Proveniershuis is een hofje met levende geschiedenis Verlovingsringen Motorrijder raasde door R'dam-Zuid i H. TH. v. d. VLERK Bij de oude luit herrijst de Renaissance Op de schaats - voor het eerst deze winter Wilton wint biljart- tweekamp van Shell Woensdag 14 December 1955 Mevr. Kloos is de ongekroonde regentes VÜALDO-RUSCHOOL 6 9 915 VOOR HET ïvAO Voordracht Man en Wina Bom Een welverdiende rust op historische plek mt i Filmavond van het O VB Water-afsluiting Burgerlijke Stand 62 Bekeuringen vanaf 34.— per stel V erheersbeveiliging Claxon loeit bij overweg Ambtenaar O.M.Hoogst onverantwoordelijk Geen slachtoffers door glad wegdek Stationsplein aanbesteed Albert Marquet Expositie in B oymans Rookspek verbrand in slagerij Dr Borkent sprak over bloeddruk Dr De Vries erelid van Rode Kruis 2 Advertentie - IJMJ a uneiioar^ i^ewan en tsimio- Een bijzondere avond stond Dinsdag op het programma van het Instituut rerS^SenB=d I voor Arbeidersontwikkeling. Terecht sprak voorzitter P. Spruit in zijn kaI?g.e .?v?n\ g -"p welkomstwoord zyn teleurstelling uit over de geringe opkomst, hoewel het ledental reeds de 400 nadert. Na het succes van de vorige muziek avond waren dit keer Han en Wina Born naar Schiedam gekomen om een '„PROVE" BETEKENT AALMOES. Aan deze simpele woor- denverklaring, kan men met behulp van nog bestaande docu menten de hele geschiedenis en vóór-geschiedenis van het Pro veniershuis ophangen. De geschiedenis van hulpbehoevende zieken en proveniers (rij die van aalmoezen moesten leven), die rond 1600 een onderkomen vonden in het Proveniershuis, de latere „commensalen", die de Heren Regenten een som geïds betaalden voor het onderkomen, en de vóór-geschiedenis van de melaatsen, die daar ter plaatse in het Leprooshuys wer den geïsoleerd van de rest van de bevolking. Maar waartoe al deze „dode" geschiedenis als daar in het Proveniershuis de levende geschiedenis op heterdaad kan worden betrapt in de levens van oude mensendie in het historische gebouw hun laatste levensdagen slijten in een wèl- verdiende rust? De gemeente is de huisbaas van deze hofjes bewoners en Sociale Zaken heeft het werk van het Armbestuur voort gezet. Wij nodigen U uit om even mee op bezoek te gaan. Loper, we de Broers vest helemaal af tot we vóór de Schie slaan op het Overschieseplein. Een vergeten hoek oud-Schiedam. Rechts de rij zige gevel van het imposante Pro veniershuis, dat de flank idyllisch spiegelt in het water van de Sehie. „Een schoon en prachtig gebouw, zoo groot, zoo fraai en aanzienlek, dat er haast in Holland geen weer gade gevonden werd", zo staat ge schreven over dit meesterwerk van architect A. A. Bol Es, een telg uit het bekende Schiedamse geslacht. 1759 staat er hoog in de gevel, maar laten we naar binnen gaan door de poort. Onmiddellijk wordt men opgeno men in de knusse, bedaagde sfeer van klein-behuisde mensen, die hun oude dag rustig en tevreden door brengen achter de popperige raamp jes. 47 zijn het er en ze betalen ƒ1,— tot ƒ3,40 huur in de week voor hun één- of twee-kamer wo ninkje. En steeds weer zien ze uit op de stiile binnenplaats, die be heerst wordt door een uitgestrekt grasperk over de gehele lengte, ge scheiden van 't omringende straat je door hekwerk en enkele boomp jes. Waarom zo kaal vraagt men zich af, kijkend langs het gras gazon. waarin slechts hier en daar een enkele struik is neergezet. Wat een genoegen zou het voor de oud jes zijn als ze bij zomerdag uit zagen over veel bloeiende planten en veel groen 7üf AAR het is nu winter en die iyj- brengt andere problemen. Zo als de W.C.'s, die buiten hot huis zijn en waarvoor men dus door de kou moet, de oer lichting, die op de binnenplaats met twee lampen nau welijks voldoende is en het