■pift3&ia«Ba Boekhandel Psgasas Mariniers en oud-mariniers paraderen op Coolsingel C D SYDPW en Schiedam konden het niet bolwerken dit weekeinde WALDO-TAXI „Marjatta's Kerst5' door Tot Steun in den Strijd Wetenschappelijke literatuur in Duitse en Engelse taal i a: Bejaarde kolonel benoemd tot generaal-majoor VOETBAL IN SCHIEDAM Verlate ontmoeting in Streijen met invallende arbiter OP 290ste VERJAARDAG VAN KORPS Kunst na Arbeid: goed spel in simpel Jt Schoffie Buster" Comedia speelt: „ïn Pyjama' Knapen spelen niet auto's zSSmA Inbraak 'averde weinig op De ,SingeI Boys' tien jaar Kinderen pootten 1000 bloembollen in Kleinpolder Huldiging van de heer Nooteboom RECEPTIE IN DE BURGERZAAL Krimpen gaat half millioen lenen ANWB stelt voor: rijwielpad tussen Nieuwerkerk-G oud a Reuzentoren op weg naar Rotterdam SCHIEDAM 2 Maandag 12 December 1955 Door bet aliassen van alle wedstrijden ressorterend onder de afdeling- Botterdam, is cr een programma'tje van slechts enkele wedstrijden voor Schiedamse verenigingen overgebleven. Schiedam en SVDPW waren hier- bij betrokken cn hebben beiden met een nederlaag genoegen moeten ne- men. Schiedam kan 7irh deze luxe noï wel permittpren, doch SVDPW werkt zich wel wat vast op de onderste plaats. Toch is men nog niet ge heel terneer geslagen bij deze vereniging; naar wij vernemen zijn binnen kort wijzigingen in de opstelling bij het eerste elftal te verwachten, waar door wel betere resultaten verkregen zullen worden. Wij kunnen het niet anders dan toejuichen, dat een vereniging, bij zo veel tegenslag, in geen geval de moed laat zakken, doch zelfs nog zeer veel resultaten voor de rest van de competitie verwacht. DRZ, dat tegen OVV had moeten spe len, kreeg vrijaf, door afkeuring van het terrein. ïn -1G hrert DïlS de eer van Schiedam opgehouden door een 33 overwinning op PFC. aldaar woont, voor om de wedstrijd te leiden. Dit werd door beide par tijen aanvaard. De wedstrijd begon drie kwartier te laat, en het laatste deel van de strijd is in hel half duis ter gespeeld. Het zag er het eerste half uur niet naar uit. dat SVDPW een ne derlaag zou lijden, integendeel voort durend was het doel van Streijen door de felle aanvallen van dc Schie dammers in gevaar. Daar bijna alle spelers van de tegenpartij zich in de verdediging terug trokken, kreeg SVDPW geen kans om te scoren, omdat steeds een been in de weg kwam- Na een belegering van circa een half uur door de Schiedammers, kwam plotseling een aanval van Streijen, die met een doelpunt werd besloten. 10. Kort hierna was het rusten. Na de rust vragen de partijen aar dig tegen elkaar op en golfde het spel heen en weer. Bij een aanval van Strepen werd binnen het be ruchte gebied een der voorwaartsen van Streijen van de bal geduwd, waarvoor de scheidsrechter een strafschop toekende. Het werd 20. Toch hield SVDPW nog vol; niets mocht echter gelukken. De moed zonk bij de Schiedammers in de schoenen, toen hun eigen doelman in zijn doel over de bal heen schopte, waarvoor het 30 werd. FF—SFC 3-0 Daar alle wedstrijden voor de af deling Rotterdam waren afgelast, hebben V/F en SFC er goed aan ge daan. op het prima bespeelbaar ter rein van WF een oefenwedstrijd te spelen, die door WF met 3—0 is gewonnen. Hel is een aardige wedstrijd ge worden, waarin beide partijen elkaar vooral voor de rust niéts toegaven. Over en weer werden zeer goede aanvallen ondernomen; zonder re sultaat echter, zodat de rust met blanco sco^e inging. Na do rust was de WF-opstelIing gewijzigd, waardoor beter cn sneller spel werd geleverd. Al spoedig maakte Speksnijder het eerste doel punt, terwijl kort hierna Scholl voor het 2e zorgde. Hoewel SFC veel goede aanvallen opzette, bleef, door slecht schieten