C 3 Wat zal de taak zijn van woningbouwraad? Abonneert Dop dit blad! Streven naar VEILIG GERIEFELIJK verkeer SVV naar Graafschap Biljart- Wedstrijden in Café Thalia HOUTMAN Beschutte werkplaats zal worden opgericht POLITIE TREEDT DRASTISCH OP Scherpe controle in 5 acties, snelheid nog niet beperkt Wegenplan KERKDIENSTEN Puck Cycloon 3 antwoordt niet Ir. Buskens in Schiedam Aangehouden .Kouwe Drukte' FaB.J.TER BRAAK BESTAAT 40 JAAR Winkels open op Sinterklaas Gezellig Onder Ons van de R.H.B.S. Toneelavond van „Zonnegloren'' Contactavond jeugd van Singelkwartier PIANO'S - ORGELS Overgang naar bus blijkt geen succes Kraanarm knikt door midden Man gedood op schip Plotselinge dood van autorijder Bij het stoeien gewond TWEEDE-KAMERLEDEN VRAGEN: Burgerlijke Stand SCHIEDAM Demonstratie voor Slechthorenden! 0. DIJKSHOORN Opticien rerhoopstteg Zaterdag 19 November 1955 Schiedam staat op de Ujst van de twaalf onveiligste steden van Neder- land pp verkeersgebied. Een „record", dat het Schledamse politiekorps alle aanleiding geeft om tijdens de landelijke verkeersflctte van 21 November tot 6 Mol 1956, uitgaande van het ministerie van Justitie, stevig op te treden tegen alle verkeersovertredets. Temeer daar de opdracht luidt: procei-verbaal opmaken by iedere overtreding van de verkeersregels. Het bovengenoemde tijdperk van een half jaar Is verdeeld in zes perloden. Gedurende elk van deze perloden moeten er tenminste vjjf grote acties worden gehouden, Men zij dus gewaarschuwd! De vyf acties in ieder van de zes achtereenvolgende tijdperken van vier weken dus bestaan tut: iwee controles op de verhchtings- voorschriften, twee controles op de gedragsregels In het verkeer en eon controle op de technische voor schriften voor het gemotoriseerde verkeer. Iedere controle duurt een dag. Voor deze bijzondere dagen zal de Schledamse politie al het be schikbare personeel inzetten en zol men met terug schrikken voor over uren. Overigens betekenen deze bij zondere controles niet. dat geduren de de rest van het half jaar het toe zicht op het verkeer minder streng zal zijn. Integendeel! By dit alles dienen de weggebrui kers te bedenken, dat het de politie geenszins te doen is om een record aantal bekeuringen te maken. Het is in hun eigen belang, dat de politie probeert door een scherpe contróle waarbij verkeerszondaars niet zullen worden ontzien de veilig heid op de weg te verhogen. Het herhaaldelijk voorkomen van dezelf de overtredingen, als: het rijden on der invloed, het bewust geen voor rang verlenen, het snijden, het rij den met verblindend licht (vooral bromfietsen!), het onverantwoorde lijk snel rijden door de stad. maken het nodig zonder pardon proces-ver baal op te maken. Overigens zal de gedeeltelijke „zichtbare" contróle zijn uitwerking niet miss&n en stel lig praeventief werken. Verder heeft de toeneming en de ontwikkeling van het verkeer de voortdurende aandacht van het ge meentebestuur, zo wordt, gezegd in de Memorie van Antwoord op vra gen gesteld bjj de begroting. Hierbij is de aandacht in de eerste plaats geconcentreerd op de grote verkeersader van dc Rotterdamse- dijk en de B.K-laan. De toestand op de Koemarkt is en blijft vele weg gebruikers een doorn in het oog, maar een afdoende verbetering die wel in groot verband moet geschie den. as op korte termijn niet te ver wachten. Slechts de „bottle-neck" Koemarktbrug zal. zoals bekend, vol gend jaar wat verruimd en verbeterd worden. Het Koemarkt-probleem immers» is een onderdeel van het hele pro bleem dat de binnenstad biedt; een zijdige verbetering is maar lap werk on relatief duyr. Gewacht wordt maar op do uitvoering van het alles-omvattende wegenplan. waarbij veel verkeer van de Koe markt wordt weggetrokken: de Burg van Haarenlaah, de uitvalswe gen naar Nieuwland enz. De Rood-groenen gaan Zondag op bezoek in Doetmchem. waar de SVV'ers ongetwijfeld weer een zwa re wedstrijd te wachten staat, want De Graafschap staat slechts