Excelsior had een te zware kluif aan koploper Yios Jordaan brengt leven de Schiedamse brouwerij m Duizendkoppige menigte verspert de Hoogstraat KORFBAL Schiedam en ÓDI laten de zege net glippen Schiedams vermaak van dit weekeinde Amateur Martinit zet zegetocht voort tegen Tediro 2-0 BIJ PRETTIG WEER Sinterklaaswandeltochten vielen in de smaak WALDO-TAXI Cocky - terug uit Moskou ik vond het prachtig" Bij Hakkert's Muziekhandel geeft: Het oude ijzer DWS-contact DHS geniet van goed cabaret VOETBAL IN SCHIEDAM C JVF-MV -vermaak: „Het woelige nest" Super - Smeerstation DE STER AJC-bazar Ds v. d. Haagen voor Evang. Luth. Gem. Sociaal werkster in Overschie Operette „Koning Puntbaard" Excelsior-mensen genieten van fleurig spel van eigen kroost Maandag 21 November 1955 „Nou, dan zal ik maar Beginnen met „De Parel van de Jor daan", zei Johnny Jordaan en deze parel van de Jordaan trok met een gewoontegebaar zijn parel-witte das los in het boord van zijn nauwelijks-opvallende zwart-wit geruite hemd en daarop schalde zijn malse stem, bekend in elk Nederlands huis gezin, door de Schiedamse Hoogstraat. Een duizend-koppige menigte keek verwachtingsvol op naar deze wonderlijke, door critici fel-omstreden man, die in zp'n korte tijd de stijle ladder van de zangers-roem is opgegaan. De Hoogstraat -tussen Korte Dam en Grote Markt stond volkomen volgepakt met mensen en de politie heeft heel wijselijk ter ere van Johnny het ver keer omgelegd. Een voetganger kon maar met moeite door de mensen-massa heen, laat staan vrachtwagens en autobussen. Het is de Eerste Schiedamse Mu ziek» eti Grammafoonplatenhandel B, Hakkert geweest die Johnny Za terdag naar Schiedam heeft gehaald en hem voor de winkel op een po dium ten toon heeft gesteld. Dit in het streven om het Schiedamse ko pers-publiek in eigen stad te hou den. Er moet wat meer leven In de Schiedamse brouwerij komen vindt de middenstand en dit „leven" is er inderdaad, want Johnny's sonore ge luid was twee uur lang straten ver te horen. Tot genoegen van het win kelende publiek, dat wellicht het winkelen even heeft vergeten. In de wegens de aanstaande Sinterklaas viering reeds feestelijk versierde Hoogstraat klonk nog even andere gramofoonmuziek op, maar Johnny'® machtige stem, nog enkele malen electrisch versterkt, kon dit mak kelijk hebben, het was nauwelijks hinderlijk. Eerst was het de Jordaanse Parel daarna zong Johnny „dat hij liever Amsterdam had dan Parijs", dan de Jordaan-wals. Waarop de zanger in Hakkert's winkel verdween om ten gerieve van kopers van gramofoon- platen <en dat waren er heel wat) handtekeningen te zetten. Bij el kaar heeft hij drie kwartier gezon gen, maar de tussenperiodes werden ter afwisseling opgevuld met Johnny Jordaan-platen. Het publiek zag devoot naar de populaire zanger op. maar Johnny keek nu en dan vertwijfeld omdat hij dit publiek niet „mee" kreeg, het reageerde nauwelijks, Pas op het eind toen het beroemde „Bij ons in de Jordaan kwam volgde er reactie. Laat Johnny er troost uit trekken dat men het Schiedamse publiek nu eenmaal moeilijk „mee" krijgt. En dat duizenden mensen twee uur lang in de tocht en het gedrang hebben gestaan om naar Jordaan-muziek te luisteren wil ook wel wat zeggen! Zóveel mensen zijn Zaterdagmid dag gaan luisteren (en kijken) naar Johnny Jordaandie voor Hakkert's muziekhandel ouer zijn geliefde Jordaan zong. i Apothekers nachtdienst? Apotheek Rembrandt, Rembrantlaan 5. Bellen by ongeval: G.