w II Product van mannen-arbeid aan vrouwenhanden overgedragen Hoe de voetbal rolt dit weekeinde Verlovingsringen H. TH. v. d. VLERK UJ illems KORFBAL De laatste wedstrijden Groot handbalprogramma 168 P.Y.'s S9.8° Opening nieuwbouw Dr Noletstichting Oud-patienten en artsen bieden fraaie versieringen aan Spanning in de 4e klas KNVB Schaken bij ESS Burgerlijke stand vanaf f 31.— per stel ErflStinq Wie heeft iets verloren „Puckspeelde ook voor Kath. Kring Wilton heeft leiding overgenomen Controle op gedrag Arbeider tussen balen beklemd Wielrijdster keek niet uit UL Vrijdag 9 December 1955 Er zijn ziekenhuizen die van de oprichting af door het mi nisterie van Sociale Zaken en Volksgezondheid „als aan het handje" geleid moeten worden. W rar er zijn ook ziekenhuis besturen waarmee we driemaal een bespreking hebben gevoerd, waar we dan drie jaar niets meer van horen tot we een uitnodiging krijgen voor de opening van het nieuwe ziekenhuis. Dit laatste is zo bij de dr Noletstiching het geval geweest. Zo verklaarde ongeveer dr Snethlage die als vertegenwoordiger van de minister gistermiddag de officiële overdracht van het nieuwe beddenhuis van. de dr Noletstichting aan de Stadhou- derslaan bijwoonde. In deze woorden lag de grote waardering voor het werk van het voortvarende bestuur opgesloten. (Advertentie I.M.) Ook ir E. H. Kraayvanger, die vol gens het gebruikelijke protocol, als architect het gereed ge komen gebouw aan de opdrachtgever, de R.K. Ver eniging voor Ziekenverpleging, ver tegenwoordigd door de voorzitter mr A. F. A. van Velzen, overdroeg, ge waagde van de voortvarendheid van het bestuur en niet minder van de volijverige geneesheer-directeur, dokter A. L. J. Kunze. Zij immers hebben steeds aangedrongen de 20 hardnoclige uitbreiding van de dr Noletstichting 20 snel moelijk ge reed te hebben, „Daardoor is het iet wat een couveuse-kindje" gewor den," riep hij m quasi-wanhoop uit. Inderdaad is de laatste paar we ken ontzaggelijk hard, dag en nacht door gewerkt om deze jongste spruit van de R.K. Ziekenverpleging op tijd geboren te doen worden, maar gezien het resultaat is het beslist toen een voldragen kind geworden. „Een pro duct van mannenhanden, dat ik nu aan zorgzame vrouwenhanden ga overdragen", zo verklaarde ir Kraay. vanger, waarmee de overdracht een feit werd. De opening Het was echter de eregast van de avond, monseigneur J. Huiberts, bis schop van Haarlem, die de officiële opening verrichtte na een redevoe ring, waarin hy wees op de ontwik keling van de medische wetenschap die het mogelijk maakt dat thans ge holpen kan worden in gevallen die vroeger als hopeloos werden be schouwd, Ook in „de stad van St Li- duina" volgt men deze ontwikkeling, zoals nu tot uiting komt in deze mo dern ingerichte afdeling van de dr Noletstichting. Voorts legde de bis schop de nadruk op de spirituele hulp naast de materiele hulp die hier geboden moet worden en dat Gods zegen moet rusten op het eendrachtig samenwerken van artsen, verpleeg sters en priesters. Mr Van Velzen vertelde in zijn rede nog iets over de vele moeilijk heden die het bestuur heeft moeten overwinnen om deze nieuwbouw mo gelijk te maken. Moeilijkheden voor namelijk van financiële, maar ook van bouwkundige aard, o.a. bij het verkrijgen van de nodige bouwvo lume. Hy sprak dan ook zyn erken telijkheid uit