het maken van doelpunten uit. Speksnijder maakte tenslotte nog een doelpunt, waardoor de stand 3 0 werd. Hierbij bleef het. - (Advertentie 1JM.) 67570-69915 WRW'Schiedam 5-2 Schiedam heeft het tegen Wit- Rood-Wit niet kunnen bolwerken. Van de 5 doelpunten zijn cr vier door de linksbuiten gescoord. Het was een prima speler, die het in snelheid en lengte won van de hard zwoegende rechtshalf Vis, klein van stuk. waardoor hij het bij hoge bal len steeds van de linksbuiten moest verliezen. De eerste sprint won de linksbui ten reeds na 10 minuten, waardoor het eerste punt tegen Schiedam ont stond. Met dc tegenaanvallen van Schiedam wilde hot niet vlotten, hoewel de aanvallen goed opgezet werden. De afwerking liet wel iets te wensen over. Na een half uur spelen loste de linksbinnen van WRW een schot langs dc grond. De Schiedamse doelman greep met beide handen naar de bal, doch deze „glibberde" er tussen door, het net in 20. Als het eenmaal tegen zit blijft het meestal de gehele wed strijd zo. Nog voor de rust werd een hoekschop bij Schiedam genomen. De bal kwam uit de lucht tegen het been van Van Leeuwen en rolde in het net 30. Na de rust werd een Schiedamse aanval op een niet toelaatbare wijze °0tajbWBrant0MekmyaoSrt Stolii Een (alrijk publiek beleefde Zater- pinï. die man en vrouw weer tot joeg de bal in dc touwen 3—1. Nudagavond veel genoegen aan het to- elkaar brengen. was het wederom dc beurt van de neeispei „Marietta's Kerst", dat m degen de achtergrond van een aar- linksbuiten van de teenpartij, die Musis Sacrum werd opgevoerd door dig interieur van een Noors binncn- er 4I van maakle. Reniersc had al1 de Schiedamse Arbeiders Toneelver- huis slaagdon de spelers erin de zaal geruime tijd in de verdediging eeneniging „Tot Steun in den Strijd". I te boeien met behoorlijk spel, al afwachtende houding aangenomen;Het was de tweede avond in dit sei- j werd het stuk af en toe wat langdra- plotsehng kreeg hij de bah maakte j zoen, die met een woord van wel- j dig zonder aclie. oen solo-ren tot bij de doelman van 1 kom geopend werd deor de secrc- i Marjatta's vader kreeg een goede WRW cn maakte er 42 van Nog taris van de toneelvereniging de heer 1 vertolking van P. Rodenberg. Marjat- eenmaal .buitte dc linksbuiten zijn J. v. d. Graaf. j S ta zelf tgespeeld door mevr. W. Ro- lichaamslengte uit en scoorde zijn De heer v. d. Graaf wees er op, mem—Rodenberg» startte wat mat, 4e doelpunt, waardoor het 52 werddat dit het tweede deel van dc Mar-maar kwam er naar gelang het stuk cn bleef. iatta-trilogic is, geschreven door vorderde steeds beter in, toen de i Arie v. d. Lugt. Hoewel de delen van StriienSVDPW 3-O i de È"10©® los van elkaar staan, ver- oinjen of ur\v o u telde dc secrctaris ln het kort de in_ De Schiedammers hebben zich houd tan het voorafgaande dool, door de gisteren geleden nederlaag i Evenals het eerste deel speelt het tegen Streijen. nog vaster op de j tweede deel zich af op de Tammero- onderste plaats genageld. hoeve in. een dal in Noorwegen. De Het was een vreemd gedoe, gis- eigenaar van de hoeve, Conrad Par teren die wedstrijd op de eilanden.zcr. de echtgenoot van Mar j at t a gaat A SVDPW kwam er niet een in-com- met een aantal mannen een drijfjacht! vo,or Odegin. gespeeld door A. pleet elftal aan; de tegenpartij wasi houden. Odcgin Marjalter. een pach- I demakers. terwijl hij best no0 wat aanwezig, dochgeen scheirisrech-*er. maakt van de afwezigheid van j hinchelacmiger nad gekund, ter. j Conrad Eebruik om Marjatta het hof Het.gezelschap sloeg zich goed door Nadat de voorgeschreven lijdsli-1 te maken. Conrad betrapt zijn vrouw on,®els dat behalve 'met van wachten voorbij was. stel-i op ..heterdaad." Na vele verwikkelin- I