WINKELIERS üb f'-^i D Dr Noletsticliting heeft prachtig „beddenhuis" er n C 0 Uitbreiding, maar vooral ook een modernisering J merendeels dik tevreden over j 'J% Handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouw 5T5* iüsrsaat ta Woensdag 7 December 1955 Nog meer uitbreiding op komst WALD0-R1JSCH00L 6 9 9 1 S iütmmeaxsi Schiedammers doensteeds Burgerlijke sland meer aan Sint Nicolaas Voor de Coöperatieve Vrouwenbond: Rotterdammer gearresteerd in Antwerpen Opheffing Stop van Tern aaien Uitrustingsstukken voor noodwaehters SCHIEDAM ti.y. Verf-, Vernis- en Oliefabrieken „VEV EO" moderne talen c. Aank. Steno-typiste mod. talen 3 (Advertentie LM.) Het imposante nieuwe „bedden- huis" »an de Dr Noletszichting, gelegen aan de Stadhouderslaan. Morgenmiddag zal de nieuwe vleugel van het R.K. Zieken huis in Schiedam, de dr Nolet-stichting, na ingezegend te zijn door de Bisschop van Haarlem, monseigneur Huiberts, officieel in gebruik genomen worden. Eigenlijk is het niet juist om dit imposante gebouw, met een gevellengte van 53 meter en een hoogte van 18 meter, gelegen op de hoek van de Stadhouders laan en de Penninglaan, met „vleugel" te betitelen, want hier zal vrijwel de gehele verpleegruimte van de dr Nolet-stichting in ondergebracht worden. „Deze nieuwbouw is meer een „sa nering" dan een uitbreiding van het ziekenhuis", zo vertelde ons de geneesheer-directeur, dokter A. L. J. Kunze. De winst zit dan ook niet in hoofdzaak in het feit dat de capaciteit opge voerd wordt van 155 bedden tot 180 bedden, maar in het feit dat het ziekenhuis een grondige modernisering onuergaat. Want sinds 1928, toen de dr Nolet- men de hoger gelegen verpleegruim- stichting in gebruik werd genomen i ten. Nu is de indeling van het bed- met een capaciteit van 60 bedden i denhuis zo. dat men op de begane zijn alle uitbreidingen maar provi- j grond en op de le eii 2e etage een sorisch geweest. ïn 1934 kwam er i volkomen indentieke indeling krijgt, een nieuwe vleugel bij voor de poli-1 van de vcrpleogruimte. De twee be- kliniek en de klasse-afdeling en in neden-etases zijn bestemd voor dc de oorlog werden er nog enige nood-'i vrnuwcnafdelingen. terwijl de man voorzieningen getroffen, o.a. de nen daarboven verpleegd worden, bouw van de ..Zweedse barak". De De derde etage is geheel ingericht capaciteit is zo opgevoerd geworden als kinderafdeling terwijl op het tot 155 bedden, maar eigenlijk was dak nog het solarium is tc vinden, er plaats voor 100: j Hier kunnen de niet meer ben lego- Wanneer nu het nieuwe bedden-rige jonge zieken in een met glas huis in gebruik is genomen, zal er i omgeven ruimte naar hartelust ge- een einde komen aan alle behelpen, j nieten van zon en frisse luchten Alle afdelingen worden naar het; van het prachtige uitzicht over de patiëntjes is niet vergeten! Het is nieuwe gebouw overgebracht en in Schiedam dat men van deze hoogte al licht en lucht wat de klok hier het oude blijven slechts over de: heeft. slaat en wat de luchtvoorziening bo- kraam-afdeling (die daarna aan deDeze ver pleesruimten zijn zo nto- treft kon nog gewezen worden op de beurt komt voor een grondige mo- d<--n mogelijk ingericht, waarbij talcentrale zuurstof leiding die hier be- demisering) en de klasse-afdelingen. nieuwe" snufjes zijn ingevoerd, j staat. Maar de zo vrijgekomen ruimte Om te beginnen is afgerekend met heeft inmiddels al een andere be- i het verouderde systeem van zalen: stemminggekregèn: deze is drin-i de zieken liggen in keurige kamers gend nodig voor het onderbrengenmet zes bedden, die bovendien met van de verpleegsters, terwijl ook de gordijnen afgeschoten kunnen wor- administratie dringende uitbreiding den. Deze kamers, waarvan er op behoeft. 