jegens de inspecteurs van de dienst voor de Volksgezond heid en jegens het gemeentebestuur van Schiedam, die geholpen hebben bü het verkrijgen van ae nodige vergunning, terwijl bet gemeentebe stuur z ch ook nog garant heeft ge- steld v jor de aflossing van de grote lening die aangegaan moest worden om de bouw mogelijk te maken. Ook alle andere personen en instanties die medewerking hadden verleend werd dank gebracht. Een voorrecht Dokter Kunze, die zoals uit de toe spraken wel bleek, de stuw is ge weest achter de nieuwbouwplannen, en die de groei van het gebouw van dag tot dag heeft meegemaakt, maa... Na gistermorgen het nieuwe bed denhuis van de dr Noletstichting ingezegend te hebben opende mon seigneur J. Huiberts, bisschop van Haarlem, 's avonds het uieuiue ge bouw met een rede. i te zich tot spreektrompet van de groep die het voorrecht geniegt om in de nieuwe inrichting te mogen werken, inderdaad een voorrecht, want de uitstekende outillage zal do invloed niet missen op het werk van artsen en verpleegsters en ook op de genezing van de patiënten, zo hoopte hij. Hij wees verder op de goede geest die steeds bij het werk had geheerst en bracht zijn dank uit aan de vele naamlozen, die toch zoveel hebben bijgedragen tot het totstandkomen van het nieuwe gebouw. Wethouder M. J. M. van Kinderen steed worden voor de aanschaf van sprak namens het gemeentebestuur degelijk speelgoed voor de jonge pa- van Schiedam. Uit eigen ervaring tienten in het ziekenhuis, kon hy getuigen van het goede werk Dokter A. C. Taverne, de internist, dat in de dr Nolet-stichting wordt bood namens de gezamenlijke artsen verricht. Hij hoopie verder dat het verbonden aan de stichting, een initiatief dat uit oe sociale Chantas prachtig handgegraveerd raam aan, was voortgekomen, met zou eindigen dat hiernaast is afgebeeld. Het sym- als een post op de gemeente-begro- boiiseerd de levensblijheid en dokter ting. Taverne hoopte dat in de nieuwe in- f richting de patiënten tot deze levens- Twee geschenken blijheid opgewekt zouden kunnen Maar op deze openingsbijeenkomst "worden- die door zeer velen werd bijgewoond, R.K. hoogwaardigheidsbekleders, ge meentelijke autoriteiten en natuur- Tenslotte willen wtf nog vermel- lijk ook vele medici, bleef het niet den dat monseigneur Huiberts in zijn bij toespraken alleen. Door de heer toespraak de wijziging heeft aangc- F. G. van Essen, voorzitter van het stipt die zich in de verpleging In de comité van oud-patiënten werden dr Noletstichting mogelijk zal vol de wandversieringen symbolisch trekken. Het is namelijk niet uitge- overhandigd, die door de Rotterdam- sloten dat in de toekomst de reli- se schilder Adriaan van der Plas gieuzen die In het ziekenhuis Her waren vervaardigd en,waarvoor door ken, de zusters van de St Carolus oud-patiënten was bijgedragen. Het Boromeus-orde, naar elders overge- enthousiasme voor dit geschenk was plaatst zullen worden, echter zo groot geweest dat er veel Mocht het inderdaad zover komen, meer geld was opgehaald dan nodig dan komt de verpleging in handen was. Het resterende bedrag zal be- van uitsluitend leken-verpleegstcrs. Vertrek van religieuzen? Excelsior '20 is a.s. Zondag vrij en kan dus rustig afwachten, wat de concurrenten zullen doen. DRZ in 4 F, dat j.l. Zondag van DirksJand met 21 gewonnen heeft, en met 10 uit 9 iets