wrnmmm De Schiedamse havenloodsen krijgen I binnenkort druk Einde 1957 straatverlichting hopelijk geheel electrisch Begroting vastgesteld Nu de Wilhelminahaven tot nieuw leven komt Kamer van Koophandel moet Handelsgebouw midden '56 verlaten In oudere stadsdelen is nog veel werk te doen NW: Na 40 jaar strijd een week Flevo-kamp Twintig jubilarissen bij ABC Hermes ontvangt Heracles Hekkesluiter met verrassingen IEDER ZIJN EIGEN WATERGEBIED SP* Kinderfilmmiddag van Wijk V TAFELTENNIS Goéd herstel van TCK NOAD handhaaft de positie Meer licht voor minder geld Bij laswerk door deksel getroffen Haringvangst berichten B.B.-oefening Inbraak leverde geen buit op Hout-diefstal Waslijst van onderwerpen 2 Donderdag 17 November 1955 De Schiedamse Wilhelmina-haven is tot nieuw leven ont waakt, schreven we reeds eerder. Afgezien van de schepen, die een opknapbeurt kregen bij de Scheepsbouw Mij „Nieuwe Waterweg" N.V. lagen er slechts enkele opgelegde boten, wach tend op de sloper, in deze dommelige haven gemeerd. Zo is het te begrijpen dat enkele jaren geleden in de gemeenteraad voor zichtig werd gevraagd of deze haven, die overigens nog niet oud is, maar niet beter weer gedempt kon worden. Maar de record-bedrijvigheid in de Rotterdamse havens gaat zich ook in Schiedams enige haven weerspiegelen en twee nieuwe be drijven hebben zich hier nu gevestigd: de Tankercleaning N.V. en de Scheepswerf A. de Jong. Zo komt er meer werk aan de winkel in de Wilhelmina-haven. En de mannen van de Haven dienst in Schiedam hebben er weet van. Kwam hot vroeger regelmatig voor dat de schepen voor de boeien op stroom bleven liggen, o.a. ook de tankers die schoongemaakt moesten worden, dit zal binnenkort niet meer kunnen. De veiligheid van het steeds toenemende verkeer op de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas eist dat deze schepen de ha vens ingebracht worden. Ook het radarbeveiligingssysteem van de Rotterdamse Haven eist dat de sche pen uit het radar-beeld verdwijnen. De havens in. is zo de leus. Ook Schiedams enige haven in. Zo komt het dat de vier havenloodsen die werkzaam zijn bij de Havendienst vaker opgeroepen worden om een schip binnen te brengen. Met de twee snelle motorboten, die de dienst rijk is, varen zij naar de grotere of klei nere zeekastelen, die zij Schiedams gebied binnen moeten brengen. Of zij worden „opgepikt" door de sleepbo ten die de nodige assistentie moeten verlenen bij het werk. Drie loodsen Deze Schiedamse havenloodsen bestrijken hun eigen gebied, waar geen andere loods werkzaam mag zijn. Dit schept een eigenlijk wel wat eigenaardige situatie in het grote havengebied van de Nieuve Maas. Want het kan zo voorkomen da* een tanker uit Pernis, die in Schiedam schoongemaakt zal worden voor die korte reis drie loodsen aan boord krijgt: de Rotterdamse havenloods in Pernis, de Rijks rivierloods en daar na de Schiedamse havenloods. Ieder meester op eigen gebied. Het is wel niet verplicht dat de scheepskapi tein de assistentie van alle drie lood sen inroept, maar hij moet er wel voor betalen. Slechts schepen klei ner dan 475 ton zijn hiervan vrijge steld. Het werk van" deloodsen neemt steeds toe. Werden er in 1953 nog maar 1563 „ioodsreizen"" gemaakt om totaal 630 schepen Schiedams'domein binnen te brengen, in 1954 steeg dit tot 1771 Ioodsreizen bij 677 schepen. Dit jaar zijn er al ongeveer 800 schepen, binnengebracht, waarvoor meer dan 2000 maal de hulp van een. havenloods werd ingeroepen. Het is dus wel een record-jaar geworden wat de bedrijvigheid betreft. En in het komende jaar zal het werk nog sterk toenemen ook, vooral wanneer de Tankercleaning op volle