met 1 punt verschil achter SVV en zij zullen zeker trachten de Schiedam mers voorbij te streven. De SVV'ers hebben ook 1.1. Zon dag tegen de Philipsmensen geen succes kunnen boeken waardoor hun positie op de ranglijst welis waar ongewijzigd is maar waardoor men midden in de gevaarlijke zone is gebleven. Dc strijd tegen PSV was weer één van die wedstrijden waarin de SVV'ers het beste voet bal speelden, echter was de onpro- dueliviteit van de aanv&lshnie ook nu weer oorzaak dat de tegenstan ders met de volle winst konden gaan strijken. Dit gevechtsonderdeel in de Sv V-ploeg zal deze week on getwijfeld een zwaar punt van be spreking geweest zyn cn wij hopen maar dat aanvoerder Van Scbijndel in Doetinchem zyn mannen tot het uiterste zal kunnen inspireren om de SVV-aanhang reden tot juichen te geven. Het wordt in ieder geval hoog tijd de puntenverzameling Uit te breiden. DE SVV-RESERVES SW 2 speelt Zondag thuis tegen EDO 2. Ook deze Haarlemse ploeg is 'n niet te onderschatte tegenstan der en de SW-reserves staan dan ook een zware wedstrijd te wach ten. Aanvang 12 uur v.m. SVV 3 gaat op bezoek bij DCV 2 en SW 4 speelt om 10 uur thuis tegen DCL 2. Ner. Hèrv. Kerk. Grote Kerk 10 uur ds H, W. Hemmes en 5 uur ds J. Smids en 7 uur ds G. de Ru (dienst voor buitenkerkelijken). Nieuwe Kerk: 10 uur ds J. G, Jansen en 5 Uur dr Ij. J. Cazermer. West er kerk: 9 en 10.30 uur dr L. J. Cazertier (H. Doop), Vre- deskerk: 9 en 10.45 uur ds J. Gras cn 7 uur ds J. G. Jansen. Kethel: io uur ds Van Noordennca (Berkel) en 7 uur ds Van der Sluys (Oversciue), Geref. Kerk Oosterkerk: 10 uur ds G. Koeneköóp en 5 uur ds W. A. Krij ger. Piantagckerk* 9.30 uur ds E. J- Oomkes en 4.30 uur ds G. Koenekoop. Julisnakerk: 10 uur ds IV. A. Kr Ij Ber en 5 uur ds E. 3. Oomkes. Kethel: 9 30 uur ds M, de Wit en 2.30 uur ds G KoenckOop, Ziekendimst Gemeente-ziekenhuis. uur ds J, Gras. Ned. Herv. Geref, Evang. Gebouw „Irene": 10 uur dr H. Bout (Utrecht). Weüterkerk: 5 uur dr H. Bout. Chr. Geref. Kerk. Kerkgebouw wa rande/B K.-laan: 10 en 5 uur ds, A. Zwiep. Chr, Geref, Gemeente Volksgebouw Tumlaan: 30 en 4 uur ds 3. Middei- koop, Oud-Geref. Kerk. Jeugdhuis Lange Haven 97: 10 en 5 uur ds F. Luytjes. Ned. Prot, Bond, West vest 92; 10.30 uur ds J. B Schouwink, Evang. Luth. Kerk. io uur Voorgan- Hoogmls. Baptisten-gemeente. Kerkgebouw Broersvest 53; 10 en 7 uur ds J, Se- gfEcger des Heils Lange Haven 27: 10 uur Heiligmgssamenkomst: 7.30 uur Verlossingssamenkomst. Gernt Ver- boonstraat, 6 30 uur Openluchtsamen komst o.I.v. majoor en mevr. J, K. Drentj® Wat de „race-baan" B.K.-laan be treft, Wordt naar een betere bevei liging Van het voetgangersverkeer gestreefd; het wachten is op de wet telijke bepalingen Ier bescherming van de voetgangers, In het eerste haif-jaar van 1855 hadden hier 70 ongevallen plaats, tegen 59 in de zelfde periode in 1954. Dit is een toeneming met 18,7 procent Hoezeer ook betreurd, is dit geen abnormale stijging m aanmerking genomen, dat het aantal verkeers-ongevallcn in cie rest van de stad met 21.8 procent is gestegen. Overal in de staa 2Ullen maatregelen genomen worden om het aantal ongelukken te doen ver minderen. De witte stroken Sn de oversteek plaatsen leveren nog wat moeilijk heden op; dc juiste oplossing Js nog niet gevonden. In de B K.-laan Is hierbij een nieuw procédé toegepast, waarvan de resultaten nog afge wacht moeten worden. Enkele raadsleden hebben beper king van de rijsnelheid in de stad gevraagd, maar hier kan de gemeen te niet regelend optreden. Het ge meentebestuur is n.I. alleen bevoegd om in heel drukke straten een max snelheid van 15 km op te leggen, maar voor het algemene verkeer is deze wel heel lage snelheid geen oplossing. Hier aai dus van hoger hand geregeld moeten worden. Tenslotte delenFB. en W. nog me de dat een bijdrage van het Ryk in de kosten van de verbetering van de wegen bij de bestaande wettelijke bepalingen niet te verwachten is. Deze kwestie