Woningnood - vijand no één in de gemeente Schiedam L Alle fracties in de raad zijn het er over eens Grace Kelly is grandioos in The Country Girl Kegelconcours Poedelaars DE SCHiEDMER HOUTMAN Alg. Beschouwingen op de Begroting WilhcliMiialiaven uitgebaggerd PASSAGE VERTOONT: CJMV-fikaavond Burgerlijke Stand Feestavond R.K.- Bejaardenbond Khyber Patrol PRIJSUITREIKING BIJ: Jaarvergadering TUBEROVA EEN APART SINT NICOLAAS GESCHENK! door Sint Nicoiaas aan huis gebracht PIANO'S - ORGELS Jubilaris bij Wilton KERKDIENSTEN SCHIEDAM Coöperatie „D.E.S." - Schiedam een Kantoorbediende (vr.) ie VERKOOPSTERS AANK. VERKOOPSTERS Zaterdag 26 November 1955 „De woningnood en de daaraan gepaard gaande huisvestings problemen zijn de vijand nummer 1 van de gemeente". Zo stel de het de voorzitter van de P. v. d. A.-fractie, de heer A. J. van Lith tijdens de algemene beschouwingen op de Begroting 1956, die gisteravond zijn begonnen. Maar alle andere fracties, niet één uitgezonderd,'zijn hem hierin bijgevallen en hebben in min of meer krasse bewoordingen de gang van zaken bij de huizenbouw veroordeeld, zonder overigens het College van B. en W. voor de trage gang verantwoordelijk te stellen. De rede voeringen zijn overigens in een zakelijke sfeer gehouden daar de onderlinge afspraak was gemaakt de politiek zoveel moge lijk buiten beschouwing te laten. Slechts de enige communist, de heer J. Collé, bleek niet op de hoogte van deze afspraak en trok prompt het debat naar het internationale politieke niveau van de conferentie van Genève in een met miljarden guldens overladen en zeer vaak geïnterrumpeerde rede. 'Het gesprek ging nog steeds over de woningbouw, nl. toen het raadslid P. Meyer (P. v. d. A.) hier een zeer uitvoerige uiteenzetting over gaf, zodat een aantal raadsleden tegen half twaalf naar buiten slopen. Nadat voorzitter mr J. W. Peek, de vergadering had geopend, kreeg ir W. W. H. v. d. Toorn, fractie-voor zitter van de KVP., het eerst het woord daar de heer Van Lith nog niet aanwezig was. Als directeur van een groot Schiedams bedrijf heeft ir v. d. Toorn altijd grote be langstelling getoond voor de in de begroting gedetailleerde cijfers en hij is eigenlijk de enige die hierin plezierig kan grasduinen. Hij had met schrik ontdekt dat de kapitaalschuld weer gestegen is tot bijna 100.000.000 en voorzag dat binnenkort deze schuld aange groeid zal zijn tot 1.500 per hoofd. Hij stak echter ook de hand in eigen (gemeente) boezem en vroeg een zuiniger beheer, b.v. bij de uit gaven van de salarissen. Door ho gere efficiëntie kon 10 pet bespaard worden meende hij. Ook het plicht matig streven naar perfectionisme, wanneer dat te duur kwam, keurde hij af. Verder had gemeentelijke auto nomie, een moeilijk punt in deze dagen, zijn belangstelling en hij hoopte dat de commissie-Oud spoe dig met resultaten mocht komen, Wat de woningbouw betreft vroeg hij namens zijn fractie wat er toch aan de hand was met de verdeling van de contingenten. Waarom krijgt Schiedam steeds zo weinig? En een nabuurstad steeds zo veel? De huidige toestand noemde hij „af schuwelijk". De Kethelse droom van eeu eigen wijkraad werd de das omgedaan. De KVP is eigenlijk de enige partij die hier iets voor voelde, maar ir Van der Toorn verklaarde nu na mens zijn fractie een wijkraad over bodig te vir.den. De belangen van dit agrarisch gebied achtte hij vol doende behartigd en bovendien is in de praktijk nooit een bevredigende ontwikkeling van een. wijkraad ge constateerd. Even kwam