g1 2? St N i colaa s hield intocht in Schiedam orieuze gelijkspel ontglippen Door duizenden kinderen hartelijk toegejuicht „De Vrijheid' organiseert duivententoonstelling Toneel bij Singelkwartier Geen enkele overwinning voor de Schiedammers WALDO-TAXI KORFBAL Schiedam verloor eervol Succes speelt gelijk tegen ODO Extra agenda Rotterdamse raad Singelkwartier Sivarttouw Rode Kruis Aardige bazar van de AJC Klaverjastweekamp voor viering van Sinterklaasfeest Wa ndelsport ver. Politiek Cabaret van de P.v.d.A. VOETBAL IN SCHIEDAM Excelsior ziet zich nog juist een Het lied van de Zee". BV Voltastraat op de planken Bejaarde vrouw aangereden Super-Smeerstation DE STER Burgerlijke Stand „Ouderavond" van Wandelvrienden Dief stal geld voor surprises Toch benzinepomp aan deErasmusstraat 2 Maandag 28 November 1955 Zaterdagmiddag heeft St. Nicolaas zijn ceremoniële intocht in Schiedam gemaakt. De officiële inluiding van de Sinter- klaasweek en voor de jeugd een van de hoogtepunten in de viering. Want als steeds zijn er weer duizenden jeugdige stad genoot] es naar de Lange Haven en de Grote Markt gestroomd om de „echte" Sint in vol ornaat te aanschouwen. Deze intocht is dan ook een kleurrijke en feestelijke gebeurtenis waar de Schiedamse Middenstands Centrale veel werk van maakt. „Ik denk er niet over om derge lijke moderne vervoersmiddelen als helicopters te gebruiken"» zo zei de goede grijze Sint tijdens zijn toe spraak op het stadhuis, „vooral daar Schiedam zo prachtig doorsneden wordt door havens, zodat ik met de boot helemaal tot aan het stadhuis kan komen". En inderdaad is deze boottocht altijd wel een bijzonder leuke attracties. Elfhonderd kinderen hebben de boottocht mee kunnen maken en de anderen hebben de grijze bisschop goed kunnen opnemen, toen hy op de voorplecht van zyn Spido-boot langzaam door de havens kwam va ren. Want op de Grote Markt waar de hoge Spaanse gast door burge meester mr J. W. Peek op het bor des van het Stadhuis is ontvangen, was het goede opnemen slechts weg gelegd voor die kinderen die een plaatsje vooraan hadden weten te vinden of die over een vader be schikken die welwillend een sterke schouder willen aanbieden. Zó vol was het er. Veie hartelijke en waarderende woorden zijn er gewisseld tussen de Sint. en de burgemeester, er zijn ge schenken overhandigd en tot de kin deren. die van ongeduld trappelend op het einde van de toespraken wachtten, werd een vermanend woord gericht over de gevaren in het verkeer. Maar St. Nicolaas kreeg een har telijk applausje en een feestliedje toen hij in zijn rijtuig stapte om zijn rijtoer door de stad te beginnen. En de vier zwarte Pieten werden nog vreugdevoller toegebruld, toen zij aan het strooien gingen. Ook tijdens de tocht door de stad heeft de kleu rige stoet wel de aandacht gehad en het gejuich dat opsteeg was zeker voor een deel bedoeld voor de le den van het Schiedamse Politie Mu ziek Gezelschap en St. Ambrosius, die onvermoeid hebben geblazen. Naast deze glorieuze intocht heeft de Sint nog kans gezien om diezelfde middag een bezoek te brengen aan «en drietal gebouwen, waar kinde ren zyn komst vol verwachting te gemoet zagen. serschool o.l.v. juffrouw Noortier, met heldere stemmetjes en in fraaie klederdracht voordroegen. De Red- star-band van de Cartonnagefabriek hielp danig mee om de vrolijke stem ming er in te houden en de versna peringen rieden de rest bij de kinde ren. Voorafgegaan door de musiceren de drumband van Wilton-Fijenoord marcheerde het kroost van de leden van Het Singelkwartier (200 kinde- ren van 4 tot jaar) vanuit de Boer- havelaan naar het Gebouw voor Chr. Sociale Belangen, waar Sint Nico laas ook al zitting hield. In een royale bui gaven de Sint en Piet aan de meisjes een speelgoed-ameuble ment en aan de jongens een garage met twee auto's er in. Of die peuters verguld waren! Aan snoep ontbrak het ook al niet. Voordat de Sint op het toneel verscheen genoot het jeugdige publiek van een aantal leu ke kinderfilms. De Singelkwartier- kinderen beneden de vier kregen speel- en snoepgoed thuis bezorgd. Het Sint Nicolaasfeest, dat de le den van de Personeelsvereniging van Swarttouw's Costructiewerkplaats en Machinefabriek, voor (hun) on geveer 300 kinderen organiseerden, verschilde niet van de bovengenoem de feesten. De Sint was er, de kin deren waren opgewonden en blij en het snoep viel in goede aarde d.w.z. maag). Voor elk van de kinderen was er nog een chocola-letter, die de goed-heilig-man bij Swarttouw's di rectie had besteld. Een goochelaar, de heer Uiterwil- le, kortte de wachttijd voor de kin deren op onderhoudende wijze. Me juffrouw T, Kreuk haalde bekende Sinterklaaswjjsjes uit haar accor deon. Zaterdagmiddag maakte St. Nico laas per boot zijn intocht in Schie dam. waarbij hij van de wal af hartelijk werd toegejtdchd door duizenden kinderen In Irene had de Vereniging van Helpers en Helpsters van de afdeling Schiedam van het Rode Kruis een groot aantal kinderen met hun ouders tezamen gebracht. Alle kin deren kregen een cadeautje van de goede Sint, die naar verluid dit- speelgoed heeft laten vervaardigen door leden van de Werkcommissie van het Rode Kruis. Prachtig waren die winkels, die wagens, die poppen, enz, enz. Terwijl Nellie van Dijk op haar accordeon de toon aangaf, zon gen de kinderen een kleur van Sin terklaasliedjes. Tevoren had de voor zitter van de Werkcommissie, de heer S. de Boer, al een woordje ge sproken en hadden de kinderen al genoten van het prachtige spel van „De kabouters en de kleermaker", dat de leerlingen van de Dr. de Vis- In AJC-kringen is men er zeer verheugd over dat het langver wachte clubgebouw nu door het ge- meentebetuur is beschikbaar gesteld. Maar voor de leden van de Arbei ders Jeugd Centrale het nieuwe ge bouw aan de Stadhouderslaan kun nen betrekken moeten er heel wat problemen worden opgelost Voor de inrichting is namelijk niet veel aanwezig. Öm de benodig de gelden bij elkaar te krijgen heb ben de AJC-ers een driedaagse ba zar ia de bovenzalen van 't Volks gebouw georganiseerd. Alles heb ben ze zelf vervaardigd en talrijke prijzen van welwillende zijde ont vangen Het geheel is buitengewoon aar dig geworden. Van alles kan er worden gedaan en heel vlot kan men de prijzen winnen, Er wor den wedstrijden gehouden in bet sjoelen, busjesgooien, erwten raden, postzegels raden en nog veel meer. De bekende bazarattributen als b.v. graobelton en draaiend rad ontbre ken evenmin. Op de eerste avond, gisteravond, was er reeds een grote belangstelling en de jongelui, al of niet in hun uniform, hadden vol doende gelegenheid hun talenten als directeur (de directrices niet te vergeten) van een goktent of een verkoopstand te ontwikkelen. Het initiatief van de Schiedamse afde ling van de AJC heeft een aantrek kelijk resultaat opgeleverd. Ver wacht mag worden dat heden en Zondag nog velen hun schreden ïiaar de bazar in de nok van het Volksgebouw zullen richten. „Kijk, dat moet je hebben." Met een tik tegen de tralies brengt de heer C. Rigters actie in een fraaie postduif, die een mooi "glanzende volle borst