t Heerlijk avondje is gekomen" voor Eerste en Tweede Kamer in de sak kleuteronderwijs en loonpolitiek - Speldeprik-offensief tegen West-Berlijn Plan van ir Staf voor N a vo-luchtdef ensie SINTERKLAAS REISDE MEE OP EMIGRANTENSC .Cowboys' op zoek naar een vrouwr Dood Henk v. Laar verlies voor radio YN geven fiat aan oprichting atoombureau Russen willen erkenning van Oost-Duitsland afdwingen Verzoek om klassen op begraafplaatsen af te schaffen Automobilisten naar West-Duitsland verplicht verzekerd? Hulp van KS zou beter te verkrijgen zijn Gerepatrieerde wint auto van Veilig Verkeer Kwestie-C yp rus niet in VN Nederlanders gaan in Canada raketten ontwikkelen Vorstelijke ontvangst van de Russische leiders in Birma siï sr ss „Minister, treed op tegen de onveiligheid" Glenn Martin overleden Aartsbisschop neemt troon in bezit -Maandag 5 Decemfer 1955 3 (Van «nze parlementaire redacteur), nodiging aan de regering toch ei- CT héérlU^vondl. U „kon,™» lijk een bedoeling mee. Hij wilde op zijn minst proberen om, wat hij als een „bedreiging" van Koningin. {-1 E' I En het Binnenhof is er hele maal in. De senatoren hebben voor morgen een toepasselijk onderwerp de regeling van het kleuteronderwijs op de agenda geplaatst. En In de Tweede Kamer heeft de veertigjarige 1 socialistische econoom-vakbondsbe- stuurder Dirk Roemers, een sehouder- schokkende, donkerblonde kroeskop, al geschertst, dat deze week de be faamde woorden „eerlijk -zullen we alles delen" zouden moeten worden aangehevenmet wellicht de egoïstische toevoeging: „Ik een beetje merer dan ju."' De begroting van zijn vroegere mede-bestuurder bij het NVV, de eenvoudige energieke Amsterdamse vijftiger, Excellentie Ko Suurhoff thans minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid komt namelijk aan de orde. En daarbij zal vooral over de aangekondigde „vrijere" loonpolitiek worden gesproken. De motie-Romrae; pocht de KVP, wordt uitgevoerd! Nu is het merkwaardige, dat er eigenlijk helemaal geen motie-Rom* bestaat. Wel heeft de fractielei- iïtoeilijke moties CJ et was parlementair vakwerk! Denkt niet dat het zo eenvou dig is om in het parlement met een motie te moeten jongleren. Wie dat gelooft kan lering trekken uh. het befaamde voorbeeld van de eerste motie van wijlen mr. Mend els. De ze S.D.A.F.-er was een voorbeeld van gevatheid en humor. Nog cir culeren wel snel-rijmpjes van hem over het Binnenhof.. Maar zijn eer ste, toch zo zorgvuldige opgestelde motie was niet minder dan een me oestaat wei npert oe iraeneiei- nachtmerrie. Het was een heJe lan- me oestaai. wei neeit ae xracueiei motie over Indische soldaten en der der KVP destuns - op het voet- I ^0oll0„°;„=rti„p°rrt. 'socialistische spoor van de werkgevers de alge mene loonronden de strijd aangezegd en aan de Tweede Kamer voorge steld om de regering uit te nodigen K-.„priuristen per 1354 een ander loonstetel in te D» ene apostel Schaper zou die wel eens eventjes fijn voor hem verdedigen. Doch toen tdelen i er op can. De ene overweging bleek in strijd te zijn niet het strafrecht, een andere met de feiten en dat ging zo maar door, en ft: de allengs icanho- In de Troonrede had de regering j ■ïrt rpvnrcn immers »ans»eknnHipH. Schaper moest Zin voor zin laten val len, tot er van die hele trotse eerste- voeren, waarbij loonsverhogingen en dito verlagingen aan afzc.,».:r- üjke bedrijfstakken door de SER zouden kunnen worden toegestaan „ik een beetje meer dan jij" maar daar bestond op dat moment geen parlementaire meerderheid voor. "T* WEE