1 m mm M 1 Gymnasiasten uiten zich met durf en fantasie HOUTMAN cmjrpmra IN STEDELIJK MUSEUM Stille glans der Gouden Eeuw een expositie vastgelegd Reizende tentoonstelling in de eerste plaats voor scholieren De Expositie PASSAGE VERTOONT: Gewone, maar aangrijpende .La Strada mensen m Onderschrift van Oorlogsmonument „verduidelijkt" P vd A-vergadering mm Eigen expositie van eigen werk Kerkdiensten „Liefdeals koopwaar Spaar-activiteit is nog toegenomen Mevr.E.M. C.Loopuyt overleden FIETSER REED TEGEN AUTO OP Burgerlijke Stand PIANO'S - ORGELS Structuurplan voor drie gemeenten y -s C H I EP A M Openb. Vrijwilligs Verkoping KERSTSAMENKOMST boekhouder ZaLerdag 10 December. 1955 Op de wijze zoals we dat in Schiedam, gewend zijn is gister avond m het Stedelijk Museum de tentoonstelling van stil levens en voorwerpen uit de zeventiende eeuw, „De stille glans der. Gouden. Eeuw" geopend: er was een plezierig muziekje dat goed aansloot bij de sfeer van het tentoongestelde, er was een korte inleiding en er was een rondgang. Daar het bovendien de Kersttentoonstelling betreft, heeft, geheel vol gens de ontwikkelde gewoonte, mr M. J". M. van Kinderen als wethouder van culturele zaken een overzicht gegeven van de gebeurlijkheden-in het afgelopen jaar in het museum. Er was een' ruime belangstelling voor deze opening en ook de loco burgemeester en mevrouw Sabel ga ven door hun komst van hun belang stelling blijk. Conservator D. Schwagermann sprak het openingswoord. „Is er wel een Hollandser onderwerp te beden ken dan het stilleven?" vroeg hij zich af. Zeker niet in de 17e eeuw, toen „men groot was in het kleine", toen de burgerzich kon verlusti gen in de in verf vastgelegde weer spiegeling van het licht in een glan-, zende bokaal, in, de stofuitdrukking van een half-geschilde citroen op een tinnen bord. Het is de spiegel van het huiselijk leven van die tijd. De Rijksinspecteur voor de Musea, dr. Lunsingh Scheurleer vertelde daarop iets over het doel van deze. tentoonstelling, die verzorgd is door de Dienst voor 's Rijks Verspreide - Kunstvoorwerpen in Dén Haag. De ze is in het bijzonder bedoeld voor de jeugd, de leerlingen van de mid delbare- en voorbereidend-hogere scholen, in het streven om de jeugd vertrouwd te maken met de kunst. Van het oude, niet-bevredigende systeem om de kinderen rond te lei den door de doodse musea is men ook in Nederland, in navolging van andere landen afgestapt en men laat „de historie vertellen" door kleine, gerichte exposities, die dan" van stad tot stad reizen. Ook „De stille glans der Gouden Eeuw", die is samengesteld doormej. dra Petra Clarjjs, hoofd van de pae- dagogische afdeling van de Dienst, zal door Nederland trekken, maar is de tocht in Schiedam begonnen. Reeds eerder heeft zij een expositie verzorgd van het grafische werk van Rembrandt (thans in een school in Middelburg) terwijl een. Frans Hals tentoonstelling voorbereid wordt. Jaarverslag Hierna 'was wethouder mr. M. J- M. van Kinderen aan het woord voor het jaaroverzicht. In 1955 zijn in het Stedelijk Museum 7 tentoonstellin gen gehouden, waarvan opvielen de expositie van Jaap Nanninga en vooral „Bali", die ook landelijk de belangstelling heeft getrokken. Zelfs de Bali-kenner Jcf Bast heeft zich zeer enthousiast uitgelaten over deze door conservator -Schwager mann- ingerichte expositie. Ook de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Mtiseum heeft met» de georganiseerde 8 concerten, 3 lezin gen en 2 film-voorstellingen mensen naar het Museum