De Gemeentebegroting 1956 ongewijzigd goedgekeurd C D Het sluitend krijgen was een moeilijke opgave Te-water-lating in Schie is uitzonderlijk werk „HET POPPENHUIS" EEN BRIL RADIO VAN DIJK De vette jaren zijn voorbij Filmvertoning voor NPB Bij Delta-plan Ook de Sciiiedamse dijken moeten verhoogd Waterkering bij Maasboulevard Vegla-St Nic. feest voor de kinderen Vaarwater niet breed genoeg SINT WORDT AAN BOORD ONTVANGEN Burgerlijke stand Sint én Sjors en Sjimmie in levende lijve Luisterrijk Sint Nicolaasfeest voor Wilton Fijenoord-jeugd VAARVERBOD OP MIDDENRIJN Met P. V. Fonteyne naar het hart van Suriname Aan de Maaskant Recreatie-oord van W.F. SCHIEDAM DAMESMODES W. v. d. BURG IETS APARTS9 1650 PLATE Voer inlijsten Ijr. van loenen TYPISTE Siagersbediende of halfwas Donderdag 1 December 1955 bemiddelend optreden, daar een meer actieve bonding ongewenste financiële consequenties met zich mede brengt. Ondanks de geringe medewerking van deze zijde, kan Toonkunst toch onmogelijk gepas seerd worden, was zijn mening. Jeugdwerk De heer A- J. van Dijk informeer de belangstellend hoe het stond met het rapport dat door het Jeugd On derzoek Schiedam uitgebracht moet worden over de vrijetijdsbesteding van dc jeugd. Hij wilde verder de zeer zware opgaaf van wethouders om deze begroting sluitend 1gfS.r«? To bninon Wrtrr Vna+f- ;n4. i-}.i.1 - Na een discussie van bijna vier avonden heeft de Gemeente raad van Schiedam gisteravond de Begroting voor 1956 zon der hoofdelijke stemming en zonder wijzigingen aangenomen. De Raadsleden hebben B. en W. het vuur niet te na aan de schenen gelegd, daar er in alle fracties begrip bestond voor de zeer zware opgaaf van wethouders om deze begroting sluitend „,5 te krijgen, Nog hoeft Schiedam niet bij het Rijk aan te klop- trast stelde zijn fractiegenoot ir w. pen voor een hogere bijdrage maar de wethouder van fW cien, mr r. van Bochoven heeft wederom in het vooruitzicht van Ouden van Dagende verbogen. rtrtt.f-n'M /lii- Ja —--i iui{iiWethouder Sabel kon m deze kwes tie niet met de raadsleden meegaan. De gemeente kan niet onbeperkt subsidies gaan uitdelen; wanneer de ene post wordt verhoogd moet de andere worden verlaagd en dat werd niet nodig geacht. Voor de jeugd wordt genoeg gedaan, al is het niet in de vorm van subsidies aan or ganisaties. gesteld dat dit in de komende jaren wel eens nodig kan blijken. De „vette jaren" zijn voor de gemeente beslist voorbij! Een raadslid wilde het er maar op aan laten komen; hy zag wd voordelen voor de gemeente in de verhoogde rijksbijdragen. Maar de wethouder waarschuwde tegen deze opvatting, want als het ryk gaat helpen, komen meteen de inspec teurs binnen, die de rekening op de begroting grondig gaan uitbenen en de invoering van b.v. reinigings rechten zal dan onvermijdelijk rijn. Er waren ook raadsleden die licht puntjes zagen in de ..stille*' reser ves, die de gemeente achter de hand zou hebben, o.a. in het grondbe drijf, maar ook hen moest de wet houder teleurstellen, want wat de gemeente aan reserves bezit is niet de moeite waard; bij elkaar onge veer f 4.700.000. Verder wees mr Van Bochoven er met een somber gezicht op dat het welzijn van de gemeente ten nauwste is betrokken bij de inter nationale situatie, die momenteel de hoog-conjunctuur bevordert. BÜ ver andering van de situatie kan de conjunctuur omklappen en dan zit de gemeente ook in de moeilijk heden. Maar al ziet de toekomst er wat somber uit, er zijn toch ook zilve ren randjes. Het verzorgingspeil in de gemeente is zeer bevredigend en staat niet achter bij andere gemeen ten. Voorlopig is de begroting slui tend gekregen en de gemeente kan weer een jaar voort. willende school