de politiek om de hoek kijken. Spreker hoopte bij de verkiezingen natuurlijk op een ver sterking van de KVP, maar was verder best tevreden met de huidige samenstelling van de raad. Vooral daar de samenwerking prettig is. Bestuursmacht Als gemeente-ambtenaar van Rot terdam, beklom de socialisten-lei der A. J. van Lith direct zijn stok paardje: de positie van gemeente en gemeenteraad- Hebben algemene beschouwingen nog wel zin, vroeg hy zich af. Niet B. en V¥. of de gemeenteraad besturen de gemeente naar een ongrijpbare man ergens op een ministerie neemt de binden de beslissingen. Bestuursmacht zon der verantwoordingsplicht aan een openbaar lichaam en daarom on gewenst, zo noemde de beer Van Lith deze besturlngswyze. Overigens had hij grote waar dering voor het werk van B. en W. om de begroting op verantwoorde wijze sluitend te krijgen. De ra mingen. van de algemene- en. be lasting-ontvangsten, de voornaamste inkomstenbron van de gemeente, achtte hij allerminst speculatief, Minder te spreken, was hij over de plannen bij de Stadhuisbouw. Hij meende een geschil van mening in het college van B. en W- te con stateren en vroeg daarom of er een studie gemaakt kon worden van an dere mogelijke plaatsen. Doodjam mer om goede huizen tc offeren aan een stadhuis- Dat er dit jaar maar 271 wonin gen waren afgeleverd in plaats van de beloofde 400 vond de heer Van Lith erg onaangenaam, vooral als de helft nog gegeven wordt aan mensen van buiten de stad. Op die manier komen we nooit uit de wo ningnood. Konden B. en W, niet aandringen op grotere contingenten? Schiedam heeft ze hard nodig, te meer daar ook de industrie uitge breid moet worden. Regelmatig ko men aanvragen binnen, maar hoe moeten de werkers gehuisvest wor den? Hij achtte het instellen van een bouw-plan van drie jaar wen selijk, om meer continuïteit te ver krijgen. bij het bouwen. Het ophef fen van de woningnood vond hij de belangrijkste taak van het ge meente-bestuur. Bureaucratie Het Chr. Historische raadslid W. Kok verklaarde ronduit dat Schie dam de dupe was van een bureau cratisch bestel waardoor het minder bouw-contingent kreeg dan een na burige gemeente. De woningbouw heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan als nu, meende hij en de gemeente moest nodig een andere bouw-tactiek volgen en zich niet zo vastklemmen aan één aannemer. De begroting noemde hij voorts een „gok-begroting" wegens de vele onzekere ramingen. Er is best een betere plaats voor een nieuw stad huis en het verkeer in de B-K.-Iaan moet nodig beter geregeld worden, evenals dat een verkeersplan voor dc Koemarkt dringend gewenst is. Ook op da riolering in dc Gorzen had hij aanmerkingen en consta teerde tenslotte dat vele mensen ontevreden waren over de wijze van heffing van de precari o-rechten; hierover wilde de heer Kok gaar ne ingelicht worden. Redelijk De heer P. Mak (ARP) beperkt zich strikt tot de begroting die hij alleszins redelijk noemde. Het gaat nog niet zo slecht met de gemeen te vond hij. Verder stelde hij een hele reeks vragen. Over uitgifte van de resterende 14 ha industrie- grond, wat uiterst selectief moest gebeuren; wanneer SW zou ver huizen; hoe hoog de dijk volgens het nieuwe Deltaplan moest worden en over de plannen met de Maas boulevard. Komt het zwembad in Kethel inderdaad voor de zomer gereed? En waarom wordt zo lang gewacht met de brug in het ver lengde van de Prof. K. O.