1 elke etage vijf zijn te vinden, liggen op het zuiden, zodat zij een maxi mum aan zon en licht krijgen. Aan de overkant liggen dan de dienst ruimten als keukens, onderzoekka- mers. zuster-stations en ook de iso latie-vertrekken voor la? bedden. Vier van deze vertrekken op een etage. Apothekers nachtdienst: Apotheek Westendorp, Singel 82. Bellen bjj ongeval: G.ü. en G.D. Tuin laan 80, telefoon 6829Ü. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uui en Iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van tot 8,30 uur. Zondags gesloten. R.E. Leeszaal en Bübliotbec' Dam, geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot «2 uur Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.38 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum; Tentoonstelling „Schiedammers uiten zich". Ge opend dagelijks van 2 tot 5 uur; ook op Zondag. cult. Cont. Centrum Tentoonstelling schilderijen van Brands. Geo pend dagelijks 9 tot 6 uur, 's Zondags 11 tot 5 uur, 's Maan dags niet. Tot 9 December. BIOSCOPEN Passage; 2, 5 en 9.15 uur „De Gravin gaat barrevoets", Monopole: 2, 7 en 9 uur „De kleine wereld van Don Caraillc. VOORSTELLINGEN; Irene, 8 uur: Ned. Herv. Mannen koor op G.G. Calvijn, lezing ds J. van Dijk. Aula Museum, 8 uur: Vrienden v. h. Museum, concert Patricia Pod- tras. Musis Sacrum, 8 uur: Hermes-DVS, contactavond. Sportfondsenbad, 6.30 uur: Schie- damse Reddingsbrigade, wed strijden. Marijke, 7 uur: Schrijver, St. Ni colaasfeest pers. Hoogstraat 192, 7 uur: Amigo, St. Nicolaasfeest. Geb. Chr, Soc. Bel. 7.30 uur: SW- juniorenavond. Blauwe Huös, 8.15 uur: Vara-tele- visieclub. GEBOREN: Margareiha J. M.. d. Th, J. Windhorst en C. Putter; Gerhard J z. v. C. J. Huigen er. G. Kbnerr.ann; Helena Maria d. v. .4. J. A. Veldman cn S. J. var. Dam: Johanr-a M. cl. v. A. J. clen Hond cn J. Rollof. Joyce j. M.. d. v. A. P. A. Huijbregts en J. G. Heerschap. K.N.A.: Schoffie Blister Dc Schiedam.-c Arbeiders Toneel vereniging ..Kun.-: As beid" geeft op ZalcrcUie 10 December onder'.ei- d:rig van regisseur P. Kreeft een openbare tor. «.cl voor.-: cl ling in het Vnlksgv'bouv.*. Opgevoerd wordt ..Het Schoffie Busier" van Ted Willis rr.et de heer J. van Rosmaler, in de titel-rol. Na afloop een gezel lig samenzijn. Dat de dagen tussen 15 November en 7 December hoogty- dagen zijn voor de middenstand is een vas*r.taand feit, dat tel ken jare weer tot uiting komt in de inkopen voor Sint-Nicoïaas door drommen riiensen, die elkaar op de surprisesjacht tot in. de winkels verdringen. Schiedam maakt daarop geen uitzon dering, Rotterdam heeft altijd veel aantrekkingskracht op' Sehiedamse kopers uitgeoefend, maar dit wordt merkbaar minder. Bovendien lijkt het er veel op, dat de Schiedammers steeds meer aan Sint-Nieolaas gaan „doen", zowel wat de groot te als het aantal van de cadeaux betreft. Daarbij is een duide lijke verschuiving merkbaar naar de zo geheten „nuttige" cadeaux. Dit hebben we geleerd uit gesprekken met talrijke winkeliers, die voox het merendeel dik tevreden warén over hiin omzet, die veelal groter of gelijk was aan die van Sint- Nicolaas van het vorige jaar. De Hoogstraat bleek als voor gaande jaren niet zijn feestelijke entourage de trekpleister bij uitnemendheid, terwijl enkele minder gunstige geluiden kwamen uit dc randbuurten (Gorzen). Dr? Iiri-Uclloitfr ,io»:p<? jvuicKtjc*. co moeilijk öe:i re honden, hebben hen eigen speelkamertje gekregen, v:aar dc zuster hun wel eens een verhaaltje komt vertel len. Of het in de smaak valt! Adventsdicnst van L.d.H. Hei Leger des He:ls houdt as. Donderdag eer. bijzondere acvcnls- riier.