4 Hoe de voetbal rolt dit weekeinde Hoe zal het Schiedamse stadion er uit zien Nationaal Huishoudboekje R.Ph.O.-concert onder Nils-Eric Fougstedt Handbal in Ahoy-hal Bont programma van Coöp- gezelschap op DES-avond Ir BAUER SPREEKT VOOR SBLO Een vraag die binnenkort beantwoord moet worden „Het Zuiden" speelt voor Wijk IV Sobere viering tweede lustrum Geen gemakkelijk korfbalprogramma ESS verloor weer Wie heeft iets verloren Ondernemingsraad DES geïnstalleerd Nieuwe werken in Stedelijk Museum Man kreeg klap van onbekende Lezing voor NW-bestuurders Uitvoering van St Ambrosius liouat ouderavond PASSAGE-THEATER De Vara-avond Burgerlijke Stand RTM overweegt: Snellere diensten met groter veer naar Overflakkee RK levensschool vraagt subsidie 2 De S.B.L.O. die zich tot taak heeft gesteld alle kwesties, de sportbeoefe ning in Schiedam betreffende, in behandeling te nemen en te bestuderen, heeft natuurlijk ook grote aandacht voor de bouw van het Schiedamse voetbal-stadion, waar volgens de verwachting de twee grote voetbalvereni gingen SW en Hesmes-DVS dc belangrijkste wedstrijden zullen spelen. Over dit gezamenlijk spelen op één terrein is al heel wat te doen ge weest en een uitvoerig rapport, waarin de wensen van beide verenigingen zijn vastgelegd is bij de bevoegde instanties ingeleverd en hopelijk zal .daar binnenkort meer over vernomen kunnen worden. Zo kondigde de voorzitter van de S. B. L, O., de heer E. A. Leenderts, gisteravond aan. dit terrein ook wil gebruiken voor de training. Geopperd werd de mo gelijkheid van arode- of triabas- velder., zoals in Amsterdam is ge bruikt. De gemeentelijke tuin-architect, de heer J. Schippers verwierp deze mogelijkheid direct, daar de klei- bodem. die moeilijk water doorlaat, die niet gedoogd. Dit bewijst de sintelbaan van het BPM-park die 's winters een modderpoel en 's zo mers een stofnest is. Hij voelde meer voor een intensieve drainering, een sintellaag met daarboven een toplaag van teelaarde, scherp zand en sin tels. En zo zal het wel worden ook. Hoewel de lezing de deskundigen onder de aanwezigen niet veel wij zer zal hebben gemaakt, werd ir Bauer toch aandachtig gevolgd in zijn overigens niet bijster vlotte be toog, waarvoor de heer Leenderts hem na afloop bedankte. Het zal er toch van moeten ko men, Beide verenigingen waren liever zelfstandig^ gebleven, ook na dat zij hun huidige terreinen kwijt zijn geraakt en beiden in het sport complex ten Westen van de Polder vaart moeten spelen. Maar de wijzi ging in de constellatie in de voet balwereld is een zware druk, die hen dwingt een (en daarom groter) voetbalstadion te bespelen dat een behoorlijke accomodatie aan. een publiek van 20 tot 30.000 koppen kan bieden. Hoe moet dit stadion er echter uit gaan zien? Op uitnodiging van de SBLO heeft ir R. F. Bauer, die een speciale studie heeft gemaakt van. de bouw van stadions voor mid del-grote gemeenten, gisteravond in hotei Byersbergen voor een klein maai* deskundig publiek gesproken over de mogelijkheden op dit ge bied. Niet ongunstig Bij de stadion-bouw is men wel erg gebonden door de mogelijkhe den die het terrein biedt, vooral daar de plannen aanvankelijk in een andere richting gingen en een deel van de velden reeds aangelegd zijn. De plaats zelf vond ir Bauer met zo ongunstig als men op het eerste gezicht zou zeggen. Immers, de bouw van Vlaardingen, Kethel en Nieuw- land gaat die richting uit, zodat men niet geheel buiten het centrum komt, terwijl het feit dat de twee grote wegen, de Rnksweg 20 en de Bene- lux-weg elkaar daar vlakbij zullen kruisen, ook gunstig is. Aan de hand van een ruime col lectie lichtbeelden liet ir Bauer zien wat er alzo te koop is op het gebied van stadion-bouw. Van het reuzen- stadion in Rio de Janeiro met ac comodatie voor 220.000 personen af tot heel kleine sportparken, bv. voor scholen, toe. Voor Schiedam gaan de gedachten uit naar een mid delgroot complex, kleiner dan dat van Feijenoord of Sparta, Maar ook hier zijn vele mogelnkheden. zoals b.v. Den Bosch en Haarlem laten zien. Stadions met athletiekbanen en renbanen wat voor Schiedam werd afgeraden), met avondverlichting, enz. Dc bouw van tribunes werd uitvoerig belicht. Voor Schiedam had ir Bauer ook een kleine schets opgesteld. Een veld met tribunes