Onprettige atmosfeer voor overleg met Indonesië Paradox der emigratie Britse piloot sprong door de geluidsmuur GENEVE: INTERNATIONAAL EN...KLEINBURGERLIJK i3ilSE«!Twee kleine kinderen ernstig verwaarloosd Ernstige grieven maken resultaat twijfelachtig Duitse leger herboren Zwitserse kranten lijden aan provincialisme Beloften ialerdag 12 November 1955 ASTHMA EN BRQNCHIAUE HOEST Doden uit twee oorlogen in vele landen herdacht Minister Van Thiel: Ambonezen-beleid zo voorzichtig mogelijk Suggestie van KNAC Marechaussee kan óók letten op wegverkeer Diamantfirma liep er in voor één ton PEPKAbose j Toch aanspraak voor ex-gevangenen op Duitse vergoeding? Engelse straaljager zal 2400 km per uur vliegen Kinderen in de zwartste nood... Ierse zeeman, die in Nederland verdween, door politie gezocht Amerikaanse, die kind ontvoerde, in gesticht voor geestenzieken Vaststelling verplichte j ioiS^ITïïS ziekenfondspremie 561 JgJSSg^"4™. Italië zal geen „Vampires" aan Egypte leveren Ruim zestien pCt der leerkrachten bij het VHMO onbevoegd Radio-activiteit bij speurwerk Eén gestorven, ander zwaar ziek Partij van Magsaysay wint op Philippijnen 3 (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG Met de economt- sche en diplomatieke besprekingen tussen Nederland en Indonesië, ter inleiding waarvan vandaag de beer Oetoyo Ramlan uit Djakarta naar ons land zon vertrekken, wil 't niet erg vlotten. Gisteren werd gemeld, dat het vertrek van Ramlan weer is r Advertentie JV5 y ONMIDDELLIJK VERLICHT Tienduizenden lijders aan asthma en bronchiaie hoest uit alle delen van de wereld hebben hun tevredenheid over de wonderbaarlijke uitwerking van de Adozo tabletten betuigd "fiSS"* <«hter totmitoe niets uitgesteld. Aan Nederlandse zijde is men bereid, bet contact op te nemen, zodra de Indonesiërs daartoe gereed zijn al moet er wel dadelijk aan worden toegevoegd, dat men bet overleg met vrjj veel reserve tegemoet ziet- De atmosfeer voor een dergelijk contact is op dit ogenblik heel wat minder aangenaam, dan zij kort na het optreden van het kabinet-Hara- hap scheen te zullen worden. Toen leek er zelfs bijna een aanleiding, om van een systematisch „goodwili- offensief' van Indonesische kant te spreken. Ook het contact, dat minis ter Luns in Amerika met zijn In donesische ambtgenoot Anak Agoeng heeft gehad, kon de hoop versterken, dat Djakarta door het wegnemen van bepaalde, voor Nederlands be sef bijzonder grievende, feiten het pad voor een openhartig overleg ,wilde_ effenen. zijn zó samengesteld, dat één tablet binnen 30 seconden een hoestaanvai afsnijdt en een rustige ademhaling in een kwartier tijds herstelt. Eén ta blet voor het slapen gaan, verzekert een ongestoorde nachtrust. Adozo slaagt, waar vele andere mid delen hebben gefaald. Het is Uw be lang. een proef met de Adozo-tablet- ten te nemen. U zult dankbaar zijn dit uitstekende product gevonden te hebben. Bij apothekers en drogisten. LONDEN. Elf November 1918 werd in de eerste wereldoorlog de wapenstilstand gesloten. Na de twee de wereldoorlog worden op die da tum de gevallenen uit beide wereld oorlogen herdacht. In hoofdsteden in de gehele wereld werd Vrjjdag de herdenking van deze doden gehou den. In P a r ij s werd om elf uur *s mor gens een minuut stilte in acht genomen. Op de Champs Eiysées werd een parade gehouden. In Brussel trokken grijze vete ranen uit de eerste wereldoorlog langs koning Boude wijn en het graf van de