C 3 S.-H.S. aan de Bosrand Schadrensliep Dodelijk ongeval in haven berecht St Nicolaas ziet jonge redders in actie No&d kansloos verslagen door koploper v. Hessen HERMES ontmoet LONGA Patricia Poitras geeft mooi liederenrecital „Het wonder van de melk onderwijst aanschouwelijk EEN BRIL IN SPORTFONDSENBAD Jongetjes stalen uit warenhuis Haringvangstberichten TAFELTENNIS, Ready stuitte op a.s. kampioen Burgerlijke stand STEDELIJK MUSEUM-SCHIEDAM Geslaagde onderwijstentoonstelling Spelregel-test voor junioren Officier: „Eert mensenleven minder belangrijk dan geldgewin?" Uitspraken van de rechtbank Man getroffen door zwaar blok V erkeersregeling tijdens parade Argentijnse regering verijdelt complot „Seamaster" stortte in zee: twee doden Fles benzine viel om; brand in pakhuis HVQ3IH3S Voor inlljsien G. van I^oeneia Kantoorbediende (vrl.) Kantoorbediende (vrl.) DAMESMODES W. d, B 1 R G 2 Donderdag 8 December 1955 Het Sportfonds*nbad heeft gisteravond hoog bezoek ffehtd Want de jonge en wat oudere leden van de Schledamse Reddingsbrigade hebben daar Sint Nicolaas ontvangen. Een ter ziiner ere »ün de jonge redders en redater* druk berig geweest bU de wedstrijden die tydens het gezellige zwemfeest zfon gehouden, In afwachting van de komst van de Goedheiligman werd na een .wel komstwoord van voorzitter A. Jigée maar vast begonnen met het afwer ken van het omvangrijke programma. Maar de rechte stemming kwam er pas in toen de Sini zijn intrede deed in het zwembad- Eenthouslwt .werd deze waardige figuur toegezongen door alle aanwezigen, waarna hij zich enkele ogenblikken onderhield met de jeugd. Met zichtbaar ge noegen heeft de heilige daarna ge keken naar al het leuks dat geboden werd. Drie jongetjes van 12 tot 14 jaar hebben gedurende de maanden Oc tober en November verscheidene kleine diefstallen gepleegd in de Hema, Z« ziln ter beschikking van de kinderpolitie gesteld. Humanistisch Verbond bestaat tien jaar Zondag li Dec. houdt d« gemeen schap Schiedam van het Humanis tisch Verbond weer een bijeenkomst in Musis Sacrum, aanvang io,45 uur. Deze bijeenkomst zal staan in het teken van het komende 10-jarig be- «aan van het Verbond en zal daar om een enigszins feestelijk karakter dragen, Het is de algemeen voor zitter dr J, J. van Praag die bij deze gelegenheid zal sproken over „Het groene Gazon". VangstbariehUn Uit z»®, rucht S/T November: VL 70 30 kantic-, vi 78 10, VI 79 10. VI 85 120. V3 172 10. VI .70S 3. VI 205 8, VI 208 10, VI 308 2. VI 315 9, VI 3B 5, VI 36 4. VI 97 i>, VI 11« 8, VI 142 20. thuisvarend. VI 190 2, VI 197 i. VJ 198 17, VI 53 3, VI 83 170, VI 16« 2. VI SC 44, VI 14 2, Vi 54*. VI 64 2, VI 132 3. Geen marktnoteriagen-- Na de nederlaag tegen Feyenoord is SW voorlopig tot beneden de ro de lijn gedaald, hetgeen menige SW-er de afgelopen week met zor gen zal hebben vervuld, want' elke week wordt deze competitiestrüd voor een plaats in de ere-divi»ie spannender en zenuwslopender. Maar de weg naar het voetbal-eldorado is nog lang en er kan dan ook nog van alles gebeuren. Wanneer echter Zon dag a.s. de combinatie. Scheveningen- Holland Sport op bezoek komt aan de Bosrand dan zullen de, rood-groe. nen alles op alles moeten zetten want alleen, een. overwinning kan de Gor. zenclub weer doen stijgen op dezt wankele voetballadder in. afdeling B. De SW-ers hebben in Feyenoord hun meerdere moeten erkennen waarbij zij hebben kunnen leren wat het. grootste mankement is in. hun spelsysteem. Alleen wanneer de SVV-ersZondag tegen SHS kans zien de nodige snelheid «n flitsende