in U-vorm, open naar het zuiden, waar de toegangs poort is. Hierbij een gebouw met kleedlokalen en een ruime cantine, die ook gebruikt kan worden voor -- f Advertentie l M.) Zij. die gewend rijn een var» de veel geadverteerde Nylons van 3.95 ce kopen, zullen deze kousen ongetwijfeld herkennen, want al Jarenlang worden dere eerste keus Nylons Jn verschillende be kende series voor deze prijs aangeboden. Een fijne kous. 51-30, met de bekende keer-naad. slanke hief, geheel geminderd en met elastisch boord. Naar drc is een Prijzenslag aanbieding van diezelfde kousen van 3 95 per paar, voor af onze klanten, die het feu - dat ze nu meer dan een gulden minder betalen voor dezelfde goede Nylons niet onverschillig laat. Zaterdag wordt het een Nylondag, want dan begint 's morgens om 9 uur de bij zondere verkoop van deze Nylons van 3.95, in de maten 9 t/m 11, in drie verschillende nieuwe najaars kleuren, per paar voor De leden van Wijk IV hebben Don derdagavond in Irene bijzonder ge noten van het toneelspel van de Chr, Toneelgroep „Het Zuiden", dat het toneelstuk „Levenslang" van Jac Braun speelde. Dit stuk is reeds meermalen in Schiedam vertoond en het was zeker niet de eerste keer dat ..Het Zuiden" dit voor het voet licht bracht. De Wijkpredikant en voorzitter van de Wijkgemeente. ds A. Hoffman opende en sloot deze derde wijkavond van het seizoen op de gebruikelijke wijze en sprak zijn verheugenis uit over de grote op komst. die zeker mede te danken was aan de roep van het tone stuk. Onder regie van de heer C. Paar- dekooper slaagde „Het Zuiden" er in van deze geschiedenis een aan trekkelijke vertolking te geven, die zeer in de smaak viel van het pu bliek. De beste rol was van Maaike Bas als één der dochters van de fa milie Burt Geslaagd waren ook de vertolkingen van Cor Paardekoper en Jeanne van Santen—Meulstee als respectievelijk vader en moeder Burt. Zangkoor ,,'t Westen Sober, doch daarom niet minder goed, vierde het Gemengde Zang koor ,,'t Westen'1 Woensdagavond in Irene het tweede lustrum. De tijds omstandigheden noodzaakten tot deze eenvoud, aldus voorzitter D. Krommenhoek in zijn openingsrede. Huldigingen bleven dus achterwege. De belangstelling was er met min der om, want de grote zaal en het balcon waren gevuld. De heer Krom menhoek wierp een kleine terugblik op de geschiedenis van het koor en vertelde daarbij van de vele moei lijkheden, vooral financiële, die moesten worden overwonnen. On der leiding van dirigent J. Fors gaat alles nu evenwel crescendo. Dit bleek ook wel want het pro gramma voor de pauze was geheel gewijd aan zang onder leiding van deze dirigent. Hieraan werkten mee de drie koren van „Door en voor het volk" uit Alblasserdam. Uitste kend was de massale zang aan het begin met het Ave Verum van Mo zart. Het dameskoor uit Alblasser dam zong zeer verdienstelijk hrt gebed uit het Largo van Handel. De Schiedammers waagden zich op deze jubileumavond aan een openbare generale, want zij zongen de ver* plichte nummers voor het concours van Zaterdag in Rotterdam. Na de pauze werd tot ongeveer elf uur een cabaretprogramma van toneel en muziek door eigen leden verzorgd. De zang ontbrak ook hier niet, want als speciale gast was aan wezig de solist van Orpheus, de heer K, Vlietstra, die enkele lichte liede ren op het repertoire had. Daarna werd er gedanst en voor 't rhythrae zorgden weer eigen leden in een daarvoor tezamen gevoegd orkestje. Afgevaardigden van het_ Schiedams Vrouwenkoor en Excelsior behoor den. tot de genodigden. rein, respectievelijk tegen het Haag se Achilles en tegen het Delftse DES en beide zullen aan hun tegenstan ders de handen vol hebben. Op 18 September wonnen de Hage naars op eigen terrein van Schiedam met 8i. We verwachten, dat ze dit maal weer met de eer zullen gaan struken. ODI zorgt vaak voor verrassingen, vooral als men in eigen omgeving speelt. In Delft won DES op het nip pertje met 3-2. Succes gaat op bezoek bij De Raven in Den Haag. In de eerste wedstrijd zegevierden de zwarthem- den met 2-6. maar dat was le veel van het goede. Het wordt de hoog ste tijd, dat Succes eens wat meer gaat presteren. Het programma voor de reserve- twaalftallen ziet er als volgt uit: Charlojs 3Succes 2, Ahoy 3Suc ces 3, Eureka 4Schiedam 3 en ODI 1Rotterdam