heeft echter wel de bijzondere belangstelling van de commissie Inzake het herstel van de financiële zelfstandigheid van ge meenten en provinciën. De toneelgroep „Puck" komt op Donderdag 1 December voor de le den van de Schiedam.se Kunstkring opvoeren, het toneelstuk van Jules Roy „Cycloon 3 antwoord niet". Om hetzelfde stuk een week later voor de Katholieke Kring te herhalen. De piloten van een jachteskader verongelukken de een na de ander met hun nieuwe, nog niet voldoen de beproefde machines, welke meer op granaten dan op vliegtuigen lij ken. Het is begrijpelijk, dat de ach- terbiijvenden zich afvragen wat er gebeurt is. Al staat voor hen, die het experiment leiden vast dat er doorgezet moet worden, het ant woord is minder duidelijk voor de genen. die zich veroordeeld voelen, Uit deze botsing van mening groeit het verhaal. Cas Baas voert de regie en speelt zelf mee. Verder zijn er Guus Ver- straete, Egbert Van Paridon, Wim van den Heuvel, Jan Greve, Tine de Vries en Karin Haage. Voor de leden van de Lasclub Schiedam van de Ned. Ver. voor Lastechniek zal de heer J. C. Brink huizen van de N.V, Giesen, Scheeps werf te Krimpen a d. IJsel Woens dag 23 November om 8 uur 's avonds in het gebouw voor Chr. Soc. Be langen spreken over „Het lassen in de Scheepsbouw". In Monopole: Drums of Tahiti Na een langdurige worsteling tus sen de Fransen, en Engelsen staat Tahiti in 1877 onder Franse „be scherming", maar de inheemse ko ningin hoopt nog steeds met Engelse hulp groter zelfstandigheid voor haar eiland te bereiken. Telkens onder schept de Franse politiechef Duvois (Francis L. Sullivan) haar smokkel- zendingen geweren en om de wapens die in San Francisco liggen binnen te krijgen, roept de koningin de hulp m van avonturier Mike Macklin, die er met zijn schoener op afgaat, Om Duvois te misleiden, komt hij met het verzinseltje, dat er in San Fran cisco een bruid op hem wacht. Hier door komt Patricia" Medina in het spel, die het na een poging om dc avonturier te bedriegen blij kens de verdere ontwikkelingen zeer wel met Macklin kan vinden! Na vele verwikkelingen, die de no dige spanning brengen cn waarbij de avonturier zijn leven meer dan eens in de weegschaal zet. loopt de onderneming op niets uit. De Engel se vloot, waarop bij de strijd gere kend was, laat trouwens verstek gaan en aan de opstand is hiermee een vroegtijdig einde gekomen. Hoe wel ze in feite tegenstanders waren, heeft de vriendschap tussen Mack- lip cn Duvois niet g'eleden door het avontuur. En voor .de rest komt ook al het andere op zijn pootjes terecht in de film „Drum! of Tahiti". Apothekers nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrantlaan 5. Bellen by ongeval: G»G en G.D Tutnlaan 80, telefoon 69280. Gem Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 8,30 tot 4.30 uui en iedere avond (behalve Woens dags en Eaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten. R.K.. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag fbehaJve Maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tol 8 30 uur. Zondags gesloten Stedeiyk Museum: Tentoonstelling „Schiedammers uiten zich". Ge opend dagelijks van 2 tot 5 uur; ook op Zondag. Cult. cont. Centrum Tentoonstelling schilderijen van Brands. Geo pend dagelijks 9 tot 0 uur, *s Zondags 11 tot 5 uur, 's Maan dags niet. Tot 9 December. BIOSCOPEN Passage. 2, 4.15, 7 en 6.15 uur: „Kouwe drukte", Monopole, 3, 5, 7 en 0 uur: „Drums óf Tahiti". voorstellingen Musis Sacrum 8 uur Jaarfeest D.H.S. .Arcade 8 uur „De Amateur" To neel voorstelling „Het oude ij2cr'' TivoH B uur D.W.S. contact avond. Velksgcbouw 8 uur S.P.V. De Blauw* Doffer contacts vond. Excelslor-cantine 8 uur Pers.ver opvoering kinderoperette. Irene 7.45 uur C.J.V.F.