verder gegaan wor den? Do ziekte van wethouder Van Kinderen heeft waarschijnlijk stag- r.erend gewerkt op de besprekingen, j zette wethouder Sabel uiteen. De j gemeente wil m deze kwestie alleen 1 In de kerk van de Nederlandse Protestanten Bond aan de Westvest zijn Woensdagavond een driehon derdtal leden bijeen gekomen om het prachtige filmwerk The Quiet One (De eenzame) te 2ien. Deze film was op initiatief van de heer J. Ritsema van Eek naar Schiedam gehaald en hij hield vooraf een in leiding over dit werk. Het is de ge schiedenis van een jongetje dat geen vreugde in zijn kleuterjaren heeft gekend en later uitsluitend op be drog stuit. Op tienjarige leeftijd is hij dan volkomen ontspoord en schijnbaar niet meer te redden. De film heeft geen happy onding, eigen lijk helemaal geen slot, zoals de heer Ritsema van Eek opmerkte, de rolprent is slechts een poging tot meer inzicht in de psyche van de asfaltjcugd en het geeft een beeld van de gestichtspaedagogiek in Amerika. Goede kijk krijgt men op het leven in de achterbuurten in het grauwe Harlem, een neger wijk in New York. De ziclestrijd van het jog wordt beklemmend uitgebeeld.- Namens allen vertolkte Ds. J. B. Schouw ink aan het slot de gevoe lens door dank te brengen aan de heer Ritsema van Eek en als alge mene conclusie van deze gemeente avond te stellen dat ook deze film de mens weer wijst op zijn belang rijkste taak in dit leven: de liefde voor de medemens. Bij de behandeling van de hoofd stukken werden weer enkele pun ten naar voren gehaald. Voorname lijk door de KVP-lederi, daar deze fractie zich bij de algemene be schouwingen onthouden heeft van de behandeling van details. De heer «I. Ahjk wilde hoofdbewoners, dse om een of andere reden de inwo nen den varenkwijtgeraakt, weer belasten met inwoning. Dit echter achtte burgemeester mr J. w. Peek in vele gevallen onbillijk. Wanneer iemand tien jaar lang inwoning heeft gehad moet hij ook eens in aanmerking komen voor een rust. Vandaar dat die „zwarte lijst" van 50 personen is opgesteld, die vaak onbillijk vrij zijn gebleven van in woning en nu maar eens wat krap per moeten gaan wonen. Op dit punt zal overigens ontzaggelijk ge wikt en gewogen moeten worden. Wethouder H. Sabel kwam met de mededeling dat binnenkort de verdeling van de bouw-contingen- ten tussen de provincies herzien zal worden. Hierbij zal Zuid-Holland waarschijnlijk een groter contingent krijgen en b.v. Zeeland, waar de woningnood in veel mindere mate heerst, minder. Schiedam zal dan ook kunnen profiteren van deze wij ziging. Schoolbouic Waarom, is met de bouw van de school aan het Lorentzplein nog steeds niet begonnen, wilde de heer J. Hofman weten. Er is toch al een jaar geleden toe besloten? De be langhebbende omwonenden maken zich. ongerust. De bouw-vergunning is aangehouden, verklaarde wethou der Sabel. Maar deze wordt nu in Januari verwacht: uitbesteding kan spoedig daarop plaats hebben, zo dat met de cursus in 1957 de school betrokken kan worden. Verder wilde de heer Hofman graag weten hoe het staat met de fusie tussen Toonkunst en de Schie- damse Muziekschool, die tot doel heeft de vestiging van een grote muziekschool, waaraan in Schiedam grote behoefte bestaat. De S.M.S. zit te springen om grotere lokali teiten; wanneer Toonkunst nu wei nig bereidheid toont voor de fusie kan dan niet alleen met de wel- De uit voeling van het Delta-plan zal ongetwijfeld ook een terugslag geven in de gemeente Schiedam. Volgens dit plan zullen de dijken langs de Nieuwe Maas immers verhoogd dienen te worden, hetgeen ingrijpende veranderingen teweeg brengt in het Schiedamse systeem van water keringen. Deze kwestie is ook ter sprake gebracht