Zuid 3. Voor de ad spiranten zijn vastge steld: ODI aBlauw Wit a, Ons Huis •Succes a en Succes bVelox c. Het derde tiental van E.S.S. heeft het in zijn schaak-com petitie- wedstrijd tegen Shell I uit Vlaardin gen niet tot een overwinning kun nen brengen. Het leek er aanvanke lijk on dat de strijd gelijk op zou gaan, Totdat bleek dat er hier en daar iets aan haperde. Achter el kander gingen er drie partijen voor E.S.S. verloren. De voorlopige uitslag 2ys—öVz in het voordeel van Shell I laat aan duidelykheid niets te wensen over. Uit de vier wedstrijden die de drie tientallen nu gezamenlijk ge speeld hebben is slechts 1 punt ge haald. Volgende week Dinsdag wordt de wedstrijd E.S S. iSliedrecht 1 ge speeld. De persoonlijke resultaten in de wedstrijd E.S.S. 3Shell 1 waren: VoogtZijïstra afgebr.; KostenNa- gengast 0—1; StahlieTen Hooven 1—0: Slagmolen.Roest 0—1; Slaven burgGroenenberg 01; Parmetv. Dongen 01; v. Dalen—Petri Vs— 1*, v, LeerdamNieuwveld afgebr.; De BoerSmit 0—1; Malkus-~De Jong 1-0. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 912.30 uur en 25 uur: Zilveren rozenkrans; 1 pr witte gymschoenen: Te bevragen oij de vinders. 2 muntbiljetten G. v. Zijl. W. Frankelandsestraat 148b; halsket ting, D. Mepp, Bosboomlaan 14b; zll- verbon, v. Rey. Burgemeester van HaarenJaan 181; zwarte oorknop, B. Collignon. Lorentzlaan 38c: herenpols horloge Guncüag, Fb. van Bourgon- diestraat 35a; 2 zilverbonnen, M, Kra mers, Manastr, 12a; broche, M. Huijs- man BJC.laan 167; herenpolshorloge, J. van Beek Rozenlaan 16 Kethel:: blau we oorbel S. Horvat, Gr. Flonsstraat 65; oorbel. J. Hesselman, St. Lidumi- straat 60b; zegelring, A. Boes, Roosbeek lb; broche, W. Zuidgeest, W. Brouwer straat 30; koperen gewicht H, van Hoagdalem Fr, Haverschmidtlaan 19; brume portemonnaie met inhoud, F. L. Blanch, v. Beverenstraat 17; grijze por temonnaie met inhoud, M. Stoffels, Fr. Haverschmidtlaan 68; groene portemon naie met inhoud, V. Stijn, VTaarcHnger- dyk 31b- groen étvu. met inhoud. W. Touw, Hoodstraat 67b; portefeuille, met inhoud Zr Honorja, Tuinlaan 82; bruine portemonnaie, met inhoud. H. Broklmg, IJsselmondesestraat 92b; kin. dertasje.' met inhoud. Schoenmaker, Oosterstraat 18; parapluic H, d. Bruijn Kubensplem 19; sehooltLA. met inhoud, H, v. d. Tempel, Lange Niewstraat 31; grijze shawl, G. v. d. Most. Aieida- straat 111; padvjndersriem, A. van Ber- "van Oordt, Wattstraat 27; damesvest L.' Ver meulen, W. a Frankelandsestraat 138a', witte stofjas, Faes. Hoogstraat 133: bruine neren handschoen, Uittcnbo- gerd Lekstraat 106b; kussensloop W. letter©, Nieuwstraat 8; steekmuts, Mevr. Dorsman. Rembrandtlaan 38; zwarte dameshandschoen, politie Ke thel; brum jongensjasje. Politie Ke- Ahe,li kmderpantoffeltje. Stolk prof. Aelberselaan 20: gekleurde shawl. Ba ron, Lange Kerkstraat 60: verchroom de wieldop Garage van Gent, Soeten- daalschekade 47, Rotterdam te] 48345; bord met autonummer. Portier Gem. Reiniging tot 22 uur; Lens, met re flector, Schellebeek, W. Brouwerstraat 37; ring. met sleutels J. Breier Over- schiesestraat 6la; sleutel B. dé Jong, Fr. Haverschmidtlaan 49'; bijtring C. v. Hoek, Brielsestraat 28; rubber em mertje. J. Scheper, Cort v. d. Linden- i^ari ?2:. speelgoedauto. J. Poelsdnk, trof. Aelberselaan 16; speelgoed be er, v. Dnkr Rembrandtlaan 68; hond, z g Bou. ™e+»- ,re?- _Ge"? Reiniging Schiedam; witte bat. de Brum B.K.-Laan 2G6. Wanneer wU de verrichtingen van de Schiedamse verenigingen die in het lager verband van de K.N.V.B. spelen, bezien, dan blijkt uit de behaal de resultaten, dat het niet al te best gaat. Excelsior '20, dat aanvankelijk goed startte, heeft het er an de laatste wedstrijden niet al te best afgebracht, Schiedam, hoewel goed spelend, kan ook maar niet tot grootse resultaten komen, wat eveneens het geval is by S.VJ>.P.W„ dat nogal te kampen heeft met fouten in de achterhoede. Al leen D-H.S. houdt zich taai. Excelsior '20, dat 8, punten uit 7 wedstrijden heeft, ontvangt koploper VIOS, dat 15 punten uit 8 wedstrij den heeft behaald. Gezien de resul taten in de laatste wedstrijden, zal Excelsior a.s. Zondag voor een heet vuur komen te staan, waarbij moei lijk op. een overwinning voor de Schiedammers gerekend mag wor den. Sehied. gaat op bezoek- bij HWD. Op