Twintigjarige Schiedammer komt uit Canada als „jet' -piloot voetbal; in schiedam Schiedam, hoewel sterker, kon Flakkee niet de baas worden BEDIENDE REDT KIND UIT ZINKENDE AUTO WALDO-TAXI Schiedam handhaaft zich door Unicum te slaan V eiligheids-f eestavond JQHAN HOOGENDOORN VOLTOOIT VLIEGER-OPLEIDING Vóór Canada feï2i|gj|jg Met dewings" op zijn borst en het brevet in zijn zak Joy-riding met diefstal Cocky gaat naar Engeland Moeizame overwinning van Excelsior op Voorburg KORFBAL Blijspel van de Toneelver. O.K. SLIPPENDE AUTO DE SCHIE IN Waarom gebrek aan zeelui? NIET ALLEEN MET AMERIKAANSE BOTEN Kleine branden Ruit ingeslagen Schoorsteenbrand Burg. mr. J.W. Peek licht ongesteld C SCHIEDAM DE GRAAF'S DINSDAG- en WOENSDAGRECLAME DE GRAAF'S SLAGERIJ cmnsEEEa Adverteer regelmatig Maandag 5 December 1955 OHAN HOOGENDOORN is terug uit Canada. Zaterdagmor- aattgrefcomen, otn-. 10 uur precies, met de „Maasdam" Tezamen met vele vroegere landgenoten, emigranten, die de feestdagen ,;thuiswillen doorbrengen om dan terug te keren naar het nieuwe vaderland. Maar Johan Hoogendoorn blijft ook na de feestdagen, want hij heeft nu zijn vlieg er opleiding, daarginds niets meer te zoeken. Twintig jaarstraaljager-pilootsergeant-vlieger bij de Ne derlandse. Luchtmacht met de „toings" op zijn borst en het brevet in zijn zakdat is de burgerlijke staatdie deze Schie- damse 'jongen zich heeft verworven na een zware opleiding van zestien maanden op Canadese vliegbases. Met snor ^Z ATERDAGMIDDAG zijn weJo- han in het ouderlijk buis, Nieu we Maasstraat 55a,gaan opzoeken orn van zijn ondervindingen te ho ren. We troffen een gelukkig her enigde familie; vader, moeder, zus ter Willie, aanstaande verloofde Mien Groehandaal en Johan zelf, vele ervarjpgen en een Clark Ga- ble-snor rijker sinds zijn vertrek. Met die anor willen we niets omver halen; ze 19 alleen maar gunstig typerend voor deze sympathieke jongeman, die een toonbeeld is van ondernemingsgeest en, doorzetUnga- vèrmogen, Tevreden kykt Mï in de t# nér ére versierde huiskamer Tond «n vertelt. Het gaat hem pemak- Jceiük af en zonder de bravoure, die tve- gevreesd hadden. Achttien jaar was hij toen hij in de militaire dienst ging. Hij koos voor de luchtmacht: zijn ideaal, en "werd geschikt bevonden. Dat open de de poort voor semi-beroeps re serve-vlieger. Tachtig startten de cursus in Woensdrecht. Daarvan bleven er ns drie maanden. 38 over. Ongeveer24 hiervan werden ge schikt bevonden voor verdere op leiding in de Verenigde Staten en Canada. Tot de 12, die naar Cana da gingen, behoorde Johan Hoogen doorn, Met «in vieren zijn ze terug gekomen als geoefende vliegers; de rest viel al eerder af, was niet ge schikt.... Nu blij.... Dat zijn in het kort de feiten, die duidelijk illustreren dat de jongens het' niet bepaald gemakkelijk heb ben gehad. „Als ik alles van tevo ren had geweten, dan was ik er niet aan begonnen" zegt Johan rustig. Maar metéén voegt hij er aan 'toe; „Nu ben ik blij dat ik het gedaan heb". „Er werd veel van ons ge vraagd, voorallater.Om het doel te bereiken, moest 'je ja volledig geven. Vermaak was er hoegenaamd niet in de plaatsen, waar we ge weest zijn Gedurende al die zes tien maanden (en tien dagen voegt hij er nauwkeurig aan toe) hebben we maar 14 dagen verlof gehad. Die zich niet voor de volle honderd procent inzetten, vielen af." Pijnlijk was het. dat er op hét" allerlaatste moment" nog' mensen werden afge wezen. M«t medeleven