ü en GD TuinJaan 80, telefoon 6029(1. Gem Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9 30 tot 4.30 uut en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8,30 uur Zondags gesloten R.K.. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tol 8 30 uur Zondags gesloten Stedelijk Museum; Ten toonstelling „Schiedammers uiten zich". Ge opend dagelijks van 2 tot 5 uur; ook op Zondag. Cult. Cont. Centrum Tentoonstelling schilderijen van Brands. Geo pend dagelijks 9 tot 6 uur, 's Zondags 11 tot 5 uur. *s Maan dags niet Tot 9 December. BIOSCOPEN Passage. 2, 7 en 9.15 uur: „Kou- we drukte". Monopole. 2, 7 en 9 uur; „Drums of Tahiti". VOORSTELLINGEN Musis Sacrum, 8 uur: R.K.S.V. Excelsior, toneel Alb. Thym. Tlvo'i, 8 uur: Feestavond Schied. Zakcnstudiekring. Irene, 8 uur: Persver. Gusto, filmvoorstelling. Irene, 2 uur: Voordrachtmiddag Bureau Onderwijs. Door de regen van gisteren heeft het korfbalprogramma nogal wat waterschade opgelopen. De Succes-twaalftallen, zijn daardoor heïemaal niet aan spelen gekomen. Van de eerste twaalftallen vonden alleen de ontmoetingen van Schiedam en O.D.I. doorgang, die beide op onfor tuinlijke wijze en met één doelpunt verschil zijn verloren. Dit is Joknny Jordaan in het vuur van zijn gezang. Plezierrijder nam scooter weg De radar-technicus W. D, A. J. uit Schiedam miste Zaterdagnacht zijn scooter, die hij in de BK-laan op slot had neergezet. Later in de nacht is de scooter met verbroken stuurslot teruggevonden in de Jan Steenstraat. Schiedam speelde .tegen Achilles een uitstekende partij, waarin .de roodzwarten tweemaal de leiding hebben gehad. Door goed verdedigen aan beide zijden viel het eerste doel punt eerst na een half uur spelen. De bezoekers namen daarmee de leiding. De gelijkmaker kwam eerst vijf minuten voor rust van de hand van D. Vermeulen. Een kwartier na de hervatting vond aanvoerder L. v. d. Kraan binnen enkele minuten tweemaal de korf, met welke tref fers hij het lichte overwicht van de thuisclub tot uitdrukking bracht. Voor de rust was Afcbilles wat meer toonaangevend geweest. Door een strafworp kon Achilles tot 32 op halen en even later slaagden de Hagenaars er zelfs in gelijk te ma ken. In de beginopstelling maakte D. Vermeulen op fraaie wijze zijn tweede doelpunt, waarmee Schiedam opnieuw de leiding nam (4—3). Helaas werd een tweede strafworp in de Schiedam-verdediging veroor zaakt, die Achilles ook nu weer be nutte (44). Tegen alle verhoudin gen in volgde hierna nog een goed Haags doelpunt, waartegenover Schiedam geen enkele treffer kon stellen, De rood-zwarten verloren zodoende ditmaal zeer onverdiend. Achilles heeft zijn puntenbezit op gelukkige wijze zien vergroten. ODI was Zaterdag tegen DES al even onfortuinlijk. Ook in deze ont moeting nemen de bezoekers de Iel- PfSJSiS In tegenstelling tot de eerste uit voering van de Schiedamse toneel vereniging „De Amateur" werd de voorstelling van Zaterdagavond in Arcade druk bezocht. De grote zaal was geheel uitgeverkocht. Ditmaal werd vertoond „Het oude Ijzer" van Hans Nesna. Het is een verhaal met veel spanningen, waarin, aan de to neelcapaciteiten van de medewer kers grote eisen wordt gesteld*. Het gezelschap heeft de moeilijkheden niet alle kunnen overwinnen, het spelniveau werd daardoor nogal va riërend. Vooral het eerste bedrijf was nog al zwak, actie kwam er pas bij de ontknoping. De hoofdrolspeler de heer van Schijn del, is in dit stuk de Smid Jonker, die een erfenis heeft ontvangen en dit voor zijn familie leden tracht geheim