-laan? Meer en lager geplaatste straat naambordjes zijn nodig, evenals een klein rioolgemaal in de Gorzen, Het verkeersprobleem op de Koemarkt kan niet langer wachten meende hjj. Hij keurde het sterk af dat het gemeentebestuur de brandweer had laten deelnemen aan een .demon stratie op Zondag- De toestand van de huisvesting vond hij „benau wend". Ook de heer Mak drong er op aan dat B. en W. een. groter bouw-continget zou proberen te verwerven. Niet rooskleurig De toestand van de gemeente is niet rooskleurig, meende de libe raal K. Bosch na een uitvoerig be toog over de moeilijkheden die men kon verwachten wanneer de hoog conjunctuur verdween. Hij -vroeg of B. en £W. zich beraden hadden op een poli tiek om deze moeilijkheden op te kunnen vangen. Hij brak een. lans voor de ambtenaren, in dien zin dat hij betere salariëring wenste van hoger-geplaatst personeel en hand having van gehuwde ambtenaressen. Ook het verkeer had de belang stelling van de heer .Bosch, Het in stellen van een algemene maxi mum-snelheid en van geringe snel heden in drukke straten, vond hij dringend noodzakelijk. Het oorlogs-monument op het Gerrit Verboon-plantsoen had de aandacht gehad van de heer Bosch. Of hij het mooi vond, daar liet hij zich liever niet over uit, maar het was in elk geval te klein, voor dit ruime plein. Het onderschrift was hem echter uit het hart gegrepen dat kon best groter en boven dien bij avond verlicht, ,,'t Enige lichtpunt in die zaak zeker," werd geïn ternimpeerd Als laatste fractie kwam de een mans vertegenwoordiging van de communisten aan het woord, maar de heer CoUé besprak de invloeden van de Amerikaans-Russische ver houdingen op "Schiedam en. die wil len we voor onze lezers maar ver borgen houden. Sporthal Tot slot kwamen nog een paar losse sprekers aan het woord. De heer W. de Vries (PvdA) vroeg of B. en W. niet het initiatief konden nemen voor de bouw van een sport hal, die in een grote behoefte zou voorzien. Mevr. B. R. Drukker- Brink (PvdA) zette in een goedge- fundamenteerd betoog het stand punt uiteen van haar fractie inzake de handhaving van de gehuwde ambtenares- Het is een democra tisch recht om zelf -te mogen be slissen over het eigen werk. Zij hoopte op een spoedig voorstel van B. en W. in die richting. De heer P. Meyer (PvdA) sprak uitvoerig oven de problemen van de woningbouw en mr H. B. Engels man wilde een spoedige afwerking van het Kethelse recreatie-oord. Kunnen de buitenlandse studenten hier niet aan' de slag? In elk geval kan dit recreatie-oord wel proviso risch in gebruik genomen worden, meende hij. Huldiging Hiermee eindigde op een laat uur de eerste avond van de behande ling van de begroting. Maandag zullen B. en W. antwoord geven op de overvloed van gestelde* vragen. In de pauze werd de raads-notu- list, de heer Verhey, die dit werk nu 10 jaar lang doet, gehuldigd. Van de raadsleden ontving hij een kistje sigaren, als blijk van waar dering en van de burgemeester een mooi speech je. Apothekers-nachtdienst; Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan. 5. Bellen bi) ongeval; G.G. en G.D. Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9 30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RJL. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Moseuro: Tentoonstelling „Schiedammers uiten zich". Ge opend dagelijks van 2 tot 5 uur; ook op Zondag. Cult. Cent. Centrum Tentoonstelling schilderijen van Brands. Geo pend dagelijks 9 tot 6 uur, 's Zondags 11 tot 5 uur, 's Maan dags niet. Tot 9 December. BIOSCOPEN Passage: 2. 