Bij Overschiese overweg t Rode knipperlicht: gebod maar ook een bescherming UB Onderdoor-glippers zelf schuld aan ongelukken Eindelijk toch een goede Fritz Lang-thriller Schiedamse chauffeur voor Utrechtse Rechtbank Druk-bezochte Ouderavond van de Comeniusschool-B HOUTMAN Valse romantiek beheerst Nederlandse binnenhuis UITSLAG föAST KLIM PRIJSVRAAG T oonkunst-eoncert HUIZENVEILING IN PASSAGE Silver Lode Tijdens mist tegen boom gebotst De Politiekapel behoeft steun St Liduinaramen in Sted. Museum Ouders genieten van „Tom Bro wn PIANO'S - ORGELS Koopt kinderzegels Fietsen gestolen 't Huishoudboekje Burgerlijke Stand Wie heeft iets verloren? A. v. d. Plas versiert de nieuwe vleugel dr Noletstichting Met bromfiets over de kop geslagen Vergadering K. v. K. KERKDIENSTEN Ds De Vey Mestdagh zeventig jaar Ongevallen Gift Diaconessenhuis Zaterdag 12 November^ 1955 De spoorwegovergang in de Overschiesestraat is een van de verkeers-obstakels in Schiedam, waar alle weggebruikers met afschuw aan denken. „Die beroerde bomen zijn ook net altijd dicht als je langs moet'' denkt de automobilist met wrevel wanneer hij als nummer «zoveel in de'lange file van voertuigen wacht tot de bomen weer open zullen gaan. En helaas zijn er velen die het nodig vinden om wanneer de bomen dalen en bet rode knipperlicht hen een gebiedend: „Halt" toeroept, toch door te rijden in een poging om onder de bomen door te glip pen. Ongelukken, d.w.z. onzacht contact met de bomen, blijven niet uit, soms drie maal op een dag. Wie is dan de schuldige? De weggebruiker kijkt dan beschuldigend naar de overweg wachter, maar dit is beslist onjuist: De schuld ligt, dan uit sluitend hij de verkeers-overtreder zelf. We hebben de2e kwestie eons uit-! De N.S. erkent dat deze pvcrweg gepraat met drie deskundigen van de Nederlandse Spoorwegen, de he ren Holsbergen. technisch inspecteur van het seimvczen. J. G. Henkei. vervoers-inspecteur inspectie Rotter dam en onze stationschef W. Kipper- sluis. Zjj hebben er op gewezen dat het brandende rode knipperlicht een absoluut gebod inhoudt om te stop pen. Tien seconden voordat de bo men gaan dalen begint dit rode oog waarschuwend maar ook gebiedend te gloeien wie dan doorrijdt is in overtreding on komt men in botsing met de bomen, dan heeft de over treder allo schuld. In het verkeer op de straten stopt men toch ook voor de verkeerslichten, waarom dan niet voor dit knipperlicht? is een novum voor de N.S., eerst kortgeleden, in enigszins andere vorm. met veel succes in Delft toe gepast. Dan moet men wel merken, dat men verplicht is te stoppen. Er zijn thans nog veel mensen die zeggen: Ik heb het licht niet gezien, won neer ze betrapt worden op een po ging om onder de bomen te glippen. En deze poging wordt vaak onder nomen. dat kan ieder zien die bij de overweg een kijkje neemt. Vooral buiten de spitsuren, wanneer er geen politie-agenten zijn geposteerd, die een oogje in het zeil houden. Het is gevaarlijk en het mag niet, maar men doet het altijd weer opnieuw. Aangevoerd wordt dat het rode knipperlicht door de driesprong aan de Schiedamse zijde niet overal even duidelijk te zien is. Inderdaad is de plaats niet ideaal, maar een andere en betere is niet te vinden. Boven dien mag men op de overweg niet harder rijden dan 20 km per uur (Wist U dit overigens wel?), zodat men toch op voldoende afstand het licht kan zien gloeien. De spoorwegmanncn roepen ten slotte de medewerking van de weg gebruikers in ont zich gediscipli neerd te gedragen bij de overweg en zich (binnenkort geholpen door het geloei van de claxon) te richten naar het gebod van het rode oog. En geef Afschuw Maar de heren hebben voorts dui- deltjk gemaakt dat niet alleen de weggebruikers een afschuw hebben van deze overweg, ook bij de over- wegwachters is dat het geval, zy het om andere redenen. Het zijn ook -maar mensen. Zij zyn iorguuidip uit gekozen, psychologisch getest, gron dig opgeleid en ge èrcu-min eer d, rij kennen hun vak, maar zij vinden het beslist niet leuk dat weggebruikers hen boos ^aankijken of, wat ook wel eens gebeurt, hen uitschelden, wan- 7teer de bomen dicht zyn. Dat die'bomen zo vaak en zo lang neergelaten zijn is allerminst hun schuld. De overweg ligt in het drukstbereden baanvak