te houden. Met overleg schenkt hij van 'tijd tot tijd geld voor het gezin en verklaart deze schenkingen door de vage me dedelingen over verkoop „van oud ijzer. Een boer, die het geërfde land wenst te kopen, verklapt het geheim. In het tweede bedrijf ontspoort de familie, omdat men 2oals vader Jon ker reeds vreesde, de weelde niet kan verdragen. De moraal is dan dat geld niet gelukkig maakt, het derde bedrijf kent de happy ending- Mevr. Buurmande Raaf was een uitstekende moeder Jonker, stuwend en volkomen verantwoord, Een ge makkelijker vertolking en eveneens foutloos was de boer van de heer Bcining. Mej, de Hey bleek een vlot te dochter Annie. Na het spel werd de dansvloer gebruikt, de Wimac- cries zorgden voor de muziek. De avond werd geopend door voor zitter P. Kamp. Hij heette onder meer de 150 R.K. Ouden van dag«n welkom. Op 7 Januari heeft de Ama teur een prettige onderbreking in het toneelprogramma van dit winter seizoen. De leden komen dan teza men voor het nieuwjaarsbal in Bea trix. Na het gemaskerd bal wordt er weer serieus gestudeerd voor de derde uitvoering, die op 11 Febru ari wordt gegeven, waarschijnlijk wordt dan „Boer zonder land" op de planken gebracht. De Blauwe Doffer In. het Volks^ebouw waren de le den van de postduivenvereniging De Blauwe Doffer Zaterdagavond bij eengekomen voor de jaarlijkse prijs uitreiking. Een gezellig samenzijn, waarbij een aantrekkelijk variété programma van toneel en muziek werd geboden, was hierbij inbegre pen. De voorzitter de heer F. Claes sprak het welkomstwoord. Volgend jaar viert De Blauwe poffer haar twintigjarig bestaan, Voor de handbalvereniging DWS Is de serie contactavonden in dag was de eerste in gebouw Tivoli. Eigen leden voerden schetsjes op, er werd gedanst e" spelletjes gedaan. De ongeveer 150 aanwezigen heb ben zich goed geamuseerd. Vooral de uit vijf man ten een meisje) be staande dansband vond veel waarde ring. Het zangeresje oogstte met Jambalaya de meeste lof. Namens de organiserende contactcommissie sprak de voorzitter van deze werk groep een. kort welkomstwoord. De Schiedamse Footbal en Athle- tiek Club DHS heeft Zaterdagavond in Musis Sacrum haar leden weder om verzameld om op een gezellige feestavond de dagelijkse zorgen eens te kunnen vergeten. Het is een. uitstekend geslaagde avond geworden. Het cabaret gezelschap van Rmus van Evelingbn. onder regie van Aad Warbie hebben met een prima ver zorgd programma een keur van num mers gebracht, die op uitnemende wijze door conferencier Johnny van El burg werden geannonceerd. Les Deux Gerto's de dikke en de dunne, hebben met hun komische viool-virtuositeit de aanwezigen la ten schaterlachen; Charles op de Kogel toonde zijn staaltjes van even wichtskunst. Annie van Elburg heeft eens een praatje gehouden over de mannen, terwijl The Rile Bross les gaven in het vallen en opslaan, AUe DHS'ers met hun dames heb ben volop genoten om tot slot over te gaan op een aantrekkelijk bal. on der muzikale leiding van het Gerto Quintet. Excelsior '20, dat in het begin van de competitie zo goed voor de dag Swam, is blijkbaar moeilijk van het hellend vlak, waar op het bergafwaarts dreigt te gaan, tegen de houden. Nu was. de opgaaf van gisteren wel wat zwaar tegen koploper VIOS; het werd wederom een nederlaag. SVDPW heeft het tegen Aeolus ook niet kunnen bolwerken terwijl DHS na de feest avond in Musïs eveneens een nederlaag te incasseren kreeg. Gelukkig kunnen er in. het KNVB-verband nog twee Schie damse overwinningen