dagen voor Sint Ni colaas. -1- het grote kinderfeest, ia hij over leden. Voor de radio is zijn heen gaan een ernstig verlies. Het zal moeilijk zijn, ierr.and te vinden, die d« kinderen (en de volwassenen!! zo kan boeien al Henk van Laar het deed in zijn rubriek „Vragen staat vrij". Zijn spreektrant is od ontelbare manieren voor de micro foon geïmiteerd. Hij had daar altijd veel plezier in, want hij was zelf een man met veel gein. Mensen, die hem niet kenden, heb ben wel eens gedacht, dat hij te po pulair wilde zijn. Dat was een mis vatting. Alles rdjes o«er toe ren: De Kamer...'' Nu. dte werden toen ook maar in getrokken. En gelachen dat er is! kort tevoren immers aangekondigd, dat overwogen zou worden of wijzi gingen in het systeem of in de or ganisatie van de loonpolitiek ge- j :~'t: wenst waren. De protestantse fracties i 1" wensten dit beraad niet te doorkrui- *LOOraies c,-*r *ra~ zen door een al te gedetailleerde uitspraak. Bovendien zou een derge lijke motie vermoedelijk in strijd zijn gekomen met de richtlijnen, welke bij de kabinetsformatie van 1952 waren aanvaard. Daarin was vastgesteld, dat -de teleide loonpoli tiek gehandhaafd zou wordenmet dien verstande, dat over de vraag of daarin wijzigingen moesten worden aangebracht, advies zou worden ge vraagd aan de SER. Nu had de KVP-fractie zich weliswaar, vlak voor het kabinet-Drees in zee ging, van deze richtlijnen losgemaakt, maar dat gold uiteraard niet voor de ministers, welke in dat kabinet zit ting hadden genomen. De behendige, roodgekoonde. hoe wel grijzende strateeg uit O ver veen stond dus voor de keus óf een ver werking van zijn voorstel te riske ren óf dit zelf in te trekken. Beide gevallen leken op een terugtocht. Hij verzon er slim wat anders op. Hij liet zijn voorstel.... van de agenda afvoeren. Dan was er weliswaar geen Kameruitspraak, maar hij kon het doen. voorkomen alsof dit alleen maar een gevolg was van zijn bijzon dere welwillendheid jegens de rege ring. De suggestie zou blijven be staan. Die tactische toeleg is aardig ge slaagd. Natuurlijk is de ongeboren motie formeel niet uitgevoerd. Het Romme-jaar 1954 is al lang verstre ken en het is wel du: lelijk gewor den. dat het kabinet,overeenkom stzijn richtlijnen, niet verder zal gaan, dan een andere loonstelsel voor te bereiden. Maar toch! J. H. A. Schaper .alleen nog „De Kamer,. nedag zag, af te wenden, door zijn oude vriend Drees te suggereren dat de regering beide moties naast zich neer diende te leggen. Er be staat echter aanleiding om te ho pen, dat de regering meer gevoel aan de dag zal leggen voor wat in het volk leeft. Beter.ten halve ge keerd dan helemaal verdwaald! Paleis "T1 OEN in 1863 het halve eeuw- i -1- feest van de bevrijding van de Franse bezetting werd herdacht, hield het liberale kabinet-Thorbec- ke zich aanvankelijk ook afzijdig. Het weigerde zelfs de kerkgenoot schappen te verzoeken, .dank- cn biddagen uit te schrijven. In de Troonrede werd over de herdenking zelfs met geen woord gerept, hetgeen aanleiding gaf tot het roddeltje, dat Thorbecke keizer Napoleon lil niet wilde ontstemmen door steunverlening aan een anti- Napoleontisch feest. Het was een insinuatie van gelijke aard als het kabinet-Drees ook wel voor de voe ten is geworpen: alsof dit onze be vrijdingsdag zou willen versnipperen ten behoeve van Duitse gevoelighe den! Onverwachts verscheen destijds 'n wetsontwerp, dat ter herinnering aan 1813 over wilde gaan tot fi nanciering van de bouw van „een paleis voor de Volksvertegenwoordi