combinaties in hun spel te brengen dan. alleen zal men de hechte verde diging, met aan 't hoofd de-'specta culaire doelman Landman, mogelijk in gevaar kunnen brengen- Doel- Zo kon hij o.a, genieten vin enkele nummers popduiken. hindernlszwem. men. een vervoersdemonstratie van drenkelingen, stijl- en ballonzwem- n,.?nr 0olc de humor ontbrak niet, nl, bij het, nummertje komisch schóón- springen, dat veel hilariteit ver wekte. Na afloop overhandigde de Sittf persoonlijk de vele prijzen aan de winnaars en winnaressen. Wij vol staan met de vermelding van de eerste prijswinnaars. Hindernis zwemmen tot 12 jaar: jongens: Jan van Vulpen; meisjes.' Anneke Herschbach. Idem 12 jaar en ouder jongens Jan Hendriks; meisjes Marian Vink. Popduiken: jongens Jan Hendriks, die dit jaar de wisselbeker voor het eerst mee naar huis mocht nemen. Bü de meisjes kwam Betaje de Rooy voor goed In het bezit van de wissel beker. StyUwemnjen: bij de jongens Onno van Belt en bij de meisjes was Ma rijke Schroots de gelukkige. Bij het bftllonawemmeti wgs de prils respectievelijk voor Bert Krab bendam en Ada Meekes, Tenslotte- kregen alle aanwezige leden een. versnapering, Het is een oprollende en daardoor welbekende uersc/iyning in Schie dams atrcten, deze scharensliep. Wat uit-de-tyd, een herinnennp aan romantischer perioden. Gunst, bestddn die nog, Jean men zich af vragen, wanneer men het vreemdsoortige karretje door de straten ziet trekken. Ja, ze bestaan inderdaad nog, maar het is oueripens een ver ran romantisch bestaan. Dat kannen de scharenslijper Cor nells Rakvan en zijn vrouw Jocoba getuigen. In weer en irind, 's zo mers en 's winters, trekken zij door de straten en de opbrengst is niet groot. Ze hebben hun vaste klantjes natuurlijk, kleding-bedr ij - ven bü'uoorbeeld, maar het zijn er niet zo ueel. jBerlyk gezegd heb ben zij de concurrente-stryd met het handige stijp-apparaatje, dat men voor enkele dubbeltjes in een toarenhuis kan krijgen, verloren. De huisvrouw slijpt nu zélf haar messen en scharen en dat voelt het echtpaar Rok ven terdege in de beurs. Nee, veel romantiek zit er niet meer in het vak van scharenslijper. Da belangrijkste wed»trüd va» de afgelopen week waa ongetwijfeld het treffen tugtcn de nummers een en twee van de ranglijst ln de eerste klas afdeling C: de strjjd tussen NOAD en Van Hessen, laatstgenoemd team beset de bovenste plaat» met een punt voorsprong op nr twee NOAD en in dit treffen heeft Van Hessen sHn voorsprong vergroot tot drie punten. Onse stadgenoten zijn er niet in geslaagd de opmars van hun tegenstander te stuiten, NOAD werd kansloos verslagen met niet minder dan 6—2. fmnten en nogeens doelpunten, al- een daarmede zal men het rood groene scheepje weer in veiliger wa ter kunnen brengen. Ook de SWrverdedigers zuilen hun handen vol krijgen, aan Clavan, Van Geen, Rijshouwer e.3., kna pen die ook wel een en ander van voetbal afweten; Het zal in ieder ge val weer uitermate gaan spannen aan de Bosrand. Scheidsrechter voor deze kamp is de heer K- Schippers; De SVv-reserves: SVV 2 geniet Zondag van een rustdag "en SW 3 krijgt om 10 uur bezoek van een gevaar Hike tegenstander: CVV 2. i SW 4. gaat nasr Overmaas 2. I In- deze wedstrijd bleek eerst goed dat de twee jeugdige NOAD-spelers, Dik Aaldijk en Daan V. d. Oever nog veel routine missen, Het bleek dat hun tegenspelers een spelletje speel den waar zij niet bü konden komen. Ook Kees Marijnen kon zijn vorm niet vinden; er waren games bij dat hU niet verder kwam dan 21—9. Aal- dijk en v. d. Oever daarentegen wis ten