GIGANTISCH veiligheidsplan zal in étappes worden uitgevoerd nationale ramp cik"deajiÊi dijk en voor Nieuwe stormvloed veilig Dijken NIEUW WEGENNET VERLOST EILANDEN UIT ISOLEMENT Wat het kost Eerst Veeregat Zandkreek en Haringvliet ej^ duinen J*** golft over est land ernstig bezweken., iMM beclrci Dat nooit Vdcantiegebied voor duizenden Zoutwatergrens komt veel Westelijker Deltaplan is nodig omdat: zeeuwbCHf- vlaan deren Uh Deel van plan al uitgevoerd ZEEWEREN DE DAMMEN ijdag 18 November 1955 5 •Ki-impen VOOR! USSElMÖftpE maw. J PUTTEN WAARD ioverfiakkee^ ^CHOUWEri\%. ^^pUlVELAND^. Moerad^ N-BEVELAND IK THOLEN WALCHEREN BEVELAMÜ sfflÉU>S :uw«». dit d;C] De uitvoering van de gehele Delta-wet zal Nederland ƒ2400 millioen kosten. e De grootste post vormt de afsluiting van de zeegaten en de versterking van de zee weringen langs de Rotterdamsche Water weg: 1800 millioen. De versterking van de dijken langs de Rot terdamsche Waterweg alleen vergt 150 millioen. Het verhogen van de dijken langs de Wes- terschelde kost ƒ400 millioen. Andere grote posten zijn: afdamming Oos- terschelde 400 millioen, afdamming Brou- wershavense Gat 180 millioen en afdam ming Haringvliet ƒ270 millioen. Ook na een doorbraak zal de be schadigde dijk nog zoveel weer- Uiterst behoedzaam en steeds vol aan dacht voor de bewegingen van hun gevaarlijke tegenstander zullen de Ne derlandse ingenieurs en hun mannen straks stukje voor stukje aan de zee gaan ontworstelen. Geen rechttrekking van onze Zuidelijke kustlijn in één grote, spectaculaire slag, maar een be dachtzaam inpalmen van het één, dat het andere mogelijk moet maken, dat is het plan de campagne voor de komen de grote strijd, waarbij de veiligheid van zes millioen Nederlanders als inzet staat. hEX ''"WW,,,!,, nd 'l»«hwe -.,-r1 f, "7 oed Slechts door de afdamming der zeegaten wordt een water kering verkregen, die men ook stand bieden, dat dë golven slechts voor de toekomst betrouwbaar bmnc'a klmnon cerst ter hand woTdïn genomen. Kt mag noemen. Dat is de con clusie van de Delta-commissie, waarbij de minister van Ver keer en Waterstaat zich vol ledig aansluit. Het Deltarplan maakt de dijken, die verdedigd moeten worden korter, de hui dige dijken zorgen voor een tweede waterkering, en wan neer de niveauveranderingen tussen zee en land zich verder ongunstig ontwikkelen, zal men dat op eenvoudige wijze het hoofd kunnen bieden. De afdamming van de zeegaten goeft een veiligheidssysteem van geheel andere en hogere orde dan de verhoging van de dijken. Men kan dc dijken in Zeeland zo hoog maken als men wil, ze blij ven gevaar lopen bij het huidige systeem. Ze worden onder water aangevreten dooi' de diepe, zich steeds verplaatsende stroom geulen. Sinds 1382 hebben zich in Zee land 375 dijk- en oevervallen voor gedaan, waarvan 250 in het gebied van Oost ei-schelde, met Zandkreek Vepregat en K enten. Men gaat het tegen met zmkstukken en slort- steen. Dit vergt jaarlijks kapitalen, maar afdoende is hel niet. En nu het nieuwe systeem. Dc be-, staande du men reeksen worden door* nieuwe, sterke dijken verbonden. Men kan rze zo sterk maken als men wil. en ze kunnen niet worden uitgeschuurd, want de getij stromen worden buitengesloten. Bovendien: zeewaarts zal de situ atie sterk veranderen. De stromin gen veranderen, het bankengebied zal langzamerhand verdwijnen, en het zand wordt naar de kust .ge dreven. De duinemij zal zich slui ten. Men hpeft dit kunnen constate ren aan de zand be weging, zeewaarts van de dam door de Brielsche Maas, De thans bestaande dijken zullen als tweede waterkering fungeren. Daarvoor bevinden 7.e zich over het algemeen in goede toestand. Mocht de" nieuwe waterkering toch bezwij ken, wat nauwelijks volt te veron derstellen. dan neemt het ontstaan tan een doorbraak et? het vullen van bet daar achterliggende bekken zoveel tijd in beslag, dat toch geen gevaarlijke waterstanden zulJen ont staan. Daarvoor zijn ue stormvloeden, in de regel van te korte duur. De beveiliging van het gebied in het Zuidwesten van ons land zal reuzenkarwei omvat in de. waar schijnlijke volgorde van uitvoering de volgende werken: -r Secundaire dam in de Zandkreek ■••♦met schutsluis als onderdeel van het Drie-eilandenplan, wat weer een onderdeel is van het Delta plan. o Een zeeweren de dam in het Veeregat eveneens als onderdeel van het Dne-eilandenplan. 