geagrteerd naar ae hand keert, terwijl de kraalogen schitteren. Het is vol- gens het deskundige oordeel van keurmeester Rigters één van de mooiste I vogels van de 380- op deze door de Postduivenvereniging „De Vrijheid" -en georganiseerde rayon-tentoonstelling, waar Schiedamse, Vlaardingse en Maassluise postduivenhouders hun vogels hebben ingezonden. Eerste be kroning in klasse 5, 91% van de totaal 200 te behalen punten, eigenaar V. Stnus uit Vlaardingen. Er zit- nogal wat vast aan het hou den van duiven, aan wedvluchten en aan een keuring, legde de heer Rig ters voorzitter van „De Vrijheid" ons uit. Maar het is een waar ge noegen om op deze manier duiven te houden; de „echte" liefhebbers laten er alles voor staan! Die echte liefhebbers liepen Za terdag en Zondag door het versierde verenigingslokaaltje van „De Vrij heid". waar de duiven in kleine kooitjes naast en boven elkaar wa ren opgesteld, Met kennersblik be schouwden ze de vogelsen de prijzen, die direct bij de ingang keu rig stonden opgesteld- Er heerste een goede, gezellige sfeer, uitermate ge- Voor de vijfde maal zullen de kin deren van de leden van de klaver- jasvereniging „Steeds Vooruit" uit Schiedam en van „De Dom" uit Vlaardingen, een bijzonder pleizierig Sint Nicolaasfeest hebben, daar de benodigde gelden door de senioren, dames zowel als heren, bijeen zijn „geklaverjast". Zaterdagavond werd de kïaver- jas-tweekamp tussen beide vereni gingen gehouden in „Tivoli" in Schiedam, terwijl vorige week de strijd reeds in Vlaardingen was ge streden. Aan één en twintig tafels is er gespeeld om 2 maal J500 punten. Voor de winnaars waren nog prij zen beschikbaar gesteld. Het spel verliep vlot, zodat er nog voldoen de tijd overbleef voor een gezellig samenzijn, waarbij de „grote men sen.'" werden verrast door Sint Ni colaas zelf, vergezeld van drie zwar te pieten die hen voor bedreven da den ter verantwoording kwam roe pen. En hoe! De schrik werd later verjaagd door het optreden van het Russische ballet „Russia" en een eigen band, terwijl na afloop tot drie uur ge zellig is gedanst. Twee jubilea viert de buurtvereni ging Het Singelkwartier. De toneel vereniging, die Zaterdag in Arcade een uitvoering gaf, bestaat deze maand tien jaar en de algemene ver eniging is aan het vieren van het vijfentwintig jarig bestaan toe. De algemeen voorzitter A_ Teerds me moreerde enkele van deze feiten in gijn openingswoord en hij sprak er zijn vreugde over uit dat het Et Nicolaasfeest voor de kinderen Zaterdagmiddag zo geslaagd was. „Drie Is te veel" werd daarna op gevoerd en dit overladen stuk kent liefst vijftien medewerkers. De pro blemen zijn eveneens legio. De (hoofdrolspeelster Enny, dochter van edvocaat Gravesande, staat op het punt een huwelijk aan te gaan met een Amerikaans correspondentie vriendje, een. verwende jongen, Zy voelt er niets voor. Als de familie uit Amerika op visite komt by de toekomstige schoondochter is het ge lach niet van de lucht. Veel draagt hier toe bij het optreden van de heer P. Vermeulen, die de dankbare rol van nood-butler heeft. Zyn normale werk is stoker en hy verwart beide •baantjes nogal eens tot schrik van de anderen. Een waardig advocaat bleek de heer A. den Boer. Mej. M. van Rossen bleek als Enny niet op haar mondje gevallen. De regie van de heer P- Vermeulen was strak, het tempo daardoor voorbeeldig. Singelkwartier is een vereniging met een goede faam, naast verschil lende onderafdelingen beschikt de vakvereniging ook over een dans- band; eigen leden zorgden zo tot ver na