van Neder land waar dagelijks drie- tot drie- honderdvjjftig treinen overheen den deren en allicht zijn de bomen dan vaak dicht. In het spitsuur, 's mor gens van acht tot negen soms wel 51 minuten In het Uur. Maar dat kun nen zij niet helpen. Evenmin dat het verkeer over de Overschiesestraat zo druk is geworden de laatste jaren, dat eindeloos lange files zich vormen bij het wachten. Zij hebben tot taak de treinen èn de weggebruikers tegen elkaar te beschermen, daarom laten zij de bo men neer en zij nemen geen enkel risico zodat de bomen t ij d i g dicht gaan. Want als er een botsing plaats heeft met de trein, dan dragen zij alle verantwoordelijkheid daarvoor. Het Tweede Toonkunst abonne- mensconcert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest wordt Don derdag 17 November gegeven in het Passage-theater. Bij dit concert treedt de Fin Nils-Erlc Fougstedt op als gasi-dirigegnt en de solist is Hans Henkemans op de piano. Uit gevoerd worden het Piano-concert in Es van Mozart, de 8e symphonie van Beethoven en de Finlandia van Si belius. Niet-leden kunnen losse kaarten verkrijgen aan de kassa van het Passage-theater. Bij de véiling van huizen die gis teren in Arcade is gehouden door notaris P. Schaberg zyn de volgen de panden verkocht: Visserstra at 22 en 24 tezamen voor 2.235; Kbrte Achterweg 5 1.100; Broersveld 153 1.970 en Oosterstraat 70 3.250, HARlNGVANGSTBERfCHTEN VfirtgstbericMcn uit zee: VL 70 55 kantjes, VL 78 40, VL 79 14. VL 85 40. VL 172 34, VL 203 70. VL 205 0. VL 206 15 VL 207 30. VL 208 20, VL 216 25, VL 29 40, VL 86 38. VL 97 40. VL 114 24. VL US 51, VL 142 25. VL 190 40, VL 196 30. VL 197 25 {nog 20 netten), VL 199 27, VL 53 28. VL 61 50, VL 71 45, VL 83 7, VL 166 102, VL 200 17, VL 50 136 (nog 50 netten), VL 80 160. VL 14 70. VL 56 102. VL 84 17. VL 80 40, VL 112 70, VL 132 17 (neg 10 netten). een bezwaar is voor het veikeer en daarom wordt al het mogelijke ge daan om de sluiting zo kort mogelijk te houden. Tegenwoordig, na de ver breding van de weg. zijn de bomen zelden langer dan 10 minuten ach- tereikaar dicht. Dit .is ook nog lang en het gebeurt nog vaak genoeg, tenslotte de overwegwachter niet de maar daar kunnen de N.S. weinig L-'j -1-1 '-1r aan doen. De treinen moeten op tijd rijden. Vergeet niet, dat met de trein over de gewraakte overweg nog aan zienlek meer mensen vervoerd wor den dan er langs de weg passeren. Claxon De nodige service wordt verleend. Daarvoor is het knipperlicht ge plaatst door de N.S. en binnenkort wordt de sendee nog zover uitge breid dat een installatie aangebracht wordt waarbij een claxon begint te loeien, wanneer de bomen dalen. Dit schuld dat men opgehouden wordt. Gelukkig zal aan alle ellende (nie mand zal kunnen ontkennen dat het een ellende zs, zo'n uit-de-tijdse drukke ovenveg) een einde komen, wanneer over enkele jaren liet Spoorwegplan-Schiedant gereed Is en de treinen op de hoge spoordijk over dc weg heen rijden. Dan zal de overweg gelukkig opgeheven kun nen worden. Het valt niet op, maar er wordt ijverig gewerkt aan de uit voering van dit grootse plan, die echter nog wel enige jaren zal vra gen. Eindelijk weer eens een echte Fritz Lang-film. Dat wil zeggen een pro duct, ivaarin een behoorlijk kwantum spanning opgediend wordt in een tamelijk ongewone vorm. „Tot het bittere einde" is inderdaad een nry wrang stukje Jilm. waarin alleen de meest door het noodlot getroffen figuur de dodendans omspringt. De rest. vanaf de aïler-noloirstc fielten tot de bedorven slachtoffers van de fielten, but in deze wrede productie in het zand. Amerikaalthans in deze Jilm, steekt Jors de hand in eigen boezem. Een flinke ondergeschikte politieman stelt eon zeer corrupt plaatselijk wettelijk apparaat aan de kaak. De man. die dit doet, is be man Glenn Ford. Met verbeten trekken op het toch al niet erg ge ruststellend gelaat liquideert Glenn de ene tegenstander na de andere. Het begint met de moord op een collega-politieman. Als rechercheur Bannion (Glenn Ford) een onder zoek instelt, stuit hij op een groot formaat bendeleider, die in allerlei In Monopole: Wanneer John Payne verschijnt, dan gaan de revolvers hoog, dan vallen er schoten cn doden. Dat moet ook, want de boeven en schur ken, die hij verplicht