ontbre ken van een keuken met gootsteen (als die, tenminste niet door de be woners zelf is aangebracht in een aangebouwd vertrekje), die het voor sommigen «odig maakt om buiten de was te doen. BUITENKANSJE Het is geenszins onze bedoeling om door het aanhalen van deze feiten kritiek uit te oefenen op het beleid van Sociale Zaken, met na me de directeur, de heer J. Oost- lander. De woningen worden be hoorlijk onderhouden en de. gasver lichting is al spoedig na de oorlog vervangen door electrisch licht, dat deze kleine gemeenschap tegen ge reduceerde prijs op collectief abon nement verkrijgt. En overigens: wat mag men verwachtenvoor fl,huur in de week of zeg maar 3,40? Tegelijk met dè binnenplaats van het Proveniershuis verraste de fotograaf de 66-jarige mejuffrouw H. van Pelt voor haar huisje (op de foto de rechter dame), die ge boren en getogen proveniershuis- bewoonster is en van alle bewo ners het langste in het hofje -loaont Hethale grasveld op de voorgrond zou best wat meer groen en bloemen kunnen heb ben in de 2omerdageti. Het zou voor de oudjeszoveel gezelliger zijn. prachtig als één van haar kinderen, of kleinkinderen op bezoek komt. In haar kamertje, brandt de gas lamp nog, ondanks het feit dat de leiding voor het electrisch licht aanwezig is. Op onze vraag „waar om" antwoord ze; „Ik heb het al tijd zo gedaan en schulden maken voor een. lamp doe ik niet" REGENTES SCHUIN tegenover. Oma Kapaan, op nummer 7, woont mejuffrouw H. v. Pelt, die in het Proveniershuis geboren is en in het ouderlijk huis is blijven wonen. Dat was in de f -V: -. j Apothekers nachtdienst: Apotheek fa. Gouka, Hoogstraat 29. Bellen by ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio- iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RJK. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „De Stille glans der Gouden Eeuw". Tot en met 15 Januari, Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur, ook des Zondags. School O. Kerkhof 13: (tot en met 22 December) tentoonstelling „Het wonder van de melk", uit gaande van de Stichting Onder wijstentoonstellingen, BIOSCOPEN Passage: 2. 7, 9.15 uur: „La Strada". Monopole: 2, 7 en 9 uur: „De schrik van de tweede Compag nie". VOORSTELLINGEN; Geb. Chr. Soc. Belangen, 7.30 uur: S.V.V.-juniorenavond. Musis Sacrum, 8 uur: Pater Krey- kamp O.F. spreekt. Amstelbron, 8 uur: Natuurgenot in liuis, film. Amstelbron (bovenzaal), 8 uur: Contactavond Mobilisatiekruis. Irene, 7.45 uur: Chr. Beambten- bond, ledenvergadering en toneel. Een filmavond met een propa gandistisch karakter is gisteravond in Musis Sacrum gehouden door de afdeling Schiedam van het Onaf hankelijk Verbond van Bedrijfsor ganisaties. Pas een maand bestaat deze plaatselijke afdeling, met als voorzitter de heer A. Filius; als onderafdeling heeft ze zich afge splitst .van de afdeling Rotterdam. Ket aantal leden neemt steeds toe en bedraagt thans 125. Na het humoristische filmpje „Hondsdagen" kwam de film, waar het deze avond om te doen was: „Grazige Welden", de film, die reeds meer dan 20 jaar in circu latie' is en toch steeds weer blijft trekken. De opzet is het bijbelse verhaal, dat een Zondagschoolmees ter aan negerkinderen vertelt, die daarover hun fantasie laten gaan. De eigen kinderlijke voorstelling van de schepping, de zondeval en de zondvloed is op het witte doek gebracht in aangrijpende beelden, die aanspreken. Daarbij is goede negermuziek te horen. De landelijke secretaris-penning meester van het 0-V.B., de heer T. v, d. Berg. sprak een inleidend woord tot de film, dat hij met een propagandistisch woord verge zeld deed gaan. Hij vond het huidige wereldbeeld nog steeds weinig opwekkend en sprak over verbroedering tussen de mensen, door de