toeren gaat werken. De beste -klant" wns (en zal het blijven ook) de Dok- en Werf Mij Wilton-Pijenoord, want ongeveer 80^ van de binnengebrachte sche pen, vonden hun weg naar de Wil ton-haven voor reparatie of verdok- king. De Wilton-haven is particulier terrein, maar toch worden veelal de Schiedamse loodsen ter assistentie gevraagd bij het in- en uitvaren. Voor het vry geringe bedrag aan loodsgelden neemt men nu eenmaal liever geen risico. Meer opbrengst Maar binnenkort zal ook de Wil helminahaven in sterkere mate de aandacht gaan vragen van de ha venloodsen en meer schepen zullen hier gaan aanleggen. Dit is in zeke re zin ook een voordeel voor de ge meentekas, daar de opbrengst van de havengelden stijgt. Deze opbrengst is overigens reeds gestegen van ƒ57.499.78 in 1951 tot ƒ73.971,59 in 1954 met een top-jaar in 3953 van ƒ86.499,21 als gevolg van het ver voer van baggerspecie voor de op hoging van het industrieterrein ten westen van de Schie. Maar of de opbrengst zover zal stijgen dat de exploitatie van de Wittielminahaven een winstpost op levert? Het valt te betwijfelen. Want de haven die zeer snel aanslibt, moet steeds gebaggerd worden om op diepte te blijven. In elk geval zal binnenkort extra-diep gebaggerd moeten worden om het mogelijk te maken dat reuzen-tankers in de ha ven komen voor schoonmaak. En dit baggeren ls een kostbare ge schiedenis. Dit sUn tJe twee a snelle ■motorbo ten, die de Schiedamse Haven dienst r\}k is. Zij zullen in de nabije toekomst tVel vaker dienst moeten doen gezien de stijgende bedrijvigheid in de Wilhelmino- hanen. Ongeveer 450 kinderen yan. de Prinses Beatrixschool, de Dr de Sa- vorin Lohmanschool, de Kon, Ju- lïanasehool en 'de Theo Thijssen- school A waren gistermiddag in de grote zaal vari Irene waar Wijk V een filmmiddag organiseerde, die onder leiding stond van de heer J. Scheffers. Met grote aandacht volg den de kinderen de taferelen op het witte doek, waar enkele tekenfilms en dierenfilms en een circusfilm vertoond werden. De opbrengst van de middag is bestemd voor hot nieuwe wijkcentrum. Op 7 Decem ber zal de St. Nicolaasmiddag voor de kinderen gehouden worden, waar- voer als entree 10 kg oud papier moet worden betaald. Voor de plaatselijke eerste klas- sers behoeven wij ons voorlopig geen zorgen meer te maken. TCK, de enige vereniging die nog geen beste prestatie had geleverd, heeft zich thans volledig hersteld. Zij hebben na de zwakke start, nu achter elkaar twee verdienstelijke overwinningen geboekt. Eerst werd in de uitwed strijd RoNo 2 met 6—4 verslagen en daarna werd het lang niet zwakke (Van onze Vlaardingse redactie) VLAARDINGEN. De heer C. H. Buschmann, voorzitter van de Kamer van Koophandel én Fabrieken voor de Beneden- Maas, deed op de Woensdag in het Handelsgebouw gehouden openbare vergadering van de Kamer wel de mededeling, dat het bestuur een door het gemeentebestuur van Viaardingen aanbevolen pand op het oog heeft als tijdelijke huisvesting zeker geen definitieve zonder evenwel duidelijk te zeggen op welk pand in Viaardingen hij doelde. Naar wij nader vernemen sprak de heer Buschmann hoogstwaarschijnlijk over het pand Schiedamseweg 49 (naast zaal Harmonie), dat enige tijd geleden doof de gemeente Viaardingen - is aangekocht. De uiteindelijke bestemming hiervan is afbreken, n.