ging ad l miüioen. Dit zou Eer ste en Tweede Kamer in één ge bouw verenigen cn liefst op de af scheiding van Binnen- en Buitenhof moeten verrijzen. Het voorstel wek te nogal verbazir.g, want de Tweede Kamer, welke toen 72 leden telde, voelde eigenlijk helemaal geen be hoefte aan nieuwe behuizing. Prompt hadden de critici Groen NEW YORK. De Algemene Vergadering van de VN heeft Zater dag eenstemmig het programma voor de vorming van een wereldorganisa tie voor het vreedzaam gebruik van atoomenergie binnen het kader van de VN goedgekeurd. Het bureau zal het volgende jaar worden opgericht. Het gedetailleerde plan was reeds (Van onze correspondent) aangenomen door de politieke com- T t missie, waarin 60 naties zijn verte- BONN In West-Duitsland be- genwoordigd, doch indertijd onthiel- rridt men zich erop voor dat West- den de Arabische staten zich van Berlön een moeilijke ttfd tegemoet stemming, omdat Israel een der voor- £aat- De Sow,jets zjjn er kennelyk standers van het plan was. l <»P ®it het Westen tenminste een De Russische delegatie stemdefeitelijke erkenning van de Oost voor, nadat de plaatsvervangende Duitse regering af te dwingen. Hun minister van Buitenlandse Zaken 1h-»»i*h n- w^t.Rerllm Koeznetsow had verklaard te betreu en, dat het bureau enkel voor le- f tactiek daarbij is: eerst West-Berlijn In een moeilijke positie brengen, om vervolgens voor bespreking over den van de VN open zou staan. In de opheffing dier moeilijkheden te ver- j MINISTER THORBECKE: ...insinuatie over halve eeuw feest beiTtjdinfl Franse bezetting. onttrokken? Hij confronteerde de rechtse Kam erin eerderheid a.h.u'. met de motie-Lucaswaarin onlangs op besnoeiing ran de orerheidsin- «est erin gen werd aangedrongen. Johan Cornelissen Die gezellig-ronde Amsterdamse kruidenier werd door dit betoog van zijn fractieleider zo geïnspireerd, dat hij in de behandeling van Economi sche Zaken onze taal zelfs „inci denteel" verrijkte met een kostelijk betoog over de „pystologie" van de middenstand. Maar de Kamermeer derheid toonde meer medelijden met kleine fracties, welke in deze be- grotingsdagen het tempo niet meer kunnen bijhouden. De staatkundig- gereformeerde ir. van Dis heeft de Kamer al een hele week zijn stereo van Prinsterer c.s. een verklaring type mededeling moeten onthouden: gereed: het voorstel bedoelde het be-1 Wv. Ah ginsel van de volkssouvereiniteit ten y ore gaan tot de troon te verheffen en het paleis des Hoe lastig het is, heeft de goe- Konings op de achtergrond te druk- dige 54-jarige Amsterdamse druk ker Theo Koersen afgelopen week weer ervaren bij de behandeling van de motie, welke het overheids personeel op de vijfde Mei vrij-af wilde geven. Voor een doorgewin terde parlementariër als de stoere, 72-jarige Rotterdammer Joan Schou ten was het een klein kunstje om aan te tonen, dat al waren de overwegingen van de KVF-er dan anders dan die van zijn geë-moti- neerde. socialistische concurrent Joan Scheps, die. voor een ieder vrij-af wilde bepleiten zijn uit- AMSTERDAM De Nationale J Raad voor het Onderlinge Uitvaart- wezen waarin vertegenwoordigd -vt Tt het Centraal Genootschap van Ver- V w het menswaardige, dat ter- enigingen voor Uitvaartverzorging, ,wlJl dus. .vermoedelijk om- de Nederlandse Bond van Begrafe- tlisverenigingen en de Federatie van Onderlinge Begrafenisverenigmgen van en voor Katholieken in Neder land heeft zich tot de gemeente raden gewend met het verzoek. ken! En dat terwijl het denkbeeld n.b. aan het brein van Willem