bij de behandeling van de Gemeentebegroting 1955, hoewel hiervoor nog geen posten in deze begroting zijn opgenomen. Ir H. B. J. Aikema, raadgevend ingenieur en oud-directeur van Gemeente Werken heeft deze kwestie, voor zover Schiedam betreffend, in studie gehad en kortgeleden rapport uitgebracht aan B. en W. Hoewel de plannen voor Schiedam zegd, de kosten dragen, maar ook aardig" filmrie te'zien van het kin- 5g zeer vaag zijn en er nog metseen deel verhalen op de belang- ifm,heeft wet- hebbenden. Hierover is nog weinig derkamp in Gelderland van de af- te zeggen. gelopen zomer. In Irene was het Woensdagmid dag Sint-Nicolaasfeest voor onge veer 200 kinderen, van de leden van de personeelsvereniging Vegla. De oude heilige was persoonlijk met zijn knecht aanwezig om zichmet de kinderen te onderhouden. En hij had iets voor ze meegebracht, dat ze na afloop in triomf naar huis droegen. Ook voor maagvulling was gezorgd, -zodat er zonder stoute kin deren alle reden was tot vrolijkheid. De heer R. v. Evelingen hield de kinderen op prettige wijze bezig met poppenkast en goochelen. Leuk was het voor de kinderen om de door hen gezongen Sinter klaasversjes even later terug te ho ren. Het was namenlij k op de band vastgelegd. Zien konden vele kinde ren zich zelf ook, want er was een definitiefs besloten J uivormig nouder Th. J. L. van den Berg er op vragen van het raadslid J. Rey- nart toch iets over gezegd. Inder daad zullen de Schiedamse dijken, die een functie vervullen m het waterkeringssysteem verhoogd moe ten worden. Hoeveel is nog steeds niet bekend. Dit betekent echter niet dat - nu per se de wegen, die over die dij'k- kruinen gelegd zijn, ook verhoogd moeten worden. In het verleden is dit wel geschied in de Rijnstraat en Lekstraat, waardoor men daar een wat vreemde en niet geheel bevredi gende toestand heeft gekregen. De dijken kunnen immers ook naast de wegen verhoogd worden. Zo zal het reeds opgehoogde ter rein van de erf A. de Jong langs de Westfrankenlandsedijk niet nog maals opgehoogd hoeven te worden. Mogelijk is de aanleg van een paral lel lopende kade van de voorge- j schreven hoogte voldoende. Waarschijnlijk zal hij de Maas-1 boulevard de waterkering verlegd worden. Hoe precies is nog met te zeggen. Te verwachten is wel dat de Ha vend uk. waarvan de huizen aan de beide kanten met op gelijke hoogte liggen, een secundaire func tie krijgt zodat het terrein hier ge ëgaliseerd kan worden en de huizen op gelijke hoogte gebracht. Bij de Rotterdamsedijk lopen de belangen van Schiedam en Rotter dam voor een goede weg parallel en op aandrang van de heer Reynart. zegde de wethouder toe. contact te zullen opnemen met onze grote na- buurstad. ter regeling van deze dijk verhoging. Een belangrijk punt is natuurlijk de vraag, wie de kosten gaat dra gen. die voor de Schiedamse dijken ruwweg geschat worden op ƒ6 mil- Jioen. Het rijk 2al voor een groot deel, zoals in het Delta-plan is ge- Iedere keer als er bij de N.V. Schiedamse Scheepswerf en Constructie- werkplaats een schip van de helling in het water van de Schie glijdt, komt men tot de ontdekking hoe smal het vaarwater hier toch eigenlek is. Zo smal, dat er allerlei bijzondere maatregelen moeten worden getroffen» die de te-water-lating op deze'werf tot een zeer apart schouwspel maken, dat men vrijwel nergens ziet. Apothekers-nachtdienst: Apotheek F. H. Backer, St, Uduinastr. 