Geen bezwaar tegen Zestienhoven |een bril Claxon onderstreept rood knipperlicht Rotterdams vliegveld schaadt Schiphol niet Afscheid van 125 leden van Chr. Beambtenbond Hermes ontvangt 't Gooi Donderdag 15 December 1955 BIJ SPOORWEGOVERGANG Maar een afdoende veiligheids maatregel is het niet Een nieuwe oversteekplaats in B.K.-laan Contactavond van Mobilisatiekruis Burgerlijke Stand Bescherming van apparatten en meters tegen de vorst Twintig jaar ,,De Dilettant" BIJ DE REGERING TAFELTENNIS T.C.K. klimt naar de kop NOAD en Ready verloren Wilton klopt naaste concurrent C.N. V.-insigne Jubilarissen kregen Testavond voor voetbal-jeugd Uitspraken van de rechtbank Nieuwe stoelen in de Noorderkerk Sturen haken; twee gewonden Explosie in werkplaats Lasser gewond Ongeluk op Rijndam SCHIEDAM Voor iniijsien G. van Loenen DAMESMODES W. v. d. B U R G Gisteren is, we hebben het reeds kort gemeld, een claxon-insfaliatie aan gebracht by de spoorweg-overgang in de Overschïeseweg, die begint te loeien wanneer de rode knipperlichten beginnen te gloeien een geluid- Iljke onderstreping van het visueel aangegeven verbod om door te rijden dus. Deze byzondere maatregel is door de Nederlandsche Spoorwegen ge troffen, omdat er nog zoveel weggebruikers zijn, fietsers zowel als automo bilisten die zich weinig aantrekken van het rode knipperende verbod en proberen onder dalende bomen door te glippen. Met te vaak nog een botsing tegen de boom als gevolg. Inderdaad is deze overweg een j pen" vertelde ons misnoegd een over. moeilijk punt in het verkeer, zowel voor de weggebruikers als Voor de Spoorwegen. De bomen zijn wel ont zettend vaak gesloten, maar daar kunnen de N.S. weinig aandoen, het is nu eenmaal de drukstbereden spoorlijn in Nederland. Maar de- Spoorwegen zijn wel bereid om ten minste de veiligheid op dit punt te verhogen, daarvoor zijn indertijd de rode knipperlichten ingesteld er. daarvoor is nu weer de claxon installatie aangebracht. Het wilde ons voorkomen, dat de dubbele waarschuwing om te stoppen niet te negeren is, dat autobestuur ders die het lichtsein niet opmerkten, of niet wilden opmerken nu wel vol doende gewaarschuwd zijn. Maar is dit ook inderdaad zo? Wij zijn daarom gistermiddag eens wezen kijken bij de overweg, welke uitwerking het elaxon-geloei heeft. Het is ronduit teleurstellends „Het is of ze bij het horen van het geluid, er nog een schepje opleggen om on der de dalende bomen door te glip- Sinds vanmorgen is de Schiedam- 6e Burg. Knappertlaan nog een oversteekplaats rijker geworden. Bij de vele die men in deze hoofd verkeersweg reeds aantreft, nieuwste zwart-witt© „zebra-stre pen'' vindt men ten oosten, van de Warande en zijn gelegd ten behoeve van de vele schoolkinderen die hier moeten oversteken. Voor het leggen van de zwart witte tegels is de B.K.-laan tijde lijk op één baan afgesloten geweest voor het verkeer, dat over de pa rallel lopende -wegen werd geleid. Be gemeentelijke straatmakers hebben hun best gedaan om dit zo snel mogelijk uit te voeren, maar de vorst en de regen, hebben, het werk opgehouden, zodat het tot vanmorgen heeft geduurd voor het verkeer zijn loop kon vinden over de B.K.