O.V.B. nagestreefd. recital met explicatie van muziek uit de Renaissance te geven. Gedurende enkele uren werd. de sfeer van de riddertijd door deze begaafde artisten in het Volksgebouw gebracht. De luit werd bespeeld door Wina Bom, die tevens een uitgebreide toelichting gal en Han Bom zong de eeuwen oude liederen, Met intense aandacht heeft het gezelschap IvAO'ers geluisterd naar de ongekende klanken uit een ver verleden. De luit is duizenden ja ren oud en komt waarschijnlijk uit het midden-oosten. In die tijd werd de luit gefabriceerd van een schild van de schildpad met een snaren- stok eraan. Dit snaar-instrument heeft zich jaren kunnen handhaven. De bloeiperiode in West-Europa was van 1500 tot 1700. Daarna ver drong de clavecimbel de luit en nu zijn gitaar (plat) en mandoline (bol) nog late nakomelingen van één der oudste muziekinstrumenten ter wereld. In de 18e en 19e eeuw werden voor het eerst concerten gegeven. Voor die tijd werd het luitspel meer algemeen en in eigen kring beoefend. Niet zo als nu 'was er een kloof tussen serieuze en lichze muziek, maar zowel aan het hof als in de taveerne en langs de weg werd het gehele bestaande re pertoire ten gehore gebracht. Het eerste kunstlied ontstond in de twaaide eeuw, Hek is het be roemde Falestina-lied, waarin ge zongen wordt van de roem der rid ders op hun tochten naar het hei lige land. Dit vloeiende 'lied zong Han Born met overgave. Het oude Hoogduits van de kaste'heer-com- ponist Walther von der jgelrèiter verkreeg nieuwe glans .oor diens suggestieve voordracht. Enkele Franse balladen, volksliedjes en ridderlijke romances werden be sproken en uitgevoerd, waarbij bleek dat de luit een universeel in strument kan zijn. Werk van Caspar Ottmayer en de bekende hofmusicus van Karei V Don Luis Milon completeerde het middeleeuws Westeuropese geheel. Hierbij bleek dat de Spanjaarden in die periode een ingetogen 'volk waren. Ook muziek en dans waren onderworpen aan een rigoureus- strenge etiquette. De muziek is van een strak rhythme en een devote sereniteit. Bij de dansen, meer plechtige pronkballetten, werd ook gezongen. De pavane is écn van die statige dansen, waarbij de voile aandacht kon worden' geschonken aan hoofs heid en geen tikkeltje uitbundig heid wordttoegestaan. De luit is dan een voornaam begeleidingsin strument. Deze cursusavond was van hoge klasse, Veel omtrent de oorsprong van onze muziekcultuur vio-1 te Ie ren. De Schiedamse afdeling van het Instituut had wat de kwaliteit van deze avond betreft een ge slaagde greep in de voorraadkast van de historische, cultuur gedaan, Een grote verzameling reproducties van Kunstwerken uit de laatste dui zend jaar, waarop de lult stond af gebeeld in handen van musici van GEWEEKTE SCHIEDAM rOFFICIEEL NIEUWS"! De directeur van de Technische Bedrijven der Gemeente Schiedam maakt bekend, dat, de waterleiding naar vin. Kethel en Spalarfd in de nacht van Donderdag op Vrijdag. a.s, van 0—1 uur zal worden afge sloten. Winterfeest van CAB Zaterdagmiddag 17 December houdt de Commissie voor Auto- en Boottochten voor al haar vrienden doch in het bijzonder voor al haar pupillen haar jaarlijks „Winter feest" in Irene. Op deze dag zullen de genodigden worden onthaald op enige goede gaven er, wat het programma be treft, op goochelen, jodelen, muziek en filmfragmenten van de zomerse CAB-tochten, enz. Aan dit feest is een verloting verbonden met vele prijzen. velerlei landaard, was in een af zonderlijke hoek ter -bezichtiging uitgestald. De volgende leerzame avond van het IvAO wordt'in Ja nuari gehouden.