Vangstberichten uit zee: VI 70 60 t kantjes. VI. 79 50 en 8, VI 85 17, 5 VL 172 22 en 3. VI. 203 115 en 2b, VI. 205 136 en 20. VI. 206 17 en 3 b VI. 208 33 cn 13, VI. 216 120 en 37, VI. 86 17 en 30. VI. 97 11 en 7. VI. 134 170 en 25. VI. 115 170 en 80. VI. 142 112 en 40. VI. 190 17 en 17, VI. 196 4 en 90, VI. 197 68 en 17. VI. J99 7 en 7, VI. 53 45, VI. 61 70 en 30, VI. 71 55 en 100, VI. 63 60, VI. 1 126 HU en 60- VI. 200 100 en 2L j 100, "vi." 56 6*en"50, Vl/gVlaÓf' VL 89 3 en 17, VI. 132 38 en 9. Marktnoteringen: volle haring 36— 37.10, steur haring 27.70—30.00. Geboren: Leer.dert J.. z.v, L. J, de Mik en C. H. Grootscholten. Overleden: J. Zijdemans 73 jr, VT, v B Schoei: S. Teernstra 75 jr; J. Stroó, 64 jr; C. van Katwijk 76 jr. Tienjarig ,JIet Westen* geef t ju bileu m -con cert Ter gelegenheid van haar tienja rig bestaan zal het Gemengd Koor „Het Westen" op Woensdag 16 No vember, aanvang S uur. in Irene een jubileum-concert verzorgen. Enkele zusterverenigingen (Dames-. Ge mengd- cn Mannenkoor „Door en voor het Volk" uit Alblasserdnm? zullen hierbij medewerking ver lenen. Een variété-programma met bal na zal het feest besluiten. TWEEMAAL PER JAAR houdt DE KLERK coupon- dagen. Tweemaal per jaar voor U een hans om voor weinig geld iet» goeds te kopen. Coupons bij DE KLERK beteken! ongelooflijke koopjes ln gordijnstoffen. De mooiste velours, peau- de-pêche, damast, weefstof, enz. voor minder dan de helft der waarde. OVERGORDIJNEN p COCOS VLOERBEDEKKING M 'LOPERS M TAPIJT Vff vér béneden. de waarde c" De heer W. van 't Sant, schilder bij de afdeling bestratingen-West van gemeentewerken, vierde giste- I ren zijn veertigjarig dlcnstjubiieum, j De jubilaris werd harelijk toege- i sproken door hoofdingenieur Weiier, technisch hoofdambtenaar Verryp en de secretaris van het jubilcum- fonds, de heer J. H. Vink. 2e boden de heer Van 't Sant verschillende mooie geschenken aan. De jubilaris haalde tijdens het gezellig samenzijn, dat na het- offi ciële gedeelte volgde, herinneringen op. Onder meer vertelde hij dat zijn tegenwoordige baas een klein zoon was van de eerste baas onder wie hij werkte. BINNENWEG - BElJERLANDSELAAN Eerste van n serie Met de bedoeling in de toekomst regelmatig filmavonden te organise ren heeft de Schiedamse afdeling van de Algemene Nederlandse Me taalbewerkers Bond Dinsdagavond voor het eerst een filmavond in het Volksgebouw gehouden. De mede werking van de leden werd bij deze goede bedoeling van het bestuur al direct verkregen, want voor deze start bestond zulk een grote belang stelling dat er een overbezetting in de zaal kwam. Veel meer dan 400 toeschouwers hebben genoten van het befaamde spel van Audrey Hep burn cn Gregory Peck in de aardig film „Roman Holiday". Vooraf draaide een documentaire over het werk van adviserende re geringsinstanties bjj de landarbei ders in diverse Europese streken. Hedenavond is de herhaling van dit programma voor een ander deel van de Schiedamse ANMB. Op de hem eigèn wijze opende de voorzitte: van de afdeling, de heer G. Meyers, deze avond en wees met humoristische kwinkslagen de aan wezigen op de verplichtingen van het lidmaatschap van het NW. De Auto contra tram Zes personen Hepen gisteravond verwondingen op, toen een auto op de Katshoek in botsing kwam met een motorwagen van lijn elf. De kwetsuren van een der inzittenden van de auto, de 45-jarige predikant ds A. P. Verloop uit Alblasserdam bleken van dien aard te zijn, dat opname in het Bergwegziekenhuis noodzakelijk was. Het slachtoffer bleek een hersen schudding en een wond boven het linkeroog te hebben opgelopen. De auto werd volkomen