C 3 Gemeenteziekenhuis behoeft uitgebreide verbetering een Slechte dag voor Wilton D.W.S.-dames winnen EEN BRIL «mmrmra - -EEN ALLES OMVATTEND PLAN F 12.000.000 voor nieuw gebouw of f 5.000.000 voor opknappen van het bestaande complex ZAAL-HANDBAL .z L.E.V. won tweekamp DOM leidt Mevr. De Wolf voor W. de Zwijgerschool Declamatie munt niet uit door originaliteit in de keuze Hyena's van het Wilde Westen 700 woningen in Nieuwland Er werd veel en smakelijk gelachen GEZELLIGE EXCELSIOR-AVOND MET TONEEL VAN ALBERDINGK THYM Hockey Spirit-succes op nieuw veld Wagenspelen op Kerstavond Bouwfonds-avonden in Kethel De Zakenstudie- kring 10 jaar SVC start niet erg gunstig Filmavond voor Gusto-personeel Burgerlijke Stand Nieuwe dirigent bij Schiedams Orkest Onbewoonbaar SCHIEDAM Dinsdag 22 November 1955 De groei van de gemeente Schiedam en de snelle ontwikke ling van de medische wetenschap zijn er de oorzaak van dat het Gemeentelijke Ziekenhuis aan de Nassaulaan thans niet meer geheel aan de eisen voldoet. Wel zijn de laatste jaren be langrijke wijzigingen en verbeteringen tot stand gekomen, doch thans wordt het ontwerpen van een harmonisch plan, om het ziekenhuis aan de eisen van de tijd aan te passen, noodzakelijk geoordeeld, want het kan niet bij incidentele verbeteringen al leen blijven. B. en W. stellen daarom de Raad voor een crediet van 20.000.te verlenen, nodig om een saneringsplan op te stellen voor de uitbreiding en verbetering. Een alles omvat tend plan dus. In de laatste vijftien jaren zijn er wel enkele verbeteringen aange bracht, zoals dg bouw van het zus tershuis in 1939, de vergroting van de keuken en de bouw van de Zweedse barakken, aanvankelijk be doeld voor tbc-patienten doch reeds vanaf de aanvang gedeeltelijk ge bruikt voor kraamafdeling en poli kliniek. In 3952 kwam de kinderaf deling tot stand en in 1953 de nfeu- Wg röntgen-aideling. In de laatste jaren werden de infectiebarakksn verbouwd tot een moderne verplecg- eenheid. terwijl de •oude kinderaf deling "een flexibele infectie-afde ling werd. Er kwam een tweede operatie-kamer en een laboratorium en nog veel meer. Deze wijzigingen hebben wel enige verbetering ge bracht, maar gingen steeds uit van de bestaande toestand en het eigen lijke beddenhuis, de verpleegruimte dus, is er niet of nauwelijks groter op geworden. Door het gemeentebestuur zijn deze vraagstukken al geruime tijd bestudeerd en ook de geneesheer- directeur heeft voor zijn vertrek naar het buitenland een uitvoerig rapport uitgebracht, waarin de vol gende wensen zijn geformuleerd: Een nieuwe kraam-afdeling, een nieuwe polikliniek met een kleine operatiekamer, vertrek voor maag- onderzoek, ruimten voor admini stratie en zusters en niet te verge ten een wachtkamer voor het pu bliek. Hier zouden drie specialisten tegelijkertijd werkzaam moeten kunnen zijn, De grote ziekenzalen moeten tot kleinere verpleeg-een heden verbouwd worden en aange zien daardoor een 30-tal bedden verloren gaat moet er elders ver pleegruimte bijkomen om het ver lies op te vangen. Verder is er be hoefte aan een centrale genees- en verbandmiddelen bergplaats, een apotheek, een wachthai voor het publiek, een nieuwe ruimte voor de administratie en tenslotte moet het internaat vergroot worden. Men ziet, de directeur heeft nogal wat wensen, maar dan wensen die als zeer urgent zijn onderkent. Dit rapport heeft geleid tot vele bespre kingen en tenslotte heeft de archi tect Wester hout een rapport opge steld. Hierin wordt gezegd, dat om de defecten weg te nemen een aan zienlijke investering noodzakelijk zal zyn. Deze zou met verantwoord zijn als er geen bevredigende