langdradigheid ook de dreiging, van de een erkende scheidsiechter, did gen komt op Kerstnacht de ontkho-1 cen melodrama inhoudt. De avond i 1 werd besloten met een gezellig sa- i men zijn. tragiek een woordje ging meespre ken. Hot dochtertje Ingrid van Lenie Rademakers was charmant en ge slaagd. ais men in aanmerking neemt, dat Lenie voor de eerste keer op de planken stond. Conrad Parzer van D, D. Goedhart was goed, maar had nog wei iets feller kunnen zijn in de uitbarstingen van woede. Hetzelfde fa. Gouka, Hoogstraat 29, Bellen bij ongeval; G.G. en G.D. Tumlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 lot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling ..Dc Stille glans der Gouden Eeuw". Tot en met 35 Januari. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. ook des Zondags. School O. Kerkhof 13; (tot en met 22 December) tentoonstelling „Het wonder van de melk", uit gaande van de Stichting Onder wijstentoonstellingen. BIOSCOPEN Passage: 2, 7, 9.15 uur: ..La Strada". Monopole: 2, 7 en 9 uur: „De schrik van de tweede Compag nie". VOORSTELLINGEN: Arcade, 8 uur: Grafische Kunst kring, bijeenkomst. Gcm. Ziekenhuis, 7.45 uur en St. Jacobs Gasthuis, 8.30 uur; Kerst concert „Excelsior". (Advertentie Z.M.) VOOR GEHEEL UW 6EIHI Een opmerkelijk goede rolbeheer- aing bleek het tiental acteurs en ac trices van „Kunst na Arbeid" Zater dagavond in het Volksgebouw te be zitten. Zeer serieus moet het voor bereidend werk zijn geweest. Geen moment waren er weifelingen en het geheel verkreeg daardoor een leven dige dynamiek. Het spel van het ge zelschap is dan ook zonder meer goecl te noemen. Een extra pluim verdient de heer G. van Zuiddam, die een juiste typering gaf van dc socialist, semi-intellectueel uit de crisis periode. Vermakelijk waren de te pas en te onpas in het gesprek geslingerde citaten van deze wijsgeer. Ome Dan Carter. Een leuk jog was F. Zwanen burg als Sammy King, die niets be grijpend van de moeilijke huiselijke omstandigheden, met zijn opmerkin gen de scherpe kanten van de dra matiek afslijpt. In dit spel in drie be drijven van Ted Willis wordt terug gegrepen naar een tijd van grote so ciale nood. De werkloosheid ont wricht hier het gezin King. Het draait voornamelijk in „Het Schoffie Buster" om zoonhof Bustcr (een ro buuste uitbeelding door J. van Ros malen). die het slechte pad op gaat en na een diefstal door het gezin in bescherming wordt genomen. K.N.A. blijkt over "een goede groep te beschikken, ook het werk van re gisseur P. Kreeft draagt hiervoor de verantwoording. De vraag mag even wel gesleld worden of de keuze van het stuk dit keer niet te vlug is ge daan. Zulk een simplistisch verhaal tje met al te gemakkelijke humor is K N.A. niet waardig. Dit „volksstuk" waarin alle gezinsleden zoveel moge lijk hun best moeten doen om zich te laten horen, was ongewild wat rom melig. De avond werd geopend door voorzitter K. Hamer link, die speciaal de erevoorzitter welkom heette. Aan het slot zorgde de muziek van Peter Robino voor de muziek bij het dan- Advertentie i-MJ if= "Uit onze collectie noemen wij V: P. Pavlov - Selected Works - Een verzameling van de belangrijkste artikelen en pu blicaties van deze grote geleerde, een van 's werelds grootste physiologep. 653 blz., kunstleren band 3.90. B. B. Kudryavtsev - The Life aud Work of M.V.Lomonosov Een beknopte, doch diepgaande schets van de betekenis van Lomonosov voor de wetenschap. 117 blz., geill. seb. f 0-90. O. N. Pisarzhcvsky - D. I. ÏYlendeleyev, his life and work 101 blz., geïll. Reb. 0.90. A. N. Bakharev - I. V. Mictnmn, the great rcmakcr of nature - 151 blz„ gcilh, gcb. S L59. S. Vavilov - The eye and the sun Een studie over het licht, de zon en het menselijk oog door dc bekende academicus Vavilov. 