getrokken, zodat in het jaar 1955 tot nog toe 11.921 personen het museum hebben be zocht. Verder wees wethouder Van Kin deren op het feit dat door de betere sociale toestanden waardoor men meer vrije tijd heeft, de actieve be langstelling' voor kunst en cultuur toeneemt. Daarr radio en film op dit punt verstek laten gaan !s er voor bibliotheken en musea een taak weg gelegd. Hü was er conservator Schwagermann dankbaar voor dat deze op zo actieve wijze de stijgende belangstelling in Schiedam nog weet te stimuleren. .Ter afsluiting van deze opening werd er een klein concert gegeven, waarbij werk van de 18e eeuwse Ne derlandse componist G. Ph. Tele- mann werd vertolkt door de heer B. O. B. van der "Wel op de quinton, een gamba-achtig instrument, mevr. Corrie v. d. Wel op het spinet en de dames Jeanette van Wingerden en Martje Sengers op de alt-blokfluit. Over de tentoonstelling zelf willen we nog het volgende zeggen. Door de pas een jaar bestaande Paedago- gische afdeling van het Rijksbureau voor Roerende Monumenten, waar van mej. dra. P. Clarijs het hoofd (tevens enige lid) is geworden, wor den de tentoonstellingen samenge steld, in het bijzonder op de jeugd afgestemd maar daarom voor vol wassenen niet minder gemetelijk. die door het hele land trek ken. Enkele van deze_ „reizen de tentoonstellingen" zijn reeds onderweg maar „De stille glans der Gouden Eeuw" is pas gestart en wel in Schiedam. De bedoeling is daarbij, dat de leerlingen van scholen in de eerste plaats door hun*eigen onder wijzers, die hiertoe voorzien worden van een uitvoerige toelichting, voor gelicht zullen worden. Zij immers kunnen de gedachtcnsfeer van het kind beter begrijpen dan de deskun digen die geneigd zijn te hoog te grijpen. De paecïagogische toets bij de ex positie blijkt direct al uit het grote bord dat bij de ingang is opgesteld en waarin 'n visueel overzicht wordt gegeven van de ontwikkeling van het stilleven in de schilderkunst. Men ziet hier dat in de middeleeuwen het stilleven nog geen eigen karakter had maar diende als versiering van een boek. In de Renaissance-tijd komt de ontwikkeling met de filosofische in slag (bijv. in de Vanitas, de uitbeel ding van het vergankelijke in het leven) en de aandacht voor het „goede der aarde" in markt- en keu-, kenstukken. Dg 17e eeuw brengt de bloei van het stilleven. Aanvankelijk ontbreekt de compositie nog en worden de meestal eenvoudige subjecten elk af zon der'ijk behandeld. Later wordt de compositie ingewikkelder en de subjecten rijker en weelderiger. Symboliek De symboliek bloeit in dé stille vens, nu vaak niet meer door ons begrepen. De doorgesneden vrucht die de gedeelde liefde weergeeft; het boek de ijdelheid van. het woord; muziekinstrumenten de vluchtig heid van de klank,, de doodskop en vruchten en bloemen de vergan kelijkheid -van de mens en van de natuur. Hoeveel van deze symbolen zal men thans nog aanvoelen? Ook in de coloriet ziet men een ontwikkeling, aanvankelijk heldere ongecompliceerde kleuren, later veelal mono chromen om daarna weer verdiepte weelderige kleuren te krij gen. Dit" alles ziet men dan weer ge ïllustreerd in de tentoongestelde doeken. Het zijn er niet veel, om de bezoeker niet door overlading te vermoeien en het zijn ook niet de grote meesters van de 17e eeuw die aan het woord zijn. Dit om duidelijk te maken dat de Gouden Eeuw ook andere dan de bekende meesters heeft voortgebracht. Een uitstekende gedachte is ook geweest ombij de doeken een aantal voorwerpen te etaleren, die men op de