Onbekende Soldaat. In Londen zyn de doden uit de beide wereldoorlogen Zondag j.l. herdacht. Dit werd, als compro mis, gedaan omdat de wapenstil standsdata van eerste en tweede wereldoorlog respectievelijk in November en Mei vallen. In "Washington leidde ex-presi- dent Hoover, uit naam van pre sident Eisenhower, een herden kingsplechtigheid, in T o k i o werd een vredes- standbeeid onthuld, gewijd aan terechtgestelde Japanse oorlogs- •misdadigcrs gekomen. Het heeft er alle schijn van, dat de (nog steeds voorlopige) verkiezingsuitslag in Indonesië voor het kabinet-Harahap een aanmaning is geweest, méér rekening te gaan houden met de opvattingen der chauvinistische nationalisten. In die kringen ziet men elk symptoom van „toeschietelijkheid" jegens het "Wes ten nog als een blyk van zwakte en een gevaar voor Indonesië. Vast staat in elk geval, dat men in Indonesië van nieuwe besprekingen met Nederland weinig concrete voor delen zal mogen verwachten, zolang aan ernstige Nederlandse grieven steeds wordt voorbijgegaan. In de eerste plaats denken wij hierbij aan En (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. „Over een loyali teitsverklaring of spijtbetuiging wel ke Ambonezen zouden moeten af leggen, die naar Indonesië zouden willen vertrekken, heeft de Neder landse regering tot dusver geen en kele officiële mededeling ontvan gen". aldus verklaarde minister Van Thiel bij de beantwoording van de beschouwingen welke de Txveede Kamer aan de begroting van Maat schappelijk werk bad gewüd. Hjj legde er tevens de nadruk op, dat een eventuele terugkeer slechts op basis van vrijwilligheid zal kun nen plaats vinden. Ietwat gepikeerd reageerde minis ter Van Thiel op het verwijt van prof. Gerbrandy. dat hij blijkbaar de achtergrond van deze kwestie nl. de strijd tussen de Republiek der Zmd-Molukfeen en Indonesië had vergeten. Hij gaf de verzekering, dat hij bij deze kwestie zo voorzichtig Was als maai mogelijk is. Zijn begroting zou wel zonder meer zijn aanvaard, als de liberaal Ritmeester het met wenselijk had geoordeeld stemming te vragen over het artikel, dat voorziet in een aan stelling van een perschef. Dinsdag a.s. wordt er nu gestemd. DEN HAAG In het gebrek aan voldoende geschoold personeel belast met het toezicht op het verkeer, kan spoedig verbetering worden gebracht, wanneer men op de buitenwegen desnoods tjjdeiyk gebruik zou maken van de diensten der Konink lijke Marechaussee en wel in het bijzonder van die groepen, die nu reeds belast zijn met het toezicht op het militaire motorische verkeer. Dit voorstel doet do Koninklijke Nederlandse Automobielclub in een adres, dat aan de ministerraad ge richt is De thans bestaande politiewet staat volgens de KNAC de inschakeling I gerecht, van de marechaussee bij het ver- mee m aanraking was gekomen) en keerstoezicht niet in de weg. 1 werd naar Nederland uitgeleverd. I de telkens weer door Indonesië af- I gewezen verzoeken om in de proces- I sen tegen Jungsch lager en Schmidt een Nederlandse verdediger toe te .laten en aan de viuchteloze pogin- gen om de afwikkeling der zaken j van verscheidene andeic Nederlan ders, wier voorarrest nu ïecds over de twee jaren duurt, te bespoedigen. Een ander punt.