3 De aanleg van hogere dijken •langs de Rotterdamse Water weg. punt ten Westen van Hellevoet- sluis naar een punt ten Oosten van Stellendam. In deze dam ko men zeer grote spuisluizen. r Een secundaire dam met sluizen zowel voor schepen als voor zoet water in het Volkerak. f. Een secundaire dam met sluizen ^•in de Oude Maas m de onmid dellijke nabijheid van de Botlek- brug. 7 Een secundaire dam in de Gre- velingen met schutsluis. B Afsluiting van het Brouwersha- •vensegat door een zee werende dam. 9 Afsluiting van de Oosterschelde door een zee werende dam. Ook de reeds thans bestaande zee weringen, hetzij duinen of dijken, die direct aan de zee blijven gren- worden aangepast, waardoor een ge sloten front verkregen wordt. De uitvoering van deze werken kan ge- 4 Een zeewerendo dam in het Ha- zen zullen in het Deltagebied aan lyke tred houden met de aanleg van T* ringvliet, welke loopt van een de hoogte van de nieuwe dammen de dammen. Eenmaal heeft het water ons kunnen overval- 7en. Het sloeg door onze te lage en te ziuafckc yy I dijkenhet overspoelde onze iieidera en het bracht rouw in honderden gezinnen. Dat nooit weert was de gedachte ren alle Nederlanders in die verschrikkelijke Februaridagen van 1953. ledereen zei het; alle kranten schreven het: Dat Een breed duinenstrand van Walcheren tot Voorns, in d« nooit weer! Sindsdien zijn bij die woorden de daden zomer bevolkt door duizenden badgasten, wijde binnen- gevoegd. De dijken werden gedicht, maar daarbij meren met begroeide oevers, waar de watersport zich kaa bleef het niet. In ongeloof ïyle korte tijd ontwikkel- ontplooien: den de knapste koppen het immense plan, dat de dat zijn ook enkele aspecten van het Delta-plan. Nederland Lage Landen voor honderden jaren veiligheid zal er een belangrijk recreatiegebied mee winnen, en dat is moet bieden. Het Deltaplan, dat vandaag aan onze des te belangrijker, nu de huidige recreatiegebieden door de voZksuertegenwoordiging is aangeboden. steeds groeiende bevolking overspoeld worden, waardoor ze aan waarde verliezen. Tot nu toe zijn de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden weinig in trek bij de vacantiegangers. Van alle mensen, die in Nederland met va can tie gaan brengt maar 1.3 procent *n bezoek aan deze streek. De hotelaccommo datie is er dan ook zeer beperkt. Dit komt voornamelijk door de slecht» verbindingen. Het Delta-plan brengt een serie nieuwe wegen, en daardoor verdwijnt dit bezwaar geheel. Men mag aannemen, dat dan velen de weg naar dit nieuwe gebied zullen weten te vinden, en dat de accommodatie voor de toeristen zich in deze streek snel zal gaan uitbreiden. Het gebied zal een geheel an- schien wegblijven, maar daar staat der aanzien krijgen. Menig typisch een brede stroom nieuwe toeristen aspect van flora en fauna zal ver- tegenover. dwijnen, maar daar staan belangrij ke winstpunten tegenover. Zo kon toe de watersport in Zeeland de stromen voor kleine vaartuigen te gevaarlijk waren. De nieuwe binnen- te Wemeldirige vervalt, maar In de ™re5„!S5n_4; Maar reeds voor het werk is voi- eeianu zuNen bezoekers naar het nooit tot grote bloei" komen, omdat tjelta-gebied komen. Net als de Zui- s aerzeewerken, zal ook dit reuzen* oe meuwe E'^ï "LJÏÏ ratertoerirf echter Wtedand aantrekken. Momenteel omvat het delta-ge bied reeds enkele stukken bescherm» In aansluiting op de dammen zal