-laan. Filmisch Natuurgenot voor Aquariumvereniging De leden van de Schiedamse Aquarivunvereniging „Natuurgenot in huis" hebben gisteravond naar hartelust genoten van een seriefilms van achter het IJzeren Gordijn, die het dierenleven in het algemeen en de visvangst in het bijzonder tot on derwerp hadden. „Fisherman's paradise" toonde de talloze uitstekende mogelijkheden op het gebied van de visvangst in Tsjecho-Slowakije en een mooie kleurenfilm „Natuurreservaat Wo- ronsj" (in Rusland) behandelde uit voerig het leven van de bevers, „in da (Moskouse) Dierentuin" en „De Kaspische Zee" gaven een aardig beeld van de situatie ter plaatse. Als intermezzo konden de aanwezigen nog genieten van de film van de be roemde Engeland—Hongarije voet balwedstrijd, die met 3(5 eindigde. Het was een gestaagde filmavond, waarop de leden werden onthaald. wegwachter. En inderdaad hebben we meermalen een fietser of een automobilist door zien rijden toen het rode licht knipperde en de claxon loeide. Veel succes schijnt de nieuwe maatregel dus niet te hebben. Het is natuurlijk ook mogelijk dat deze nieuwe maatregel nog met al gemeen begrepen is en dat het pu bliek er eerst nog wat aan moet wennen. Laten we er maar het beste van hopen. Een afdoende beveiliging is het echter niet, dat is wel duidelijk. Ket enige afdoende middel is wel de aan leg van een viaduct, zoals dat dan ook gepland is. De aanleg daarvan Is wel hard nodig, dat blijkt steeds dui delijker. De Ned. Bond van Oud-Strijders en Dragers van het Mobilisatiekruis afd. Schiedam hield gisteravond in de bovenzaal van de Amstelbron weer haai' maandelijkse contact avond. Voorzitter P. van Rijn open de de avond met een welkomst woord en deelde o.a méde dat de toneelavond een batig saldo heeft opgeleverd. Daarna hebben de vele aanwezige leden zich vermaakt met sjoelen, kaarten en buks-schieten, waarvoor aardige prijzen beschikbaar ware». De stemming was prima en bleef ook voortduren. Op 25 Januari zaï de jaarlijkse als- vergadering worden gehouden in de Amstelbron, terwijl verder reeds bekend i3 dat op 10 April een toneelavond wordt gehouden met medewerking van het Schiedams Toneel Geboren: Bertus z.v B. Laferte en C.- Zwarts; Maria d.v, B. W, van Huuksloot en J. M v, d. Pol; Maria L.. d.v. C. L. Volk en L. Beu kelaar; Anna W. d.v. P C. den Boef en A IV Goudriaan; Hendrik J. z.v. J. Hersbach en F. J. de Jong; Ja cob z.v. W in 't Veld en M. Florijn. Overladen". D. van Konijnenburg 49 jr. vr van D. Stolk; G. G. Lujjks, 77 jr vr van K, Volbeda, De bomen dalen in de spoorweg overgang in de Ouerscfwese weg een rood Itcht begint te knip- peren en een claxon te loeien. En nog probeert men sr onder daor te glippen! De directie van de Technische Bedrijven der Gemeente Schiedam, verzoekt ons het volgende mede te delen, betreffende maatregelen - ter voorkoming van vorstschade aan warmwatertoestellen en meiers in niet vorstvrij te houden ruimten. Volgens de verordeningen, voor de levering van gas, water en electri- citeït zijn dc verbruikers verplicht gas- en watermeters afdoende te beschermen tegen vorst door mid del van krantenpapier, droge doe ken of droog stro. Met nadruk wordt erop gewezen, dat boven de meter put een luik moet zijn aan gebracht, daar vorstschade aan de meters voor rekening van de ver bruikers wordt hersteld. Bij de gaskeukengeysers moet ge durende dg nacht of in het alge meen tijdens de uren, waarop zij niet worden gebruikt, het gedeelte, waar de bedieningskranen zitten, met behulp van kranten of droge doeken worden omwikkeld Van te voren moet nog even warm water worden getapt, waardoor toestel en inhoud op een hoge temperatuur zijn gebracht; daarna moet de aan steek vlam worden uitgedraaid. Ook indien men tot aftapping van de wa terleiding in huis overgaat, dient, nadat de beide kranen van het toe stel zijn geopend, de omwikkeling toch te worden aangebracht. Alvo- Op 19 December aanstaande be staat de Schiedamse Toneelvereni ging „De Dilettant" 20 jaar. Dit heu gelijke feit zal op 17 December ge vierd worden met een cabaretavond onder leiding van Harry van Zelm voor leden, donateurs en genodigde» in Musis Sacrum. „Be Dilettant" werd opgericht op 19 December 1935. Het was één van de nestors, de heer L. Weissrieh, die veel bijdroeg