aan zyn reputatie moet bestrijden, zyn niet voor rede vatbaar: alleen de taal van dc revolver is sprekend genoeg. Ieder zal het er over eens zijn dat McCarty het te bont maak te met verdachtmaking, nog wel op het moment ,dat John bezig was in het huwelijk te treden. Maar goed, het huwelijk wordt uitge steld: John zal binnen dc drie uur bewijzen, dat hij de broer van McCarty alleen uit zelfverdediging gedood "heeft En natuurlijk bewijst hij het. hoewel meer indirect en niet helemaal binnen de gestelde tijd. Daarvoor wordt hij dan ook teveel gedwarsboomd door McCarty en zijn trawanten, die hem met alle geweld een moord in de schoenen willen schuiven. Inderdaad krijgt hij de schijn °ok tegen zich, zo zelfs dat alien hem gaan verdenken nog twee man extra te hebben neerge schoten. Lizabeth Scott blijft ech ter in hem geloven en daarvoor krijgt ze als beloning dan ook een plaatsje aan de borst van John, aan het eind van de film. als alles op eens wonderlijk snel en goed opge lost is. Bevestiging: van het vonnis van de Kantonrechter, hoorde de 25- jarige chauffeur A. B. v. d. W. uit Schiedam eisen, toen hij zich Vrij dag in hoger beroep voor de Utrechtse rechtbank moest verant woorden wegens overtreding van art. 53 van het Wegenverkeersre glement. De jongeman had hoger beroep aangetekend omdat hij de door de t 60 alsmede twee maanden voor- kantonrechter opgelegde boete, n.l. waardelijke intrekking .van het rij bewijs met een proeftijd van drie jaar te hoog vond. „U had een beetje langzamer moeten rijden", zei d© President van. de rechtbank tegen de chauf feur. Deze had laat op de avond van 37 December 1954 met een trek ker met oplegger over de Apel- doornsestraat in de richting Amers foort gereden. Het was mistig weer en op zeker moment was hij met zijn zware wagen in een mistbank terecht gekomen. Plotseling verloor hij de macht over het stuur en kon zijn wagen, die een snelheid had van ca. 53 km niet tijdig genoeg tot stilstand brengen. Hij bolste te gen een boom aan. waardoor zyn wagen, met de cabine om de boom kwam te slaan cn de trekker tegen een andere boom werd omgeslagen. Door de hevige botsing kreeg de chauffeur een shock, zodat hij zich van het gebeurde niets meer kon herinneren. ..Deze man heeft veel tc veel risico genomen in verband met de weersomstandigheden cn gevaarlijk gereden", zcidc de Officier van Jus titie, die geen reden zag om a£ te wijken van de straf welke de kan tonrechter had opgelegd. Mr v. d. Voort, verdachies raads man, meende dat er toch wel enige verzachtende omstandigheden voor zijn cliënt waren aan te voeren Zelfs met groot licht zijn mistban ken niet altijd van te voren zicht baar, zo zeide hij en hij voerde aan, dat de dreiging van een intrekking van verdachtes rijbewijs voor hem wel de zwaarste straf zou zijn. Spe ciaal op dit punt pleitte hij clemen tie. Uitspraak 25 November a.s. kringen zyn grote invloed doet gel den. De superieuren van Bsnnion vrezen deze invloed en geven op dracht het geval te laten ruston. Bannion zet echter door en als zijn vrouw het slachtoffer wordt van, een bomaanslag neemt hij zijn ont slag en begint eert éénmans-klop jacht tegen de bende, waarin hsj zyn haat en verbittering uitleeft. Na een scne spannende verwikkelingen, waarin enkele bendeleden uit de we reld worden geholpen en ook vrou wen ten offer vallen, krijgt Bannion tenslotte voldoende bewijsmateriaal in handen om aan het schrikbewind van de bende een einde te maken. Jocelyn Brando een zus Ier van Marlon Brando maakt in deze film een verdienstelijk debuut als de sympathieke mevrouw Bannion. Thriller r.oemt de reclame een film als ..Tot het bittere einde". Dit maal kunnen we deze slogan slechts volledig onderschrijven. Voor nodige vervanging van de instrumenten Bij officiële en feestelijke gelegen heden In onze stad, op verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis, op nationale hoogtijdagen, gebeurte nissen van plaatselijk belang treedt herhaaldelijk het „Schiedams Poli tie Gezelschap" op, dat hiermee bij draagt om de goede verstandhou ding tussen Politie en burgerij te bevorderen en te verbeteren. Maar dit muziekkorps is gedoemd om te verdwijnen wanneer geen fi nanciële steun wordt geboden. Het huidige