Woningnood nog 'n brandend probleem in Schiedam C Slurp Nieuwe zwembad nog voor zomer Toename van de aanvragen groter dan de nieuwbouw VERRASSEND NIVEAU VAN AMATEURKUNST ÊÊSÊÈ -• Zesde stedelijk tournooi Rattenverdelgingsactie ook in Schiedam m 't glas! 5.405 WONINGZOEKENDEN! WAL0G-RIJSGH0GL 6 s 91 5 KVP-verkiezings actie ingezet „Schiedammers uiten zich" Expositie met verscheidenheid VROUWENDAG Aanleg van wegen vertraagd TAFELTENNIS ALLER MEDEWERKING GEVRAAGD Nieuwe bruggen en wegen Interessante lezing en toneel voor de Vrouwengroep P.v.d.A. Bedrijf naar Vlaardingen SCHIEDAM ED3EE L7TB ftevraagd; GEPENStQNNHRDE REKENING-COURANT BOEKHOUDSTER Wnk CM", a/sï.jonf moefz<fffr .Woensdag 23 November 1955 Per 1 October 1955 stonden er bü het Bureau Huisvesting in Schiedam 5.405 woning-zoekenden ingeschreven en wel 4.210 ingezetenen van onze stad en 1.195 vestigingen van buiten. Dit is een toename gedurende negen maanden van dit jaar van liefst 683 aanvragen. Van de 4.210 ingeschreven ingezetenen beschikken, er 1.800 over een zelfstandige woning (krotwonin gen inbegrepen), 1.900 zijn inwonende gezinnen en 510 zyn nog on gehuwden. Daar tegenover staat slechts dat óver het gehele jaar 1955 toegewezen zijn 271 nieuwgebouwde woningen, waar van 230 gemeente-woningen en Nieuwland en 41 particuliere woningen. De aanwas in dit jaar aan woningzoekenden is dus maal zo groot als het aantal gelukkigen dat een woning toegewezen kreeg. Dit jaar is de woningnood eerder toe- dan afgenomen! Wanneer er dan. bovendien nog rekening mee moet worden ge houden dat er circa l.OQO bewoonde krotwoningen zijn, die reeds ont- ritimd hadden moeten zijn; circa 3.000 woningen, die nog wel dienst moeten doen. doch onder betere omstandigheden niet meer bewoond zouden zijn: dat er 200 woningen zijn die in de zeer naaste toekomst ontruimd moeten worden wegens de saneringsplannen en 150 woningen voor de bouw van het nieuwe stadhuis en dat er tenslotte circa - 1.200 aanvragen zijn voor vestiging van buiten van werknemers die reeds in Schïedamse bedrijven werkzaam zijn, dan krijgt men toch wel een zeer triest beeld van de woning-situatie in Schiedam, zoals dat in de Memorie van Antwoord bij de begroting wordt gegeven. Ongeveer 2.000 aanvragen van ingezetenen om een eigen huis wor- den als „urgent" aangemerkt, ter wijl tevens urgent zijn de aan vragen. van circa 600 werknemers in Schiedam, wier gezinnen zover van - Schiedam verwijderd zijn dat zij niet of heel moeilijk heen en weer kunnen reizen. Een vergunning tot het betrekken van een zelfstandige woning ver kregen circa 300 z.g. ..crepeer- gevallen" (waaronder krotbewoners en 74 echtparen die onder bij zonder ongunstige omstandigheden moeten leven!Maar dit aantal aan vragen groeit onrustbarend. Dit zijn zo enkele cijfers, die een wel zeer schrijnend beeld geven van de huivestïngstoestand in onze gemeente. Deze toestand is dan weer de oorzaak dat er meer ge- zinnen uit Schiedam vertrekken dan dat er mensen zich komen vestigen. Wat weer een ongunstige invloed heeft op de ontwikkeling van onze stad. Er zijn gemeenten waar de woningnood minder schrij nend is en waar meer vestigings mogelijkheden zün. WEINIG NIEUWBOUW Tegenover dit enorme gebrek aan woningen is de aanwinst door nieuwbouw weinig meer dan een druppel op een gloeiende plaat. In het jaar 1955 zijn 217 woningen af geleverd, terwijl