middernacht voor de muzi kale klanken, die nodig waren voor het dansfeest. schikt voor gedachtenwisselingen. op hoog (duiven-)niveau. Maar om ter zake te komen; hier zijn de feitelijkheden van deze goe de tentoonstelling met veel goede vogels. De eerste prijswinnaars in de verschillende klassen zijn: Klas 1: Kiela van Gils, klas 2; Bodegom. klas 3; H. Freen, klas 4; Blanken van der Zanden, klas 5: W. Struis, klas 6; Koevermans, klas 7; Kiela van Gils, klas 8; W. Struis, klas 9: Van der Ent. klas 10: Blanken van der Zanden, klas 11: D. Bakker, klas 12: B. de Regt, klas 13: Aret, klas 14: Wijmans, klas 15: Van der Ent en klas 16: Van der Moer. Vrouwenkoor voor KRO Op 3 December a.s. zal het Schie dams Vrouwenkoor (dirigente Rja Borgmeyer) over de radio te horen zijn en wel in de rubriek „Musice rende Dilettanten" van de K.R.O, van 14.40 tot 15.00 uur. Esperanto-agendo Joudon, la lan de deeembro. Klub- vespero Ni atendas anojn kun koti- gresprononoj ce gek: v. Gink Ploeg- straat 19. Kune ni pavos fari ion. Rijwiel gestolen In de Nic. Beetsstraat is Zater dagavond de fiets van mej. E. Z. gestolen, die daar zonder slot was neergezet Met een St. Nicolaasfeest voor le den en donateurs heeft de Wandel- sportvereniging SWS OV Zondag middag in Marijke het twee-jarig bestaan herdacht. Het werd een ge slaagde middag die het hoogtepunt bereikte toen St, Nicolaas met zijn twee knechten arriveerden. Een aardig intermezzo was toen twee junior-leden met een kort gedicht de nieuwe juniorvlag aan het be stuur werd overhandigd. Er was ook nog een grote tombola met prijzen die door verschillende firma's ge schonken. (Advertentie l-M.) Q0k> Geen enkel jaar was onze sortering lederen porte- monnaies zo groot als nu, maar dit jaar waren wij ook in de bijzondere gelegenheid een hele fabrleksvoorraad aan te kopen van een fabri kant, die een specialist is op het gebied van de betere kleln-lederwaren. De mooiste boxcalf, echt saffiaan en rundbox, dames- en herenportemonnaies kon den wij Jcopen voor prijzen, guldens lager dan de nor male p rijgen. Kocht U ooit zo'n rijk uit gevoerde lederen dames- po rtemonnaie met solide knipsluiting, een driedelige uitklapbare extra grote por tefeuille voor papiergeld en een groot ruim vak voor het zilver....... onder de vijf gulden 7 Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop varr deze moderne lederen dames- portemonnaies en U koopt ze nu, In de kleuren rood zwart - groen - bruin, voor Cl) ISÜUfJL miiiiiiiiiiiiiiimiiiintiiiimtififiitiitimuiiitiiiiitiiiiitiiifiniini Kanten Sierkleedjes, r 15 X 15 Cm. filetwerk Geen postorders. Vanaf Dinsdag 'savonds tot 9 uur geopend. De afdeling Schiedam van de Par ty van de' Arbeid geeft morgen avond in het Volksgebouw een „Po litieke Cabaret-avond" onder leiding van Max van Praag, De Partij-voor zitter, de heer Evert Vermeer komt er een toespraak bij houden. Door afgelasting van alle wedstrijden van de afdeling Rotterdam van de KNVB is er slechts een heel klem programma'xje lager voetbal voor Schiedam overgebleven. Deze totale afgelasting heeft wel enig opzien ge baard, aangezien verschillende terreinen in prima toestand verkeerden. Niettegenstaande dat, zouden toch wel meerdere terreinen afgekeurd zyn geworden, waardoor later inhaaldagen zouden moeten worden uitgeschre ven, omdat nu over alle linies de helft van de competitie is gespeeld. Voor de tweede helft van de competitie is nog ruim voldoende tijd over, zodat men geen haast hoeft te maken. d. Poel door 01- Nog geen drie minuten later juichten de