TIJGERIN DIANA ZAT EEN POOSJE IN EEN BOOM SPORTPROGRAMMA 23? iHmsi Ongerustheid over de carrière van Bobet Alle spelers promoveren Consternatie in de diergaarde Roofdier uit haar gewone doen door afwezigheid van oppasser goede ISed. zwemsters lieten indruk achter in Moskou Oranje-team keerde zwijgzaam terug Basketbal-volleybal avond in Den Haag Re turn wedstrijd tegen Baarland in 1956 Bridge-uitslagen Kringwedstrijden in Oostelijk zwembad BASKETBAL IN EMPORIUM Routine van Arrows te machtig wapen voor Thyphoons (43-37) R'DAMSE BEDRIJF3KLAVERJASBOND Van Klaveren-Dione niet op film en TV Klaverj asnieuws F"dtaMa. *«•«- Vrijdag 18 November 1955 13 DIANA, een volwassen tij ger-dame van acht a negen jaar, heeft gisteren enige con sternatie veroorzaakt ïn dier gaarde Blüdorp. Diana heeft namelijk een tjjdje ïang op on geveer zeven meter hoogte op een tak in een boom gezeten en maakte geen aanstalten op eigen kracht haar hoge staan plaats te verlaten. DE HEER C. van Doorn, dieren- inspecteur van Bhjdorp, verleide ons dat Diana's abnormale gedrag vermoed ei ijk te wijten was aan de feveneens abnormale) afwezig heid van hoofdoppasser Janus van den Berg. Die was namelijk op reis, dieren wegbiengen naar Hamburg, en Diana is in die populier op het roofdieronterras geklommen om te knken waar hy toch bleef. HET LIJKT misschien erg sterk dat een dier een oppasser mist, maar de dierlijke bewoners van Bhjdorp hebben zich aangepast aan hun om geving en ze weten alles af van vrije dogen en van vaste tijden; ze kennen tic bewegingen van de men sen die heil verzorgen: ze leven volkomen mee; hun levensrhythme. EN TOEN Janus van den Berg gisteren niet verscheen, zomaar, op een doordeweekse morgen, toen werd Diana nieuwsgierig: ze heeft hem vermoedelijk gemist. En ze is «aar een hoog punt in die boom geklommen om te kijken of hü ner gens in de buurt was. „Als een ko ningin stond ze daar, magnifiek," zei de heer Van Doorn, En ir Appel man, adjunct-directeur van Blydorp, beaamde dat ten volle: „een pracht houding". ZE KWAM niet snel uit de popu lier, en daarom is men brandslan gen gaan uitrollen, om haar naar de begane grond te dwingen. Men wilde gaan spuiten van de zijde waar zij theoretisch een kansje had om uit de boom buiten het terras te springen. Maar nauwelijks waren de slangen uitgelegd honderd me ter in totaal of Diana sprong uit de boom binnen het terras. ONGEVEER twee jaar geleden is het al eens voorgekomen dat een tijger in 'n boom klom, waarschijn lijk om dezelfde reden. Dat klim men gaat wel, maar het dalen met een koene sprong ligt de tijgers met zo; dat doen poema's en pan ters veel beter en kwieker. Toch heeft Diana haar sprong gewaagd; er hoefde niet gespoten te worden van het dak af. Zodra hoofdoppas ser Van den Berg terug is, zal ze gerust zijn... MOSKOU. De deelnemers en deelneemsters aan de internationale zn emv edstrijden. die van IS t.m. 15 November in Moskou gehouden, en waaraan ook een Nederlandse zwemploeg heeft deelgenomen, ma ken zich sereen de terugreis naar hun vaderland <e ondernemen. Tijdens de or'vangst, welke gege ven werd door het Comté voor Li chamelijke Opvoeding en Sport heb- be. enkele officials, het woord ge voerd. Het hoofd_ van de Franse de legatie, do voorzitter van de Franse 2,-wembond, Arthur Lemoine noemde deze zwem ontmoeting een van de belangrukstc van d laatste jaren. De heer B Planjer, die als official voor de KNZB de Nederlandse da- mespioeg vergezelt naar de Russi sche hoofdstad, zei dat de ontvangst door de Russen zeer hartelijk was geweest. F zon der e indruk hebben de Brit se deelnemers J Gr inham, R. Ro berts en G. Eimonds, de Fransman Gilbert Bozon en zijn landgenoot Montserret, alsmede de Nederlandse zwemsters Ada de Haan