Uitbreiding van opslagplaats Meer „GU LF '-olie zal door de Willielminaliaven lop en Tankauto's brengen stook olie door heel Nederland TCK brengt Emos eerste nederlaag toe i Wt'Hl GEVARIEERD EN KNAP BEELD VAN SCHIEDAM Hermes gaat naar Helmond Moderne beeldhouwkunst moet men leren zien TAFELTENNIS Voordracht en film voor Huisvrouwen Geslaagde receptie en feestavond Ons Belangviert geanimeerd haar 25-jarig bestaan Foto-tentoonstelling geeft: Winnaars moeilijk aan te wijzen SCHAKEN E.S.S. wint van Sliedrecht 121 bekeuringen Met Oud-strijders naar de Rivièra Burgerlijke Stand Ik I Coniact-avond van „Jong Harmonie" Shelltanker Kara in dienst gesteld Lezing voor Museum-vrienden „Oud-Malhenesse" presenteert zich Het klinkt misschien erg stedelijk-chauvinistisch, maar eigenlijk kunnen we* toch wel zeggen dat ook Schiedam een „olie-haven" heeft (al is het maar een kleintje), waar geregeld een vloot van tankschepen komt aanleggen al zijn het maar kleine tankertjes. Deze „olie-haven" vindt men nl. in het wes telijke deel van de Wilhelmina-haven aan de Admiraal de Ruy- terweg waar de schepen meren aan de steigers van de Gulf Oil' (Nederland) N.V., die hier zijn opslag- en distributie-bedrijf heeft. Dit is ook een van de bedrijven rond de Wilhelmina- haven die zich krachtig aan het ontwikkelen zijn. „Zo snel, dat het nauwelijks bij te benen is", vertelde ons de bedrijfsleider, de heer L. Vinke. Vanuit Schiedam wordt namelijk verbouwingen staan op het pro- heel Zuid-Holland voorzien van de Gull olie-producten en voor wat be treft de stookolie zelfs heel Neder land. Zo beschouwd is de Schiedam se „olie-haven" voor de Gulf Oil (Nederland) N.V„ een onderdeel van het Amerikaanse wereld-con cern, waarvan het hoofdkantoor in Pittsburgh is gevestigd, wel een belangrijk distnbiitie-centrum. Vrijwel dagelijks komen hier dc olïelichters meren die de stook-olie, de benzine, de petroleum en de an dere olie-producten aanvoeren van uit Pernis, terwijl van hier uit ook weer de kleine nvier-tankertjes van zo'n 60 ton vertrekken, die de Pro ducten langs de waterwegen ver spreiden. Zij brengen 4 a 500 ton per maand rond. Veel belangrijker voor de distri butie is echter de „vloot" van totaal 24 tank-auto's die maandelijks liefst -22.000 ton over de weg afvoert. Bij - dit -wagenpark treft- men acht weg- reuzen aan die liefst 16.000 liter kunnen bevatten. Vrijwel continu daveren deze rijdende tankers over Nederlands wegen, van Maandag morgen af tot Zaterdagmiddag toe en het is geen uitzondering dat een tank-auto 3500 km in een week af legt. Zij voorzien de Westlandse kwekers van stock-olie, maar ook de Twentse en Tilburgse industrie. Het is dan ook ec-n druk bedrijf daar tussen dc Wiihelminahavcn en de Adm. de Ruyterweg in. In 1953 vestigde de Gulf Oil zich m Schie- d m na overname van de N-V. Olie Handelsvereniging _cn Schellings Oliehandel, maar direct begon dit centrale distributie-punt zich te ont wikkelen. Dit blijkt o.a. wel uit het feit dat het personeel zich uitbreid de van 20 man tot hét huidige aan tal van 130. Terreinaankoop Anderhalf jaar geleden kwam do distributie er nog bij van de ver schillende soorten benzine en daarna de smeerolie, zodat men nu finaal uit de bestaande ruimte is gegroeid. De noodzakelijke uitbreiding werd aanvankelijk gezocht in de richting van een terrein aan de overkant van de Adm. de Ruyterweg, maar dit bracht het bezwaar van een de centralisatie van het bedrijf met zich en zo een moeilijker controle. Bovendien had Wilton-Fij en oord graag de beschikking gehad over dit ten ein gramma. De huidige magazijnen, tot de laatste vierkante meter vol gepakt met de honderden soorten oliën en vetten die door de Gulf in de handel worden gebracht (de heer Vinke gaat