tot de instandhouding van de vereniging gedurende de cri sisjaren van voor de oorlog. In de tijd van de Duitse bezetting weiger de het bestuur van de vereniging medewerking aan de „Cultuurka mer" en staakte het verenigingswerk tot na het vertrek van de Duitsers. Direct werd toen weer begonnen met de opbouw van de vereniging, die onder leiding van de heren R. Polderdijk, T. Brouwer, C. Verhoe ren, en de dames A. Brouwer en R. van Baeren is uitgegroeid tot één van de grootste en populairste to neelvereniging en van Schiedam. De vereniging telt thans 30 spelers en 400 donateurs. Het vele werk van bestuur en leden vond ecn mooie bekroning in de opvoering van het toneelstuk „Mottige Janus", dat maar liefst 26 spelers vergde en dat zoveel belang stelling trok, dat de kaarten reeds weken van te voren waren uitver kocht. Dat was 7 Mei 1955 in Musis Sacrum onder regie van de heer J. Nijs. Het is aan geen twijfel onder hevig, dat er voor het spel van „De Dilettant" altijd veel belangstelling bestaat en dat zal zeker ook tot uiting komen bij de viering van het jubileum. rens hef toestel weer in gebruik te nemen moet men de omwikkeling weer in haar geheel wegnemen. Grote gasgeysers, die in niet vorstvrij te houden badkamers zijn opgesteld, moeten zoveel mogelijk wouden afgetapt- Ten aanzien van elcctrische heet- watertoestellen wordt opgemerkt, dat deze in het algemeen geen extra bescherming tegen vorst behoeven. Voor het afsluiten en ieegtappen van waterleidingen raadplege men de bij het toestel behorende in structiekaart. Tenslotte zij nog opgemerkt, dat het aanbeveling verdient reeds thans de afsluiter by de water meter op gangbaarheid en dichtheid te beproeven. In dc eerste klas waren de resultaten van de Schiedamse teams niet zo denderend. NOAD en Ready boekten beide een nederlaag. TCK daaren tegen heeft zich na een zwakke start keurig hersteld en behoort thans tot de teams die nog een goede aanspraak op de titel kunnen maken. De wed strijd tegen SVA was voor onze stadgenoten, een zacht eitje. Dit team dat at niet tot de sterkste behoort kwam tegen TCK onvolledig uit. TCK kwam uit met een invaller voor Whn de Winter; hiervoor was Krien v. Dijk opgesteld. Plooy moest een nederlaag incasseren, en Leek Verlinde en Krien v. Dijk bleven in dit duel ongeslagen. De uitslag wend doordat TCK het dubbelspel verloor 8—2 in het voordeel van onze stadgenoten. Ready dat op bezoek was bij Feyenoord 1 had nu weer de be- De Nederlandse Christelijke Be ambtenbond, afdeling Schiedam, heeft gisteravond in Irene afscheid genomen van 125 leden, die door de verdere doorvoering van de organi satie naar bedrijfstak in de C-N.V., per 1 Januari worden ingedeeld bij de Chr. Metaalbedrljfsbond, afdeling Schiedam. Bovendien werden dc he ren A. de Borst en A. den Tuinder gehuldigd in verband met hun 25- jarig lidmaatschap, dat het gouden C.N.V.-insigne opleverde. Nadat dc voorzitter van de N.C. B.B,. afdeling Schiedam, de heer J. Korbée, de avond op de gebruikelij ke wijze geopend had. bracht hij het afscheid ter sprake, dat landelijk voor de N.C.B.B. een overgang van 1834,5c van de totaal 3000 leden be tekent en voor Schiedam in het bij zonder een verlies van 125 van de 350 leden, wat meer dan een derde deel is. Er zijn vóór- en tegenstem mers geweest bij deze mutatie en on getwijfeld zullen de vertrekkende le den zich moeten aanpassen in de Chr. Metaaibedryfsbond, die hier door in Schiedam een totaal aantal leden van 875 krijgt. Maar de sfeer blijft toch wel ongeveer hetzelfde en de Metaalbedrijfsbond is ook aan gesloten bij het C.N.V., aldus de heer Korbée. Door deze verandering zal het aantal bestuursleden van de Me- taalbedrijfsbond worden uitgebreid tot 11: drie van de nieuwe leden zullen zitting nemen m dit plaatse lijke bestuur Nadat de nu luien waren voorgele- zen, reikte de landelijke secretaris van de dc heer S. Voge laar, de C N.V.