Raadsleden stellen vragen- B en W geven antwoord Mr H. de Bie5 76 jaar, gisteren overleden C Eerste paal voor nieuwe glasfabriek Pieterman Shell neemt leiding over J Uit de Begroting 1956 Over Stadhuisbouw, Rijksweg 20, Maasboulevard, naambordjes, riolering en de kermis DOOR OUDSTE PERSONEELSLID: WALDO-RiJSCHOOL 69915 Achtste jaarfeest van Oud-Mathenesse Benny Vreden's Ensemble brengt: UITSTEKEND CABARET OP GESLAAGDE VPRO-AVOND In biljartticeekam p Haringvangst berichten Spieringhoek ivordt weer ijsbaan Heropening .Extase' door Cor Horsten Drie gewonden bij aanrijding Wie heeft iets verloren Johnny Jordaan in Schiedam Popejus speelt in Thalia - oud-president van de rechtbank - Nu 't stiller wordt in de volkstuinen Burgerlijke Stand AANKOMEND WINKELJUFFROUW Woensdag 16 November 1955 Op Vrijdag 25 November 2al de Gemeentelijke begroting van Schiedam voor het dienstjaar 1956 voor bespreking in de Ge meenteraad worden gebracht. Maar de raadsleden hebben naarstig op deze documenten gestudeerd. Aan uitvoerige be schouwingen over de financiën wordt geen behoefte gevoeld, daar de begroting aanvaardbaar wordt geacht, omdat men ver wacht dat de rekening zal sluiten. Maar bij de bestudering van de vele gemeentelijke problemen en probleempjes zijn vragen gerezen, die in de Memorie van Antwoord door B. en W. zijn verklaard. Daar een aantal van de daar behandelde kwesties ook wel de interesse zullen hebben van onze lezers, nr-men wij gedeelten van de toelichtingen over. De Stadhuisbouw heeft veler be langstelling' en de raadsleden zijn benieuwd naar de stand van de ont eigeningen. Het zal nog 3 a 4 jaren duren voordat de .„nutswet", die de onteigening zal regelen, tot stand is gekomen, zodat pas over ongeveer 5 jaar met de bouw loan worden begonnen. Volgend jaar zat de ar chitect aangewezen moeten worden, die het ontwerp zal maken, Voorts verklaren B, en W. dat nooit serieus uitgekeken is naar een andere plaats voor de bouw van bet nieuwe Stad huis dan de vastgestelde aan het Emma-plantsoen. Wat het Museum betreft is het be stek voor de restauratie van de lin kervleugel in voorbereiding. Bin nenkort hoort men er meer over. Met Monumentenzorg is overleg ge pleegd om een klok op het museum gebouw aan te brengen- Maasbouïevard De Maas-boulevard vinden veie le den prachtig, maar hoe staat het met de afwerking? En de toegangswe gen? Vele besprekingen zijn ge voerd, o.a. over de bouw van een restaurant bii de terrassen, de aan leg van een jachthaven en de bouw van enige flats. Binnenkort zijn plannen hierover te verwachten. Niet van een hotel, dat heeft nooit in de bedoeling gelegen. De hoofd toegangsweg naar de boulevard kan pas aangelegd worden, zodra de pan den van de fa. Hasekamp zijn ont eigend en gesloopt en het Balkengat is gedempt. Ook de fa. P. J. Weijers moet vertrekken: enige malen is reeds uitstel verleend, maar moge lijk zal voorgesteld moeten worden tot gerechtelijke ontruiming. In de tussentijd zal de tijdelijke toegangs weg worden verbeterd. De straatnaambordjes hebben de aandacht gehad. De naam „Burge meester Honnertage Gretelaan" <31 letters!) is beslist te lang vindt men. Daar 2al op gelet worden, zeggen B. en W. Nieuwland krijgt de pri meur van straatnaambordjes met een toelichting erbij. Zeker opdat de burgerij kan weten welke politieke richting de Nederlandse staatslieden van deze eeuw hebben gehad! Ove rigens heeft een nationale advies raad deze bijschriften op naam bordjes kortgeleden afgekeurd. ook voor de weggebruikers. B. en W. zijn bereid hier een onderzoek naar in te stellen en zo nodig de betreffende verordening te wijzigen. Voorts is het gemeentebestuur ook bereid om voor zover mogelijk me dewerking te verlenen voor de in richting van een dierer.