vernield, ter wijl de tramwagen bjj het midden gedeelte werd beschadigd. Het tram verkeer met de lijnen 14 en 11 in de richting Hofdijk, ondervond door deze botsing ongeveer drie kwartier vertraging. Het ongeluk gebeurde omstreeks half tien, toen de straten nat waren van de regen. De 37-jarige bestuur der van een personenauto, de heer J. J. Mast. die in de richting van het Hofplein reed. zag plotseling een tram van lijn elf voor zich, die de ANMB heeft in Schiedam 2740 léden Katshoek insloeg. Ofschoon de be en heeft zich tot taak gesteld het hoofdbestuur per 1 Januari een ge schenk aan te bieden in de vorm van een ledental van 2800 aangeslo tenen. De heer Meyers wees op de ingebruikname van het geluidsap paraat, een geschenk van de Schie damse leden aan hun afdeling ter gelegenheid van het vijftienjarig be staan. Hij zei, dat er onderhande lingen. worden gevoerd over een nieuwe CAO. Waarschijnlijk komt de vacantieperiode van vijftien da gen erdoor en een vacantietoeslag van twee weken, In December zal de ANMB weer enkele filmavonden organiseren. Hanny Urbanus. Nederlands top- honkbaïier, komt* een demonstratie geven in Schiedam en wel op Maandag 28 November in de Ko renbeurs. Urbanus is in Amerika geweest." waar hij de beste honkbal iers aan het werk heeft gezien. Zo dat hij nu de Schiedamse spelers wel het een en ander kan \jertellcn de fijne kneepjes van het spel. V ïo de beoefenaren van deze sport dus wei een belangrijke svornL De fruit hadelaar P. M. van E. uit Vlaardingen, ramde gistermid dag om twee uur in de Burgemees ter Knappertlaan met zijn perso nenauto een verkeerszuil die vrij wel geheel werd verpulverd. De auto liep aanzienlijke schade op. Het ongeluk ontstond, doordat van E. een vrachtauto probeerde te passeren, en zelf een file auto's voorbij reed. Schiedamse en Kethelse brandweer rukten uit Zovel de brandweer van Schie dam (o.l.v. hooföbrandmeester J. de Jager) als de brandweer van Kethel" (o.l.v. de heer A. van IVijki kwamen gistermiddag in actie voor een schoorsteenbrand ie rn een pand aan de Schicdamscwez in Kethel. Hei hanteren van de ramoncur bleek voldoende om het vuur te bedwingen. stuurder krachtig remde, kon hij niet voorkomen, dat de auto door gleed en tegen de tram opbotste. De bestuurder kwam er met lichte ver wondingen af, doch ds. Verloup, die met zijn gezin, bestaande uit echt genote en drie kinderen eveneens in de auto zat. klaagde na de botsing over hevige pijnen. Alle inzittenden van de auto werden in het Berg wegziekenhuis onderzocht, waar bleek dat vijf van hen na verbonden te zijn, naar huis konden terugka ren. BRAAD IN ROOKKAST Vannacht is brand uitgebroken in een rookkast van de Stichting Rot terdamse Varkens Grossiers „Rova- gro" in de Erasinusstraat. De brand weer, die onderleiding van brand meester AHoogendoorn met de bluseenheden 23, 22 en de gereed- schapswagen 2 aanwezig was, kon het vuur in korte tijd doven. Vijf entwintig zijden spek gingen verlo ren. De duur van de tentoonstelling „Honderd jaar Gemeentewerken'' in de glazen zaal van het Ahoy'-ge- bouw. wordt wegens de grote be langstelling verlengd tot en met Maandag 21 November. Het 7229 ton metende ss „Am- stelriiep" van de N.V. Rederij .Am sterdam" heeft in de nacht van Dinsdag op Woensdag in de Elbe- mond bij dichte mist een aanvaring gehad met het Britse vrachtschip „Selby". Beide schepen liepen scha de op en moeten te Hamburg her steld worden. Nieuw Hervormd Wijkhuis Het gebouw „Geloof en Vrijheid" in de 1ste Pijnackerstraat zal bin nenkort worden gerestaureerd, waarna het als wijkhuis van de Hervormde gemeente voor het oude Noordelijke stadsdeel in gebruik zal worden genomen. Ten behoeve van het inventarisfonds zal op Zater dag 12 November een bijeenkomst in de Noorderkerk worden gehou den. 