56. Bellen bi? ongeval: G.G, en G.D Tuinlaan et), telefoon 69290. Gem, Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van S3U tot 4.30 UUi en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 830 uur Zondags gesloten. R.J& Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tol 4 uur Iedere avond (behalve Donder dags en 2aterdags> van 7 tot 8-30 uur. Zondags gesioten- Stedelijk Museum: x'en toonstelling „Schiedammers uiten zich". Ge opend dagelijks van 2 tot 5 uur; ook op Zondag. Cult cont. Centrum Tentoonstelling schilderijen van Brands Geo pend dagelijks 9 tol 6 uur, 's Zondags 11 tot 5 uur, 's Maan dags met. Tot 9 December. BIOSCOPEN Passage, 2 uur: „The Country' Girl". Monopole; 2, 7 en 9 uur „Jacht op Blond". VOORSTELLINGEN Musis Sacrum, 9.30, 1.30 en 4.30 Sinterklaasfeest Wilton. Arcade, 4 uur: Pers.ver. „De WIK.". St. Nic. middag. Musis Sacrum, 8 uur: Kath. Kring, Alg. Jubileum-j aar verga dering. Irene, 7.30 uur: Chr. Bedrijfs groepen Centrale. Volksgebouw, 8 uur: Vrouwen bond NVV, St. Nic. avond. Passage, 8 uur: Schiedamse Kunstkring, toneel Puck. Café Kleine Confiance, 8 uur; St. Nic. feest „De Globetrot ters". Nieuwe personeelsver. Bij de N.V. Schiedamse Scheeps werf en Constructie werkplaats is drie weken geleden een personeelsvereni ging opgericht. Bezield van goede voornemens hebben de leden beslo ten om de vlotte stapelloop Zaterdag middag te bezegelen met een Sint- Nicolaasfeest. Het bijzondere van dit feest zal zijn, dat het opeens bijzon dere plaats gehouden zal worden: in het ruim van een schip, dat daartoe ingericht zal worden. Het is de ertslichter, die enkele maanden geleden van stapel is ge lopen, die de personeelsleden aan boord zal nemen. Sint-Nicolaas, die zoals bekend is zich op een schip uitstekend thuis voelt, heeft reeds toegezegd op het feest aanwe zig te zullen zijn. Hij schijnt er zelfs over te denken cadeautjes te gaan uitreiken, indien blijkt dat de aan wezigen brave en trouwe personeels leden zijn. Gistermiddag hebben we dat weer eens ervaren bij de te-water-lating van een dubbel schroef s ertslichter van 250 ton. de tweede in een serie van zes bestemd voor Goa (Portu gees India). Terwijl het schip hier en daar nog een kwast verf kreeg en de hamers nog daverden, werden de voorzorgs maatregelen getroffen. Met de steven landinwaarts en de achterzijde naar de Schie gekeerd staat het schip op twee wagens, die op een rails tot in het water kunnen lopen. Langzaam aan wordt dan het schip achteruit geduwd op de beide wagens, die ieder 40 ton moeten beuren, in bedwang gehouden door een stevige lier. gaat drijven. Bijna raakt het 34 meter lange schip de overzijde, want de Schie is hier nog geen 30 meter breed. Dan komt de eigenlijke manoeuvre, die behendigheid en aller aandacht vraagt. Terwijl de lier het schip nog aan de kabels laat vieren, wordt het ach terschip vanuit de wal aan een kabel naar links om getrokken, zodat de wal niet geraakt wordt en het sch'p toch verder in het water kan glijden. Dat herhaalt zich zo vele malen, ka bel vieren en met én omtrekken. De achterste wagen, waarop het schip aan de voorzijde nog rust, wordt daarbij als een soort draaischijf ge bruikt. Dan maakt ook het voorschip Werfbaas A. v. d. Torre ziet scherp zich vrij cn gaat drijven: het schip toe, terwijl twaalf van zijn mensen hgt in zijn element, de strijd is be- GEBOREN: Stijntje E. M. d. v. A. Schot en G. de Wit. Neeltje, d. v. J. Vrijenhoek en A, de Nijs. Adria- nus T., z. v. A. T. Geeve en A. van der Stel. Cornelia, d. v. J, C. Ko- mngs en A. Schopcnhouer. Anna C., d v. C. Rodenburg en A. C. Dijkshoorn. Hendnka J. M. d. v. R. Vuijk en H. Hollem, Martha, d. v. G. G. F. van Vliet en M. E, de Rooij. Elisabeth I. G., d. v. C. P. M Lans bergen en C- M. van der Drift. OVERLEDEN: H. Herkelman 1 maand. Dickens' Kerstverhaal in film voor C.F.A Op 2 en 3 December, 's avonds 8 uur, eai de Christelijke Filmactie in Irene de filmbewerking van Dickens' „Christmas