-asyl, maar een onderzoek zal eerst ingesteld worden naar de vraag waaruit deze medewerking kan bestaan. Het is een oude wens van de Dierenbe scherming. dit asyl. maar tot nog toe is er niet veel aandacht aan besteed. Over de aanleg van öe Rijksweg 20 kunnen B. en W. niet veel zeg gen. Op de Rijksbegroting voor 1956 is een post uitgetrokken voor de aankoop van de nodige gronden en volgens dezelfde begroting moet de ze door velen zo vurig verlangde grote -weg in 1961 gereed zijn. Maar wanneer er aan begonnen wordt? Ook over de verhoging van de Vlaardingerdijk valt nog weinig.op te merken. Eerst moet het Delta plan zijn vastgesteld en de daarop betrekking hebbende wet tot stand gekomen. Gorzen onder water ïn de Gorzen heeft men nogal eens last van het regenwater, dat niet snel genoeg kan afvloeien, mer ken enkele raadsleden op. De in de laatste jaren uitgevoerde werken beogen dit euvel te, verhelpen, maar verondersteld wordt dat de schuiven by de Voorase straat enkele malen niet tfjdlg genoeg zyn getrokken, met alle gevolgen van dien. Het waarschuwingssysteem zal geauto matiseerd worden en als dit het tij dig trekken van de schuiven niet garandeert, dan zullen B. en W. ko men met een voorstel tot het bou wen van een afzonderlijk gemaal voor dc Gorzen. Het is opgevallen dat er 's Zater dagsavonds zoveel opgewaaid papier ligt in de straten. Kan daar niets tegen gedaan worden? De veegdlenst van de Gemeentereiniging is door lopend onderbezet en op Zaterdag wordt een halve dag gewerkt. Er is wel een nieuwe veegmachine, maar die kan niet op de trottoirs en rij wielpaden komen. Verbetering is misschien mogelijk, maar dat kost geld. En per slot: in alle steden ligt er Zondag veel papier op straat. Gevraagd wordt of de jeugdver enigingen in. Schiedam niet een ho gere subsidie kunnen krijgen, over eenkomstig de situatie in verschei dene andere gemeenten. Maar B. en W. willen eerst het eindrapport van het Jeugd Onderzoek Schiedam af wachten dat volgend "jaar gereed komt (eerste interim-rapport over enkele weken) en zien welke ge volgtrekkingen daarin gemaakt wor den. Kermis verplaatst? Het is mogelijk dat tijdens de vol gende Vacantie-wee!- het attractie centrum niet meer op het einde van het Broersvest komt. Deze plaats is bezwaarlijk voor het verkeer en de omwonenden hebben er last van. Overleg met de S.G. is gaande om een andere plaats te vinden voor het attractie-centrum. Zal niet gemakke lijk vallen, menen wij. De voorgenomen nauwe samen werking van de twee Schiedamse muziekscholen, is nog steeds niet verwezenlijkt. B. en W. willen sti mulerend werkzaam blijven, maar de medewerking van beide instel lingen is hierbij onontbeerlijk. Tot slot dan nog dc opmerking dat het college afwijzend staat tegen over de instelling van een koop avond, Maar de Adviesraad voor de Detailhandel en Consumentenbelan gen zal ingewonnen worden. Gistermiddag is aan de Jan van Riebeeckweg in het nieuwe Industrie terrein bewesten de Schie de eerste paal geslagen voor de fabriek van Glas industrie Pieterman N.V. En wel door de heer H. van Es, controleur in het bedrijf, die deze eer te beurt is gevallen omdat hij het langst bij het bedrijf in diénst is: 35 jaar, of wel van de oprichting af. Apothekers-nachtdienst: Apotheek fa. Gouka Co., Groenelaan 127 Bellen bij ongeval: G.Q en GJ3. Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere' werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend Iedere dag (behalve Maandag) van 2 'tot 4 uur Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling uit eigen werken. Geopend da gelijks van 2 tot 5 uur; ook op Zondag. Cult. Cont. Centrum Tentoonstelling schilderijen van Brands. Geo pend dagelijks 9 tot 6 uur, 'sZondags 11 tot 5 uur, '«Maan dags niet. -Tot 9 December. BIOSCOPEN Passage, 2, 7 en 9.15 uur: „Tot" het bittere einde". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Het grote Avontuur". VOORSTELLINGEN Volksgebouw, 8 uur: Afë- Be drijfsgroepen Centr,, huldigings avond. Musis Sacrum, 8 uur: pers. Ver. Wilton-Fijenoord. film Carnegie Hall. Irene, 8 uur: Jubileumconcert gemengd koor „Het Westen". Arcade, 8 uur: K.A.B.-lezing. Irene, 2 uur: Wijk V, film. (Advertentie I.M..) Het vroegere niemandsland, Ma- thenesse, tussen Rotterdam en Schiedam is nu btfna geheel volge bouwd en de bewoners, ingezetenen van twee steden, zijn dikwijls lid van één vereniging. In de nieuwe wijken is grote zalen nood; de ver enigingen met Rotterdamse en Schiedamse leden trekken gewoon lijk voor hun uitvoeringen naar Schiedam. Dinsdagavond vierde het gemeng de wijkkoor Oud-Mathenesse haar achtste jaarfeest in Irene. Bij de opening vertelde de presidente, me vrouw M. Veeningen, dat op veler verzoek dit keer geen toneelvoor stelling werd gegeven. Dit, omdat er dan meer aandacht aan het koor kan worden besteed aangezien veel leden hiervan ook in de toneelgroep zitten. Bovendien was voor de aan hang dit keer een aardig cabaretpro gramma samengesteld. Hiervoor wa ren uitgenodigd de bekende Confetti Stars, De Harmonica Rhythms, de Henco's, en de Rumba Confetti Stars zorgden voor muzikale afwisseling en een serie schetsen vu1 den het amusement aan. Het koor zong een aantal liederen, waaronder het be kende Panis Angelicus van Cesar Franck en het Geistliches Lied van Mendelssohn, Het wijkkoor Oud- Mathenesse onder leiding van diri gent, de heer B. Kupers, heelt nu ongeveer veertig "werkende leden. Irene was goed bezet. De postduivenvereniging „De Vrij heid" (aangesloten bij de N.A.B. v. D.) houdt op Zaterdag 26 en Zon dag 27 November een ouiventen- toonstelling voor het rayon Schie dam, Vlaardingen en Maassluis. Door de medewerking van vele zijden is een mooie verzameling prijzen beschikbaar gesteld. Gedu rende de expositie zuilen de dui ven gratis worden gevoederd. tQp haar tournée onder auspiciën van de V.P.R.O. heeft het ensemble Benny Vreden nu ook Schiedam aan gedaan. De roep, die het pro gramma ,JPost voor U" reeds vooraf ging, bracht uelen Dinsdagavond, in de zaal van Musis SacrumEn teleurgesteld is men bepaald niet. Het uit stekend verzorgde programma stond op hoog peilMet nieuwe vondsten, nog betere teksten pakkende muziek en een keur van costunms slaagde het viermans-gezelschap er in het succes tian het vorige programma „Tele- risioenen" nog verre te overtreffen. Onze „Klaflr-ouers" hebben een pluimpje gehad. De jeugdverkeers- brigades voldoen in cHe opzichten zo verklaren B. en V. pedacht n aan uitbreiding nog dit 3aar op he; kruispunt B.K.-laanWarande, maar veel meer uitbreiding zctl voorlopig toch niet plaatenden, omdat dit te- veel mankracht vergt van de politie voor het toezicht. Dieren-asyl De raadsleden hebben met vol doening geconstateerd dat de straat verlichting m vele straten belang rijk verbeterd is. B. en W. hopen daar nog mee voort te gaan. Loslopende honden zijn een ge vaar op de hoofdverkeerswegen; niet alleen voor de dieren zelf maar Tijdens de oorlogsjaren uit het in Rotterdam gevestigde bedrijf ge bombardeerd, vond Pieterman N.V. daarna onderdak m een oud wijn- pakhuis aan de Westvest in Schie dam. Daar dit complex sedert ge ruime tijd te klein is' geworden voor de behoefte wegens de