„dat uil de wereld moet. is het lot Van de Nederlandse politieman Van Krieken, die inder tijd door Indonesische infiltranten uit Nieuw-Guinca is ontvocid en sindsdien door Djakarta gevangen wordt gehouden. Misschien maakt men rich in ze kere Indonesische kringen dc illusie, dat men met deze feilen troeven m de hand heeft, die zouden kunnen dienen om Nederland toegceflijkei te maken ten op?ichte van aanspra ken op Nieuw-Guinea. Maar dan zaJ men indien wij de stemming in Nederlandse officiële kring juiM peilen daarmede toch bedrogen uitkomen. Integendeel: Den Haag heeft er nooit twijfel over laten bestaan, dat Nederlands souveremiteit over Nieuw-Guinea bjj nieuwe bespre kingen niet in 't geding kan komen. En wij mogen daaraan wel toevoe gen. dat men dezerzijds zonder dui delijke bewijzen, dat Djakarta be grip wil tonen voor de ernst der Nederlandse grieven, weinig ver wacht van een overleg, waarop per saldo niet door óns maar door Dja karta is aangedrongen. (Van onze correspondent) AMSTERDAM. Drie jaar ge vangenisstraf vorderde de officier van justitie bij de rechtbank tegen de Belgische vijftiger J. de K., die rich diamantair noemt, uit .ïohan- nisbmy beweert te komen, cr een Belgisch en een Brits paspoort op na houdt en een strafblad heeft, waaraan oi geveer de gehele inter nationale justitie heeft meegewerkt. Hjj had kans gezien, de diamant- firma Asscher voor grofweg een ton op te lichten, het Victoria-hotel voor een rekening van 309 en de directeur van dat hotel persoonlijk voor een lening van 500. Hij was in het hotel neergestre ken en in een gesprek met de di recteur laten blijken, dat hij zich interesseerde voor diamanten. De hoteldirecteur bracht hem via een kennis in contact met Asscher. waar men hem bij vergissing aanzag voor iemand, die door de hoteldirecteur was aanbevolen en dus geen be zwaar had, hem drie kostbare dia manten in commissie mee te geven. Later kwam hij -er één terug brengen, maar nam daarvoor twin tig andere exemplaren ,.m commis sie'" mee. Met die hoeveelheid verdween hu spoorslags, tevens vergetende zijn hotelrekening te betalen. In Italië dook i hij later weer op (voor het hij prompt STAPELLOOP BIJ AVOND hi de loopbGtm van een schip is de tewaterlating het grootste gebeuren en in de repel wordt deze plechtigheid bekrach tigd met het breken van een fles champagne. Uniek was Vrijdagavond het tewalerlatcn van het 4500 ton metende schip „Solon" op de A.D.M.- vserf te Amsterdam waar gro te schijnwerpers er voor zorgden dat iedereen hei ge beuren duidelijk kon zien. Uniek ook was de kijk, die de fotograaf op het gebeuren had. zoais de foto duidelijk laat zien (Advertentie LM.) -a-C-O.F®.KVita«.T,e» Tandvleesversterkend Tandbederfwerend (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG Het wetsontwerp tot wijziging van de Duitse wet tot schadeloosstelling van slachtoffers van de nazi-terreur betekent geen beperking maar een uitbreiding van het recht op schadevergoeding. Dit is de opvatting van dr G. Czapski, kenner van het Duitse na-oorlogse recht in Den Haag. LONDEN. Een jong officier van de Royal Air Force raasde Vrijdag met een Hawker Hunter straaljager op een hoogtp van 12.500 meter door het luchtruim. Plotseling dook het toestel met een geweldige snel heid omlaag en de piloot verloor er de controle over. Op 10.989 me ter hoogte besloot vlacgolficïer Hcnry Molland. In een wanhopige poging, de neerstortende Hunter te verlaten. De snelheidsmeter wees aan dat hij sneller ging dan het ge luid... Het is ongelofelyk, maar de sprorg lukte. Hemy Molland (22j slaagde er als eerste in door de gelui ds- miiur te springen. De jager vloog