doeken af gebeeld ziet: roemers en punters, tinnen borden cn aarden pullen, zil veren schalen en ook oude boeken. Er is gewerkt met tegenstellingen. Johannes Bosschart zet zijn bloemen nog naast elkaar zonder meer; fijn gedetailleerd en ongecomplkeerd vah kleur. Daarnaast een stuk van Mignon, barok en berekend op ef fect; quasi slordig maar in wezen uitgebalanceerd van compositie. De allegorische voorstelling van Jan Breughel (zoon van Pieter) roet een hel kleuren-gamma, naast het sombere monochrome „boeken"stil- leven van Salomon de Koninck met het Rembrandtielce ciair-obscurc. Het ingetogen, prachtig-tonige jacht- stilleven van H. ten Oever, mooi van stofuitbeelding naast het weelderige stuk van Jan Feith met een over daad aan vogels en konijnen. Zeer leerzaam is deze tentoonstel ling en bovendien artistiek verant woord. Apothekers nachtdienst: Apotheek fa, Gouka, Hoogstraat 29. - Westendorp, Singel 81. Bellen by ongeval: U.ü en G~D Tuinlaan 8U. telefoon Ö929U. Gem Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend tedere werkdag* (behalve Maan dag) van 93Ü tot 4.30 uui en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 8.30 uur Zondags e< tot uur Zondags gesloten. ft.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend tedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8 3D uur Zondags gesloten Stedcliik Museum: i'cutourisiPlJiris „De Stille glans der Gouden Eeuw". Tot en met 15 Januari. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. ook des Zondags. School O. Kerkhof 13; (tot en met 22 December) tentoonstelling „Het wonder van de melk", uit gaande van de Stichting Onder wijstentoonstellingen. Tijdens de behandeling van de be groting heeft burgemeester mr J. W. L CJ1 Peek aangekondigd, zulks naar aan-Haven 115, tel.'67760. BIOSCOPEN Passage; 2. 4.15, 7 cn 9.15 uur: „La Strada". Monopole: 3, 5, 7 en 9 uur: „De schrik van de tweede Compag nie". VOORSTELLINGEN: Musis Sacrum, 8 uur: Tot Steun in de Strijd, „Marja's Kerst". Chr. Soc. Bel, 7.45 cn 10 uur: Kefico- filmvoorstellingen. Marijke, 8 uur: Klaverjasver. Sin gel Boys, feestavond. Arcade, 8 uur: Comedia, toneel avond. In spoedgevallen zijn dit weekein- de volgende artsen te raadplegen: A. Hoogendijk Tuinlaan 74, telefoon 68785; H. J. Grmel, Singci 76. tel. 68250 en A. L. J. Kunze, Nieuwe ~p R IS AAN La Strada een -L-1 grote roep voorafgegaan en nu kunnen wij deze film in het Passage-theater gaan zien. Het is de rauwe geschiede nis van een stierachtige bruut die een tedere kinderziel koopt, overweldigt, uitbuit en aan haar te gronde gaatomdat de legende wil, dat ieder geweld, hoe groot ook, op den duur de wapenen, moetstrekken voor de kracht van dé ziel. leiding van het verzoek van een raadslid, dat het onderschrift van het Oorlogsmonument op het Gerrit Verboon-plantsoen „verduidelijkt" zou worden. Over de aesthetische waarde van het beeld kunnen dan- de meningen verdeeld zijn, het on derschrift is uitstekend gekozen en verdient meer op te vallen. Gisteren nu is door de fa. Slöxen in Leiden, de gieters van het beeld, het onderschrift onderhanden geno men. Dc letters zijn netjes „ge poetst" tot 7.c glommen en daarna met kwik-chloride behandeld, zodat zc een zelfde kleur zullen krijgen, als het beeld. Dat het onderschrift door deze behandeling nu erg veel aan duide lijkheid heeft gewonnen kunnen we niet vinden. Hopelijk wordt dit later beter, maar veel zal het toch niet schelen. De letters zijn klein cn blij ven klein. j Voorts is toegezegd dat dit beeld