Carrol" (het be kende Kerstverhaal over de geld- schraper) vertonen, Ruim 2600 kinderen van 5 tot 9 jaar van de personeelsleden van Wilton-Fijenoord vieren een luister rijk Sint Nicolaasfeest. Gisteren en vandaag kwamen ze in drie afdelin gen naar Musis Sacrum cn morgen gebeurt hetzelfde. De cadeaux wa ren prachtig5i«t teas indruktoek- kend en Sjors en Sjimmie, bekend, van de strip in het Pa no ram a, wa ren er in lenende lijve. De cadeaux gedeeltelijk eigen fabrikaat combineerden degelijk heid aan mooie uitvoering. De vijf jarigen gingen maar liefst op een step naar huis! De meisjes van 6 kregen een strijkplank die van 7 een stoel, ven 8 een tafel en van 9 een naaidoos De jongens kwamen er ook met slecht af met een kraan voor de zesjarigen, een jeep voor de zevenjarigen een tafel voor de achtjarigen en een slee voor de knapen van negen jaar Er was alle reden om de Sint bij zon der dankbaar te zijn en zijn geliefde liedjes ui» volle borst te z'ngt.fi toen mej Kokkie van Baa- 1-tl aentc-r de piano plaats nam. H.-t - n:.ncf':en van de N ede r land- c K"1 ue co Toneroep van de h c J Ltrvtéi- nii Haarlem hieek 11 'i ojj. uTr ge L,'ccp ?o- ■r, urn»!? 't- ru'lti' V->fi dit y ^j.scn *sijc te -.'invaclit'ui was Dj tPrsnitj- v.'aa'oo Stra.'t r en rijn r-..n en een scsehedettis van Sjnrs i Sjimmie ten tonele bi achten was kostelijk en ontlokte spontane reac ties aan het jeugdige publiek. Het ging deze keer over een pro fessor die met behulp van Sjors en zijn negervriendje Sjimmie. op zoek is naar de in China ontdekte methode om goud uit water te ma ken. De bekwame spelers slaagden er in om de jongens en meisjes als het ware bij het spel te betrekken, dat zich als alle negen Sjors-en- Sjimmie-geschiedenissen door de, heer Siraeter geschreven en ge speeld. kenmerkt door spannende avonturen. Sjors vertegenwoordigt in alle omstandigheden de goede rechtgeaarde Hollandse jongen, Sjimmie is het verlegen negerjonge tje en Pedro is de ruwe, boosaardi ge paardendief die de goede bedoe lingen van de jongens steeds weer probeert te doorkruisen maar daar bij ook, steeds weer aan het kortste einde trekt. Het goede zegeviert over het kwade, dat is de moraal, die alle kinderen onmiddellijk aan spreekt. Als dg kinderen van de kwaad aardige Pedro (eefpeeld door de heer Straeter zelf) geen boze dro- ;npn krijgen dan is er alle reden om deze voorstellingen toe te jui- cnun. In ifcd"r geval was het eon bij- zonder geslmude Smi Nieolaasvie-1 rmg. die de kinderen met ncht zul- Ier. vergeten, 1 de gang van het schip bepalen. Lang zaam maar zeker nadert de achter steven het water om vervolgens door de golven te worden omspoeld. Nog enkele meters, dan maakt het achter schip zich los van de eerste wagen en De Duitse autoriteiten hebben Woensdag In verband met de lage waterstand op de Middenrijn een vaarverbod afgekondigd voor sche pen met een grotere diepgang dan 2 meter. Beneden de Rijnbrug tus sen Bonn en Beuel staat op het ogenblik nog slechts 1-99 meter wa ter. In de afgelopen zes weken zijn slecht. Het is hel zoveelste schip, dat j alleen in de omgeving van Bonn 20 ïn het midden van de oorlogs jaren kreeg het gouvernement van Suriname de opdracht een expeditie naar de binnenlanden uit te rusten om in het nog maagdelijke oer woud naar kostbare en zeldzame materialen, zoals uranium, te zoe ken. Een grote groep Nederlanders en dragers zijn toen maanden in dit gebied geweest. Onder dr titel „Naar het hart van Suriname" hield de heer H. D. Schilt, de lei der van die expeditie. Woensdag avond in gebouw Tïvoli een lezing voor de leden van de personeels vereniging van. de machinefabriek A. Fonteyne. Met behulp van een groot aantal