en" «.opie. van Alphen, en de Zweed Larsson' op de Russen gemaakt AMSTERDAM. Het Nederlands elftal is gistermiddag per KLM- vliegtuig van zijn reis naar Saar- bruecken teruggekeerd. Tengevolge van mist kon niet geland worden op het militaire vliegveld van Beek bij Maastricht om de spelers uit de zuidelijke provincies te laten uit stappen. Onderweg naar Nederland werd er in het vliegtuig weinig gesproken en over de wedstrijd van Woensdag tegen Saarland helemaal niet. Hoewel de eerstvolgende Inter landwedstrijd nog m een ver ver schiet ligt (14 Maart tegen West- Dullsland), zal de technische com missie van de KNVB spoedig weer bijeen komen om verschillende pro blemen te bespreken. Er is nl, in December nog de ontmoeting van een Bondselftal met Rot Weiss uit Essen te Rotterdam en het is de be doeling. hiervoor een sterke Neder landse ploeg samen te stellen, met een grote kern van Nederlandse elftalspelers. Naar het zich laat aan zien, zal de voorhoede aanmerkelijk verschillen van die, welke tegen Saarland m het veld is gekomen. DEN HAAG. Zaterdagavond or ganiseert het district Den Haag van de Nederlandse Basketbalbond in de Houtrusthal een sportavond, waarbij een basketbal- en volleybal wedstrijd op he programma staan. Wat het basketbal betreft zal een sterke Nederlandse bondsploeg, be staande uit Amsterdammers de strijd aanbinden tegen de rest van Neder land, teen combinatie bestaande uit de beste spelers van Haarlem, Rotterdam en Den Haa,_. -.et bondstearo is als volgt samen gesteld; H. Perrier (Blue Stars), R. ftevie (BED), F. Sibeyn (US), T. v. d. Wal (US), J, Jonker (Blue Stars), R. Sterker (Landlust), J. Cupido (DED), J. Breusers (DED), V. Alber- da (Blue Stars), L. de Jonge (DED). Coach: J. Koper. Rest van Nederland: J. Meenhorst, H, van Pik (Black Pirates), M. Din- kelberg (Typhoons), H. v. d. Ree (USV), T. Koemans, R. de Jong (The Arrows), A. Bergen, J. Sibilo (SSD), F. Nije (Punch). Coach: M. Kong On, Daarna speelt het Nederlandse volleybalteam tegen de rest van Ne derland als oefenwedstrijd voor de wedstrijd België—Nederland op 26 November. De 12 spelers zijn: P. Kaptein, D. de Vries, M. Tuinman, H. de Ruyter, J. de Beer (RVC Den Haag). H. Maas. H. v. d. Ploeg CAMVJ. Amster. aam), N. Zimmerman. C. Liefaard (DES, Voorburg), C. Bakker (OVC, Den Haast 1, A, de Krcm, J. v. d. Donck CVC, Den Bosch). Vooruedstrijd Driebanden Het sterke spel van de deelnemers in de voorwedstrijd voor het drie bandenkampioenschap. tweede klas, wees erop, dat er wel promoties zou den komen, maar dat alle zes spelers, die in de groep uitkwamen, welke in de biljartzaal Piet van de Pol speel de, zouden promoveren, had niemand verwacht. Van Dijk, Van Dam en Van Zijl eindigden een behoorlijk eind boven de 0500, doch Rosier, Visser en Van Deyl kwamen juist met de hakken over de sloot. Jan van Dijk, die een algemeen moyenne van 0.615 bereikte, scoorde ook de hoog ste serie, namelijk 9. Donderdagavond werden de laat ste partijen gespeeld. Van Duyl, die in de voorafgaande avonden uitste kend spel had geleverd en tot een gemiddelde van 0.677 was gekomen, verloor niet alleen beide partijen, maar had bovendien zoveel beurten nodig, dat zijn moyenne sterk daalde. Het scheelde weinig of het had hem zijn promotie gekost. Van Dyk daar entegen handhaafde zijn positie en maakte zelfs een serie van negen. Dat gebeurde al in de tweede beurt, maar dit ontmoedigde Visser niet. Tot het einde yocht dez«, door. Hij liep wel een eind in. doch verloor. Maar met een heel hoog gemiddelde. Van Dam gaf krartig partij. Rosier verkeerde enige tijd in gevaar en zag zijn moyenne door de slechte partij sterk dalen, maar later gelukte het hem toch nog boven de promotie- grens te komen. Geen van de zes spelers