*:. Deze diens*. wordt gelei:! <:rnr majoor en mevrouw Dromje- 'Haas. Het mtiziektwps. yj.v. ric heer A. van Gulik. en het zangkoor van het Leger des Hei Is, o.l.v. de heer O. Krommenhoek, verlenen medewerking. Aanvang 8 uur. omzet heeft, Is er in de Hoogstraat verhoudingsgewijze meer verkocht. Zes jaar geleden was de Hoogstraat „stuk", nu Is het veel en veel be ter. Invloed van de zaken in Rot terdam is in deze branche niet merkbaar. Overigens zijn er minder mensen naar Rotterdam gegaan dan verleden jaar. Er stonden toen hele rijen mensen te wachten bij dc hal tes, omdat dc tram cr niet tegen kon rijden. Geen bloemen Banketbakker ij „Het W e s - t e n". St. Liduinastraat. W. van Noortwijk. Het was heel goed, zelfs nog iets beter dan het vo rige jaar. Zaterdag was het druk ste. De zaken in het centrum heb ben meer voordeel van het -St. Nicolaasfeest, dan de buurtzaken. T i m c o, Herenmodemagazijn Broersvest. C. A. Leenders. Éven als verleden jaar is het weer een goede tijd geweest. Zaterdagavond was het stil'. Bloemenhuis Van Voo- ren Zn. Rotterdamscdijk. Sint Ni colaas is voor een bloemenzaak slecht: er wordt haast nog minder v., dan anders verkocht. Het wachten est. de hoer K. Kra- j is op de Kerstdagen. J. S. van Leeuwen, boekhan del Broersvest, Er is een stijgende lijn: ieder jaar gaat het weer beter met Sinterklaas, en met een goede voorraad is er niet zoveel van Rot terdamse concurrentie te vrezen. Typisch is dat er nog steeds zoveel belangstelling voor oorlogsboeken bestaat. Minder Rotterdam De heer A. M. Schoof, voor zitter van de Sehiedamse Midden stands Centrale en van de Katho lieke Middenstandsbond, heeft uiter aard nog geen algemeen overzicht van de gang van zaken kunnen krijgen. Hij heeft van enkele win keliers zowel optimistische als pes simistische opmerkingen gehoord, met de nadruk op de eerste. Men is over het algemeen vroeger begon nen met de inkopen, meent de heer Schoof, terwijl er weer velen naar Rotterdam zijn gegaan, van wie hij opmerkingen heeft gehoord als: „veel te druk", ..je kunt er niet lopen". Zodat deze toch weer in Schiedam terug kwamen voor hun inkopen. Over de omzet ïn zijn eigen Drukkerij .en Kantoorboek handel Mercurius aan de Lange Haven zegt de heer Schoof: ,.We mogen niét klagen: de omzet is gro ter dan heb vorige jaar." Zijn advies: Goodwill verlenen en volgend jaar met een extra actie nog meer aandacht aan het Sint- Nieolaasfcest besteden. Do voorzitter van de Kon. Ned. Middenstandsbond cn eigenaar van het meubelbedrijf-sioffeérderij aan de Broer mer-Freher, .s' tevreden ook over zijn eigen bedrijf en spreekt over een grotere spreiding over de vele soorten 'geschenken, waarbij de grotere cadeaux meer dan vroe ger in aanmerking komen. De klei nere presences gaan natuurlijk het meeste, maar daarvan geeft men in deze' tijd dan ook meer. De in tocht van Sint Nicolaas is niet ge- i TT ■paard gegaan met een gelijktijdige H. Hopm.n. Waar dat wiel winkelactie üoals vroeger wel eens ?