ieder nog een partij te winnen. De kansen op een eventueel kam pioenschap zijn hierdoor wel zeer ge daald. In de andere afdeling kon ook Ready het niet bolwerken tegen kampioenscandidaat Elan J: ook Ready moest met een 8Z nederlaag het onderspit delven. Wim Bruning was niet van de partij, Gouke daar entegen weer wel. Het waren Arnold Braak en André Gouka die in deze wedstrijd een party wisten te win nen. Invaller Ben Foet kwam niet tot winst. Ready heeft thans nog een voorsprong van drie punten op num mer laatst van de .ranglijst, zodat het te hopen is voor onze stadgenoten dat hun sterkste speler Wim Bru- ning weer enige wedstrijden voor zijn team mede kan spelen,anders ziet de toekomst voor Heady Cr zeer somber uit. In de tweede klas heeft PITS zich hersteld van de nederlaag tegen Xer xes. In de wedstrijd tegen Milkstea- mers 2 wisten zij de volle winst bin nen te' halen, *1 zag het er in het begin van deze wedstrijd niet naar uit. Aanvankelijk keek PTTS nr vier partijen tegen een 31 achter- stand op. Verder lieten de mannen van Tante Pos het echter niet ko men en wisten de overige partijen In winst,om te zetten- Zodoende kwa men zi] met «en 7—3 overwinning uit de bus, Cor Pluym won zijn drie partijen. Bram Luteyn twee en Cor Groene weg wist slechts een party te winnen, In de derde klas, in de afdeling van Wilton wordt het welhaast een tonig. Weer kwamen de Wilton-spe lers met een 10—0 zege uit de bus! Thans was het Lafamo 2 dat zij san hun zegekar bonden. In deze afde- ling ondervindt Wilton nog alleen van VBP 1 enige tegenstand. Wij ge ven echter dit team als zij tegen Wilton aan moeten treden niet veel kans. TCK en TSF waren 'deze week vrijaf. De verdere uitslagen zijn: Tweede klas: Feijenaord 2NOAD - S 4—6; Germinal 2—NOAD 2 37; Derde klas: Eendracht 5—Wilton 2 4—6; Vierde klas: NOAD 5—IRO 4 9—1; NOAD 4—Nebaro 2 7—3; Vijfde klas: NOAD 5—Laagland 1 3—7; Di- veko 2Wilton 4 73. In de vierde klas werd nóg gespeeld Americano 5—PTTS 2 4—6 en D. en L. 2—NO AD 6 3—7. Het programma voor de eerste teams der stedelijke verenigingen is voor de-volgende week: 12 December TCK 1SVA. l in de- Beurs op de Dam. 10 December:" Feijenoord' 1 Ready 1. 12 December: Dé-.Vries Robbé—NOAD 1. Tweede klas: 12 December: PTTS 1—Wifra 5 (schuil kelder PTT ingang Plein Eendracht). 15 December: Wilton 1WTV 1 Can- tine werf W. F. Vlaardingerdijk. 16 December NOAD 6TSF 1. De volgende week spelen nagenoeg alle teams hun laatste wedstrijd in de eerste helft van de competitie. De competitie staat dan enige, weken stil en wordt omstreeks 15 Januari weer voortgezet met de tweede helft Apotheken* nachtdienst; Apotheek Westendorp, Singel 81. Bellen bj) ongeval: G.G. an G-D Tumlaan 80, telefoon 89290. Gem Openbare Lees saai en Bibllo- tbeek, Lange Haven, geopend Iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9-30 tot 4.30 uur en Iedere avond (behalve Woena- daas en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondazi geslotea R.K. Leeszaal eb Bibliotheek, Dam. geopend tedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Schiedammers uiten zich". Ge opend dagelijks van 2 tot 5 UUrj ook op Zondag. Cult. Cont, Centrum Tentoonstelling schilderijen van Brand». Geo pend dagelijks 9 tot 8 uur, •s Zondags 11 tot 5 uur, 's Maan dags niet Tot 9 December- School O. Kerkhof 13: (tot en niet 22 December) tentoonstelling „Het wonder van de melk", uit gaande van de Stichting Onder wijstentoonstellingen. BIOSCOPEN Passage, 2 uur: „De gravin gaat bar. revoets". Monopole: 2, 7 en fl uur „De kleme