4.15, 7 en 9.15 uur: „The Country Girl". Monopole: 3, 5, 7 en 9 uur; „Rhy- ber Patrol". VOORSTELLINGEN Geb, Ned. Prot.bond, 2.30 tot 20.30 uur: Schiedam in Beeld. Volksgebouw, 212- uuri^ A.J.C.- bazar. Bcüersbergcn, 8 uur: Contact avond szc. Musis Sacrum, 8 uur: De Dilet tant, toneelavond. Arcade, 8 uur: Singelkwartier, toneelavond. Tlvoli, 8 uur: Tweekamp Klaver- jasver. Steeds Vooruit. Eureka, 7 uur: Wandelvrienden, ouderavond. Volksgebouw. 8 uur: Buurt ver. Voltastraat, contactavond Blauwe Huis, 8.15 uur: Vara-TV- club. Kethelstraat 4, 8 uur: Tentoon stelling postduiven „De Vrijheid". ZONDAG: Lange Haven 70, 8 uur: Instuif R.K. Jong Schiedam. Marijke, 1 uur:* 5WS en OS, St. N ieolaasmi ddag. Tivoli, 2 uur: Buurtvereniging DPW, St. Nicolaasmiddag. Kethelstraat 4. 8 uur: Tentoon stelling postduiven ,',De Vrijheid". Volksgebouw. 2 tot 6 uur: AJC- bazar. Doordat de Tankercleaning N.V. zich aan. de Wilhelminahaven zal vestigen, zal deze haven, tot een grotere diepte uitgebaggerd moeten worden. Bovendien zal het terrein waar nu nog het openluchtbad is gevestigd, weggebaggerd moeten worden, om plaats te maken voor een door Tankercleaning zelf aan te leggen derde steiger. Over, een lengte van 600 meter zullen dan> drie schepen tegelijk voor de in stallatie ligplaats kunnen nemen. De kosten van een en ander wor den geschat op f 700.000, de aanleg van de derde steiger niet inbe grepen. Voor het jaarlijkse onder houd moet gerekend worden op een bedrag van f 85000, waarbij gere kend eon bedrag van f 30.009 voor het baggeren alleen al. Om deze kosten te dekken, stel len B. en W. aan de Raad voor de havengelder, vonr de tankschepen te verhoge- van 1.5 tot 1.7 cent per kub. m. .r. De Tankercleaning garandeert aaarbij een jaarlijkse totaal opbrengst van f 60.000. aLS één Oscar-bekroning ooit werkelijke waarde heeft ge- XX haddan is het wel in het geval van de actrice Grace Kelly, die plotseling uit de onbekendheid is getreden en in The Country Girleen tragische vrouwenfiguur zó gaafinnig en hartverscheurend écht uitbeeldt, dat men in haar een per fecte vertolkster voelt van een klassieke Griekse dramatische top-ról. Gisteravond werd door de Com missie voor het Jongemannen werk in de Federatie van de Schiedamse CJMV's een. filmavond gehouden in de grote zaal van „Irene". De aanwezigen werden hartelijk welkom geheten door de voorzitter der Commissie Jongemannen werk. Jammer was het dat niet de gehele zaal gevuld was met belangstellen den, Toch stelde spr. het zeer op prijs dat vele ouderen aan de op roep der CJMV gehoor hadden, ge geven, een generatie, die de CJMV toch niet graag zou missen- Na het vertonen van een natuur- en een muziekfilm, werd de hoofd film vertoond: „Ik ben met U". Een film, die het werk vertolkte van de zendelingen in Afrika. GEBOREN: Bertus. z. van J. v. d. Bos cn W. Touw; Paul J., z. van H. R. ten Dam cn C. A. Ris; An- dré, z. van J. M. Oosterwaal en M, de Graaff; Arie. z. van A. de Jong en M. L. van Rijn; Lucie, d. van M. Kooij cn L. Th. Baars; Ellen M.; d. van W. J. Dröge en N. van Heukelum. OVERLEDEN: A. J. G. van Noort, 84 jaar; J. C. Th. v. d. Sluis, 8 jaar. De leden van de Rooms-Katho- lieke Bond van Bejaarden en Gepen.