resul taten uit kunnen worden, verwacht, althans voldoende om voor een pe riode van rond 40 jaar het zieken huis aan zijn bestemming te doen beantwoorden. De bouwkosten van een geheel nieuw ziekenhuis worden door de architect geraamd op '9 miüioen gulden, zodat met de kosten van de grond en de inrichting een Investe ring gevraagd zal worden van, naar B. en W. schatten, 12 millloen gul den. Gaat men echter uit van het bestaande complex, dat dan volgens een alles omvattend plan verbeterd wordt en de capaciteit vergroot, waarbij ruimte zal ontstaan voor rond 300 bedden, met een nieuw ketelhuis, werkplaats,magazijn, po likliniek, apotheek, psychische the rapie, uitbreiding van het zuster huis, enz., dan zullen de kosten naar ruwe schatting 4 a, 5 mïllioen gulden bedragen. Met het oog op de urgentie van de verbetering willen B. en W. zo spoedig mogelijk komen tot de op stelling van het saneringsplan, zo dat de gemeenteraad verzocht wordt op de eerstvolgende vergadering een crediet te willen verlenen voor dit plan. Op het kruispunt waar de Havendijk overgaat in de Westfrankenlandsedijk en waar de Havenstraat begintheerst thanseen grote bedrijvigheid. Hier wordt immers de "nieuwe Spuisluis gegraven door de dijken. Twee grote drag-lines zijn onverdroten bezig aan de wegen te kndgen, voor het graven van de grote bouwput. Vrachtauto's rijden af en aan bij de graafmachines worden zij volgestort met aar de, die dan weer gelost wordt in de kom nan de oude Spuisluis, die thans al aardig dicht begint te raken. Ook aan de Westfrankenlandsedijk bij de voormalige zwemplaatsen wordt aarde gestort voor de dijkverleggingIn de bouwput, die reeds ontstaan is naast de Geervlietsestraat is een grote rijdende heistelling bezig lange houten palen in de grond te drijven die een tijdelijke damtoand moeten vormen. Er komen er drie naast elkaar. Daarna kan worden begonnen met het heien van de circa 320 betonnen heipalen, die het fundament gaan vormen voor de. nieuw te bouwen sluis. Deze rijdende hei-stelling van de Fa. J. Rietveld uit Rotterdam, een gevaarte van 45 tondie men op de foto ziet, is met een drij vende bok aangevoerd maar kan zich op rails ver plaatsen, hetgeen een groot gemak is bij het werk. Een ingenieus geval, deze Munck-machine, tn alle richtingen wendbaar tenoyl de rails waarlangs het blofc naar beneden davert nog een knik kan maken ook. Sinds gisteren zijn de wegen op het kruispunt voor het as-verkeer afgesloten. Een enkele auto, niet op de hoogte van de stremming, verdwaalt nog wel eens tussen de bedrijvigheid. .puthekers nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrantlaan 5. ellen b(j ongeval: G.Ü en G.D Tuinlaan 80 telefoon 89290 un Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9 30 tot 4.30 uui en Iedere avoqd (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.35 uur Zondags gesloten, i. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten, fdelük Museum: Tentoonstelling „Schiedammers uiten zich". Ge opend dagelijks van 2 tot 5 uur; ook op Zondag, jlt. Cout. Centrum Tentoonstelling schilderijen van Brands. Geo pend dagelijks 9 tot 6 uur, 's Zondags 31 tot 5 uur, rs Maan dags met. Tot 9 December, BIOSCOPEN Passage. 2, 7 en 9.15 uur: „Rou we drukte". Monopole. 