-insignes un de oor konden uit san de heren A. de Borst en A. den Tuinder. Gedurende do 25 jaar van hun lidmaatschap hebben deze leden heel wat veranderingen C.N.V.. zal spreken. meegemaakt: andere verhoudingen op maatschappelijk terrein en een neergang in het economisch leven bij het begin en een grote opleving gedurende de laatste 10 jaren, zo sprak de heer Vogelaar, die het aan sluiten bij de Chr. Vakbeweging on der de moeilijke omstandigheden van 25 jaar geleden, een daad van moed noemde. De verschuiving binnen de vakbe weging noemde spreker noodzakelijk voor het verwezenlijken van de doel stellingen. en dus zeker niet te be treuren. In de huldiging van de bei de jubilarissen werden ook de echt genoten. betrokken, wie een bloe men ruiker overhandigd werd. De heer A. de Borst sprak een dank woord ook namens de heer Den Tuinder. Namens de scheidende leden wer den afscheidswoorden gesproken door de heren J. F. van Baardewijk, namens de groep kantoorbedienden, A, Klein, namens de groep werk meesters, en P. J. Stam, namens de groep Technici. De avond werd besloten door een opvoering van „De rare Familie" door de Toneelclub Onze Vrije Uren uit Vlaardingon. Onder regie van de heer Wout van der Herik gaf het Vlaardingse gezelschap 'n geslaagde vertolking van deze klucht, die met haar vermakelijke situaties in de familiekring danig op de lach spieren van de aanwezigen werkte. Do sluiting geschiedde op de gebrui kelijks wijze. Medegedeeld werd nog. dat de Chr Besturenbond op 11 Ja nuari een vetgadering za! beleggen m het gebouw voor Chr. Soc. Be- langen en dat op 1 Februari door de Chr. Besturenbond een avond in Irene zal «order, ge nou den. waar dc heer M. RuPpert, voorzittei van dc schikking over Wim Bruning; het bleek dat hij zijn vorm geheel kwijt was. Hij kwam in deze wed strijd niet tot winst. De gebroeders H. en A. v. d Poort completeerden het team en het was A. v. d. Poort die een partij wist te winnen. De gebroeders wonnen, ook het dubbel spel en dat was alles wat Ready aan winst kon binnenhalen. Het werd dus een 82 nederlaag. Ready zal zich over een eventuele degra datie voorlopig geen zorgen behoe ven te maken. Effect 2 dat drie punten op onze stadgenoten achter staat, verkeert echter in moeilijkheden Door di verse mutaties in het bestuur en het uitvallen van diverse spelers zijn ue Effect-teams danig ver zwakt. NOAD op bezoek bij de Vries Robbé 1 m Gorinchem verraste vriend en vijand niet door een overwinning op dit team. maar door een 73 nederlaag. De Gorinehem- mers, die tot nu toe nog geen wed strijd hadden gewonnen en. door drie gelijke spelen slechts drie pun ten heeft binnengehaald, verkeerde daardoor in degradatiegevaar en de punten waren dus voor hun zeer kostbaar. NOAD had een invaller voor Dik Aaldijk; hij werd vervan gen door Jan Hendnkx, die zonder wrnst bleef. Ook Daan v. d. Oever wist zijn partij niet in winst om te zetten. Het was alleen Kees Ma- rijnen, die zijn drie partijen wist te winnen. Dg uitslag werd dus 73 in het nadeel van NOAD. De kan sen voor een eventueel kampioen schap zijn nu wel erg gedaald. Van de tweede klasser PTTS zijn de resultaten van. de afgelopen week nog niet bekend In de derde klas liet Wilton zijn eventuele mede- candidaat voor de titel. VBP 1, dui delijk blijken, dat Wilton met kop en schouders ook boven zijn naaste concurrent uitsteekt. VBP 1 werd in eigen huis met niet minder dan 91 verslagen. Ook VBP 1 was in deze afdeling nog ongeslagen. Dit bewijst temeer dat Wilton in deze afdeling oppermachtig