-oost fa miliefeest. Chr. Belangen 2, 7.45 en 10 uur Kefico filmvoorstelling. Gisteren bracht de directeur-ge neraal van dc wederopbouw en de volkshuisvesting, tr Buskens, een be. zoek aan Schiedam om zich per soonlijk op de hoogte te stellen van de plaatselijke toestanden op het ge bied van de volkshuisvesting. In zijn gezelschap bevonden zich onder an deren leden van de directie voor de provincie Zuid-Holland. Na een langdurige bespreking met het gemeentebestuur is een wande ling gemaakt door de binnenstad, zodat een deel van de kortwonin- gen in ogenschouw kon worden ge nomen. '3 Middags is per auto Een tocht gemaakt door nagenoeg de hele gemeente waarbij voorname lijk aandacht is besteed san de nieuwe woningen in Nieuwland. Deze verwierven de tevredenheid van de by uitstek deskundige be zoekers. Toen de 22-jarige V. W en de 18-jarige M. J. C. van der L., bei den uit Rotterdam, gisteren op de Julianalaan in de bus wilden stap pen, werden zij door een politie agent aangehouden. De jongens worden verdacht vier kg. koper te hebben gestolen aan boord van dè Westerdam, die momenteel bij Wilton-Fyenoord ligt. De autobestuurder E- V. uit Schiedam ging gistermiddag danig te keer, toen hij voor een controle op zyn voertuig werd aangehouden door een agent. Hij ontzag zich met de politieman beledigingen naar het hoofd te slingeren Daar bovendien bleek, dat er aan de auto, nog het een e'n ander mankeerde, is de be stuurder meegenomen naar het po litiebureau. De auto is in beslag ge nomen Van ivie is dat hondje? Op de B.K.-Laan is een hondje aangereden Het is 'een reu, licht bruin van kleur, met hangende oor tjes ras onbekend Inlichtingen bij de heer Kreuger, St. Anna Zuster straat 33b. NRSB schaak-competitie De Schledamse schaakvereniging „Het Zwarte Paard" speelde Don derdagavond tegen de tweede ploeg van Gusto de eerste wedstrijd m de N.R.S.B.-competitie. Tussen beide teams werd verbeten strijd geleverd en de spanning was duidelijk merk baar. Om half twaalf had het Zwar te Paard met 5—4 en een afgebro ken partij de leiding. Lezing Museum-vrienden Wat betekent de moderne Beeld houwkunst voor ons? Dat zal mej, N. Posthumus Meyjes, docente in de kunstgeschiedenis te Amsterdam dui delijk maken aan de Vrienden van het Stedelijk Museum tijdens een le zing met projectie, die Woensdag 23 November om 8 uur in de Aula wordtg e houd en. Onder andere komt het werk van Rodin, het cubisme, het futurismee, het expressionisme en het surrealisme ter sprake. Artsen op Zondag In spoedgevallen zijn,dit weekein de de volgende artsen te raadple gen: L. H. Geerdes, Veenlantstraat 2, tel. 68357; L. B. E. Hoogenhuyzen, Nassaulaan 59, tel. 68067 en w, A. de Ridder, Stadhouderslaan 48, tel. 87590. Geopend is apotheek Rembrandt, Rembrandtiaan 5, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt In Passage: De liefhebebrs van Gorge Form* by-kolder kunnen aan de film „Kou we Drukte" hun hart ophalen. Een minuscule camera onder het vhn- derdasje van Formby is in deze film aanleiding tot veel dwaze verwikke lingen. Met zijn fototoestel op deze verborgen plaats, kan hij foto's ma ken zonder dat iemand er erg in heeft- Een galante verhouding met een schoonrijdster op de schaats doet hem zijn baantje als fotograaf ver- liezen. Wel komt hij weer aan de slag, maar een compromiterende fo to van een belangrijk persoon brengt hem wederom m moeilijkheden. Na nog enkele andere baantjes te heb ben opgeknapt, benevens enige tijd in de gevangenis te hebben gezeten, komt George als scheidsrechter in een ijshockey wedstrijd terecht. Daar maakt hij met zijn verborgen came ra de foto's van zijn leven, want het is niemand toegestaan foto's te ma ken. Door deze stunt krijgt de door zetter een vaste positie als pers-fo tograaf. Onnodig te zeggen, dat dit alles gepaard gaat met de traditio nele Formby-manupulaties, die rechtstreeks op de slappe lach pro beren te werken. J Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de zaak in rijwielen, haarden en sportartikelen, heeft de firma B. J. ter Braak vanmiddag een receptie gehouden in het win kel pand aan de Grote Markt 3, Vele vrienden en relaties waren aanwezig en