vertelt - "j van een kameraad, die tenovl hij zy'n „^üi■ngs', at iit de kast had toch. nag voorty'di^ naar huis werd ge stuurd. In dte laatste toeken vóór ZONDER WINGS'. ZONDER SNOR! de bevordering hebben ook de fa milieleden in Holland, die een ge animeerde brie/trisseHno met Johan onderhielden, danig in spanning ge zeten-Duer de afloop.. Maar het kwam voor elkaar' Tevreden kijken vader en moeder naar hun zoon, die zo ongemerkt in het tuur van zijn betoog nog eéna een Engels tvoord iaat vallen. Vrienden ï)e opleiding begon in Ontario met veel excursies om een beetje te ac climatiseren. Vier weken verbleven ze daar in een gezelschap van Fran sen, Denen. Noren. Canadezen en Engelsen, die ook verder de oplei ding met de Nederlandse jongens volgden. Toen ging het naar Clares- holm, waar de z-8- Harvard-oplei- ding begon voor het besturen van een propeller-vliegtuig. Veertig we ken verbleven ze daar. waarvan drie maanden weggingen met de basistraining Aan de tijd in Clareshoim, die be kroond werd met de rang van kor poraal, heeft Johan de beste herin neringen. Zo ver van huis doet het gemis van familieleden zich toch wel voelen, ook al heb je nu direct Hier volgde de bevordering tot ser geant-vlieger. De opleiding werd tenslotte voltooid met zes weken schietschool in het plaatsje Mac Do nald één van de zwaarste onderde len- Daar moesten de pHoten jacht maken op een vliegtuig en schieten tegelijkertijd op de vlag, die het voortvluchtige vliegtuig voerde, Een riskant baantje voor deze elemen taire opleiding in het schieten, dat volgens de verzekering van Johan, toch vrijwel altijd zonder brokken afliep Twéé weken moest er nog in Montreal op de boot gewacht wor den en toen begon dan eindelijk de terugtocht, gedurende welke Johan demonstreerde (volgens goede rnu- zikale familie-traditie) ook wel met, de klarinet overweg te kunnen. Een ongeluk. *0/ een sensationele noodlanding? Nee, daar heeft Johan nooit mee van doen gehad Hoog stens een klein a very en sneeuw stormenmaar dat vindt hij de moeite ran het vertellen niet waard. Hij is blij weer thuis te zyn en wil daarvan ten nolle profiteren gedu rende de 16 dagen verloff die hem nog resten. Dan is het weer wer ken geblazen op vliegbasis Twente; er is nog veel te leren en 375 vlieg uren is nog maar een begin, De geen heimwee, en daarom was hij blij, dat hij kennis kreeg aan een vriendelijke farmer, waar hij veel vuldig het weekend doorbracht. Hij heette Hans Hansma. was Frie3 van geboorte en sedert vijf jaar in Amerika waar hij oud-mare- chausseel heel aardig boerde, Jo han heeft hem nog meerdere malen met de.oogst geholpen. Het binnen halen van de oogst moest in snel tempo gebeuren, gezien, de sneeuw en het plotseling wisselende weer. Sneeuto en ifs heeft Johan voortdurend gehad, waarbij tem peraturen van 40 graden onder nul en meer dan een meter sneeuw peen uitzondering ivareti. De „droge" kou in het prairie-ge- bied, toaarhooen zich óe vlieg tochten uitstrekten, was echter mei te verdragen en de sneeuw kon vrij gemakkelijk van de start baan verwijderd worden. Geert, sensatie XT AN Clareshoim werd het gezel- v schap tenslotte overgeplaatst naar Gimli, 50 mijl ten Noorden van Winnipeg, waar de eigenlijke straaljager-opleiding in een „Jet trainer T-33' vier maanden duurde, toekomst? „Eerst maar aens de 6 jaar bij de luchtmacht uitdienen, waarvoor ik getekend heb en dan kunnen we altijd nog zien", vindt Johan. Nooit....!? Apothekers nachtdienst; Apotheek Westendorp, Singel 81, Bellen tm ongeval: Q.G, en GJ3 Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Lceazaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend ledera werkdag (behalve Maan dag) van 9-30 tot 4.30 uui en Iedere avond (behalve Woens dag» en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uür Zondags gesiotoa. U.