instrumentarium bevindt 2ich in slechte toestand en de eigen middelen zyn nog maar net toe reikend om de hoogst-nodige repa raties te laten verrichten. Uit de burgerij is nu een comité naar voren gekomen, dat het plan hoeft opgevat de nodige gelden bij een te brengen. Ongeveer tiendui zend gulden zal nodig zijn om de in strumenten aan te schaffen. Een heel bedrag, zodat een beroep op de burgerij wordt gedaan om dit plan van Set comité te steunen. In het comité van aanbeveling hebben vele vooraanstaande burgers zitting, terwijl in het werk-comité zitting hebben de heer A. de Groot en de oud-commissaris J. H. van Veen. Bijdragen kan men storten op postrekening no, 54472, ten name van de heer A. de Groot. Tuinlaan 62 of op diens Bankrekening bij de Am sterdamse Bank of bij R. Mees en Zooncn met toevoeging „Politiemu- ziekgezelsehap". Zoals we reeds eerder hebben ge meld zal in bet Stedelijk Museum een tentoonstelling worden gehou den onder de naam „Schiedammers uiten zich", waarbij stadgenoten de gelegenheid krijgen hun beste kunst werken op velerlei gebied te expo seren, De opening was aanvankelijk gesteld op vandaag, 12 November, maar door verschillende omstandig heden (o.a. heeft de afbraak van de tentoonstelling „Bah" wat meer tyd gevraagd, dan gedacht was) is de opening uitgesteld tot Zaterdag 19 November, terwijl dc expositie da gelijks te bezichtigen zal zijn tot en met 11 December. Een van de belangrijkste inzen dingen op deze expostie zullen zijn drie gebrandschilderde ramen, ver vaardigd door de glazeniers de gebr. Hendrickx cn bestemd voor de de kenale St. Luduinakerk. Zij zullen in een speciale encadrering worden ge vat, waardoor ze beter tot hun recht komen. Zo is een mooie gelegen heid geschapen om deze ramen van dichtbij te bezichtigen, iets. wat niet meer mogelijk is wanneer het glas in de kerk is aangebracht. Artsen op Zondag In spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raad plegen: W. H. F, Meyer, Swammer- damsingel 43, tel. 69696; F. Jonge- rlus. Vondellaan 2, tel. 67355 en A. Hoogendijk. Tuinlaan 74/ tel. 68785. -Geopend is apotheek Gouka Co.. Groenelaan 127, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. De grote zaal van Irene was Vrijdagavond meer dan vol met de ouders van de leerlingen van de Comenjusschool E. Het gunstige jaarverslag op papier gebracht door de secretaresse yan de ouder commissie, mevr. C, J. N'. Houthuysen-FeU gaf geen aanleiding tot op- of aanmerkingen, zodat het zonder meer kon worden goedgekeurd. Met bijzonder vee! genoegen hebben de aanwezigen op deze avond ge keken naar de klassiek geworden film over het Engelse schoolleven „Tom Drown", die ondanks de duidelijke verleden tyd nog steeds vermag, tc boeien. Niet in het minst, doordat de Engelse volksaard van vandaag de dag er nog goed te achterhalen valt. Het hoofd van de school, de heer J. Beiloo, opende de avond met een woord van welkom, speciaal tot de inspecteur van het gemeentelijk on derwijs, de heer M. Holl, gericht, die ook als vertegenwoordiger van het Volksonderwijs in de zsal aanwezig was. Ook de ouders van de in Sep tember op school gekomen nieuwe leerlingen werden van harte welkom geheten. De voorzitter van de oudercommis sie, de heer W. J. J. Brehm, die ver volgens het woord voerde, kreeg geen aanmerkingen op de jaarver slagen. De heer Belloc bracht de klasse-avonden ter sprake, waarop tussen de ouders en het onderwij zend personeel van gedachten kan worden gewisseld. Tot nog toe was het de gewoonte, dat de ouders zich na afloop van een ouderavond daar toe naar het schoolgebouw begaven. Aangezien de tijd, die overbleef, daarvoor eigenlijk te beperkt was, is thans besloten daarvoor speciale avonden te houden, die met enkele toespraakjes zullen worden ingeleid. De eerste avond is op Vrijdag 18 No vember, aanvang 8 uur. Bij de verkiezing van twee le den der oudercommissie (aftredend en niet herkiesbaar mevrouw J. Wimgaard-Hartkoorn en de voor zitter, de heer W. J. J. Brehm) (Advertentie LM.) Singel 114-116 - Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres De woninginrichting heeft tegen woordig veel last \an het streven naar het moderne, aldus verklaarde de Haagse binnenhuisarchitect de heer W. den Boon tijdens een cau