papier verschillen beide verenigin gen niet veel met elkaar, zodat het in deze wedstrijd zal kunnen span- Met SVDPW is er ook iets niet in orde. Het is bij de laatste wedstrij den gebleken, dat SVDPW, hoewel sterker in het veld, toch verloor! In deze gevallen, is steeds gebleken dat de tegenpartij gebruik kon maken van fouten in de achterhoede. Deze zullen dus vermeden moeten worden. DHS staat met uit 6 er niet zo slecht bij, al staan zij op de 4e plaats gerangschikt. Op de le plaats staat PFC met 12 uit 8, gevolgd door Poor- tugaal met 11 uit 7 en RCD met 10 uit 7. De onderlinge verschillen zijn dus zeer gering, zodat elke Zondag grote verschuivingen in deze afde ling te verwachten zijn. Tegen DRL, dat 5 uit 6 heeft, geven wij DHS een goede winstkans. Van Excelsior '20 komen nog in het veld: het 4e tegen Excelsior R/8, het 6e tegen VDL, 5, het 7e tegen Hollandiaan 5 en het 8ste tegen DEH 4. Voor Schiedam vermeldt het pro gramma: BelvedereSchiedam 2, Rockanje 3Schiedam 3, SMV 5 Schiedam 4 en Schiedam 5Bloem hof 3. Het 2e en 3e elftal van SVDPW spelen thuis resp. tegen Zuiderster 2 en RK/WIK 3, het 4e speelt tegen Feijenoord 16, terwijl het 5e Hiile- gersberg 5 ontvangt, DHS 7 speelt tegen Siod 4, het 8ste tegen Spartaan 20/10. Afd. Rotterdam In IA ontvangt' het ongeslagen Martinit het elftal van de Techn, Dienst Rotterdam. Tediro staat met 11 uit 8 op de 4e plaats en zal dus van meet af aan flink moeten aan pakken. Of Martinit zich zal laten overrompelen is de grote vraag. Ursus, met. 11 uit 8, gaat op be zoek bij Hurricanes, dat met 13 uit 8 op de 2e plaats staat. Onze stad- genoten hebben een lastige tegen stander aan Hurricanes. In de wed- strijd NestoroW.F., welke vereni gingen broederlijk bij elkaar op de lijst staan, kan het ook gaan span nen, wij geven de W-F.'ers een re delijke kans op beide punten. De plaatselijke ontmoeting SFC— Demos zal ook wel een spannende worden. Beide verenigingen staan in de middenmoot; SFC heeft uit 8 wedstrijden slechts één punt meer behaald dan Demos. Voor Martinit vermeldt het pro gramma: Sportvogels 2Martinit 2, Germinal 5Martinit 3, Martinit 4 SVDP 3 en Voorwaarts 3Martinit 5. ipLxvfi Trtuia -resu"Kcrrt.7D FLS 2 en Hellevoelsluis 2. Van SFC ko men nog 4 elftallen in het veld: het 2e tegen DOK 2, het 3e tegen Heke lingen 2, het 4e tegen TVieo2 en het 5e tegen ASB 4. Demos 2 en 3 heb ben elk een uit-wedstrijd resp. tegen Hurricanes 2 en ODI 5. In 2 A ontvangt Singelkwartier Voorwaarts, terwijl in 3C de Schie damse Boys op bezoek gaan bij West- End. Tenslotte vermeldt het programma nog de wedstrijden Boulevard Boys Singelkwartier 2 en Het Noorden 5—Schiedamse Boys 2. Zaterdagirüddagvoetbal In 2 A ontvangt GSS HCSZ, ter wijl in resp. 2 A HBSS 3 tegen Ro zenburg 2 in het veld komt. Sun light 2 ontvangt PFSC 3. In Res. 2 B gaat HBSS 4 op bezoek bij Capelie 2, terwijl GSS 2 een uit wedstrijd heeft tegen WHR 2. GTB 3 ontvangt in deze afdeling BVCB 2, In Res. 3 B gaat het 4e van PPSC naar Stedos 2, terwijl tot slot in Res. 3 H SSS 3 het 3e elftal van ZBVH ontvangt. De Ondernemingsraad van de Coöperatie DES is door de voorzit ter, de heer C. Schriel, geïnstalleerd. Op de bijeenkomst, waar dit gebeur de, sprak de voorzitter zijn verheu ging uit over dit feit, in de hoop dat er door de raad nuttig werk zal wor den gedaan, zowel in het belang van het personeel, als van de Ccjperatie zelf. Een drietal vakbondsbestuur ders, die ook aanwezig waren, wees op de belangrijke sociale taak, die voor de Ondernemingsraad is weg gelegd. Eén der bestuursleden gaf nog enkele practische wenken. Vanaf Zaterdag a.s. zullen in het Stedelijk Museum een aantal schil derijen je zien zijn, voornamelijk uit de Bergense school, die uit een Amsterdamse verzameling in bruik leen zijn afgestaan. Hiertoe behoort het kapitale doek „Kerkhof te Thorn" een van de mooiste werken van Piet Wiegman. Verder twee in cubistisehe trant geschilderde wer ken van Leo Gestel, een schilder die op de tentoonstelling „Nieuwe Beweging" in Den Haag de aan dacht heeft getrokken. Tenslotte mogen nog genoemd enige werken van Colnot, Germ, de Jong en een mooie tekening „De wijze en dwaze maagd" van Jan Toorop. Met de reeds aanwezige werken in het museum geeft deze bruikleen een goed beeld