- Voor het" eerst deze winter is de schaats-minncnde jeugd in Schie dam gisteravond op de ijzers ge weest en wel op de ondergespoten tennisbanen van het Park Spiermgs. hoek de enige plek in Onze stad waar deze winter geschaatst zal kunnen worden. Het heeft er overi gens wel om gespannen, want giste ren over dag. kwam het kwik toch weer boven het vriespunt, maar bij het donker worden begon het te vriezen en zo is de baan toch in ge bruik genomen kunnen worden. Hoewel het de eerste keer was en de gelegenheid zich wat plotse ling aanbood, was de opkomst op de feestelijk verlichte baan vrij groot. Honderden liefhebbers heb ben zich niet laten afschrikken door het miezerige regentje en hebben de schaats onder gebonden. En zwieren maar! Aanvankelijk nog wat onwennig, deze eerste keer, maar daarna weer vlotter. Er waren natuurlijk krab belaars bij, maar ook vele vlotte rijders. Daarnaast ook de bezitters van kunst-schaatsen die fraaie figu ren reden, of probeerden te rijden. Al met al bood de baan met de ver lichting en het muziekje een vrolij. ke aanblik. Het is en blijft jammer dat ei in zo'n grote Stad als Schiedam, nu niet meer gelegenheid bestaat om* te schaatsen en dat er geen redelijke natuurlijke banen zijn De singels bieden wel een mogelijkheid, die dan ook door de jeugd dankbaar wordt aangegrepen, maar verder is er niet veel. Of het moet zo hard vriezen dat de Poldervaart te ge bruiken- is. Jammer is het dan ook dat de geplande waterpartijen in het Volkspark bij Kethel nog niet in aanmerking kunnen komen. Het blijft zo behelpen in Schiedam Maar hoe dan ook, gisteravond hebben de liefhebbers op de schaats kunnen staan. Of het dit" jaar nog vaak zal kunnen gebeuren? Als men De Bilt hoort, heeft het er veel van dat het maar een korte ijs-vreugde is geweest. Het kan vriezen, het kan dooien GEBOREN; Adriana Th. L., d. v. H. W. de Kaper en M. M. Peek; Leendert J., z. v. P. Liebeek en C. Bosdijk; Sonja G. J., d. v. J. J. Smit en R. C. D, Breng; Marinus A., z. v. J. P. van Rooijen en M. B. Verheugen. OVERLEDEN: M. H. de Ronde, 64 jaar. „Nou heb je me toch te grazen is de reactie van Oma Kapaan als ze gekiekt is. Saggerijn kent deze oudste bewoonster van het provf~ niersHuis niet. Ondanks haar 89 jaren gaat ze vitaal te werk. en lezen doet ze graag en. veel. Het blijft een buitenkansje, dat aan een beperkt aantal „gese lecteerde" oudjes wordt- gebo den. In het hoge poortgebouw stuit men al direct op enige deuren met naamplaatjes, die zich verder langs weerszijden van de binnenplaats voortzetten tot aan het sluitstuk, een gedeelte waarin zich de voor malige regentenkamer bevindt en waarin nog andere bewoonde ver trekken zijn. Tevreden huizen -de oude mensen daar in het Prove niershuis, want ze hebben het heus niet slecht getroffen. Man en vrouw, vrouw alleen, man alleen. ze huishouden zelfstandig in een eigen vertrekje. Breed hebben de meesten het niet, maar het gaat met de ver- i beterde sociale voorzieningen. 's LEVENS LOOP I BIJ verscheidenen zijn we binnen j gestapt om eens te praten en te luisteren naar een levensverhaal, waarin grote zorgen en tegenslagen een onuitwisbaar merk hebben ge drukt. Hard werken, weinig ver dienen, het verlies van man of vrouw of kinderen, ziekte, dat kwam er meestal in voor. 's Levens loop uit de mond van oude men sen, die hebben leren berusten in het onvermijdelijke en nog wat le-1 vensvreugde genieten in kleine za- ken .binnen de muren van een eigen vertrekje en in het bezoek van kinderen, of kleinkinderen. En kelen staan alleen. Enkelen zijn nog dichter bij de 60 dan bij de 80, maar hebben toch ook hun zorgen gehad. Oma Kapaan, weduwe, 89 jaar, is de oudste bewoonster van het Proveniershuis en woont er al 28 jaar. Ze heeft haar handen attyd /Hak uit de mott- loen gestoken en nu nog red dert ze 'mar eigen boeltje. „Als je maar unit", zegt deze ge boren Schiedamse, die niet gauww't het