- sionneerden kwamen Vrijdagavond in Musis Sacrum bijeen voor het vieren van de jaarlijkse feestavond. Het gezelschap van „The melody mixers" bracht de honderden aan wezigen alras in de goede stem ming. Dit grote muziekgezelschap, uitsluitend samengesteld, uit ama teurs, vormt een harmonisch ensem ble. Een muzikale clown, Fridolm, verzorgde de vrolijke noot en de goochelaar Twiego bracht een ieder in verbazing. Verder werkte mee het duo Jozy Co. Er was een flinke tombola. De avond werd geopend door voorzitter A. van Dongen. Hij heette speciaal welkom de direc teur van. sociale zaken, de heer J- Oostlander en bij hield een ferme propagandistische rede. Eind De cember komen de leden van de R.K. Bond voor bejaarden weer bij elkaar voor de kerstbijeenkomst. Van het oorspronkelijk door Clif ford Odets geschreven toneelstuk bewaart men hier in Nederland al uitstekende herinneringen dank zij de voortreffelijke opvoering door de Haagsche Comedie met Myra Ward en Paul Steenbergen in de hoofd rollen. De film (scenario en regie van George Seaton) doet nu inde- lijk eens in niets voor de originele versie onder; het is een beklemmend en zeer dramatisch werk geworden, cinematografisch uistekend ver- nauwelijks be-)werkt, met subliem spel binnen filmgrenzen van Crace Kelly, maar ook van William Holden en in iets mindere mate van Bing Crosby. Crosby speelt de rol van de aan de drank geraakte oudere acteur Frank Elgin, die na een noodlottig ongeluk, waarvan hij een bijna zie kelijk schuldbesef overhoudt, geen enkele verantwoordelijkheid meer aandurft. Hij twijfelt op een ver schrikkelijke manier aan zichzelf, maar tracht naai buiten de schijn op te houden dat liet de omstandighe den, maar vooral zijn sterke, steu nende vrouw zijn, die hem in afn carrière fnuiken. In Monopole: „Khyber Patrol" verplaatst ons naar de Noord-grens van India. Rus land keek daar tegen het eind van de vorige eeuw mei een gretige blik naar de Zuiderbuur, die slechts achter het neutrale Afghanistan be scherming vond. Daarna was de Khyber-pas de laatste hindernis, die de Russische beer op zijn weg naar het Zuiden, zou vinden. Voldoende reden dus voor de Engelse bezet tingstroepen. om de pas tegen par- tisanen. te beschermen. Tot zover de geschiedenis. United Artists hebben er een slu we Khan, een verraderlijke hand langer en wat aanminnige meisjes aan toegevoegd. Zo is een. roman tisch verhaal ontstaan, waarin Ri chard Egan als jonge regimentska pitein de heldhaftige hoofdrol speelt. Hij ontdekt na verschillende vuur gevechten in het woest bergland wie de valse vrienden zijn en waar de ware liefde te vinden is. Dank zij dit kleurrijke sausje is de geschiedenis een licht verteerbaar kostje gewor den, waaraan liefhebbers van strijd tonelen. en harem-scènes hun hart kunnen ophalen. Al heben de leden van „De Poe delaars" in de nederlaagserie. die ter gelegenheid van het zilveren feest van deze kegelclub op de ba nen van De Kroon is gegeven, geen enkele wedstrijd kunnen winnen, de stemming was er gisteravond bij de feestelijke prijsuitreiking in ,,De Kroon" niet minder om. Er heerste een uiterst gezellige stemming onder leiding van de voorzitter van de feestcommissie,de heer A. van Rijnderhoff. In zijn openingswoord heeft deze voorzitter dc aanwezigen van harte welkom geheten en gememoreerd dat De Foedelaars een kerngezonde vereniging is en gedurende de kwart eeuw steeds op peil is geble ven Spreker hoopte dat deze fei telijke prijsuitreiking in dezelfde sfeer zou zijn als de gehouden wed strijden. Voorzitter H. J Scheffers heeft namens de SKB dc jubilerende ver eniging gelukgewenst en als aan denken aan dit zilveren, feest een zuh overhandigd Ook namens de kegelclub Noveni bracht de heer Scheffers de gelukwensen over. De heer D. Koren heeft namens de K.C. „Eva" op zeer geestige wijze gesproken, terwijl de