even buiten de Engelse kust. De piloot trok bet geeichtsmasker omlaag, waardoor de schietstoel in werking werd ge bracht. De geweldige luchtdruk slingerde zijn hnkeraim achter te gen zyn zetel, waardoor de boven arm brak. Zy n vlteghclni, hand schoenen, polshorloge en Imkersok. on schoen werden van hem afge rukt. Zijn gezicht werd onherken baar door twee blauwe ogen, ver oorzaakt door dc luchtdruk. Ruim 6.000 meter suisde hij om laag zonder dat hei valscherm zich opende. Een ogenblik was Molland bewusteloos. Toen hij bijkwam zag hij de Hunter in zee smakken. Even later opende hel scherm zich Hij kwam in zee terecht. Vanaf een sleeponot had men hei ongeluk zien gebeuren Kort daarna pikte de de bemanning hem op. LONDEN Engeland bouwt een raketstraaljager, die naar venvacht wordt een maximale snelheid zal hebben van ruim 2400 kilometer per nar. De rake'straaljager wordt de S E, 3 genoemd Voorts is meegedeeld, dat twee Bntse jagers zyn gebouwd van het type „P. 1", die geregeld in horizon tale vlucht en bij stijging, de geluids barrière doorbreken. Plannen worden uitgewerkt voor een jager, di"1 verticaal kan stijgen. De orders voor het ontwerpen &n bouw van de „Vickers 1.000", een viermotorig transportvliegtuig met straalaandrijving, zijn ingetrokken. De ..Bristol Brutanma" zal in de be hoefte aan vervoersmogelykheid voorzien. BONN, Onder het teken van het (Advertentie LM.) telt onze wereld bij honderddui zenden. LIBELLE van 19 Novem ber verfde U over bun deernis wekkende lot. Het laat U ook tn een treffende reportage kennis ma ken met de onvermoeibare vroed vrouw van Liessel, DE VROUW DÏE DE PEEL IN DE LUREN LEGT! U hebt toch deze weck de vragenlijst ge zien viade WERELD-COMPETITIE? Lib die vertegenwoordigt de jonge vrouwen van Nederland in een unieke, internationale prijskamp. In datzelfde nummer begint een nieuw vervolgverhaal Het romantische leven van Paganioi, de duivelskunstenaar! Libelle - Nassauplein 7 - Haarlem. 'Het is niet dc bedoeling geweest, dat onder een voortdurend ver blijf in Duitsland ook het gedwon gen verblijf in concentratiekamp ofIJzeren Krat* 15 de nieuwe Duitse gevangenis wordt beschouwd. weermacht vandaag geboren. Staan- Het Bundesgcnchtshof te Karlsruhe de onder een drie meter groot ü'e- het opperste gerechtshof in West- rea kruis het oude symbool van Duitsland heeft in een arrest echter de Duitse militaire macht heeft uitgemaakt, dat een verblijf van Theodor Blank, de minister van De- langer dan zes maanden m kamp of fensie, de oproeppapieren overhan- ;c vangen is als ccn voortdurend blijf wordt aangemeikt. Door deze uitspraak heeft een groot aantal nazi-slaehtoffeis in het buitenland, die op grond van hun ras, hun geloof of hun politieke overtuiging gedwon- gen op een binnen de grenzen van dei laar hun ge vecht straining beginnen. Bondsrepubliek hijsende plaats heb-' ^e.. eenheden van het iuchtwapen digtl aan de eerste 191 vrijwilligers van de strijdmacht, welke tenslotte 500.009 man sterk zal worden. De eerste eenheden van hel leger, bestaande uit 1900 vrijwilligers, zul len op 2 Januari van het volgend Bondsrepubliek liggende plaats heb ben vertoefd, aanspraken op een ver- vergoed mg verkregen. Deze aanspra ken kunnen, aldus ór Czapski met meer by een volgende wet ongedaan worden gemaakt. Daartegen verzet zich volgens hem de grondwet. Waarhttn DUBLIN. De Ierse politie is Vrijdag een onderzoek begonnen naar een in 1950 in Amsterdam ver dwenen Ierse zeeman. William Richard Hughes. 