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dsm, geopend tedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve Donder dags sn Zaterdags) van 7 tot 8,30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Schiedammers uiten zich". Ge opend dagelijks van 2 tot 5 Uur; ook op Zondag, quit. Cont Centrum Tentoonstelling schilderijen van Brands, Geo pend dagelijks 9 tot 8 uur, s Zondags 11 tot 5 uur, "s Maan dags n>et Tot December. BIOSCOPEN Passage; 2, 5 en 9.15 uur „De Gravin gaat barrevoets", Monopole: 2, 7 en 9 uur „Malaga". In de nacht van Zaterdag op Zon dag ontdekte de heer P. B. uit Voor burg dat zijn auto. een studebaker, was verdwenen. Hij was op visite by een familie in de BK-Laan.'waar hij de auto. eigendom, van zijn va der voor de deur had geparkeerd. Een politieonderzoek ter plaatse had geen resultaat. Om half vijf in de morgen vond de Vlaardingse poli tie dc auto beschadigd terug aan de Schiedamseweg. Verschillende voor werpen, als handschoenen, sigaret ten, shawl en zonnebril, die in de auto lagen, waren verdwenen. De plezierrijder had kans gezien een defect portier te openen en zonder contactsleutel weg te rijden. f Advertentie Z.M.) VOOR GEHEEL Uff OCT Ook de Sehiedamse Cocky Gaste laars i3 aangewezen tot lid van de ploeg die door de Kon. Nederlandse Zwembond is afgevaardigd naar de internationale zwemwedstrijden in het Isïeworth zwembad am ons land te vertegenwoordigen op Vrijdag 9 en Zaterdag 10 December. Onder leiding van mevrouw A. Haitsma-Bolten vertrekken Cocky Gastelaars en haar vriendinnen M. Kok, L. de Nijs. J van Alphen, D, de Leeuw en A, Voorbij Donderdag avond vau Schiphol, waar zij Zon dagavond 6 uur terug verwacht worden: Cocky zal volgens het programma Vrijdag vrije slag zwemmen in het nummer estafette 4 x 100 yards wis selslag en Zaterdag deelnemen aan de estafette 4 x 100 yards vrije slag en verder de 100 of 110 yards vrije slag. (Advertentie iJW.) 67570 69315 Als we afscheid hebben genomen, worden we in de gang nog even staande gehouden door vader en moeder Hoogendoorn. Mevrouw Hoogendoorn vooral heeft het moei. lijk gehad, toen haar zoon zo ver weg in de lucht zat. „Nooit zo lang ik leef", heeft ze gezegd toen Johan destijds bekend maakte, dat hij vliegenier wilde worden. Maar hij heeft zijn. zin gekregen en mevrouw Hoogendoorn berust er in. „Zoiets 'houd je toch niet tegen", zegt haar man. „Die jongen heeft altijd door gezet als hu iets in zijn hoofd had. Dat was vroeger al zo toen hij nog een schooljongen was en allerlei werk verrichtte om wat zakcenten. Schiedam heeft het bestaan om een 0—2 achterstand om te zeten in een 52 overwinning- De eerste aanval van Unicum was de grote te verdienen. Bij de Amsterdamse kracht van de Rotterdammers, die Bank in Rotterdam, waar hij eerst nog gewerkt heeft, had hij toch nooit kunen aarden". Mevrouw Hoogendoorn' knikt instemmend. Nu. haar zoon bewezen heeft zijn be stemming te hebben gevonden, heeft ze er wede mee. keurig gebruik maakten van twee verdedigingsfouten, waardoor al na 10 minuten de stand op 9—2 was ge steld. De