van de, bloeiende periode van onze schilderkunst rond de Eerste Wereldoorlog. Apothekers nachtdienst: Apuineek fa. Gouka Co., Groenelaan l27 Bellen bfj ongeval: üU en G D Tuinlaan 80. teleloon 8929U Gem Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend tedere werkdag (behalve Maan dag) van 930 tot 4.30 uui en Iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8,30 uur Zondags gesloten. R.BL Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling uit eigen werken. Geopend da- felijks van 2 tot 5 uur; ook op ondag. Cult. cont. Centrum Tentoonstelling schilderijen van Brands. Geo pend dagelijks 9 tot 6 uur, 's Zondags 11 tot 5 uur, 's Maan dags niet Tot 9 December, BIOSCOPEN Passage. Alleen 2 uur: „Tot het bittere einde". Monopole, 2, 7 en 9 uur: '„Het grote Avontuur". VOORSTELLINGEN Arcade, 7.30 uur: Concert en cabaret St. Ambrosius. Musis Sacrum, 8 uur: HBS-ver. „Onder Ons", toneelavond. Irene, 8 uur: TBC-ver, Zonne gloren, toneelavond. Marijke, 8 uur: Ver. Het Singel kwartier, contactavond voor de jeugd. Toen de 37-jarige F. S uil Schie- aam de afgelopen nacht om twee 1 uur hat gebouw Arcade verliet, waas* het Harmonie-orkest St. Am brosius een uitvoering gaf. kreeg hij naar zijn zeggen plotseling een klap tegen zijn hoofd van een onbekend gebleven persoon. Hij liep een hersenschudding op en is door de GG en GD naar zijn woning gebracht. Rijwiel gestolen Gistermorgen is de frets van me vrouw M van der M.-van D uit Kethel gestolen op de Koemarkt, De fiets stond niet op slot. Opendeurdienst In de Grote Kerk wordt Zondag avond om 7 uur weer een Opendeur dienst gehouden door de Evangelisa tie-commissie der Hervormde kerk. Spreker is ds G. de Ru uit Rotter dam met het onderwerp: „In de leer school van God". Amateur: 't Oude Ijzer De Schiedamse Toneelvereniging „De Amateur" brengt Zaterdag 19 November in de grote zaal van Arcade het spannende toneelspel van Hans Nesna „Het Oude IJzer", Aan vang 8 uur: Na afloop is er een bal onder leiding van het Wimacris dansorkest. In de serie cursussen voor de le den van de Schiedamse NW-Be- stuurders Bond sprak Donderdag avond in het Volksgebouw de heer J W. de Vries uit Bussum over Het Nederlandse Huishoudboekje. Het werd een uitgebreide economi sche beschouwing ovér het budget van onze gehele samenleving. De heer De Vries gaf een overzicht van de sociale verhoudingen voor en na de oorlog. De romantiek van de vakbeweging is voorgoed voorbij en conflicten zijn na de oorlog niet meer voorgekomen Er is een peri ode van overleg ingetreden. Toch zijn de weerstandskassen voor de vakverenigingen een nood zaak. Met de andere eisen heeft de lerding een nieuwe taak gekre gen. In het overleg met de knapste koppen onder de werkgevers kan de alleen komt men er niet. De wel vaart is de waarde van alle natio nale productieI de uitvoer is daarbij xeer belangrijk. Nederland voert 59% van al haar productie uit. Dit kap slechts als lonen on prijzen on der controle worden gehouden. De heer De Vries wees op het voorbeeld van Frankrijk en mo mentcel ook Engeland waar dit niet gebeurt. Een inflatie of werkloos heid dreigt spoedig wanneer niet ge let wordt op verdere gevolgen. Spre ker toonde het verband tussen een goedgeieide productieverhoging en een daardoor algeheel ontstane be volkingswelvaart. Uitvoerig gmg hij nog in op deze theoretische econo mie, waarvan de kennis ook voor de arbeiders gemeengoed moet wor den. De avond werd geopend door de GTB, dat vorige week een keurige Overwinning heeft geboekt, gaat op bezoek bij ZBVH; hopelijk geeft dit behaalde succes voldoende rugge steun aan de spelers om op dezelfde weg voort te gaan. Feestelijke bijeenkomst Alg. Bond Mercurius In verband met de verwerping van de koopavond in de Gemeente raad van Rotterdam (in Schiedam komt een koopavond helemaal niet ter sprake), iets wat voor het Schie damse winkelpersoneel ook van be tekenis is. belegt dc Algemene Bond „Mercurius" voor het Rotterdamse en Schiedamse winkelpersoneel een feestelijke bijeenkomst op Maandag 21 November, aanvang 7.45 uur, in ae heer L. den Andel,.en na de pauze zal de film „The Maggie" ver toond worden. Tevoren zal gezamen lijk de radio-uitzending Familie Doorsnee beluisterd worden vertegenwoordiging van de arbeider j secretaris, de