ï. om uithreldingsmogelijkheid van het Stadsgehoorzaal-complex te hebben. De eerste jaren is dat nog niet aan de orde. Een voorlopige bestemming van het pand, dat thans nog is bewoond, is nimmer openbaar gemaakt. Bij het agenda-punt ..Huisvesting van de Kamer" zei de heer Busch mann, dat het bestuur reeds lang uitzag naar een betere huisvesting het vrijkomende Groen van Prin- sterer Lyceum in Viaardingen werd in dat verband in het verleden al eens genoemd doch het is thans wel zeker, dat de Kamer in ca. acht maanden tijds het Handelsgebouw zal moeten verlaten. Wat er met het Handelsgebouw" gaat gebeuren, was hem niet definitief bekend, doch hij achtte het waarschijnlijk, dat het pand zal worden, afgebroken. De gemeente heeft met de huurders ge sproken, teneinde de (tijdelijke) huisvesting tè regelen. Op het tijde lijke van de mogelijke oplossing (en) legde de heer Buschmann de nadruk. Hoe de huisvesting in de toekomst zal worden, kon de heer Buschmann nog niet mededelen. Op de plaats, waar nu het Handelsgebouw staat, zal wel weer een representatief bouwwerk verrijzen en misschien jBen Schiedamse fiavenloods klimt aan boord ran een grote tanker Otn deze veilig de Wilhetmina- haven binnen te loodsen. Over de verlichting in Schiedam zijn in het verleden nog al eens op- en aanmerkingen gemaakt En inderdaad liet de toe stand op dit gebied in onze stad nog al iets te wensen over, vooral in de oudere stadsdelen, die in de ontwikkeling achter bleven bij de nieuwere wijken. De laatste tijd is hierin een j aanzienlijke verbetering gekomen, iets waarover enkele ge meenteraadsleden zich goedkeurend hebben uitgelaten. Er wordt aan gewerkt. Ideaal is de toestand nog niet, want er zijn nog altijd straten, die geheel van straatverlichting verstoken zijn, terwijl bijvoorbeeld de sector tussen de Nieuwe Haven en de Aleidastraat enkel en alleen op gaslicht is aangewezen, welke verlichting nu niet bepaald best kan worden genoemcf Dat er echter nog aanzienlijke verbeteringen zullen worden aangebracht, hebben we geleerd uit een toelichting van de directeur van de Technische Bedrijven, ir D. J. A. Adriaanse, op het plan voor de openbare verlichting, dat volledige electri ficatie van de verlichting hoopt te bereiken tegen eind 1957. Toen de 33-jarige werkman W N. in dienst van de oud-ijzerhandel van D. aan de Jan van Riebeeck- Jaan bezig was met laswerk aan een vat. vloog door onbekende oorzaak bet deksel van het vat. N. kreeg het deksel tegen zjjn been cn werd met een gecompliceerde beenbreuk naar de Dr Noletstichting gebracht. Contactavond „Excelsior met toneel van Alb, 7 hijm Op Maandag 21 November, aan vang 8 uur, houdt de RKSV „Ex celsior" een con tacta vond in sa menwerking met de R.K. Toneel vereniging „Alberdingk Thym" in V[U^t.A Musis Sacrum. „Alberoingk Th> m j lichting meer nodig zal op deze avond het vrolijke spej j opcnbare veiligheid op de straat, van vacantie-geneugten in drie be- j thans js de hoofdfactor: bevorde- drijven ,,'n Wespennest" opvoeren, j r;n„ van veiligheid en het Na afloop is er bal onder leiding j get£ak van het verkeer. Bij de van het show-dansorkest -'an Jack j vro€gere gasverlichting was de keus 170.000.— Dat er aan gewerkt wordt, b!\jkt uit een post van f 193-000 voor de straatverlichting, die is opgenomen In de begroting Kapilaalsdienst 1956. Hieronder is begrepen f 170.060 voor electrificatie van het midden gedeelte Zuiderkwartier. Oranje- buurt en Warande, het hart van het „Westen" (begrensd door B.K.