gunstiger op de ranglijst staat dan Schiedam, dat 10 uit 10 heeft, krijgt a.s. Zondag koploper OW 18 uit 10) op bezoek en staat dus voor een uiterst moeilijke opgaaf. Schiedam zit in eenzelfde schuitje en heeft een uitwedstrijd tegen WRW, dat met 12 uit 9 op de tweede plaats staat. Ook al zouden beide Schiedamse verenigingen hun wed- strijden verliezen, dan toch zal er Dit is een afbeelding van het raam, dat een geschenk is van de artsen bij de dr Noletstichting. Het is 2 bij 2% meter groot en ter plaatse bewerkt en uitgevoerd door de Kon. Ned, Glasfabriek „Leerdam" naar een ontwerp van W. Heezen. De voorstelling, die de gezondheid en de ïeuensblyheid symboliseert, is geheel met de hand opgebracht do?r middel van een dia- mantstift, waardoor een zeer dirpete uitdrukking 1$ verkregen. Het is de eerste maal dat een raam op een dergelijke wijze tuordt versierd, een ex- perimevt dus, maar de beschikbar? tijd (vier dagen, va" net ontwerpen af) noopte daartoe. Een geslaagd experiment zoals ftti ölyfet. De korfbalcompetities hebben dit seizoen een dusdanig gunstig verloop, dat voor het komende weekend een bescheiden programma is aangekon digd, De eerste twaalftallen van de Schiedamse clubs worden alle drie binnen de lijnen geroepen, maar van de reserve-twaalftallen slechts en kele. Voor Schiedam en Succes wor den dit jaar zelfs geen wedstrijden meer vastgesteld, ook niet voor de lagere teams. OD! gaat Zaterdagmiddag naar Viaardingen om daar Oranje Nassau te ontmoeten. Dit wordt de 8e ont moeting'voor de CKB-ers, maar de Vlaardingse club treffen ze voor de eerste maal, Het zal niet meevallen om uit deze krachtmeting winst te behalen. De beide Zondagsclubs spe len op eigen terrein. Schiedam speelt zijn lie wedstrijd cn wel tegen net Dordtse Zwervers, eveneens een eer- 1 ste ontmoeting. Het lijkt ons niet I waarschijnlijk, dat de roodzwarten hun tegenstanders verhes zullen be rokkenen, maar ze zullen het de Dordtenaren wel heel lastig maken nu men weer zo goed op dreef Is. De wedstrijd van Succes voor de blauwwitte" ook de He ontmoeting is heel belangrijk voor de degra datie. Men krijgt De Spartaan op bezoek, dat nog g«en winstpunt heeft binnengehaald- De positie van suc ces is evenmin rooskleurig, maar door een overwinning, die wel in de lijn ligt. kunnen onze stadgenoten zich practisch veilig stellen. Verder zijn voor de Schiedotnse clubs vastgesteld Succes 3—Hslle- sluis 3, zwaluwen 4—Schiedam 3 en voor de adspiranten ODI a-ODO a, Het Zuiden c—Succes a en Succes b— Zwaluwen b. wellicht weinig verandering in de ranglijst komen, omdat hun directe concurrenten, eveneens voor zware problemen worden gesteld. SVDPW is door de nederlaag van j.l. Zondag naar de laatste plaats verhuisd- Het moei in 4 G Zondag op bezoek bij Streyen, dat uit een zelfde aantal wedstrijden slechts 2 punten meer heeft- Doch een uit wedstrijd en dan op de eilanden is altoos een uiterst moeilijke opgaaf gebleken. DHS heeft eveneens een uitwed strijd en wel tegen PFC- Beide ver enigingen staan zusterlijk bij elkaar op de ranglijst, de Schiedammers met slechts een puntje minder dan PFC. Ajd. Rotterdam Deze afdeling heeft 2 weken, rust gehad en wy zullen hopen dat de vastgestelde wedstrijden dit week eind doorgang zullen vinden. Het tot nu toe onbeslagen Marti- nit gaat op bezoek bij AVO/ZVC, dat