in het Deltagebied een geheel net van u, ir(_, nieuwe wegen worden ontworpen. Zij kunnen het isolement, waarin de dam in het VolkeraK ontstaat een een tweeae «esiana senenKen, eilanden thans verkeren, doorbreken. Aan nieuwe spoorwegverbindingen nieuwe schutsluis. Door het wegbag- De nieuwe meren zullen niet kaal wordt op dit ogenblik nog niet gedacht, omdat het gebied niet dicht genoeg geren yan drempels en door bocht- in het land komen te liggen. Men de natuur Nu _2 _;et te 2eSBca bevolkt is om eèn. lonende exploitatie mogelijk te maken. Het scheepvaart- afsnijdingen kan deze vaarweg met denkt aan een passende begroeiing verkeer op de af te dammen wateren kan regelmatiger en veiliger worden, em§e kilometers worden bekort. op de gronden, die voor de land- 01 ze nun waarde zullen behouden, terwyl verschillende havens beter bruikbaar kunnen worden gemaakt. Vele kleine havens, die nu bij bouw minder geschikt zijn. Mocht dit zo zijn, of mochten er laag water niet bereikbaar zijn, moe- Zeker zal voor een kleine groep nieuwe gebieden bijkomen, dan wil Als de isolatie van het eilanden- ten bij de sterke vermindering van vacantiegangers dc aantrekkelijk- „j, de getijverschillen op trotere diep- I>eW van het gebied afnemen. Voor dc °°k m hun nieuw. te worden, gebracht. Zij worden dan hen vormde juist de rust. de grote vorm tot beschermd gebied bestem- eehter ook te allen tijde loeganke» eenzaamheid van dit landschap de pelen, lijk. grootste bekoring. Zij zullen mis- Enkele werkendie eigen lijk bij het Deltaplan horen zijn al gereed of in uitvoe ringHet zijn: 1. De afsluiting van dé Brielse Maas en de Bot lek. Zij kwam in 1950 tot stand. Onze kustlijn werd er met ruim vijf tig kilometer door be kort. 2. De bedijking van het Zuider-Sloe en de Braakman. Deze wer ken, waardoor land werd gewonnen en een betere beveiliging tegen de zee werd verkregen, kwamen in 1949 en 1952 gereed. Zij verkortten de kustlijn met ruim dertig kilometer. Op Schouwen - Duiveland werd na de ramp van 1953 het Dijkwater ai- gesloten. 3. De afsluiting van de Hoilandsche ÏJssei bij Krimpen. De storm- vlopdkering, die hier in aanbouw is, kan in 1957 gereed zijn. Zij zal nor maal open staan maar bij naderende storm vloed worden gesloten. Prof. Ir J. T. Thijsse, hoogleraar aan de Tech nische Hogeschool te Delft en directeur van het waterloopkundig la boratorium dier instel ling, iiz wiens laborato rium talrijke experimen ten ten behoeve van. de Delta-plannen zijn uitge voerd en die dan ook in de totstandkoming van het definitieve plan een O root aandeel heeft ge had Het bestaande wegennet in het Deltagebied is absoluut niet op het gebied wordt opgeheven zullen de toekomstige verkeer over de dam- sociale en maatschappelijke verhou- men berekend. Daarom moet een ge- dingen daarvan de invloed onder- heel nieuw wegennet worden ont- gaan. Een verschuiving in de land- worpen, terwijl het bestaande we- bouwsector naar de xeelt van ande- gonstelsel zoveel mogelijk aan dit re producten is te verwachten. Meer nieuwe moet worden aangepast, dan voorheen zal het mogelijk zijn Zelfs kan het noodzakelijk zijn om dat arbeiders in de aangrenzende in- naast de ontworpen dammen exti-a dustrie- en handelsgebieden werk oeververbindingen aan te brengen vinden, en toch op de eilanden blij- 3n de vorm van dammen of brug- ven wonen. gen. Nadrukkelijk wijzen de ministers De nieuwe wegen zullen in de ei* °P df,t de wegen geen onverbre- eerste plaats- de hoofdzakelijk kehjk geheel zullen vormen met de agrarisch ingestelde Zuidholland- Deltawerken. Vele wegen zullen pas se en Zeeuwse eilanden verbinden yorden uitgevoerd of tot hun recht n.et de drie er om heen liggende in- komen nadat meerdere van de Del- dustriële gebieden; de Rotterdamse tawerken rijn voltooid. Waterweg, Vlaanderen en West- De zoutwatergrens. die thans on- Een deel van het