heer C. van der Hoek, niet achterblijven. Ook de NW-lei- ,een Peno,de van grote moei lijkheden vaart het Harmonie-orkest St. Ambrosius nu voor de wind De feestavond, die Donderdag voor ie-, den en donateurs werd gegeven ge- secretaris» de heer -H. B. van. Vuu- ding moet zorgen wetenschappelijk geschoold tc zyn. De tijd van agitatie is achter de rug. Ook van de leden wordt .nu begrip gevraagd voor vele moeilijke problemen. De klassenstrijd leeft nog wel, maar in de productie is samen werking tussen kapitaal en arbeid noodzakelijk Verschillende vicieuze cirkels houden het economische le ven in evenwicht. Zodra er ergens aan de lonen of prijzen wordt ge trokken komen er spanningen. Spre ker bewees dat de noodzaak van overleg tussen regering, kapitaal en de arbeiders Met loonsverhoging Ma flirvoes»'50"1* ""1 De ouderavond van de Mathenes- seschool A is gisteravond gehouden in het schoolgebouw aan het Oude Kerkhof. Het hoofd der school, de neer J. v. d. Kamp, kon tevreden zijn. over dc opkomst, want het schoollokaal bleek eigenlijk te klein. Dg volgende ouderavond zal dan ook weer in een zaal gehouden wor den. De agenda werd vlot afgehan deld. Er werden drie nieuwe leden m de oudercommissie gekozen: me vrouw Krohne, mevrouw Van Wil ligen. en de heer De Zeeuw. De die <"«W- Kalevflla-Sulte van Uunv Klami te smukt js. cue tvars van tiiter- horen. Misschien zou de componist hjkheden en gemaniëreerdheden ts, zyn verklanking van het Kaïevala- aocii die in haar eerlijkheid toch de epos een andere vorm gegeven heh vervoering kent mist haar uitwer- km17 op de hoehoorder nimmer Deze prachtige eigenschap nu sier- *^1 leiding van de Finse dirigent Nils-Enc Fougstedt, die momenteel als past bij het Rotterdamsch Phil- harmonisch Orkest Optreedt in hoae •nate. Het werd dan ook gisteravond een boeiend begin, want Beethoven's achtste svmphonie, waarvan het ka rakter zich alleen maar uit in een onbekommerd musiceren, in een Beethovense onstuimige vaart, die weldadig aandoet en geestelijk verfissend werkt kwam prachtig tot haar recht Ook het gedeelte na de pauze bracht een sprekend staal van eer- lyke Finse cultuur. Men kreeg dit om ie beginnen ra de vorm van de In de Ahoy-hal te Rotterdam worden Zondag a.s. de eerste wedstrijden zaalhandbal van liet seizoen gespeeld. Ook de Schiedamse verenigingen hebben met alle ploegen ingeschreven. DWS met 9 en Wilton-Fijenoord met 7 elftallen. Oj» drie velden worden van 9 tot 19 uur 47 wedstrijden ge speeld. Uit dc korte competitie van 3 of 4 Zondagen komt geen kampioen naar voren, slechts poule-winnaars, die volgend jaar promoveren. WINKELCENTRUM BINNENWEG, Tel. 20180 Heren 1 van W.F. jS met Vires, Ac tief en Dynamo in een poule inge deeld en begint de strijd met Vires. Beide teams zijn van gelijke sterkte. Wie het meeste geluk heeft, wint. Heren 1 van DWS, ingedeeld met Meeuwen, Schutters en Snelwiek, ontmoet eerst Meeuwen. Deze doen het niet zo best, hier zit dus winst in. De 3e dam es-elftallen van W.F. en DWS nemen het op tegen resp. Actief en Vires; beide lastige tegen standers in de zaal maar ook op 't veld. Dames 2 van DWS opent de strijd tegen Schutters, later volgen Rot terdam en Wlppolders. Bij de laatste ontmoeting won Schutters, dit zal nu ook wel weer gebeuren. W.F. 2 dames is nog steeds onge slagen; we zyn vol vertrouwen dat dit ook Zondag het geval zal zyn na de strijd tegen Actief 2. In de zelfde poule zit nog Dynamo 2. In afdeling 4 ontmoeten de tweede heren-teams van W.F. en DWS el kaar al direct op de eerste dag. De I ploegen zyn van gelijke sterkte op het veld, in de zaal geven we de rood-witten de beste kansen. Dyna mo 2 en Actief 2 spelen in de zelfde poule. Dy de junioies de volgende wed strijden. Dames: DWS-RODA en DWS 2-RODA 2; W.F.-Schutters. Heren: W.F.-Dynamo. Bij de adspi- ranten-dames: DWS-Schutters en W.F.