32 jaar oud, ging In December 1950, met andere leden van de bemanning van het schip „Suncrest" in Amster dam aan wal. Sindsdien heeft nie mand meer jets van hem gehoord. Men veronderstelt dat hij aan ge heugenverlies lijdt. SAN FRANCISCO. De Ameri kaanse vrouw die in September de pas geboren baby van het echtpaar Sanford Marcus uit een ziekenhuis stal en ontvoerde, is Donderdag on toerekenbaar verklaard en opgeno men m een gesticht voor geestes zieken. Mevrouw Betty Jean Benedicto heeft het kind ontvoerd, omdat zij zelf geen kinderen had. Negen dagen na de ontvoering werd zij gearresteerd. WclLi'wiL CfcJ -,L JL li j 5 luitenants cn 6 si j DEN HAAG. - Do minister van 011 luit-ïcn- Sociale Zaken en Volksgezondheid I heeft aan de Sociaal-Economischo I Raad advies gevraagd over de vast- j I stelling van dtf premie voor de ver- j plichte ziekenfondsverzekering voor 1956. De Ziekenfondsraad heeft 1 aan de minister voorgesteld dc premie te bepalen op 4.2 De I SER besloot gisteren aan een com- missie onder leiding van ir H. Vos 1 te verzoeken het advies voor te be- reiden. Deze commissie heeft ook l vorige jaren dit onderwerp behan- I deld en is gemachtigd bu eenstem- i migheid rechtstreeks namens de raad bet advies uit te brengen. ROME. Italië zal geen uitvoer vergunning" verlenen voor dertig „Vampire"-st raai jagers, die Egypte heeft besteld b(j een particuliere Italiaanse fabrikant. Tevens heeft oen woordvoerder van het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt, mets te weten van een order van zestien „"Vampires", die m Italië zou den zijn gebouwd en reeds eerder arm Egypte zouden zijn geleverd. Aan de andere kant heeft men in Can o verklaard, dat voor 16 Fe bruari van dit jaar zestien „Vam pire "-straaljagers aan -Egypte zyn afgeleverd. Twee Egyptische toestel len, die kortgeleden door de Israëli sche luchtmacht zyn neergeschoten zouden tot deze zestien behoord heb ben. DEN HAAG. Het aantal onbe voegde leerkrachten Is by het VHMO (gymnasia, lycea en HBS-en) ten opzichte van 1954 met drie P*o- cent gestegen. Het percentage be draagt nu 16.5. Het ongunstigt is de situatie bij de f s vakken fiarts. biologie en PARIJS De Franse piofcsHor Semite wil radio-act (i* if ei t gebruiken bij het onderzoek near o n, crwc lim ner gij ttgmg. Arsenicum, dat m voedsel ci drank hot lichaam is binnengekomen, hepft de neiging zich te verzamelen m het haar en dc nagels Daar dc haai groei ongeveer tuide:halve centimetci iuilen door Amenkanen worden op geleid Doordat op dc conferentie van Geneve geen overeenstemming over dc Duitse hereniging kon worder, bereikt wordt de oprichting van hel Duitse leger van een half rrullioen man versneld Tot de vrijwilligers, die vandaag er den opgei oepen, behoorden twee '8 luitenant oors, 40 kapiteins. 5 luitenants en 6 sergi enge •esp 33 25 on By nederlands. duits en wiskunde bedraagt het 21. P) E Nederlandse Uitgeversbond heeft luister bijgezet aan zijn Vijf en zeventigjarig jubileum, doof „Een bont boek over bond en boek te laten samenstellen, J. Romijn en A. L. Sotemann hebben daarin aller lei toepasselijke bijdragen verza meld, waaronder er een u, ran mr F B BakeU, die de feestelijke ge legenheid aangrijpt, om de auteurs eens precies te zeggen wat hij van hun voornaamste eigenaardigheden denkr .Een getergd man is aan het woord, die pagina'i lang opsomt, welke bezwaren hij