2, 7 en 9 uur: „Hye na's van het Wilde Westen". VOORSTELLINGEN Irene, 6 uur: Person eels ver. Gusto, filmavond. Volksgebouw, 8 uur: Vrouwen groep P. v. d. A-, lezing en toneel Cbr. Soc. Belangen, 7.30: T. en P. C. Harmonie, contacts vor.d. Musis Sacrum, 8 uur: Mobilisa- tiekruis, toneelavond. Chr. Belangen. Ketheï, 8* uur: Herv. Kerk, toneel „Huis vol herrie". i Bij werkzaamheden aan boord van een binnenhavenschip bij de ijzer- en staalhandel L. van Duyn aan de Jan van Riebeeckvveg is de 60-jarige werkman L. van D. uit Schiedam in het ruim van het schip gevallen. Met een grote hoofdwond bracht de GG en GD hem naar zijn woning. De Schiedamse verenigingen deden het niet zo best op de eerste zaal handbaldag in de Ahoy-hal te Rot terdam. DWS boekte met haar 9 elf tallen. 5 overwinningen en Wilton Pijenoord kon slechts l overwinning op haar naam brengen bij de zeven teams, die aan de wedstrijden deel namen. Het Ie herenteam van Wilton nam na 2 minv al een voorsprong op het Goudse Vires et Celeritas door Over- heul; kort daarop maakte Vires ech ter weer gelijk, doch in dezelfde mi nuut van de gelijkmaker was het weer O verheul die de rood-witten voor de tweede maal een voorsprong bezorgde: 21. Bij de rust was het 33. In de tweede helft nam Vires wederom een voorsprong (34). De linkshan- i dige Varewijck maakte er weer 44 van. Hierna kreeg Vires een over- wicht en wist 4 maal achter elkaar te doelpunten 48. Wel maakte Post er voor Wilton nog 5—8 van, maar verder werd er niet meer gedoel punt. Het le herenteam van DWS kwam in het veld tegen het Rotterdams, De Meeuwen, v. Weelie opende voor DWS de score, doch weldra maakten deRotterdammers gelijk door een fotit in de achterhoede: 1—1. Simond Tussen de biljartverenigingen LEV uit Vlaardmgen en Metropole (Schiedam) zijn Maandagavond de laatste twee partijen van hun twee kamp gespeeld. Beide partijen wer den door LEV gewonnen, waarmee de eindstand op 30—10 in het voor deel van de Vlaardingse vereniging kwam. Van LEV wonnen Van der Does en Spronkers, resp. van Grol en Ru- seler. Spronkers behaalde zijn 45 te maken caramboles in 36 beurten, een hoogste serie van 6 noterend. Zijn tegenstander kwam niet verder dan 33 caramboles. Van der Does deed 22 beurten over zijn 80 caramboles, hoogste serie 17. Voorzitter Koremans van Metro- pole reikte de eerste prijs, een keuenstandaard, uit aan de winnen de vereniging waarop voorzitterDe Korte van L.E.V. de heer Koremans de tweede prijs, een keuenstandaard van kleiner formaat, overhandigde. De persoonlijke prijzen werden voor LEV gewonnen door Van der Does en voor Metropole door Koremans. In een waar klaverjasduel tussen de KJV's DOM uit Vlaardingezr en Steeds Vooruit, Schiedam, dat Za terdagavond in het Vlaardingse Volksgebouw werd gehouden, zege vierden de Vlaardingers met 188.134 •161.371 punten. De retumwedstrijd in Schiedam zal een bijzonder karakter dragen, met o.a. bezoek van St. Nicolaas en. een grote feestavond na afloop. Voor de leerlingen van de derde en vierde klassen van de Willem de Zwijger-ULO-school heeft mevrouw Dinja de Wolf uit Rotterdam gis termiddag in Irene proza en po ëzie ,uit alle tijden" van de Neder landse letterkundige geschiedenis voorgedragen. Het was een goed verzorgde voordracht, die overigens niet uitmuntte door originaliteit in de keuze van de voor te dragen ti>erfcj<*5, iets wat men nu juist wel verwacht op een dergelijke middag. Want traditionele stokpaardjes in de literatuur fdie ieder toch moet kennen!) worden op de school toch al voldoende bereden, voor de leer lingen vaak tot vervelens toe. Lit terair werk van wal recenter datum was zeker op zyn plaats geweest voor deze 155 leerlingen uit de hoogste klassen van de Ulo-school. De poëzie van „thans" eindigde bij Het "tillr hu><*jc"" van A R^md Holst Daarbij was de keus wel wat „zoet" uitgevallen. Voor de pauze werden achtereen volgons voorgedragen: de Middel eeuwse ballade „Het daghet in den Oosten", „Wie bovenal zijn God be mint" (een stukje ingetogen