wereld van Don Canüllo", VOORSTELLINGEN; Passage, 8 uur: Katholieke Kring, toneelgezelschap Puck. Volksgebouw, 8 uur: P.v.diA-, 3**r- vergadering. Amstelbron, S.uuri Gewestelijk Ar beidsbureau, voorlichting film. Geboren: Johanna D. dochter van B. Blom en N. v. d. Berg; Casper W. zoon van W. Groeneweg en H. J. V. Schutte. Het zit Hermes-DVs in deze com petitie waarlijk wel mee. Twee we ken geleden verspeelde Hermes een punt in Helmond, doch behalve Leeuwarden, leden ook de andere concurrenten een of meer punten verlies. Afgelopen Zondag was Hef m« vrij, doch de uitslagen waren weer van dien aard, dat Hermes or verhoudingsgewijs nog beter voof 1* komen te staan. Onze stadgenoten moeten dan. ook alle krachten bijzetten, om uit deze gang van zaken zo veel mogelijk voordeel te behalen, te meer, da*r deze medaille ook een keerzijde heeft. Het is nX zo, dat steeds méér clubs de kan» hebben rich bij d* koplopers te voegen en dit bete kent, dat «en misstap «en grote tul- meling op de ranglyst tengevolge ken hebben. Bij de uitslagen van afgelopen Zon dag viel wel het meest op het ge lijke spel van 't Gooi, n.b. op eigen veld tegen Longa, en wel, omdat Long* de tegenstander van Hermes zal zijn. a.s. Zondag, Dit resultaat van de Tilburgers kan. .van alles betekenen, o.m. dat Longa aan herstel toe is. Daarom zullen, de blauw-witten er goed aan doen met dit laatste rekening te houden. Voorheen boekte Hermes steeds fikse overwinningen op Lon ga, maar wij hebben zo het ioee, dat Hennes het a.s. Zondag heer wat moeilijker zal krijgen. Het i» dus zaak, dat Hennes tot de tanden ge wapend de arena zal betreden. wat betreft hat 2e elftal van H«- mea* kan men van een zegetoeht spreken. Zondag om 10 uur spelen de r«- aerves aan de Damlaan tegen Xer- xe* 2 en 't klinkt misachten vreemd, deae ontmoeting heeft Hermes 2 nog niet gewonnen Het 3e elftal van Herme* jpeelt om 10 uur ta Rotterdam tegen RFC 2 en zalalle zeilen moeten. - bijzetten om het:tot Jn overwinning te' bren gen. Het tte'elftal speelt ©m 12 uur aan de' Damlaan- tegen-Xergea 4 «n tnp«t f-JOEWEL het in de eerste plaats de intelligente en expressieve kwaliteiten zyn, die het zingen^van de mezzo-sopraan Patricia Poitras boeiend maken, dienen zeker ook haar zuiver vocale middelen .gepre zen te worden. Haar stem is uitermate buigzaam, bezit glans en warmte, en de verschillende regis ters tonen daarbij een fraaie egali- leit. !A1 der. eigenschappen zouden dan ongetwijfeld nog sprekender tot hun recht zjjn gekomen, wanneer «er,. gisteravond de Aula van het Stede- „Het wonder van de melk" Ia de naam van de tentoon»telling uitgaan de van de Stichting Onderwürten- toonatelUngen In Den Haag, die tot 22 December te beitcbtlgen 1» In het Schoolgebouw Oude Kerkhof 13. De ze kleine tentoonstelling geeft op on- derhoadende wijze een aanachouwe- Ifjk beeld van al hetgeen de Indu strie *o al met melk kan uitrichten. De exn >*ille la speciaal bestemd voor de «helleren van de ULO- en Nij verheidsscholen en van de hoogste klassen van de Lagere School. Vele scholleren gaan jaarlijks kij ken naar de tentoonstellingen van de Stichting Onderwijstentoonstellin gen, die d* schooljeugd meer kennis van de praktijk en de prestaties van de Nederlandse Industrie willen bij brengen. Nü reedt hebben een kleine duizend leerlingen da expositie be zocht 'an er zullen er nog meer vol gen. Interessant is de tentoonstelling zeer zeker en bovendien leerzaam op «en prettige, onderhoudende wijze. Een grote maquette laat zien boe de melk vanaf het land naar een-melk