lichtbeelden verduide lijkte de heer Schilt het bespro kene. Het oerwoud in Suriname geldt voor ondoordringbaar cn dit bleek wel uit de beelden. Ongelooflijke moeilijkheden hebben de leden van de expeditie moeten overwinnen. De droogte was soms zo erg dat de rivieren verdroogd waren en al het materiaal, ook de boten, moes ten worden gedragen. Dan weer waren er streken wear het zo voch tig was dat alle kledij van het li chaam wegsleet. Met grote rubber laarzen (tegen de slangen) en wat vodden hebben de onderzoekers zich door een gloeiendhete en ongezonde streek gebaand. De bevolking is allerwege aange tast met velerlei ook ernstige besmettelijke ziekten. Een dokter is niet aanwezig. De toestanden zijn er dan ook erbarmelijk. De verband- en geneesmiddelen van de expeditie waren in korte tijd tot een minimum gereduceerd. Interes sante verhalen hoorden de onge veer honderd aanwezigen over de gebruiken cn tradities van de in woners, de oorspronkelijke Indianen en de vroegere gevluchte slaven, de bosnegers'. Dp lezing was boeiend en werd over hel algemeen met aandacht c.e voiga. Het o pen inga'woord werd gespreken door de voorzitter van i de pw-bon eels vereniging, de heer J- J Fonteyne De vereniging telt nu 140 kden. op deze uitzonderlijke wijze met goed gevolg te water is gelaten. De werk zaamheden hebben in totaal een uur in beslag genomen. schepen met de bodem in aanraking gekomen. Daarbij zijn minstens 12 schepen lek geworden, zodat zij hun tocht niet konden voortzetten. (Advertentie LM.) Voor het LEUKSTE SPEELGOED SINGEL 163 LOOP DER BEVOLKING IN OCTOBER In de maand October is Schie dams bevolking met 35 zielen toe genomen van 76.493 tot 76.528, Deze geringe toename is vooral een ge volg van het feit. dat steeds weer een groot aantal mensen onze stad verlaat. De cijfers over de maand October wijzen het uit: geboren 133, overleden 50, vestiging 253 en ver trek 301. Van de 133 babies waren 40 eerst geborenen. Bij de 50 sterfgevallen waren 40 personen van 60 jaar of ouder en 28 van 70 jaar of ouder. Er werden 53 huwelijken gesloten, waarvan bij 35 man en vrouw beiden rnt Schiedam afkomstig zijn, bü 5 alleen de man, bij 13 alleen de vrouw. Het aantal echtscheidingen was aanzienlijk groter dan in andere maanden: 6. Na het voltrekken van het hu welijk zijn van de 53 paartjes slechts 6 in een eigen woning getrokken, 19 gingen bij ouders inwonen, 3 bij familie, 5 moesten onderhuren, 11 gingen man en vrouw afzonderlijk wonen en 9 vestigden zich buiten de gemeente. Rector R.K. Lyceum benoemd Tot rector van het in oprichting zimde RK. Lyceum St Liduina te Schiedam is benoemd dr J. A. M. De Maaskant in Schiedam, steeds een populair plekje waar vele Schiedammers zich In de zomer mogen verpozen, zal hlnnen afzien bare tijd nog verfraaid worden met een nieuw en aantrekkelijk reerea- tie-oord. Op deze terreinen, die het eigendom zijn van de Dok- en Werf- my Wilton-Fijenoord, zal e«n com plex sportvelden aangelegd worden, terwijl het bestaande bos aantrek kelijker gemaakt wordt door het aanleggen van wandelpaden. Ook de burgerij van Schiedam zal toegang krijgen tot dit nienwe recreatie-oord dat iets heel aparts belooft te wor den. De kwestie is, dat Wilton-Fijen oord voor de uitbreiding van het hoofdcomplex aan de Vlaardinger- dijk beslag zal moeten leggen op een deel van de daar gelegen sport velden. Ter vervanging van deze verdwijnende velden heeft de di rectie toen gedacht aan de nog on gebruikt liggende terreinen aan de Maaskant. Hier lag vroeger een klei ne haven, die gedempt is en waar later weer het zand en de aarde uit de bouwput voor de grote dok ken, is neergelegd. Dit terrein is thans reeds, geëga liseerd