permanent verlicht zal worden. Geopend Hoogstraat 2 de volgende waarneemt. apotheek fa Gouka, die ook gedurende week. de nachtdienst Zampanóde kermiskrachtpatser, in actie i't „La Strada" Deze „ziel" is in La Strada het' niet normale kind Gelsomina, voor 10.000 lire gekocht door kermis krachtpatser Zampanó. Zij moet zijn helpster worden en hij richt haar ai' op een weerzinwekkende wijze. Een niet on-fijne clowneske koorddanser. Matto de tweede geest die het ge weld te lijf gaat tol het geweld hem uit jalouzie vermoordt weet twij fel te zaaien in Cielsomina's hartje. Zampanó drinkt, vecht en werpt zich in geoefender en geraffineerder armen dan die van Gelsomina die aldoor de clownsmelodie neuriet, en blaast Zampanó verlaat haar, zoekt haar, maar Gelsomina sterft. Zampanó is voorgoed verloren. Op het eerste gezicht zal men zeg gen: een doodgewoon verhaaltje de verfilming door Fellini heeft er echter een groots drama van ge maakt met een telkens zo scherp beeld dat het zich onuitwisbaar in uw netvlies etst. Men heeft vaker op het filmdoek een zielig stel een weg zien afstrom- pelen men denlce slechts aan Charlie Chaplin, e.a., maar de waar lijk-tragische Gelsomina en Zampa nó evenaren de geniale komiek vol komen, zo niet overtreffen hem, ook al omdat van het landschap een veel doeltreffender gebruik is gemaakt. Wij hebben ..vaker een circus ge zien (met Mariene Dietrich, e.a.) maar nog nooit zo waarachtig scha mel als in La Strada; vaker bruut heid (van Marlon Brando, e.a.) maar geen zo natuurlijk als van Zampanó- Anthony Quinn. Zo zouden wij kunnen doorgaan, wij zouden bijvoorbeeld de land schappen in La Strada stuk voor stuk kunnen vergelijken met die uit andere films die naam hebben ge maakt, maar waartoe dé lofuitingen te overdrijven? Hoewel La Strada door-en-door Italiaans is, heeft deze film een in ternationale allure die overal zal „aanslaan". Geisomina-meisje is niet mooi en zij blijft heel. de film door kuis aangekleed misschien wel daardoor dat zij een menselijker en innemender maskertje kan tonen dan de door uiterlijker bevoorrech tingen uitblinkende sterren. Fellini (Gelsomina is met hem getrouwd) heeft een begaafde vrouw en het is een weldaad dat hij haar aan het onbarmhartige witte doek heeft af gestaan een Charlot-femme Is zij niet. zij is zichzelf. Nog twee palmen: een voor Ri chard Basehart's vertolking van I] Matto, Zampanó's tegenspeler, en een voor het vehikel, waarmede de boeienkoning-en-bruut langs de we gen hobbelt. In Cannes heeft men bij de pre mière enthousiast voor La Strada <De Weg) geapplaudisseerd, wij hier zullen haar .waarschijnlijk in aan grijpende stilte verwerken. De afdeling Schiedam van de Par tij van de Arbeid heeft haar jaar vergadering gehouden ïn het Volks- gebouw. Hierbij zijn de jaarversla gen; uitgebracht waaruit blijkt dat het ledental in het afgelopen jaar is gegroeid van 1000 tot bijna elf honderd. Wegens drukke werkzaam heden moesten de bestuursleden mr P. van Bochoven en A. J. van Lith bedanken als 'bestuurslid. In hun plaats is benoemd mei. N. Groene- wegen, waardoor het bestuur van 10 op 9 leden is teruggebracht Voor zitter H. Sabel sprak een woord van opwekking in verband met de aan staande verkiezingen. LOS van elk schoolverband, zo maar eens om een frisse wind door het schoolgebouw te laten waaien waar de oudheid in dubbele zin heer en meester is hebben een aantal leerlingen van het Stedelijk Gymna sium in Schiedam een tentoonstelling op touw gezet. In één der lokalen van het oude schoolgebouw aan de Lange Nieuwstraat heeft een aantal scheppende gymnasiasten eigen werk opgehangen: tekeningen, aquarellen, olieverfschilderijen én linoleumsneden. Ned. Hcrv. Kerk Grote kerk: lo uur dr I.. J. Cazemiec. 