bloemstukken getuigden eveneens van de bekendheid, die de firma in onze stad geniet. Irt 1915 werd de zaak in de Nieu we Maasstraat begonnen, aanvanke lijk als naaimachinehandel, aange zien er in die tijd vrijwel geen ban den cn rijwielen te krijgen waren. In 1916 ging het bedrijf naar dc Lan ge Kerkstraat, De ruimte hier werd echter reeds Bpoedlg te klein, door dat ook de rijwielen een belangrij ke plaats gingen innemen. Het pBnd aan de Grote Markt werd in 1S2Ö betrokken, waar de zaak een uit breiding van artikelen kreeg met sportartikelen, stofzuigers, kachels, wasmachines en carriers. De zaak wordt sinds het overlijden van de h*er B. J. ter Braak in 1953, gedre ven door zijn echtgenote en zoon, de heer H. ter Braak. In café biljart „Thalia" aan de Rotterdamse Dük. zijn gisteravond een tweetal biljartwedstrijden ge speeld, welke de eigenaar van „Tha lia" uit propagandistisch oogpunt voor de biljart sport heeft georgani seerd. De eerste wedstrijd "ging tussen Bob van Amen on Jacques Barzilay op klein biljart kader 38/2 om 400 punten. Groots spel is door beide spelers niet geleverd; van Amen had de uit nodiging voor deze partij aanvaard, hoewel hij sedert twee jaar niet meer bij wedstrijden uitkomtBeide spelers hadden 24 beurten nodig om juist de 400 te halen. Barzilay start te weliswaar met 23 caramboles en bleef tot aan de 7e beurt de baas met 69 punten, waartegenover van. Amen er slechts 11 kon noteren. Toen kwam van Amen er beter in, hij scoorde 38 caramboles. In de 10e beurt kwam Barzilay met een serie van 52 op 277, welk aantal in dezelfde beurt door v. Amen werd bereikt door een serie van 45. In dc laatste beurten werden hogere series gemaakt cn maakte Baizüay in de 24ste beurt met een serie Van 24 de 400 vol; in de nastoot deed van Amen zulks met 13 caramboles. Hierna volgde de wedstrijd tussen Nederlands kampioen Popejus en de heer J. van Dijk als uitdager om 50 punten over drie banden. Indien de gemeenteraad er mee accoord kan gaan, zullen op Maan dag 5 December ook de meubel- en textielzaken, alsook de slagerswin kels de gehele dag geopend mogen blijven. De Schledamse Midden stands Centrale heeft namelijk een verzoek gericht aan B. cn W. om ontheffing voor St. Nicolaasdag van de voorschriften van de Winkelslui tingswet. B. en W. zelf hebben geen be zwaar en de Kamer van Koophan del is er ook voor. De sfeer in Musis Sacrum was Vrijdagavond merkbaar anders dan gewoonlijk. De Scbiedamse HBS- verenigmg „Onder Ons" had bezit genomen van het gebouw. Welis waar op correcte wijze, doch het jeugdige publiek had gedurende het optreden van hun schoolgenoten zo veel moeite zich stil te houden, dat do voorstelling hier enigszins door leed. Aan de andere kant was het meeleven zeer spontaan en daardoor kwam er een echte sfeer van „on der ons" te zijn onder de meer dan viifhonderd toeschouwers. Reeds voorzitter P. Aalbregt, die toch reeds drie jaar in functie is. had het moeilijk omdat zijn wel kom stspeech door gejuich werd overstemd. Hij sloeg zich hier uit stekend doorheen. Onder regie van de leraar Engels, de heer Spronk, was ingestudeerd het blyspel in vier bedrijven „Het witte schaap van de familie". Uit stekend waren de typeringen van. het volksmeisje, de dienstbode Janet (Margriet Postma) cn de vlotte jon- gedochter Pat (Anneke van Es). Een kostelijke uitbeelding van de in dit stuk voorkomende dominee vertoon de Jan Post, De hoofdrolspelers wa ren minder sterk. De heer J. de Groot van Musis Sacrum had voor passende requisieten gezorgd. Op 25 Februari houdt Onder Ons haar tweede avond. Enkele verte genwoordigers van de HBS te Zalt- bommel. waar Schiedam een pret tig contact mee onderhoudt, waren aanwezig. Het talrijke publiek heeft van dit blijspel van L. Du Garde Peach en Jan Hay zeer genoten. On der Ons was een genoeglijk avondje uit, dat bleek eveneens by het bal. waarbij de Rotterdamse Dixiland- band Tbe Gateway City Jazz Band zorgde voor goede begeleiding op een dansfestyn dat het waardige en stijlvolle slot vormde. De leraren van de RHBS waren aanwezig; de directeur, de heer R. Oort, was verhinderd. Ook deze wedstrijd bleef beneden verwachting, waarschijnlijk omdat Pope jus by diverse stoten te veel risico nam. Ruim een uur heeft Po pejus nodig gehad om in 72 beurten de 50 caramboles to behalen. Van Dijk noteerde toen 32, Popejus toon de zich bijzonder sterk bij de heen en weer stoten met tegeneffect over de lange banden. Voor de versterking van de kas or ganiseerde de t.b.c.