in deze voor wedstrijden zul len in de finale geplaatst worden, doch kunnen aan de voorwedstrijden voor de eerste klas driebanden deel- De uitslagen: Rosier v. Duyl Van Dyk Visser Van Dam Van Duyl Rosier Van Zijl Visser Van Dijk Van Zijl Van Dam Het eindresultaat was; Van Dijk 8 202 328 9 VoethaJ 35 90 3 0.388 33 90 4 0.366 35 39 9 0.897 28 39 5 0.717 35 52 4 0.673 20 53 3 0 384 35 66 3 0.530 30 66 4 0,454 35 66 2 0 514 30 68 3 0 441 a5 54 5 0.648 30 54 6 0.555 2. Rosier 3. Van Dam 4. Visser 5. Van Duyl 6. Van Zijl 182 193 360 188 372 191 381 186 356 0.615 0.504 0.536 0.505 8 0.501 6 0.522 f Advertentie l M.) Och. wij weten het toch allemaal uit eigen ondervin ding: de kinderen zijn trots op hun nieuwe pantoffels. Vader op z'n vistuig, maar Moeder het meest op haar spulletjes thuis. Maar als U dat nu allemaal weet, geef haar dan lees waar ze iedere dag opnieuw plezier van heeft. Geef haar dan zo'n wollen moquette tafelkleed van 32.50, een cadeau dat ze be slist niet verwacht, maar waar ze misschien wel hon derden keren naar heeft staan kijken. U kunt het nu geven, om dat deze wollen moquette tafelkleden, geweven van voorgesorteerde getwijnde wollen garens, verkocht wor den voor een prijs, die bijna tien gulden lager Is dan normaal. Zaterdagmorgen begint öe verkoop van deze wollen moquette tafelkleden, in grote maten (140x170), rïjke Perzische dessins en warme terra kleuren, niet voorJ12*£flr maar voor Bijpassende schoorsteen- c dressofr/opers. Geen postorders. WINKELCENTRUM BINNENWEG, Tel, 29180 EDE RE MAANDAG M O RGE - GEOPEND DEN HAAG. De returnwed strijd van het Nederlands elftal te gen Saarland Is vastgesteld op Woensdagavond, 6 Juni 1956. In wel ke stad in Nederland zal worden gespeeld, moet nog worden beslist De uitslagen van de wedstrijden voor de Bedrijfscompetitie Bridge zijn: DtepeveenPTT 2 3—5; Zie kenhuis Cooisingel—de Maas 5—3; SVZHeinekens 75; SVZ—Open baar Slachthuis 2L0; Nationale— Bijenkorf 39; Thomsen—Nationale 3—9; Telefoon PTT 1 6—10; RVS— Ervea 12—8; SRA—Sozaro S—8; Gusto—VVOP 12—4. Zaterdag 19 November 's avonds om 8 uur wordt in het Oostelijk Zwembad een tweekamp gehouden tussen de kringen Rotterdam en Midden Nederland. De inzet is een fraaie beker, beschikbaar gesteld door de Rotterdamse Gemeenschap. Volledige ploegen komen aan de stari^ ook de meisjes die in Rus land aan wedstrijden hebben deel genomen. PAKIJS. In Frankrük maken zich veian ongerust over de vraag of de drievoudige winnaar van de Tour de France Louison Bobet, x(jn loopbaan als wielrenner wel zal kunnen voortzetten. Klaas Schipper leidt de wedstrijd SaarbruckenMilan, die 23 November te Saarbrucken wordt gespeeld en geldt voor de iinaie van het tournooi om de ,È.uropa-beker". Als grensrechters zul len optreden P. Heeneman (Den Haag) en A. van Leeuwen (Enschede). De eerste ontmoeting werd door de Saar- landers te Milaan met 43 gewonnen. De Spanjaard Feed GaUana, Euro pees kampioen vedergewicht, heeft te Brussel in een gevecht over tien ron den op punten van de Belg Joseph Janssens gewonnen. Er stond echter geen titel op het spel. Het Xed. Jeugdzevental speelt Woensdag 23 November tydens nationa le zwemwedstrijden te Leiden een wa- terpolowedstrijd legen het militair ze vental. De jeugdploeg bestaat uit: Hcrmsen (Robbenl, De Boer (Kobben!, Waalewijn (HZ en PC). Van Dop (AZ en PC)„ Lamma (Robben). Van der Zwan (DZV> en Aaiberts (DZV). Als reserves zijn aangewezen: Spaans iZwemlust) en SwJjghuizen (Dolfijn). De Russische voetbalploeg Lokomotiv heeft te Medan met 90 gewonnen van Medan, in het sportpaleis te Barcelona, is bet tournooi begonnen om het Europees kampioenschap rolhockey voor junioren, waaraan wordt deelgenomen door teams ujt Spanje, Nederland. Belgle, Italië Por tugal en Oost Duitsland. Nederland verloor met 8—0 van de Portugezen. Vier Robbenzwemsters hebben een in vitatie ontvangen van de Milanese cmclub „Alma Juventus" voor 7 Ja nuari, Het zijn Atie Voorbij, Mary. Kok, Lenie de Njjs en Rita Kroon. Het is voorts de bedoeling om op 8 en 0 Janu ari ook internationale wedstrijden in Turijn of Genua te doen houden, waar voor de vier Nederlandse meisjes even eens zijn uitgenodigd. WEST II 2e ktasse A Wassen.