en hier zal over enige tijd het sportvelden complex worden aan gelegd. In één moeite door zal dan tevens het bos en het complex volkstuintjes (dat gehandhaafd blijft) onder handen worden geno men. De plannen zijn nog niet geheel rond, maar ir B. Wilton meende toch wel te kunnen zeggen, dat binnen afzienbare tijd Schiedam 'n nieuw recreatie-oord ryker zal zijn. Een Zang. cn Orgelvnr zal Za- terda? cm Z uur worde" gehouden fn ide „Vredeskerk", Lede 121. Medewer- van der Linden, leraar in de klas- jïmg zullen verlenen: mevr. Matty sieke talen aan het gemeente-lyceum 1 - te Dordrecht. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, geheel onverwacht, onze lieve Vader, Behuwd- en Grootvader en Broeder, de heer LOUIS ADRIANUS VAN DEN BOS, Weduwnaar van Theodora AUda de Lange op de leeftijd van 74 jaar. Uit aller naam, N, VAN DEN BOS Schiedam, 30 no*\ 1955 Charlotte de Bourbon- straat 15 Geen bezoek De teraardebestelling zal plaats hebben op de Al gemene Begraafplaats te Schiedam, zaterdag 3 de cember a.s. Vertrek van het woonhuis v.m. 11.15 u. Speciaal japonnen, deux-plèces, blouses, rokken, enz. profiteer van de St. Nlc.-actte WIJ geven scootertjes Telefoon 66135 LANGE KERKSTRAAT 19 I DAN NAAR fJ DE BKU1N Oranjestraat 9 Schiedam Tel 66431 BLANKE WANDLAMPJES verstelbaar^ O - If BLANKE WANDTOILETTEN 22 45 met ronde spiegel* BLANKE KAPSTOKKEN KOMT BINNEN EENS KIJKEN WIJ ZIJN TOT 9 UUR GEOPEND tegenover Stadhuis Schiedam Wij hebben een grote sortering lichte MODERNE STAAFUJSTEN Kom eens kijken DAM 41—43 - TELEF. 66192 bij RADIO van vindt IJ een grote sortering St. Nicolaasgeschenken, o.a.: Televisie Radio's Stofzuigers Scheerapparaten Haarden Infraphil Hoogtezon Wasmachines Wringers Het GROOTSTE en MODERNSTE Radiobedrfjf van Schiedam Desgewenst betaling in overleg HOOGSTRAAT 119 - TEL. 69572 REMBRANDTLAAN 64 - TEL. 66084 Ter Gemeentesecretarie Schiedam (afd. Alge mene Zaken) is te vervullen de betrekking van Gegadigden, liefst in het bezit van het MULO- diploma en diploma typen, kunnen zich aanmel den bij de Chef van genoemde afdeling (stadhuis) Sint Nicolaaseadeaux voor vader: natuurlijk een electr. scheerapparaat, keuze uit al le bekende wereldmerken, o.a. Philishave, Braun, Rem- mington, Dindy, Thorrens, Koller enz. Verder scheer spiegels, étui's voor scheer apparaten, bureaulampen, staande lampen, schaarlam- pen, straalkachels, badka merkachels enz. Te veel om op te noemen. Komt U eens kijken bjj de Mol—Jansen. U slaagt zeker en ontvangt bovendien nog scootertjes, behalve bij aankoop van stofzuigers. Lange Kerk straat 66, Tel. 68570. gevraagd bij SLAGERIJ POOT, Broers veld 159 Telefoon 68327 I Te koop aangeb. Sint Nicolaaseadeaux voor moeder; theelichten, brood roosters, melkkokers, wa terketels, koffiemolens, gas- aanstekers, wandlampjes, staande lampen, verwar mingskussen, electr» dekens, infraphil, straalkachels. strijkijzers lichtgewicht, stofzuigers, vloer wnj vers, wasmachines, kruislampjes. naaimachinelampjes enz. Te veel om op te noemen. Komt U eens kijken bfj de Mol Jansen. U slaagt zeker en omvangt bovendien nog scootertjes, behalve bij aan- koo van stofzuigers Lange Kerkstraat 66, Tel. eC:7f. Fopartikelen. Grote sorte ring. Zwarte Pi eten zwart 25 cent. 1001 Bazar, Broersveld 45, tel. 66015. Linnenkast 175.—, blank. gotisch en geschilderd. Zie toonzaal bij Plate, t.o. Stad huis, Schiedam. Poefs. Pief-paf-poef, mooie sortering in Poefs bij Pla te, t.o. Stadhuis, Schiedam. Fotografie Kuop nu Filmstroken. Wij hebben een grote sortering o a Sjois, Tom Mix Farzan., Roy Rogers. Dona id Duck, K van Vuuren Hoogstr. 106 telefoon 66720.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1