133 blz.. geïll-, ing. 1-5, A. I. öparin - The origin of lile Een diepgaande studie van Oparm. lid van de Academie van Wetenschappen van de USSR, over het ontstaan van h«» leven, 100 blz., geïll- ing. 0.60 Friedrich Engels - Dialectics of Nature In dit werk toont Engels aan. dat dezelfde dialectische wetten, die de ontwikkeling in de maatschappij bepalen, optreden in de natuurwetenschap. 496 blz., geb. 2.75. LE1WSESTRAAT 25 1 AMSTERUAM - GIRO 173127 HOBREM AS PRAAT 57 - DEN HAAG v'j wi-iut-i U be nellen bij Uvv bockhandel t^r nlnnt«" Aan belangstellenden zenden wij gratis ons huisorgaan „HET VLIEGENDE PAARD" Een grote groep ouden, van dagen, waaronder velen uit Kethel, heeft Zaterdagavond in de grote zaal van Arcade genoten van het goede to- i ncelspel van de Schiedamse toncel- vereniging „Comedia". Helaas werd i het bekende Schiedamse kwartiertje i hier een flink half uur. het was reeds half negen toen secretaris H. J. Sa as zijn welkomstwoord sprak. Met veel vaart kivam daarna „In pyjama" van Franz Arnold en Ernst Bach op de planken, In deze genoeg lijke klucht wemelt het van misver standen. Reeds m het begin als Klaas Roiling, cen goede rol van G. Wij- zenbroek, verliefd wordt op de doch ter van de koopman Doberman ont staan de koddigstc situaties. Om de charmante Dora (Mevr. K. Saas) te kun non benaderen schaft liij noodce- d won gen enorme hoeveelheden vee koeken aan, waardoor hij voor een veeboer wordt aangezien. De heer C. Wijzenbroek was een deftig han delsman en mevrouw Doberman werd goed gespeeld door mevr. C. de Hollander-do Jong. Klaas raakt ver loofd met Dora, maar voor alles op de pootjes terecht komt, moet er eerst nog veel worden gelachen. De regie had de heer H. J. Saas. Arcade was goed bezet cn rond het middernachtelijk uur speelde het ensemble van Maarten Slavenburg dansmuziek voor de vele danslustige paren. Wagen in de berm. Vfcf jongens van elf tot veertien jaar, twee uit Rotterdam en drie uit Schiedam, hebben zich Zondag middag: vermaakt met bet berijden van een 'dumpwagen en een vracht wagen op het terrein van de V.A.M. aan de Jan van Riebeeckweg in Schiedam. De knapen klommen over de af rastering van het terrein en open den. dc deuren van de garage, waar in dc wagens stonden. Het einde ktvam, toen de dumpwagen in de wegberm raakte en tegen een ste nen rand tot stilstand kwam. Het plezierrijden van de jongens komt de ouders op f 140 te staan: voor de aangerichte schade aan het plant soen en voor de diensten van een takelwagen, die de auto weer op de weg zal moeten, zetten. Met een door duizenden bekeken parade op de Coolsingel heeft liet Korps Mariniers Zaterdag zijn 290ste verjaardag gevierd. Niet alleen zes gewapende compagnieën namen aan het défilé voor minister dlaf deel, maar ook 1350 burgers. Het waren oud-marïnicrs, die graag naar Rotterdam waren gekomen om de feestdag van hun korps mee te vieren. In rotten van acht marcheerden zc, de hoed onder de arm en het hoofd stram naar rechts gericht langs het bordes van het stadhuis. Na voor ket stadhuis geluisterd te hebben naar een toespraak van minister Staf, marcheerden de mariniers en. oud-mariniers af, om even later terug te keren voor het défilé. Op de voorgrond een deel van de 1350 oud-mariniers in burger. Door cen ruit in te drukken heb ben dieven zich Vrijdagnacht toe gang verschaft'tot het gebouw van de Centrale Werkplaats aan dc Nieuwe Mathenesserstraat. Een po ging om de laden van de bureaux te forceren, liep op niets uit. Het enige wat de dieven wisten te be machtigen was een étui met cen vulpen en een vulpotlood. De Schiedamse Klaverjas Vereni ging „Singel Boys" bestond dezer dagen tien jaar. Dit