wisseling bracht v. d. Kraan c.s. voor de korf, Door taai volhouden kon deze oude rot de ba lans weer in evenwicht brengen. Na Het toch al kleine voetbalprogramma, dat voor het afgelo- pen. weekeind was vastgesteld, is nrg kleiner geworden, omdat de wedstrijden van de -afdeling Rotterdam zijn afgelast. Voor maakte de rechtsbinnen 0-3. het lager voetbal van de K.N.V.B, zijn slechts gespeeld: Excel sior '20Voorburg, Flakkee—Schiedam, R.C.D.SVDPW» Streijen—D.H.S. en DRZWF. Excelsior-Voorburg 3*2 Het is een matige wedstrijd ge weest, waarin sportief om de over winning is gestreden. De thuisclub kan haar handen dichtknijpen en zich zelf feliciteren met de overwin ning, die met de hakken over de sloot is behaald. Beide elftallen kwamen met in vallers in het veld, waardoor Bier huizen van de halflinie naar de linksvoorplaats was verhuisd, ter wijl hij in de 2c helft op de mid- score, wederom door Bierhuizen, na een aolo-ren van Maas 31. Voorburg kreeg nog een doelpunt cadeau, toen by een aanval de rechtsback van Excelsior de bal zelf in eigen doel kopte 3—2. FlakkeeSchiedam 0-0 Hoewel Schiedam over alle linies gedurende de gehele wedstrijd ster ker is geweest dan Flakkee, heeft het geen overwinning kunnen boe ken. Verschillende malen zijn Sehie damse voorhoede-spelers voor het voorplaat» stond. Hij was wel één i doel van Flakkee geweest, doch het der oeste spelers. j schieten faalde. Eens juichten de Excelsior gaf vooral voor de rust j Schiedammers reeds, toen invaller de toon aan. Na circa 20 minuten Uc Jo"R de doelman van Flakkee spelen werd te zacht op de doelman] reeds had gepasseerd. Het^ jujehen van Voorburg teruggespeeld er Bierhuizen zag kans'de bal onhoud baar in te schieten (I0). Excelsior hield het spel te kort. waardoor veel kansen verloren gin gen. Tot aan de rust werd niet meer gescoord. De Schiedammers kwamen met vier invallers in het veld, hetgeen aan het team-spel niet ten goede is gekomen. Na 8 minuten spelen scoorden de gasten het eerste doelpunt, doch 20 minuten later maakte de rechtsbin nen van' de Schiedammers de ge lijkmaker. 1—1. Na de rust een zelfde spelbeeid. Bij een aanval van de gasten beging één der Schiedammers in het be- ruchte gebied een overtreding, waar- Hierbtj trachtten zij tijdte wutnen j voor strafSCpop werd toegekend, door veelvuldig de bal nam buiten g^f^op werd echter keurig het veld trappen. Gedoelpunt j m de thee bracht doM «en mooi\ de vliegend schot Vermaas de stand op OOK mcu De speelsters en spelers van Schiedam kannen met een opgeruimd hart het St. Nlcolaaafeest gaan vieren, wnut zü hebben kans gezien Unicum met een nederlaag naar huls te sturen, waardoor zij met deze Rotterdamse dub gelijk zijn gekomen en het behoud van het 2e klasserschap voor een groot deel in eigen hand houden. Succes werd een minder plezierige St. Nicolaa»verrassing bereid. Het Haagse Pams zond de verzwakte blauwwitte» mét een fikte nederlaag naar huis, dit wapenfeit wogen de partijen vrij wel tegen, elkaar op. Eerst na de rust slaagde mej. J. Carrière er in haar club de leiding te geven met een verre treffer. Enige tijd later ver hoogde H- Verschoor op handige wijze de verkregen voorsprong tot 4—2 en toen bleek het pleit beslecht. Unicum gaf zich gewonnen en span de zich niet meer zo sterk in om een beter resultaat te bereiken. Schiedam bleef doorvechten en met succes, want een minuut voor tijd kon. D. Vermeulen, de eindstand via een doorbraak öp 52 stellen. De