uitbreiding der activiteiten, moest besloten wor den om naar een nieuw te bouwen f 1 fabriek te verhuizen, waar dan ook hot thans in Den Haag gevestigde De gisteravond gespeelde wedstrijd voor de tweekamp tussen de biljart verenigingen Shell en Wilton is ge ëindigd in de stand 14—6 in het voor deel van Shell, waarmee de totaal stand nu gekomen is op 3836 voor Shell, De spanning blijft dus voort duren. De uitslagen van. de gespeelde partuen waren: (Eerste naam speler van, Wilton) W. J. Kersten L. Smeets C. den Outer P. Braber D. v. d. Nagel J. Velthuis J. Leentvaart 58 J. A. Vermeulen 64 M. W. Hoek 52 P. F. v. Noortwijk 43 45 31 1.07 1,31 2.57 1.94 zusterbedrijf onderdak kan krijgen. Deze fabriek krijgt een gevclleng- te van 70 meter bij een diepte van 56 meter. Het ontwerp is van de ar chitect J. Dekker uit Hazerswoude terwijl de bouw bij gedeelten door verschillende aannemers zal ge schieden. De Fa v.h. C. Nederveen verricht het heiwerk. Wanneer er geen tegenslagen ko men zal omstreeks Juni de bouw zover gevorderd zyn dat de Haagse firma naar Schiedam kan verhui zen, waarna de Schiedamse afdelin gen geleidelijk aan overgebracht worden. Bij de informele plechtigheid wa ren gistermiddag de directeuren J, pieterman en P. Scheer aanwezig, alsook mr dr ir M. M. van Praag, het hoofd van de gemeentelijke wo- ningdieost en een aantal leden van het personeel die twintig of meer jaren aan het bedrijf zijn verbonden en waar, zoals de heer Scheer het benadrukte, het bedrijf voor een goed deel van afhankelijk was. De oudste van hen, de heer Van Es, was het dan ook die het ceremonieel mocht verrichten van het slaan van de eerste paal. YV7AT Benny Vreden's cabaret ons eigenlijk laat zien, zijn gewone mensen in de gebeurtenissen van alle dag, alleen belicht vanuit een andere hoek dan wij ze meestal zien. En dat op zo'n aanstekelijke en serieus doordachte wijze, dat rrien geniet van cabaret van de bovenste plank. Aan de hand van Tante ■Pos (de veel zijdige Kitty Knappert, of de char mante chansonnière 'Joeki van der Valk, of de karakterspeler Piet Ekel, of de kwasie nonsensicale prater en liedjeszanger Benny Vreden. of al^ lemaal) wandelt men door het da gelijkse leven. In de opening „Post voor IJ" schiet het ensemble al direct m de roos. De brievenbesteller van Piet Ekel werd uitstekend getypeerd on liep vlot van stapel met een schijnbaar ter loops praatje over alles en nog wat. „Een prentbriefkaart uit Parijs" ont lokt Benny Vredes een lofzang op de Are de Triomphe, roept Kitty Knappert en Joeki van der Valk op in het uitstekend.vertolkte nummer „De Midwcttes" en brengt tenslotte de sfeer van een Frans terrasje. Uitstekend geslaagd was de paro die op een zeemeermin van Kitty Knappert, die even later met Joeki van der Valk op voortreffelijke wijze het lot en de lichtpunten van de huisvrouw bezong in ,.The Kit- J. Stokhof K. Bijl W. Vroegindewey 55 J. Velthuis 58 F. Berberich Sr. 47 R. J. v. d. Graaf 40 46 34 58 34 44 30 64 30 43 26 43 28 26 35 33 35 34 28 58 28 38 38 40 38 0,74 0,94 J. de Jager 44 B. M. F. Kruïze 38 Vanestberichten: VL 70 4 kantjes. VL 78 8, VL 85 ZU, VL 172 4, VL 203 1. V L 203 10, VL 22. VL 207 5 VL 203 7, VL 216 6, VL 29 25. VL 8* 70. VL 97 25 VL 114 3. VL 115 110. VL M2 a. VL 13C 2. VL 197 14. VL 199 0. VL 53 20 thv VL 61 50, VL 71 5. VL 83 J5 VL 160 2!' Evenals voorgaande jaren richt de heer W. H. A. Blaisse zijn. Tennis park „Spieringhoek" weer in voor do schaatsenliefhebbers. De ..