veld geslagen is en zich met een dosis humor schrap zet tegen de ouderdom. „Ik ga liever gewoon dood", spot ze als ze vertelt boe ze vroeger eens in de kelder onder de bedstede is gevallen. Lezen doet oma nog graag en veel en ze vindt het Brede eikenhouten trap op. deur open en men staat in de voor- maüge regentenkamer, die direct de aandacht trekt naar de ge beeldhouwde schouw) met- een grote geelkoperen plaat, waarin heel hej interieur zich spiegelt. Mevrouw Kloos toont zich een tvaardige „regentes", maar vindt het toch veiliger en voordeliger om inplaats van de oude open haard, een modernere kachel te stoken tijd, toen ook nog gezinnen met jonge kinderen in het Proveniers huis gehuisvest werden. 66 jaar is deze geboren en getogen Prove niershuis-bewoonster. maar ze 2iet er beslist nog jonger uit. De 72- jarige heer M. Krommehoek heeft het alleen best naar zijn zin op zijn kamertje. Het hele. huishouden be stuurt hij zelf van koken tot en met wassen; dat doet hij nu al 15 jaar zo in het hofje. Hij is gebo ren in Schiedam, bakker van be roep en zegt: „Ik heb mijn God, dat is genoeg". Eigenlijk hadden we ons bezoek bij mevrouw de weduwe Kloos moeten beginnen, want zij is 'net haar 63 jaar de ongekroonde regen tes van het Proveniershuis. Immers de oude regentenkamer met de mooie schouw achter in het Prove niershuls,is haar woonkamer. Als we de brede eikenhouten trap naar boven zijn „geschreden" vinden we mevrouw Kloos in een stoel bij de sriioum gezeten, druJc bezig met haar geliefde haakwerk. Ze is toot slecht ter been, maar gedraagt 2ich als een voorbeeldige regentes door zo mogelijk hulp te bieden waar dat in het Proveniershuis nodig is.- Dat bleek toen de' achtjarige Liana het enige meisje in het hofje dat by haar grootmoeder inwoont kwam vertellen, dat oma weer gevallen was By een controle op de verlich ting van de voertuigen heeft de Schiedamse* politie gisteravond 62 processen-verbaal opgemaakt, waar van 40 voor rekening waren -van overtreders van de verlichtings voorschriften. (Advertentie IM.) Massief 14 karaats goud in excl. verpakking Rolterdamsedök 268 Vandaag is bij de moeilijke spoor wegovergang in de Overschieseweg bij het station Schiedam de claxon installatie aangebracht. Telkens wanneer de overwegbomen dalen, komt er uit de installatie een hevig geloei, dat niet misverstaan kan worden. De weggebruikers," die het rode knipperlicht niet zien, of niet in acht wensen te nemen, kunnen nu moeilijk volhouden dat zij niet gewaarschuwd zijn voor het dalen van de bomen. Zo werken de Ne derlandse Spoorwegen aan het vei liger maken van het gevaarlijke verkeerspunt. Hoewel het wegdek gisteravond op verschillende plaatsen, in de stad glad was. hebben zich geen ernsti ge verkeersongelukken voorgedaan. Wel kwamen er verscheidene fiet sers te vallen ten gevolge van slip pen, maar daar bleef het dan ook bij 'Vanmorgen om tien uur slipte er fcekncW en kon niet moer draaien. .v..t.u. Ru rilt. «trtrtrf t/allAr hot »n nat „Er wordt in Rotterdam-Zuid door verscheidene mensen met hoogst on verantwoordelijke snelheid gereden", zei Dinsdagmiddag de ambtenaar O.M. bij het Kantongerecht te Rot terdam tfjdens de behandeling van de zaak tegen de 21-jarige roeier A. D., die op 15 Juni j.l. des avonds omstreeks zeven uur op de Dordt- selaan met zijn motor in botsing was gekomen met een auto. Volgens de tenlastelegging zou hij te links van de weg hebben gereden met een snelheid van 100 km per uur, althans een hoogst onverantwoordelijke snelheid. Volgens getuigen had ,D. „voorover gelegen op zijn rnotor als een ren ner", Voor de aanrijding zou hij een auto hebben gepasseerd en hebben omgekeken. Verdachte ontkende de ze feiten, evenals de hoge snelheid. Ook was