jubileum is Za terdagavond in „Marijke" met een klinkende feestavond gevierd. Hoewel er een crisis blijkt te zijn in de klaverjassport, gaat het bij de Singel Boys toch nog bijzonder goed. Aan het kort geleden gehouden con cours hebben niet minder dan 40 verenigingen deelgenomen. Het aan tal klaverjassers en contribuerende leden bedraagt negentig, zodat van een bloeiende vereniging gesproken kan worden. Dat deelde de voorzitter, de heer J. v. d. Meulen in zijn openings woord mede. Hy huldigde boven dien een drietal jubilarissen. Op de eerste plaats was dit de heer Crama, die gedurende 10 jaar penningmeester is en tevens lid van verdienste. Voorts de heer H, Blom, eveneens 10 jaar lid, bode van de vereniging en ere-lid. Tot slot nog de heer P. Lenos, die reeds 5 jaar lang het se cretariaat waarneemt. Dc voorzitter dankte de jubilaris sen voor hun trouwe werkzaamhe den en bood dc heer Crama een oor konde en beide andere jubilarissen cen rokertje aan. Een gezellig soiree dansante volg de hierna, waarbij eigen leden voor piano- eri accordeon muziek zorgden, toruijl enkele sketches ter afwisse ling werden opgevoerd. Geslaagd voor het examen economie MO de heer J. M. Móh- rmg te Schiedam. Kerst bij eenkomsten, van Vrouwenbond NW De Vrouwenbond van het N.V.V., afdeling Schiedam, organiseert op Woensdag 21 December twee Kerst bijeenkomsten m het Volksgebouw: om half twee voor de oude leden van het N.V.V. en. om 8 uur alleen voor eigen leden. De Theatergroep „De Verenigde Spelers" zal op voeren Meryntje Gijzen's Jeugd „Het Verraad", toneelspel in drie bedrijven door Aug. van Zuylen. naar het gelijknamige boek van A. M. de Jong. 's Middags zal spre ken de heer C. v. Wingerden, tweede voorzitter van het N.V.V., en 's avonds mevrouw L. Simoms- Pieters, de bondspenningmeesteres. Programma Vara TV-club De leden, van de Vara Televisie- club kunnen morgenavond om 8.15 uur lachen om „Potasch cn Perie- moer met vacantie" dat op het kleine scherm verschijnt. Donder dagavond. eveneens om 8.15 uur kunnen zij genieten van het ijsbal- let „Olympische reis" in de Amster damse Apollo-hal opgenomen. De minister van marine nam de parade af. In zijn gezelschap bevond zich een uitgelezen gezelschap hoog waardigheidsbekleders. Het waren onder meer de minister van over zeese ryksdelen, mr dr W. J. A. Kernkamp, de commandant zee macht, vice-admiraai Burghart, de commandant en de oud-commandant van het korps mariniers, de gene- raals-majoor H. D. Romswinckel en P. J. van Ghijn, burgemeester Van "Walsum en mr K. P. van der Man- i dele. J De plechtigheid begon met een I inspectie van alle deelnemende com- j pagnieën, die zich i,.tevoren sl voor het stadhuis hadden- opgesteld. Mi- nister Staf sprak daarna een geluk wens uit, waarbij hij nog eens her innerde aan het grote gevoel voor traditie, dat onder de' mariniers leeft. De terugkeer tot de oude blau we uniformen is daar een bewijs van. Ditmaal defileerden de mariniers nog in het groen. Waarschijnlijk is het echter de laatste verjaardags parade in deze uniformen geweest. In de loop van het volgende jaar komen alle nieuwe uniformen ge reed. De deelnemers aan de parade mar cheerden uit het gezicht en keerden korte tijd later terug. Tamboers en pijpers cn Marinïerskapei trokken het eerst langs het stadhuis. Zij stel den zich er tegenover op om alle volgende compagnieën pittige mars muziek bij het langsmarcheren te verschaffen. Het vaandel werd ge groet; daarachter kwamen de zes gewapende compagnieën, waarvan vier uit Rotterdam, onder parade commandant luitenant-kolonel L. Pronk. De burgers, allen getooid met de mariniers rozet, hadden hun eigen paradecommandant. Het was de ko lonel b.d. J. A. W. Roelofsen, die net