III was ontsproten! Het wetsontwerp werd desondanks aangenomen en een prijsvraag uit geschreven. Maar geen der ontwer pen kwam voorbekroning in aan merking. De nieuwbouwplannen bleven rusten tot aan het begin van deze eeuw de 100 Tweede Kamer leden inderdaad uit hun gebouw dreigden te groeien. In 1921 waren zelfs zes plannen, afkomstig van be faamde bouwmeesters als B er la ge. Cuypers en De Basel gereed, waarvan de kosten varieerden tus- ten de 3 en 6 mill. In verband met ..de toestand van 's-Rijks finan ciën", zoals dat altijd heet vol stond men toen met een uitbrei ding van het oude gebouw. Het ka binet der Koningin vertrok van het Binnenhof naar het vroegere huis van Groen van Prinsterer op de Korte Vijverberg. ..Pystologie behandeling van een ander onder werp.'1 politieke commissie had hy voorge steld, alle landen toe te laten. BONN. De Westduitse regering heeft bij het parlement een wetsont werp ingediend, dat aan alle buiten landse motorrijders en automobilis ten die het land binnenkomen de verplichting oplegt, tegen ongevallen verzekerd te zijn. wijzen naar de souvereine Oost- duitse regering, Gedurende het weekeinde werd deze methode op de interzone- scheepvaart toegepast. Zestig aan vragen van Wesxduitse binnenschip pers om toestemming voor deelne ming aan het interzone-verkeer per schip gedurende het jaar 1956. wer den door de Sow jets niet in behan deling genomen en onder verwijzing naar de souvereiniteit van Oost- Duitsland. aan de Britse autoriteiten geretourneerd. Op deze wijze pro beren de Russen dus de drie Weste lijke mogendheden en ook de Bonds regering in Bonn. te dwingen in 1 rechtstreeks contact niet de rege- (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. Minister Staf heeft tüdons zijn bezoek aan Canada en de Verenigde Staten een plan En nu gaat de Kamer óók nog j gelanceerd om de radicale vernleu- op de Woensdagavonden vergaderen, wing van de Europese luchtverde- wijl streeks Januari 1957 een uitbreiding van het ledental der Staten-Gene- raal met liefst 50 pet. te verwachten valt. van nieuwbouw nergens wordt gerept. Voordat voorzitter Korten- horst ziek werd. heeft hij zich daar maatregelen te Sen lie kXnen leiden tot de afschaffing van hetSe Eerste Kami? Zit in veS' cSSJaatSn °P algem,ene be" I daarmee, straks al tijdelijk in de graarptaatsen I Ridderzaal vergaderen. Ja, er wordt De raad meent, dat dit stelsel niet zelfs gefluisterd, dat te zijner tijd meer past bij de huidige democra- de oude Raad van State, welke tus- tische opvatting omtrent de gelijk- j sen de beide Kamers in aan de beid van de mensen in hun men se-voorzijde gehuisvest is. het Binnen- lijke waardigheid. Bovendien meent i hof geheel aan de beide takken der j de raad. dat afschaffing van de volksvertegenwoordiging zal laten,: klassen óók zal leiden tot verbete- welke elkander dan boven de Stad- j ring van de schoonheid cn sfeer op houderspoort de hand zuilen kun- nen drukken. Maar zover is het j nog lang niet. Men begint meer be- scheiden. jYu is prof. Pieter Jacob Oud een man, die ran verrassingen houdt, hetgeen klopt met het feit, dat hij op 5 December hij wordt ran- j daag 69 jaar.' verjaart. Hij waar- j schuwde de Kamer „voor de pay j choiogte van het geval": zou hei j anti-parlementarisme niet in de hand gewerkt, worden, als de Sta- ten-Generaal zich aart de botnrstop 1 de begraafplaatsen. nog dan van het programma „Vragen staat vrij", hield hij van de „Roodborstjes", die z ij n Roodborstjes waren. Vooral geen kinderkoor. Als