-laan, Kembrandtlaan, West Frankenland- sestraat en J. v. Avennesstraat) en het Westelijk gedeelte van het „Oos. te:»" (begrensd door Prof. Kamerl. Onneslaan. Singel, Oostsingel en Van Swtndenstraat). Zoals bekend is, werd de na-oor- Jogse schaarste van kolen gevolgd door een sterke stijging der kolen- prijzen. Dit dreef de 'energiekosten van de gasverlichting omhoog. Dankzij de verbeteringen op het ge bied der electrische lichtbronnen werd het evenwel mogelijk door electrificatie van de gasverlichting een besparing van f 70 tot f 123 per lantaarn per jaar te verkrijgen cn bovendien het verlichtingsniveau tot het 2- a 3-voudige op tc voeren. Dit betekent dus: meer licht voor minder geld. Was vroeger de openbar-- verband met WilSon. Vangstberic'nten uit zee: VL 70 35 kantjes. VL 78 10, VL 79 8, VL 30, VL 172 11. VL 203 11, VL 205 11. VL 206 3. VL 207 2, VL 208 3, VL 216 11, VL 29 80, VL 86 30, VL 97 25. VL 114 14, VL 115 25, VL 142 10, VL 196 12, VL 197 34, VL 399 50. VL 61 20 VL 71 7, VL 397 34, VL 193 50. VL «1 20. VL 7) VL 83 2", VL 166 14 VL 200 6. VL 50 15. VL 14 20. VL 56 2, VL 84 14. VL 89 68, VL 112 204. Martknotering: Steurhanng Engel se wal i 34.40f 34.70. wat "betreft de armaturen en lan taarns beperkt, thans kan uit een grote verscheidenheid worden ge kozen. Echter dient hierbij ter degc rekening te worden gehouden met het veel groter lichtgevend vermo gen, dat verblinding kan veroorza ken cn eisen stelt aan Jichtverdehng en kleur der verlichting.. De kleur van het licht kan er bijvoorbeeld toe bijdragen de stad aantrekkelijk te maken. Armaturen Uit het aantal armaturen, dat mo menteel op de markt wordt ge bracht, zijn er voor vijftal gekozen. Schiedam De toekomst echter voor een groot deel twee ty pen te zien geven: de Circle line- armatuur (T.L. 2 maai 18 W op gladde conische paal van 5t£ m. in nieuwe stadsdelen (Nieuwland) en aan Lange Haven en Tuiniaan) en de Pagode-armaturen (T.L. 2 maai 20 W, die in de regel zuilen wor den geplaatst op oude gaspalen). Dit laatste betekent weer een aan zienlijke kostenbesparing. Het is ook de bedoeling de ar maturen met 2 verticaal geplaatste T.L.-buizen. (Stadhouderslaan) met tertijd te vervangen door Pagode armaturen. Uiteraard moet bij het opmaken van een plan voor de verlichting onderscheid worden gemaakt tussen primaire verkeerswegen, die het doorgaand verkeer snel door de stad leiden, de secundaire wegen, die over het algemeen overeen ko men met de autobus-routes, en de woonstraten. Verder moest rekening worden gehouden met de geldmiddelen, die omstreeks 195(1 zeer beperkt, waren er. het ncdig maakten zo voordelig mogelijk te ..plannen" 'b.v, nieu we armaturen op oude palen'. Het bestaandP kabelnet was niet voor zien van hulpdra den. zodat wilde men de aanschaffing van een dure schakelklok op iedere paal vermij den een apart s t raat verlicht ings- kabelnet moest worden gelegd (35 km). Door dp aanleg van dit net wordt het mogelijk alle lantaarns (bijvoorbeeld 200' van één wijk door één gemeenschappelijke klok te schakelen, terwijl de nadelen van de vele klokken worden vermeden. (Het streven zal in de toekomst gericht zijn op het gelijkt!"" ';g in schakelen van alle lamper. vanuit één punt). Besparing Een financieel lichtpunt bij de electrificatie is, dat de kosten van een electrische lantaarn, dankzij het beter rendement, om en na bij de f 76 zijn gebleven, terwijl de kosten van een gaslantaarn van f 50 in 1953 zijn gestegen tot f 142 in 1934. De electrificatie brengt een aanzienlijke brandstof- besparing met zich mee. In verschillende plaatsen worden doorgaande hoofdwegen voorzien van natriumvcrlichting. dat ver schillende voordelen, maar ook na delen heeft. De laatste jaren zijn kwikdamplampen aan de markt ge komen, de z.g. H.P.L.-buizon, die in energieverbruik practisch even zui nig zijn als de natrium ver lichting, terwijl de aanschafkosten geringer zijn. In overeenstemming met Rotter dam werd dit licht gekozen voor de bebouwde doorgaande hoofdwe gen (Rotterdamsedijk, B.K.