heer Th. J. Stor de gelukwensen overbracht na mens Tous les Neufs. Hrerna beeft de heer Van Rijn- derhoff eerst de prijzen uitgereikt aan de hoogste werpers: dit waren: J. Bijster van EVA met 214; A v. d Ende van ADO met 208; mevr. K Vlig van De Poedeiaars met 206; L. v. d. Most van Tous les Neufs met 204 en H. Scheffers van Noveni i-net 196 hout. Het slot van het officiële gedeelte was dp uitreiking van de vereni- gingsprijzen; Ie werd ADO Rotter dam; 2e. EVA Rotterdam; 3e Nove ni Schiedam en 4e. Tous les Neufs Schiedam. Met een gezellig ..entre nous" is het zilveren feest besloten Een regisseur, die hem'' n bijzonder goed halt toedraagt (William Hol den) weet bij zijn financier door te dnjven, dat de verlopen acteur ein delijk weer een hoofdrol krijgt. El gin weet deze regisseur, Bernie, om de tuin te leiden met gefantaseerde verhalen over moeilijkheden die zijn vrouw hem heeft bezorgd. Pas als hij met een stuk in zijn kraag bij dc politie terecht komt, ondektBer- me de waarheid. De vrouw, die soms alleen door een diep gevoel van loyaliteit en mededogen r.og in staat 2(jkt om de voze, levenshouding van haar man te verduren en de verkeerd gerichte •verwijten van de regisseur te incas seren, wordt dan opeens een heel andere figuur voor Bernie, door wiens omhelzing ze 'voor het eerst na tien jaar weer merkt' dat ze nog als een echte vrouw beschouwd en behandeld kan worden. Haar trouw aan de zwakke echt genoot weerhoudt haar echter van de stap, die haar precies het geluk zou geven, waarnaar ze in stilte al tijd heeft gehunkerd. Dit is, in wel vrij grove trekken de inhoud van deze opmerkelijk gevoelige en men- selijk-dramatische geschiedenis, De Stichting TUBEROVA hield in Vlaardingen haar jaarvergadering onder voorzitterschap van de heer C. Keyzer uit Vlaardingen. Na de behandeling van de agendapunten werd de film „Vlaardingen koerst op morgen" getoond. Vervolgens maakten de aanwezigen een rond rit door Vlaardingen en werden enige gebouwen bezocht. leder jaar opnieuw zijn er abonné's die familieleden, vrienden of kennissen verrassen met een abonnement op Een zeer nuttig en dankbaar Sint NïcofaasgeschenkI Dit jaar zullen we het feest geheel compleet maken. St. Nicoiaas zal het eerste exemplaar op ZATERDAG 3 DECEMBER 's avonds tussen 8 en 9 uur persoonlijk aan huis van de nieuwe abonné afleveren. Dit is nu eens een aparte verrassing, waarvan zo wel ontvanger als schenker vee! plezier beleven! Geef een 4-weeks abonnement (f 2.—) of een kwartaal abonnement (f 6.45) op DE SCHIEDAMMER (Het Rotter- damsch Paroof). Ondergetekende .abonné van DE SCHIEDAMMER (Het Rofferdamsch Parool) wanende verzoekt voor zijn rekening gedurende 4 weken [f 2.gedurende een kwartaal (f 6.45) 'doorhalen wat niet verlangd wordt) DE SCHIEDAMMER te bezorgen bij Naam: Adres: en 't eerste exemplaar op Zaterdag 3 December te laten afleveren door Sint Nicoiaas. Handtekening.- Deze bon in een enveloppe zenden aan de Administratie van De Schiedammer, Lange Haven 103 te Schiedam (telefoon 66505}, (Advertentie lJd.) Singel 114-116 - Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres waarin de kracht en de zwakte van karakters blootgelegd worden. Ook in de bijrollen Anthony Ross speelt voortreffelijk de harde pro ducent Dook is deze film van William Perlberg uitstekend bezet. Het dhogtepunt van spel en regie wordt wei bereikt in de dramatische, onthullende scène tussen Grace Kel- Iv en Holden in de wachtkamer van Het politiebureau. Het gebaar, waar mee