hij ergens een hekel UTRECHT De heer Ch. Her man te Biaricum heeft de eerste wat "hij deed - PrÜs gewonnen van de Nationale pakte hij heel Veilig Verkeers Actie voor de ge- serieus aan. Meer i zinnen. De directeur van het Ver bond voor Veilig Verkeer, de heer Y M. SchummeÜcetel heeft de prijs, een nieuwe auto, aan de winnaar overgedragen. De heer Htreman is nog maar zeven, maanden geleden als gerepa trieerde in Nederland gekomen. De Zaterdag arriveerde in de Rotter damse haven het s.s. „Maasdam" ttit de Nieuwe Wereld met aan boord een groot aanfat geëmi greerde Ned er landers, die hiei de feestdagen komen doorbrengen. Tot grote vreugde van de opva renden u*as St Nicolaus persoon lijk aanwezig om de oud-vader landers re begroeten De kinderen van wie er een aantal nog nooit met de Sint kennis hadden ge maakt werden bij dit beroek ntct vergeten. Naast de Sint ka pitein J. Boima van de „Maasdam", aan had"dan was het aan keurig i heer Schummelketel sprak zijn gedisciplineerde kinderzang. Voor i waardering uii voor de prestatie hem. de geboren paedagoog. moest van da heer Hereman. zingen een spontane uiting zijn. De Jongens en meisjes moesten er ple- zier in hebben. Daarom maakte hij zijn leutige liedjes, die er in het land in gingen ais koek. VOOR de oorlog was Henk van Laar onderwijzer en jeugdleider. Ais m.derwijzer hadden de volks school cn het volkskind zijn voor keur. Zijn lievelingsvak was de na tuurlijke historie, waarvan hij heel veel wist en die hij nooit ats „dor re wetenschap" doceerde. Het be grip doceren was op hem nauwelijks toe te passen. Hij was geen docent, maar een verteller. In de oorlog heeft hij belangrijk illegaal werk gedaan. Bij een auto- ongeluk werd hij ernstig gewond aan het gezicht. Ondanks enkele operaties zijn de gevolgen ar van nooit geheel verdwenen. Na de be vrijding is hij geruime tijd comman dant van de vrij willige hulppolitic in de hoofdstad geweest. Het was een wat vreemd gezicht om Henk van Laar. die doorgaans in plus fours cn sportjasje gekleed was, in de uniform van overste te zien.... De laatste jaren, was hij secretaris van de gemeentelijke commissie ..Heemkennis" in Amsterdam. Een functie, die hij met grote liefde en toewijding vervulde. Henk van Laar is niet meer. Niet alleen de oud-AJC-ers. die hem per soonlijk hebben gekend, die hebben j genoten van de fantastische ver ha- len die hij aan het kampvuur kon I vertellen, zullen hem missen. Oók I de tienduizenden, die wekelijks naar j zijn jeugduitzendingen luisterden. Misschien was dit wel het meest ty* j perende voor hem: dat hij voor een i microfoon even Vlot, even gemakke- t lijk, «vmi „geinig" praatte als in het gewon* gesprek. dïging van de Navo die voor de deur staat, geheel te financieren uit een Internationale pot. Alle Navo land en zouden in dèt fonds moeten bijdragen volgens de percentages van hun bijdragen aan het thans reeds jaren werkende Infrastruc tuur programma. Terwijl dit echter alleen is be stemd voor grond-installaties, als vliegvelden, pijpleidingen, etc.. die ten dienste staan van alle Nato- strijdkrachten, zou het gemeen scha ppelü ke lu chtverdedi g ings-pr o- gramma zich ook tot financiering van het materiaal moeten uitstrek ken. Niet alleen zouden de radar posten voor vroegtijdige waarschu wing van vijandelijke vliegtuigen, en de verbindingsnetten voor het doorgeven van de waarschuwingen en de plaatsbepalingen van de vliegtuigen er uit moeten worden betaald, maar zeker ook de aan schaffing van geleide projectielen, en