Bre- dero, 17e eeuw), de traditionele Clarissen-rei Kerstnacht scho ner dan de dagen" (Vondels. Gijs- breght), „Seheepspraet" van Huy- gens, „Het Schrijverke" van Gezel- Ie, „Nachtstilte" van Boutens, „Zon dagmorgen" van Adema van Schel- tema, „Kinderkruistocht" van Nij- hof en ..Het stille huisje" van A, Roland Holst, Proza kwam aan de beurt na de korte pauze met „Het Kerstge schenk" van Top Naeff en „Ani ta" van Godfried Bomans. Tot slot kwam er nog een drietal leerlingen op de planken, dat zijn uiterste best deed om de critiek van medescholieren te kunnen doorstaan. Niet het hoofd van de school, de heer M. P. Heyboer, maar de heer M. v. d. Kraan, die sprak namens de Culturpfe Commissie van Ulo- en Huishoudscholen, leidde de de- clamatrice in. Aanwezig was dc, inspecteur voor het Gemeentelijk Onderwijs, de heer M. Holl. maakte er 2l van. Hierna 2 prach tige doelpunten van De Meeuwen, C. v. Geene bracht de stand weer ge lijk 3—3. V. d. Mark maakte er voor De Meeuwen 34 van, doch de rust ging in met een gelijke stand: 4—4. In de tweede helft kwamen de Schiedammers niet meer tot doel punten. De Meeuwen wist nog 3 maal de DWS-doelman te passeren. Zo kwamen de Rotterdammers aan een verdiende 4—7 overwinning. De dames van DWS hadden niet veel moeite met Vires et Celeritas. De ruststand kwam met een 4—0 voorsprong door doelpunten van N. Robart, M. de Uyl en J. Aben. In de tweede helft scoorde DWS nog 2 maal en Vires maakte het enige te- genpunt Einduitslag 61. Het 3e damesteam van Wilton Fijenoord keek met de rust al tegen een 2—0 achterstand aan. Actief maakte er in de tweede helft zelfs 44 van. N. Bosv. Hou welingen scoorde tegen voor Wilton, maar ver- der brachten de rood-witten het met. Verdiend werd door de Goudse da mes gewonnen met 61. Het 2e damesteam van Wilton was de enige die een overwinning door de rood-witten liet noteren; zy won nen van Actief 2 met 52, DWS 2 •dames verloor van het veel sterkere elftal van de Schutters met niet min der dan 92. De andere uitslagen waren: Reser ve-heren Wiltonreserve-heren DWS 11—13, DWS 3—Actief 4 11—2; dames-junioren: DWS 1RODA li 0, DWS 2—RODA 2 4—5, Wilton— De Schutters 35; heren-junioren: WFDynamo 67, DWS—-De Schut ters 14; dames-adspiranten: DWS De Schutters 31, WiltonRODA 4—5. In Monopole: Bepaald zachtzinnig gaat het in „Hyena's van het Wilde Westen" niet toe. Het is de brute geschiede nis van roof en strijd in een zeer woelig tijdperk van de Amerikaanse historie. Een eerzame boer (Rock Hudson) raakt aan de rovers zijn bruid kwijt en de verovering van een postkoets met een grote goud schat is niet het enige wapenfeit van de woeste bende. De woedende farmer zet de achtervolging van de bende in met een drietal even ver beten bondgenoten, die ook het slachtoffer van de rovers zyn ge worden. Eén van het is een furieuze Mexicaans* schone, een voormalig liefje van de roverhoofdman, die uit jaloersheid over de gunsten die het gestolen bruidje te beurt vallen, haar gewezen minnaar naar het leven staat. De former neemt tenslotte wraak grote styl. De mooie Donna Reed (die in „From Here to Eter nity" een geslaagde bijrol vertolkte) is het bruidje, waar in deze woeste Western heel veel om draait. Prijs voor „Het Westen" Op het Zaterdag j.l. in Rotterdam gehouden zangconcours Rozanco heeft het gemengde koor „Het Wes ten" een. goed figuur geslagen. Met 317 punten is nl. beslag gelegd op de le prijs in de afdeling voor ge mengde koren. Dirigent L. Pors heeft eer van zijn werk. Door Muys en De Winter Schiedam's B. en W. komen met het voorstel aan de gemeenteraad om in beginsel te besluiten tot de bouw van circa 700 