serie in het Volksgebouw voor de leden van het Instituut voor Arbei ders-ontwikkeling. Er wordt teveel over het hoofd gezien dat dc een voudige maar goede woninginrich ting altyd heeft bestaan, maar dit moet thans weer aanvaard worden. Spreker lichtte deze bewering toe met lichtbeelden. Een binnenhuisje van Vermeer was net zo ruim en even aesthe tisch als het werk van Le Corbu sier. De verandering in de smaak als gevolg van de vooruitgang der tydon doet zich natuurlijk, in de nuanceringen gelden. Volkomen te veroordelen vond de heer Den Boon de meubilering in 90fJ> van do hedendaagse woningen. Men dweept met valse romantiek, vandaar de ..antiek", de old-finish, dp gothiek en de verdere tierelan tijntjes AI wat overbodig is. is ook schadelyk. Het vreemde is dat men sen wel de keuken practisch in richten, maar in het heiligdom de woonkamer is het mis Daar re- geeit de vlucht uit het leven. ..Es capisme", noemde spreker dit, een negatieve levenshouding. De mens denkt ten onrechte ge zelligheid tc winnen door zich te omgeven door grote hoeveelheden meubels. Ook wordt het tot een leugen, waarbij men zich rijker wil voordoen dan men is. Als men maar eens leert zien waarom on hoe de woning ingericht wordt, dan is al veel gewonnen Uit dc inrichting spreekt het karakter van de bewo- binnenhuis-architcctuur zo uitge breid dat dit moeiluk in een cau serie samengevat kan worden. Spre ker moest daarom zich bepalen tot de algemene lijn en de diepere acsthetische zin als ook de prac- lische toepassing buiten beschou wing laten. De lezing was met aandacht ge volgd en de heer A Ouwendyk dankte namens de aanwezige I.v. A.O.'ers de heer Den Boom. Maandag zal het Schiedamse Kin- de rzegel Comité opnieuw óe ver koop voor dit winterseizoen begin nen Van die dag ar men in de hal van het po** or aan de Tuinlaan terecht omum voor het kopen van Kindei zegels Ook zal men weer een flinke keuze kunnen maken uit de Kerst en Nieuwjaarskaarten, welke men vanzelfsprekend frankeert met Kin derzege Is. Vonge jaren heeft het Schiedamse comité steeds een groot bedrag kunnen afdragen voor het bekende goede doel. Ook dit jaar vertrouwt het comité weer op een ruime vraag naar Kinderzeg els. op dat weer een bevredigend resultaat mag worden bereikt. Als secretaresse van het Schie damse comité treedt op: Mevrouw M. Blaissevan der Vijver Nieuwe Haven 149, tel. 68116. Weer zyn twee fietsen gestolen. lier teiwijl een goede inrichting de i De eerste was het eigendom van de heer P. van der K„ die hem gister middag on afgesloten voor een huis aan de Lange Haven had neergezet. De tweede was van de heer J. W. H. Deze stond op slot voor de eigen ivoning aan de Rotterdamse Dijk. sfeer kan veranderen en verbete ren. Rusteloosheid b.v. Van door een andere inrichting worden verhol pen. Overigens dit vraagstuk van de De N.V.V. Bestuurdersbond Schie dam zal op Donderdag 17 Novem ber weer een cursusavond houden jn het Volksgebouw. De heer J. W- de Vries uit Bussum zal een inlei ding geven op „Het Nederlandse Huishoudboekje" De aanvang Is ge steld op 8 uur precies. Gehuwd: J. C. Valkenburg 25 j. en C. N. J, Dijkshoorn 23 j.; A, M. Kleij 24 J. en H. W. Luijcx 21 j-: W. D. P. Keessen 30 j. en M. Marks 27 j. Geboren: Yolanda A., d. v. J. Bos en A. H. Verkouteren; Anna M. J., d. v. A. Peeters en P. E. Otjiens. werden mevrouw Droge en de heer Robbe bij acclamatie gekozen. De heer Brehm heeft veie jaren deel uitgemaakt van het bestuur der oudercomnussie en de heer Beilo bracht oprechte dank voor het vele werk en de prettige samen werking. Zowel van de oudercommissie als van het schoolpersoneel kreeg de scheidende voorzitter een boek aangeboden, welke hij met een woord van dank aanvaardde. Enkele punten uit het jaarverslag 19541955. Het aantal leerlingen van de school neemt gestadig toe en be draagt thans 400. Een tiende leer kracht is daarom dit schooljaar tij delijk aan de school verbonden. De eerste ouderavond werd op 16 De- De in de Schiedammer gepubliceerde MA STKLIMPRÏJS VRAAG heeft in de huiskamers van onze lezers heeJ wat prettige ogen blikken gebracht. Van de bijna duizend inzendingen was meer dan de helft góed. Het lót moest derhalve beslissen. Hier volgt de uitslag: le prijs van 50»Mej, M. ter WELLE, Lorentzlaan 38 a, Schiedam 2e prys van 35.j- F. VAN VEEN, Vriendscbapstr. 