hij van mening, dat zijn kilometerteller niet in orde was, maar een agent van de verkeerspo litie, die hiernaar een onderzoek had ingesteld ene en andere mening was toegedaan, wees erop, dat de kilo meterteller na de aanrijding op 120 km stond. De teller wordt door een draaiende kabel aangedreven. De kabel evenwel zat op twee plaatsen echter nog een scooter op het natte s°ort teller is het zo. dat, wegdek van de Gerrit Verboom- wanneer de aandrijving verbroken straat. De berijder, de 48-jarige zeeman W. S. uit Maassluis, kreeg lichte verwondingen aan het gelaat. Nadat de GG en GD ter plaatse eerste hulp verleend had, kon S. i zijn tocht on de scooter voortzet- l ten De biljartvereniging van Wilton- Fjjenoord heeft in de tweekamp te gen ROV Shell in de laatste ont moeting op de 'gen tafels eén 6—2 overwinning behaald en daarmee de tweekamp'gewonnen. De einduit slag is 7663 In' het voordeel van Wilton geworden. Gisteravond won nen de heren N. v. d. Plas, J. Pulle man en J« Binnekamp hun partijen resp. van D. J. TJitert, P, Bakker eu H. J. Bikker. Daarmee was de zaak bekeken. De overwinning van de heer J. Rak horst van Shell, behaald, dank zij dt, de wijzer niet terugvalt, al dus de'getuige. Een zware slag mei de teller op beton gaf een afwijking van nog geen vijf kilometer. Mede gelet op het feit. dat een teller boven een bepaalde snelheid vaak niet nauwkeurig is, had deze getui ge een snelheid van ongeveer 100 km per uur berekend. Verdachte zei geen haast te heb ben gehad, waarop de ambtenaar O.M. repliceerde zijn hart vast te De fa. Kleinekoord. Poot Baade te Schiedam was voor f 64.170.— de laagste bij de Dinsdag gehouden openbare inschrijving voor de aan- Ïeggïng van het stationsplein met riolering bij Vlaardingen-Oost (ex clusief de stenen) en met f 65.890.— voor het ophogen van terrein ten Zuiden van het stationsplein <ver- rekenprijs zand f 3.80). Onder de 19 inschrijvers bevonden zich ook enige Vlaardlngse inschrij vers: M. v, d. Lugt Zn. voor f 76.900.— en f 82.500.—; Joh. er- brugge f 87.750.en f 80.735.F. Maarleveld (alleen b) f 84.500. Th. Werner f 66.500 zonder stenen en f 82,469,— met medelevering van stenen en voor b f 70.200. De gunning is aangehouden. Van 18 December 1955 tot 5 Fe bruari IÖ56 zal in het museum Boy- houden wanneer verdachte wel eens haast zou hebben. - Dé kantonrechter, mr A. J. M- Co- ninx, veroordeelde hem, conform de eis, tot een geldboete van vijftig gul den of twintig dagen hechtenis met ontzegging van de rijbevoegdheid voor een jaar, daarbij opmerkend: mag blij zijn, dat u er zonder hechtenis afkomt. Het fabeltje, dat de teller niet in orde was. kan ik niet aannemen. Dit was toch een beetje te bar." Gisteravond werd de brandweer gealarmeerd voor een brandje ach ter de winkel van een filiaal van Avrij's slagerij aan de Overschiese Dorpsstraat. Wegens de zware rook ontwikkeling word middelalarm ge maakt: achteraf bleek de uitgebro ken brand niet ernstig te zijn. In de rookkast was een rooklat doorge- boroken waardoor éen hoeveelheid rookspek circa 400 kg door het vuur is vertterd. De bluseenheden 118, 114. 45, 27, 117 cn 103, de ge reedschapswagen 4 en de ladderwa gen 4 waren uitgerukt maar zij kon den spoedig weer huiswaarts keren. Met een nevelatraal is het brandje geblust. Brandmeester N. J. Bosman Had de leiding. een serie van 58, op F. v .d. Velde, kon voor Shell de zaak niet meer redden. Door de voorzitter-van ROV, Shell,mans een tentoonstelling worden ge- de hee„ Wind, werd het beschikbaar 1«--* - -1" gestelde schild overhandigd aan de voorzitter van Wilton-Fljenoord, de heer Bosdijk, De heer Wind wees da: wij op de prettige sfeer waarin deze tweekamp is verlopen. "Wiltons voorzitter heeft daarop de persoon