tot op heden slechts 4 punten uit 9 wedstrijden heeft behaald. Het zou ons verwonderen, als Martinit ook uit deze wedstrijd niet de volle winst zou behalen en hierdoor de tweede helft van de competitie on geslagen zou inzetten. In dezelfde afdeling is de wed strijd UrsusTediro va:i belang. Beide verenigingen hebben 11 pun ten uit 9 wedstrijden en beconcur reren elkaar op de 3e en 4e plaats van de ranglijst. Ursus zou in deze wedstrijd van het terreinvoordeel kunnen profiteren, hetgeen wellicht zou kunften. bijdragen, tot het beha len van beide winstpunten. In 1 B ontvangt "WF met 10 uit 9 RVVB, dat met 3 punten minder en kele plaatsen lager staat. Onze stad genoten maken op eigen terrein dus een redelijke kans op de overwin ning. waardoor zij wellicht van de 4e plaats iets hoger op zouden ko men. Ook in 1 C zou het kunnen span nen. tussen Germinal en Demos, die volgens de ranglijst van gelijke sterkte zijn; ïn deze afdeling maakt SEC een goede winstkans tegen Eureka, dat 3 punten minder heeft. Singelkwartier moet in 2 A cp eigen terrein uitkomen tegen DOZ, terwijl m 3 C Schiedamse Boys op bezoek gaat bij Steeds Hooger. Verdere wedstrijden Voor a s. Zondag komen de volgen de Schiedamse elftallen in het veid'. VFC 3—HDVS 3, SVV 5—Excelsior R 5. Excelsior 4DOL 3. Foortugael 2— Schiedam 2, SVDFW 2—DZB 2. DHS 4 —Steeds Volharden 3. SFC 2—Tediro 2. Martinit 2—Hurricanes 2. RCR/DKS Ursus, 2. WF 2—Het Noorden 3, HDVS 6 —Xerxes 5. RFC 6—SW 6, Slikkerveer 3—SW 8, DHZ S—Schiedam 3. SVDFW 3DRZ 3. SFC 3—Demos 3. WF 3— Noorderkwartier 2, SFC 4Wlco 2. SVV 0—Conl 5. Xerxes 7—HDVS 7, RFC 8— HDVS 8. Fciienoord 13—SW 10. HDVS 9~Fei,ienoord 14. Spartaan 7SVV 11. SVV 12CKC 4, Excelsior 5—Dindua 5. DHZ 10Schiedam 4. DHS 5—Crooswijk 2. DHS 6—Ursus 3 Schied. Boys 2—DJS S. ASB 4—SFC S. RFC 11— Excelsior 6. Excelsior 7—ODI 4. DEH 4—DHS 7. SVDFW 4—Rockanje 4. Zuiderster 4 Fxrclrior 8. DHS 5- Germinal i SVDPW I 5—So.irtaan 1D, Bloemhof 3Schiedam 1 5 Cl 7 3—Demos 3. Martinit 3ODI 5. I Zwart W>1 3Martinit 4 cn Martmit 5 W1CO 4. Op eon „marmeitboofd" hoort «en „mannaflbrJI" daarvoor naar ttr.v BBEEnESBHBIgjEgBffll Telefoon 67649 Advertentie IM.) Apothekers nachtdienst: Apotheek Westendorp, Singel 81, Bellen btj ongeval: G.G en GJD Tumiaan 80. telefoon 6929Ü. Gem Openbare Leeszaal en Biblio theek, Bange Haven, geopend iedere werkdag (behalve Maan- dag) van 9.30 tot 4.30 uur eo Iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 1 tot 8.30 uur Zondags gesloten- R.K Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur Iedere evond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tol 8.30 uur. Zondags gesloten- Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Schiedammers uiten zich". Ge opend dagelijks van 2 tot 5 uur; ook op Zondag. Cult. Cont. Centrum Tentoonstelling schilderijen van Brands. Geo pend dagelijks tot 6uur, 'sZondags li tot 5 uur, *s Maan dags met. Tot 9 December. School o. Kerkhof 13: (tot en met 22 December) tentoonstelling „Het wonder van de melk", uit gaande van de Stichting Onder wijstentoonstellingen. BIOSCOPEN Passage: 2, 7 en 9.15 uur; „Da Stra- da". Mouopole: 2, 7 en 9.15 uur; De schrik van de tweede Compag nie", VOORSTELLINGEN: Marijke, 8 uur: Ver. Het Singel kwartier, contactavond. Arcade, s uur: EHBO, St. Nicolaas- feest, Irene, 8 uur: Schiedams Vrouwen