5 uur ds J. Gras 8 uur Oecumenische Advent Samenkomst ds J. D. Smids, -is Oomkes en pastoor Tol. Nieuwe Kerk: 10 uur ds J. D. Smids en 5 uur ds A. Hoftman. Wes- terkerk 9 en 1030 uur Vic. A. v. d. Ban en 5 uur ds J G. Jansen. Vreües- kerk 9 en 10-45 uur ds A. Hoffman (H. Doop) en 7 uur ds M. L. -w. Schoch (Botterdam) Jeugddienst. Kethel: io en 7 uur ds De Bruijn, Geref. Kerk Oosterkerk: 10 uur ds E. J. Oomkes en S uur ds W. A-. J. Dal- meyer (van Nieuw-Gidnea). Flan- tagekerk: 9.3Q uur ds G. Brinkman en 4,30 uur ds E. J. Oomkes, Juliana- kerk: 10 uur ds W. A. J. Dalmeyer en 5 uur ds G Brinkman. Kethel: 9.30 uur ds M. de Wit (Delfchaven) en 2.30 uur ds E J. Oomkes. Zlekendienst Gemeente-Ziekenhuis: dB A. Hoffman. Ned, üerv. Geref, Evans. Gebouw Irene: lo en 4 uur dr S, van der lan de (Utrecht).; Ned. prot Bond Westvest 92. 10.30 uur dr W. R M. Noordhoff (Rotter dam). Evanp. Luth. Kerk: 10 uur ds H.-van Beek (Amersfoort). Oud-Kath. Kerk, Dam 28: 10.15 uur Hoogmis. Chr. Geref. Kerk Kerkgebouw Wa rande/B. K.-laan: 10 uur (Voorbereiding H. Avondmaal) en 5 "ur ds A. Zwiep. Chr. Geref. Gemeente Volksgebouw Tuinlaan 10 en 4 uur ds M. J. Middel koop. - Oud-Geref. Kerk Jeugdhuis Lange Haven 97 10 en 5 uur ds F. Luytjes. Baptist* Gemeente Kerkgebouw Broersvest:53: 10 en 7 uur ds J. Segaar. Leger des Heils Lange Haven 27: 10 uur Helliglngssamenkomst, 7.30 uur Verlossingssamehkomst. Gerrit Ver- boomstraat 8.30 uur Openluchts&men- komst oJ.v. majoor en mevrouw J. E. Drentje. Een mooi initiatief van deze jon gelui, dat getuigt van durf en oor spronkelijkheid. en dat wij U van harte aanbevelen. De volgende week kunt U nog gaan kijken tussen 2 en half 4; <je organisator, de 15-jari- ge Donny Tjia, zal u graag rondlei den en de experimenten van com mentaar voorzien. HET zijn vooral de, leerlingen uit de vierde 'klas, "die gemeend hebben 'op deze wijze eens een eigen geluid te moeten laten horen, dwars tegen alle conventionele opvattingen in. Ze zijn daarbij niet bang ge weest om het potlood in een spel van eigen fantasie de vrije loop te laten en met de kleuren te experi menteren tot het hei-groen en hel geel voor de ogen wordt. Dat daar bij wel eens herinneringen worden opgewekt aan het werk van de grote kunst,,vaders1' raag geen be zwaar zijn, getuigt alleen maar van kennis van en belangstelling voor de schilderkunst, zelfs in zijn mo dernste uitingen. De 15-jarige Albert Blanker! is wel het beste vertegenwoordigd in het expositie-zaaltje met schilderyen in pastel, olieverf en aquarel en zelfs met linoleumsneden, een tech niek, die hy nog maar sinds kort beoefent. Een haven-aquarel is zwaar op doek gebracht, maar ademt de sfeer. Een pastelschilderij van een vrolijk bal is heel aardig geslaagd en doet zoals rondleider Donny Tjia, die zelf niets maakt, maar des ondanks insider is aan Toulouse 1 „Kubistische trekjes zijn er'in dit schilderij van Geert Hofman zeer zefcer," zegt organisator Donny Tjia. tegen zijn medescholieren Erie Augustijn en Albert Blanken, die ook met eigen werk op de ten toonstelling vertegenwoordigd zijn. Lautrec denken. Hetzelfde kan ge zegd worden van het olieverfschil derij „lezende vrouw", maar nu :s het kennelijk Matisse, die aanleiding heeft gegeven. Met „Europeaan" toont Albert ook de techniek van de linoleumsnede