woningen in Nfeüwland op de terreinen, gelegen oostelijk van de te bouwen 545 woningen ten Zuiden van het ge projecteerde gedeelte van de Bur gemeester van Haarenweg- Het worden woningen volgens de fi nanciële bepalingen van de woning wet. Voorts vragen B. en W. een machtiging om ter zijner tijd de bouw van deze woningen onder hands op te dragen aan. Muys de Winters Bouw, en Aannemingsbe drijf N.V. te Rotterdam tegen geen hogere prijs dan welke door de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting zal worden goed gekeurd. Gisteravond hield de RKSV „Ex celsior" een contactavond. -in. Musis Sacrum. De opkomst van de leden was groot, mede dank zij het feit, dat de R.K. Toneelvereniging „Al- berdingk Thjun" op deze avond het vrolijke spel ,,'n wespennest" op voerde, waarvan de aanwezigen naar hartelust genoten. Goede on derlinge samenwerking, noemde de voorzitter van „Excelsior", de heer F. Bakker, dit optreden van het 60- jarige Alberdingk Thym voor het 36-jarige Excelsior. In zijn. openingswoord heette de heer Bakker in het bijzonder, de oprichter en ere-voorzitter van Ex celsior, de heer Leenders, welkom. Hij vestigde de aandacht van de aanwezigen op de tombola- Met veel toewijding speelden de leden van Alberdingk Thym het toneelstuk van J. W. v. d. Heijden en Henk Bakker ,,'n Wespennest", aan de opvoering waarvan vrijwel geen amateurgezelschap ontkomt, omdat dit vrolijke stuk van vacan- tiegeneugten zo'n dankbaar stuk Is. Het feit, dat dit toneelstuk reeds •meerdere malen in Schiedam is op gevoerd, kon aan het plezier dat de aanwezigen er aan beleefden geen afbreuk doen. Onder regie van de heer Jacques van Haasteren zorgde Alberdingk Thym voor een ge slaagde opvoering. Jeanne Lands bergen gaf een vlotte en charman te vertolking van mevrouw Loeki Verduin. het vrouwtje dat vol en thousiasme pensiongasten in huls haalt, als haar man haar doet gelo ven dat de zaken niet zo best gan. Het gezelschap, dat ze hierdoor in huis haalt, geeft aanleiding tot vele lachwekkende verwikkelingen, te meer daar een nood-leugentje van mijnheer Verduin (Piet Midden dorp), het noodzakelijk maakt de ene leugen op de andere te stape len, Een leugentje van de vriend des huizes, de vlotte amicale zaken man Hans Nijhof (goed gespeeld door Jacques van Haasteren), maakt het vervolgens nodig dat deze vrijgezel voor de ogen van de gasten optreedt als de heer des huizes, de echtgenoot van Loeki. Voor de drie betrokkenen in dit leugenspelletje komen er dikwijls nare momenten, doordat de eérx zijn tijdelijke positie uitbuit op de ander. Het slot geeft echter een mooie ontknoping, waarmee alle partijen vrede kunnen hebben. De avond werd besloten met een gezellig bal op de muziek van het show-daiosorkest van Jack Wilson; Haringvangstberichten Vangstberichten uit zee VL 70, 6 kantjes, VL 79. 4: VL 85, 30; VL 172, S; VL 207. 3- VL 216, 3; VL 97, 7; VL 115, 68: VL 196, 10: VL .187. 40: VL 199 2; VL S3, 10; VL 50. 8; VL 80. 7; VL 84, 5; VL 89, 3; VL 132, 23. Het eerste herenelftal van Spirit heeft bijzonder succesrijk zyn eer ste wedstrijd op de nieuwe terrei nen aan de Oude Dijk gespeeld. Togo III uit Den Haag moest beide punten in Schiedam laten. Spirit boekte een 5—0 overwinning. Reeds van het begin af toonde Spi rit een sterk veldoverwicht, het geen nog niet direct in doelpunten resulteerde. Eerst nadat enige kan sen niet ten volle waren benut was het A. ter Braak, die de score opende, Merkwaardig genoeg kwam in de stand voor rust geen verande ring. Het liet zich niet aanzien dat in de tweede helft nog zo vele doel punten zouden vallen. Voor een groot deel ia het aan de prima