lijke prijzen uitgereikt. Deze be stonden uit rookartikelen. Van Wilton behaalden persoon lijke prijzen: Beste prestatie over twee partijen: 1 B. Stolk (61 beur ten), 2 Th. A. Heymink (62 beurten), 3 J. C. L. Schwarzer (63 beurten). De heer W. Crist kreeg de per soonlijke prijs voor de hoogste serie Van ROVS kregen de heren F. Vijfhuizen (55 beurten), L. Smeets (56 beurten) en J. Rakhorst (60 beurten) de persoonlijke prijzen voor de beste prestatie in twee par tyen, Aan de heer w. Bruggem&n werd de prijs voor de hoogste serie uitgereikt. De uitslagen van de gisteravond nog gespeelde partijen luiden: (Eerste naam speler van Wilton): N. v. d. Plas D. J Ui ter t J. Rakhorst 240 240 21 11,42 '31 2 188 129 21 8,14 24 0 86 06 27 3,55 16 2 102 90 27 3,33 22 0 1S8 108 21 5,14 21 0 133 .133 21 8.33 58 2 116 116 29 4,— 26 2 110 47 29 1,62 9 0 houden gewijd aan het werk van de schilder Albert Marquet (Bordeaux 1875—Parys 1947). Deze expositie zal, met 52 schilde rijen, een reeks aquarellen en teke ningen en met voorbeelden van zijn grafisch werk voor het eerst een zo volledig overzicht in ons lang geveh van de grote gaven van deze kunste naar. Marquet behoort met schilders ais Raoul Dufy, Matisse, e.a. tot de meesters die in het begin van deze eeuw de kleur in de Franse schil derkunst hebben vernieuwd. Uit gaande van de vaak sterke kleur- uitbarstingen van de z.g. „Fauves" werd zijn palet naderhand gevoeliger van toon. sterker domineren de grij zen. Marquet is vooral de schilder van zeeën en riveren, van de bedrij vigheid In de havens en van stads- gezichten geweest. Ook te Rotterdam heeft hij in 1914 geschilderd. De tentoonstelling kwam tot stand dank zij de grote medewerking van Madame Marquet, het Müsee Natio- naai d'Art Moderne te Parijs en en kele particuliere verzamelaars. Zij is geplaatst onder auspiciën van de As sociation Frangaise d'Action Arfcis- tiaue. Zijne excellentie Baron de Beau- verger. ambassadeur van Frankrijk zal de tentoonstelling Zaterdag 17 December" 's middags om drie uur openen. Van 12 Februari tot 5 April zal deze expositie te zien zijn in het gemeente museum te Arnhem. De afdeling. Rotterdam van de Nederlandse Vereniging voor Natuur geneeswijze had voor haar bijeen komst van gisteravond een onder werp gekozen dat de laatste jaren in het middelpunt van de belangstelling staat: te hoge en te lage bloeddruk. Dr H. M. Borkent, die dit onder werp inleidde, zette uiteen dat deze j bloeddrukversehillen eigenlijk geen ziekte op. zichzelf vormen, doch een symptoon van eén disharmonie in het lichaam zijn. Bij de bestrijding gaat het er niet om de genezing van be paalde functionerende" organen, doch van de gehele persoonlijkheid. Dr Borkent schetste de verschillende oorzaken die aan te hoge of te lage bloeddruk ten grondslag kunnen lig gen, waarbij ook geestelijke spannin gen een rol kunnen spelen. Tijdens de Maandag gehouden al gemene ledenvergadering van de afd. Rotterdam van het Nederland- sche Roode Kruis zijn tot bestuurs leden benoemd de lieer J. M van Poelje en mevrouw P. van Kranen burg-Klein in 'de plaats van dr J. H. E. de Vries en mr N.J. van Aalst, die aan de beurt van aftre den waren. Laatstgenoemde had zich wegens drukke werkzaamhe den niet herkiesbaar gesteld en dr De Vries heeft wegens het berei ken van de statutaire leeftijdsgrens het bestuur verlaten Als bewijs van erkentelijkheid voor dé dien sten die dr De. Vries gedurende ve* le jaren aan de afd. Rotterdam heeft bewezen, is hij tot erend be noemd. De heren W. F. Dutiih en E. Jamin, die eveneens aan de beurt van aftreden waren, zijn herbe noemd. De jaarstukken 1954 en de begro ting voor 1956 werden goedgekeura.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1