™ait. Hoogstraat. We mogen niet gebeurde), omdat het in de eerste klagen, het is nog beter dan ver- plaats gaat om het kind in het sprookje tc latengeloven en de commerciële bijbedoelingen later we] -komen,aldus de heer Kramer- Frehcr. £je Sehiedamse Scheidsrechters- Zijn advies: Etalages aauirekkelijk j vereniging geeft vanavond in het leden jaar. De belangstelling voor nuttige dingen, is groter. Ta, Bokhorst, Huishoudelij ke artikelen en speelgoed, Groen'e- laan. Hoogstraat. We hebben goed verkocht, nog. beterdan verleden jaar. De Sinterklaas verkoop be weegt zich nog steeds in opgaande lijn.. Naar 'verhouding zijn er veel kleinere artikelen verkocht. ROTTERDAM SSV-J u nioreiiavond maken en goede sortering, dan gaan de mensen minder gauw naar Rot terdam, Méér Hoogstraat Modern! Snufjes, snufjes „Modern" is wel de juiste typering I voor deze nieuwe uitbreiding van liet ziekenhuis. Modern hebben de j ontwerpers, de heren ir E. H. Kraay- i vanger c.i. cn II. M. Kraay vanger dc gevel in strakke, uitgebalanceer- de lijnen opgetrokken. Modern is het interieur en modern is ook in- richting en uitrusting van de ver- yGn p[c vei€ sruifjes die hier toe- pleegruimten. pepast rün willen u?c maar enkele i de resultaten Komt men door de hoofdingang i noemen. In enkele afdelingen is een j waard, aan dc Stadhouderslaan binnen, dan i iuchtajcuipsysïeem- toegepast; er is staat men al direct verrast stil in dc i een modern radio-apparaluur en. indrukwekkende hal. Prachtige e£- een oproep- en personenzoek-in fecten hebben de ontwerpers hier sfallaiie: elke kamer heeft een klok, verkregen door het overvloedig door die op een „mocderkiok" is carigc- de vele glazen ramen invallendesloten. Vermeldensicaard is ook de licht, bij de weinig minder dan ma- „kruikenmoeder" een installatie jestueuze, vrij hangen de en inhet waar beddekruiken met stoom wor- lichlgekleurde „comblancinT'-na- j rfen rerftir. zodat het ingieten van tuursteen uitgevoerde trap. Prachtig j heet water voor een lekker warm is ook de verfijnde toepassing ,-an de j kntikje «iet meer nodig? is, kleuren, waarmee dc ontwerpers: VQOr een ziekenhuis zo nodige overigens niet zuinig zijn ge weeat. r7tstige sfeer heeft men verkregen Een volkomen evenwichtige co -: )7je! alleen door dc vloeren in de gen, want deze afdeling ts thans nog niet klaar. VerpJeegstershui5 De instelling van dit moderne bad j is wel symptomatisch voor de opzet van de 'nieuwe uitbreiding. Een uit- V under loop bad hreiding die echter nog lang niet is j voltooid.' Niet allien dat er In de j kan begonnen worden met de bouw j daan verder wilde hjj zich hier j voorlopig nog niet over uitlaten. Hij gelooft, dat de verkoop over het algemeen goed cs geweest; over zün eigen Stoffenliuis is hij tenminste Keren we van dc hoogste etage naar beneden terug dan vinden we onder het gehele beddenhuis door een ruime kelder, waarin de maga zijnruimten cn een aan de huidige eisen aangepaste sectie-kamer. Daar onder weer (vier meter onder do be gane grond i do enorme siookkelctr waar vier grote ketels zorgen voor de centrale verwarming, de stooin- en warmwatervoorziening van het nieuwe, maar ook van het oude De heer Buys, voorzitter var. de Hoogstraat Belangen, vindt dat de gezel!i.ge sfeer' in de straat door versiering en muziek bij kan dragen tot een goede gang van zaken. Overigens is 2ijn mening, „dat er rerpleegstershuis of eigen lijk beter een verpleegstersschool. die aan de Juliana van Stnlherglaan naast de Julianakcrk zal verrijzen, Het wordt een vrij eenvoudig ge-tevreden bouw, met twee verdiepingen, waar T T veertig verpleegsters huisvesting j 'n WlllekGUYige VÖlCfOrde $3- virtden. maar waar ook plaats is voor j ven we hieronder een aantal complex. De aanleg van deze stook- j 'cetzaal^die^oïf ahf"nln dienstuitspraken van andere zaken- kelder, gelegen tussen het ou le en j kan doen# i>jt vcrpleegstershuis zal mensen, die ons inziens een. bet nieuwe deel. heeft wat vei* ra- evenais nu gereed gekomen bed- an-diae indruk ncron do sms veinoraati m de tam. ■.raw;d_[nhnis Ecbmm-d worden door deinaruk geven van de zijn het opontho1 natie heeft men hier gevpnden van pnnpf.