overwinning werd hiermede overi gens wat al te zeer aangedikt, Pams toonde met het zwakke Suc ces weinig barmhartigheid. De blauwwitte» kwamen met niet min der dan drie invallers uit en boven dien .nog met een speler te weinig- Terecht grepen de Hagenaars^ hun kans, in de eerste helft daarbij nog begunstigd door zon- en windvoor- deel. Binnen een kwartier stond de thuisclub al met 4—0 voor. In derde opstelling kon B. van Krogten de eer redden, maar daarbij bleef het van Succes-zijde. De rust ging in met 51. De tweede helft werd goed ingezet door onze stadgenoten, maar toen de Hagenaars tegen de ver wachting in weer scoorden, doofde deze oplevihg weer. Geleidelijk aan bracht Pams de eindstand op 9J. Succes 2 deed het beter door met Ahoy 2 de punten te delen (3—2). Schiedam 2 stevent recht op het kampioenschap af. Nu moest ÜSV 3 er weer met 1—5 aan geloven. Met nog drie wedstrijden voor de boeg behoeven de Schiedammers nog slechts twee punten te-behalen om zich kampioen te kunnen noemen. Met veel succe3 heeft de Sehie damse Toneelvereniging „Onderling Kunstgenot'' Zaterdagavond voor n goed bezet Musis Sacrum het blij spel „Welkom binnen" van Chris Hoogewerf opgevoerd. Het hele stuk draaR om hetstan- denverachil tussen hogere en lagere kringen. Op een amusante wijze wordt „het probleem" opgeiost^door geven en nemen van weerszijden, zodat alles naar blijspel-traditie dik voor elkaar komt Het einde komt met een paar huwelijken en verlo vingen. De zaal toonde zich zeer tevre den met het vertoonde spel. werd behoorlijk geacteerd, hoewel de samenwerking in het gezelschap wel eens iet3 te wensen overliet, Een van de beste rollen was die van Lenie het nichtje van de familie brengen. Het is van de Schiedam mers «en keurig eprestatie gewor den; bij de rust hadden zij zelfs een 0—3 voorsprong. Het eerste doelpunt kwam in de I7e minuut. Toen. lyjrt hierop één der achterspelers vah DOTO op zijn doelman terugspeelde, was de mid- voor -•■m HBSS er vlug bij en maak te er 9— 2van. Kort voor de rusf Na de thee kwam de tegenpartij op fortuinlijke wijze aan een doel punt, toen e«n der Sehiedamse spe lers de bal verkeerde beoordeelde. 13. De gastheren kwamen nu wat meer in de aanval zodat de stand.op 2—3 kwam. Vlak hierop was het we derom de rechtsbinnen van HBSS, die voor de derde maal kon scoren. 24, Het spel verdeelde zich in de laatste minuten oyer beide speel- helften; kort voor het einde ver kleinde de midvoor van de thuis club de a eh ter stand, 3—4- PPSCDer Haghe 1-3 2Q. Hierna kwamen de gasten meer in de aanval: bij sen dezer aanvallen kreeen zij, even voor het strafschopgebied, een directe vrije trap te nemen. Niettegenstaande het opgestelde muurtje kogelde Vwi Elleswijk onhoudbaar in. 2—1. Ex celsior verhoogde even later haar was iets te vroeg, want een achter speler redde nog bijtijds. Vooral na de rust gingend de spelers van Flakkee bijzonder hard spelen. Hierbij trachtten ^zij^ tüd^t^winnen strafschi gehouden. De gasten bleken toch sterker te zijn hetgeen zij hebben Ter hove Verder was mej. R, Mar* uitgedrukt door een tweetal doel- revee een goede dochter des huizes punten resp, van de midvoor en de kwam de heer A. Crama dicht rechtsbinnen. 