Togo-keeper te danken, dat „slechts" een eindstand van 5—0 werd bereikt. Dames I hadden vóór de heren reeds het goede voorbeeld gegeven door in een prima wedstrijd Togo II te verslaan. Beide partijen wa ren in deze wedstrijd tegen elkaar opgewassen, doch door het goede werk van de verdediging en het fellere spel van de voorhoede wist Spirit beide puntjes thuis te hou den- Ket einde van deze wedstrijd kwam met een 2—0 overwinning. Andere uitslagen waren: heren: Dordt IX—Spirit II 3; Spirit III Aeolus ni 1—1; Spirit A—MRHC A 10 en Dames: Cl. ter Werve Spirit II 0—2. Nieuwe samenstelling van het CAB-bestuur De heren A. Jurgens, sr en P. J. Smits, die gedurende zo lange tijd een belangrijke rol hebben ge speeld in het Comité voor Auto- en Boottochtjes voor Lichamelijk Ge- brekkingen. zijn dezer dagen be noemd tot ereleden van het Comité. In zyn nieuwe samenstelling ziet het bestuur van de C.A.B. er als volgt uit: voorzitter, de heer A Th," Schuddebeurs, secretaris-pen ningmeester. de heer K, J. Heijboer, en verder de heren Th. J. L. van den Berg. G. van Dongen. W. Fon- tyne, P. v. Pelt en A. de Jong. Vorig jaar heeft een Rotterdamse Katholieke toneelvereniging het ini tiatief genomen om op de voor avond van Kerstmis een drietal openbare uitvoeringen te geven van het tot wagenspel omgewerkte Kerst spel „Kermisvolk op Kerstmis" van Henri Gheon. De opzet hiervan was tot uitdrukking te brengen, dat de betekenis van Kersfmis een andere is dan het houden' van Kerstbals en het nuttigen van eendenbout en kransen .De kring Rotterdam van het Werkverband Katholiek Ama teurtoneel heeft dit jaar het initia tief overgenomen en zal het uit breiden. In Schiedam is het de toneel groep Brederode die op 24 Decem ber het wagensnel zal opvoeren en ■wel op het Edjsonplein, het dr Wibautplein. en het Rozenburger plein. In het kleine zaaltje van de Her vormde kerk in Kethel zullen weer een drietal „bouwfonds"-avonden worden gehouden ter stijving van het fonds voor de bouw van het Jeudgdgebouw in Kethel, '.vaar zo'n grote behoefte aan bestaat. Hoe dringend zo'n jeugdgebouw wel is blijkt uit het deit, dat bij gebrek aan een grote zaal er drie avonden gegeven moeten worden. Door een eigen groepje toneel-enthousiasten zal het stuk „Een huis vol herrie" opgevoerd worden en wel vanavond, Donderdag, en Vrijdagavond. Er is ook een tombola met een overvloed van prijzen. Ditmaal 9n feest Iedere Maandag om de veertien dagen komen de leden van dc Schie damse Zakenstudiekring bij elkaar om zich door een deskundige één der facetten van het uitgestrekte maatschappelijk leven te laten toe lichten. Deze maand was het tien jaar geleden, dat enkele Schiedamse middenstanders in Viaardingen be merkten hoe hun collega's zich daar vrijwaarden voor een eenzijdige in stelling. Prompt voerden deze stad genoten ook hier de nuttige lezin genreeks in De bijeenkomst van gisteren in Tivoli had een bijzonder tintje. De dames waren dit keer met hun echtgenoten meegekomen en het programma was onder leiding van de heer D, Baris door de feestcom missie samengesteld. Geen serieuze, maar lichte kost dus bij de viering van dit tweede lustrum Doodle liet de aanwezigen schate ren AwrIetto( deed de zaal versteld staan door zyn geheimzinnige ma- nupilaties. Het daasorkest van Henk Lodema zorgde dat gedurende de ganse avond danslustige paren aan hun trekken kwamen. Voorzitter A, Bijloo hield vooaf een uitvoerige speech waarin hij iets uit de geschiedenis van de Kring memoreerde en een speciaal welkom had voor Commissaris K. Rijpma. de afgevaardigden van de Vlaardingse Zakenstudiekring en de oud-voorzitter A. Onverwagt, Met