6 b, Schiedam 3e prys van 23.—: L. A. ALEBKEGTSE, O. Maasstr. 24, Schiedam 1 doos Swan zakdoeken, beschikbaar gesteld door de Fa. Bossers, Broersveld 122, werd gewonnen door mevr. Roos v. d. Berg, Broers- vest 106b. Schiedam; 1 waardebon ƒ250 („Waar dat wieldraait"), P. Bijkerk, Galileistraat UT; 1 paar kinderpantoffels (Fa. van Gils), Cobie Kootje, Rubenslaan 6a; 1 theebeurs (Willems en Ern- stlng). W. Winters-Spcelmeyer, van Dijckstraat 22 a; 1 waardebon a /5.(W. A. Verwayen), P. Stentler. Fabriplein 28 a; - shawl (Herman Eyl), N, Jungerius, Puttershoekseslraat 45; 1 taart (Ban- ketbakerij Het Westen), R. Esbach, Korte Kerkstraat 7 b; 1 kleu renfoto 13x18 (K. van Vuuren), C. Schroot, Rotterdamsedijk 211; 1 doos zakdoeken (W- Janse). A. van Asperen, van Ostadelaan 44 b; 1 paar kindersportkouscn (Kledinghuis Rembrandt). B. Schweers, Wattstraat 46 a; 1 paar kindersportkousen (Kledinghuis Rembrandt), Mevr. H. Nieuwen hulzen. Parallelweg 164 a: 1 zijden shawl (Janssen's Modemagazijn); Mej, H. Zecgers, van Leeuwen- - hoeckstraat 35 a, 1 thermometer (fa. v. d. Arend), A. de Haak, Nieuwlandflat 7; 1 thermometer (fa. v. d. Arend), A. P. v. d. Berg, St. Liduinastraat 11 b; 1 stropdas (De Broekenkoning). C. A. Schil- peroord, Aleidastraat 142 b; 1 waardebon a ƒ5.(Fa. Reesc), Mevr. C, G. Stolk-Poort, Jan van Avon nestraat 33; 1 gramofoonpiaat (Fa. -Hakkert), C. Bas. Cort v. d. Lindenlaan 93; 1 paar Enkalons (Fa. v. d, Leedcn), J. M. E. Verhees-Margaroli, Rotterdamsedijk- 253 d; 1 shawl (Alja), L. de Vogel, Helievoetsestraat 5 b; 1 zakmes (Zeeman's Ijzerhandel). P. Immerzeel. Rijnstraat 6; 1 zaklantaarn compleet (Het Radiohuis), Jac. Scheifer, Vecnlanistraat 16 a; 1 pa lingworst (De Graaf's Slagerij), T. II. C. Putters, Dwarsstraat 23; 1 waardebon ƒ5(Fa. Sla), C. van Zundcrt, Ged. Baansloot 309; 1 paar nylons (Fa. Martens), Mej. A. J. Brouwer, Buiten, havenweg 70; 1 das (Krcuger Herenmodes)J. Baron, Talmalaan 74; 1 duikbril (B. J. ter Braak), A. Leentvaar Jr., Vlaardingcr- dijk 289b; 3 waardebon a ƒ2.30 (Goedkope Winkels), Mevr. K, Nooidijk-Mulder, Marconistraat 59 a; 1 waardebon a ƒ2.50 (de Goedkope Winkels), Th. Hollander, Meidoornlaan 16, Kethel; 1 waardebon a ƒ2.50 (Fa. Elshofl, P. Harreman. Vondellaan 34 b; -1-waardebon-, a ƒ5— (Fa. Leyle), Rien Klmk, P K.O.-Laan 109 b: 1 waardebon a f 10.(W. v. d. Burg), M. Slavenburg, Oudesluis 3 b; 1 gasaansteker (De Mol-Jansen), C. v .d. Vlies, Stephenson- straat 25 a. De geldprijzen kunnen worden afgehaald op ons- bureau, Lange Haven 103. De overige prijzen kunnen bij de schenkers worden afgehaald op vertoon van de brief, die wij aan de winnaars doen toekomen. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9— 12.30 uur en 2—5 uur. Een deur; rood kinderfietsje; klein autostepje; portemonnaie met inhoud. Te bevragen bij dc vinders: Akte tas met inhoud, P. G. Baks, Simon S te vinstraat 20 a; bruine herenporte- monnaie met inhoud, L. Elshof, Plein Eendracht 17 b; rode damesportc- monnaie met inhoud, N. Koole, Vlaardmgerdijk 335 b: geruite bood schappentas, Mevr. Janse—-Keu ken - brink, Huize St. Liduina, St. Liduina straat; blauwe kinderportcmonnaie. P. Friedrich, P. Potterstraat 30 a; zwarte vulpen, A. Scheler, Dirk van Wassenaarstraat 16 a; vulpen, v. Da len, p.a. Machinefabriek, Zijlstraat ring met sleutels en plaatje, A. cember"3954"gehouden""op*déze en Leer in 't Veld, Rhoonsestraat 26 a; ook op de volgende ouderavond op i plastic étui, inhoudende vulppn en 23 Mei 1955 hebben de aanwezigen potlood, H, Aartse, Zcstienhovcnso- kunnen luisteren naar interessante lezingen. De schoolreisjes hebben de nodige aandacht gehad en verliepen bijzonder genoe^eiijk. De Sint Nico- laas- en Kerstviering waren niet minder succesvol. Met het vormen van een schoolbibliotheek wordt nog steeds voortgegaan. Dc penningmees ter, de heer K, W, Wielhouwer, kon zowel voor het Schoolfonds als voor het reservefonds een batig saldo rap porteren. Aan de film „Tom Brown" van Ro bert Stevenson, die aan het slot van de avond werd vertoond, beleefden de ouders veel genoegen. De alge mene bekendheid met het verhaal van de voorbeeldige leerling Tom Brown, die