13. bij de heer des huizes te staan. De c«ntsuf Dc wedstrijd Ter LeedsSSS em- dankbare rol van de huisknecht Het gaat maar niet met öVDrw digde in een 5—1 overwinning voor werd aardig gespeeld door de heer- in de KNVB, Ook gisteren weer Schiedammers. i J Venderbos Het volksmeisje, dat mej, R. Brouns_ op de planken zette, RCD—SVDPW 1-6 Op de personeelsavond van de Fabriek voor Chemische Froducten „Schiedam" Zaterdag heeft de heer Ëdw". F. J. Langer van de Veilig heidsinspectie zeer uitvoerig gespro ken over de bedrijfsveiligheid- Op een bedrijf moet men niet alleen voor zichzelf zorgen, iraar ook voor de veiligheid van anderen waken, aldus de heer Langer. Het aantal ongelukken, dat dagelijks ln de be drijven gebeurt, is nog veel te *reot. Aller medewerking ii nodig con hierin verandering te brengen. Met talloze voorbeelden uit de praktijk iiluêU^ërdtr li ij zijri hé toog, waarin hij o-m. wees op ae noodzaak van beschermde werk tuigen, gevaren van andere asrd <ali snaline-vergiftiging!), de voor- «iehtifhaid van de werknemers, die bij voorzorgsmaatregelen vaak veel te wensen overlaat, oplettendheid, vakbekwaamheid, die ongevallen. vaak voorkomt, met daarbij een juiste werkwijze. Trieste voorvallen tonen aan. dat het anders, beter en veiliger moet en ook kan. aldus de inspecteur. Ook de rest van de avond stond in het teken van de veiligheid in het bedrijf met de toneelschets „Patiënt verbeter Jezelf" van de eigen toneelgroep van F.C.P. ende vertoning van de eigen bedrijfsfilm „Geuren en kleuren in kannen en kruiken". De avond werd geopend door de directeur van de fabriek, dr jr H. KoOPman». Dé direeUUr, ir J. A. Verkerk, huldigde 15 gepension- neerden van het bedrijf, die. meer dan 25 jaar in dienst waren ge weest. Ieder van hen kreeg een horloge als geschenk. Muzikale medewerking verleende de F.C.F-band. verloren. Het goede samenspel van de voorhoede, zoals verleden seizoen zo dikwijls op het oude speelveld bewonderd kon worden, is geheel virdwenen, Voetbal blijft een team- spel en individueel spel moet zo veel mogelijk vermeden worden Midvoor Voets demonstreerde gis teren teveel solo-spel, hetgeen niet3 opleverde, doch de overige voor- hoedespelers tot wanhoop bracht. Na een half uur werd het eerste doelpunt gemaakt, terwijl de stand bii rust reeds 0—3 was. Het werd na Accordeonver KDO houdt onnfartavonrl i dreven in het platte. De regie was COruaciaV UIIU handen van de heer A. Lansear. Op de Zaterdag gehouden con- voorzitter, dc heer C. v d. ermeden worden. tac»avond van de Sehiedamse Accor- Qraaf heette in het bijzonder de af- **J" deonvcreniging „Kunst door Oefe- gevaardigöen van de NATU en van nine" is wel gebleken, dat do 3® i zusterverenigingen welkom, als- actieve leden lets in hun muzikale metje; eea 150-tal ouden' van dagen, mars hebben. Het Jeugdorkest heeft I Hij s.prak zijn verheugenis uit over de toekomst, dat toonde het met volle zaa. op deze tweede voor- het speten van „Loody Girl" van steying in dit seizoen. Joh. B. Kokken „de Marionetten- dl' thw «er. "futloos ,r«l. terwijl!>'J Parai^'yan W. cic- Buitw. Hot *ro- hj£ door ons gepubliceerde sommige kansen de spelers het hoofd i* orkest, het *^55"aUi<^nprogramma van de Ned. Vereniging ehenen te verliezen. De tegenpartij speelde een uftal van Huisvrouwen ja een fout geslo- -i!