fabriek van een landelijk plaatsje wordt vervoerd «n vandaarweer wordt afgevoerd. Een- overzichtelijke landkaart il lustreert met. aardige beelden, waar in Nederland koeien worden gehou- dA eb'welke' rassen «r rijn in de diverse'' «reken.Men 'leert daar verder, dat onze 1.400.000 koeien meer dan de helft van al onze plant aardige producten opeten en dat wij in ruil daarvoor dagelijks 15,000.000 liter melk krijgen, wat drie domto rens vol met melk betekent. Van onze cultuurgrond is 75 pet veebe drijf- 20 pet zuivere akkerbouw én 5 pet tuinbouw, onderwijst de kaart dan. Een andere kaart tekent schema tisch de productepj die van de melk „afstammen", tot ijs en chocoladere pen toe. Op een tafel zijn bij de ge bruiksvoorwerpen, die met het mel ken verband houden, ook de knopen te zien en de wol, uit melk vervaar digd, die we tijdens de bezetting hebben leren kennen. Andere platen en voorwerpen laten dekaasberei ding in de fabriek en op de boerde rij zien en het maken van boter. Hoe voedzaam de melk wel Is, is ook duidelijk in kaart gebracht. Kaastobbe, boterkarn, een melk- krukje uit Texas..,, het is er alle maal te zien. En .wil men iets meer weten over al hetgeen met stamboekhouding te maken heeft, dan hoeft men slechts hetboek op te slaan, waarin het voornaamste beschreven staat. Een geslaagd voorbeeld van aan schouwelijk onderwijs, dat de melk en, al wat daar bjj behoort stellig dichter bij de leerlingen brengt. lijk Museum beter zou zijn bezet geweest. In elk geval werkte de acoustiek niet mee, want deze bezat than» in. tegenstelling tot «en volle zaal, zo nu en dan een nogal sterke nagalm. Niettemin werd het een recital, dat stellig, mede dank zij de interes sante samenstelling van het pro gramma zeer aantrekkelijk waa. Be halve een reeks zeer mooi gekozen werken van componisten uit de ze ventiende en achttiende eeuw, kreeg men van Henri Gagnebln de Deux Poèmes des Heures Claires te horen, fijnzinnig geconcipieerde composi ties. die in een persoonlijke klank de sfeer van deze gedichten boeiend tot uitdrukking brengen. Jammer was het dat de tekst van de liederen van Fauré, welke zo nauw aan de klank-realisatie zijn gebonden, door het reeds genoemde acoustlsche bezwaar aan duidelijk heid en sfeer inboette. Een afdruk van de teksten (trouwens ook van de overige werken) in het program ma, zou onder deze omstandigheden stellig waardevol zijn geweest, want Fauré's liederen bezitten een wet zeer zeldzame bekoring. Voor een fraai hoogtepunt zorgde de zangeres nog met de "voordracht van een zestal liederen van Fernan do J. Öbradors, eenvoudige stukken, doch zeer levendig van aard, met een melodisch zeggingschap, die zeer charmant en welluidend is, en waarvan Patricia Poitras waarlijk een prachtig gebruik heeft weten maken. De weinige toehoorders dachten er ook zo over, en- dwongen nog een toegift af, Alex van Amerongen begeleidde de zangeres wat strak, doch pianis tisch overigens voortreffelijk. Hij deed zich ook solistisch horen in Mendelssohn's Prelude en fuga, welke laatste door een wat te ge haast tempo minder duidelijk: tot klinken kwam in f kï, t. Intussen een stuk, dat meer diende te wor den uitgevoerd. Verder vertolkte hij nog de Impromptu in Des en de achtste Barcarolle van Fauré. In deze stukken toonde Van Ame~ rongen zich een pianist, wiens spel zich zeer leent voor het vertolken van deze karakteristiek Franse mu ziek. H. VAN BORN. Gisteravond heeft d* Schiedamse Scheidsrechters Vereniging weder om een testavond gehouden voor 'de junior voetballers van