-laan), alsmede voor de secundaire wegen, tcrwyl In overeenstemming met Viaardingen. de in aanleg zijnde niet-bebouwde Ceintuurbaan langs de Burg. Van Haarenlaan, als toe komstige hoofdweg, zal worden voorzien van natrium verlichting. Deze natriumlampen kan men reeds zien bij de sluizen. Hoe Schiedam langzaam door de jaren n3ar de electrificatie van de straatverlichting toegroeit, blijkt uit de volgende gegevens. Vóór de oor- Jog was het totaal aantal lantaarns 1944, waarvan 1534 gas en 410 elec trisch. Na de oorlog waren er nog 9S6 bruikbare lantaarns over, waar van 629 gas en 410 electrisch. In 1950 was de verlichting uitgebreid tot 1689 lantaarns. 1099 gas "en 590 eiectriciteit, en door de electrifica tie was in November 1955 het aan tal gaslantaarns verminderd tot 752. terwijl er 1750 eiectrische lantaarns waren, waarvan 618 in de nieuwe stadsuitbreiding. Stadsuitbreiding en electrificatie (waarbij de lantaarns dichter bü elkaar worden geplaatst) brachten het totale aantal lantaarns op 2502. dat is een vermeerdering met ruim 40 pet. De 1750 electrische lampen kunnen worden onderverdeeld in 630 gloeilampen, 493 H.P,L.-lampcn, 621 T.L.-lampen en 6 Natriumlam pen. In de komende jaren zullen de overblijvende 750 gaslantaarns, met het oog op een betere licht ver de ling worden vervangen bij de elec trificatie door ongeveer 1100 electri sche lantaarns. Primaire en secundaire wegen zijn du- voorgegaan bij de verlichting. Voor de woonstraten moest reke ning worden gehouden met de uit te voeren werkzaamheden aan het wegdek, of verandering van het wegprofJel. Het streven is om elke sector van dp stad gelijkelijk te la ten profileren van de tot stand te brengen verbetering, dat wil dus zeggen: eerst een deel van het Kul den, daarna een deel van het Wes ten en het Oosten, daarbij in elk deel beginnende met de straten, die het slechts verlicht zjjn. By de vraag, waarom dit werk toch alle maal zo lang moet duren, moge men bedenken, dat de G.T.B. dege lijk werk wil afleveren cn daarbij alleen met eigen vakkundig perso neel (versterkte ploegen) werkt. kan de Kamer met de bouwer (s) een overeenkomst sluiten. Over het agendapunt werden slechts een paar vragen gesteld. De heer Buschmann zei nog, dat het be stuur nog geen definitief besluit had genomen, rasp. de gemeente medege deeld. En wat.de toekomst betreft, moet het bestuur ook eerst de ko mende ontwikkeling afwachten, WU vernamen ook nog, dat het Schiedam niet onwelkom zou zyn» indien de Kamer zich daar zou ves tigen. Gisteravond is in de Savomin Lohmanschool een. oefening gehou den door de Bescherming Bevolking, waarbij ploegen uit de wijken 9 en Industrie hebben samengewerkt. Het doel was in teamverband op te tre den in een pand waarin bommen waren ingeslagen en brand was uit gebroken. Direct na het geven van het alarm kwamen de blokploegen met hun wagentjes rn actie en de redöings- opruimings» en- EHBO- ploegen gingen aan de slag De lei ding van de oefening berustte bij de vrij khoofden - G. den Hollander (Wijk 9). en H Schilt (industrie). Vanmorgen kwamen werksters van het Bureau Bevolking- Burger lijke Stand en Militie in de Nieuw- straat tot de ontdekking dat er was ingebroken. Dieven hadden zich via de tuin achter hel gebouw door een raampje in te drukken toegang ver schaft tot het achterste vertrek. En kele bureau's werden over hoop ge haald. maar buit leverde dit niet op. Brandkasten en kluizen zijn on gemoeid gelaten. De wagenrijder P. B. uit Schie dam is in de afgelopen nacht door de politie aangehouden in de -Hoog straat, terwijl hij zestien planken van 1*60 m lang vervoerde. Hij had de planken weggenomen bij de N.V. C. Swarttouw's Stuwadoorsmaat schappij aan de Merwehaven, waar hij werkzaam is. GEBOREN: Reinhold A., z. van R. W. Asmuss en J. M. Cendré. OVERLEDEN: A. A- Schutstal van Woudenberg. 