al aardig onder de knie te krijgen. De I3-jarige broer van Albert, Barend, is vertegenwoordigd met ■wat hijzelf 'iype-tekeningen noemt. De I7-jarige Eric Augustijn han teert de tekenpen met veel vaar digheid. Geestig is zijn „Kanibalen- feest". Een keurige ovcrzichtkaait van Overschie wijst de weg naar de Hof van Cyrcne. (Reproducties hiervan a 10 cent verkrijgbaar!). Geert Hofman toont in zijn aquarel len voorkeur voor de oudheid, maar aarzelt toch ook niet om in „The Saints go marching in" het kubisme te benaderen. Bekwame tekenaars tonen zich de 17-jarige Dinky Horst en de 19-jarige Houtzager. En Evert Ritsema van Eek laat zien, dat hij al heel jong geslaagde pentekenin gen kan maken. Dat is dan een greep uit het ten- toonstellingswerk, dat alleen aldoor de opzet van deze jongens (en ook een enkel meisje) zo buitengewoon sympathiek aandoet. In Monopole: Als Gina „La Nazionale" drama? tisch moet gaan doen, loopt het met de film meestal misu'~nt voor diepzinnige en diep-graveude. intri ges is deze 20e eeuwse Venus be slist (nog?) niet geschikt. Bovendien is in „Liefde als koop waar" (La marchande d'amour) de novelle van de Italiaanse auteur Moravia nogal ernstig mishandeld. La Lollo is weer eens de ramp zalige, die 'n tedere liefde onder hield met een rijke jongeman, die natuurlijk haar broer bleek te zijn en uit dépit trouwt ze met een weinig vlotte professor, die haar zo gaat dat zeer nonchalant be handelt. Gina valt in handen van een louche „gravin", die haar in com promitterende situaties met een jeugdvriend lokt en. zich door chan tage in haar huiselijk leven weet te dringen. De climax van dit onbegrijpelijke drama is de bekentenis van Gina aan haar man, die daarop zeer reëel reageert door de babbelzieke onsympathieke en opdringerige kop pelaarster met bagage en al het •huis uit te gooien. De regisseur Mario Soldati heeft wei geprobc-erd met enkele goed ge vonden détails (o.a. 'het steeds te rugkerende pianospel van. een buur vrouw) de geschiedenis wat sfeer mee te geven, maar noch Gina Lol- lobrigade, noch de andere spelers en speelsters weten iets te maken van. hun verwarde en zinloze rollen. De spaarcijfers over de maand November van de Spaarbank anno 182Q tonen in vergelijking met November van het vorig-jaar een toegenomen spaaractïviteit, zowel bij de gewone dienst als bij het be drijf spa ren en de Jeugdspaarbank. In November 1955 werd inge legd 633,395.37 en terugbetaald 526.416,50. Per saldo overtroffen dus de inleggingen de terugbetalin gen met 106.978,87 (November 1954 meer terugbetaald 3.134,59). Het totale tegoed van inleggers bedroeg per 30 November 1955 16.710.203,08. verdeeld over 41.051 rekeningen. Hierin zijn. begrepen. 6217 rekenin- Uit Zuid-Afrika bereikte ons het bericht dat mevrouw E. M. C. Loop- uyt—Maas op 80-jarige leeftijd is overleden. Zij was één van de oprichtsters van de Huishoud- en Industrieschool voor Schiedam en Omstreken, in het eind van de vorige eeuw, dus een pionierster van het Nijverheids onderwijs voor Meisjes in Schiedam. Met haar is een energieke vrouw met een warm hart voor het jonge meisje, heengegaan. Gisteravond tegen Degen uur heeft op de hoek van de BK-laan cn de Van Ostadelaan te Schiedam een fietser een auto aangereden. De Rotterdamse radiomonteur P. van der D. reed op de fiets op de Van Ostadelaan met een radiotoestel on der de arm, op zoek naar het adres waar hij het toestel moest afleveren. Bij dit zoeken heeft hij niet ge merkt. dat er op de BK-laan een auto naderde, bestuurd