genoteerd werden; DRZ behaalde een overtuigende overwinning op Belvédère terwijl Schiedam de baas bleef over HWD. Excelsior-Vios 0-2 De thuisclub speelde voor de rust met de tamelijk straffe wind in de rug, doch heeft hiervan geen pro fijt getrokken, D<? verdediging van VIOS liet zich niet overspelen, doch sloeg met zekerheid de aanvallen af. De ruststand was dan ook 0—0. Na de thee waren de rollen om gekeerd en golfden de aanvallen op het Schiedamse doel. Tot tweemaal toe liet de bal het net trillen, doch verder kwam ook VIOS niet. De eindstand was 02. Aeolus-SVDPW 3-2 Het is een harde wedstrijd gewor den. waarin tenslotte om doelpun ten werd gevochten. Aeolus won het duel. De Schiedammers kwamen tame lijk vlug aan bod toen in de 10e mi nuut van de wedstrijd Versteeg het eerste doelpunt scoorde. Nog geen kwartier later was de stand echter Op een gezellige familie-avond hebben de leden van de C.J.V.F. en de C.J.M.V., afdeling Schiedam Oost. Zaterdag gekeken naar het aardige toneelspel van eigen krach ten in „Het Woelige Nest" onder re gie van de heer C. Scheffers. Deze klucht van C. v. d. Lïngen heeft een in deze rijd niet onbekende vier hoe kswoningenr uil tot onder werp en illustreert de grappige ver wikkelingen, die tussen de betrok ken families ontstaan. De ouders maken de moeilijkheden, maar de zoons en dochters van deze ouders lossen ze in een goede verstand houding op. De zaal van Irene was vol met jonge mensen, die zich best amu seerden met het spel. Maarten v. d. Waal. voorzitter van de C.J.M.V., afdeling Schiedam, opende de avond met een woord van welkom. Het bestuur va,° de W.S.V. „De Trekvogels" kan dit jaar bijzonder te vreden zijn met de Sint Nicolaas wandeltochten, die Zaterdag en zondag zitn gehouden, Huim twee duizend jonge en oudere wandelaars hebben hieraan deelgenomen. Een bewijs dat deze wandeltochten, de laatste van W K R. voor 1955, bijzonder in de smaak vallen is zeker wel deze hoge inschrijving, tegenover ruim 1000 het vorig jaar op 21 en November. Het is een goed idee van De Trek- 1S de serie conwcavonucn ju uiu*v -- winterseizoen weer begonnen. Zater- pen en 186 Jndividuelen. Voor Aon nvt «ii ai vogels geweest om naar een betere startplaats uit te zien en de Ivoren- beurs bijzonder geschikt. Toen bp de terugkeer van de wandelaars öt. Nicolaas in eigen persoon vergezel a van Zwarte Piet speculaas en iek- kei*s kwam uitreiken, had liy m ue grote Beurs hiervoor volop ruimte, terwijl voor cic jeugd nog gelegen heid was een rondedans om de goe de Sint te maken. Zaterdagmiddag startten bij prach tig herfstweer, ideaal om te wande len, Op de 10 km 49 groepen en 120 inaividuelen: op de 20 km 23 ^roe- 1 DC i A tri rl nolpn Vdflf ZOI1- dag waren deze cijfers resp.: 15 groepen. 80 indiv.; 9 groepen 30 indiv. Jammer dat Zondag tegen 12 uur regenbuitjes even hebben gestoord, zodat de regenkleding moest aange trokken worden. Het was gelukkig niet voor heel lang. De prijstoekenning is alsvolgt: Zaterdag: Scholen: 1. Gereformeer de School Rotterdam Zuid; 2. TOP Schiedam; 3. Pr. Willemschool; 4. Park Rozenburg. Speeltuinen: 2. Vreewyk.De Vaan; 2, Oud Overschie; 3. Nieuw Leven. Jeugdgroepen: 1. Nooit Gedacht al gelijk; eexi speler van Aeolus stond in overtuigende buii®»»****- positie toen hij de bal kreeg, reden waarom de Schiedamse verdediging niet ingreep. De gelijkmaker kwam en de scheidsrechter keurde het doelpunt goed. Na de rust kwam er een fel offen sief van SVDPW, dat blijkbaar