nog 411 woningen in aanbouw zijn, de drie Toren fiats inbegrepen. In het komende jaar zullen er dus meer woningen gereed komen; hoeveel, is nog niet te zeggen, daar dit voor een deel afhankelijk is van de te verlenen contingenten. Over het plan. van 545 woningen aan de Damlaan (waar men reeds met. het hei-werk begonnen is) zijn de onderhande lingen met het betrokken minis terie nog niet beëindigd B. en W. hebben toegezegd dat de bouwvoorschriften soepel gehan teerd zullen worden, maar er dient rekening te worden gehouden met de rijksvoorschriften voor de woning bouw. Medewerking zal worden verleend «aan normalisering van de bouwvoorschriften. De animo van de Woningbouw verenigingen voor het bouwen van woningen is niet groot, hoewel enkele raadsleden hen. ingeschakeld wilden zien in het bouw-proces. Door B. en W. is een bespreking gevoerd met deze verenigingen, die nog geen resultaat heeft opgeleverd. Wat de mislukte bouw van de fundering van de Torenflat op het terrein van de IJsclub betreft, daar. over wordt het eindrapport van Grondmechanica binnenkort ver wacht.- Blijkens het onlangs ont< vangen interim-rapport is van bij zondere verantwoordelijkheid ot schuld niets gebleken. Het is nog een vraag of enige corporatie of persoon voor de kosten aansprake lijk is. De mogelijkheden terzake van de bouwput zijn uitvoerig met Grondmechanica, besproken en zul len in. bedoeld eindrapport vermeld worden. Over de krotopruiming wordt ten slotte nog gemeld dat aan de voor bereiding van de plannen wordt gewerkt. Maar zolang er nog geen vervangend bouw-eontingent Ier be schikking is gesteld, zal niet tot de uitvoering ,van enig plan wor den overgegaan. Advertentie im.) De landelijke voorzitter van de Kath. Volkspartij', rar W. H. van Doorn beeft gisteravond in Arcade voor de Schiedam.se afdeling varj de K.V.P. de verkiezings-aetie van deze partij ingezet. Er bestond zeer Veel belangstelling, zodat de grote zaal geheel gevuld was. Ook de jeugd was rijk vertegenwoordigd zoals voorzitter Looman met vreugde con stateerde. De heer van Doorn gaf een uit eenzetting van het partijprogramma, waarbij op de voorgrond werd ge steld dat met de „doorbraak" afge rekend moet worden. Hij meende dat de groep S. de Wolf in de PvdA nog wel voor een verrassing zou kunnen zorgen. Verder bestond er goede belangstelling voor de pro blemen betreffende Nw Guinea en Ambon, waarbij het publick met ap plaus reageerde. De K.V.P. ziet met vertrouwen de verkiezingen tege moet, zo verklaarde de voorzitter, Na afloop was er nog een vrucht bare gedachtenwisseling. Het voetbalelftal van de Sehie- damse Politie Sportvereniging weert zich uitstekend in de competitie. Dat het merendeel van de spelers al wat ouder is, blijkt geen bezwaar te zijn. Gisteren heeft het elftal in de wed strijd tegen de Koninklijke Mare chaussee in Den Haag met 3—1 ge wonnen. Het is de vijfde overwin ning in een serie van vijf wedstrij den. 7~nE tentoonstelling Schiedammers uiten zich," in het Ste- l-Sdelijk Museum zij u van harte aanbevolen lezerNiet dat u groot talent zult ontdekken in een tot nu toe onbekende amateurMaar wel zult u verrast zijn door het niveaudat deze hele inzending in al zijn verscheidenheid van kunstvoortbreng selen handhaaft De conservator van het museum, de heer D. Schwagerman, heeft hei weer eens goed gezien. Het moet voor vele Schiedammers