DRZ-ers opnieuw toen na een keurige aan val van Kijk met eet* onhoudbaar schot de stand op 0—2 bracht. Dit lieten de Schiedammers niet op zich zitten en fel werd het doei van de gasten bestookt. Bij één der aanvallen maakte Goof Jansen er 12 van Een keurig staaltje van solospel demonstreerde Reinierse, door de hal vanuit de achterhoede op te brengen tot vlak voor doel; even raakte hij de bal kwijt her stelde zich en scoorde de gelijkma ker 2—2. De Dilettant geeft: De Schiedamse Toneelvereniging „De Dilettant" heeft Zaterdagavond een van de dramatische kanten van het zeemansleven op de planken ge bracht in een zeer goed gevuld Musis Sacrum, waarbij ook een 150 tal ouden van dagen tot de genodig den behoorden. „Het lied van de Zee" van A, van der Lugt behandelt het verhaal van de zeeman die ter- wille van zijn nogal veeleisende be minde een baantje op het land zoekt. Het geïntrigeer van zijn omgeving bemoeilijkt deze poging wel en geeft stof aan het verhaal. Dit stuk biedt aan de spelers veel mogelijkheden, het zit vol wendin gen en verwikkelingen. De heer R. Bonsema gaf een verdienstelijke ver tolking van de stuurman .van de „Vrouwe Maria", maar in zijn crea tie van de verliefde zeeman leverde hij sterker spel, dan als de gedwon gen landrot, Mevrouw G. Gouka-Van der Horst was een goede begrijpen de moeder en mevrouw M, Willexns- Overheul gaf een goede vertolking van Zwarte Door de kwade geest in het conflict. De regie was bij de heer J. Nijs in ervaren handen. Voorzitter M. Polderdijk sprak het korte welkomstwoord. Een gezelig bal met muziek van l Les Rodeurs o.l.v. Cor Groenewegen j besloot deze avond. 1 Wat de wedstrijden betreft kun nen wij voor de KNVB geen enke le Schiedamse overwinning doorge ven. Maar wellicht kan de 2—1 ne derlaag van Excelsior '20 tegen Cromvliet nog In een gelijk spel herzien worden, aangezien Excel sior protest heeft aangetekend voor het niet toekennen van een gescoord doelpunt. Cromvliet-Excelsior 2-1 Het is een- matige wedstrijd ge worden. waarin de Schiedammers zeer veel scoringskansen hadden, welke echter door slecht schieten om zeep zijn gebracht. In de 20ste minuut van de wedstrijd had Ex celsior succes met een zuiver schot van Huet, dat doel trof, 0X. Na de thee was Cromvliet wel in de meerderheid en had de Schie damse verdediging alle moeite om doelpunten te voorkomen. Aanvan kelijk gelukte dit ook. doch het goed combinerende Cromvliet bleef terug komen en scoorde kort ach ter elkaar twee doelpunten. 21. Een fej offensief van Excelsior was hierop het antwoord De gas ten hielden even vol en hadden suc ces, De stand was gelijk 2—2. De scheidsrechter wees naar de mid denstip, doch herriep even iater zijn beslissing en keurde het doelpunt af. Het bleef dus 21. Hier tegen heeft Excelsior begrijpelijk protest aangetekend. SVDPW-DRL 2-5 Er klopt iets niet bij SVDPW in de achterhoede. Niet bij de jonge doelman Kruit, die ook gisteren zijn doel voortreffelijk heeft verdedigd. Na 10 minuten speelde de stopper- spil van de gastheren de bal. on houdbaar voor Kruit, op het doel terug. 