m de loop ven zijn carrière tegen de schnjvers- stand ontwikkelde. Hij gewaagt van manuscripten die. als ze worden in geleverd. wemelen van stijl-, taai en spelfouten en voert een auteur ten tonele, die zijn boek. enkele man aden na het versckijnen. wil aanvallen en derhalve verzoekt de nog aanwezige voorraad van ban den ie ontdoen en uiteen, te halen S opdat er nieuwe pagina's kunnen worden tussengeschoven Het voornaamste bezwaar van uitgever Bakels is echter dat au teurs hun beloften niet nakomen. „Slechts tweemaal heb ik beleefd, dat een manuscript, op de afgespro ken tijd werd ingeleverd", schrijft hij: „In het ene gecal was de au teur een admiraaj In het andere een journalist. Uit hoofde van hun, beroep, tras hun bekend dat het van belang is zich aan afgesproken tijdstippen te houden. Overigens heb ik nalatigheid, veronachtzaming en zelfs bedrog meegemaakt. Nies eenmaal, niet tweemaal maar rot vier- a zesmaal toe, toerden zelfs schriftelijke plechtige beloften ge schonden, Dat overeenkomsten niet hoeven te worden nagekomen ts trouwens een heden ten dage dik wijls voorkomende opvatting; hij die altijd al zijn afspraken stipt vervult, heeft haast tets van een komiekeling. Maar o wee aU de uitgever eens een paar dagen op anttooord laat wachten of als de proeven een week vertraging heb ben of als een boek zes maanden te laat verschijnt door de onhandel baarheid van de auteur, die pas bij ontvangst van de tweede proeven op het idee kwam nu eens eindelijk zijn boek te gaan schnjven." Omdat de samenstellers van het gedenkboek, na lezing van 's heren Bakels relaas, misschien een beetje medelij den, hebben gekregen met de door zóveel onvolmaaktheid bezoch te auteurs, hebben zij Max Dender- monde de gelegenheid gegeven, een woordje terug te schrijven. Hij noemt de voornaamste smoesjes, die auteurs aanvoeren als ze om copy worden gemaand: ,'t Is op een oor na gevildis er één vanmaar de meest doordachte luidt; ..'t Is net klaar, maar het is veel te lang ge worden, tk ben er nu in aan 't schrappen". Ni et onvermakelijk ver telt hij 2'jn taaie toorsteïing met een uitgever, wiens in leveringster mijn hij had overschreden: „Wan neer is het wérkelijk klaar?", vroeg dc man. Ik noemde daarop een nieuwe datum „Goed", zei hij. De volgende dag belde hij weer op. Of ik opschoot „O ja, ik ben al ver over de helft." De dag daarop kwam hij persoonlijk kijïcen. „Je hebt gelogen'', zei hij. „Ja" zei ik. De volgende dag weer bellen. Ik zei: „Hou in hemelsnaam op, je weet toch hoe dat is met auteurs en hij zei: „Ja. juist daarom". De dag daarop stond ztjn auto weer ooor de deur. „Wanneer is het nou écht klaar?" Ik zei: jtfog voor Pa sen". Hy zei grimmig.' „Dat is de fiiterste uiterste termijn". Ik ging weer aan het werk, als een slaaf, alle opdrachtgevers vervloekend en deze het hardst. Maar mezelf ook. Waarom denk je toch altijd, dat het vlugger kan gaan dan het werkelijk gc.at? Waarom houd je nooit reke ning met onlustgevoelens, met griep, met mensen d:e „zo maar even" langskomen? Een dag voor Pasen belde de man iveer op: „Ik kom het morgen halen"En. ik: ,JCom dan liever de Ttoeede Paasdagdan is het helemaal klaar." En hij: „Prima, dan kom ik het Dinsdag morgen om. tien uur halen." En hij deed het. Hij zei: „Ja. ik weet het, ik heb je Paasdagen vergald door je aan het werk ie houden, ik ben een rotzakmaar dat moet tfc wel zijn, omdat jij ook een rotzak bent. Jullie