toch een genoegen zijn de goede prestaties van hun kunstzinnige stadgenoten te zien, om dan tot de ont dekking te komen, dat dit boven verwachting is. IN een goede verdeling .van-" het tentoongestelde werk krijgt de bezoeker een -indruk 'van ahhetgèen kunstzinnige Schiedammers' in hun vrije tijd op het gebied van de kunst presteren. Schilder- en te kenkunst, boetseer- en. beeldhouw werk. grafische en fotografische producten, het werk van glazeniers en wevers.... bet is allemaal ver tegenwoordigd in de voortbrengse len van deze amateurs en enkele beroepskunstenaars. AI direct wordt men getroffen door enkels decoratieve plastieken ca» Piet Stttiuenberg. die het zo- Wel tn steen, ijzer, als marmer uitstekend doenVooral het mar meren „omoment" is zeer expres sief, Enkele foto's, knap can com positie. van O van Vliet hangen in de vitrines, waar ook bekwaam verzorgd typografisch werk te zien is met enkele fraaie lino leumsneden van Luuk Scholten. G. óen Butter is vertegenwoor digd riet een drietal geslaagde foto's. Van Herman Sep hangen er een tweetal doeken. in donker grijs-groen, die in een doolhof van lijnen de abstractie benaderen. In het eerste vertrek want daar zijn "we nog hangen hand- geweven doeken van Mies vanRos- sum. waarvan vooral een langwer pig horizontaal gestreept doek een bijzondere kleurencombinatie geeft. Dq firma Pieterman laat zich door De Graaf vertegenwoordigen- met een kunstig glasmozaïek en een marterfiguur in gezandstraald glas. Verschillende drukkerijen hebben iets van hun werk uitgestald en plattegronden en maquettes tonen het recreatie-gebied bij Kethel en het zwembad, dat in uitvoering is. Dg ramen bestemd voor de St. Liduina kerk, vervaardigd door de gebroeders Hendericka; zijn achter in het vertrek voor ae ra men opgesteld (ook hangen er enkele ontwerpen) De lichtval in deze mooie ramen 'is niet gunstig, maar toch is het een goede gele genheid om. de details te bestu deren, alvorens de ramen verhui zen naar hun hoge plaats in de kerk.. Een maquette van een school in zwart-wit om de zorgvuldig geko zen indeling te accentueren, noemt de vervaardiger, L de Waard, ar chitectonisch plastiek. Een aardige verzameling plastiek en boetseerwerkjes is opgesteld in een glazen kast. Daarbij zijn aardig geboetseerde drakenfiguren van het 11-jarige zoontje van schilder Theo Wiegman en een complete Kerststal in frappante figuurtjes uitgewerkt door de eveneens 11-jarige Jef Hen- derickxhet zoontje van één der glazeniers. Verder is er werk te zien van J. van'Dalen, mevrouw M. A. ca» Reenen-Put en J. Diesch. In de volgende zaal treft men veel schilderstukken en aquarellen aan van de leden van de Schilders- vereniging Studievrienden, Vooral onder de aquarellen is zeer accep tabel werk. Niet ten onrechte merk te een jongedame staande voor één der doeken op dat ze dit best in haar kamer zou willen han gen. Ook andere dan bovengenoem de amateurs laten hier. zien, dat ze over de nodige artistieke smaak be schikken om aanvaardbaar werk af te leveren. Het bekende werk van. Theo Wiegman is vertegenwoordigd met Van de oude Ambachtsschool aan de St. Liduinastraat staat momenteel nog maar weinig overeind, niet meer dan de gevel. Dit oude gebouw maakt plaats voor een nieuwe centrale openbare Ulo-schcol met nog een kleuterschool. Door het gemeentebestuur zal al het mogelijke worden gedaan om het