—Nept Wilhei.—VFC VUC—HBS HOV—BI. Zwart Ze klasse B UnitasZwij ndr. Fluks—Siiedrecht Spart. *20—DCV CoalLeerdam de Mussen—SVW 3e klasse A de Postd.—DHL W'kwari —Ce le rit as Excel. *20—VIOS de Holl Cromvliet Ar ch i pel—Voor b, 3e klasse c Dindua-Waddinxv. Leonldas—VDL VOC—Amm. SV OvermaasAlphia ODr—CKC DHZ—Lekke rkerk. 3e klasse D Pa pendr.—T R Hope SUkkerv —RDM Dubbeld.Transv. Bolnes—NA DO/v Hlilesl.—Alblass. 4e klasse B RK WIK—H. v Holl. de Valken.Naaldw. V erb ur ehConc, Hermandad—GDS s-Gr.zandeADS 4e klasse D PDK—GSV St. Volh Spoorw. VDSDUNO DONK—BTC ATVV—Maasstraat 4e klasse E Ou dew.Schoonh. Schiebr.Haastr, VEP—EDS StolwijkWoerden BoskoopBodegr, 4e klasse F W. R. WitRoekan je DRZBelvédere 4IWD—Schiedam. SMV—DJrksland N 'hoorn—OW 4e ktasse G Strijen—DEH RCD's-Gr.deel DRLDHS Aeolus—SVDPW Zuiderst Poortug. 4e klasse H HeukelumMerw. DDCHION DilettantDZB Gelukv.SIOD Hardinxv.—IFC Rcs, 2e klasse A Feijenoord 3DFC 3 DCV 2—SVV 3 Sparta 3—CVV 2 RFC 2Excelsior 3 Nept. 2— Xerxes 3 H-DVS 3—Unitas 2 Res, Ze klasse B Leerd. 2—de Muss. 2 Fehen. 4Coal 2 Excel. 4—HOV 2 Overm. 2—RFC 3 Sliedr. 2Unitas 3 SW 4DCL 2 Res. 2e klasse C VUC 2—ADO 3 S.H. Sport 3—HBS 3 VFC 2—Sparta 4 Quick 2—Gouda 2 HW 2—Laakkw. 2 Ccler. 2—de Postd. 2 Hes. 3e Klasse E de Holl. 2—DHZ 2 DCV 3—Excel '20 2 VOC 2—Overmaas 3 Fortuna 3—DHC 4 HION 2—DHS 2 Res, 3e klasse F CKC 2—H-DVS 4 DHS 3—Nept, 4 RFC 4—DEH 2 Xerxes 4Lebkerk 2 Exc. '20 3-de Holl. 3 Res. 3e klasse G Aeolus 2Slikkerv. 2 Spart '20 2—Coal 3 EDS 2—DRZ 2 CW 4—Fiakkee 2 H'berg 2DJS 2 Res 3e klasse H SVW 2—ODS 2 Hillesluis 2—CW 3 Zwijndr. Leerd, 3 EBOH 3—Fluks 2 DHZ 3RDM 2 ZATERDAG VOETBAL KNVB WEST II 3e klasse A TSB—HBSS 3e klasse B Gr. Llndt—WGZ ARCZwaluw. 4 e klasse C MFB-VVE SHO—AS WH 4e ktasse D IFC—Sprang Res. 3e klasse B TOGR 2—Zwal. 2 S H Sp 2-Exc. M 2 HBSS 2—Monster 2 Z W *28 2-J. Boys 2 Res. 3e klasse C SSS 2ZWSH 2 AFD R'DAM KNVB le klasse A AVO/ZVC-N'kwart. MartinitTediro O. Beyorl Bloemh. Sportv.DOK Hurric.Ursus le klasse B Croosw.—RCR/DKS NestoroWF AVSRVVB Satum.Hellev. ProgressGLZ le klasse C Hekel H. Noorden EurekaRoga LM O—Germinal SFCDemos DJS—TOGB 2c klasse A Activitas—DPB DOZSSAVR O Huis— Pantserb. S kwart Voorw. Vierp Luno 2e klasse 5 Sportief.St. Lod. VNDSoag WCRBlijddrrp Zw. W.Gr. Witten 2e klasse C ASB—GVMD NRCWlco Korten.—Pechv, SVDP—Omt Puttersh.—Fl./OBR 3e klasse A SVO—Don Bosco Atr BoysBoul. B. USC—VOB TOGZ—Varkenoord 3e klasse B DESVGBR Fios-HWS GEM-NHS HAVOOR—R Groen 3e kiasse C Abbenbr -St. Hooger postef—Smeetsl. RJBHBB W End—Schled. Boys SEaterdagafd. R'dam Ie klasse DVO '32—Melissant HVO—Zwervers ZBVHGTB WOR—ZWSH 2e kiasse A BVCB—Rozenburg Gw Boys—GOZ GSS—HCSZ The RS.—Vlaard Vuleyon/Zw-Stedos 2e klasse B DOS '32—Energ Boys HesnenoordWHR NBSVV—Slikkerv InsuiindeRhoon 3e klasse A Gr Zwartden Bom. GSV SeroMullerco NationaleG 55 3e klasse B A mervcanoVVIA Gr Wit R—SNS VDL—Ermezo Re le klasse A RVVH 2Zwnl V 3 Unicum 2TOGR 3 Excels M 3—Hoogv 2 Res Ie klasse B Bolnes 2—Zwervers 2 Res 2ec klasse A HBBS 3— Rozenb. 