diverse Schiedam se verenigingen. Voor de eerste testavond waren de C-junioren aan de beurt, D« voorzitter van de S.S.V., de heer L, van, Süll wees de - jongens erop dat het voor iedere voetballer van groot belang ls de voetbalregels te kennen. Hij hoopte dat uit de test zou blijken, dat dit bij de aan wezigen voor een groot deel het geval zou zijn. Hierna introduceerde spreker de bekende internationaal voetballer Jan van Schijndel van S.V.V., die een gezellig babbeltje heeft gehouden over zijn voetbal- loopbaan vanaf junior tot interna tionaal speler. In het praatje liet hij ook diverse teleurstellingen en tegenslagen uit zijn loopbaan uit komen, en wees de aanwezige- juni oren erop, dat ook zij dergelijke tegenslagen zouden medemaken. Hierna kwam de heer v. d. Veer aan de beurt om de jongens vragen te stellen over de voetbalregels. Elk kreeg twee vragen te beantwoorden. Daar in totaal slechts op elf vragen een verkeerd antwoord is gegeven, blijkt wel dat de tegenwoordige junioren-opleiding succes heeft. De puntentelling van gisteravond was: SVDPW 21, Schiedam 20, SW 18. HBSS 18, HDVS en SFC elk 15, en TJrsus en DRZ «Ik 14. De wissel- beker wordt thans verdedigd door de junioren van Hermes. Op 14 en 21 December a.s. komen resp. de B. en A.-junloren aan de beurt. I Van Zwijndrecht vertrok: Drieduizendste auto met exportgroente Gisteren is van de Zwijndrechtse groente- en fruitveiling de. drie- duizendstu verzegelde auto van net jaar, geladen met exportgroente en -fruit, naar het buitenland, in dit geval Duitsland, vertrokken. Behalve de drieduizend autoladingen zijn ook nog 175 wagons met groente en fruit van de veiling naar het buiten land vertrokken- Uit 2wijndrecht zijn, tot nu toe ruim duizend auto's méér vertrokken dan in 1954, hoe wel men over 1955 niet als over een topjaar kan spreken. KUNST UIT BOYMANS NAAR PERNIS Na IJsselmonde en Hoogvliet zal de reizende wijktentoonstelling „Kunst uit Boymans"" van Vrijdag 9 tot en met Vrijdag 18 December te bezich tigen zijn. .in de. openbare school aan de Burg, Vcrduynstraat te per nis. De opening zal geschieden door de heer G. A. 't Hart, chef van het bureau kunstzaken van het stad huis op Vrijdag 0 December 's avonds om 6 uur. Het bezoekersaantal van de ten toonstelling beweegt zich in stij gende lijn. Telde men in IJssel- monde 1300 belangstellenden, in Hoogvliet met een kleiner inwoner tal, waren het er ruim 1400, ,Het begint er op te lijken, dat een mensenleven in de haven min der belangrijk dan het geldge win," aldus de officier van Justitie bij de Rotterdamse rechtbank in zijn requisitoir teren de 55-jarige bootsman J. van H. en d« 52-jarig# matroos J. N, S., die beschuldigd van dood doop schuld, vanmorgen terecht stonden. drie Juni werd de matroos, Jager, in het ruim van het Dutvendijk door een vallend luik gedood. Een van de luiken, die bij het ruim opgestapeld waren, zou opzij geduwd zijn door een bak, die opgetakeld werd. De bootsman verklaarde, dat hij luiken bij het ruim had laten stapelen omdat de tijd voor een voorzichtiger werk wijze ontbrak. Daarom ook zou bij het takelen van de bak een losse runnerhaak inplaats van een, vier sprong zijn gebruikt. De matroos S„ die aan de winch had gestaan, gaf, evenals de boots man toe, dat er onvoorzichtig wetkt was.' 