nieuwe, grote openlucht-bad hij Kethel, nog voor de aanstaande zomer ge reed te krijgen. Zo verklaren B. en W. op vragen daaromtrent van de raadsleden. Overigens is er nog geen beslissing genomen, hoe dit bad ge ëxploiteerd zal worden; dit is nog een onderwerp van studie. Apothekers nachtdienst: Apt Rembrandt, Rembrantlaan 5. BelleD hij ongeval: G.G en G.D. Tuin laan 80. telefoon 09290, Gem Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend Iedere werkdag (behalve Maan dags en Zaterdags) van 7 tot 8,30 uur. Zondags gesloten. R.X. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Schiedammers uiten zich". Ge opend dagelijks van 2 tot 5 uur; ook op Zondag. Cult. Cont. Centrum Tentoonstelling schilderijen van Brands. Geo pend dagelijks 9 tot 6 uur, 's Zondags 11 tot 5 uur, 's Maan dags niet. Tot 9 December. BIOSCOPEN Passage. 2, 7 cn 9.15 uur: „Kou- we drukte". Monopole. 2, 7 en 9 uur: „Hye na's van het Wilde Westen". VOORSTELLINGEN Irene, 2.15 uur: Ver. v. Huis vrouwen, voordracht en film. Musis Sacrum, 3 uur: Receptie en 3 uur: Feestavond „Ons Be lang" Arcade, 8 utir: Muziekcorps Leger des Heils. Irene, 8 uur: Toneelavond Wijk VI N.H.G. Toonkunst, 9 tot 11 u. 's avonds: Fototentoonstelling „Schiedam in Beeld". Blauwe Huis, 8.15 uur: Vara- televisieclub. Geb' Chr. Soc. Bel., 8 uur: Lasclub Schiedam, lassen in de scheepsbouw. Marijke, 8 uur: Koopdemonstra tie Sperwerbonrt. Ti vol i, 8 uur: Telepathievoor- stclling. twee abstracte doeken. Niet ten on rechte heeft de heer Schwagerman een hele wand bestemd voor het werk van de overleden tekenleraar. Jan Hingman. Tekeningen, schilde rijen en etsen zijn traditioneel van opzet en uitvoering, maar temen de gelijk vakmanschap. De dfukkerij Bruno Cauwe heeft hier nog 'een paar mooie kleurplaten. Als men aan het slot aUes nog eens overziet, komt men tot de con clusie. dat er binnen Schiedams grenzen vaardige amateur-kunste naars wonen, die de algemene be langstelling verdienen van de be volking. Op vier, vijf en zes Januari a.s. zullen in de Koopmansbeurs de jaarlijkse officieuze Schiedamse ta- feltenniskampipcnschappen worden gehouden. Wij schrijven speciaal „officieus" omdat men in de Schie damse tafeltenniswereld niet de ti tel van kampioenschap aan dit tour nooi heeft gegeven. Aangezien men echter maar één tournoor jaarlijks in onze stad heeft, waar nagenoeg alle tafeltennissers van Schiedam aan deelnemen, kan men toch wel spreken van een tamelijk zuivere krachtmeting. Zodat de winnaar zich wel de kampioen van Schie dam kan noemen De strijd op dit tournooi gaat om de Parool-wisselbcker De vereni ging die de beste Prestatie boekt komt in het bezit van deze beker. Momenteel is de2e beker in het be zit von de vereniging T.C.K. De afdelingen waarvoor men kan inschrijven zijn: Groep l (le en 2c kt. N.T.T.B.). Groep 2 <3e kl. N.T.T.B.), Groep 3 (4e en 5c kl. N,T.T.B.) Groep 4 (Junioren tm. .17 jaar». Groep 5 (Nieuwelingen boven 17 jr.