geenszins van plan was de wedstrijd te verliezen. Uit een scrimmage voor het Schiedamse doel kwam echter een doelpunt voor de tegenpartij 2—1, terwyi later de stand nog tos 3_1 werd opgevoerd. De SVDPW- doelman moest met een geblesseer de pols het veld verlaten en werd vervangen door Krult uit het 5e elftal. Op bewonderenswaardige wijze heeft deze 17-jarige knaap zijn doel verdedigd en menige keurige safe verricht. Uit een strafschop kwam door Voets de stand nog op 32. DRL-DHS 5-0 Het is een slechte wedstrijd van de Schiedammers geworden, waar door de Rode Leeuw-mensen niet veel moeite voor de overwinning hebben gehad. Met tussenpozen vie len de doelpunten, waarvan er twee voor de rust en 3 er na werden ge scoord. U ÏÏ'D-Sch iedam 1-3 In de eerste helft t. wind in, hebben d1 het beste voetbal periode werden dc doelpunten gescoord. •.de zware uedammers •ud. In deze Schiedamse Het eerste kwam al spoedig van de voet J. van Gent, terwijl na een half uur spelen G. Stclk voor het tweede zorgde. Gooi Janse maakte er voor de rust nog 03 van. Na de rust heeft HWD alle krach ten verzameld om de achterstand weg te werken. Dit mocht niet ge lukken. Bij eer» der aanvallen haak te Vis een der Spelers binnen het beruchte gebied: de strafschop werd benut. Eindstand was 1—3. DRZ-Belvedere 4-1 De Schiedammers hebben een goe de 41 overwinning kunnen boeken. Zij waren o/er alle linies sterker wat eerst vbfc voor de rust door een doelpunt kon worden uitgedrukt (1—0). Na de rust kwam Belvedere fel opzetten waardoor de Schiedamse verdediging tis te hard ingreep, wat op een stnfschop kwam te staan. Toen werd he 11. Daarna was het echter met Belvedere gedaan en Van Eijk zorg(e nog voor twee doel punten, ter wij Molendijk voor het laatste zorgde 1—1 AFD, rOTTERDAM Martimt-Tediro 2-0 De Rotterdammers hebben giste ren in het Volkspark de koplopers van de afdeling danig aan ae tand gevoeld. Het ging er van meet af aan op gelijken, dat de Tedïro-mensen het plan hadden opgevat om Martinit In eigen huis de eerste nederlaag toe te brengen. Zo ver is het echter niet gekomen. Met werkelijk goed samenspel werd de Schiedamse defensie uiteen gespeeld, doch ook dan nog werd het samenspel te lang doorgevoerd inplaats van te schieten, 'zodat de Martinit achterhoede steeds weer opnieuw kon ingrijpen om het ge vaar te keren. Martinit zat begrijpelijk ook niet stil en eerst na een half uur spelen kwam succes. Een goede voorzet van links kwarp voor bet Rotterdamse doel; een der achterspelers keerde de bal met de hand. De strafschop werd door J. Schrjompf zuiver geno men (1—0). Hierna werd het overwicht van de acmctiainmers weer groter en kwam het Tediro-doel onder hoge druk. Na 10 minuten was het wederom Schrumpf die voor het 2e doelpunt zorgde. In de rest van de wedstrijd trok Tediro zich terug in. de verdediging en de Schiedammers deden het kalm aan. SFC-Demos 5-1 In het begin van de wedstrijd, zelfs tot aan de rust, zal FSC met op een zo grote overwinning heb ben gerekend. In tegendeel; want reeds kort na het begin maakte De mos al een doelpunt. De thuisclub heeft toen hard moeten werken om nog voor de rust deze achterstand op te heffen (11), Na de thee pakte SFC wat stevi ger aan en al spoedig bracht Bos man de stand op 2—1; dit doelpunt werkte stimulerend op de spelers van SFC, zodat Putters, Rissema en Bosman elk nog een doelpunt voor hun rekening namen. Verdere uitslagen van Schiedamse elftallen: SVDPW—Zuiderster 2 2—2: SVD PW 3—RK/WIK 3 3—3; SVDPW 