82 jaar, wed. van J. Jonker Roelants: Wifra 4 met een 7—3 nederlaag naar huis terug gestuurd. Jan Plooy was in deze twee wed strijden de speler die de grondslag legde voor de overwinningen. Hij verrichtte namelijk in beide wed strijden een fraaie hattrick. Hier mede heeft TCK vier punten aan zijn totaal toegevoegd, waardoor zij zich voorlopig van de onderste helft van de ranglijst hebben gedistan- eieerd. TCK heeft thans uit de vier wedstrijden vijf punten binnenge haald. In dezelfde klas maar dan in een andere afdeling kon NOAD zijn ongeslagen positie handhaven, door, een 73 overwinning op Shell 1. Hier was het Dirk Aaldijk die al zijn drie partijen won, daardoor een. groot aandeel leverend voor de overwinning. NOAD heeft thans uit vier wedstrijden zeven punten ver overd en staat thans op de tweede plaats achter Van Hessera 1 met een punt achterstand. In de tweede klas kwam PTTS zeer goed voor de dag, door. twee keer te zegevieren, op twee teams die lang niet tot de zwakkere twee de ldassers behoren. Eerst ging men op- bezoek bij Rotterdam 3. Het is een uitermate spannende partij ge worden en eerst door het dubbel spel te winnen, slaagde de Schie damse PTT er in, de overwinning In de wacht te slepen. Cor Piuym haalde het stoute stukje uit om te gen H. v. Dilst een 19il achter stand om te zetten in een overwin ning van de game en tevens de hele party in winst om te zetten. De tweede tegenstander Esso 1 moest ook, zij het met het kleinst mogelij ke verschil, in PTTS de meerdere erkennen. Ook hier werd de stand 6—4 in bet voordeel van onze stad genoten. In de derde klas rekende Wilton I met een van haar concurrenten af. Het nog eveneens ongeslagen Wifra 7 werd duidelijk gemaakt dat het voorlopig nog een toontje lager moet zingen. Met een 73 nederlaag werd het team naar Rotterdam terugge stuurd. Wilton heeft hiermede sa men met VBP 1 de leiding in hun afdeling. In de vierde Klas was TSF vrijaf. De overige uitslagen zijn als volgt: Tweede klas: TCK 2—Van Hes sen 2 10—0; USV 3—NOAD 2 8—2; derde klas: Carbon 7Wilton 2 4 6; viferde klas: NKF I—TCK 4 3—7; Stokvis 2TCK 5 46; NOAD 5— E en R I 5—5; NOAD 4Eendracht 10—0; PTTS 2—Van Hessen 3-8—2; vijfde klas: PTTS 3—Zuid 5 7—3; Wilton 3—VBP 5 91; Americano 6 —Wilton 4 100; NOAD 8—Natio nale 4 6—4; Diveko 3Ready 7 19; Zuidwijk 6—NOAD 9 4—6. Het programma der eerste teams voor de vólgende week is: 21 Nov. TCK 1Emos 1 in de Beurs op de Dam; 26 Nov, Ready 1—Effect 2. eveneens in de Beurs, aanvang half acht; 26 Nov. BTTC 1—NOAD 1. Apothekers-nachtdienst: Apotheek fa. Gouka Co., Groenelaan 127 Bellen by ongeval: G.G. en GJ3, Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en Iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8-30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend tedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling uit eigen werken. Geopend da- felijks van 2 tot 5 uur; ook op iondag. Colt. Coat. Centrum Tentoonstelling schilderijen van Brands. Geo pend dagelijks 9 tot 6 uur, 's Zondags 11 tot 5 uur, 's Maan dags niet Tot 9 December. BIOSCOPEN Passage. Alleen 2 uur:' „Tot het bittere einde". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Het grote Avontuur": VOORSTELLINGEN 8 uur; .Toonkunst-con cert door R. Ph. O. Beüersbergeo. 