de -acteursvrouw na het ver trek van de regisseur haar armen heft. is onvergetelijk. Vandaag herdenkt de heer C. J. Kegge zijn 25-jarig dienstjubilëum bij de Dok- en Werf My Wilton-Fije- noord. De heer Kegge kwam in 1928 in dienst bij Fijenoord als „houten scheepmaker" en is dus langer dan 25 jaar g'eleden bij deze werkgever gekomen, maar gedurende de crisis is hij er voor een periode van twee jaar tussenuit geweest. In 1932 werd hij overgeplaatst naar de werf in Schiedam en twee jaar geleden werd hij tot vaste voorman aange steld. De jubilaris heeft de houten kustm ij nen vegers Dokkum, Roer mond en de Naarden, die thans nog op dc helling ligt, mee helpen bou wen. Vandaag is hij als gebruikelijk door de directie ontvangen en gehul digd. Donderdag hield de supportersver eniging SVV, Door Weer en Wind, haar 27ste jaarvergadering. Het af werken van de agenda verliep vlot: Notulen, jaarverslag en financieel verslag werden goed gekeurd. De heer Col'" stelde zich niet her kiesbaar zijn plaats is de heer H. Spoor jzen. Het bestuur van Door Weer en Wind ziet er nu als volgt uit. voorzitter J. Vorstenbos, secretaris-penningmeester N. Zagwijn (Maasdijk 106 a), 2e secretaris W. v. Alphen,, 2e penningmeester C. v. Putten en algemeen opvolger H. Spoor. Drie dagen lang heeft een kat, be nauwd miauwend, op het dak van de Westerkerk aan de Aleidastraat ge zeten. Ze dorst er niet meer af te springen. De brandweer trad als die renbeschermer op en met een lad derwagen werd het beestje gister middag uit zijn benarde positie ver lost. Een dame daar in de buurt woonachtig, heeft zich het lot van het verschrikte dier aangetrokken. Ned. Herv. Kerk. Grote Kerk: 10 uur ds J. Gras en 5 uur ds H. J. Groene- wegen (Den Haag, Jeugddienst). Nieu we Kerk 10 uur ds J. D. Srnids (H. Doop) en 5 uur ds H. W. Hemmes. Wes terkerk 9 en 10.30 uur dr L. J. Caze- rmer en 5 uur ds J. D. Sm ids. Vredes- kerk: 9 en 10.45 uur ds A. Hofmann en 7 uur dr P. J, Roscam Abbing (Open- deurdienst). Geref, Kerk. Oosterkerk: 10 uur ds W. A, Krijger en 5 uur ds G. Brink man. Plantagekerk: 9.30 uur ds G. Mey- nen (Hilversum) en 4.30 uur ds W. A. Krijger. JulEanakerk: 10 uur ds G. Brinkman en 5 uur ds G. Meynen. Kethet: 9.30 uur dr S. P. Dee eru 2.30 uur ds W. A. Krijger. Zickenhuisdii nst Gemeente-ziekenhuis 7 uur ds J. G. Jansen. Ned. Herv. Geref. Evang. Gebouw Irene: lo uur Eerw. Heer C Vermaas (Rotterdamj en 3.30 uur ds D. B. Lok horst (Bfergsenhoek). Ned. Prot. Bonrf Westvest 92: 10.30 uur prof dr T. Jansma (Leiden). Evang, Luth. Kerk: 10 uur ds A, Jen- se (Utrecht). Oud-Katii. Kerk; Dam 28 10.15 uur Hoogmis. Chr. Geref. Kerk Kerkgebouw Wa- rande/B.K.-laan 10 en 5 uur Leesdienst, Chr. Geref. Gemfente. Volksgebouw Tuiniaan: 10 cn 4 uur ds J. Middelkoop. Oud-Gercf. Kerk Jeupdhuis Lange Haven 97: 10 en 5 uur ds F. Luytjes. Bapüsten Gemeente Kerkgebouw Broers vest 53: 10 en 7 uur ds J. Segaar. jaeger des Hells Lange Haven 27: 10 uur Jïeiligingssamenkomst; 7.30 uur Verlossingssamenkomst. Gerrit Verboon- straat 6.30 uur Openluchtsamenkomst oj.v, majoor en. mevrouw J. H. Drenlje, Artsen op Zondag In spoedgevallen zijn dit weekein de de volgende artsen te raadplegen: J. van der Veer, Dr Wibautplein 48, tel. 69873; J. van Buren, Buys Ballot singel 72—76. tel. 69661; J. J, G. de Maeyer, Burg Kn?ppertlaan 30, tel. 68163 en A. Q. C. Klomp, Jui. van. Stolbergslraat 3. tel. 69952- Geopend is apotheek F. H, Backer, St. Liduin2Straat 58, die ook gedu rende de volgende week de nacht dienst waarneemt. Enige en Algemene kennisgeving Vrijdag 25 November '55 is in de ouderdom van ruim 90 jaar overleden Mevrouw MAGDALENA DOBBERKE Weduwe van Johan Alexander Hingman. Geen bezoek. Schiedam, 25 Nov. 1955. Oostsingel 42. Correspondentie-adres: W. D. Valkis, Fred. Hendriklaan 83 a, 's-Gravenhage. Te huur aongeb. Voor uw feesten geen stoe len lenen bij de buren, maar bij ons kunt u ze huren. H. J, Sten tier, Staff eerderij Meubelmakerij annex Repa- ratiën. W. Frankelandsestr. 