01, En 10 minuten later was de opstelling van de achterspelers zo, dat Kruit het tweede doelpunt niet kon verwerken. Na de thee ging het aanvankelijk wederom mis Een in de richting van het Schiedamse doel gespeelde bal werd door een der Leeuwen voor de 3e maal in het doel ge plaatst. Toen kwam er opleving in de Schiadamae voorhoede. Een goede aanval eindigde met een hard schot van linksbuiten Alberts, 13. Nog geen 5 minuten later werd bij een Schiedamse aanval binnen het be ruchte gebied „hands" gemaakt. Met een strafschop zorgde Voets voor het tweede doelpunt. Dit gaf dus goede moed. Slechts voor korte tijd want drie minuten later zorgde DRL met een hard schot voor bet 4e doelpunt. Nog eenmaal moest Kruit de bal uit het net halen, ook weer door een misverstand in de verdediging. Schiedam-DRZ 2-2 Deze uitslag geeft wel de juiste verhouding weer. Circa 10 minuten na het begin, kwam hei eerste punt, toen door slecht wegwerken van Kok de ba] voor de voeten van Van Gog kwam, die hard inschoot De bal ging juist onder de vallende v. Na de rust zijn beide elftallen beurtelings in de aanval geweest; voor het merendeel waren het ech ter de gastheren. Gevaarlijke mo menten zijn voor beide doelen ge weest, doch de stand bleef ongewij zigd. DHS-RCD 2-2 Het Is een goede wedstrijd ge worden. waarin de gasten zich in het veldspel de sterksten toonden. De eindstand geeft wel de juiste verhouding. Het eerste doelpunt van RCD kwam na 20 minuten spelen van de voet van de linksbinnen, 0—1. Vier minuten in de tweede speel- helft maakte de rechtsbuiten van de gasten het tweede doelpunt, 0-2. Hierna kwamen de gastheren het meest in de aanval en werd RCD op eigen helft teruggedrongen. Dc Schiedammers drukten deze tijde lijke superioriteit uit door doelpun ten resp van Krommenhoek en v. Bokkum, 22 (Advertentie l.M.) 67570-69915 Apothekers nachtdienst: Apotheek F. H. Backer, St. Liduinastr. 56. Bellen by ongeval; G.C en G.D. Tuinl&an 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend Iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RJ5, Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend Iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.3Q uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Schiedammers uiten zich". Ge opend dagelijks van 2 tot 5 uur; ook op Zondag. Cult. Cont. Centrum Tentoonstelling schilderijen van Brands. Geo pend dagelijks 9 tot" 6 uur, 's Zondags 11 tot 5 uur, 's Maan dags niet. Tot 9 December. BIOSCOPEN Passage, 2, 7 en 9.15 uur: „The Country Girl". Monopole: 2, 7 en 9 uur „Khy- ber Patrol". VOORSTELLINGEN Monopole, 7 en 9 uur: K.FA,- film „Europa *51". Musis Sacrum, 8 uur: Persver. Rynbende OHDK. contactavond. Irene, g uur: Wijkavond Wijk 3 NHO JIL>- '-e, 8 uur: Klaverjasver. „K Singelkwartier", contact avond. (Advertentie LM.) De buurtvereniging Vollastraat be schikt over twee toneelgroepen. De ouderen voerden aan het begin van de -toneelavond Zaterdag m het Volksgebouw het „Huis zonder Ven sters" van Richard Reich op. Een tragisch verhaal dat in de twee be drijven de eenzaamheid toont van jongeren zonder ouderlijke steun in de maatschappij. De regie had J, van Ingen. Een tegenstelling vormde de keu ze van de jeugdtoneelgroep. Na de moraal van Reich's werk, die vol doende stof bood tot overpeinzing, zorgden de adspiranten voor de ont spanning. Met kennelijk genoegen voerden zij de klucht „Gevangene 117 ontvlucht" op. De heer H. Kadiks was als regisseur hier ver antwoordelijk voor de technische compositie van het stuk. Moeilijk, maar gezien het succes van de jeugd zeker geslaagd. Een kort welkomst woord sprak de penningmeester de heer P. Kadiks, Op Woensdag 30 November, aan vang 8 uur, wordt er een gemeen teavond in het kerkgebouw van de Ned. Protestantenbond gehouden, waar de film De Eenzame (The Quiet One) zal worden vertoond. De heer J. Ritsema van Eek zal deze film, d?