een slang op de waterleiding heeft de brandweer gistermorgen een schoorsteenbrand bij de bont- werkerfj van H. F. A. V. aan de Emmastraat 12 geblust. De brand weer stond onder leiding van brandmeester J. Keuzekamp. Dc Schiedamse Volleybal Club „S.V.C." heeft haar eerste competi tiewedstrijden in het nieuwe seizoen weer achter de rug. Over het algemeen zijn de resul- taten van deze eerste wedstrijden niet zo gunstig, doch aangezien'•di verse teams dit jaar voor het eerst in een hogere klasse uitkomen, lag dit toch wel in de lijn der verwach tingen. Het .eerste dames-zestal speelde haar eerste wedstrijd met twee in valsters tegen. 2.V.C. te "Rotterdam en verloor met 31. De tweede wedstrijd tegen Con cordia werd in eigen zaal met 4—0 verloren. Dames 2 verloor thuis met 31 van D.R.L. 4, door de onvolledige samenstelling van Unicum 2 werd met 31 makkelijk gewonnen. Het eerste herenteam speelde te gen de E.V.C.H./01ympia combina tie en wist enthousiast en. goed spe lend een 2—2 gelijkspel te behalen. Heren 2 verloor van ZVC 2 uit met 3—1 maar gaf tegen Concordia 2 te Rotterdam een boeiende en gelijk- opgaande strijd te zien, die geheel naar de verhouding eindigde 2—2, Heren 3 verloor beide wedstrijden met 4—0 resp, teg'en Tenaco 2 en Flamingo's. Het juniorteam speelde 2—2 tegen Concordia B en verloor met 4—0 van E.V.C,H./Olympia. De tweede bijeenkomst in dit seizoen van het personeel van Gusto stond in het teken van de speciale film. Speciaal omdat zowel de twee bijfilms als de hoofdfilm bijzonder waren. Als eerste draaide een goede documentaire van de watersnood. Deze „De oude vfjand" liet onopgesmukt dc strijd zien van de massale hulpcolonnes -tegen de machtige watervloed. Een tegen stelling hiermee vormde de vol gende rolprent. ..Living Dangerously" toonde hoe „artisten" het publiek met gevaar voor eigen leven op de meest onmogelijke wijze laten griezelen. De hoofdfilm was een gekleurde bizarre vertoning van een reis naar, de maan. „Destination Moon" be schrijft de moeilijkheden welke de Amerikaanse wetenschap ondervindt vóór de eerste raketten gereed zyn, die naar de maan gelanceerd kun nen worden. Een ruimteschip maken is daarna dan nog maar een klem kunstje De camera verdwijnt dan in het rijk der fantasie en toont de angst voor spionnage en de strijd met vreemde mogendhedenom ais eerste het hemellichaam te bereiken. Een aardig intermezzo was het „overtuigend" tekenfilmpje van George Pal, waarbij deze bewees dat een reis naar de maan tech nisch mogelijk was. Vooraf gaf een lid van de personeelsvereniging Gusto en tevens lid van de Neder landse Vereniging voor Ruimte vaart, een inleidende beschouwing over deze film. Irene was ook dit keer weer geheel bezet. GEBOREN: Nicolaas P.? v. E. Post en E. F. Crosby; Arfriana C. M. d. v. C. F. A. Bernaerts en J, M. W. Hurxkens; Alfred R. z. v. J. A. van.' Wagtendonk en M. E. Schippers; Peter C., z. v. H. W. Gastelaar en L. S. Talman; Huber- tina J., d- v. H. C, de Bruyn en M. H, Wetzels; Elisabeth L. M., d. v. J. G. H. Offermans en "W. J„ M. Haring; Fredericus, z. v. J. A. M. van Steenoven en W. E. Gouwe leeuw; Elsje, d. v. J. van Brakel en M. v. d. Ree; Cornelia, d. v. d. G. Helbers en M. C. L- Smit; Maria Josefa. d. v. K. I. Bassant en H. Th. Coster: Astrid. d. v. S. v. Hou ten en J- H. Bal; Anthonys, d. v, A. Plaisier en A. Verlinde, Werner en Walter, tweelingz. van G. Zander en N. van Rijn. OVERLEDEN: M. Gardenier, 88 j. A. Reichard, 81 j. wed. van D. v, d- Hoek. Als opvolger van de heer L. van Sterkenburg, die in verband met zijn drukke werkzaamheden de diri gentplaats bij de Stichting Schie dams Orkest