„' .mcj TUbbcr te bekleden en artisticiteit cn het .de ?olderi"9 met acoustiscfr wate- zakelijke dat in een modern zieken- huis toch niet kan ontbreken. De j mooie wandversieringen Yai} S Aciriaan van dor Plas „doen" uitstekend in deze hal. met acous: aal te bedekken, maar ook door het verwerken van rustige kleuren hetiTl beWedinp c" het schilder- j werk. Fris en ioch kalmerend. V-, xnefv De kinderafdeling op de derde L*een zaïen mevr etage> (jje overigens reeds eerder In de kelderruimte \n.ndt men ook 't hyper-moderne z.g. „vlinder-loop had" voor de psychische therapie. De toepassing van dit vlinderhart be hoort tot de nieuwste geneeswijzen cn dokier Kume is er wat trots op dat de dr Nolet-stichting ook hier mee is uitgerust. Er zijn meer zie kenhuizen (hoewel niet vele) die een vlinderbad hebben, maar op verzoek en voorstel van dc rheuma- toloog is er bij dit bad nog een loopbad gemaakt ook, zodat dit zie kenhuis een wel unieke installatie heeft gekregen. Of beter: zal krij- Fa. Gebr. Struycken uit Tilburg. Mor dat al sou de in 1913 overle- den Sehiedamse geneesheer dr Noict, die door zijn legaat van f 300.000 j (welke overigens in de eerste we- reldoorlog sterk in traafde is vc.r- i minderrf. belegd als het was in Rus- sische aandelen), de stoot heeft ge- i geven tot de bouu? t;an de dr Nolel- stiehting, nu desiemeer trots kun- ven zijn op de inriciiting die zijn 77nrn7i draagt. Een inrichting die als R.K. Streekziekenhuis (20".van de i patiënten komen uit Vlaardingen en Mnassiuis!) ccn grote plaats in de gezondheidszorg in onze stad m- I ncetnf- Via do H-an nn nnk via de twee takken is, is 'ingericht voor liften (die groot genoeg zijn voor 1 grotere kinderen, voor kleuters het vervoer per brancard) bereiktzuigelingen. Een kijf: 'z in ecu ixi" de zieken- kamSrs in lief uieun-e verpleeg huis l'a?? de Dr Noletsfichtiufl. Nooit meer dan zes patié'ntc.i op Cêtl kfi7?l'.*r. terwijl een ..sluizen- systeem" het mogelijk maakt om be- l paalde gedeelten van deze afdeling te isoleren en wel dusdanig, dat een gehele verpleegeonheid als geïso- iccrdc afdeling ontstaat. Een apar- te kindcrspeelplünls voor de loper.- winkeldrukte tijdens de Sint Nicolaas en die verder voor zich zelf spreken. Horna. So us-chef E. Mascini: Overstelpende drukte, die als andere jaren het in dienst nemen van extra personeel nodig maakt. Er wordt hoe langer hoe meer aan Sinterklaas gedaan cn er worden hoe langer hoe meer nuttige ca deaux gekocht. D. E. Forehead, eigenaar Spe- ciaal-zaak in kousen cn sokken, Hoogstraat. De afgelopen week was de belangrijkste van het hele jaar C7i beter dan het vorige jaar. De zaken in Rotterdam hebben vaak een grotere sortering, waarvan spe ciaal de grotere zaken in Schiedam nadeel ondervinden, EN DE BUITENWIJK?? Mevrouw W. Klein, Manufac- tureuhamlei Fabristraat, Hoogstraat en Rozenburgerpleln. Wei ver kocht, maar r-icfe zo denderend als andere jaren. In de Hoogstraat was de verkoop goed. maar in de Gorzen over het algemeen vrij slecht. Alles speelt zich in dc stad af en het is jamnier, dat tie randgebieden niet meer bij de Sint-Nicoiaas-acties betrokken worden. Th. En gering. Ijzerhandel - .Rubensplein en P, J. Troelstralaan. werp. waarover op de bijeenkomst i het inkomen van het gezin hiermee j We mogen niet mopperen. Dg afge- van dc Coöperatieve Vrouwenbond, j direct gemoeid is lopen