79. tel. 69974, Te koop aongeb. Linnenkast f 175.--, blank, gotisch en geschilderd. Zie toonzaal bij Plate, t.o. Stad huis, Schiedam. Poefs. Pief-paf-poef, mooie sortering in Poefs bij Pla te, t.o. Stadhuis, Schiedam. Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen, scherpe prijzen en toch 2 jr garantie. C, van Loenen, Dam 41-43. tel. 66192, Show room: Vlaardingerstraat 6 Wasmachines! Waarom nog huren? Alie merken wasma chines vanaf 2.25 per week Techn Handels-onderne ming „Berko" Dr. Schaep- mansingel 80. tel 68977 Naaimachines koopt U, bJJ d© vakman Voor Schiedam het vertrouwdste adres. A van Leeuwen, Hoogstraat 62 tel. 65783, Reparaties onder nrantie. Betaling in overleg. -1- vraagt voor haar bedrijf te Vlaardingen een Ie er ling- tekenaar Opleiding avondvaktekenschooi suekt tot aanbeveling. Lee In jd omstreeks 16 jaar. tekenaar Enige ervaring op het gebied van staalconstructies Is vereist Sollicitatiebrieven te richten aan: MIJ. VAN BERKEL'S PATENT N.V. Afdeling Personeelszaken Postbus 6018, Rotterdam-W. Op ons kantoor is plaats voor Leeftijd 1820 jaar Sollicitaties schriftel., Kethelstraat 10, Schiedam Van Loenen voor Verf- De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 4143. Tel. 66192 Personeel gevr. Z.s.m. gevraagd: flinke jon gen, voor wijk- en magazijn- werk. Levensmiddelenbe- drijf H, J. Blok, Beukelsdijk 67, Rotterdam. Auto's - Motoren Rijwielen 'loffeien van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd m bijlevering van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en jasbeschermer. 37.50 Frans WaJtman, Rotterdam- sediik 240 tel 68948 Permanent Wave Hélène Permanent met toe stel, het beste wat er is compleet f 5.stroomloos f 7.50. Op vertoon van deze advertentie L— korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène", Rembrandtlaan 22, teL 67170. Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, teL 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Lessen Voor scooterles naar Autorij school H, P. Take, Jan. Son- jéstraat 4, R'dam, teL 36777. Diversen Laat Uw spiraal vermaken tot modem opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres D.UJL, Groenen dal la (Broersveldpad), teL 67028 (na 6 uur tel. 68789). Ledikanten, matrassen, op- klapbedden, hutledikantep, kampeerbedden, enz. Kom eens praten. Alles op bet gebied van glas in lood. „Aa-Ve" Glas-ln- ioodbedrijf. West Franke- landsestraat 16, teL 66280, I« ons modern Warenhuli JnVlaardingen li plsatï voor voor divarïa textiel-,mode- en andere afdelingen. Geboden wordt een aantrekkelijke, afwis selend© werkkring, die prima wordt gehonoreerd. Tevens kunnen wij nog plaatsen enige Ztj, die een prettige werkkring zoeken en hun leerlinganjaren achter de rug hebben, worden uitgenodigd hfsrop te reflecteren. Bij gebleken geschiktheid prima promotiekansen. Sofliciaties voor belde vacatures mandoling of schriftelijk fa richten aan de Personee/-/4/de//ng. HOOGSTRAAT 219 - VLAARDINGEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1