niet langer kan bezetten, is de heer Adri Slootmaker aange steld. Met het benoemen van deze beroepsdirigent meent het bestuur van de S.S.O. een stap in de goede richting te hebRen gedaan. De heer Slootmaker, die zijn opleiding heeit gehad bij de heren Besselaar en Flipse, is reeds geruime tijd aan diverse muziekscholen verbonden. Bij het eerstvolgende concert van het Schiedams Orkest zal de heer Slootmaker reeds dirigeren. Wat het orkest zelf betreft zouden enkele plaatsen bij de strijkers nog wat aangevuld kunnen worden. Er wordt serieus gerepeteerd, zodat verwacht wordt dat het eerstvol gende concert van het orkest een nog groter succes zal 2yn dan •oorheen. Twee woningen In Schiedam zul len weer onbewoonbaar verklaard worden. Het zijn de panden Grof- baan 8/2 en Broersveld 172. Er is on geveer niets goed meer aan en zUn ook door het aanbrengen van ver beteringen niet meer in bewoonbare staat te brengen. B. en W. hebben een voorstel tot Onbewoonbaar ver klaring bij de raad ingediend. Jong echtpaar z.k. zoekt por 1 Jan. voor tijdelijk (6 mnd.) zit-slaapkamcr met kookge legenheid. Br. onder no. S 428 ur. van dit blad. D. DE BRUIN Oranjestraat 9 Schiedam - Tel 66431 Te koop aemgeb. Wie echt kiezen wil, heeft geen keus. Die moet naar „Solingen". Scharen, messen. Gero Specialist. Broersvest 57, Telefoon 55193. Uw mes of schaar bot? „So- Itngen" slijpt eu knapt ze op. Slijperij en Staalwaren- handel „Solingen", Broers- vest 57, Telefoon 55193. Succes- en zakagenda's, luxe post- en schrijfmappen, boek omslagen. foto- en poëzie albums bij Kantoorboekhan del Modern, Boerhaavelaan 124, Tel. 68415. Vulpenhouders, diverse mer. ken, reeds vanaf 3.95 met gouden pen en 1 jaar garan tie, vierkleurenpotloden ballpoints van 0.50 tot 0.90 ook vier kleuren 16.—, bij Kantoorboekhandel Modern Boerhaavelaan 124. tel, 68415. Legpuzzlcs voor groot klein (ook van 1200 stukjes), gezelschapspellen. plak- en prikmappen, boetseerwas, leesboekjes, kleur- en pren tenboeken, kleurpotloden (vele merken) enz, enz., bij Kantoorboekhandel Modern, Boerhaavelaan 124, tel. 68415, Te huur gevraagd Een of twee kamers voor kantoorruimte. Liefst waar tel. aanwezig is. Br, onder nr. S 429 bur, van dit blad. Muziekinstrumenten Gramcloonplaten Het Radiohuis, Hoogstraat 92, tel. 68Ö44. Philips seheer- apparaten 39.75, Remington. ƒ65.-, Infraphil 37.5Q, Phi lips hoogtezon Ultraphil van 76.50 tijdelijk 66.50. Strijk ijzers 9.75, 14.60, 16.45, 24 75, 28.50. Stofzuigers 135.-, 140.-, 145.- en 155,-. Alles met vol le garantie. Het Radiohuis, Hoogstraat 92, tel. 68044. Philipsradio's van 80-, 83.-, 148.-, 198.-, 278.-, 328.-, 358.-, 378.-, 389.-, 438.- en hoger. Televisietoe stellen vanaf 495.-. Eleetr. gramofoons Philips 79.- en 89.-. Braun 75.50. Het Radiohuis, Hoogstraat 92, telefoon 68044, Amroh ra dio- en versterkeronderde len. Radiobuizen, luidspre kers vanaf 7.-, soldeerbou ten vanaf 5.15, kristalont- vangertjes 5.15, voltmeters 0-6 en 0-240 volt 8.25, Kop telefoons 7.50. Electronlseh jaarboekje 2.75. Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd. gemonteerd m. b UI e vering van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en jasbeschermer, 37.50. Frans Waltman, Rotterdam- sedük 240 tel 68948. Koopt een bromfiets bij Leijte, het zal U met spijten. Wij hebben \'Oor U NS II, Victoria, Berini M 21. Bata- vus, Centro, Kreidler. Wy leveren op gemakkelijke be taling. Leijte, Swammerdam- singel 25. Dr Wibautplein 49 Diversen AUes op het gebied van glas in lood „Aa Ve" Glasdn- loodbedrjjf. West Franke- landsestraat 16, tel. 66280,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1