2 Sunlight 2—PPSC 3 nes 2e klasse B Capelle 3—HBSS 4 Energ B 2—Cr Wit 2 WHR 2—GSS 2 GTB 3—BVCB 2 Res 2e klasse C jRSM 2Zwervers 3 Slikkerv 2—DOTO 4 ZWSH 3-Zw Wit'28 3 Res 2e klasse D Rhoon 2-Zw Wit'28 4 Rcs 3e klasse A VI aard 3—MW '27 2 Res 3c kiasse B Stedos 2—PPSC 4 Unicum 3Exc M 5 Res 3e klasse D W1A 2—Zwal V 9 RSM 3—GSV Scro 2 Res 3e klasse F HCSZ 2Nationale 2 Hoogvl 4—ZWSH 4 Res 3e klasse G Exc P 3—Hoogvl 5 O Maos 2NBSW 4 Ba rond r 4DOTO 5 Res 3c kiasse H COZ 3—SHO 3 Zinkw B 2—G Boys 2 SSS 3—ZBVH 3 Korfbal le kiasse H. Zuid.—Deetos HKV-V Orientis Fluks—O. Eibern. Algemene—HSV 2e klasse A Zwerv.—Olymp Schied Achilles Velox—DKC D. Haghe—BI. W. '51 2e klasse B ALORozenburg OSCR—Quick Hegenb.—Z.kwart. Gymn.—Hou Stand 3e klasse A O, HuJoRready Eureka—USV N'kwart.—M erwede Wion—Chariois 3e klasse B ODO—Pams Sperw.—Overk. Raven—Succes KNS—De Spartaan Res. Ie klasse O. Eiber. 2-Algem-2 Spangen 2—Deetos 2 Spangen 3-H. Zuid. 2 Res. 2e klasse A Actief 2—Fluks 2 BI. W '51 2-Olym. 2 Achilies 2-Deetos 3 Res. 2e klasse B Zwerv, 2Gymn, 2 Wion 2—V. Orien. 2 O. Eib 3—Regenb. 2 HKV 3—Rozenburg 2 Res. 3e Klasse A Deetos 4Velox 2 OSCR 2—Quick 3 Trekv. 2unicum 2 Sperw. 2—H. Zuid. 1 Res. 3e klasse B O Eib 4—HSV 3 Achilles 3-D Haghe 2 H. Stand 2—Aig 3 KNS 2—Ready 2 Rotterdamse Korfbalbond le klasse Wion 3— OSCR 3 Foortug— USV 2 Zwal.—Spangen 4 Rozenb 3—Sperw. 3 2e klasse A Actief 3—de Spart. 2 Eureka 2—Sperw 4 H. Zuiden 6—DOP Rozenb. 4—Wion 4 2e klasse B Unicum 3-H. Zuid 7 Ons Huis 2Ahoy Overk. 2Eureka S Charl. 2—Hillesluis 3e klasse A Ahoy 2—DOP 2 Charl. 3Succes 2 Actief 4—OSCR 4 3e klasse B de Spart. 3-0. Huis 3 Trekv. 3Spangen 5 H. Zuiden 8—DOP 3 3e klasse C Rozenb. 6Velox 4 Sperw. 5H Zuid. 9 Hillesl, 2W1011 5 3e klasse D Wion 6—Sperwers 6 Zwal 3—Trekv. 4 O. Huis 4—USV 3 4e klasse DOP 4Chariois 4 Overk. 3Zwal. 4 Ahoy 3—Succes 3 Eureka 4—-Schied. 3 HUIesl. 3Rozenb, 7 Hockey WESTEN Heren le klasso SCHC—A'dam TOGO—H'aum Gr GeelLaren BMHC—HHIJC O verg klasse Aeolus— HGC II Vict Alliance Prom kiasse Spirit—TOGO UI H'berg—Gr. Geel XX MRHC-HDM II 2e klasse Leon.—HHtJC Hl RapidVict. IV VCL—RBC CL te W A col us II Vict. Ill—H'berg II Dames le klasse Be FairA'dam TOGO—HHIJC Gooi—RBC BDHC—Kieviten Prom klasse Leomdas—Straw b HGCAeolus Vict.—BDHC H 2e klasse Spirit—TOGO II Art —Gr. Geel II MRHC—H'berg Handbal Hoofdklasse Dames SagittaAthene Hygica—Vr.Kchap Heren Aalsmeer—Emdh. HellasNiloc le klasse Dames Turnlust—DIOS HellasCWP Heren Hellas 2—Vodo Dynamo—Turnlust HVLEsdo 2e klasse Heren SnelwlekPhoenix O'aaAnimo ZAALHANDBAL Dames Actief—WF DWS—Vires Roda—Mee uwen Snelw.—Dynamo Schutters—DWS 2 Wipp.R'dam Zuidwijk—Vsres 2 Snelw. 2R'dam 2 Actief 2—WF 2 Dynamo 2Snelw 3 MinervaMeeuw. 2 Heren Vires—'WF DynamoActief DWSMeeuw, en Schu ttersSnelw. Roda—Zuid wijk ONARotterdam Dvnamo 2—Actief 2 DWS 2—WF 2 R'dam 2Schutt. 2 Vires 2Dynamo 3 Actief 3—Snelw 2 Dynamo 4Meeuw. 2 Zuidw. 2Meeuw. 3 DWS 3—Actief 4 Junior-meisjes DWSRoda Vires—Actief Roda 2DWS 2 Schutters—WF SnelwlekRoda 3 MeeuwenADO Zuidwij k—Dynamo J ongens-juniores DWS—Schutters VuesSnelwlek Meeuw —Zuidw, DynamoWF RodaSchutters 2 Voor de v(jf hijgende Arrows-spclers klonk 't eindsignaal van de glstcr- avind In Emporium voor de Hoofdklasse heren gespeelde wedstrijd Arrows Typhoons, als de mooiste muziek. Fel hadden zij zich tegen het technisch superieure en met een heter ploegverband spelend Typhoons verweerd. Steeds hadden zij de balans in evenwicht weten te houden en, door een morde inzinking van de Haarlemmers tegen het einde, zelfs een kleine voorsprong genomen, die z(j tot het einde wisten te behouden. Deze kleine voorsprong was hoofd- I Schilperoord naar een nederlaag zakelijk te danken aan treffers van hadden gedreven. Negen dagen geleden is Bobet geopereerd aan een verharding op het zitvlak. De verharding was het gevolg van zich steeds herhalende infecties. Op zeker ogenblik was hem gezegd, dat indien hij zich niet het opereren hij nog slechts tien jaar te leven zou hebben. Eén van