-vereniging Zon negloren Vrijdagavond een tontel avond in Irene. Grote zaal en balcon waren volledig bezet. Aan de tomoola werd veel aandacht besteed, zodat net resultaat naar wens was. Door de Vlaardingse toneelvereniging Ont spanning Na Arbeid werd opgevoerd het blijspel „Jij weet, Jij weet wat tk niet weet". Dit stuk van A. van Zui len is vorig jaar bekroond door ae Nederlandse Bond van Toneeluifcge- vers. Het is een spannend stuk. waar in een jong advocaat door toedoen van een magnetiseur twee jaar van zijn verleden kwijt raakt. Absurde situaties ontstaan. De gasten uit de buurstad hebben de mogelijkheden in deze comedia goed uitgebuit. De requisieten waren sober doch fraai. De voorzitter van de Schledamse af deling, ds J. Gras, sprak het wel komstwoord en de aanwezigen hoor den van hem een warm woord van aanbeveling voor het chariatlcve werk van Zonnegloren." De wijkvereniging Singelkwartier heeft ook een grote jeugdafdeling en voor deze 130 adspiranten worden elk winterseizoen twee aparte con-* tactavonden georganiseerd. Vrijdagavond kon de algemene voorzitter, de heer A. Teerds, de jon geren op de eerste avond welkom heten. In Januari wordt de tweede avond gehouden. Het programma was voor en door de jeugd samengesteld. Annie van der Merwe speelde met charme accordeon. Een aantal schets jes werden opgevoerd en ook een dansje aan het slot ontbrak niet. Voor het rhythme zorgde de Singel kwar tierband. Het was in Marijke een ge- zellige stemming. De volwassenen hebben weer een contactavond op 9 December, eveneens in Marijke. (Advertentie IM.) Singel 114-116 - Schiedam Sedert jaren vertrouwd adre»s Rijwiel gestolen Aan de Grofbaan is gistermiddag de fiets gestolen van de instrument maker W. H van W, uit Rotterdam. Het rij wie] stond: niet op slot. HOTTER DAM Directie RTM: De overgang van tram op autobus op Schouwen-Dulvelahd is volgens de directie van de N.V. Rotterdam- eche Tramweg-Maatschappij geen sücces. In het jaarverslag over 1954 worden er geen doekjes omgewon den; aan het eind van het Jaar bleek dat de exploitatie-resultaten met dc bussen onvoldoende waren om de noodzakelijke afschrijvingen te dek ken. Zoals men weet werd in April 1954 ap verzoek van de regering beslist dat het rail vervoer bed rijf op Schou wen niet zou terugkeren. De over gang van tram naar autobus heeft een belangrijke teruggang in hel vervoer van scholieren en werk lieden ten gevolge gehad. Nog gro ter was de teruggang van hel ver voer op weekkaarten. Dc oorzaak moet worden gezocht in de tarieven Ook de mening van velen, dat het vervoer per autobus sneller ge schiedt dan per motortram is niet juist gebleken,"'schrijft de directie. Toch is de R.T.M. in het algemeen niet ontevreden over 1954. „Do op gaande lijn, die de vennootschap in al haar geledingen na dq tweede we reldoorlog kenmerkte en welke in 1953 ten gevolge van de watersnood ramp plotseling was verbroken, kon in versterkte mate worden voortge zet". Op het terrein van het coóp. havenbedrijf Korte Vaart G, A» aan de Merwehavcn is vanmorgen de arm van een kraan doormidden geknikt. Persoonlijke ongelukken deden /ich niet voor. Naar de oor zaak wordt een onderzoek ingesteld. Gisteren werd de 37-jange tim merman C. Barto Uit cie Zuidpol- d er straat aan boord van het Engel se sa. Akti HUI in do Waalhaven met een wond aan de rechterslaap bewusteloos aangetroffen. Een ge waarschuwde arts constateerde