de overige verdedigingsmidde len, Bij zijn terugkeer op Schiphol verklaarde minister Staf. dat hij voor dit plan in Ottawa grote be langstelling en in Washington zelfs zeer grote belangstelling had gevon den. Wij hebben reden om aan te ne men, dat in de Navo-vergadering in Parijs, die op 15 December bezint, minister Staf. die thans verzekerd is van de grote belangstelling van twee zeer belangrijke participanten in een dergelijk programma, hier van een formeel voorstel zal maken. Indien hij er in slaagt dit voorstel aangenomen te krijgen, zal op een zeer belangrijk onderdeel verdere Amerikaanse deelneming aan de Europese verdediging het karakter verliezen varr „buitenlandse hulp verlening", een post op de Ame rikaanse begroting bi.) het Con gres jaarlijks minder populair wordt. Minister Staf verktaarde voorts, dat hij thans vrij zeker is, dat hij voor de voltooiing van het huidige Nederlandse defensie-plan de toe gezegde steun van de V.S. in de volgende jaren zal krijgen. Griekenland besluit: ATHENE. Griekenland i«. niet van plan om de kwestie Cyprus aan de "Verenigde Naties voor te leggen, zoals de wens was van aartsbisschop Makarios, de leider van de Cyprio ten, die aansluiting by Griekenland wensen. De beslissende factor bij het be sluit van de Griekse regering zou de Amerikaanse bemiddeling zijn ge weest. die ten doel heeft een com promis te vinden, dat beide partijen tevrede" stelt. Ondertussen duren de ongeregeld heden op het eiland voort. By een overval van verzetslieden op een mi litair kamp in het Oostelijk deel van Cyprus zyn Zaterdag twee Britse militairen ernstig gewond. ring van Pankov te treden. De re gering van de DDR wenst dan „eon- tact op ministerieel niveau". Onge twijfeld doorziet het Westen deze bedoeling. Het kan echter op den duur voor precaire situaties worden geplaatst, (Van een onzer,verslaggevers) DEN HAAG. Een of meer leden van de Nederlandse Raketten Werk Groep zullen binnenkort worden in geschakeld bij de ontwikkeling van. geleide projectielen voor luchtver- dediging in Canada, Dit is een van de voornaamste directe resultaten van de tweeweekse reis, welke de minister van Oorlog en Marine, Ir C. Staf in Canada ea de V.S. heeft gemaakt. In de Verenigde Staten heeft de bewindsman voorts de definitieve toezegging gekregen, dat Nederland twee squadrons straalvliegtuigen krijgt voor het vliegkampschip Karei Doorman. Het zullen Britse straal vliegtuigen zijn, welke de V.S. zullen, aankopen. Van de Canadese rege ring heeft Nederland toezegging ge kregen voor levering van omstreeks 15 vuurleidingstoestcllen voor de luchtverdediging en van enig ander materieel tezamen ter waarde van 40 tot 50 millioen gulden. Van de Amerikaanse regering heeft dc minister de verzekering ge kregen dat reeds eerder toegezegd materieel, dat onder de druk van inkrimping van de z,g. buitenlandse hulpverlening in het gedrang dreig de te komen." alsnog zal worden ver strekt. LAC INLE tMidden-Birma). Boeiganin en Chroesjtsjew. de pre mier van de Sowjet-Unie en de eer ste secretaris van de Russische communistische party, zijn Zaterdag voor eon verblijf van drie dagen in. midden-Birma aangekomen bij het meer Inle. Zij kregen een ontvangst bereid als vorsten in een sprookje uit duizend en een nacht. Aarj de oever van het 35 kilometer lange meer werden de Russische gasten opgewacht door een verguld schip in de vorm van de gouden zwaan, uit de Birmaanse mythologie, d* „Hirttha". Door 8ö0 roeiers werd het schip langs drijvende tuinen en