Zaterdag was he Het wetsontwerp tot opheffing vanals de man het betreffend'e contract de handelingsonbekwaamheid van de moeten tekenen, om het rechtsgel- gehuwde vrouw, Dat was het onder- digheid te verlenen. Logisch, omdat afdeling Schiedam, werd gesproken door het hoofdbestuurslid van dc bond, mevrouw Ria ter Heege, die over deze kwestie een verhelderend licht liet schijnen. Mevrouw Ter Heege begon met het begrip handelingsbekwaamheid nader te omschrijven als do bevoegd heid om zelfstandig bepaalde rechts handelingen (koop en verkoopt te Wetboek wil men nu ook invoeren verrichten, In haar handelïngsonbe- dat een dergelijke mededoling van kwaamheid wordt de gehuwde vrouw j de man alleen rechtsgeldigheid heeft. op enkele uitzonderingen na (b.v, indien hij daartoe door de rechtbank de inkopen voor het huishonden be- uitdrukkelijk gemachtigd is- Motie- treffende i op één lijn gesteld mét ven voor een dergelijke „beknotting" de minderjarigen en de onder cnra- moeten dan dus wel degelijk aanwe- - het veel druk- Tol nu toe wordt de stilzwijgende ker. dan op andere Zaterdagen. De goedkeuring van de man a an gen o-omzet is ongeveer even groot als men bij inkopen door de vrouw de vorig jaar. huishouding betreffende. Alleen in-j p vpp'hni^n«ir chocolade 'on suikerwerken. MeTde HSn^a"^-t ^Burgerlijk i S'ijS- Bc JeïS I kunstige weer. Bij tele gestcldcr. Voor het aangaan een a fbetalings-ove reen komst heeft dé vrouw b.v. de toestemming ispdig van haar echtgenoot. In verband met deze verouderde positie van de gehuwde vrouw, wees- spreekster op de herziening van liet Burgerlijk Wetboek, destijds opge dragen aan (de nu overleden) prof. Meijers. Daarin zou een herziening van de handelingsonbekwaamheid *an de gehuwde vrouw worden ver- zig zijn. Mevrouw M. Smid-Huizinga. voor zitster van de Coöp. Vrouwenbond sprak een openingswoord en de heer A. Bakker, voorzitter van de propa- ganda-commissie van D-E-S.. lichtte de coöperatieve gedachte toe met een propagandistisch toespraakje. Tenslotte werd de film „De pio niers van Rochdale" vertoond, waar in dc aanwezigen de geschiedenis kregen voorgezet van de 28 Engelse werkt, in die zin. dat bij een afbe- wevers, die in 1844 de grondslas'Ieg- talingsovereenkomst zowel de vrouw den voor de verbruiks-cooperatie. gunstige weer. Bij slecht weer zoals vorig jaar blijven de mensen meer in hun eigen woonwijk: dat heeft de stij gende omzet van de zaak aan dc Singel verleden jaar aangetoond. Bovendien viel Sinterklaas gunsti ger dan vorig jaar op Zondag. Het gebeurt nog al eens, dat men dc uitgestalde waren te duur vindt, weg gaat, om dan tenslotte op het laatste moment toch nog terug te komen cn te kopen. De omzet is vergeleken bij vorir jaar nog ge stegen. Dullaard's S i garen h an - del. Rotterdamsedük en Hoogstraat. Het is uitstekend gegaan: het re cord van het vorig jaar is weer ge broken. Hoewel het. bedryf aan de Rotterdamsedijk verweg. de grootste gebouw Chr. Sociale Belangen een junioren-avond, aanvan0 7.30 unir. De 3C-groep is vanavond aan de beurt. De avond wordt opgeluis terd ei oor een causerie van Jan van Schijndel. de oud-captain van het Nederlands elftal, aio over' zijn sportloopbaan zal vertellen. Volgende week. 14 December, zijn de B-junioren aan de beurt met als spreker de heer H. Stolk en op 21 December de A-junioren, waarbij de heer A. de Bruin zal spreken. De Belgische politie heeft gisteren in Antwerpen de 32-jarfge Rotter dammer Cornells N. gearresteerd op verdenking van diefstal. N. zou hebben bekend, dat hij in de afgelopen viermaanden aan