is. Alleen Piet Boer, die niet geheel fit was, moest een nederlaag incasseren, In de vierde klas moest TSF aan treden tegen NOAD 8, maar door een jammerlijk misverstand kon deze wedstrijd geen doorgang vin den. De uitslagen zijn verder. Tweede klas: Milksteamers 1—TCK 2 91, TCK 2—-Kaveka 1 3—7. Xerxes 3 TCK 2 4—5, Contact 1—NOAD 3 55 NÖAD 3—Hermandad 1 64, Feyenoord 3—NOAD 2 0—10. NOAD 2GVMD 1 7—3. Derde klas: Wil ton 2Nijverheid 1 8—2. RZ 1 TCK 3 5—5. Vierde klas: D en L, 1—TCK 4 5—5. TCK 4—GGD 2 10—0. TCK 4—Ready 5 6—4, West TCK 5 2—8, TCK 6—Eendracht 6 10—0. TCK 5—PTT 7 6—4, NOAD 4—PTT 6 10—0 Vijfde klas: TCK 6—GVMD 3 3—7 Germinal 4—TCK 6 9—1, TCK 6'CSSM 1 4—6, RSÏ ■Wilton 3 0—10 Wilton 4Zuid 2 6—4. van Marle 3NOAD 8 64, Stokvis 4—NOAD 7 8—2 NOAD 7— Ferro 1 2—8. De competitie is nu nagenoeg op de helft en het wedstrijdprogram ma is voor volgende week erg klein. Het betreft hier alleen wat inhaalwedstrijden. In de eersteklas 2ijn Ready en NOAD uitgespeeld; alleen TCK speelt op 16 Dec. thuis tegen Eendracht 2 in de Beurs op de Dam. Op 15 Dec. speelt Wilton thuis in' de cantine op de Vlaar- dingerdijk tegen WTV 1 en in de vierde klas speelt TSF zijn laatste wedstrijd voor de eerste helft uit tegen Hagero 3. Gisteravond heeft in een der zalen van het Gebouw voor Chr. Soc, Be langen. de tweede testavond plaats gevonden voor junior voetballers van Schiedamse verenigingen, welke was belgii i - 'u' de Schiedamse Schetds- recb Vereniging. De iljunioren "waren aan de beurt en kregen elk een tweetal vragen gesteld over de voetbal-spel regels. De voorzitter van de S.S.V., de heer L. van Sjjile heeft de jongens in zijn openingswoord erop gewezen dat de kennis van de spelregels één der hoofdvereisten is voor iemand die de voetbalsport beoefent De bekende Schiedamse voetbal- Ier M. Stolk van Hermes-D.V.S., heeft cn en. ander over zijn eigen voetbal-loopbaan verteld en hen be langrijke tips over doelmatige trai ning gegeven. Nadat elk junior speler een twee tal vragen had beantwoord, heeft de heer van Sijll de uitslag bekend ge maakt; deze was: Schiedam 20 punten, S.V.V. 15 pun ten, D.RZ. 10 punten, H.D.V,S. 12 punten en S.V.D.P.W. 9 punten. De stand na de test van de C en B junioren is thans: 1. Schiedam 40 punten, 2, SW 33 Apothekers nachtdienst: Apotheek fa, Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere wepkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.3o uur. Zondags gesloten. RK, Leeszaal en Bibliotheek, Datn, geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „De Stille glans der Gouden Eeuw". Tot en met 15 Januari. Geopend dagelijks van. 2 tot 5 uur, ook des Zondags. School O. Kerkhof 13: (tot en met 22 December) tentoonstelling „Het wonder van de melk", uit gaande van de Stichting Onder wijstentoonstellingen. BIOSCOPEN Passage: 2 uur „La Strada". Monopole: 2, 7 en 9 uur: „De schrik van de tweede Compag nie". VOORSTELLINGEN: Julianakcrk, 8 uur: Interkerkelijke Evangeiisatie-comm. Passage, 8 uur: Concert O.B.K. Arcade. 8 uur: Concert St. Caecilia. Sursum Corda, 6 uur; Ned- ver. tot afschaffing van alcohol, dran ken, feestavond. Hotel De Spil. 8 uur: Zang wedstrijd Eerste Schied. Kanariekwekers- ver. Blauwe Huis, 8.15 uur: Vara-televl- sieclub. De regering heeft geen be zwaar tegen het gebruik van de Rotterdamse luchthaven. Zestïenhoven door twee En gelse luchtvaartmaatschap pijen. Dit hïijkt uit de Memo rie van Antwoord over de be groting van Verkeer en Water staat over 1956. Op dc vraag of het juist is. dat twee Engelse luchtvaartmaatschap pijen diensten zullen gaan openen op Rotterdam antwoordt minister J. Algera. dat dit nog niet vaststaat. Deze aangelegenheid heeft echter de volle aandacht van de regering. De