'Men'had haast omdat het schip spoedig moest vertrekken. „Wij doen' het altijd zo," was bei der verontschuldiging, Een getuige-deskundige weet het ongeluk aan gemakzucht en ernsti ge nalatigheid. Men had de luiken elders moeten stapelen, in het naby gelegen kabelgat een viersprong moeten halen en de laadboom bo ven de bak moeten draaien, De officier van Justitie had er begrip voor, dat het gebrek aan De Rotterdamse reehtbank achtte de 47-jarige Engelse vrouw D, P, schuldig aan bigamie. Zij werd Donderdag conform de els veroor deeld tot een voorwaardelijke ge vangenisstraf van een maand met een proeftijd van een jaar, De 33-jarige P.T.T.-besteUer P. K. uit Rhoon werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden met aftrek waarvan, drie maanden voorwaardelijk. Hij stond twee weken geleden terecht wegens verduistering en wegens vernietiging van een brief. Toen werd tegen hem een gevangenisstraf van tien maan den geëist, waarvan vier voorwaar delijk. Aan boord van het Indiase s.s. Du- renda aan de Merwehaven werd gisteravond laat de 82-jarige contro leur W. Top, die m de Ruilstraat woont, aan hét hoofd getroffen door een 30 kg zwaar blok dat uit de laadboom vieL In zeer ernstige toe stand moest het slachtoffer met hoofdwonden in het havenzieken hui» worden opgenomen. D« hoofdcommissaris van politie te Rotterdam vestigt de aandacht van de weggebruikers erop, dat i.v.m, de parade, welke door het Korps Mariniers op Zaterdag 10 De cember 1955 op de Coolsinge] zal worden gehouden, het parkeren op en verkeer over de Coolsingel tus sen ongeveer 9.45 uur en 11.45 uur niet mogelijk zal zijn, terwijl in het centrum met de mogelijkheid van verkeersomleggingen rekening dient te worden gehouden.. ruimte en arbeiders in de haven meebrengt, dat d« voorschriften niet altijd stipt worden nageleefd. In dit geval van grof verzuim, zo meende hij, was er echter géén ex cuus. „Er wordt in de haven grof ge werkt. doch er zijn grenzen," aldus de officier. De eis tegen beide ver dachten luidde een geldboete van f 60 subsidiair tien dagen gevan genisstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie weken. BUENOS AIRES. In de West- Argentijnse stad Mendoza >5 Woens dag een samenzwering tegen de re gering verijdeld,waarbij rersehei- dene officieren betrokken zUn. Een onderofficier had de autoritei ten van de samenzwering op de hoogte gesteld. De arrestanten zijn met vüf vliegtuigen naar Buenos Aires overgebracht. BALTIMORE. - Esn „Ssamaster" van de Amerikaanse marine, dat het eerste watervliegtuig voor aan- valsvluchten met meer don <en straalmotor zou 2ijn, is Woensdag neergestort in de Chesapeake baai aan de Amerikaanse Uostkust en ontploft. Twee inzittenden kwamen om het leven. Een derde werd ge red. Het toestel, dat een oefenvlucht maakte, kon een snelheid van 100ö kilometer per uur behalen. Vrijspraak voor leiders van vakvereniging op Curasao WILLEMSTAD (Curasao) Do voorzitter van de „United Miners Union", J, A, Stewart en de pen ningmeester dezer organisatie, P. A Blasse zijn gisteren in 'vrijheid ge steld. De rechter heeft gisteren ver vroegd uitspraak gedaan In hun zaak en de dagv **ding op formele gron- der. nietig verklaard. Beiden heb ben 1 rechtgestaan op de beschuldi ging een staking te hebben uitge lokt onder het personeel van de Mijnmaatscbappij Curacao, De bffi- cier van justitie had tegen de heer Stewart een jaar en tegen de heer Blasse acht maanden gevangenis straf geëist. Vermoedelijk doordat een fles mat benzine omviel is gisteravond in een pakhuis in de Hendrick Sorch- straat een brandje ontstaan. De 19- jarige kantoorbediende J. Heijkoop van het Middellandpleln. die in het pakhuis zijn auto aan het repare ren was, liep hierbij ernstige brand wonden aan beide handen op- HO werd in het Coolsingelziekenhuis op genomen. De schade aan de auto bleef beperkt tot een verbrande voorband en een geblakerd spat bord. Met een nevel spuit bluste brandweerpersoneel de vlammen. Wij hebben een grote sortering lichte MODERNE STAAFMJSTEN Kom eens kijken DAM 41-43 TELEF. 