4— Feiienoord 16 2—1; SVDPW 5—Hil- lcgcrsberg 5 2BelvedereSchie dam 2 13: Roekan je 3Schiedam 3 26; SMV 5Schiedam 4 36; Schiedam 5Bloemhof 3 15; SFC 2 —DOK 2 2—3; SFC 3—Hekelingen 2 52" WICO 2—SFC 4 3—1; SFC 5— ASB 4 121: Sportvogels 2Marti nit 2 02; Germinal 5Martinit 3 12; Martinit 4SVDP 3 51; Voor waarts 3Martinit 5 122. ZATERDAGVOETBAL ZBVH-GTB Het is jammer voor de Schiedam mers. dat zij na de overwinning van de vorige week. Zaterdag wederom hebben verloren. De wedstrijd be gon hoopvol door de goede aanval len. Tot tweemaal toe kwam een GTB'or alleen voor de doelman te staan, doch de schoten waren te hoog. Bij een tegenaanval van ZBVH ding, maar de rust ging in met een 2—1 voorsprong voor ODI. In de tweede helft werd die opgevoerd tot 31. Heiaas bleek hiermede alle kruit verschoten te zijn. DES zag kans de score weer op gelijke-voet te brengen en twee minuten voor tijd lukte het de Delftenaren zelfs het winnende -doelpunt te scoren. Ook hier had een puntenverdeling de juiste verhouding weergegeven. Van de reservetwaalf tallen kwam alleen Schiedam 3 met winst naar huis. Eureka 4 rverd met 1—5 ver slagen, ODI 2 verloor op eigen veld eveneens met een doelpunt verschil. Rotterdam Zuid 3 trok met 2—3 aan het langste eind. Van de adspiranten verloor ODI a met dezelfde cijfers als het eerste twaalftal van Blauw Wit a (3—4) en deelde Succes a de «punten met Sperwers c (22). Stelende jongetjes aangehouden Vier Schiedamse jongetjes van tien tot twaalf jaar zulten binnen kort voor de kinderrechter worden geleid. In één maand hebben de knapen allerlei levensmiddelen ge stolen, zoals koekjes, fruit, drop en kauwgom. Uit de doodlopende gang bij het perceel no. 43 aan de Broers- vest, waar de fruithandelaar J. de B. zijn goederen opslaat, hebben ze 30 kg bananen en tien kg druiven gestolen. (Advertentie IM 67570-69915 Klaproos-collecte De straatcollecte die Zaterdag 12 November in Schiedam is gehouden in de Klaproos-actie, heeft in totaal f 1.074,60 opgebracht. (Advertentie UVf.) Vakkundige smering, alle merken SHELL-SMERING Achter de nieuwb. A'damsche Bank LANGE NIEUWSTE. 227 SCHIEDAM De Arbeiders Jeugd Centrale te Schiedam heeft, zoals bekend, van het gemeentebestuur de beschikking gekregen over de voormalige t.b.c.- hallen aan da Stadhouderslaan, om hier hun clubgebouw te stichten. Het gebouw heeft men dus al, maar er staat geen stoel en geen tafel in, er is geen lamp en er hangen geen gordijnen. Dit alles moet er toch ook komen en om de nodige geiden by elkaar te krijgen zal de AJC een bazar houden in het Volksgebouw aan de Tuinlaan en wel aanstaande Vrijdagavond van 8 tot 11 uur, Za terdag van 2 tot 12 uur en Zondag middag van 2 tot 6 uur. Er is een verkoopstand van levensmiddelen en boeken, verder attracties als rad van avontuur, grabbelton, ballengooi-tent en nog meer. Na een vacaturetijd van twee jaar heeft de Evangelische Lutherse Ge meente te Schiedam weer een pre dikant, daar ds S. G. van der Haagen uit Ede het beroep heeft aangenomen en vermoedelijk begin Maart 19S6 zijn ambt te Schiedam zal aan vaarden. Ds v. d. Haagen, geboren 21 Juli 1910, is een bijzondere weg gegaan tot het predikambt, want hij werd aan de Middelbare Koloniale Land bouwschool opgeleid voor de suiker industrie. Na voltooiing van de studie ontwaakte in hem het verlangen predikant te worden. Hij studeerde daarop aan de Theo logische school van ae Vrije Evan gelische kerk en aan de Theologische Hogeschool te Grischona in Zwitser