8 uur: Lezing R. F. Bauer (S.B.L.O.) stadion- bouw. Vo'ksgebouw, 8 uur: N.V.V. Be stuurd ersbond, causerie Ned. Huishoudboekje. Ij-ene, 8 uur: Toneelavond Wijk IV, „Levenslang" door „Het Zuiden", Musis Sacrum, uur: Feestavond Coöpratie D.E.S. Arcade, 7.30 uur: St. Ambrosius, concert en cabaret Geslaagd voor diploma A Op 10 November slaagden voor het diploma A in het Gemeentezie kenhuis te Schiedam de zusters: A. Baan, J. M. v. d. Bos. L.Bouma. L. Keizer, A. M. C. Kouw. A. van Rijn, N. v, d. Sloot, G. Stam en M. b. van Veizen. Dit is het wedstrijdschema voor de eerste klassers. Voor de tweede klas speelt op 24 Nov. PTTS 1 uit tegen Xcrxes 5. Derde klas: 21 Nov. SKB 1Wilton 1: 26 Nov. TSF I—Fa voriet 1, zaal Kiveva, v. Beveren straat aanvang acht uur. De volgende week spelen dus al leen TCK, Ready en TSF in eigen home. De overige teams spelen al ten in Rotterdam of omgeving. Voor Ready wordt het moeilijk want het zal in zijn thuiswedstrijd zijn sterk ste speler wegens jiet vervullen van zijn dienstplicht moeten missen. Vele stralende gelaten waren op het podium van de grote zaal van het Volksgebouw Woensdagavond te zien. De pioniers van de vakbewe ging. zoals de heer M. ter Borg. hoofdbestuurder van het NVV, de twintig jubilarissen van'de Algeme ne Bedrijfsgroepen Centrale noemde, ontvingen namelijk hun verdiende insigne en een oorkonde. Spreker bracht ook de dank aan de vrouwen voot het terzijde staan van hun echt genoten in de moeilijke periode. Het meest verheugd waren de oudste jubilarissen over de medede ling, die de heer Ter Borg deed en dit bleek tevens een belangrijke pri meur van Nederland te zijn. In Dec. komt namelijk de verenigingsraad bijeen en dan zal een voorstel wor den aangenomen, waarbij allen die langer dan veertig jaar lid zijn van het" NVV, gratis een week met hun. vrouw naar het Flevokamp kunnen. Volgend jaar wordt hiermee gestart, maar dan kunnen nog niet allen die veertig jaar NVV-strijd achter de VERGADERING KAMER VAN KOOPHANDEL (Van een onzer verslaggevers) Op de Woensdag gehouden verga dering van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor de Bene den-Maas is de begroting voor 1356 vastgesteld. In Inkomsten en uitga ven sluit deze cp f 95.769.— (vorig jaar f 77.785.—). Aan de debetzyde vertoonden de inkomstenposten „jaarlijkse bydrage" van f 57.400. tot f 74.000.en „interest" f 2-000 hoger de grootste stijgingen. De uitgaven-posten salarissen, etc. met f 6.500.—, subsidies met f 1.000.— en vorming reserve huisvesting Kamer met f 8.000.vormden de voor naamste afwijkingen (verhogingen) met de begroting 1955. Met de uitvoering (doortrekking) van Rijksweg no. 20 wordt volgens de rijksbegroting 1958 volgend jaar begonnen, terwijl volgens het p!a-i het omvangrijke werk, dat f 16 milUocn kost, in 1961 voltooid móet zijn. Voor )956 is f 500.000.— uitge trokken. Dc Centrale Bond van Meubelfa brikanten wenste een vertegenwoor diging in de Kamer. Van de 27 le den van de Kamer komen er 10 uit de industrie voort, waarvan één de houtindustrie in algemene zir. verte genwoordigd. Voorlopig kan hiervan niet worden afgeweken. Ook de Vlaardingse Christelijke Besturen bond bleek niet op de hoogte te zijn van de wijze van samenstelling van de Kamer; haar candidaatstciling van de heer J. Bijl was dar. ook praematuur. Hoewel de postverbinding met Brielle iets verbeterd schijnt te zijn, waren er toch weer klachten van de Ned. Handel Maatschappij, al daar. Bij dc bespreking bleek, dat het postvervoer naar de met dienstauto's vertraging zou be vorderen. De Belangenvereniging Handel en Nijverheid uit Brielle wenst een koopavond (Vrijdagavond), voorlo pig bij wijze van proef voor één jaar. Het college van B. en W. al daar, heeft nog geen advies aan de Kamer gevraagd. De Kamer stelde de volgende sub sidies vast: VVV, Schiedam f 150.—, Handelsavondschool Spijkenisse i 50.00, Kennis is Macht Viaardingen i 100.