als alle 1350 mannen die achter Ziekenhuis-concert Do gemengde zangvereniging „Ex celsior'» geeft vanavond een tweetal korte concerten en wel in het Ge meente-ziekenhuis om 7.45 uur en daarna in het St Jacobs Gasthuis om 8.30 uur. Onder leiding van di rigent Piet 't Hart worden een aan tal liederen gezongen door het koor, afgewisseld door liederen van dc sopraan mevr, Hermina Langejan- Leemburg, de vaste medewerkster van het koor. Op het programma staan een aantal Kerstliederen. Burgerlijke Stand Geboren; Jeanette H., d.v. E. Donker en H. D. van Herksen. Overleden H. Visser 89 jr; G, J. van Aalten 54 jr Esperanto-agen do Jaudon, la 17an de decembro, Kon- versacia vespero Melpu poi pleniga- do dc la vespero ce gek. v Gink, Ploeg str. 19. Esio Esperantisto ne estas nursci- paroli la lingvon. Geslaagd Vrijdag j.l. is te Utrecht geslaagd voor het MO-examen Economie, de heer J- M. Möhrjng te Schiedam hem kwamen, nog iets strams in zijn houding bewaarde uit zijn diensttijd. Onderscheiding Na het défilé werden de genodig den in de Burgerzaal van het stad huis door het gemeentebestuur ont vangen. De oud-commandant der mariniers, de 76-jarige kolonel H. Baron van Hem er t tot Dingshof, viel hier een buitengewone onderschei ding te beurt. Als bewijs van er kentelijkheid voor de vele diensten. <ide hij, ook op latere leeftijd, nog aan het korps heeft bewezen, is hij benoemd tot generaal-majoor tit Generaa] Van Hemert verliet dc dienst in 1931. Twee jaar later nam hij echter op verzoek de opleiding van een bataljon marinelrocpen ter hand. Met dezg troepen streed hij rn 1940 in Zeeland Hij was toen al 61 jaar Ook na de bevrijding heeft de generaal zich nog verdienstelijk gemaakt voor de mariniers. Tot 1947 bleef hij in dienst. Zaterdag vroeg werd tradi tiegetrouw een krans gelegd op Crqoswijk, ter nagedachtenis aan alle gesneuvelde militairen. De com mandant, generaal-majoor H. D. Romswinckel, hield bij deze plech tigheid een toespraak en de Mari nierskapel bracht koraalmuziek en het Wilhe,lmus ten gehore.' Zestig kinderen hebben Zaterdag middag ongeveer duizend bloembol len tulpen en narcissen gepoot in stroken openbaar plantsoen in Kleinpolder Oost, Overschie. Elk kind droeg een kwartje bij ter be strijding van de onkosten. Het is de bedoeling van de bewonersgemeen schap „Lustoord" om op deze ma nier de kinderen liefde voor bloem en plant bij te brengen en eerbied voor het gemeenschappelijk bezit (de plantsoenen). Het is de bedoe ling. dat de kinderen later de uit de bollen gegroeide planten zullen verzorgen en beschermen onder lei ding van een uit hun midden geko zen bestuur met als voorzitter de 14-jarlge Wim Verkijk. Het „grote bestuur" van Lustoord en eerste tuinman J. A. van Dalen van de Plantsoenendienst waren Zaterdag middag aanwezig om de kinderen te helpen. De heer J. A. Nooteboom, de ge meentelijk inspecteur bij het lager onderwijs en het nijverheidsonder wijs, die dezer dagen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid neemt, zal worden gehuldigd op zijn 65-ste verjaardag, 21 December, tijdens cen bijeen komst in de Rotterdamse Schouw burg. Deze bijeenkomst begint om twee uur. Leerlingen van een aan tal onderwijsinrichtingen zullen me dewerking verlenen. Uitnodigingen i'oor deze bijeenkomst gaan uit van het hudigingscomité (secretariaat Schlekade 3b). Belangstellenden kunnen op het balkon plaats nemen. Na afloop van de huldiging kan men in Kamer 12 persoonlijk af scheid nemen van de heer Noote boom. De burgemeester van Rotterdam mr G. E. van Walsum, en de com mandant van het Korps Mariniers, generaal-majoor b.d. Romswinckel, hebben Zaterdagmiddag met hun' echtgenotes gerecipieerd in de Bur gerzaal van het stadhuis ter