land. In 1938 werd hy predikant te Winschoten van de Vry-Evangellsche gemeente. Maar later trok de Lutherse Kerk. Terwijl hij predikant te Leeuwarden was studeerde hij aan het Seminarie der Evang. Lutherse Kerk te Amster dam. Na voltooiing van de studie wetd hij in 1952 beroepen naar Ede, waar hij de afgelopen vier jaar heeft gearbeid. Tevens had hij een aandeel m de leiding van het Lutherse Con ferentieoord, Kasteel „Hoekelum", Programma Vara TV-club Deze week staan voor de Vara TV-club in het Blauwe Huis aan de Lange Nieuwstraat twee amusement avonden op het programma. Woens dag is vanaf 8.15 uur de film van de opera Rigoletto van Verdï te be wonderen en Zatei'dag komt Big Bilt Broonzy op het scherm, gevolgd door het Contrasten-programma. Espera nto-agendo Jaudon, la 24an de novembro Klubvespero Komuna legado ce fa- mi lio v. Gink PI oogstraat 19. La kaf o estas bon ges ta kaj la poto estas sufice granda. (Advertentie l.M.) KOOR GEHEEL IW ÖEZIN BR OER SVEST; -*.54 Zeewering in de Hoek Over plan Delfland nog geen nieuws Het Hoogheemraadschap Delfland heeft plannen met betrekking tot de zeewering te Hoek van Holland, maar gegevens daarover kunnen op dit moment nog niet worden ver strekt. Aldus antwoorden B. en W, op vragen van het raadslid L. M. Bliek. B. en W. kunnen dus nog niet zeg gen of ae werkzaamheden ernstige gevolgen zullen hebben voor de re creatie en de strandexploitatie. Delfland heeft de toezegging ge daan dat de gemeente Rotterdam ge legenheid zal worden geboden de planngn te bestuderen en daarover tijdig; met het hoogheemraadschap van gedachten te wisselen. B. en w. beloven de gemeenteraad on de wijkraad voor Hoek van Holland op de hoogte tc houden. Ds H. J. Teutscher, directeur van de Stichting voor Kerkelijke Arbeid van de acht Hervormde gemeenten van Rotterdam, heeft Zondag tijdens een dienst in de Hervormde Kerk van Overschie mej. J. Doelman geïn stalleerd als sociaal werkster van de Hervormde Kerk in Overschie. De dienst stond geheel in het teken van het diaconaat en van de wintercol- lccte voor de diaconie. Ds Teutscher heeft o.m. gezegd dat Rotterdam on geveer 15.000 bejaarden telt waarvan zeker 1500 wachten op behoorlijke verzorging in tehuizen. Kinderen tn hun spel verdiept zijn allerliefst; zelfs wanneer het een man terugspeelde, doch deze liet de bal in het net glippen (1—0). Kort duurde deze achterstand, want enkele minuten later was de stand gelijk (11), Uit een vermeen, de buitenspol positie kwam de stand op 21, welke kort hierop 31 werd. GTB kwam nu ook in de aanval en bracht de stand op 3—2. .Van toen af aan is het een onple- 7.ierige wedstrijd geworden. Waar schuwingen werden uitgedeeld door de scheidsrechter, terwijl er over werd de rechtsback van GTB ge- diens beslissingen nogal eens twij- blesseerd die het veld moest veria- fel ontstond. Hét gevolg hiervan was, ten. Goedkoop kwamen de tegenstan. dat het een slordig einde werd. waar- ders san hun eerste doelpunt, toen j in GTB nog eenmaal en ZBVH nog de linksback van GTB op zijn doel- 1 driemaal kon doelpunten. Oud AI bias; 2. OQO groep B; 3. Longa Slikkereer, 20 km: l. BE West Militair: 1. 