koor, contactavond. Irene (kleine zaal), 3 uur: Voetbal ver. Vegla. contactavond. Beatrix, 8 uur: RKHC Spirit, St. Ni- colassfeest. (Advertentie LM.) Zaterdagmorgen om uur begint m de Zelfhelpafde-, ling (beneden) de grootste verkoop van Kerstartikelen die ooit In Rotterdam ge houden is. Niet alieer, dat U zich zult verbazen over de enorme sortering, maar nog meer zult U staan te kijken van de prijzen, die, mede omdat U zichzelf helpt, tot het uiterste zijn teruggebrache. Met deze verkoop zullen wij U aantonen waarom «en- duizenden Rotterdammers telkens opnieuw naar onze afdelingen komen. Ook U kunt nu Kerstver siering kopen voor prijzen duidelijk controleerbaar 30 tot 40% lager dan bij U in de buurt. BeTde soorten do2en met het mooiste Kerstgoed dat te krijgen 5s (en zo hebben wij tientallen aanbiedingen) koopt U door elkaar voor één prijs, per doos Pakjes gekleurde KER5TK.AARSJES van 20 stuks, voor I cent Geer postorders. WINKELCENTRUM BINNEN WEB, Tel. 29180 E DE RE M A AN DA,G M O RG E N - GEOPEND''" A Als het weer Zondag geen spelbre ker is, kan er weer een vol handbal programma worden afgewerkt, zowel voor de competitie van de afd. Rot terdam als voor de nood-competitie voor de disfrictsploegen. Wat de heren betreft, krijgt het eerste elftal van DWS aan de Oude- dijk bezoek van Sneiwiek. De Rot terdammers heben een snelle voor hoede, maar toch kan or winst in zit ten, mits DWS volledig opkomt. Wilt on-Fij en oord ontvangt de ge duchte Ie klasser Dynamo. Deze ploeg met doelman Ardon en mid- voor* Scheffcrs, beiden uit de dis- trictsploeg West B. is wel wat te gengevallen in de competitie en zal daarom wel trachten een overwin ning naar dc Maasstad terug te brengen. Het kan een spannende ontmoeting worden. De tweede heren-elftallen maken er een stedelijke ontmoeting van op het terrein Vlaardingerdyk om 11 uur. De Wilton-ploeg, die enkele spelers mist, zal het niet makkelijk krijgen. Bij de ontmoeting in de Ahoy-zaal streken de blauw-witten met de overwinning. Bij de dames Zal DWS 1 het niet makkelijk krijgen tegen het Rotter damse ADO, dat de derde plaats in neemt op'de ranglijst van de le kl. district West B- Een overwinning van ADO ligt voor de hand. Dames 1 van Wilton heeft vrij en het tweede moet het opnemen tegen de Schutters. Willen zy met ADO 2 op de bovenste plaats blijven, dan mogen, zij geen fouten maken, maar zij zullen wel winnen. De reserve dames van DWS gaan naar Varkens oord; zij hebben nog niet gewonnen van het gedegradeerde Dynamo- team. Wat de junioren betreft: Bij de meisjes ActiefDWS 1 en DWS 2 Roda 3 en WiltonRODA 2. Bij de jongens moet DWS kunnen winnen van Schutters 2, maar de Wilton- jongens zijn waarschijnlijk niet op gewassen tegen Sneiwiek. Bij de adspiranten speelt DWS uit tegen Schutters cn Wilton ontvangt de Meeuwen. Leger des Heils brengt: Kerstfeest voor de „vergeten groepen" Op Zaterdag 10 December wordt in Schiedam een Speldjesdag gehou den door het Leger des Heils ten ba te van de kerstféestvieringen die door het Leger verzorgd zullen wor den. De plannen waarvoor uw geld wordt gevraagd zijn als volgt: Op Donderdaag 22 December 's middags om 3 uur zal in Arcade, aan ouden van dagen (65 jaar en ouder) die door welke omstandigheden ook geen intiem Kerstfeest kunnen meemaken een feestmiddag worden aangebo den. Voor Schiedam, is