er prat op dat er olie of vet voor elk denkbaar doel wordt verkocht, ook „ui er-vase line" die de boer helpt bij het melken van z'n koeien), worden verplaatst naar de nieuwe terreinen. Hier komt ook 't kantoorgebouw en de opslagplaats voor smeerolie, die dan aanzienlijk zal worden uitgebreid. De belangrijkste verbetering be treft de „oversiag"-plaats waar de oliën uit de grote opslagtanks wor den overgeheveld in de tank-auto's. Dit moet altijd in een hurrie gebeu ren, om tijd\erlies door bet wach ten van de tankauto's te voorkomen Vroeger kwam het voor dat de wa gens m lange rijen stonden te wach ten om met stook-olie gevuld te worden. Koitgeleden is de vulcapa- citeit verhoogd van 80 tot 200 ton In deze tanks van de Gulf Oil (Nederland) N.V. aan de Wtlhel- mmahaven toerden de olie-pro- du eten, uonuit Pernis aangevoerd opgeslagen om later gepompt te worden in de tankauto's, die voor de verdere distributie zorgen. Er komen in de toekomst nog enkele en grotere tanks by. stook-olie per uur, zodat dit bezwaar is opgeheven. Overigens is stook olie een moeilijk-handelbare olie, die tot een temperatuur van 60 gra den verwarmd moet worden, wil hij oppompbaar zijn; bij 25 graden is het een dikke teer-achtige brei. De opslagtank wordt dan ook voortdu rend op temperatuur gehouden, ter wijl de pomp-leidingen zwaar ge ïsoleerd 2ijn. Ook de tankwagens zijn voorzien van een isolatielaag van 10 cm dikte. Door een handig systeem van a£- en aanrijden zal de overslag na de uitbreiding vergemakkelijkt kunnen worden, wat het tijdverlies vermin dert. De opslagruimte wordt vergroot door het plaatsen van enkele tanks van 3000 a 1500 ton, in het bijzon der bestemd voor het „schone" pro duct, dat is benzine, petroleum, enz. Dit betekent een aanzienlijke uit breiding, daar er thans maar zeven tanks zijn (waarvan 5 voor stook olie) met een totaal capaciteit*van 1500 ton. Er bestaan dus wel grote uitbrei dingsplannen bij de „Gulf". Het moet ook wel, want de vraag naar de Gulf-producten neemt steeds toe. Zo is vorige maand 3500 ton meer gedistribueerd dan in October van het vorige jaar. Als de uitbreiding echter in hetzelfde tempo voort gaat, dan is men over een jaar-of zes weer te klein behuisd. Dan zal echter uitbreiding niet meer moge lijk zijn, althans niet aan de Wil- helmïnahaven. Dit is echter een zorg van later tijd. Voorlopig zal de voorgenomen uitbreiding bijdragen tot een drukker verkeer in Schie dams enige haven. In dc eerste klasse heeft TCK het ongeslagen Emos uit Zwyndrecht een flinke nederlaag toegebracht. Het spel van de bezoekers viel wat tegen. Zoals Esmos TLK partij gaf, zou men niet vermoeden dat dit team onge slagen aan het hoofd in' haar afdeling van de eerste klasse ging. Emos mag nog van geluk spreken dat bij TCK Wim de Winter niet in al te beste vorm stak. Anders had Emos met 10—0 naar huis kunnen vertrekken. Nu konden zij door twee overwinningen hun nederlaag tot 82 beperkt houden. Jan Plooy en Loek Verlinde won nen ieder hun drie partijen. Vervol gens wonnen Wim de Winter en Jan Plooy ook het dubbelspel. Door deze overwinning krijgen onze stadgeno ten thans goede kansen op de kam pioenstitel. West 1 en Xerxes 2 zijn hun grootste rivalen- In de eerste klasse spelen Ready en NO AD pas Zaterdag hun wedstrijden. In de tweede klasse komt FTTS he denavond achter de tafel. Het moet voor de teams in de afdeling van dracht 3—TCK 2 4—6; NO AD 2— DWL 1 7—3; NO AD 3—Americano 1 73. Derde klasse: Wilton 2Tava 2 10—0; West 2—TCK 3 1—9; TCK 3— Nationale 2 10—0; DWL 2—Ready 3 5—5; HOV 1NO AD 3 7—3. Vierde klasse: NOAD 6—Tediro 2 4—6; TCK 4—Pijn werk 1 82; TCK 5Shell 4 64. Vijfde klasse: Overschie 6—Wil, ton 3 1—9; Wilton 4Nijverheid 3 4—6; TCK 6—Steinweg 3 4—6; NOAD 