water van de O -| öer ongunstige omstandigheden op- Rijn zal nu ook naar het IJsselmeer jCilGepVCtCtrt VQlllger dringt tot voorbij Rotterdam en worden gedirigeerd, maar verreweg Na afsluiting van de zeearmen zal *!.orm3.alJ tot .het centrum van de het belangrijkste deel zal via Rot- door het wegvallen van getijstromen Maasstad loopt, zal aanzienlijk wor- terdam zijn weg naar zee vinden, ten Zuiden van de Volkerakdam en den teruggedrongen naar zee. Een grote was van het water van de de sterke vermindering ei van ten Thans vloeit 55 pet van het zoete -®1,n ^an b-v- in het voorjaar bij Noorden van die dam een meer re- water van Rijn en Maas via het Ha- Act smelten van de sneeuw worden gclmatige afwikkeling van het ïmgvhet ongebruikt naar zee ter- opgevangen in het grote zoetwater meter in plaats van 98 kilometer, scheepvaartverkeer mogelijk zijn. wijl grote delen van de grond m bekken, dat de Zeeuwse stromen De rcisduur vermindert van onge- Het wachten op gunstig tij vervalt; Zuid Holland en Noord Brabant dan vormen. veer twee en een kwart uur tot on- dat betekent dus tijdwinst. vcmüen of verdrogen. Op deze ver- Bepaalde moeilijkheden bij de De belangrijke t scheepvaartroute drogende gronden kan^ door een drinkwatervoorziening worden door Brabant. De Westerschëide daarbij een vooralsnog onoverkome lijke hindernis. Hoe groot het voordeel van nieu we wegen voor het verkeer is blijkt uit enkele cijfers. De afstand Rot terdam— Zierikzee wordt 5<J kilo- xeveer drie kwartier. De afstand Rotterdam—Middelburg kan met van de Westërschelde via het Kanaal goede bevioeiing een verhoogde pro- meer dan 62 kilometer worden be- door Zuid-Beveland naar Moerdijk ductie van vijftien procent worden kort- houdt 2 schutsluizen. Het schutten verkregen. HOOFDDAMnEN SECUNDAIRE DAMMEtl NDGELIWE NIEUW WEGEN BESTAANDE RIJKSWEGEN IDEM ONTWORPEN het terugdringen van de zoutgrens eveneens ondervangen. Hetzelfde geldt voor het water, dal de zich steeds uitbreidende industrie in ge heel Zuidwest Nederland, nodig heeft. De kwaliteit hiervan laat aan zienlijk te wensen over, vooral nu er steeds hogere' eisen worden ge steld. In de Rotterdamse havens, die thans te kampen hebben met een grote slibafzetting doordat ze juist op de zoutgrens liggen, kunnen zeer hoge kosten bespaard worden. Het steeds weer wegbaggeren van de modder daar vergt tonnen gelds en bovendien krijgt men steeds meer te kampen met de moeilijkheid waar die bagger moet blijven. Om te voorkomen, dat het zoute water via de Waterweg bij zeer hoge wa terstanden toch nog zou doordrin gen tot het Zeeuwse zoetwaterbek ken en door de schutsluizen van de Haringvlietdam wordt er in het Vol kerak een dam gebouwd. Veel Jtee/t tot de snelle voortgang van het voor bereidende werk3 dat tot de nu ingediende Delta wet heeft geleid, hijge dragen de toewijding van Ir A. G. Marisf directeur- generaal van de Rijks waterstaat, die één der stuwende krachten in de Delta-commissie is ge weest. de bestaande dijken aan de belangrijkste helft van ons land geen voldoende bescherming bieden. een nog hogere vloed dan in de rampnacht zeer wel moge lijk is. Het water kan hoger komen dan de 3,85 m. NAP, die toen bij Hoek van Holland is gemeten. De wind was toen nog niet op stormkracht. De Rijn voerde die nacht 1600 mil p. sec. af. Dit kan ook 13.000 m' zijn. de bodem van Nederland zakt. Iedere eeuw daalt dit land ten opzichte van de zee 15 tot 30 cm. Dit proces zal nog eeuwen doorgaan, en met iedere centimeter dalen stijgt het gevaar. de zoutwater-grens aanzienlijk wordt teruggedrongen Met iedere vloed komen tonnen zout het land binnen. Grote delen van Zuid-Holland en Noord-Brabant verzitten of drogen uit. de drinkwatervoorziening veilig wordt gesteld. Het zout« water belemmert de watervoorziening voor bevolkina «u industrie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2