* rijk is aan fyn uitgewerkte psycho logische details en handelt over een tien-jarige delinquent, nader toelich» i fractuur opgenomen in het Gemeen ten. i teziekenhuis. voor oeheel uw eczrii BR0ERSVEST 54 SCHIEDAM Zaterdagmiddag is de 81-jarige mevrouw A. E. uit het Sint Jacobs- gasthuis in de BK-laan ter hoogte van de Jan van Avesnestraat aan gereden door een personenauto, be stuurd door de autorijschooHnstruc- tcur F. van C. uit Vlaardingen, De oude dame is met een schedelbasis- Bij de korfballers zijn ditmaal al leen seniortwaalftaBen van Schie dam en Succes binnen de lijnen ge weest. Het eerste twaalftal van Succes was daarvan het enige, dat winst heeft behaald. De andere twaaltallen moesten min of meer eervol het onderspit delven. Vooral Schiedam heeft op het nippertje van Olympiaan verloren en wel met dezelfde cijfers als de vorige %veek op eigen terrein. In het eerste half uur kwam de thuis club met 20 voor te staan, nadat de Schiedamse aanval talrijke malen tevergeefs had getracht de korf van de tegenpartij te doorboren. Dit aanvalswerk had bepaald pech, ook toefi het later nogmaals voor de korf kwam. In de tweede opstelling scoorde L. v. d. Kraan tegen, zodat de rust ingang met de stand 22. Na de hervatting verhogde Olym piaan zijn voorsprong tot 31. Via 3-2 door D„ Vermeulen werd het 42 en daarna 4—3 door H, Ver schoor- De laatste doelpunten vielen kort voor het eindsisgnaal. _pe eer ste naam Olympiaan voor zijn reke ning, de laatste L. v. d. Kraan, zo dat de strijd eindigde in 5—4 voor de Hagenaars, Uit deze prestatie mogen, we afleiden, dat het herstel bij de roodzwarten zich heeft door gezet, al heeft men dan ook nog geen winst kunnen boeken. Dat zal een volgende maal beslist wel luk ken. Succes heeft het Dordtse ODO 'n gelijk spel kunnen afdwingen. De Dordtenaren probeerden meer met vere schoten de korf te doorboren, de thuisclub trachtte dit te doen via doorbraken, mar door slecht plaatsen mislukte de opzet veelvul dig. De gasten namen met een verre worp de leiding, maar H. Bons bracht de balans weer in evenwicht. Met een gelukstreffer kon mej. A- E. Kaufman de rust laten ingaan met een 21 voorsprong voor de blauwwitten. In de tweede helft' werden de rollen echter omge draaid. Met twee afstandsschoten bracht ODO de stand op 2—3 in zijn voordeel- Vijf minuten voor tijd kon D, Drop echter nog de gelijk maker scoren. Succes heeft nu drie winstpunten. De Spartaan is nog steeds lantaarndrager met 0 punten. De wedstrijden van ODI zijn te elf der ure uitgesteld i.v.m. cursuswerk. Succes 2 verloor met 1—4 van "DOP 2 en Schiedam 3 met 01 van Hil- lesluis 3 en Succes 3 met 5—6 van Zwaluwen 4- ROTTERDAM (Advertentie 1M.) Vakkundige smering, alle merken SHELL-SMERING Achter de nieuwb. A'damsche Bank LANGE NIEUWSTR. 227 SCHIEDAM GEBOREN: Abraham W„ z. van C. G. Luneburg en H. Vermaas; Jan, z, van H. J. Brand en W. P. Voets; Hendrik T. J., z. van J. de Jong en J. Th. Schildt; Areke H„ d. van M. C. van Keeken en A. Schou ten; Cornelia A., d. van J. Corbijn en M. de'Kok; Liduina G, J„ d. van H. J. W. Uytdewilligen en G. M. Blok; Elizabeth M„ d. van J. L. Stofberg en A. de Zeeuw; Aörianus H„ z. van L. F. A, Meijer en E. J. de Krom; Hendrika E„ d. van A. Verdam en M. J. van Oudheusden. OVERLEDEN: M. Dobberke, 90 jaar, wed. van J. A. Hingman; C. H. van Velzen, 56 jaar. De WSV „Wandelvrienden" heeft Zaterdag in zaal .Eureka" een ou deravond gehouden, die zeer in de smaak van de aanwezigen is geval len. Met eigen krachten is er een keurig programma van diverse sket ches verzorgd, terwijl de 12-jarige Corry van Dijk zich als een talent volle accordeon-virtuose