minister zegt dan, dat uit een oogpunt van terreinpolitiek het toe-, staan van dergelijk verkeer geen' consekwenties met zich mee zal brengen voor Schiphol, aangezien het terrein bij Rotterdam slechts te gebruiken zal zijn voor vliegtuigen „ATLANTIC" KRIJGT WEER KEGELBANEN Het hotel-café-biljart .Atlantic" aan het Rubensplein zal binnenkort weer een tweetal kegelbanen rijk zyn. Het souterrain van het ge bouw is ingericht geweest voor ke gelbanen, die echjer in onbruik zijn geraakt. De eigenaar, de heer W. M. A. Haasbroek, heeft echter van de mogelijkheden die er liggen gebruik willen maken en zo heeft hij twee nieuwe banen laten aanleg gen. De verwachting is, dat de2e banen volgende week. dus nog voor de Kerstdagen, in gebruik gehomen kunnen worden. Naar wij vernemen zal aan de opening luister worden bijgezet-door kegelwedstrijden. ROTTERDAM De Rotterdamse rechtbank veroor deelde vanmorgen de 32-jarige huis vrouw A. F. van E. tot een voor waardelijke ter beschikkingstelling van de regering en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. De vrouw bekende twee weken geleden dat zvj getracht heeft haar 20-jarig zusje, dat in de psychiatri sche inrichting Maasoord wordt ver pleegd, door middel van rattenkruid van het leven te beroven. De offi cier van justitie eiste toen een voor waardelijke gevangenisstraf van één maand cn ter beschikkingstelling van de regering. Drie fruitkwekers, de 27-jarige P, M. F., de 28-jarige T. L. cn de 30-jarige T. Z.. die in Augustus en September meer dan achthonderd kilo koper hebben gestolen werden conform Be eis veroordeeld tot één jaar en drie maanden, met aftrek van voorarrest. De fruitkweker B. S. en de 52- jarige koopman J. L.. die het ge? i- len koper hebben vervoerd, werden veroordeeld tot een jaar en een jaar en drie maanden met aftrek. Tegen hem eiste de officier van justitie twee weken geleden respectievelijk 15 maanden en 12 maanden met aftrek. De helper B„ tegen wie in totaal negen maanden met aftrek werd geëist, "werd conform deze eis veroordeeld. punten, 3. S.V.D.P.W. 30 punten, 4. H.D.V.S. 27 punten, D.R.Z. 24 punten. De B junioren van H.B.S.S. en Ur- sus waren, gisteravond verhinderd en zullen waarschijnlijk volgende week Woensdag gelijktijdig met de A-ju nioren getest worden. De nederlaag van afgelopen Zon dag tegen Longa is voor Hermes- DVS een lelijke streep door de re kening geweest Niet alleen, omdat de voorsprong, naar verliespunten gerekend; verloren ging, maar ook, doordat de clubs uit de lagere re gionen zich zijn gaan roeren, een groot gedrang is ontstaan voor de eerste 5 plaatsen. De spanning wordt dus groter en groter en de wed strijden zullen dus navenant moei lijker gaan worden. Hermes speelde in Tilburg geen beste wedstrijd Het middenveld was onvoldoende bezet en vooral het tempo was te laag en Zondag a.s. tegen het Gooi zal het anders moeten zyn om een kans op de overwinning te hebben. De Hilversummers hebben tot nu toe bewezen, dat rij in staat zijn een ro] van betekenis te spelen. Zij beschikken over een zeer behoor lijk elftal, dat wordt aangevoerd door de captain van het Neder lands elftal, Rrenus Schaap, die in Frankrijk als professional triomfen heeft gevierd. Het zal spannen aan de Damlaan en wij zijn er van overtuigd, dat Hermes Zondag uitstekend voorbe reid het terrein zal betreden want wij hebben zo het vermoeden, dat de blauw-witten Longa enigszins hebben onderschat. Aangezien Her mes Zondag het rijk alleen heeft, wordt voor deze wedstrijd een be hoorlijke belangstelling verwacht. De aanvang rs bepaald op 2 uur Ook het 2e elftal van Hermes heeft het er bij laten liggen door met 1—0 va a Xerxes te verliezen, zij hef wat onfortuinlijk. Zondag komt de