'Sprekers zijn: ds P. G. de Vey Mestdagh over „Rotterdam zoals het was" en ds J. C. J. Dijkstra over „Rotterdam zoals het is en worden moet". Aanvang 8 uur. ALGIERS. Franse troepen heb ben Ln het uiterste Westen van Al gerije een groep rebellen verrast. Tachtig opstandelingen werden bij het gevecht, dat volgde, gedood. Aan Franse züde vielen zes man. Marokkaanse en Franse functiona rissen maken zich bezorgd over een golf van nieuwe terreurdaden in Marokko. Dinsdag vielen weer drie doden- In Tunis zijn vijfhonderd jonge lieden Dinsdagavond in hongersta king gegaan als protest tegen de verdeeldheid in de nationalistische partij, de Neo Destour. AMSTERDAM Volgens een be rekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het beurs waarde-indexcijfer van alle op de Amsterdamse effectenbeurs officieel genoteerde gewone aandelen (1955 100) in October met 18.1 gedaald tot 208. Dit cijfer bedroeg 184.4 per ultimo 1954 en 1G9.8 aan het einde van October 1954 LONDEN. De Britse premier Sir Anthony Eden voelt er niets voor om het Zuidpoolgebied aan te wij zen als terrein vallende onder recht spraak van de Verenigde Naties. Hij verklaarde dit naar aanleiding van een voorstel van het Labourlid Bij de blussing werd de vloer door j Usborne om de Zuidpool aan te wij- het weglopende spek spigelglad Eén van de brandweerlieden gleed daardoor uit en verstuikte een en kel. zen als wereldgebied. Vele landen, waaronder ook En geland. doen aanspraak op delen van bet Zuidpoolgebied. Vele 'van deze eisen overlappen elkaar. VRIJDAG A.S. Bestelt tijdig Uw •5^/ met roomboter en v/h Maison v. d. Pas amandelen v.a. 35 ct. St. Lidninastraat 31 b Telefoon 67860 Te huur oongeb. Ned. Bond van Slijters besta.-, v ijftig jaar AMSTERDAM. Dinsdag heeft de Nederlandse Bond van Slijters in gedistilleerd, wijn en andere dran- ken, het vijftigjarig bestaan gevierd. De bond telt thans 650 van dc on-1 ge veer 1300 georganiseerde slijters in - j ons land. I vergadering heeft tie voorzitter van t j de bond, de heer J. Noord, de groei I en de ontwikkeling van de bond ge- j schetst, i ROTTKKDAAl Droogte en mist Rijnscheepvaart bemoeilijkt Door de droogte en de mist is de scheepvaart op de Rijn beperkt tot een klein gedeelte van het normale volume. Schepen van meer dan 1509 ton kunnen zich nauwelijks ver plaatsen. De meeste schepen ver veren slechts 70 pet vpp. cie norma le lading met slechts een zesde van de normale snelheid. Bij Bonn is de waterstand twee meter onder normaal. Te koop qongeb. j Blanke lampjes. Zie onze keus wandlampjes, iets aparts en niet duur. Plate t.o. Stad huis, Schiedam. Lock's komen en geen slaap plaatsen. Wat nu? O-Ja-Ma, opvouwbaar voor 67,50 bij Plate t.o. Stadhuis en wij zijn klaar. Okay. Van Gelderig Houthandel, Galilelstraat 56, hoek Mus- senbroekstraat, voor hard board, triplex, enz. Wy be zorgen ih«!a< Tel, 69919. Te koon: poppenhuis, 4 ka mers. Sav. Lohmanlaan 92, Schiedam. Terstond gevr. nette kost ganger, met huiselijk ver keer. Brugmanstraat 23. Fotografi« Voor pasfoto'» naar K. van Vu uren. Hoogstraat 106, teL 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Diversen Voor *He scboemreparatie ls Bata beter en voordeliger. Spoedreparaties klaar ter wijl U wacht. Hoogstr- 111. Vanaf 30 ct per kg lompen cn dc hcogrte prijzen voor alle soorten metalen cn af valstoffen, alleen bij W„ Jan sen, Noordvest t.o. 117, Dam- laan 50, tel, 68134.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1