66192 Voor het verrichten van eenvoudige werkzaam heden gevraagd: 16 jaar en 18 jaar of ouder. Brieven onder no. 605 aan adv. bur. Keuzenkamp, Rochussenstraat 269, Rotterdam. D. DE BRUIN Onuajeftraaf 9 Schiedam - Tel. 69431 Speciaal japonnen, deux> pieces, "blouses, rokken, enz. Telefoon 66135 LANGE KERKSTRAAT é:t.id:ild:MH;IJl T* koop acrageb. "Wilt u zichzelf tracteren? Proef dan eens onze warme worst, en ballen gehakt. L. Bocr's Goedkoopste Vlabe- drijf, VlaardingerÉtraat 30, telefoon 67045, NV Mij Labor-Gronihgen over in handen van VZVZ De aandelen N.V. Mij. Labor-Gro- ningen van 1908, administratrice van de Ambtenaren-Centrale, zullen per 31 December overgaan naar de N,V. verzekering-maatschappij VZVZ te Amsterdam. De directie van de VZVZ; het kantoor van Labor blijft voorlopig gevestigd Zwartehond- straat 4 te Rotterdam. Als adviseur' van. de directie van Labor zal optreden de heer H; M. Roeu; tot adjunct-directeur van Labor is benoemd de heer C. E. M. Knelaars. Voor. de fijnproevers zijn onze nierbroodjes een deli catesse, Probeert u ze eensl U komt er beslist op. terug. L. Boer'» Goedkoopste Vls- bedryf, Vlaardingerstraat 10, telefoon 67045. Zo vindt u ze nergens, onze vleescroquetten! L. Boer's Vlibedrijf, Vlaardingerstraat 10, telefoon 67045. Heeft u onze gebakken vis als eens geprobeerd? Het kan niet beter en goedkoper dan bij Schiedams Goedkoopste Visbedrijf, Vlaardingerstraat 10, telefoon 67045. Voor patates frites L. Boer's VIsbedrKf het aangewezen adres. Verkrijgbaar van des morgens half twaalf tot des avonds 12 uur. Vlaardinger straat 10, telefoon 67045. G. H. Mast, Groenelaan 65, tel. 67708 Uw adres voor vensterglas op maat en inge zet. Grondverf, stopverf, pla muur, terpentijn, lijnolie, sic catief, koudwaterverf, zeem leder en sponzen. Alle was- en zeepartikeSen. Bleekwater, amoniak, zoutzuur, lodaline, wasbenzine. Voor bromfiets berijders: benzine 55 ct. per liter. Muziekinstrumenten Gramofoonplaten Het Radiohuis, Hoogstr. 92, tel. 68044. Televisie appara ten 495.-, 650.-, 775... 795,-, 895.-, 925.-, 995.- en hoger. Teievisietafeis vanaf 46.50, Philips radio-apparaten van af 80.-, Electrische scheer- apparaten 39.78, 59.75, 05.-, 98.-, Scheertasjes 4.25, 4.75, Infraphil 37.50, Philips hoog- tczon Ultraphil, tijdelijk 66.50. Erk. Philips service. Het Radiohuls, Hoogstr, 92, tel. 68044. Eleetr. soldeerbou ten 5.15, 6.25, 10.50, Kristal ontvangers 5.25, 7.50, Kopte lefoons 7.50, Amroh radio- onderdelen, Boeken van de Muiderkring in div. prijzen. Electronische Jaarboekjes -.75, Zelfbouw versterker Amroh in doos 46.-, Zelf bouw Kristalontvanger in doos 14,75. Het Radiohuis, Hoogstr. 92, tel. 68044. Platenspelers met pick up 45.-, 75.50, 79.-, 89.-, Gramofoon onderzetkasten.' 110,-. 135.-, 140.-, Philips Zelf. bouw drukknop super, com pleet met luidspreker 160.-, Philips zelfbouw 10 Watt versterker 175.-, luidsprekers 7.-, 12.50, 15.75, 20 - en hoger. Alle soorten radiobuizen. Kerstverlichting in doos met 16 lampjes 9.90, 13.75, 16.75, Kruislampjes 1.55, 2.75, Phi lip» band 15.-, 22.50. Fotografie Koop nu Filmstroken, wy hebben een grote sortering o.a. Sjors, Tom Mix, Tarzan, Roy Rogers, Donald Duck; K. van Vuuren, Hoogstr. 1W telefoon 66720.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1