7GMTTC 6 6—4. Het programma voor de eerste teams voor de volgende week is. Dec.: Ready 1—Elan 1, sanvarr 2, cantine werf Wilton, Vlaardinger- dijk. Vierde klasse: TSF 1 is volgende week vrijaf. Wilton in de derde klasse wel een Efion week w"s Wiltonw bezoek bij Derde klas 1 Dec.: Wilton 1-Lafarao CB 3 en ook hier werd door Wilton weer de grootst mogelijke overwin ning behaald, het werd weer 10—0 voor onze standgenoten. Het Wilton- team stevent recht op het kampioen schap af in hun afdeling, i joci CCJ. i In de vierde klasse moest XbF ai gemaakt kan "worden met dG uit- weer een nederlaag incasseren. Dit breid mg, terwijl medio volgend jaar team, dat regelmatig gewijzigd is, de beschikking wordt verkregen kwam nu uit met Kees Bik, Aad Bai- over het gehele terrein. lyns en Daan van Schooneveid Tb* mocht van geluk spreken dat Bik TTirbrpiflin" 1 met verlof thuis was, anders had tsï uiLuicriu "o,een grotere nederlaag geleden. Bik naast de Gulf gelegen terrein verkopen. Het grote voordeel bier van is niet alleen dat nu een aan eensluitend emplacement kan wor den verkregen, maar bovendien ligt denieuwe uitbreiding aau de wa terkant, zodat de aanleggelegenheid ook vergioot kan worden. Gehoopt \-ordt dat nog dit jaar een begin Aanzienlijke veranderingen en Een olie-Jicfiter lipt aan de stei ger by cte opslagplaats van de Gulf Oil (Nederland) W.y_ aan de Wilheljninafraven. fïij voert de olie aan van Per nis. Het kleinere scheepje finks is een zg. „leur- lichter' waarmee de olieproduc ten op het urater aan cie ma7i ge bracht worden. wist namelijk in deze wedstrijd tegen Favoriet 2 twee partijen te winnen. De einduitslag werd hierdoor 8—2 voor Favoriet. TSF zal de zaken wat energieker aan m<?eten pakken, wil len onze stadgenoten niet naar de vijfde klasse degraderen. De uitslagen in de diverse klassen zijn als volgt: tweede klasse: Een- In samenwerking met de Commis sie voor Huishoudelijke en Gezins- voorlichting heeft de afdeling Schei- dam van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen gisteren een bij zonder interessante en leerzame mid dag georganiseerd in Irene. Mejuffrouw Lugtmeijer van het Voorlichtingsbureau van de Voe dingsraad hield een causerie over het onderwerp „Goed eten en slank blij ven". Het voorschrijven van een dieet liet spreekster aan de dokter over, maar wel gaf ze aanwijzingen voor het kiezen van voedingsmid delen, die niet direct aanzetten en. toch voldoende waardevolle calo rieën bevatten. Een prachtige kleurenfilm „Van Tuin naar Tafel" vormde een goede aansluiting op het betoog. Men zag de groenten op het land, het vervoer per schip naar de veiling, de afslag, het werk van de groentehandelaren en tenslotte het bereiden in de keu ken, waarbij speciale aandacht werd besteedt aan het fruit, en. het berei-- den van rauwkost en slaatjes. De presidente van de Ned, Ver. van Huisvrouwen, mevrouw A. N. Boteren brood-Blanken, sprak een openingswoord. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Schiedamse Vereni ging van Kleinhandelaren In Aard appelen, Groenten en Fruit „Ons Belang" vond er gisteren een receptie plaats In de foyer van Musis Sacrum, 's Avonds werden talrijke aanwezi gen op amusante wijze bezig gehou den In de zaal van Musis Sacrum, waar de Cabaret-revue „Kolder" werd gepresenteerd. De feestcommissie (bestaande uit de heren A, D. v. Oosterhout, H. J. Saas en C. v. d. Kaag) heeft er voor gezorgd, dat de viering van het 25- jarig bestaan van „Ons Belang" bij zonder feestelijk is verlopen. Velen (onder wie de directeur van Sociale Zaken, de heer J. Oostlander en de secretaris van de K.vJC., de heer A. v. d. Minne) kwamen het bestuur van „Ons Genoegen" 's mid dags persoonlijk gelukwensen met dit heugelijke feit. Naast het