schrijvers beloven altijd maar van alles en wij zitten dan met de brokken. „Overigens", zei hij, „had ik de termijn opzettelijk veel te kort gesteld het is nu toch nog on tijdMaar zo moet je wel, ons Kent on„ Het boek bevat nog veel meer wetenswaardigsIk heb er alleen gécn antwoord'in gevonden op de vraag, waarom het normaal is dat een uitgever ran. zijn beroep kan leven en absurd als een schrijver dat ook wil KRONKEL. Advertentie IJti.) inpcieer auac:halvi' centimeter por j r—nr-* "I 15 "1 11 hn arte- - nauwkeurig het tijdstip van toedie ning worden sc'ntr; naald. Op cn etni sche wy/e dit met gemakkelijk te doen Volgens piofc^sor Sanrne zou men het arsenicum, door blootstel ling van het ham aan dc c-trnlen van oen atuomireemi radio-actief kun nen maken wam na met behulp van een mceunsL urnen t de juisle hoogte gemeten kan woiöen. (Van een onzer redacteuren) GENèVE. Geneve is een 7iierKwaardig mengelmoes van internatio nale stijl en klein provincialisme. Aan de kaden langs het meer staan kolos sale rustig-ouderwetse hotels. In de halls vindi men twee soorten deftig heid: de chique van oudere dames en heren die m dtt betrekkelijk zaJite klimaat de herfst doordoezelen. Daarnaast is er de wat lossere elegantere chique van het interna tionale dtplomatendom. Genève, Eu ropees centrum van de Verenigde Naties Is niet alleen Conferentie- stad voor de vier ministers van Bui tenlandse Zaken maar voor tal van gedelegeerden urt vrijwel alle lan den ♦er wereld Voor een deel brengen deze con ferenties nog iets van stijl en ele gance mee. Een aanta3 ministeries van Buitenlandse Zaken en diplo matieke diensten heeft in dit op zicht no? een traditie. Zo is he vi*»jwel onmogelijk om een heer van het Foreign Office niet als zodanig te herkennen Ook de "ertegenwoordigers van de Quai d'Orsay .hebben nog iets". Een typisch, voorbeeld voor de provinciale kant van Genc-ve zyn de Zwitserse kranten of om voor zichtig te zyn dc meeste Zwit serse kranten. In net algemeen be steden zij weinig cn noaal slordig aandacht aan dc mmistei.-confcien- tie. D» verkcersnwcilukhedei! m de hoofdstraat, byzondoc lotgevallen van een stadgenoo; on de piestaties van het plaatselijk voetbal- of ijs- hockeyteam dat is de stof voor de voorpagina's Beni u bijvoorbeeld op de hoogte van de discussie m de gemeente- Zo is hët j raad van Zurich over de nachtcafe's u-",,. en cabarets? Aan de one kant is het daa*- maar een zedeloze boel en ze dienen dus gesloten te warden, maar daar staat tegenover dat ze de vreemdelingen aantrekken en dat brengt geld in de la Een pijnigend dilemma. Bu tijd en wyTe wordt er wat ue po'iliek bctiett, lustig op los ge fantaseerd Zo wist eon der bladen oezer dagen te meiden dat de heer Eb leis, de voorzitter van de West- duit^e Bondsdag, in Geneve weid verwacht Nu is ac neer Lhicrs al- i.ang geiedi-r ovesleden Dat was I oen ot t anaeie oldden met ontgaan en dat vciootlonfdc ^tch toen het i vi Igendt co mm en ta ar: .Eist blad (dat de komst van Ehlers meldde) j hooit, \an purp Geneefsp geesten bezeten, het gias klaai blykolyk groeien en dat letwyl het gras al lang cn.ci het giaf van Ehleis m Cidenbing groeit" een staaltje van gevoelige en fijne journalistiek Eén ding moet men de Zwitserse kranten toegeven: zc zyn uitstekend geinformeeid over de samenstelling der menu's bij dc diverse diners De bladen weten haarfijn medede lingen te doen over de hoofdge rechten en de tussengerechten, over