dorpen op palen, naar een kunstmatig eiland in het midden van het meer gesleept, dat was samengesteld uit honderden boten. Bij hun aankomst werden de gasten door ongeveer tienduizend Birmanen begroet. (Van één onzer verslaggevers) MAASDAM De .Maasdam" van de Holland Amerika Lijn. die alzo «eet emigranten op comfortabele wijze naar Canada en Amerika heeft gebracht, kwam dit keer eens met j vele honderden terug, ut? de feest dagen tn het oude vaderland gaan doorbrengen Het was een zoge- tramde „Sint Nicolaas-Tcvs" en de fe JSteltjfce stemming aan boord u>«rd natLurlijk nog verhoogd door de aai-wezigheid ran de goede Sint, die de reis meemaakte en tn Rot terdam werd afgehaald door een calèche met vier paarden. Het was een wonderlijk gemengd gezelschap aan boord. Het eerst vie len de cowboys op, in leren pakken met veel franje en f el-gekleurde versieringen. Dc droom hunner jon- ^ensjarer was kennelijk in vervul ling gegaan en de vrienden van hun jeugd zouden dat even weten in Ne derland. Een andere groep werd ge- Enkele gezinnen gaan niet meer w-eg. Voor hen is de emigratie geen succes gebleken. De hoogconjunctuur In bet va derland, waarvan men ook „over- there" wel degelijk heeft gehoord, bracht velen op het denkbeeld om toch maar weer eens thuis te gaan kijken. Zouden ze in de oude, eigen omgeving niet ook weer behoorlijk hun brood kunnen verdienen? Ze willen het eens proberen, hun mo gelijkheden in Canada hebben zij zorgvuldig behouden, ze kunnen zó weer terug. Ook veel boeren, die In de winter toch niet veel kunnen doen, komen eens kijken. Een uitgelaten gezelschap vorm- te zoeken en dat ook als Vervolg van pag. I meer en vergroot de veiligheid niet. Trams: Acht de minister het niet mogelijk, de datum waarop rich tingwijzers op de trams zullen worden ingevoerd met eers jaar te vervroegen? Eenvoudige wegcode: De huidige verkeersvoorschriften zijn te ge compliceerd en te onduidelijk. Moet de wegenverkeerswet niet in haar geheel worden herzien? Zwaarder straffen: Het voornemen van de minister van Justitie, ver hoging van bepaalde strafmaxima voor te stellen» heeft de instem ming van de Kamer. Controle; Is er bij avond wel vol doende controle, b.v. op het dim men? Zou een vrijwillige verkeers- brigade een middel kunnen zyn om tot Intensiever controle te ge raken? Andere punten, die in het Voor lopig Verslag worden aangeroerd zijn de maximum-snelheid, de keu ring van motorvoertuigen en het alcoholmisbruik. Over dit laatste wordt opgemerkt, dat het zeket niet r alleen de automobilisten rijn, die het nacht plotseling werd gehujd, de reis j zich hteraan te buiten gaan "en dat vaderland lag met scheppen op de te zuilen vertragen. De Maasdam' nn" sfeer die er heerste. kon Southampton niet binnenkomen. Van de bijna 900 passagiers die de het schip bleef bij de Neadles liggen Maasdam kan bergen, waren er dit Maar Vrijdag tegen de middag trok keer 680 terugkerende emigranten, de mist op. zodat het schip toch Za- De meesten van hen gaan over een. terdagmoreen om tien uur aan de naar maanden weer terug. 