- J-— 1"a1 KaH,f- ait u-nncau pen. Hef vervaardigen van Kerst- stukjesln de Geref, Kerk zal om 8 uur plaats hebben op Dinsdag 13 De cember en niet op de door on* aan gegeven datum. werkte- stelselmatig door en ver-i waarvan vooral „Salut aui Drapeau" hoogde de score met nog drie doel- van A. de Wolft enkele Offenbach- punten. De" Schiedammers hobben slechts een doelpunt hier tegenover kunnen stellen. In 4G heeft DHS een 3—0 over winning geboekt tegen Streyen. Zaterdagvoetbal DOTO—HBSS 3-4 melodieën en .,Im Züfiounerlager van Max O scheidt bl)z°nder goed tot hun recht kwamen. Ook het pu bliek klonk dit goed in de oren, hetgeen getoond werd met een har telijk applaus. Na de pauze^werd ejr een cabaret- dam' niet "onbekende artisten. als De Rolées (drie Jongens met een gi taar). Soldaat Boem (die de lachers HBSS dat op één na onder aan de weer op zijn hand had), The ranglijst stond met 7 uit 9, heeft Za- Singing Cowboys met een show uit terdagmiddag kans gezien, om DOTO. het Wilde Westen, De Serpentmos dat met 10 uit 11 op de zesde plaats met amusante schetsen en de Am- stond, een 4—3 nederlaag toe te I picors, die hun vrolijke klanken OVERLEDEN; E. den Hoed, 73 3. GEBOREN: Ingrid R., d. v, C. J. Larsen en J. Schouten. rijkelijk de zaal instrooiden. Het wa* de vhfde avond van dit jaar. De heer W v. Dijk, de voorzitter van „Kunst Door oefening", spr&k een openingswoord en vertelde, dat de vereniging thans 18 jaar bestaat. ROTTERDAM Esperanto-agcndo Jaudon, le 8an de decembro. Eble estas kelkaj, kuy travivajojn dum la Sankta Nikolao festo, Venu, vidu kojvenku vian honton. De 21-jarige kantoorbediende J. Vromans aarzelde niet lang toen hy Zaterdagmiddag op de Abraham van Stolkweg een auto driemaal om zijn as zag draaien en daarna in de Schie zag verdwijnen. Hoewel hij niet kan zwemmen, sprong de doortastende jongeman direct in het water, hielp de bestuurder en zijn dochtertje op de wal en redde daarna het zesjarig zoontje Jan, dat op de achterbank van de zinkende auto zat. De geredden en hun redder werden bij de N-V. Abr, van $tolk en Zoonen van droge kleren voorzien. De auto werd op de kant getakeld. Op het zelfde punt bij de bocht van de Abraham van Siolkweg waar enkele jaren geleden een Bel gische bus in de Schie reed, kwam nu de personenauto-van de 35-jarige incasseerder J, H. Hoefsloot in het water terecht. De wagen, die in de richting van het Blijdorpplein reed. begon bij het inhalen van een andere auto plotseling te slippen. Drie maal sloeg de wagen om zijn as, alvorens in de Schie te verdwenen. De bestuurder en zijn li-jarig dochtertje Johanna zagen kans op eigen kracht de portieren te openen. De 6-jarige Jan zou echter verdron ken zijn, als Vrooman, die op weg naar huis passeerde, niet direct te •hulp zou zijn geschoten. Hij bracht de jongen op de wal en omdat het kind om zijn moeder riep ging hij nogmaals naar de auto om te kij ken om ook mevrouw Hoefsloot zich in de auto bevond. Dat bleek niet het geval te zijn. Het druipende viertal werd naar de nabijgelegen houthandel ge bracht. Zij kregen droge kleren on werden door de directie met auto's naar hun woningen gebracht. Zoals bekend werd'op dit gevaar lijke punt enkele jaren geleden een betonnen, muurtje gezet om te voor komen. dat auto's die uit de bocht vliegen, in het water geraken. De wagen van de heer Hoefsloot reed vlak voor dit muurtje van de weg af. Hij kwam niet zoals destijds bij enkele geruchtmakende onge lukken het geval was uit de rich ting Den Haag, doch reed in de richting van het Blijdorpplein. Vragen aan minister In het voorlopig verslag van de Tweede Kamer over de begroting van het Departement van Verkeer eh Waterstaat hebben vele leden de aandacht van de minister gevraagd voor het toenemend tekort aan zee lleden. „Ligt hier," zo werd gevraagd, „naar de mening van de