„ob stakels" op de banen zijn verwijderd en het wachten is nu op de vorst, het moment waarop de banen onder water zullen worden gespoten. Om straks (tenminste als het koning winter behaagt om IJS te brengen) een baantje te kunnen trekken op- de gladde ijzers kunnen de Schie dammers dus weer in eigen stad terecht. Café Bodega „Extase" in de Pas sage heeft een andere eigenaar ge- 1 kregen. Het is de heer Cor Horsten, 5 die van '42 lot *47 als barkeeper in 5 dit café (toen „Instuif") werkzaam is geweest en nadien achter de tap- 9 kast heeft gestaan bij café „Instuif" 6 i op de hoek van de Hoogstraat. I 'De omgeving is dus niet nieuw i voor de heer Horsten, Zijn beide dochters zullen hem behulpzaam zijn bij het serveren van de dranken. De heer H. van Es (links) met 35 dienstjaren het oudste perso neelslid van Glasindustrie Pieter man N.V, slaat de eerste paal voor dé nieuwe fabriek. Bij de oversteekplaats in de BK- laan te Schiedam, ter hoogte van de Van Smaleveldtstraat is gister avond omstreeks half zes een voet ganger aangereden door een motor rijder. Het was de 83-jarige M. J. L. uit de Brugmanstraat te Schie dam, die met een hersenschudding, een shock en een hoofdwond in het Gemeenteziekenhuis moest worden opgenomen. De motorrijder, A J. de G.. een kapper uit Schiedam, liep te verwondingen op. Hij is eveneens een hersenschudding en enkele Üch- naar het Gemeenteziekenhuis ge bracht. De duo-passagier, die amb tenaar C B. uit Rotterdam, kon na dat hij was verbonden, naar huis terugkeren. chen Girls". In „Monster zonder waarde' zong en speelde Benny Vre den enkele van zijn nieuwsie liedjes, waarvan „Ik verkoos de ruimte' wel bijzonder knap was. Buitengewoon onderhoudend was Piet Ekel_ als gids in de radiostudio, waarbij hij parodiërend een groot aantal nieuwe radiofiguren aan het woord liet. „Per luchtpost" bracht het ensemble weer op het toneel en vormde een knap slot van het knappe program ma, dat behalve boven opgesomde nummers nog vele andere goede dingen te zien gal van. deze vier veelzijdige artist en. Ds J. B. Schouwink opende de avond met een opwekkend woord voor ledenwerving voor de V.P.R.O. In zijn dankwoord aan het ensemble aan het slot van de avond sprak hij naar het hart van de talrijke aan wezigen. Reis vereniging De Geer houdt contactavond Een groot aantal werknemers van bakkerij De Geer hebben zich ver enigd m een reis vereniging. Tot reizen zijn de bakkers en broodbe zorgers nog met gekomen, omdat de veieniging pas in Juni van dit jaar is opgericht. Toch hebben de leden de gelegenheid om gezellig uit to zijn niet voorbij laten gaan en als eerste resultaat van dit streven werd Dinsdag een contaclavond in Ma rijke belegd. De Schiedamse zangers de Zingende Grama's verleenden dit keer hun medewerking. Het Molen tje aan de Vliet, Snipperdag en ean. Jordaan-potpoum werden vlot mee gezongen, Rob Rhythme's Trio zorgde voor dansmuziek en een aantal reislustige bakkers had wat schets jes ingestudeerd. Nog twee contact avonden staan voor dit seizoen op het programma. De avond werd ge opend dcor de voorzitter, de heer N. Barto. De eerste tocht wordt ge houden in de zomer van 1956 naar de omgeving van Arnhem. Hakkerts Muziekhandel: Johnny Jordaan, Nederlands po pulairste liedjeszanger van het mo ment, komt in Schiedam zingen! Het is de Eerste Schiedamse Mu ziek- en. Gramofoonplatenhandel B. Hakkert van de Hoogstraat die hem hierheen heeft gehaald en aanstaan de Zaterdagmiddag zal Johnny van twee tot vier uur door de Hoog straat galmen, hoe gezellig het „Bij ons, in de Jordaan" is. Inderdaad door de Hoogstraat, wsnt de zanger wordt op een podium voor de pas gemoderniseerde zaak van Hakkert neergezet. En ongetwijfeld zullen vele Schiedammers meedeinen met deze „Parel van de Jordaan". Dit optreden van Johnny Jordaan is