275 van kade te Rotterdam lag, waar het maatregelen voor het beroepsver- hen hadden een retourtje gekocht, feestelijk werd ontvangen. l voer. BALTIMORE Glenn L. Martin, pionier vlieger en vliegtuigbouwer, is gisteravond op 69-jarige leeftyd in Baltimore overleden. De vliegtuigfabriek, die Martin heeft opgericht, kreeg onlangs van het Amerikaanse departement van Defensie een contract om aardsatel- Ueten te bouwen en in het luchtruim te brengen. Kort voor zijn dood deelde Martin mee, dat hij welkte aan geheime ontwikkelingen op het gebied van de bewapening cn aan een uitvinding op het gebied van explosieve stoffen. Martin bouwde zijn eerste vlieg tuig in een leegstaande kerk bij het licht van een lantaarn, die door zijn moeder werd opgehouden. Later werd hij de eigenaar van een van de belangrijkste vliegtuig-fabrie ken ter wereld. er nog precies zo uitzagen als men zich boerenfamilies gemeenlijk voor stelt. Het leek wel of zij de kleren weer hadden aa igetrokken waarmee zij indertijd naar den vreemd" ziin getrokken. Zij vormden vv- de grote gezinnen aan boord. Men kreeg wel de indruk, dat or jes". ieisdoel op de formulieren hadden ingevuld. Biologisch heel verklaar baar zagen zij er het fraaist uit, zo niet in opgewonden cowboypakken, dan toch minstens met handgeschil derde dassen en schreeuwerige jas- dollars genoeg zijn gemaakt „over- daar", zoals dat aan boord algemeen heette. Zo is er op de eerste dag op het schip 285 liter bier ingeschonken. Op de reis is voor ƒ2500.si gare t- ten gekocht en in het wisselkantoor waren deze keer alle guldens uitver kocht» De vele jonge lieden aan boord hebben weinig geslapen, maar des te meer feest gevierd. De yreug- de van hét apotsul-jjv v Voor sommige geslaagde emigran ten was dit niet de eerste keer dat zij naar huis gingen. Ook in de af gelopen jaren hebben zij de feest dagen bij de familie in het vader land gevierd. Zij verdienen geld ge noeg om het zich te veroorloven en houden zo da band met het vader land stevig aan. Even dreigde de mist waarin de Zuidkust van Engeland Donderdag van de ongevallen, die door al cohol-gebruik veroorzaakt worden, te wijten zijn aan misdraging d"or de langzame weggebruikers. Ten slotte voeren zeer veel Kamerleden een pleidooi voor goede sociale (Van een oiuer verslaggever») UTRECHT. Met een eenvoudige plechtigheid heeft gisteravond de aartsbisschop van Utrecht, mgr dr B. J. Alfrink, In de Kathedrale kerk de aartsbisschoppelijke troon In heelt g-nomen. Daarbij waren slecht» de leden van het Metropolitaan Kapit tel, d: geestelijkheid van het aarta- blsdom en de gelovigen aanwerig. Om klokslag acht uur begaven da leden van het Metropolitaan Kapit tel zich naar de ingang vna de kerk, waar zij mgr Alfrink ontvingen en hem onder de zang van het „Ecce sacerdos" van het koor naar het hoogaltaar begeleidden. Nadat het „Veni Creator" was gezongen en de bisschop, die de paarse cappa droeg» op het faldistcrium had plaats geno men. las mgr dr G. Hartmann, de se cretaris van het kapittel de pause lijke bulle voor, waarna mgr Alfrink door de twee oudste kanunniken, mgr dr D, Huurdcman en mgr dr G. Hartmann» naar de aartsbisschoppe lijke troon werd geleid. Intussen zong het koor het gezang voor de bisschop „Sacerdos et pontifex' De secretaris van het aartsbisdom, dr D. Geurts, las daarna de benoe- msngsbulle voor en het koor zong het „Christus Vincit" met de accla- matlones, die betrekking hebben op de bisschop. Namens het Metropolitaan Kapittel heeft vervolgens mgr D. Huurdeman een woord van welkom gesproken, waarop mgr Alfrink antwoordde. De plechtigheid werd daarna ver volgd met het „Té Deutri1 en klok gelui verkondigde de stad. dat d« nieuwe aartsbisschop zijn troon in bezit had genomen. Nadat Plebaan J. v. d. Burg de zegen met het Allerheiligste had ge geven zong het koor nog het „Tan tum Ergo" van Diepenbrock Het or gel werd bespeeld door Herman Strategier.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2