regering voor haar een taak? Is het tekort aan personeel in de zeevaart groter dan in andere takken van bedrijf? Zijn de sociale omstandigheden van het zeevarend personeel vergeleken met die van de werknemers in de bedrijven op het land zo onbevredi gend. dat ook daardoor de aantrek kingskracht van de zeevaart zo ver minderd is?" Surplusgoederen uit Ï'.S. Een aantal ledx van de Tweede Kamer heeft in het voorlopig ver slag over de begroting van het Departement van Verkeer en Water staat de minister gevraagd of hij kon Instemmen met de opwekking V;> Goyevaar dat Nederland Noorwegen de Amerikaanse •goederen moet weigeren, in- .ie eis gesteld wordt, dat vijf- procent van deze goederen met Amerikaanse schepen vervoerd moet worden. De 21-jarige kantoorbediende. J. Vromans uit de Lambertusstraat sprong Zaterdagmiddag onver wijld ia de Sckie, toen hij een personenauto i» het taaier zag rijden. Hij redde de 5-jarige Jantje Hoefsloot. Zaterdagavond zijn van een pand aan de Nieuwe Binnenweg op de eerste etage vloerdelen en binten, in brand geraakt doordat de haard slecht geïsoleerd was. Met de rub berslang heeft de brandweer (uitge rukt met bluseenheid 39 en gereed schapswagen 3) geblust. Er was on geveer zevenhonderd gulden schade. Zondagochtend heeft de brandweer nog een brandje in een schuit met vuilnis die aan het Bosland lag. moeten blussen. Vermoedelijk was de oorzaak broeiing. Ook bestaat de mogelijkheid dat er gloeiende as tus sen het vuilnis zat. Twee Engelse zeelui, lichtelijk aangeschoten, hebb ende afgelopen nacht, een winkelruit ingeslagen bij de schoenenzaak van A. aan de Broersvest. 'Zaterdagmiddag om half twee ont stond een schoorsteenbrandje in een. woning aan de Liduinastraat 51, be- wbond door mejuffrouw C. \V. van D. De brandweer onder leiding van de heer J. Keuzekamp, bluste het vuur met een ramoneur. Ten gevolge van een lichte onge steldheid moet de burgemeester, mr j. W. Peek, enige dagen het bed hou den. Zijn ambtsbezigheden worden waargenomen door wethouder H. Sabel. HARSTCARBONADE nu 1.55 GEROOKT SPEK nu 0.84 SPEKLAPPEN nu 0.84 KALFSLAPFEN zonder been nu 1.69 KALFSCARBONADE nu 1.24 RUNDERLAPPEN, mager nu 1.59 GEHAKT rund of varkens nu1.19 KALFSGEHAKT nu1.59 Bij aankoop van uw vlees 250 gram gesne den rundvet voor slechts 15 cent. Deze koopjes vindt U natuurlijk in de LANGE KERKSTRAAT 25 <A cé& <A «(to &o Te koop acmcjeb. Fastplegel» 120x30 geplaatst 12/75, 120x36 f 14.75, 80 rond 17.—. jreslrrcn ruiten voor suit ede., niifglaa, autoruiten er./, u Loo- pik's glasindustrie. Boterstr, 39, Schiedam, telefoon 88945. Van Loenen voor Verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43 Tel. 68192 Permanent Ware Moderne coiffure», K_ v. d Krult, Dames- en Herenkap per, Singel 185 (nabij Sta tion), tel, «9841. Uw perma nent ls bij ons in goede han den. permanent 8.- en 10.- O lieperman ent 11 (stroom loos). Uameakspsalon W. N. v. Erk, speciaal adres voor perma nent wave, compleet ƒ0.—, Broersvest 115. tel. 57237. Lesgen Voor seooterles naar Autorij- schoo] H. P. Take, Jan Son- jéstraat 4, R'dam. teL 36777. Fotografie Koop nu Filmstroken. Wij hebben een grote sortering o.a, Sjors, Tom Mix, Tarzan, Roy Rogers, Donald Duck. K. van Vuuren, Hoogstr. 106 telefoon 66720. Diversen ZUn Uw schoenen te klein? WjJ vergroten ze met de nieuwste vergrotingsinstal latie. Schoen rep. bedrijf „Ex celsior" Dam 36. tel. 66874,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1