112 Bat. Pontonniers; Semi-militair: 1. Rode Kruis Schiedam. Burgergroepen: 1 Trekvogels Kral. Veer; 2. AVIK Chailois; 3. Nooit Ge dacht. Zondag: 10 km: Scholen 1. Don Bosco; 2. Jan Lighartschool Den Haag. Eurgèi groepen YSV. 1. De Waal Rotterdam; 2. REOJ; 3, De Waal. 20 km: Semi-Miltair: BB groep Delft. Burgergr. WSV: Het Centrum Rotterdam; 2. St. An Gorkum; 3. SWS en OV Schiedam 55* Dc Nederlandse zwemsters heb ben het bij de zwemwedstrijden in Moskou bijzonder naar hun zin ge had. Om epen over half negen. Vrij dagavond, kwamen zy met het olteg- tuig in Schiphol aan: moe, maar te vreden. Zaterdag spraken we het Schiedamse met sje Cocky Gas te- laars, dat 's avonds al uieer met en kele andere zwemsters moest uitko men op de tredstrijden tussen de kring Rotterdam en de kring Mid den-Nederland. Cockv was enthousiast over het uitstapje naar Moskou en dat niet niet alleen door de goede tijd (1.7.08) die zij maakte op de honderd meter vrije slag. De ontvangst was uit stekend en er bleef voldoende tijd over om verschillende bezienswaar digheden in de Russische hoofdstad, zoals het Kremlin en het warenhuis Gun te bezichtigen. Indrukwekkend vond Cocky de Moskouse onder- grondse marmeren hallen. Een prachtige balletuitvoering heeft op haar een onvergetelijke indruk gemaakt. De tegenslag op de heenreis het vliegtuig kon wegens de weers omstandigheden niet verder gaan dan Leningrad, zodat verder met de trein moest worden gereisd kon geen afbreuk doen aan het genoe gen, dat de zwemsters aan hun Mos kouse reis beleefden. Intrek werd genomen in hotel „Moskwa", waar de verzorging bijzonder goed was. Door middel van tolken, was het mogelijk om met de Russen van ge dachten te wisselen. Niets dan goeds over het onthaal. Ondanks het feh, dat de zwemsters pas Zondagochtend om twaalf uur in hun hotel aankwamen, en reeds 's avonds om zes uur de eerste wed strijden plaats vonden, zijn de pres taties niet slecht geweest. spel is, waarin de regisseurshand duidelijk merkbaar is. Zesendertig kinderen in fantastische en kleurige klederdrachten en mei lieve stem metjes bewezen dat Zaterdagavond in de cantine van de N.V. Metaal- buizenfabriek Excelsior, waar de le- den van de personeelsvereniging van de fabriek vertederd keken en luisterden naar het spel van eigen kroost. Het Kinderoperette Gezelschap Excelsior speelde onder leiding van de heer J. de Boer en met de heer F. Carrée aan de vleugel, de operet te „Koning Puntbaard", bewerkt door B. Ver weel naar het gelijkna mige sprookje. Zeven lange maan den hebben de kinderen gestudeerd om dc teksten en de-zang onder de knie te krijgen. Aan het resultaat beleefden de aanwezigen bijzonder veel genoegen. De geschiedenis is bekend genoeg en de operette reeds eerder in Schiedam vertoond. De kinderen deden zichtbaar hun best, tot aan de allerkleinste kabou tertjes toe ,die voor een fleurige en tourage zorgden en eg was er niet ééntje bij die uil de toon viel. Geertje van Oort zong bijzon der aardig de leuke tekstjes, waar mee ze als Prinses Rositn op toe passelijke wijze de huwelijkscandi- duten van de hand wijst. En de oude koning Puntbaard van Gonnie Noordwijk was ook heel geslaagd door de grap pig-parmantige gebaar tjes, die ze er bij maakte. Tom Ver- linden maakte een glorieuze entree en zong mot vaste stem, een zo' be langrijke tovenaar waardig. In grid de Vries was een echte speelman en zo zouden we door kunnen gaan met Willie de Boer. met Joke Vlinder en al die anderen, aan wier spel zoveel genoegen word beleefd. De voorzitter van de personeels vereniging. de heer M, C. dc Hol lander, opende de avond met enkele toepasselijke woorden. Na afloop maakten de „groten" nog een gezel lig dansje op de muziek van de Ex- ceisior-band, onder leiding van de heer L. Vogel.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1