-RODA. ben wanneer hij de symboliek die de eigenlijke betekenis ervan urtmaakt en niet alleen van epische gegeven doch die in alle mythen en sagen tot het essen- tieie element moet worden gere kend als uitgangspunt had geno men. tuigde hiervan. Vele jeudige «uu- zrekbeoefenaren zijn in het orkest opgenomen en dit kwam nu wel niet direct harmonieus, wel volumi neus tot uiting. Er is duidelijk een stijgende lijn merkbaar. Heden avond is de tweede uitvoering. Veel nieuwe donateurs melden zrch cn het huidige orkest dat 63 man telt (ook vrouwelijke tamboers) zal bin nenkort tot 75 kunnen worden op gevoerd. In zijn openingswoord legde voor zitter C. Hertog het accent op het belang van uniformen voor St. Am brosius en hij had goede hoop dat nog dit jaar aan deze behoefte kon worden voldaan Onder de eminen te leiding van dirrgent C. L van Beurden oefent het gezelschap en de resultaten zijn merkbaar Getracht wordt weer terug te keren naar de j hoogste klasse „uitmuntendheid". De heer Hertog herdacht ere-voor- zitter C Veringmeier en erelid J. Stegman, die veel voor Ambrosius heben gedaan en dit jaar zijn over leden. Het orkest speelde een zestal wer ken. waarvan de Tschaikowsky-her- inneringen het best uitkwamen. De Manoeuvremars werd met tamboers gespeeld en hier toonde het jongste lid de zesjarige tamboer Bennie van Hees zijn kunnen. De Nieuwe Son- ren, was niet herkiesbaar. Het hoofd der school dankte hem voor het vele werk dat hij voor de ou dercommissie heeft gedaan- In de pauze bestond er voor de ouders gelegenheid om met het on derwijzend personeel over het werk van de leerlingen te praten. Na de pauze draaide het hoofd der school de filmstrook „Het leven van Rem brandt". Voor de grote VARA propaganda- avond die Donderdag 24 November wordt gehouden is het Passage theater reeds geheel uitverkocht. Jo Pop, afdelingschef van de VARA zal bij die 'gelegenheid spreken over het jubileum van de omroepvereniging. Ten slotte melden we nog dat er Zaterdagmiddag van 4 tot 6 uur ge legenheid bestaat tot plaatsbespre ken. ONDERTROUWD: J. C. C. Dett- meyer 21 jaar en K. de Borst 18 jaar; C. W. van de Hulst 26 jaar en M. M. Dijkshoorn 24 jaar; C. J. de Ritter 21 jaar en G- J. Richters 23 jaar: C, J. Stouthandel 18 jaar en M. E. C. Michels 16 jaar; P. van Strijcn 23 jaar en J- J. van Kampen 22 jaar: .J W. M. Zandbergen 24 jaar en M. L. J- Heinsbroek 24 jaar; A. v, d Zou wen 21 jaar en J. H, Smke 18 jaar. GEBOREN: Johanna, d. v. N, Dingier en N- van Vliet; Arie. z. v. A. dc Man en A. Bonnema; Jo- _hanna F. A.'raEaA 4f £1Sr8f2 en J. M- H. van Pinxteren; Ignatia 22 jaar; J. W, M. Zandbergen. 24 W. L., d. v. W. Berkhout en M, Peemen; Elisabeth, d. v. I. de Borst en C- de Gids. OVERLEDEN: T. Olie, 88 jaar, vr. van J. J. Vcrhoev; P. C. v. d. Gaag, 62 jaar; H. Vent, 85 jaar. GEHUWD: J. A. Blom 26 jaar en F. J. Nieuvstratcn 22 jaar; W. C. Erfmann 26 jaar en J. de Neeff 24 jaar; A. J. Grotendorst 31 jaar en C. Bijl 24 jaar; J. T. Voorbach 25 jaar en W. G. Faatz 25 jaar; P. J. M. de Kaper 23 jaar en J, J. Corpeleij'n 24 jaar: M. G. v. d- Hoff 29 jaar en W, A. Remmerswaal 20 jaar; C. J. Bouwer 23 jaar en H. Wolthuis 21 jaar; Th. C. F. Bij kerk 27 jaar en Th. C. Burgers 23 jaar; A. Dmgenouts 27 jaar en A. M. A. van Gogh 25 jaar; P. H. Schafer 26 jaar en E. Huijdink 20 jaar; F. H. van Woensel 26 jaar en M. A- Th. Kramers 24 jaar. ROTTERDAM dam'erf1 ui+C?q35*^;J?™t,VVu3rfc' iJjn Kunnen- ue hieuwt de 7»n t benader- ny Boys brachten daarna hun revue &.Ü3F ln±™eip>k?U ë^gd cm- „Het valt wel mee". De cowboy- pirisch. hetgeen leidde tot" een" in i zekere zin muzikale realisatie van l de concrete beelden. Als zodanig 1 heeft men het dan ook te horen. Men wordt dan geconfronteerd met een muziek, waarin de componist geheel zich zelf is. die volkomen kan voldoen, omdat ze zonder ge wichtigdoenerij, volkomen eerlijk en spontaan uit de pen vloeide, een pen die bovendien een indrukwek kende beheersing van het metier verraadt, want de gehele partituur getuigt eveneens van een zeer grote kennis der instrumentatie, die daar- hedjes, attractief gebracht en de schetsjes vielen zeker in de smaak. Een aardige gedachte was het om m de pauze de pas opgerichte boe ren xapel van S£. Ambrosius foyer- muzrek te laten spelen. Het dans orkest van Piet Vos kreeg na mid dernacht vele paren op de vloer. De Personeelsvereniging van de Coöperatie „D-E.S." hield gister- bij tevens teer ge,nspVreerF'envFei: j ,m Aldlgvan uHdrukkïng u. Het werk JSLS?T„', .0"sev"r 200 - - 0 Het behaalde een zeer hartelijk succes, dat zeker ook voor een groot deei op de rekening van dirigent en or kest kwam te staan, want het plei dooi ervoor bezat alle overtuigings