de behandelende genees heren heeft volgens het Franse sportblad l'Equipe verklaard, dat het pas over enkele dagen mogelijk is, te zeggen, of Bobet in de wed strijdsport kan terugkeren. Bobet zelf, die nog steeds in een kliniek te Dinant verblijft en slechts lang zaam herstelt en aanvankelijk nog al apathisch was, begint nu weer meer belangstelling voor zijn om geving en voor de sport te tonen. Louison Bobet wil graag weer gaan rijden, maar heeft zich vast .voorgenomen, eventueel- zijn pro gramma zeer beperkt te houden. Van deelneming aan de Ronde van Frankrijk b.v., waarin hij tot dus ver achtmaal is uitgekomen, zal in het komende sefzoeit niets kunnen komen, zo zegt hy. Hij zou zich wel j de Vlaardingse dames weer willen toeleggen op tijdritten, competitiewedstrijd de dames van Van Bezey en v. d. Heyden. De doelpuntenmachine De Jong kon geen goed doen en vele kansen gin gen hierdoor verloren. Doch in de laatste fase ontbrak ook bij Ty phoons de juiste maat. en zodoende bleef het 4337 in het voordeel van Arrows. Een iets gunstiger start bracht Arrows een 138 voorsprong. Die winst ging echter door o.a. v. Elk en Argeioo teniet, en van dat mo ment af bleef de score gelijk opgaan. Bij de rust was deze 20—19 in het voordeel van Arrows. Dat waren geen „rozen" om op te zitten. Typhoons bleef aandringen en in een hoog tempo, en soms wel wat onprettig, werd gestreden voor de beslissende stoot. Geen van beide teams slaagde hier voorlopig m. 20 —21. 20—23. 21—23. 23—23. 25—26. 26—26 en dan weer 2726 als score verloop zijn cijfers die voor zich zelf spreken. Met v. d. Heyden als aanvaller slaagde Arrows erin en kele punten uit te lopen; het werd 3733. Het einde naderde en Ar rows rook de winst. Stug werd deze voorsprong verdedigd en in de laat ste drie minuten werden alle tacti sche kneepjes door Tom Koemans. Hoogendam en oa. De Jong, die als meer geroutineerde spelers de zaak deskundig bevroren, toegepast om de volle winst in Rotterdam te houden. Zij slaagden ten voile, want met 43 37 stand werden de degens weer in de schede gestoken. Voor de eerste klasse dames kwa men de ongeslagen teams van Hudig on Arrows m de arena. Vooral van ROyS werd veel verwacht, omdat 'de eerste Cotnp.-ultsl. van 17 tot en met 11 Nov. le Ktasse Afd. A. PHM—Lafamo 138—1S8 OS—DWU Soupl. uitgesteld OranjeboomDébee 200- StokvisSero 214- v. Berkei—Dreadnought 217- HermandadJamin 20S- le Klasse Afd. BlaufnesWF Burgerson—HAVOO ShellErmaf NASMH. Electro Voormtg,GEB PTT—Burgerson ROTTERDAM. Er is even sprake geweest an filmopnamen tijdens de wedstrijd om het Euro pese kampioenschap weltergewicht tussen de titelhouder Idrissa Dione en Bep van Klaveren op 28 Novem ber te Rotterdam.' Naar wij echter van de promotor Theo Huizenaar vernemen zullen geen filmopnamen worden gemaakt en er zal ook geen televisie-uitzending worden gegeven. le Klasse Afd C WEK-NW-RET 2 Allanïnsulinde Index—NKI Z. BergwegVerbllfa PON"\VO~HvK le Klasse Afd. D Robur.—WEK VB—Tediro PCK—HBM GVMD—NVK Unitas—K S Jut S—v. Nolle 2e Klasse Afd. A Carbon—Waco CrocoDlveko Diga—Darco Insulinde 2—Hagero v. Bcrket 2Contact 2c Klasse afd. B- HW—SOV HWK—GLZ WF 2—GWS HET 3Juro EME—Ulrich HAVOO 2—NRC 182—20' 207—200 218—182 209—194 203—204 213—210 196—206 230—191 208—109 179—21. 224—113 213—203 204—214 198—219 220—191 205—198 202—204 182—221 200—187 194—215 183—215 199—193 204—180 219—197 PHM 2Voorviitg. 2 Stokvis 2—WEK-NW 2 T den H.