dit voor het eerst; in andere plaatsen heeft het Leger dit reeds vele jaren met suc ces gedaan. Toegangskaarten kunnen op Maandag 19 December tussen 3 en 4 uur gratis worden afgehaald aan het gebouw van het Leger des Heils, Lange Haven 27. Aan stille armen, zieken en andere behoeiti- gen zullen levensmiddelen-pakket ten worden uitgereikt. Door vele jaren ervaring op dit terrein zijn bij het Leger heel veel adressen bekend, waar men door bij zondere omstandigheden in zorg ver keerd. Zieken in minder moeilijke omstandigheden zullen ook met een j verrassing worden bedacht; ook hun kerstfeest zal daardoor worden op gevrolijkt. j Op eerste Kerstdag wordt er des 1 middags voor kinderen, die geen Zondagsschool bezoeken, een byzon- zondere kerstdienst gehouden. Ook zij zullen niet met lege handen wor den weggestuurd. Het Leger des Heils verzoekt ons te melden, dat ai het geld wat u voor boven beschre- ven doelstellingen geeft m Schiedam wordt besteed. Mensen van alle ge- zindten zullen geholpen worden, j doch alleen na behoorlijk onderzoek. Het Leger des Heils betuigt hierbij 1 haar dank voor de' hulp die steeds weer wordt gegeven en rekent ook j nu weer op daadwerkelijke steun van allen. De schaakwedstrijd tussen Regina 3 uit Rotterdam en ÉSS 3 uit Schiedam is m een nederlaag voor de Schiedam mers gcempigd. De voorlopige uitslag werd 7—2. Dc persoonlijke resultaten waren: Re- guia 3ESS j HornanKoster laVa, KlijnMorbus 10. Verwell—Slagmo ten afgeb.-Hoogmoed—Slavenburg 10. LcichscnrmgBetter. ia'a. v. Tiel—v. Dalen 10; Sehmilzv. Leerdam 10; Eyghei—IldrtcveJd 1—0; De Graaf Mulder I0 en Heemkerk Jr—De Wit 0—1. Voor dc winter wedstrijd werden de volgende uitslagen genoteerd: Groep 1 Janssensv. d. Velde lali, Eerlng Penning 1—0. Groep 2: xr. Groot veld Groen Jr 0—1, BrouwerKleijhceg sali. v. Grootveldv. Ettcn 01, Mal kus—Ahrens 10, Imitierzeel—Hersbach 10, Groen JrDonkhorst uitgest. Groep 3: ZonneveldBetten uttgest. Sla venburgSmit uitgest., v DijkMarbus uitgest,. SlagmotenKoster afgebr. Gr. 4: VoogtParmet afgebr.. Smits—Harte- velö 1—0. Voor de percentagewedstrljd werd ge speeld: VoorwindenTlmmers 14—la. ONDERTROUWD: A. H. Zlllig, 24 en S. E. J. Nuijs, 20 j.; P. G. Bos. 58 j, en J. M. R. Westerbaan, 58 J.; J. Bred, dels. 22 j. en. N, W. Jansen, 19 3.; C. J. A. M. van de Brug, 22 j. en M. W. Van Tessel, 18 j.; J. C. van Item, 35 J. en J. A. M. Walkenbach, 23 j.; J. Konynendijk, 24 j. en M. A. Tak, 22 j.: J. K. van der Lubbe. 64 j. en M. Ma- gielse, 60 j.; H. van der Meiden. 25 j. en J, E, v. Hoogdalem, 25 j.; A. Ouwens 23 j. en C. Veringmeier, 20 j.; j. c, Roo- denburg, 25 J. en T. Faber, 23 j.; H. M. Van der Steen. 37 en B. Houben. 37 j. GEHUWD: L. Riegman, 24 j. en Y, C. Schreuder. 22 j.; G. Meijer, 22 3. en T. Meinders. 16 j.; P. A. Stadhouders. 33 j. en J. de Bruin, 21 j.; A. J. Barvoets. 28 j. cn J. Blom, 23 j.; J. vna der Kuil. 23 j. en C. Rietbergen, 17 1.; R. H. van der Wal, 20 j, en J. Jansen. 21 j. GEBOREN: Ida. d. v. j. F. Snel en A. van Ravens; Anja, d. v. P. F. Dege- naar en M. c. P. van den Berg; Grietje, d-R- G- Klaassen en M. Ruitenbeek. OVERLEDEN: J. Kruithof. 74 j.p wed. van P. Ouwendyk: P. Meijer. 