dc diverse sauces wijnen en over de kwaliteit van de_koffie. iets anders nog: biih^id en G»nepf«c trac^fc zyn cr borg voor dat in Genève een' echt s*uk Franse cultuur leeft. De boek- nioet winkels getuigen eivan. Ook het j may f:it dat regelmatig toneelgezelschap pen niet goede bezetting en goede stukkon uit Genève naar Frankryk komen UTRECHT. -- Twee jonge kinde- rrn uit een Utrechts gezin van zes personen rijn door hun ouder» op 7u'n ernstige manier verwaarloosd, dat een cr van een jongetje van tw ce«en-cen-h.»lf jaar een dag na. opneming in liet lVilhcimmakinder- 7Ïckenln!is is overleden cn het an dere, een babv van negen maanden, daar nog verpleegd moet worden. en kamers in een onbeschrijflijke staat van vervuiling aan. Ook vond zij een fonkelnieuw televisie-toestel in de woonkamer, een scooter en een electrtscbe wasmachine in de schuur. Deze bleken op afbetaling te zyn gekocht. Van H. en zijn vrouw verklaarden de politie, dat zij zich zo voor de toestand van hun jongste kinderen till) gliBg. i /o wi-ïnig onkl cn cr is plaats in l-rjukiyk. maai cr i- geen j»laats in Nederland, ook al i» er welk, Dtve paiarliu moet men s er-taan. O i» standpunt i». dat ondanks de hoogconjunctuur \an dit ogenblik dc emigratie binnen %«t»UnImc gren zen moet vomigdan cn dat. hehou» den» uil/ondt nni:-"e\allen, Luiope- se migratie met Nedeildnd als \es- tigings gebied niet in adtinifikiiig komt. Natuurlijk betekent dit niet. ddt Nederland potdicht dient tp wor- huis oogenomen. De behandelende ge- Frankryks na- Jen. Het nionlcntecj ?ii h \e»lieen I nccshccr verklaarde, dat de toestand indelingen in Nederland VGri dc °R van de op- 'i nstig was. dat men van Dc pohw, !l,D [«sen dc ouders I schaamden, dat zij doktersbezoek ptocM-vcroaat heelt opgemaakt ter- koer hobbm mtecst.M. Po, ko dood door schuld, vernam deze weck by geruchte, dat er m dc wo ning van de ."J-jange metaalbewer ker H. van W. in dc B. F Suerman- straat onbrschry fluke loe.standen. zouden heersen en dat het twee-en- ccn-half jarige zoontie Peter Otto onder zeer verdachte omstandighe den zou zyn overleden. By onder zoek bleek het kind op 7 November t. het ziekenhuis opgenomen te zijn. Het woog topn nog slechts negen pond. Op 8 November is de kleuter overleden. Op diezelfde dag is ook de baby negen maanden in het zieken- .'wflcriaiul mogelijk blijven en hovenal ir> land zijn oude iep ut a tie al= veilig toevluchtsoord voor vluchte lingen en vervolgden niet ontrouw worden. name zo levensgevaar kon spreken. Dit is nu geveken Alen heeft toen een onderzoek in gesteld in de woning van de metaal bewerker Van H. en zijn dertigjarige vrouw. Dc politie trof daar bedden keer op keer hebben uitgesteld. Pas toen het te laat was hebben zij de hulp van de huisdokter ingeroepen. Op het lijkje van de kleuter is sec tie verricht. Beide andere kinderen, die reap, drie en vier jaar oud zijn, worden thans verzorgd in een ui- richting van het Leger des Heils. MANILLA. De pro-Amerikaan se nationalistische partij van presi dent Magsaysay heeft een duidelijke overwinning behaald bij de verkie zingen voor de Philippynse Senaat en bij plaatselijke verkiezingen. Dit blijkt uit onofficiële, doch vrijwel volledige uitslagen. Politieke waarnemers melden, dat de partij zeker is van acht van de negen betwiste Senaatszetels. Dc ne gende zetel krijgt de liberale oppo sitiepartij.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2