de dood. Aangenomen wordt, dat de man gestruikeld is en met het hoofd op een balk ss terechtgekomen. Gisteravond laat werd de 52-jarlge steenhouwer C. van der Horst van dc Dordtsestraatweg toen hij met zijn peisonenauto op de 's-Graven ei ij kwal reed. plotseling onwel. Nadat hij de wagen tot stilstand had gebracht zakte hij In elkaar. Het slachtoffer wevd naar het Coolsln- gelziekcnhuis gebracht waar by aan komst bleek dat hy overleden was. Dc II-jarige F. G. Fens, die in do Sophiastraai woont, kwam gister middag by ech stoeiparty met een vriendje in de Wollcfoppenstraat zo ongelukkig te vallen, dat hij zijn rechterarm brak. De jongen werd naar het Bergwegziekcnhuls ge bracht. Dc commandant van het Brazili aanse opleidingsschip „Duque de Caxras", kapitein Luis Teixeira Mar tini, heeft tijdens de ueceptie gister avond ten stadhmze zijn opwachting bij de burgemeester gemaakt. De burgemeester bracht vanmor gen een tegenbezoek aan het schip. GEBOREN: Helena J„ d. van J. Weeda en E. de Bruin; Johanna F., d. van P. "VV. van Oosten en J. C. de Bakker; Cornelia, d. van A. J. L. Uytdewiliigen en C. de Visser; Henri J„ z. van J. Jurgens en C. G. Mazu- rel, DEN HAAG Ten opzichte van het vergroten der productie in de woningbouw gaat het minder om het vormen van nieuwe denkbeelden, dan wel om de vraag hoe de moei lijkheden kunnen worden opgelost, die aan de verwezenlyking Van de B. en "W. komen met het voorstel om ook in Schiedam een werkplaats voor minder-validen, een zg. „be schutte werkplaats" op te richten. De bedoeling is dat bovengenoemde groep van werkkrachten een zekere handvaardigheid bijgebracht wordt om hen bruikbaar te maken voor het vrije bedrijf. 30 a 40 personen in Schiedam komen hiervoor in aan merking. Dezè plannen hebben reeds lang bestaan, maar zijn blijven liggen bij gebrek aan een geschikt onderdak. Dit is nu gevonden in het schoolge bouw aan de St. Anna Zusterstraat, dat ontruimd is. Voorlopig kan be schikt worden over 3 werklokalen, 1 magazijn, 1 schaftlokaal en een kantoorlokaal, terwyl het gymna stieklokaal voorlopig gebruikt kan worden voor gymnastiek- cn sport verenigingen. Dooi- het Rijk wordt, wanreer de werkzaamheden m G SV/-verband worden uitgevoerd, een subsidie ver leend van 90% van de kosten van het loon en 50% van de kosten van de leiding. Een voorlopig opgezet financieel overzicht vermeldt uitgaven tot een bedrag van 18,742 en inkomsten van ongeveer 16 000 Voor rekening van de gemeente komt dan ƒ2.742. Hier valt de aanschaf van machines bui ten, want hierover valt nog weinig te zeggen daar men nog met weet wat voor machines aangeschaft moe ten worden. reeds bestaande denkbeelden in de weg staan. Daarom fs het vele leden der Tweede Kamer niet helemaal duidelijk, welke taak de ingestelde tijdelijke „raad voor dc woning bouw" kan hebben naast de voor lopige raad i'tmr de volkshuisvesting en de speciale studiecommissies, die op liet gebied van de volkshuisves ting al werken. Vele andere leden echter waren er erkentelijk voor, dat minister Witte zo snel deze raad voor de woningbouw heeft Ingesteld, In het voorlopig verslag over diens begroting vroeg men verder, wat er in het afgelopen jaar ter bevorde ring van de zg. systeembouw is ge- daaq, terwyl men graag meer con creet aangegeven had gezien, hoe de minister opvoering van de woning bouw denkt te bevorderen. Algemeen werd opgemerkt, dat de regering al het mogelij'ke moet doen om met grote spoed het tekort aan geschoolde bouwvakarbeiders weg te nemen Dit achtte men een der benauwdste knelpunten in het pro ductieproces. Zeer vele leden vroegen, of het rappoxi: van de commissie krotoprui- tnmg en sanering binnenkort kan worden verwacht. Vele leden spraken de mening uit, dat oplossing van het huurvraagstuk niet van invloed behoeft te zyn op woningproductie. Bij de laatste demonstratie was onze zaak helaas we derom te klein. Om iedereen in de gelegenheid te stellen, kennis te maken met de AUDlUM-hoorappa- xaten, komt Dinsdag 22 November de deskundige van de Audium-fabricken opnieuw in onze zaak. U kunt er vrijblijvend de nieuwste cn kleinste Audium-hoor- toestellen proberen en van zijn advies profiteren. Audlutn is de Nederlandse fabriek van de goede boor toestellenkoop geen boorapparaat vóór U Audium heeft beluisterd. Tevens demonstratie met de Audium-hoorbril! UW LAATSTE KANS Dinsdag is tevens de laatste dag, waarop U Uw oude apparaat tegen zéér gunstige voorwaarden by ons kunt inruilen. St. Liduinastraat 1 - Schiedam - Tclef. 