Schie damse toestuur voorzitter, de heer „Een geslaagde tentoonstelling van prima materiaal, waarin de deelne mers aan de fotowedstrijd behalve het mooie plaatje iets van zich zelf hebben gelegd." In deze geest sprak de voorzitter van de Schiedamse Gemeenschap, de heer M. Holl, gisteravond btj de opening van de foto tentoonstelling Schiedam in Beeld" in het gebouw van de Nederlandse Protestanten Bond. En daarmee zei hij geen woord teveel over deze ten toonstelling, georganiseerd door de Sdiiedamse Gemeenschap en de Stich ting Algemene Fotokring Schiedam, die tot en met 26 November voor het publiek geopend is. De 46 deelnemers aan de foto wedstrijd hebben in totaal 175 fo to's ingestuurd, waaruit een over zichtelijke tentoonstelling is opge bouwd. Bovendien is in een apart vertrek werk te zien van leden van de AFK. Rijp en groen is vertegen woordigd op deze tentoonstelling, die in zijn geheel een aantrekkelijk beeld van onze stad geeft. Dat de zelfde „hoekjes" meer c'an eens ge fotografeerd zijn, was niet te ver mijden en vormt hoegenaamd geen bezwaar. Vele deelnemers hebben hun werk niet afgedaan met een tra ditioneel, schilderachtig plaatje, maar hebben terdege rekening gehouden met het spel van lijnen en schaduw, zodat menig stadsdeel vanuit een welgekozen gezichts hoek oen bijzondere belichting krijgt. De resultaten van deze verheffende vrije tijdsbesteding mogen gezien worden. We kun nen ons voorstellen, dat de jury gevormd door de heren F- Nie- stadt, B. Hesper, H. v. Rossem, J. Simmons en M. Holl zich voor een bij zonde/ moeilijke taak gesteld zag bij het aanwijzen van de prijswinnaars. Daar bij de opdracht aan de deel nemers de nadruk was gelegd op „Schiedams", moesten verschillende uitstekende foto's lager worden aangeslagen, omdat ze niet een ty pisch en duidelijk herkenbaar Schiedams stadsbeeld te zien ga ven. Verder heeft men foto's onder- jebracht in twee rubrieken: voor beginners en voor gevorderden. BÜ de gevorderden sleepte Ir G. den Butter de eerste pr(js in de wacht met een bijzonder knappe montage-foto, waarin een beeld van de Lange Haven (het oude) symbo lisch bedreigd wordt door een machtig havcnbeeid (het nieuwe). De tweede prys werd toegekend aan A, Meulstee voor een uitste kende foto, waarop een jongetje vanuit de Emmaflat uitziet over het wyde land. Een gelukkig mo ment bracht twee zwarte nonnen scherp in beeld tegen het wit van de HAV-Bankmuur en daarvan maakte G. Faasse zonder geluk een bijzonder geslaagde foto, ■aarvoor Mi de derde prys kreeg toegewezen. We vermoeden, dat hij nog ho gere ogen gegooid zou hebben, in dien het duidelijker „Schiedam" was geweest. De vierde prijs was voor A. Algra (beeld Amsterdamse Bank), de vijfde voor een onbe kend Iemand (motto: het taaie on gerief) en troostprijzen voor A. F, "Wiegel en M. de Puyt. Het waren zeker niet allen Schie dammers, die de prijzen in^ de wacht sleepten, evenmin als bij de beginners. Daar kreeg tnej. W. Groeneveld uit Vlaardingen de eer- Hermes-DVS hééft tegen het on deraan de lijst staande Heracles een veer moeten laten, na een zeer te leurstellende wedstrijd. Het elftal had een duidelijke off-day. Het elf tal speelde practisch zonder mid denlinie. waardoor alle verband ontbrak en het middenveld werd prijsgegeven. Hieraan moeten wij het falen van de ploeg in hoofd zaak wijten. De blauw-witten mogen zich ge lukkig prijzen, dat de directe con currenten evenmin tot de volle winst kwamen. Ook Wageningen speelde gelijk, terwijl het_ Gooi en de Baronie haar wedstrijd veno ren. Vooral de nederlaag van het Gooi is opgevallen, omdat de Hil versummers verloren van Helmond, de club, waar Her mes Zondag a.s. op bezoek gaat. Door deze over winning heeft Helmond de koplo pers tot op