—. Voor de ijsbestrijding werd f 1.000.— gereserveerd. rug hebben naar het kamp, omdat de accommodatie niet berekend is op grote aantallen vacantiegangers. Allen komen evenwel aan de beurt. Deze belangrijke bekendmaking, die voor het eerst openbaar werd, werd enthousiast ontvangen. Dp ?er Ter Borg tekende nog in het kc.de strijd van de vakbeweging en het grote aandeel hierbij door deze pio niers verricht. Strijdlust en offer vaardigheid zijn het kenteken van deze jubilarissen en dit insigne heeft meer betekenis dan een ridderorde. Dit voorbeeld zal ons stimuleren, de moeilijkheden zijn nog lang niet uit de weg geruimd en zowel nationaal als internationaal is er nog .veel te doen. Spreker wilde daarom juist nu een beroep op de aanwezigen doen om de volle energie in te zetten voor het werk van de organisatie. Aan het begin van de avond had voorzitter M. Talmon het welkomst woord gesproken, waarna enkele ar- tisten het talrijke publiek een vlot programma van schets en muziek voorschotelden tot aan de huldiging. Na de pauze waren de genodigden nog gezellig bijeen, waarbij het drie tal artisten. Nic. Scboolenberg, Rudi Carrel en Jac. Boonvang, een homo geen team bleken te vormen en vele onderdelen van het variété wisten te beheersen. De piano werd even goed bespeeld als de accordeon en ter afwisseling was er voor de humor de schets en conference. Veertig jaar lid van het Neder lands Verbond van Vakverenigingen waren: de heren C. van Diggelen, W. Grootveld. C. Ha jee. L. J. de Jong, P. Sey, B. Verhoef, B. Vermeu len en K. van der Zou wen. Het vijf-en-twintigjarig lidmaat schap van één der organisaties aan gesloten bij het NW en dus momen: teel lid van de ABC aangesloten bij het NVV vierden: de heren S. Blom, J. de Bruin. J. van Diggelen, L. Duson, J. Maan, C, Molenaar, P. en S. Ouweneel, F. W. van der Pol, H. van Rijswijk, J. Staal en A. van der Windt. Terecht heeft men in het Hermes- kamp opgezien tegen de wedstrijd in Gouda tegen ONA. Het is inder daad een heftig duel geworden, dat Hermes-DVS niet 10 in haar voor deel besliste, waardoor de blamv- witten zich in de kopgroep wisten te handhaven. Voor Zondag a.s. staat de thuis wedstrijd tegen Heracles op het programma. De bekende Almeloérs, die dit seizoen met een verjongd elftai aan de start zijn gekomen, 2jjn nog niet tot sprekende presta ties gekomen en moeten genoegen nemen met de laatste plaats op de ranglijst. Insiders schrijven dit toe aan het feit, dat de ploeg het juis te verband nog niet heeft gevonden maar men heeft in Heracles wel zo veel vertrouwen, dat een omme keer wordt verwacht en. dat de Al- meloërs aan een opmars gaan be ginnen. Dit betekent dus, dat Hermes zich moet hoeden voor verrassingen, eilanden l waartegenover staat, dat de wijze, waarop Hermes de lastige ONA- klip heeft omzeild, zoveel vertrou wen heeft gegeven, dat wij een nieuwe overwinning voor Her mes durven te voorspellen. De wedstrijd begint om 2 uur en wordt geleid door de heer A. J. B. Jelders uit Den Haag, Hermes-DVS 2 deed wederom van zich spreken door een 41 over winning op de kampioenen van het vorig jaar, Excelsior 2. Zondag gaan de reserves naar RCH 2 te Haarlem cn dit kan weer gewon nen worden, indien zij met hetzelf de élan 2 maal 3 kwartier hard werken. Het derde bewees met een 50 overwinning op Xerxes 3 op de goede weg te zijn, maar, Zondag zal de tegenstand van Unitas 2 aa n mer kelijk groter zijn. Deze wedstrijd begint om 10 uur aan de Dam laan. Het 4e kwam met een 6—0 over winning op Hollandiaan 3 ujt de bus en gaat Zondag naar Krimpen om CKC 2 te bekampen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1