onderdeel van een actie „Koopt in Schiedam", waarbij de opzet is om meer leven in de Schiedamse brouwerij le brengen, zodat het pu bliek in eigen stad blijft om hun Zaterdagse inkopen te doen. Hak- kerts Muziekhandel heeft daarbij als eerste de knoop doorgehakt en Johnny meegebracht. Zaterdag 19 November zal in Schiedam ten behoeve van de vluch telingen een inzameling worden ge- ^Gistermiddag vond de heropening houden van oude sleutelsdoorde van ..Extase" plaats onder grote be- Schiedamse Commissie vcoi Vluch langstelling Velen dronken een glaasje op dc snede gimg van zaken overtuigden zich ei van dat alles vl 2Öo 27. VL..S0 17. vl U 5, VL 84 33, j toj jn pijntje* verzored wa«. Dp VL S9 5. VL i 12 i nieuwe luifel boven de bar deed het Laatste marl!metering; volle hsnng dc. vele bloemstukken. ~f. - die overal stonden opgesteld, zag de zaak er feestelijk en uitnodigend uit. steurbJyrirtS telingen In alle delen van de stad zullen leden van de Schiedamse Jeugdgemeenschap aanbellen en om sleutels vragen. Zij. die oude sleu tels bezitten, worden vriendelijk verzocht deze gereed te houden. Het ophalen zal hierdoor aanmerkelijk worden verlicht. Irt het café-biljart „Thalia" aan de Rotterdamsedijk zullen vrijdag avond a.s. interessante biljartwed strijden worden gehouden. De Nederlandse kampioen Poppe- jus zal tegen. Jan van,Dijk spelen om 50 caramboles op drie banden en in de hoofdpartij kader 400 komen Bob van Amen en Jacques Barzilay uit. Feest- en cabaretavond van „Het Singelkivartier" De vereniging „Het Singelkwar tier" is van plan haar 25e levensjaar tot een werkelijk feestjaar te maken. Het bestuur 'werkt hard om groot cn klem amusement te bieden. De eerste contactavond is uitstekend ge slaagd en cr volgen er nog 9, Er komen middagen voor kinderen, de Jeugd- en Jolijtavonden zullen mooier worden dan ooit, dag- en weekuitstapjes zulten volgen, op alles zal het stempel staan van het 25-jarig bestaan. Op Zaterdag 26 November geeft de onderafdeling, de toneelvereni ging „Het Singel kwartier", een feest avond in de grote zaal van Arcade, waar het toneelstuk „Drie is te veel" zal worden opgevoerd, *De volgende contacts'vonden zullen in zaal Ma rijke gehouden worden (aanvang 8 uur); cabaretavond voor de jeugd van 13 t.m. 17 jaar op Vrydag, 18 November; een avond voor leden en donateurs boven de 18 jaar, op Vrij dag, 9 December, Het St, Nicolaasleest zal gehouden worden op Zaterdagmiddag, 26 No vember in het gebouw van de Chr. Besturenbond, aanvang 2 uur. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9—12.30 uur en 15 uur: Rood zijden shawl; groen wollen kindermuts; rijwielslot; rode kin- derportemonnaie; portcmonnaie met itvhoud; houten kist met inhoud. Te bevragen bij de vinders: Rode vulpen, M. van Driel, P. de Hooghstraat 24; rozenkrans, M. Wes. terhof. Hoogstraat 151; zwarte vul pen, Verhoeckx, Hogenbanweg 51e; houten vlot. S. v. d. Linden, Schie- damseweg 178, Kethel; zinken buis, Van Toledo, Jan Vermeerstraat 30; bruine portefeuille met inhoud, A. M. Poots, Van 's-Gravensandestraat 12b; kindcrportemonnaie, H. v. Geer. Seringenhof 8; rode kinder- portemonnaie met inhoud, H. Ko- remans, G. Rein dersstraat 32b; zwarte portemonnaie met inhoud, G. P. Gudde, Rembrandtlaan 17b: hamer, Uittenbogaard, Lekstraat 16 b; ijzeren meter. K. Veldt, Willem Frisostraat lla. Rotterdam: bedrag aan geld, L. v. Sliedrecht. Brug manstraat 7; kinderhorloge. W. Neervoort, Alb. Thymstraat 27b; zil veren broche, P. Krommenhoek. Tollensstraat 5; wit gymschoentje, J van O tien, v. d- Eistslraat 3b; badhanddoek en stepin, Vermeulen, Aleidastraat 50b; bruine heren schoen, Deurioo, Rotterdamsedijk 