twee punten benaderd, hetgeen betekent, dat onze stadge noten een uiterst belangrijke ont moeting tegemoet gaan. Een nederlaag kan dusr betekenen, dat de Schiedammers één of meer plaatsen op de ranglijst zullen zak ken. Dat de Hermes-jongens een zeer zware wedstrijd tegemoet gaan, behoeft dus geen betoog en om zonder kleerscheuren in Schiedam terug te komen, zullen zij de zaken heel anders moeten aanpakken dan afgelopen Zondag- Een verovering van het middenveld is een eerste vereiste. Doch een elftal heeft niet iedere week een off-day en daarom is Hermes-DVS dus niet kansloos. Het 2e elftal heeft weer eens een vrije dag. Improductiviteit was de oorzaak, dat Hermes-DVS 3 voor Unitas 2 met 2—1 de vlag moest strijken, maar dit elftal krijgt Zondag een kans om zich te herstellen tegen DFC 3. Het vierde verloor kansloos met 30 van CKC 2 en krijgt het a.s. Zondag tegen stadgenote Excelsior '203 weer niet gemakkelijk. Deze wedstrijd wordt om 12 uur ge speeld op het terrein van Oudedijk. Donateursavond van L. des H.-muziekkorps Vöor de uitvoering van het Mu ziekkorps Schiedam van het Leger des Heils Woensdagavond in Arcade bestond grote belangstelling. Behalve van muziek konden de aanwezigen op deze donateursavond bovendien gemeten van de film „Kasper zoekt een vader", waarin luim en ernst beurtelings de boventoon voeren. Na de samenzang en het gebed en een inleiding van majoor J. H. Drcntjc, zette het muziekkorps in met de mars „Toortdragers" van Eric Ball. Vervolgens klonken realm der Dankzegging, in een transcriptie van A H. Jakeway, de meditatie Irish van M. F. Galvert, de recitatie van P. Verdam: Dito-Dito, selecties van R. F. Cresswell en E. A. Smith, de mars In des Konings Heirbaan en tot slot een marstmale. Onder de bekwame leiding van kapelmeester Ale wijn van Culik gaf het muziek korps een goede vertolking van deze muziekstukken. Op de hem eigen amusante wijze wekte majoor Prentje de aanwezigen op om de collecte niet te vergeten. ste prys voor een sprekende foto van een steegje op wasdag. Twee de pr(js: J. A. Zonneveld, derde prijs T. Verkade, vierde prijs H. J. Lindehof, vyfdc prijs L. Clements erf troostprijs D. Groeneveld, Behalve van deze prijswinnaars was er nog heel Wat te zien, dat de moeite meer dan waard was, maar dat niet helemaal aan de gestelde eisen met de nadruk op Schiedam voldeed. We den ken aan de foto van boven af Van de Koemarktbrug met auto (fraaie schaduwwerking), aan het beeld van de Maasboulevard (mooie lucht), aan de marktkoop man met vrouw, en foto's van glaswerk. Ook bij de foto's van de leden van AFK, minder beperkt door de keus, zijn heel goede dingen ie zien (Zwarte Piet bij ,bed van kiyd!). In zijn openingswoord wees de heer Hol} op de goede samenwer king, die er sinds Jaren bestaat tus sen de Algemene Fotokring en de Schiedamse Gemeenschap, zoals ook uit de organisatie van „Schiedam in Beeld" weer blijkt. Jammer vond hij het dat de tentoonstelling niet in het Stedelijk Museum, gehouden kon worden, zoals aanvankelijk de be? doeling was. Eigenlijk hoorde de tentoonstelling nog thuis onder de manifestatie Fiësta Parade, maar door omstandighedenmoest de ex positie worden uitgesteld. Bij voorbaat kreeg de Algemene Fotokring Schiedam opdracht om voor de vacantieweek 1956 voor nieuw fotomateriaal te zorgen, maar dan met als onderwerp de scheep vaart en dc scheepsbouw. ESS heeft de competitiewedstrijd tegen Sliedrecht na een inspannen de en sportieve strijd gewonnen. In spannend omdat de punten zeker niet cadeau gekregen zijn. en spor tief omdat de wedstrijd in een har monieuze sfeer plaats vond. Het treffen tussen beide tiental len was van groot belang voor de bezetting van de bovenste plaats. Immers Sliedrecht heeft thans twee