* Dit voor,wa{ betreft de en- liLpcVoer de dubbelspelen zijn de groepen. Groep 6 (le en 2e kl. Groep 7 Oïe 4e en 5e kl. cn nieuwelingen). Groen 8 (Junioren t.m. 17 jr.). Sluitingdatum van de inschrijving is 15 December. Voor ieder® groep zijn er twee prijzen Zoals uit bovenstaande blijkt kan dus iedere Schiedammer die geen lid is van een tafeltennis vereniging die aangesloten is bij de N.T.t.B ook inschrijven. Zij wor den dan ingedeeld in groep 5. Deze deelnemers kuimen zich laten in schrijven bij de onderstaande adres sen H. D. Bakkes, Lange Singel straat 91 h; J, A. Foncke. Geert Reinderstraat 28 a; K. Osterholt. Pendrechtsestraat 19 a en C. Marij- nen. Boerhavelaan 2c Het inschrijf geld bedraagt enkelspel 75 cent, dubbelspel 40 cent Junioren enkel spel 50 cent, dubbelspel 30 cent. De inschrijvingen worden naar volg orde van binnenkomst behandeld. Gezien de steeds groeiende be langstelling voor dit jaarlijkse tour nooi is het raadzaam tijdig in te schrijven, daar men dit jaar öen record deelname verwacht. De mo gelijkheid kan dan bestaan dat de laatste inschrijvers niet meer inge deeld kunnen worden. In de groe pen een twee en dri^. wordt ge speeld volgens poule-systeem er» daarna afvalsystecm In de overige Van 14 tot en met 21 December zal ook in Schiedam wederom de jaarlijkse ratten-verdelgingsaetie worden gevoerd In het kader van de landelUkse actie uitgaande van de Plantenziektekundige Dienst te IVage- ningen. Verdelglngsstof een Seyla-product in vorm van blokjes wordt gratis thuis bezorgd, indien men zich wendt tot het kantoor van de Gemeentelijke Reinigings- en Ontsmettingsdienst aan 'de Buitcnbavenweg 154 (tel. 68137). Inwoners van Kethel kunnen zich voor het verkrijgen van de verdel gingsstaf wenden tot de brigadier van politie, de heef J. KorpeL Er zullen voor deze actie door de Reinigings- en Ontsmattingsdrenst drie mensen worden ingezet, die het vergif dat alleen schadelijk is voor knaagdieren zullen ver spreiden. Daarbij zal niet alleen op aanvragen worden ingegaan Spe ciale aandacht zal worden besteed aan die wijken van de stad, die blijkens voorgaande jaren, het meest door ratten bezocht worden (omge ving Vlaardingerdijk en Hogeban- weg. de Gorzen en omgeving Pa rallelweg b.v.) Om de actie zo effectief mogelijk te doen verlopen, wordt de mede werking van de bevolking ingeroe pen. evenals voorgaande jaren. Men denkt daarbij aan debuurtvereni gingen, of andere verenïgingslicha- men, die niet het verspreiden en uitleggenvan het gif in bepaalde straten behulpzaam zouden kunnen zijn. Uiteraard heeft het verdelgen van de ratten in een enkel huis weinig zin, als daarnaast nog hui zen staan, die niet bij de verdel gingsactie betrokken zijn, terwijl er toch ratten zijn. Het verspreiden bij de buren is dus ook een eigen belang. Overigens is de strijd tegen de ratten in plaatsen als Schiedam bij zonder moeilijk aangezien schepen w er ongewild voor zorgen, dat er ook lieden. steeds nieuwe aanvoer van ratten is. Bij uitbreidingsplan In verband met de ontwikkeling van de stad zullen binnen enkele jaren de volgende bruggen tot stand moeten komen en wel in deze volg orde: de Noordvestbrug, twee brug gen over de Poldervaart, een brug in het verlengde van de Broersvest bij het Proveniershuis, en een brug in het verlengde van de Prof. K.O.- laan. In aansluiting daarop zullen de volgende verbindingen moeten worden gemaakt: het doortrekken van d" Burg. van Haarenlaan tot aan de Prof. K. O.