—~IJsDeer RET 4Mahero Res. le klasse Afd. A Hagero 2Contact 2 153173 Burgerson 2—Jamin 2 157—174 Croco 2Ermaf 2 168172 v Berkcl 3—HWK 2 162—175 GVMD 2—RET 5 151—178 bergen: Express 17. Schollen; Rhcnii* 47. Meichelbeck; MSK 3, Schm'tt; Klockner 8. Niemann; Brigitte. Bock- lmg. Fortschit, Kuprccht; Hans. Fickus; Wihchermann 2, Henen; Ad Linden. Je- gers; Anna Marie, Drabach; Watzmarm: Hcwel; Rhenus. Zajonk; Palma. Fiscner; H Neurenberg, Weidemann; Karl Heinz. Klorenmann. ZWÏTS. VLAG: Gerscbnialp, Friedmann. NED. VLAG: Harma Leeuwerik, Almen. LJberte, Tillema, woerden Volharding, Pnussen, Nieuwedijk; WUhelmina. Scheers, Schiedam. Caledonia. Franchimcmt, Amsterdam- Colorua v. Gent. Amster dam; Lombardia, Baan, .Amsterdam; Rcvenlr. Mcinen. Amsterdam; AVenny, Broersma, Amsterdam: Pa tri a. Komijn, Nijmegen- Arnhem, V Houien, Nijme gen; Haanswffk. Kïeinhaus, Amsterdam; Piet'ernella, Jellor Mlddelhamis; Vios. Kremer, JSmmen; Wlltemina, Wilïemsen, Arnhom* Orion. Haasjes, Kampen; Jo- hanna. Derksen. Westervoort; Morgen. Dit keer grepen zvj te hoog, want sier, v. Tien. Vloerden; Alma, Ganke- Res. le klasse Afd PTT 2—GWS 2 Blaufnes 2—WF 3 De Hoop—HAVOO 3 Shell 2Ermaf 3 NASM 2— H Elec 3 Vooruitgang 3GEB 2 Res. le klasse Afd. NSI 2—v Nolle 2 VB 2—Tediro 2 Allan 2—NVK 2 Index 2—Z. Bergkw. 2 HVV 2—Sero 2 Waco 3—Cleoo 173—155 uitgesteld 164—161 170—152 160—159 163—169 168—160 155—164 169—169 158—146 161—155 176—155 Res. 2e klasse Afd. A Tediro 3—Dreadn. 2 GVMD 3—Waco 2 167—143 Hermand 2Croco 3 159161 Res. 2e klasse Afd. B Jamin 3Juro 2 GWS 3WO-HvK 2 I.Tsbeor 2—HAVOO 4 WF 4—PON 2 Stokv 3—PTT 3 T. den H. 2—Shell 3 na een weinig hoopvolle 157 rust stand kwam het einde met een rüi me 31—12 zege voor Hudig. De klaverjasvereniging „Sport stichting" organiseert Vrijdagavond om 8 uur in de cantine aan de Gor- delweg een vry-koppelconcours. Ondeistaande schepen zijn Hansweert gepasseerd per 17 Nov. 1955. voor bij- vcrmclde bestemmingen. Fregate, Fransquelle- Damco 211, Stoop; Virginia, Engelen: Andromeda. Vermècren. Fluviale 12, de Cap; S8n- tis. Beek; BranJy. Boos Jantina. Velt- man, De Hoop. v. 't Hof; Maloya, Beekman; Rhenus 90, Eichclhardt; Vau- venarges, Zoller- Esso Ned. 2, Kranen- do nek. Motuca Dorrman; Toiler 5. Gouosvsaard, Kardu, Gimisis, Pion, Asnot; Licge, Pauwels. Furka. Gung; Bnllant, Huyzen; Italia, Radema: Lim burg, Schouwenaar; Capella, Phili- paaert. allen Antwerpen- Golgotha 2. Faucompret. Eugene, de Jong. beiden Brussel. Hildegis. Brouwer. Genck; Clemencc, Broekaert, Brussel: Prudent. Hooglander, Mcrxenv Niets Bestendig, v d Heuvel, id.. Berma, ten Napel, id.; Panas, Asnot, Hamme. Louis, Broe ken. Boom. Oise. Drlessen. St. Amands: Transporteur Droog, Aalst; Grenat, Vleugel, Courcclles* Pressburg, v. Dam me. Damco 201. Gorter; Express 40. Slagmolen. Val ca va, Schurr: Rheln- preussen 4. Schrank, allen Bazel; Lejo, Pik- Achilie. Pols; Romann. v. Veen. allen Duitsland; Michelet, Angst. Straatsburg. Faimlletrouw den Otter. Deift; Ketelbinkie, v. Meel; Wanderer, Kikkert. VTAG 136. Wilhelm.. Betsy, Hulsman: Franz, Schepers; Johannes, Kruithof Veenwouden. v. d Dussen; Gerjo. Dubbelman- Butanla 3, Geluk, allen Rotterdam. Aigo, Dormolen. Har- culo; Lenie, de Witte; Wilcor. v Meel; Overschie, Muller, aljen Amsterdam; Mathilde. Maas. Heerewaarde- Assam 2. Tempelaars, Arnhem; Mana. Buyks. Kerkdnel: Rival, Kornet Werkendam: Voor de Tijd, Kornet, id.: Risico, de Haan, Utrecht; Fiat. ter Steege, Hillc- gom- Infra tiga the 2. de Graaf. Leer- Res. 2e klasse Afd. NKI 2—Stokvis 4 WEK-NW 3—Galak 2 Allan 3—VB 3 Index 3—K S 2 Tediro 4—WO-HvH 3 M S 2v. Nelle 3 gepasseerd 16 Nov. 1955 na r Rotterdam AFVAART NED. VLAG: Lek, v Oosten: Dependent, Kerkhof; Korstanjc, Kraayenveld; Gerard. Eg berts; Pefra. Praet. Specht, v. Uzen- doom- Damco 5, Kuipers: Vaderland. Broekmeulen, Odln, Donkesloot; Gerja, Keljzers; Re voir, Meeunscn; Herta, v. Woercom- Fata Morgana, v. d. Graaf: •MnBriUant. Heyzen; Allemania. Bauwmei- 1 ster. Borussia. Bauw meister; Vulcaan 67, Lanser; Vulcaan SS, Mounk; Vui- caan 