door de heer B. H., autohandelaar uit Vlaardin- gen. Hij reed tegen de auto op. Van der D. werd tegen de grond-.gewor pen en kreeg schaafwonden ëri- éen. lichte hersenschudding. Door de GG cn GD is hij naar het ziekenhuis gebracht en vandaar naar huis. De fiets en de.auto werden beschadigd; het radiotoestel werd vernield. Ook de Schiedamse klaar-overs zullen uitgerust worden met lange witte jassen om hen duidelijker zichtbaar te maken in het donker. De Schiedamse Vereniging voor Veilig Verkeer heeft enkele tien tallen van deze jasjes besteld, maar het zijn er nog niet genoeg. Gehoopt wordt dat er een Schie dams bedrijf zal zijn dat, in nauol- ging van de Unilever in Rotter dam, de onvolledige garderobe uiil aanvullen. GEBOREN: Wilhelmus A. M„ z. v. H. v. d. Poort en M. Th. de Rid der, Bertus, z. v. B. Montfoort en M. de Jager. Advertentie LM.) Singel 114-116 Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres Interkerkelyke Evang. houdt Kerstsamenkomst Op Donderdag 15 December, des avonds 8 uur, wordt er in de Ju- lianakerk een Kerstsamenkomst ge houden, uitgaande van het comité „Schiedam voor Christus" (Interker kelijke Evangelisatie).- De H. S. J. Kalf, Herv. predikant te Bennebroek. zal sgreken onder het motto „Vertel dat onder de Kerstboom", Vanaf 7.45 uur samen zang met begeleiding van het. Mu ziekkorps van het Leger des Heils. gen van jeugdige spaarders met een gezamenlijk tegoed van 93.182,33 (30 November 1954 5995 rekeningen met een tegoed van 77.595,69). In de bedrijven werd gespaard 8945.— (November 1954 7451.—), door de Afhaaldienst werd aan huis ontvangen 64.091.(November 1954 45.094,50), met spaarbusjes werd gespaard 9116,92 (November 1954 j 9445.28). Aan pasgeborenen werden 43 nieuwe boekjes uitgereikt. VLAARDINGEN Dc raden van de gemeenten Vlaardingcn, Maas sluis en Maasland accepteerden Vrij dagavond in hun respectieve verga deringen het eensluidende voorstel om een structuurplan, voor het de drie genoemde gemeenten omvat tende gobred te laten opstellen. Als stedebouwkundigen krijgen hierin zitting ir V/. van Tijfn te Rotter dam. stedebouwkundige van Vlaar- dingen, jhr ir J. de Ranitz. stede- bouwkundige, van Maassluis en ir J. Schut, directeur van het instituut Stad- en Landschap te Rotterdam, namens Maasland Voorts werd het Economisch Technologisch Instituut te Rotterdam ook .uitgenodigd zit ting te'nemen. Notaris P. Schaberg te Schiedam zal op Vrijdagen 16 en 23 Dec. 1955. telkens v.m. 11 uur, in het Geb. Ar cade (R.K. Volksbond), Lange Haven 71 te Schie dam, in het openb. verkopen bij veiling en afslag: Het pand, bev. een vrije be neden- en bovenwoning met tuin en erf. te Schiedam aan de Van 's-Gravesandestraat no. 47, groot 1 are 11 cen tiare. Verhuurd: benedenh. voor 36.-— p.m., bovenh. voor 38.29 p.m., totaal p. j. 891.48. Grondbel. 68.02; Straatbel. 23.97; Precario 6. Aanv. en betaling 23 Jan. 1956. Bezichtiging 14 en 15 Dec. 1955 van 1012 en van 2—4 uur. Toegangsbew. 'en inl. te verkr. t.k.v. de Notaris, Tuinlaan 102, Schiedam (tel. 68900). «5b <5b <5V. «Sb ."iln Te koop gevraagd Wij vragen te koop alle mer ken auto's, defect geen be zwaar. A. Guldemond, Kl, Houtstraat 65, tel. K 2500— 18565, Haarlem. Te koop aangeb. Naaimachines koopt U bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres. A van Leeuwen, Hoogstraat 62 tel. 65783. Reparaties onder garantie. Betaling in overleg Muziekinstrumenten Gramofoonplaten Het Radiohuls, Koogstr. 92, tel. 68044. Televisie appara ten 495.-, 650.-, 775.