-Iaan, een weg aan de overkant van de Schie van de Broersvest af onder de spoor lijn en de Rijksweg 20 door naar het industrie-terrein, een weg van de Grote Markt over de Ooievaars- brug en de Noordvestbrug naar Nieuwland en een weg van de Nieuwe Haven bij de Vlaardinger- poort, onder de spoorlijn naar Vlaardingen door en over de Pol dervaart naar het nieuwe sport velden-complex. Zo geven B, en W. tekennen in de Memorie van i groepen wordt alleen afvalsysteem j Antwoord op vragen van raads- gespeeld. toegangswegen naar dit zwem- zullen echter niet' tijdig gereed zo voegen B. en W. er bij. De reidende werkzaamheden zijn tyaig begonnen, maar men heeft met allerlei moeilijkheden te kam pen gehad, vooral de slechte bodem gesteldheid was een groot bezwaar. Met de bouw van een nieuwe brug over de Foldervaart zal spoedig be gonnen worden. Proefpalen zijn reeds aan weerszijden geheid. Ook met de toegangswegen tot de nieuwe sportvelden ten westen van de Poldervaart is het sukkelen. Langdurige besprekingen zijn hier over gevoerd, maar nog kan niet gegarandeerd worden dat de wegen gereed zijn, wanneer de sportvelden in gebruik genomen kunnen worden. Getracht zal worden om ten ge- rive van de voetgangers nog een eenvoudige voetbrug over de Pol dervaart te maken. Wanneer het verkeer over de Schiedamsewegdoor het gereedko men van de sportvelden en 't zwem bad drukker wordt zal de onbe waakte overweg daar een groot be zwaar worden. Daarom wordt over wogen of de overweg niet vervangen kan wórden door 'n viaduct, dat dan komt in de nog aan te leggen weg van de Vlaardingerpoort—Nieuwland —brug over ae Poldervaart Boven dien zal de Schiedamseweg nog ver breed worden. Dit zal gelijktijdig ge beuren met de aanleg van het riool van het zwembad naar het gemaal Nieuwland. Momenteel zijn drie sportterreinen vrijwel gereed eh door "terrein-des kundigen van het NOC goedgekeurd. Voorts zijn in het afgelopen najaar twee terreinen bezood (Bespeelbaar najaar 1956) en twee ingezaaid (be speelbaar najaar 1957). Overwogen wordt nu om volgend jaar een deel der overige terreinen van dit sport complex mechanisch en. bij uitbeste ding aan te leggen. Geen van deze terreinen is reeds uitgegeven maar dit zal spoedig het geval zijn. De huidige hoogconjunctuur is waarschijnlijk debet aan het feit. dat bij grote groepen van de sa menleving een zekere lauwheid in de belangstelling bestaat voor de grote maatschappelijke proble men, meende mevr. G. Bos-Van Ringen, voorzitster van de Vrou wengroep PvdA gisteravond in het Volksgebouw, waar do „Vrouwen dag" is gehouden. Verder gaf 7.i. nog een beeld van dc in het ver leden gevoerde strijd voor betere sociale voorwaarden, de oprichting van de Sociaal Democratische vrou- wer.elub na de oorlog, waaruit vningszins gewijzigd de' Vrouwen groep is voortgekomen. Daarna heeft het Rotterdamse ge meenteraadslid mevr. J. Dokht:y- zen-Zeehuizen een breedvoerig en interessant betoog gehouden over het onderwerp „Geen armoede en onwetendheid in een wereld van welvaart en kennis", waarbij zij 'n grote hoeveelheid feiten-materiaal opspoot. Haar belangstelling was voorna melijk internationaal gericht en wel op de plannen die ontworpen zijn voor de ontwikkeling van de achtergebleven gebieden. Door Unesco en W.H.O. wordt veel ge daan, maar de verbeteringen zijn nog maar nauwelijks merkbaar. De zorg van deze gebieden is een in ternationale verantwoordelij kheid, zoals ook Kóningin Juliana het deze zomer heeft gesteld. Na de pauze kwam het Vïaarding- se toneelgroepje De Fakkel op het toneel met het blijspel „Professor Daantje". Een geslaagde opvoering. La Matinate, de Schiedamse- man- dolinegroep, deed daarna enkele werken uit haar