5. Gijmeren. Barba. de Vries: Teutonia. v. d. Brink; Tine, de Looff; Helena. Larooy; St Joseph, Meurs- Mi neral 3. Spier; Jenny. Klop- Carl Bens, Bissdorf; Clajo, Vogelaar; Markomania, v, Os; Claroco, Schimmel- Lek, v. Oosten, Eneigie. Abels- Anna Klop-, Fadus. Snijders DUITSE VLAG': H, Kuner 23. Kooyman- Hamburg. Bullmann; Rheingold, Kuhler: Hem- rich, v d Bosch; Ernst Chnstoph, Wirtz; TRG 12 Kohier. Esso 35, Ernst; Rheinstroom, Scholl. Welhiem, Blum: Math Stmnes 23, Asbeck; H. Stinnes 31. Struckmann. Nussia 2, Windt; Her mann Brauns, We&ss; Lcma, Ranseu- ma. Delfzijl; 3 Gebr,, v Yren. Wester- voort; Spes, Sieshng. Raalte- Risisco. Furman, Delfzijl; Errunaducl. Ha ze ja gers, Geldermalsen; Maike, Bruinsma, Groningen: Judea, Noordhuis. Gronin gen.- Ria. Meeuwen, Wagenlngen; Bet sy, Jansen, Wagenlngen: Judea. Heu velman, de Steeg: Kr, a/d Lek. v. Dijk. Krimpen/Lek; Martin, Keropcrman, Dordt: Eujo. Bruinsma, Delfzijl- Geer- trulda, Arntz, Zutphen: Schouwenbank, de Reus, Groningen; Gelna 4, Jansen, Arnhem, Jadi, Wilson, den Bommel- L. Avcmr. Sempel, Zutphen; Adriana, Smits. Gonnchem: Adriana. Smits, Go- rinchem; Schieland, In 't' Veld, Am sterdam, DUITSE VLAG: Carl Milsack, Miehei, Amsterdam; Lilo, Henclt. Amsterdam. BELG. VLAG- Rtjnsehelde 3 Landa. Muidcn. LOBITH gepasseerd 16 Nov. 1955 na 13 uur naar Belgte. NED. VLAG, Geertje, Tunteler; Bertha, Bongert- mati; Tarzo, Leensen; Fibama, Ottens; Johanna Maria, Drayer- Lidia Maria, v. Leeuwen; Grietje, Klinge. DUITSE VLAG; Nussia I. Klockner; Express 71. Leut- her; Gunther. Brenecker; Momea. ner mann ZWITS VLAG: Sch-.i ijc Eiuans- E-xptess 24. Submitt. BELG. VLAG; Fraro II, Willaert; Romanie, BoUaert; Josire, v. Haute; Fitorecque. Faucom pret; Roger, v. Koutcren. Christina, Hens; Cobag 3, de Nijs; Henry, Mer- tens-, St. Maria, Berbert- Mars, ten Ha ve; Ariiam. Bauwens; Cesalia I, Dros- sacrt; Cobag 5. Mussche: Mercurius, Heijntjes; Lena, Tromp;Resoou, V. Messeen. Watergeus, Hendriks. DUITSE VLAG- Obereider. Michael, Zweden- Gerhard Waltcrmann, Denemarken. FRANSE VLAG: Marqueile, Smits. Parijs. BELG. VLAG: Jacoq, v. d. Bossche, Parys. OPVAART NED. VLAG: Cupido, de Bot; Apulia, de Vos; Ver trouwen, Leensen; Libertas, Hoekstra; Transporteur. Roordenburg- Neustris. Derksen; Dickens. Heckhauis; Wtvma, v. d Pluym; Mozart. Meeuwsen* Mine ral II, Wanrooy- Mam 3, Noldés; Nas- sovia, Wegenhouser; Everdina v, d. Klooster; Wijkdienst 6. Borg; Joma, Dnesscn: Truco. Kuiper- Tjoba de Jonge; Leonora, v. Riemsdijk; Lean 2, Laar- La ja, Vos: Korstanje, Kraayen- Eendracht. Kraayenveld; Asa. 14"164 155—182 136—164 143—174 162—158 161—175 133—183 165—158 166150 veld; Rcnnings; Limbiirgla, Versluis-Bade- ma. Jansen; Broedertrouw v. *d. Zee- Maaike Maria, Vecremanf Markniph, Jiskoot- Ketermeer. Diepenveen; Doll- ma. Schuurmans; Casa Nova, Kamp huizen; Dory, Sutterer; Arbeco Smits; Quo Vadis, Hcnüriksma- Ame, Snijders; St Antomus, v. Kessek; Gean, Veenms; Leonald. v. NispenAdriarms v d. Werf; Confidence Koch; Hagrle', Cor- poraal; Almelo, Jonker; Cornelia Ma ria. Venemar. DUITSE VLAG; Westschiffahrt 31. Adrian; Christov Bonn ester Kilowski Eso, Duisburg; Watenberg; Olex 55 Bauer; Herta. Bor stel; Teutonia. Bolle; Bremen Feuer- petl- Atlas. Raue; Ge 12, Schittinger; Express 82, Wolf; Stadt. Bendorf. Brahms- Andernach. Constantin BELG. VLAG: Mistral, Jansen. ZWITS. VLAG: Albuia. v. Shedreeht. LOBiaTH gepasseerd 16 Nov. 1955 na 13 uur naar Bazel. NED. VLAG: Damco 227, Lang. ZWITS. VLAG: Genf, Goud. FRANSE VLAG; La tour. Muller. LOBïTH gepasseerd 16 Nov 1955 na ljür naar Straatsburg, ZWITS. VLAG; Valbella. Rapln. OPMERKING: Wegens mist op dd 17 Nov. 1955 voor 13 uur. Geen op- en afvaart,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 4