67649 Als de ninter komi is reizen niet aangenaam Solliciteer naar een vacante plaats op een modern kantoor in Schie dam. Een kantoor met een gratis pensioen-regeling. Voor jonge krachten eventueel gratis opleiding tot typlBt(e). Brieven s.v.p. inzenden onder no. 5053. bu reau van dit blad, FjL Schiedam, Broersvebi 5961 vraagt voor de afd. Blouses en Rokken Pers. aanm. aan bovenstaand adres iKKrt- cA db tfe i&a Te koop gevraagd Te koop gevraagd huis op goede stand, geschikt voor dubbele bewoning of huis waarvan gedeelte vrij is, b.v. beneden met belétage. Vrije le etage te Rotterdam (oude westen) komt vrij. Br. onder no, S 425 bur. v. d. blad. Te koop aangeb. St. Nicolaasl Het goedkoop ste adres voor speelgoed en fop-artikelen, 1001" Bazar, Broers veld 45. Tel. 66015. Naaimachines koopt U by de vakman Voor Schiedam het vertrouwdste adres A van Leeuwen, Hoogstraat 82 tel. 65783. Reparaties onder garantie. Betaling in overleg Wasmachines: Waarom nog huren? Alle merken wasma chines vanaf 2.25 per week Techn. Handels-onderne ming „Berko", Dr, Sehaep- mansingel 80. tel. 88977. Van Loenen voor Verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43. Tel. 66192. Inlijsten van platen en foto s en aquarellen, schilderijen, scherpe prijzen en toch 2 jr garantie, 0, van Loenen, Dam 41-43, tel. 68192, Show room: Vlaardingerstraat 6 Te huar aangeb. Voor uw feesten geeo stoe len lenen by de buren, maar bij ons kunt G ze huren. EL J. Stentler, Stoffeerderij Meubelmakerij annex Répa ra tien W Frankelandsestr. 79 tel 69074. Fotografie Voor scooterics naar Autorij school H. P. Take, Jan Son- jéstraat 4, R'dam, tel, 36777. Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen ge demonteerd, gemonteerd m bijlevering van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en jasbeschermer, 37.50 Frans Waltman, Rotterdam- sediik 240 tel 68948 Muziekinstrumenten Gramoloonplaten Het Radiohuls, Hoogstraat 92. tel. 68044 Philips scheer- apparaten 39 75. Remington 65.-, Infraphil 37 50, Phi lips hoogtezon Ultraphil van 76.50 tijdelijk 66.50, Strijk ijzers 9 75, 14 00, 16 45, 24.75, 28.50. Stofzuigers 135.-, 140.-, 145- en 155.-. Alles met vol le garantie. Het Radiobuis, Hoogstraat 92, tel. 68044. Fhihpsradio's van 80-, 83 -, 148 198,-, 278.-, 32a-, 358.-, 378-, 389 -, 438- en hoger. Televisietoe stellen vanaf 495.-. Electr. gramofoons Philips 79.- en 89.-. Braun 75 50. Het Radiohuis, Hoogstraat 92. telefoon 68044, Amroh ra dio- en versterkeronderde- len. Radiobuizen, luidspre kers' vanaf 7,-. soldeerbou ten vanaf 5.15, kristalont- vangertjes 5.15, voltmeters 0-6 en 0-240 volt 8.25, Kop telefoons 7 50 Electromsch jaarboekje 2.73. Permanent Wave Hélène Permanent met toe stel. het beste wat er is. compleet 5.stroomloos f 7.50, Op vertoon van deze advertentie 1.— korting! Dames- en herenkapsalon Hélène", Rembrandtiaan 22, tel. 67170 Diversen Alles op het gebied van glas in lood. „Aa-Ve" Glas-in- loodbedryf. West Franke- landsestraat 16, tel. 66280. Lessen Voor alle schoenreparatie ls Bata beter en voordeliger. Spoed reparaties klaar ter wijl U wacht. Hoogstr. 111. Laat Uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres D.U.K., Groenei# dal la (Bï'oersveldpad), telt 67028 (na 6 uur tel. 66789). Ledikanten, matrassen, «p- klapbedden, hutledikantec, kampeerbedden, enz. 3Com eens praten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1