repertoire noren. Met gemeenschappelijke zang werd deze grootse avond besloten. Burgerlijke Stand GEBOREN: 21 Nov., René, W. L. Bastian en E. Vaas. OVERLEDEN: 19 Nov., Henrichs, 2 mnd. J. D. D. Internationale Rubberproducten N.V. te Rotterdam heeft in Vlaar dingen in de Grote Vettenoordsepol- der grond in erfpacht aangevraagd met de bedoeling daar een kantoor en fabriek te bouwen. Het ligt in de bedoeling tz.t. het gehele bedrijf naar Vlaardingen over te. plaatsen. Ter plaatse van zijn huidige vesti ging was een dringend gewenste uit breiding onmogelijk. Heden overleed, zacht én kalm, onze lieve, zorg zame Moeder, Bchuwd- moeder, Grootmoeder, Zuster, Behuwdzuster en Tante MAARTJE PAPENHUIJZEN— DE KOK, oud 82 jaar. Uit aller naam: A. M. E. Papenhuijzen Voorburg, 21 Nov. 1955. Condoleance-adres: van Halewijnplein 44. Liever geen bezoek. De teraardebestelling zal plaats vinden te Schie dam, de 25e November 1955; aankomst aldaar op de Algemene Begraaf plaats te 2.45 uur. Vertrek van het ziekenhuis „St. Antoniushove" te 1.45 uur. <44, rSb. «Ru Vijftig schilderijen in auto gevonden Vijftig schilderijtjes, getekend met de naam Z. Wensing, vond een auto bestuurder gistermorgen in zijn volkswagen, die geparkeerd stond voor het postkantoor in Schiedam. Daar hij met de schilderijen niets uitstaande had, is kennelijk een ver gissing in het spel. De Schiedamse politie verstrekt de nodige inlich tingen. Morgenavond 8 uur wordt in het Gereformeerde Jeugdhuis, Lange Haven 97, door de Oud-Gerefor meerde Kerk een Dankstond voor het Gewas gehouden. Voorganger is ds F. Luytjes. Te koop aangeb. Van Gelder's Bonthandel, Gallleistraat 56, hoek Mus- senbroekstraat, voor hard board, triplex, enz. Wtf be zorgen thuis. Tel, 69920. Te huur gevraagd j| Echtpaar z.k., beide b.b.h.h. zoeken voor zo sp. m. onge meubileerde kamers met kook. en stookgelegenheid, voor ten hoogste 2 jaar. Hoge huur geen bezwaar. Br. no. S 430 bur. van dit blad. Fotografie Voor pasfoto's ^aar K.. >/an Vuuren, Hoogstraat 106, tel, 66720 In spoedgeval desge wenst in .1 uur klaar. Diversen Voor alle schoenreparatie ls Bata beter en voordeliger. Spoedreparaties klaar ter wijl U wacht. Hoogstr. 111. Vanaf 30 ct per kg lompen en de hoogste prij2en voor alle soorten metalen en af valstoffen, alleen bij W. Jan sen, Noord vest t.o. 117, Dam laan 50. tel. 68134, Weggelopen Ten gerieve van onze lerers hebben wij de mogelijkheid opengesteld om onder de ktelne advertenties tegen een vergoe ding-. van f 0.25 administratie kosten, annonces op te nemen tol een maximum van 20 woor den voor verloren voorwerpen, en weggelopen huisdieren, Deze advertenties kunnen uitsluitend tegen contante betaling aan ons bureau worden opgegeven. voor magazijn werk en lichte administratie. COHN'S WIJNHANDEL N.V. WILLEMSKADE 1 SCHIEDAM X GEVHAAGD: min. leeftijd 25 jaar, die behalve een goed typiste met inzicht in het werk, ook iemand is, die haar taak serieus opvat. Eigenhandig geschreven sollicitaties aan N.V, W. A Hoek's Machine- en Zuurstoffabriek, Havenstraat 19, Schiedam. Mannen, die houden van *tt „jonge", vinden in Claeryn een bijzonder ge noegen. Claetyn is een lekkere „lichte" borrel. Tintelend fris van smaak. Vraag de fles dieU„pafct". DUBBÊLCEBEID per liter Exd ft Uit dc distilleerderijen san de Erven Lucas Bols, Amsterdam Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1