punten uit drie wedsryden en ESS IJj punt uit twee wedstrijden. De uitslag werd 63 De persoonlijke resultaten waren: ReitsmaDe Vries 10; v. Eden Parel JanssensVisser 10; den UijlKoppelaar 10; Eermg— Vermaas 01; PenningScheer- meyer Vy—AA', Bijloode Groot 0 1; Geurtsen—Kamerman I0; Slah- licKoorcvaar V;14\ v. d. Velde —Visser 1—0. De uitslagen m de winterwed- stnjd waren: Groep 1: Bijloov. d. Velde IA V.den UijlReitsma 01. "Groep 2: Ahrensv Etten 10; BrouwerAhrens 10; Immerzeel Groen Jr "1—0. Groep 4: TimmersSmits 0I; Har te veldv. Leerdam 0—1. In de percentagewedstrijd waren de uitslagen: KleinendorstTim mers 10; PenningGroen Sr 10; v. Dijkv. Grootveid *ASlag molenKoster 1—0; v. Dijk—Mar- bus 10. De politie heeft gisteren m totaal 121 processen-verbaal opgemaakt voor verkeersovertredingen. Bij de contróle op de verlichting in het kader van de landelijke verkeers- actie, die 's avonds ts gehouden wer den 107 bekeuringen gemaakt, waar van 93 voor onvoldoende of geen verlichting. CJMV -filmavond De komende periode zal de Fede ratie van de Schiedamse C.J.M.V.'s in samenwerking met de Commissie voor het Jongemannenwerk in ge noemde Federatie enkele avonden organiseren met een cultureel ka rakter. De eerste na de startavond, 2a l worden gehouden op Vrijdag 25 No vember a.s. des avonds om 8 uur in da Grote zaal van gebouw „Irene" te Schiedam. Daar zal de bekende film worden vertoond „Ik ben met U", C. v. d. Hoeven, secretaris, de heer H. J. Baas en penningmeester, de heer J. v. d. Heiden was ook het volledige (dagelijks) hoofdbestuur gezeten. Na de receptie begaf men zich ge zamenlijk aan tafel om de inwendige mens te versterken. En toen was het moment van de feestavond aange broken. De heer V. d. Hoeven opende de avond met een hartelijk woord van welkomst. Hoewel de idealen, die de vereniging zich gesteld heeft nog niet alle verwezenlijkt zijn, is er toch 'al veel bereikt. In de toekomst zullen er nog de nodige stappen ge daan worden, voor verbeteringen en vernieuwingen, die de détailhandel ten goede zullen komen. Met de 60 handelaren, die lid van de vereni ging zijn, kan gezegd worden dat vrijwel alle Schiedamse groentehan delaren georganiseerd zijn. De voorzitter van het dagelijks hoofdbestuur sprak vervolgens nog een opwekkend woord. Bijzonder veel genoegen beleefden de aanwezigen aan de cabaret-revue „Kolder", gepresenteerd door het Amusementsbureau Invatou. The Three Jacksons hielden hun reputatie hoog met vrolijk accor- .deonmuziek, die de zaal (al zingend) in de beste stemming bracht. Voor de rest, een gevarieerd programma, zorgden het zangduo Van Heelsber- gen (waarvan de vrouwelijke helft zeer hoog en zeer laag kan afstem men), de komiek Nicky Nobel, de zingende optimist Bernard Barends en de vaardige pianist Joop Schro der. Als verrassing kreeg het publiek nog de verbazingwekkende manipu laties te zien van de wereldkam pioen goochelen, Fred Kaps. De al gehele leiding berustte bij de heer A. H. Hageraats. Een gezellig bal op de muziek van Maarten Slavenburgs Band was het besluit van deze geslaagde feest avond. Dinsdagavond hield de afd. Schie dam van de Nederlandse Bond van Oud-Strijders en dragers van het Mobilisatie-kruis haar jaarlijkse to neelavond in Musis Sacrum voor le den en donateurs. De avond werd geopend met een vaandelgroet en het spelen van het Wilhelmus, waarna de voorzittende heer P. van Rijn een kort openings woord sprak. Vervolgens bracht het Schiedams Toneel 'het blijspel „Ro mance aan de Rivièra" voor bet voetlicht waarmee de zeer vele aan wezigen zich kostelijk hebben gea museerd. Uit het spontane applaus bleek, dat het spel zeer in de smaak viel. Na afloop van de voorstelling werd nog menige dans gemaakt, be geleid door de Wimacri's