54 j. (Advertentie Ï.M.) Massief 14 karaats goud in exci. verpakking Rotterdamsedyk 268 De OVERGORDIJNEN voor de Dr Noletstichting; werden geleverd door S CH 1 0 Te bevragen aan het hoofdbuieau van politie tc Schiedam tussen 12 30 uur en 25 uur: Porteir.onn.ue met inhoud, surprise pakje. dekzeil, bruin koffertje, een paar handschoenen, dames-vulpen. Te bevragen bh de vinders: Ringetje, G. Keuren, Spinhuispad 3: gouden oorbel, E. de Broeder, Tielman Oemstraat 18; halsketting. IV. van Al phen. Groenelaan 62; bedrag aan geld, Bossers. Broersvest. 117; bedrag aan getd. v. Herwaarden. St. Llduinaplem 12; autoped. J- Schoppcnhomver Goe man Borgesiusstraat 16; 1 paar wanten, T Paulus, Korte Singeistraat 16a; lm- kenvant, H. de B-'un, Rotterdamsediik 323c; herenhandsc) oen Em. Haasbroek, Hembrandtlaan a; padvindersriem. F, Droge, Hogenbanwce 61b; \volten want, H van Son, Th. Kempisstraat 40b; kindercape, J. Eijk. J. A. Alberdingh Thijmstraat B6a: roe sjaal. W. H. v. Eekns, Wattstraat 5c; kinderwantje. C. Molenaar. Huijsmansstraat 31a; heren- handschoenen, Hijman, Prof. Treublaan 23: Jongensjasje, L. v. d. Land, St. Li- duinastraat 34b; kinderh'ndschoen, M. v. d. Beek. Taansteeg 2; paar wanten, Eekns, Wattstraat 5; 1 paar glacé hand schoenen. H. Haas, Rubensplem 23; 9 chocoladeletters. A. Kappe, Rijnstraat 17a; worstje. Hllle. Makkerstraat 1; da- mesportemonnaie met inhoud, Soeters, Bellstraat 7c; parapiuie, J. Maltha. Hoogstraat 49; damesportemonnaie, met inhoud, L. de Boer, Cartesiusstraat 34b: bruine portemonna,e met inhoud. Hofman, Rolterdamsedljk 65: dames tasje, met inhoud. Mevr. Kool. Alclda- stfaat 72: klnderportemonnoic, met in houd, Spaan, Lorentzplein 16c; kinder tasje met inhoud, B. v. d. Broek, Noord- vest 9; bruine portemornale, met in houd. G. Verbeek, Fr, Halsplein 14b; ring, met sleutels. Mevr. Harten. Broes- vtst 104 boven: zwarte vulpen, v. Rijn, Potgieterstraat 17; ballpoint. Greun- del, Deensestraat 91a; rozenkrans, Stolk. Jan v. Avennestraat 33; sigarenaanste kers. J. Brocks, Korte Achterweg 18b. Gisteravond heeft de toneelgroep „Puck" m het Passagetheatcr het toneelstuk „Cycloon 3 antwoord mot" opgevoerd voor de leden van de Ka tholieke Kring Schiedam, Na de op voering van de vorige week voor de leden van dc Schiedamse Kunst kring, waarover wc een uitvoerige beschouwing publiceerden, volstaan we thans met de opmerking dat hel wederom een geslaagde opvoering was, waarvan het talrijke publiek j ten zeerste heeft genoten. De spelers I werden na afloop met een ovationeel applaus beloond, dat staande door het enthousiaste publiek werd ge bracht Op 11 Dec. Oecumenische Adventdienst Op Zondag 11 December a.s. zal in de Grote of st Janskerk te Schiedam een Oecumenische Adventdienst wor den gehouden onder leiding van ds J. D, Simeis, Herv. predikant, ds E. J. Oomkes, gereformeerd predikant en pastoor C. Tol \*an de Oud Kath. Keik. Medewerking wordt verleend door bet leerimgenkoor van de Koningin WiJhel- mmakweekschoo! te Rotterdam, diri- gente Kitty Kruis Het orgel wordt be speeld door de organist der kerk, de heer Jacq. P. Bekkers. De dienst vangt om 8 uur des avonds aan. In de tweekamp tussen de biljart verenigingen Shell en Wilton is de balans nu 67 tegen 61 in het voor deel van Wilton. De Schiedamse ver eniging won de wedstrijd van gister avond met de klinkende cijfers 13— 5. Dinsdagavond vindt de slotwed strijd plaats in de cantine van Wil ton. Dan zal dus de beslissing vallen. Welke van beid" verenigingen, de tweekamp ook wint, de overwinning zal op het nippertje behaald zijn. De uitslagen van de gisteravond ge speelde partijen waren; (Eerste naam speler van Wilton): G. de Haan 63 63 46 1.36 5 2 G. de Jong 72 63 45 1,36 7 0 W. J. Kersten 45 36 27 1.33 7 0 L>. Smcets 38 38 27 1,41 6 2 J. LeentvaBr 58 58 36 1.61 9 2 j. A. Vermeulen 64 61 36 1.69 11 0 A. P. A. Bosdijk 64 62 45 1.37 7 0 D. A. Geleyns 76 76 45 1,68 8 2 S, J. Wouters 50 50 23 2.