243b; rood kinderschoen!je, mevr. Klein, Prof. Kamerliogh Onneslaan 129; zwarte herenschoen, F. Vor- stenbos, Hoofdstraat 121b; witte schort, J. K. Sterm. Fultonstraat 15b; wit kmderschoentje, P. Scip, L, de Colignystraat 13a; padvinders- riem, B. Schop, P. Potterstraat 35b; blauwe heren pantalon, mevr- Stou te, Rubensplein 24a; blauwe cein tuur. M. Monté, Broersvest 82: een paar damesglacé's en een paar he- renglacé's. Postkantoor, Tuinlaan; een paar babysokjes, Schuurmans, Franklin straat 7a; bruine motor- handschoen. C. Blok, Anth. Muijs- straat 55; een paar zwarte dames- handschoenen, v, d. Heiden, Burg. Van Haarenlaan 269; knot witte wol, W. van Duyn, Broers veld 36. ROTTERDAM Een stijlvolle, algemene geachte, figuur is aan hev Rotterdamse leven ontvallen: mr H. de Bie Sr„ oud- president van de Rotterdamse recht bank. Ruim een jaar geleden, toen hij, sterk en kwiek nog, vijfenzeven tig jaar mocht worden, concentreer de zich onwillekeurig meer aandacht dan gewoonlijk op hem en toen ver baasde het iedereen op hoeveel ter reinen van het godsdienstig, maat schappelijk en rechtskundig leven deze zuivere méns nog dageiyks on misbaar werk leverde. Mr Hendrik de Bie is op 12 Sep tember 1879 in Rotterdam geboren. De zomer is voorbij, onherroepe lijk. Het begint nu stiller te worden in de volkstuinen. Hot zomerse ge roezemoes is geleidelijk aan ver vaagd en. de gezinnen, die een hele zomer op hun buitentje ontspanning en verpozing gevonden hebben, ver trekken naar hun winterverblijven- Toch is er - nog wel wat te doen in de tuinen, zo schrijft ons het bestuur van de Schiedamse Volks- tuindersvereniging Klein-Babbers- polder. Het is nu de tijd om de ooel op te ruimen. Het is zo'n rom melig gezicht die bonenstokken en andere obstakels die zijn blijven liggen. Ook in de wintermaanden kunnen de tuinen iets aantrekke lijks bieden als de tuinen omgespit z«ji, de paden bij geharkt en de greppels uitgediept. Er zijn twee nieuwe vuilnisstortplaatsen inge richt, n.l. een achter het clubhuis en een in de omgeving van tuin 442, Ook de wintercursussen worden ter hand genomen. Zaterdagmiddag a.s. wordt een demonstratie gege ven in het snoeien van bomen in de demonstratietuin. onder leiding van de heer J. Bergsma, rijkstuinbouw- assistent. Aanvang 2.30 uur. GEBOREN: Arie, z, van H. Ge- Jens en E. J. Wissink; Magdalena A. L., d. van F. M. Meijer en L. M, E. Sparla; Maria C., d. van M. P. Bergeman cn A. Wapenaar; Arie, z. van S. A. den Tuinder en A. C. Holthuïjsen; Robert, z. van J. v. d. Brug en A. J. Spithoven; Geeitrui- da d. van A. S. van Oorschot en J. H. Haesakkers. OVERLEDEN; L. J. de Ruiter, 73 jaar. Zfjn jeugd gaf 'de normale scala te zien van een lid der serieus-intel lectuele klasse: na het Erasmiaans Gymnasium (loen nog aan de Cool- vest) rechtenstudie in Utrecht en promotie (in 1904, op eon proef schrift over luchtrecht). Bij de rech terlijke macht gekomen, werd hij waai nemend griffier cn daarna sub stituut-griffier bij de rechtbank te Zwolle; in Zwolle werd luj ook lid van de gemeenteraad en van de Pro vinciale Staten.Tien jaar na zijn uromotie, dus m 1914 kwam mr H. de Bie als rechter te Winschoten, welke magristracuurspost hij in 1917 verliet voor een rechterschap in zijn geboortestad Rotterdam, waar hij in 1922 de eerste kinderrechter werd, ott 1932. Van 1932 tot 1944 was hij vice-president de Duitsers ont sloegen hem. Na dc bevrijding in Mei 1945 trad mr H. de Bie ogenblikkelijk weer op. als waarnemend president tot 30 september 1949, op welke datum hij ontslag nam wegens het bereiken van de 70-jarige leeftijd. 