ontpopte. De muzikale omlijsting van deze avond was toevertrouwd aan de he ren C. Lenoir en J. Roosloot, ter wijl de heren J, v. d. Luiden tn B. Blommers de toeelverzorging op zich genomen hadden, - Deze avond, welke ook werd bij gewoond door het bestuur van de NWB en die van de BB Wandelver eniging, werd door de voorzitter, de heer J. Boender met een welkoms woord geopend Tevens deelde spre ker mede, dat volgend jaar op 2 cn 3 Juni een wadelmars zal worden georganiseerd. Inschrijving van min stens 1000 deelnemers wordt ver wacht Vrouw op straat beroofd Mevrouw J. B. W. moeder van vijf kinderen die Zaterdag met een groot gedeelte van het week loon van haar echtgenoot uituit Zoe- termeer naar Rotterdam was geko men om St fficolaasinkopen te doen. werd in de Zwart Janstraat de boodschappentas uit de handen gerukt. Het gebeurde toen om vier uur St Nicolaas met zijn knechten passeerde. De- vrouw zag. hoe een man er met haar tas vandoor ping- Hy haalde dg portemonnaie eruit en gooide de'fas op straat. Beroofd van haar beurs met ƒ46,-— moest de vrouw zonder cadeautjes voor de kinderen huiswaarts keren. Tijdens of na begroting Hoewel de Rotterdamse raad eerst volgende week Donderdag weer bij een zou komen voor de behandeling van de normale agendazaken, heeft burgemeester Van Walsum meege deeld, dat er a.s. Donderdag indien de begroting dan nog aan de orde is, een normale raadszitting zal worden gehouden. Ziet de raad kans zich sneller door de begrotingsdebatten te werken dan zal de agenda voor die Donderdagmiddag behandeld worden nadat de begrotingsdebatten gesloten zijn, Op de agenda voor deze extra raadsvergadering staat o.m. 't voor stel om' 758 woningen in Pendrecht te bouwen. De Caïtex Petroleum Maatschap pij zal waarschijnlijk toch vergun ning krijgen om een benzinepomp te plaatsen aan de Erasmnsstraat. De maatschappij was in beroep gegaan tegen de weigering van B. en W. op het verzoek daar een pomp te plaatsen. De afwijzing was ge grond op de overweging, dat de aan wezigheid van de pomp ter plaatse gevaar zou opleveren voor de vei ligheid en de vrijheid van het ver keer. Achteraf is gebleken, dat er in de Erasmusstraat toch parkeerkommen worden gemaakt en de commissie, welke zich bezig hield met de be roepen op de Verordening Benzine pompen, is nu tot de conclusie ge komen, dat de aanvankelijke bezwa ren geen kracht meer hebben. De commissie adviseert daarom de ge meenteraad de gevraagde vergun ning te verlenen. Salaris vakonderwijzers wordt aangepast aan. rijksregeling 1951 De minister van Binnenlandse Za ken heeft het gemeentebestuur van Rotterdam verzocht de salarissen van de vakonderwijzers aan te passen aan de regeling welke de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen heeft vastgesteld. Deze regeling, die in 1951 is opgesteld, is vrijwel ge lijk aan de regdïing, die in Rotter dam geldt. Alleen ten aanzien van de beloning van de leerkrachten in de lichame lijke opvoeding bestaat er een afwij king omdat de gemeentelijke rege ling op uniformiteit is afgestemd en de rijksregeling rekening houdt met de soort van lagere school. Voort# zullen de bezoldigingen van de logo- paedisten en van de onderwijzeressen in de handwerken, die op 1 Januari 1950 in dienst waren en uitsluitend in het bezit zyn van de acte nuttige handwerken, alsmede die van de on derwijzeressen in de handwerken met de titel van helpster gewijzigd moe ten worden, hoewel deze niet ge noemd worden in het overzicht van da minister.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1