kracht ou warmte, die men maar denken kop Dat het applaus na het nog altijd aantrekkelijke Fjnlandia van Si belius ten slotte uitgroeide tot een ovatie, was begrijpelijk en. geheel verdiend. Zeer enthousiast ook toonde het volte Passage-Theater zich na de meesterlijke vertolking van Mozart's piano-concert in Es K.V 449. En terecht, want Hans Henkemans'deed zijn grote naam als Mozart-inter- pretalor weer alle eer aan Stijlvol, parelend, fijnzinnig van toucher en muzikale expressie kwam drt con cert. dat men jammer genoeg met vaak te horen krijgt, meesterlijk tot klinken: een indrukwekkende pre statie, waarvoor men dankbaar kon zijn. H. VAN BORN. aanwezigen hebben naar hartelust genoten van een bont programma, dat verzorgd werd door eigen CoÖp.-gezelschap, voor het meren deel personeelsleden van de Coöpe ratie ,.De Vooruitgang" uit Rotter dam. In zijn openingswoord heette de voorzitter van de personeels vereni ging D.E.S.. de heer C- Tettclaar, in het bijzonder welkom de be drijfsleider en het bestuur van de Coöperatie en de verscheidene ge- pensionneerden. Deze avond zal er stelling toe bijdragen de band tus sen het personeel te verstevigen. De heer Tettelaar vestigde de aandacht op de verschillende afdelingen van de personeelsvereniging: kiaverjas- vereniging (ie'dere Woensdagavond in de bakkerij), voetbalvereniging <die in dc bedrijfscompctitic halver wege de ranglijst kwam) en reis- verenigïng (met 46 leden, che iedere zomer in de gelegenheid 2ijn een reisje te maken). De Coop.-mensen toonden ver volgens van alle markten thuis te- zyn en hielden de aanwezigen een hele avond gezellig bezig. Het ene vlotte melodietje na het andere werd gespeeld door het Amuse mentsorkest. zodat er voor de zaal alle aanleiding was om de stem banden eens op de proef te stellen, voor zover dit niet werd overge laten aan een charmante jongedame, die over een uitgebreid repertoire bleek te beschikken. Overigens deden het Tirolerorkest, de Mond- accordeon-virtuozen en de Zingende Cowboys, allen weer Coöp.-mcnson, het niet minder goed. De Coóp.- toneel veren i ging ..Door I Wilskracht Volbracht" uit Rotter-1 aam amuseerde de zaal met enkele I aardige sketches (Het beeld. Slaap- wandelaar. De Hakkelaars, De Rot- terdamse Marktkoopman en De i Babysitter). Na afloop konden do, danslustigen tot 2 uur hun hart op halen by de muziek van (wederom Coop.) een dansorkest van 6 man sterk. De algehele leiding was in han- den de heer G. J. Jansen; mu zikale Jeidmg: de heer A. C v. Vliet; regie sketches: de heer' W- v. d. Zalm. De directie van de R.T.M. over weegt momenteel een eventuele op voering van de vaarfrepuentie in de dienst Middelharnis-Hellevoet- sluis van 50 minuten tot 45 of als het kan 40 minutey. Tevens -wordt overwogen de bestaande veerboot Stad Zicrikzee te verbreden opdat er zeven of acht personenwagens meer dan thans kunnen worden vervoerd. Dit deelde de nieuwe voorzitter van de Stichting Flak- keeso Gemeenschap, burgemeester F. W. Hordijk van Middel'barms en Sommelsdijk, mede tijdens dc be stuursvergadering van do -stichting waarin hij tot voorzitter werd ge kozen. Van de zijde van de R.TM. vernemen wij dat over deze plannen in de naaste toekomst een beslissing j is te verwachten. Op Goerce on j Flakkeg kan men niet wachten op betere verbindingen tot het Delta plan is uitgevoerd, aldus bleek tij dens de vergadering: daarom zou men graag zien dat er voor de eer^e jaren een nieuwe veerboot vvoi it toegevoegd aan de dienst. Men "'acht overigens ook door middel i Van besprekingen tc bereiken rlat ue veei dienst Den BommelNumans- dorp grotere freuentie en meer diensten krijgt. B, en W stellen de taad voor om een subsidie van ƒ12 500 te verlenen aan de Rotterdamse Stichting Ka tholieke Levensscholen. Do "stich ting beoogt dc vorming van onge schoolde jonge arbeiders In de toe komst wil zij dc cursisten les gaan geven in de tijd van de werkgever, maar omdat dJt thans nog onove**- komrlijkn moeilijkheden rret zich brengt, zal met een avondcursus worden begonnen. Aandien men hier met onderwijs te doen ho-'ft, en het karakter van de scholen in wezen verschilt met dat van de jeugdbeweging, stellen E. en W- voor de startsubsidie te verlenen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1