1 Talrijke functies In mr De Bie's jonge jaren had kinderbescherming zijn bijzondere belangstelling; in 1905 richtte hy bv. te Zwolle Pro Juventute op, bijna 40 jaren had hij zitting in liet be stuur van .de Stichting Hoenderloo (o.m. 25 jaren als voorzitter). Na de oorlog is al dit'werk voortgezet in. de Nationale Federatie de Ned. Bond tot Kinderbescherming. Van de Centrale Vereniging voor Lichamelijke Gebrekkigen is mr De Bie voorzitter geweest van 1934 tot 1949. Later was hij erevoorzitter van. al deze lichamen. Achttien jaar lang was de in het Havenziekenhuis aan een hartambo- lie overledene cok nog lid van het Algemeen College van Toêzicb» Bij stand en Advies voor het Rykstucht- cn Opvoedingswezen, en sinds 1949 voorzitter ervan. De commissie Oudeliedenzorg (in 1949 ingesteld door B. en W. van Rotterdam en de Sociale Raad) heeft onder mr De Bie's voorzitterschap voortreffelijk werk geleverd. Verder was hij voorzitter van het Heilige Geesthuis (een van de oudste instellingen in. den lande) en voor zitter van het Gereformbeerde Oude Vrouwenhuis. Ei' zijn nog veel meer functies te noemen waarin mr De Bie zijn werk lust en zyn humanitaire opvattingen kon laten bloeien (zo bv, de vreem delingen-adviescommissie), maar al te veel opsommingen zouden de aandacht van de hoofdzaak afleiden, ni. det Rotterdam de dood betreurt van een zijner belangrijkste en on misbaarste geesten. SCHIEDAM Heden overleed onze lie ve Moeder. Behuwd- cn Grootmoeder ANNA ALEIDA schutsxal VAN WOUDENBERG weduwe van de heer Jan Jonker Roelants in de ouderdom van 82 jaar. Wassenaar: H. L. Jonker Roelants J. P. Jonker Roelajits Storm Eiffel Flats (S. Rhodesia); M. A. Menage Jonker Eoelants Schiedam: E. M. L. Jonker RoelantsKlqipool en kinderen. Schiedam, 15 Nov. 1955. De crematie zal plaats hebben Vrijdag a.s. in het Crematorium te Velsen. na aankomst van trein 13.29. halte Driehuis Westerveld Vertrek van af het sterfhuis 11.30 uur. Geen bezoek. s&a J»b Te koop acmgeb. Van Gclder's Houthandel, Galileistraat 56, bock Mus- Eenhroekstraat, voor hard board, triplex, enz. Wij be zorgen thuis. Tel. 69920. Slaapbank ƒ285/— tevens 3 zits-bank. Te zien bij Plate t.o. Stadhuis Schiedam. Zelf stofferen? Meubelstof v.a. ƒ9,30. Lcerdoek verschil lende kleuren bij Plate to. Stadhuis Schiedam. Meccano, Trix en Necobo metaalbomvdozen. Auto's, treinen, schoolborden, strijk- plankjcs. kortom alles voor het kind vindt U bij Bok horst. Groenelaan 36, Hoog straat 34. Plas-, schildpad-, geklede en ongeklede poppen. Pluche dieren met of zonder wielen. Houten en vilten paarden en nog veel meer heeft Bok horst, Groenelaan 36 en Hoogstraat 34. Br om! aarzen, kinder- en werkschoen reparatie 10 x sterker, onk juist indien erg gesleten. Simons. Bröersveld- pad 12, tel. 66340, sinds 1929 'n begrip. Fotografie Voor pasfoto's -"•aai K.. van Vuuren, Hoogstraat 106. teL 66720 In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Weggelopen Beloning! Weggelopen licht grijze Cyperse kater. T.b.t.b. bij H. v. Wyk, Hogebanweg 75, Schiedam. Diversen Voor alle schoenreparatie is Bata beter en voorde ij ger. Spoedreparaties klaar ter wij] wacht. Hoogstr. Hl. Vanaf 30 ct per kg lompen en de hoogste prijzen voor alle soorten metalen en af valstoffen, alleen bij W. Jan sen, Noord vest t.o. 117, Dam- laan 50. tel. 68134. in ons filiaal Schiedam, Broersvest 59-61 is plaats voor een leerlint0^verSiOf»pstet Leeftijd ca. 16 jaar Persoonlijk aanmelding aan bovenstaand adres. BROOD- EN BANKETBAKKERIJ M. J. VLUG vraagt voor spoedige indiensttreding een Leeftijd 17—18 jaar. Aanmelden Singel 222 Schiedam Telefoon 69460

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1