tezamen met het hoofd der school, Thomas Arnold, bijna een strijd op leven cn dood levert voor de goede geest op de kostschool, kon daaraan geen afbreuk doen. Wij hebben reeds eerder gemeld, dat onder de oud-patiënten van de dr Noletstichting een actie word', ge houden om gelden te verzamelen met het doel de stichting een pas send cadeaux aan te bieden, dat de dankbaarheid voor de genoten goe de zorgen uitdrukt. Wij vernemen nu, dat de Rotter damse schilder Adrianus van der Plas opdracht heeft ontvangen voor de vervaardiging van twee Murails van opalineglas met afmetingen van twee en een half bij twee en een halve meter. De ene is een afbeelding van Sint Liduina, de patrones van Schie dam, de andere zal de apostel Jaco bus weergeven als geneesheer. Deze werkstukken zullen dan in de hal van de nieuwe vleugel worden aan gebracht. In de Nieuw Mathenesserstraat is gisteravond om acht uur mejuffrouw G. L. met haar bromfiets over de kop geslagen, waar by ze ernstig gewond werd. De straat is opgebro ken geweest voor het leggen van electnscbe kabels. Zij kreeg bij de val een hersenschudding en schaaf wonden op armen en benen. Zij is in het Gemeenteziekenhuis geholpen en daarna naar huis gebracht. kade 4, Overschie; ring mat sleutels, Portier. Gemeente* Ziekenhuis'; stof bril, K/v- d, Big gelaar, dim v. Aven- nessiraat 45;'hèrcftpolshoïloge, Bran denburg. Huijsmansstrdat'9 bfheren- armbandhorlogc, M. v. d. Linde, Broersvest 19 a; bedrag aan geld, J. v. Hees, Potgieterstraat 54 c; das speld, Buitedyk, Rubcnsplein 17 b; bedrag aan geld, Spruijt, Aleidastr. 150 a; zilveren armbandje, W. Spruijt Hargsingel 31. Kethel; 3-wiehg kin derfietsje, C. van Locnen, Prof. Aal- bersclaan 54; blauwe autoped, Dsrec- tiekeet Plantsoenendienst Nteuwland rode autoped, Schneider, Mariastraat 97-blauwe autoped, J. v. Avezaat, y. 's Gravensandestraat 2 c; drie-wlclig autopedje. G. Ver wiel. Herenstraat 41-6: groene autoped. D. Droge, J. A. Alb, Thtjmstraat 4 a; postzegel album, P. Schonk, Singel 183; zwart glacé dameshandschoen, Harte. Gr. v. Pnnstererlaan 71; padvindersriem, Fynckamp, Haveqdijk 150; 1 p. gryze handschoenen, mevr. FHk, Hoogstr. 196; zwart glacé dameshandschoen, v. Érk, Broersvest 115; bruine hand- schoon. J. van Geene. Dr Boslaan 11; nylonkous, Rosman, Ridderkerk- sestraat 16; wollen shawl, Pruisen, Populierenlaan 28 Kethel; roodge bloemde shawl, G. Majoor, v. Ruys- daellaen 72 a; bruine ceintuur, van Katwijk, Nwe Haven 303; blauw kin derwantje, A. Staat, Aleidastraat 124. Ned. Hcfv. Kerk. Grote Kerk: J0 uur ds J. D. Smids en 5 uur dr L. J. Caze- mJer. Nieuwe Kerk: lö uur da K. M. de Vogel uit Maassluis, 5 uur ,vlc A, v. d. Ban. Wcsterkerk: 9 en 10.30 uur ds J. G. Jansen cn 5 uur ds A. Hoffman. Vrcdeskerk: 9 cn 10.45 uur ds J. Gras (H. Doop). 7 uur Jougddiensi. Kethel: 10 en 7 uur ds de BruiJn Geref. Kerk Oosterkcrk: 1. E. J. Oomkes en 5 uur ds J. A. Bouw meester. Plants gekt» rk: 9 30 uür ds G. Brinkman en 1.30 uur ds G. J. Oomkes Julianakerk: 10 uur ds J. A. Bouwmees ter en 3 uur ds G. Brinkman. Kethel: 9.30 uur dr S. P. Dee en 2.30 uur ds E J. Oomkes. Ziekondienst Gemeente-zlekennuis: 7 uur ds G. Brinkman. Ned. Herv, Geref. Evang. Gebouw Irene: 10 cn 4 uur ccrw. heer Stekelen burg uit Utrecht, Chr. Geref. Gemeente. Volksgebouw Tuinlaan: 10 en 4 uur ds M. J. Middel- k Chr. Geref. Kerk Kerkgebouw Waran de B.K-laan 10 cn 5 uur ds A. Zwiep. Oud-Geref Kerk Jeugdhuis Lange Haven 97. 10 cn 5 uur ds F. Luytjes. Ned. Prot, Bond. Weetvest 92. 10 30 uur prof dr W. Banning. Evang. Luth Kerk 19 uur ds M. van Wieken (Apeldoorn). Baptisten Gemeente Kerkgebouw Broersvest 53. in cn 7 uur hr J. Se- versrna (Amsterdam t. Oud-Kath. Kerk Dam 28. 10.15 uur Hoogmis. Leger des Hoils. Lange Haven 27 10 uur HciUgingssamenkomst; 7 30 uurVer- lossingSBamenkomst Gerrlt Verboon- straat: 6.3A uur Openluchten men komst o,l.v. majoor cn mevrouw J. K. Drent- Apothekers nachtdienst: Apotheek fa. Gouka Co., Groenelaan 127 Bellen bij ongeval; G.U. en G-D. Tuinlaan 80. telefoon 6929(1. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en leaere avond (behalve Woens dags en Zaterdags! van 7 tot 3.