gele genheid van het 290-jarig bestaan van het korps Onder de ongeveer vijfhonderd gasten bevonden zich onder meer mr K, P. van der Man- dele, voorzitter van de Kamer van Koophandel, kolonel H. A. J. Schouwman, garnizoenscommandant van Rotterdam, generaal-majoor P. J. van Ghijn, oud-korpscommandant van de mariniers, raadsledenen an dere autoriteiten. B. cn W. van Krimpen aan de IJssel stellen de gemeenteraad van deze gemeente voor een vaste geld lening groot f 500-000 aan te gaan bij de Bank voor Nederlandse ge meenten te Den Haag. Deze lening zal een looptijd hebben van 40 jaar. B. en W. doen dit voorstel omdat Krimpen nog een bedrag van bijna f 830.000 door vaste geldleningen heeft te dekken. „Gekro" in Emporium Zaterdagavond heeft de Gekro» personeelsvereniging haar jaarlijkse feestavond gegeven In .Emporium' aan de Kipstraat De heer P. de Wit, voorzitter, kon een volle zaal begroeten. De spreker ontving tut handen van de heer A. van Berk. de voorzitter van de KJC, cen prachtige voorzittershamer. Een keur van arllsten heeft «de leden uitstekend geamuseerd. Tonny Schiffer- steln had de muzikale en algehele ïei- djng. André Careil verzorgde de con ference, verder waren er Jane.en John. accordeonmsten- Peter Oran, presti- djgüateur, aardige sketshes en de No tenkrakers zongen, 's Middags was er voor de kinderen van het Gekro-per- soneel nog een gezellige Sinterklaas feest gevierd. De ANWB heeft geadviseerd om langs de Parallelweg voor langzaam verkeer, die evenwijdig met de rijksweg Rotterdam—Gouda loopt, een rijwielpad aan te leggen. Het rijwielpad zal .moeten lopen van Nieiywerkerk naar Gouda. Voor een rijwielpad langs beide zijden van de weg is geen plaats. Fietsers, die van Gouda naar Nieuwerkerk gaan, zul len dus van de Parallelweg gebruik moeten blijven maken. Zondag is uit Muelheim aan de Ruhr de grootste vacuumtoren van Europa, de 37.3 meter lange „Go liath" die 230 ton weegt en die be stemd is voor de raffinaderijen van de B. P. in Pernis, zijn reis naar Nederland begonnen. Hij wordt via het Ruhrkanaal en de Rijn naar Rotterdam gesleept db Ult.UzUAz Te koop aemgeb. Linnenkasten in blank eiken, gotisch enz. Zie toonzaal slaapkamers, 3e verdieping, bij Plate, t.o. Stadhuis, Schiedam. Passpiegels 120x30 geplaatst 12.75, 120x36 14.75, 80 rond 17.geslepen ruiten voor suitedeuren, schuifglas, autoruiten enz. levert u Loo- pik's glasindustrie. Boterstr. 39, Schiedam, telefoon 68945. Alles voor uw kerstboom en kersttafel In de 1001 bazar, Broersveld 45, tel. 66015. j Personeel gevr. j Gevraagd net dagmeisje in gezin van 3 volwassenen, modem huis. 2 middagen vrij, goed loon, of werkster. Mevr. Hoek. Stadhouders laan 111, tel. 69672. Lessen Voor scooterles naar Autorij school H. P, Take, Jan Son- jéstraat 4. R'dam. tel. 36777. Permanent Wave üameskapsaloo W. N. v Erk, speciaal adres voor csrma- nent wave. compleet 6.—. Broersvest 115. tel. 67237 Moderne coiffures, K. v. d. Kruit, Dames- en Herenkap per, Singel 195 (nabij Sta tion), tel. 69841 Uw perma nent is bij ons in goede han den. Permanent 8.- en 10.- Oliepermanent f 11 (stroom loos) - Diversen Geen geld of goederen af te geven aan E. van den Berg van Bakel, daar door mij niets wordt betaald. W. J. p. van den Berg, Zweedsestraat 61 a, Rotterdam. Fotografie Koop nu Filmstroken. Wij hebben een grote sortering o a Sjors. Tom Mix. Tarzan Roy Rogers. Donald Duck K. van Vuuren, Hoogstr. 106 telefoon 66720. Van Lnenen voor Verf De zaak- met de vakkundige voorlichting, Dam 41—43. Tel 66192 Zijn Uw echoenen te klein? Wij vergroten ze met de nieuwste vergrotingsinstal latie. Schoenreparatiebedrijf „Excelsior", Dam 36, tel. 66874

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1