— 6 2 W. Mourits 41 39 25 1,56 6 0 F. Bench Sr 47 47 33 1,42 11 1 R. J. de Graaf 40 40 33 1.21 7 1 B. Stolk 45 48 29 1.06 7 2 J. v. d. Made 34 16 23 0,53 3 0 G. de Haan f>3 63 39 1.61 8 2 N. v. Straten 62 58 39 1.48 7 0 J. Pullemart 06 96 33 2.90 16 2 L. de Jong 113 04 33 2,84 0 0 Bij het afbreken van een stelling bi; do nieuwe dokkep op het ter rein van Wilton-Fijenoord geraakte de 55-jarige Schiedammer S, v. d. H, employé bij dc N.V Bato, Woensdagmiddag met zijn bécn be kneld in een staaldraad. Hij is naar bet gemeenteziekenhuis vervoerd, waar bleek dat amputatie van het been noodzakelijk was. Bij een controle op de gedrags regels in het verkeer in het kader van de landelijke verkeersactie, heeft de Schiedamse politie gisteren 168 processen-verbaal opgemaakt. Van deze bekeuringen waren 32 voor geen richting aangeven, 30 voor geen voorrang verlenen, 20 voor het rijden zonder achterlicht, 11 voor het rijden van fietsers naast het rijwielpad. Ï2 voor verblindende verlichting. 7 voor het niet vol doende rechtshoudcn en 5 voor het rijden door de knipperlichten bij de spoor wego verga ng. Tijdens "het verrichten van werk zaamheden aan de Lloydkade raak te gistermiddag de 47-jarige haven arbeider A. de Beste, die in ,de Hendrik de Keyserstraat woont, bekneld tussen enige balen. Met een gecompliceerde onderbeenbreuk: moest de man in het Havenzieken huis worden opgenomen. Op de Kromme Zandweg is gis termiddag de 46-jarige wielrijdster mevrouw N. Schuurs-Rackwitz uit de Carnisselaan aangereden door een motorfiets, doordat zij plotse ling vsn richting veranderde. Ver moedelijk met een lichte hersen schudding moest het slachtoffer naar het Zuiderziekenhuis worden ver voerd. (Advertentie LM-) Haringvangstberichten Meldingen uit volle zee: VI 70 2 kantjes, 79 1. 83 85 thuisvarend, 172 2. 205 12, 206 2, 208 1, 216 90. 29 8, 97 140. 114 14, J!5 102, 130 55, 53 8, 61 5, 71 10, 166 25, 50 3. 14 28, 56 15, 84 4, 132 60. Marktnoteringen: volle haring En. gelse wal 40.70; steurharing EW 32.50 —33.50. Kanaal 34.50—37.20. Gelijktijdig met onze halfjaarlijkse MODELKAMER- AANBIEDING verkopen wij een groot aantal model- kamerkarpeiten, w.o. Haarvelours, Wilton, machinaal Smyrna's, Moquette karpetten, karpetten die In onze modelkamers hebben gelegen maar die. ook al zijn er wat voetstappen overgegaan, nog alle zo goed al» nieuw zijn. Als U eon karpet nodig hebt, profiteer dan vad dit buitenkansje en koop zo'n modelkamerkarpet vèr beneden de waarde* Vanzelfsprekend is deze aanbieding beperkt, dus ..wie het eerst komt. het eerst maalt Entge voorbeelden- Enkele stuks BOUCLÉ en HAARVEL0URS KARPETTEN 280 x 200, van 98.50 NU WIIT0NS en wollen mach. geweven SMYRNA KARPETTEN 280,200. van 139.50 NU Ook nog enkele zeer voordelige aanbiedingen in BETERE KARPETTEN BINNENWEG BEIJERLANDSELAAN 72-78

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1