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond, (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling uit eigen werken. Geopend da- felijks van 2 tot 5 uur; ook op ondag. BIOSCOPEN Passage* 3. 7 en 9.15*"üur: „Tof het bittere einde". Monopole; 2. 7 en 9 uur; „Amok in Silver Lode". Cult. cont. Centrum Tentoonstelling pc hjl der ij en yan* Brands. Geo pend dagelijks, 9 töt 6 uur, Zondags 11^ tol 5* uur. 's Maan dags piet. Tót 9 December. VOORSTELLINGEN Musis Sacrum 7 uur Pers. Ver. Ge meentewerken. Toneelopvoering Arcade 8 uur Jubileum K-D.O. Ca baretavond. Irene 7 uur Pers, Ver. Slamat To neelvoorstelling. Ti vol i 8 uur Pers. Ver. Noordhoek Contactavond. Voüwgeboiiw -8 uur Groninger ver eniging Gruno. Toneelopvoering. Blauwe Huis 8.13 uur Vara Televi- sieclub. T De Kamer van Koophandel en Fa brieken voor de Beneden-Maas houdt op Woensdag 16 November om 2.30 uur een vergadering in het „C3iaaau VW1 vtc „10) Handelsgebouw te Vlaardmgen. Op m.O. -W. Koogje te Schiedam, de agenda staan o.a. de volgende punten: huisvesting der Kamer, be groting en subsidieverzoeken 1Ö56, lastgeving ingevolge Handelsregis terwet en afschaffing van kwitantie zegel. Geslaagd voor de Akte Wiskunde ROTTERDAM Maandag wordt ds P. G._ de Vey Mestdagh zeventig jaar. Hij is thans vier jaar met emiritaat, maar vele Rotterdammers zullen zich hem nog wel herinneren. Ds De Vey Mestdagh is 26 jaar lang predikant van de Ned. Hervormde Gemeente in Rotterdam geweest, maar ook buiten die kring kreeg hij door zijn bijbellezingen yeel bekendheid. Ds De Vey Mestdagh is in Vhs* singen geboren. Op 14 September 1924 deed hij zijn intrede te Rotter dam, na reeds in Goudswaard. Schip luiden en Wassenaar te hebben ge staan. In Rotterdam heeft hy veel aandacht aan het jeugdwerk besteed. Hij Was o.m. voorzitter van de CJMV. Na de bevrijding heeft ds De Vey Mestdagh als Icgerpredikant nog enige jsren aan boord van troepen- schepen meegemaakt. Ook in Indo- dsnesie heeft hij vele vrienden ge- m88kt. Hij woont thans in ruste te Ede, Doordat een takel, waarmee een condensorketel van 300 kg. werd verplaatst slipte, geraakte de 28- jarige bankwerker G, Barendrecht uit d© Dahliastraat in de machine kamer van het Engelse s.s. Essex Trader, liggende in het Prins Ber- narddok. klem tussen een ketel en een verdeelkast. Met een heupfrac tuur en inwendige kneuzingen werd het slachtoffer naar het Havenzie kenhuis vervoerd. De 52-jarige uitvoerder J. Ge- leynse uit de Schipper straat is met ernstiige -verwondingen aan het reehteronderbeen naar het Coolein- gelziekenhuis vervoerd, nadat zijn motorfiets op de Bergweg werd aangereden door een personenauto. In de Galvanisstraat sloeg de 37-jange P. Manté uit de Huason- straat met zijn rijwiel over de köp. 'Met verscheidene kwetsuren werd het slachtoffer naar het oolsingel- ziekenhuis vervoerd. De Grafische Studiekring van de Kath. Grafische Bond, afd. Schie dam, opent Maandagavond a.s. het studiecentrum met een grote film avond in Irene. Met medewerking van de Kon. Rotterdamse Lloya wordt vertoond de geluidsfilm: De bouw van de Willem Ruys en de kleurenfilm Bali. Het geheel wordt opgeluisterd met een orkestje van eigen leden. De hoofdbestuurder, de heer J. H. Hólscher komt een op wekkend woord spreken over de vakstudie. Na de reeds vermelde giften van f 30.000.— en f 1.000.— heeft het Rotterdamse Diaconessenhuis thans weer een gift van f 1,000.-- ontvan gen, nu speciaal ten behoeve van rustende zusters. In de vacature, ontstaan door het overlijden van de heer J. M. van Kesteren, is door B. cn W. als lid van de wijkraad voor Pernis be noemd, de heer J. van Gelder, van beroep timmerman. Betrouwbaarkeidsrit De uitslag van de door de ver keerspolitie Rotterdam georganiseer de betrouwbaarheidsrit 1955, waaraan 10 scholen met totaal 414 kinderen deelnamen is: Wisselprljs: school Chariois, 73,17 punten, gemiddeld. Individuele prijswinnaars: le pfijsï C. v. d. Ley graaf, Mareschool, met 86 punten: 2e prijs, A. Kroosw{jk. St Louisschool, 85 pnt; 3e prijs R. v. d. Ploeg, Mareschool, 85 pnt en 4e prijs D. v. d. Eist, school Charlois. met 85 pnt. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op Zaterdag 19 November om 14.30 uur in de can tine van het hoofd bureau van politie aan het Haagse- veer.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1