boord van schepen die in de haven van Antwerpen gemeerd lagen goe deren zou hebben gestolen met een waarde van 200.000 Belgische francs. Hij zou regelmatig in zijn eigen auto uit Rotterdam naar Antwerpen gekomen zijn en dan aan boord van verscheidene schepen zijn gegaan onder voorwendsel een handelaar in scheepstrossen te zijn. Hij zou op de tijdstippen, dat aan boord gegeten werd, de hutten van kapiteins en of ficieren zijn binnengegaan en dan geld, horloges en andere waardevol le voorwerpen hebben gestolen. Gisterochtend zou hij op heter daad betrapt zijn in de hut van de kapitein van 't Griekse vrachtschip „Constantis". Hij werd overmeesterd en overgedragen aan de Belgische politie.a Volgend jaar: BRUSSEL. De Belgische minis ter van openbare werken, de heer Van Audenhove, heeft gisteren in de Kamercommissie voor Financiën, meegedeeld, dat in 1953 de stop van Ternaaien zal worden opgeheven. Men zal met het werk niet begin-- nen voor de tweede helft van 1958. Intussen zullen naar men hoopt de onderhandelingen met Nederland over het water wegen vraagstuk zijn geëindigd. België zal in ieder geval overgaan tot het opheffen van de stop aange zien men het industriële centrum van Luik een betere waterverbin ding wil verschaffen met. het Roer gebied. In België wordt aangedron gen. naar de minister, rneedeel.de. dat Nederland van het opheffen, der stop geen voordelen ï'al hebbeti, voor zover het zijn'havens-betreft, aange zien de 'sluizen van hét Julianafta- naal. dat het verkeer naar Neder land zoii moeten „verwerken/niet de capaciteit hebben die daortoe nodig Door de dienst Bescherming Be volking zullen op Donderdag 8 De cember 's avonds tussen zeven en tien uur in dc grote zaal van Odcno aan 700 a 800noodwaehters uitrus tingsstukken worden .uitgereikt. Verloren Verloren: lange rose parel moer ketting, Zondagavond j.l. tussen 9.3010.30 uur, B. K. Laan of Rem brandt- laan. T.b.t.b.: I. Bergkotte, Talmalaan 78. Te huur gevraagd Gezocht: -2 pers. gem. of on- gcm. zit-slaapkamcr met pension of gebruik van keu ken. Br. onder no. S 437 bur. van dit blad. Personeel gevr» Gevraagd meisje of juffrouw voor adm. in de expeditie- aldeling. Aanmelden tussen 910 uur v.m. Stomerij Roe- loff. Mathenesserdijk 414 (bij Schied.-weg). Gevraagd in- of extern, noodhulp in de hulshouding. Werkster voor iedere och tend aanwezig. Aanmelden na*.8 uur n.m. Matheneascr- dijk 430 (bij Schied.weg). Te koop aangeb. Van Gelder's Houthandel, Galiteistraat 56, hoek Mus- senbroekstraat. voor hard board, triplex, enz. Wy be zorgen thuis. Tel. 69920. Fotografie Vooj pasfoto's ■•aai „ran Vuuren, Hoogstraat 1U6. teL 63720 In spoedgeval desge wenst in uur klaar Diversen Vanaf 30 ct per kg lompen en de hoogste prijzen voor alle soorten metalen en af valstoffen. alleen bij W. Jan sen. Noordvest t.o. 117. Dam- laan 50. tel. 68134. Voor alle schoenreparatie is Bata beter en voordeliger. Spoed re para lies klaar ter wijl U wacht. Hoogstr 111. heeft door uitbreiding van haar bedrijf plaats voor*. a. Assistent voor de Export-ofd. 2224 jaar. bekend met moderne taien, ter verd.ere opleiding in de export-handel. b. Gerout. Steno-typiste ter verdere opleiding. d. Assistent-Calculator 2224 jaar, kennis van moderne bedrijfsadministratie gewenst. e. Zeifst. kracht voor afd. boekh. 2224 jaar. Gevraagd worden actieve krachten, met belangstelling voor hun werk. Geboden wordt: aantrekkelijke werkkring, met goede vooruitzichten. Brieven onder a. b, c. d, of e aan de Directie. Willems kade 7—17, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1