Geboren: Maria G. AU d.,v. C A. J. M. van Leeuwen en A. de Koek; Maria G., d.v. J. J. v d. Heuvel en M. G. van Rijswijk;' Cornelia J., d.v. L. C. Visser en J. P. Schoon- akker; Johan N. P., z.v. P. M. Hof man en J. F. D van Rysbergen. Overleden: J, van Walsum 51 jri C. I. A Kemper 21 jr; -A. C. W. Hickendorff SI jr wed. van T. J. H Mouwens. De Dilettant speelt „Het lied van de zee" De Algemene Toneelvereniging „De Dilettant" zal Zaterdagavond aanvang 8 uur. in Musis Sacrum „Het lied van de zee" van A. v. d. Lugt opvoeren. De regie berust bij de heer J. Nijs; muzikale verzor ging: Les Rodeurs. Rembrandt, Rembrantiaan 5. Belten Dy ongeval. Lt G ei. uil Tuin laan 81) iele luim n«z.<i Gem (l pen bare Leeszaal en im.lio theek Lange Haven jeopen.i iedere werkdag «behalve Maan dag) van 9 3U tor 4 30 uui en Iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 toi 830 uur Zondags gesloten R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8 30 uur. Zondags gesloten Stedelijk Museum; tentoonstelling „Schiedammers uiten zich". Ge opend dagelijks van 2 tot 5 uur; ook op Zondag. Cult. Cqnt. Centrum Tentoonstelling schilderijen van Brands. Geo pend dagelijks 9 tot 6 uur, *s Zondags U tot 5 uur, 's Maan dags met. Tot 9 December. BIOSCOPEN Passage 2 uur: „Kouwe drukte". Monopole. 2, 7 en 9 uur: „Hye na's van het Wilde Westen". VOORSTELLINGEN Irene, 8 uur: Contactavond be scherming Bevolking. Musis Sacrum, 8' uur: Kath. Kring, Het Ned. "Kamerkoor. Passage, 8 uur: Vara-propagan- da-feestavond. Toonkunst, 7.30 tot 10.30 uur: „Schiedam in Beeld". Geö, Chr. Belangen Kelhel; To neel „Huis vol herrie". „Jong Harmonie" en de ouders van deze knapen waren Dinsdagavond in de grote zaal van het gebouw voor Christelijke Sociale Belangen om te luisteren naar een uiteenzetting van de algemene voorzitter, de beer D. Krommenhoek. Deze vertelde wat de bedoeling was van het werk van en voor de jongerengroep van het tamboer- en pijpercorps. Jong Har monie telt nu ongeveer 60 leden van negen tot zestien jaar. Kort ge leden is een tiental naar de senioren overgegaan en een twintig jongens konden als nieuw lid worden inge schreven. Groei en bloei zit er wel in deze onderafdeling. Getracht zal worden zoveel mogelijk de aller jongsten voor het corps aan te trek ken, omdat de langere leerperiode als voorbereiding zo nuttig is. Na de causerie over het streven van Har monie kregen de talrijke aanwezigen een fraaie natuurfilm te zien over de ongerepte staat van het bekende reservaat in Zmd-Afrika, het Paul Krugerpark. Op 24 en 25 Februari geeft het tamboer- en pijpercorps een grote uitvoering in gebouw Ar cade, waarbij ook de jongerengroep zich zal weren. - ROTTERDAM Na een van 15 tot 17 November 1955 gehouden geslaagde technische proeftocht vond op Woensdag de of ficiële overdracht plaats van het eixkelschroef stoomturbineschip „Ka ra"/ gebouw door de Rotterdamsche Droogdok Mij, N.V. en bestemd voor de N.V. Petroleum Mij. „La Corona" te 's-Gravenhage. Dit tankschip dat inmiddels van Rotterdam naar Curagao is vertrok ken is het laatste van de 4 door de Koninklijke Shell groep bij de RDM bestelde serie ..general purpose tan kers" waarvan de bouw geschiedde onder toezicht van Shell Tankers N.V., afd. technische diens te Rot terdam. Begin September van dit jaar werd door Shell Tankers N.V. weer opdracht aan de RDM gegeven voor de bouw van een 2e serie tanksche pen, nL 2 van 18.000 en 2 van 32,000 ton draagvermogen. In de week van 13 tot en met 19/11 zijn m de hoofdstedelijke haven aangekomen 124 schepen (237.576 b.r.t.) en vertrokken 117 schepen (216.070 b.r.t.). 