-, 795.-, 895.-, 925.-, 995.- en hoger. Televisietafels vanaf 46.50, Philips radio-apparaten van af 80.-, Electrische scheer- apparaten 39.75, 59.75, 65.-, 98.-, Scheertasjes 4.25, 4.75, Infraphil 37.50, Philips hoog- tezon Ultraphil, tijdelijk 66.50. Erk. Philips service. Het Radiohuis, Hoogstr. 92, tel. 68044. Electr, soldeerbou ten 5.15. 6.25, 10.50. Kristal ontvangers 5.25, 7.50, Kopte lefoons 7.50, Amroh radio onderdelen, Boeken van de Muiderkrïng in div. prijzen. Electronische Jaarboekjes 2.75, Zelfbouw versterker Amroh in doos 46.-, Zelf bouw Kristalontvanger in doos 14,75. Wasmachines! Waarom nog huren? Alle merken wasma chines vanaf 2.25 per week Techn. Handels-onderne ming „Berko", Dr. Schaep- mansingel 80, tel. 68977. Het Radiohuis, Hoogstr. 92. tel. 68044. Platenspelers met pick up 45.-, 75.50. 79.-, 89.-, Gramofoon onderzetkasten 110.-. 135.-, 140.-, Philips Zelf bouw drukknop super, com pleet met luidspreker 160.-, Philips zelfbouw 10 Watt versterker 175.-, luidsprekers 7.-, 12.50, 15.75, 20.- en hoger. Alle soorten radiobuizen. Kerstverlichting in doos met 16 lampjes 9.90, 13.75, 16.75, Kruisïampjes 1.55, 2.75, Phi lips band 15.-. 22.50. Personeel gevr. Nette werkster gevr, voor Maandag en Vrijdag, Prins Bernhardlaan 6(1 Permanent Wave Hélène Permanent met toe- Stel, het beste wat er is compleet 5.stroomloos 1 7.50. Op vertoon van deze advertentie f 1.— korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène", Kembrandtlaan 22. tel 67170 Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd. gemonteerd m bij levering van nieuwe ket- tingkast. spaken, spatborden en jasbeschermer, 37,50 Frans Waltman. Rotterdam- sedijk 240 teL 68943. Fotografie Voui pasfoto's "•aai K.„ van Vu uren, Hoogstraat 106. tel 6672U In spoedgeval desge wenst in i uur klaar Diversen Spaanse wanddoeken 15.50 in 2 maten. Rembrant <im.) doeken. Mooie keus bij Plate t.o. Stadhuis, Schiedam, uitgaande van het comité „Schiedam voor Christus" (Interkerkelijke Evangelisatie) op DONDERDAG 15 DECEMBER 1955 des avonds te 8 uur in de Jullanakerk aan de Bm. Knappertlaan te Schiedam. Spreker: Ds H. S. J. KALF Hervormd pred. te Bennebroek, Onderwerp: „Vertel dat onder de Kerstboom" Vanaf 7.45 uur samenzang met begeleiding van het Muziekcorps van het Leger des Heils. hoHasidia HOLLANDSCHE FABRIEK VAN MELK PRODUCTEN EN VOEDINGSMIDDELEN N.V. Vlaardingen. vraagt Lessen Voor seooterles naar Autorij school H. P. Take, Jan Son- jéstraat 4, R'dam, tel. 36777, Iniijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen, scherpe prijzen en toch 2 ir garantie. C. van Loenen, 'am 41-43, tel. 66192, Show room: Vlaardingerstraat Van Loenen voor Verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43. Tel. 66192 Alles op het gebied van glas in lood. „AaiVe" Glas-ln- Ioodbedröf. West Franke- landssstraat 16, tel, 66280- Vereist wordt diploma M.U.L.O. en tenminste het praktsjkdiplotna boekhouden. Leeftijd tot 30 jaar. Solliritatiesmetvolledlgeinlichtingente richten tot de afdeling Personeelszaken. Laat Uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres. D.U.K., Groenen dal la (Broersveldpad), tel. 67028 (na 6 uur tel. 66789). Ledikanten, 'matrassen, op- klapbedden, hutledikanten, kampeerbedden, enz. Kom eens praten. Te huur aangeb. J Voor uw feesten geen stoe len lenen bij de buren, maar bij ons. kunt U ze hurén, H. J. Stentler, Stoffeerderij Meubelmakerij annex Repa ration. W. Frankelandssstr» 79, tel. 69974.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1