5?' „Ons jonge museum besteedt veel aandacht aan de moderne kunst, de consequentie hiervan is dat wij nu ook moeten trachten deze kunst te aanvaarden". Dit is in het kort de inleiding die mej. W. C. M. Jansen, bestuurslid van de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum hield by de lezing over de Moderne Beeldhouwkunst, die mej. N. Pos thumus Meyjcs, docente in de kunst geschiedenis. gisteravond in de Aula hield. Spreekster begon met mede te de len dat haar betoog was opgebouwd naar aanleiding van vergelijkingen. Deze vergelijkingen waren talrijke lichtbeelden, die voldoende stof tot overpeinzing hebben gevormd. Mo derne kunst bewonderen moet geen braaf napraten zijn. Eerlijk moeten wij ons afvragen: „Wat vind ik hier- I van?" De hedendaagse beeldhouw kunst is gebaseerd op het stede- bouwkundige, het monumentale. Ge zocht wordt naar eenvoud, een met gevoel voor verhoudingen verzinne beelden van het abstracte. Als u zich ergert aan lelijke boukunst, ergert u zich dan gerust, aldus mej. Posthumus Meyjes, u zult dan des te meer de goede architectuur leren -waarderen. Enkele foto's van stadsgedeelten werden getoond, die van wansmaak getuigden, waarbij als modern te genhanger het ruime Amsteistation werd bekeken. Steeds hanteerde de kunsthistorica dit leerzame middel. Zij bewees dat de moderne kunst maar één weg kon gaan. Dat de moderne kunst nieuw is, maar dat vele grote voorgangers reeds hebben getracht het abstracte in hun vorm geving weer te geven, bewees de spreekster met een serie beelden van de Etruskische kunst, Albrecht Diirer e.a. De kunstenaars van de laatste vijf tig jaar hebben andere wegen ge zocht, zij wilden meer dan de na tuur alleen uitbeelden. De „ismen" ontstonden, cubisme, futurisme, sur realisme. Een goed voorbeeld noem de mej. Posthumus het beeld van Zadkine in Rotterdam. Een kreet, de schreeuw van een geteisterde stad was dit beeld, waarbij de eenvoud in acht is genomen. De natuurlijke verhoudingen waren secundair, on dergeschikt. De duidelijke dia's en de heldere uiteenzetting van de docente leidden tot een intensieve kennismaking met deze moeilijke en ook actuele mate rie. De contrasten wansmaak en verantwoorde kunst werden steeds getoond, het binnenhuisinterieur ontkwam niet aan deze vergelij kingen, pventnip als het stadsbeeld in het algemeen. Het talrijke foto materiaal ondersteunde visueel het gefundeerde betoog. Samenvattend concludeerde de spreekster dat de aspecten van de maatschappij en het wereldbeeld verantwoordelijk zijn voor de struc tuur van de moderne kunst, maar dat de oorsprong, de basis, reeds eeuwen terug te vinden is. De causerie werd met aandacht gevolgd en de bedoeling van deze avond om tot een beter begrip van de moderne kunst te komen is ze ker geslaagd. De grote rijkdommen van het heden, het essentiële hier van, aldus de spreekster, moet men leren zien. Avonden als deze schen ken de belangstellende het geoefen de oog. Sedert 1948 bestaat in Wijk 6 va 1 de Hervormde Gemeente een en thousiast toneelgroepje. Met regel maat werden op de eigen wijkavor.- den, maar ook bij, andere gelegen heid, toneelvoorstellingen gegeven. Dit voorjaar is een vaste Toneel vereniging opgericht. Als naam wc. d gekozen Oud-Mathenesse." W en*- dagavond was de eerste open voorstelling in Irene. Gespeelrl „Terugkeer" van Warren Get i Strode. Dit stuk behandelt het probleem van de na-oor logse toestanden, waarbij velen huiswaarts keren vn moeite hebben zich aan te passen aan de voor hen vreemd geworden omstandigheden. De gezinssfeer verkïijgt de t»ak om deze kwestie op te lossen D= avond werd geopend en geslote" de gebruikelijke wijze. Het komstwoord sprak voorzittei C 1 Visser. De goede regie van.' het blijspal drie bedrijven stond op naam van ie heer Th. Gubbels. Irene was tot de laatste plaats bezet.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1