krachtproef, n.i de uit wedstrijd tegen Sch e ven ingen—Hol land Sport 2. Het 3e elftal boekte een prachtig resultaat door het on geslagen RFC 2 op eigen veld met 3—2 te kloppen. Zondag a.s. weder om een moeilijke wedstrijd. Om 10 uur komt Sparta 3 naar de Dam laan, zodat Stolk c.s. een poging gaan wagen op Sparta een revanche te behalen Het 4e elftal is vrij. Ds D. Kalmijn promoveert op „Abr. Capadose" Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht promoveerde vanmiddag Ds D. Kal mijn, Hervormd predikant te Ba- rendrecht tot Doctor in de God geleerdheid op een proefschrift ge titeld „Abraham Capadose". Na een inleiding tekent Ds Kal mijn allereerst de levensgeschiede nis van Capadose. Deze werd in Am sterdam geboren, studeerde in Lei den, waar hij onder de invloed van Bilderdjjk kwam. Hij werd genees heer te Amsterdam. Met Da Costa werd hij te Leiden gedoopt. Een tijdlang woonde hij te Scherpenzeel, later te Don Haag, waar hij in 1874 overleed. Scherp keerde hij zich te gen de koepokinenting. Capadose was de stichter van de Zondagschool in Nederland. Hij deed veel voor de zending onder de Joden, ijverde o.a. voor de Evangelische Alliantie en de verdediging van de rechten der Protestanten in Spanje. Wat het ker kelijke vraagstuk betreft keerde hij zich tegen de Afscheiding in 1834. Krachtig streeed hij voor kerkher- stei in de Hervormde Kerk. In 1866 liet hij zich als lid der kerk schrap pen. Merkwaardig waren zijn opvat tingen over het Oude Testament, over vorst en volk. en over de laat ste dingen. Prof. Dr M. van Rhijn trad op als promotor. De Noorderkerk aan de Jacob Catsstraat heeft eindelijk nieuw meubilair gekregen, Enkele jaren lang heeft een comité hiervoor gel den verzameld door middel van allerlei voorstellingen en avonden. Zaterdag wordt het meubilair in gc- i bruik genomen tijdens een advents- avond. Het Rotterdamsch Vrouwen koor zal zingen onder leiding van mevrouw M. C. Gnmberg-Huyser Ds H. S. J. Kalf zal een toespraak houden. van beperkte grootte, uitbreiding van het terrein is onmogelijk. Het luchtvaartverkeer op Rotterdam zal, indien het levensvatbaar blijkt, slechts een plaatselijk belang kun nen dienen, aldus de minister. Op het rijwielpad van de 'Wil lemsbrug zijn gistermiddag bij het inhalen twee fietsers gevallen, doordat de "mouw van de een het stuur van de ander raakte. Het waren de 30-jarige slager D, w, Hoogbruin uit de Isaac Hubert- straat en de 15-jarige telegrambe steller Thijs Maas, die in de Her man Costerstraat woont. Beiden werden met een hersenschudding in het Zuiderziekenhuis opgenomen. In de lasscrij en plaatwerkerij van J. H. T. in de Grote Visse rijstraat is gistermiddag de bodem uit een groot ijzeren vat geslagen. De 19-jarige leerling-lasser J. Michels, die in de Bruinstraat woont, kreeg het stuk ijzer tegen beide benen. Met twee gebroken onderbenen moest hij naar het Bergwegziekenhuis worden ver voerd. De jongeman, die aan het branden was heeft vermoedelijk de brander op het gesloten ijzeren vat neergelegd met het noodlottige ge volg. HOBOKON. De 39-jarige zee man Arie Komeyn uit Rotterdam is Maandag van het dek van de Rijn dam gevallen en tien meter lager terechtgekomen in een ladingnet, dat tussen het schip van de Holland- Amerika Lijn en pier no. 5 was gespannen. Hij was onmiddellijk dood. In de Vredeskerk, Lede. wordt Za terdagavond weer een zang- en orget* uur gehouden, dat om acht uur begint. Vreeswij ks Kerk ka or. Marjan Gerrit sen, Bram SJntnieol««s en *en »tr!jjcen- sembie' zullen' werken uitvoeren o.a. an Franck. Handel en Buxtehude. Een jcugdratty zal Zaterdagavond om acht uur worden gehouden in de Gereformeerde kerk" aan de Tideman- straat. Zy wordt georganiseerd door de Youth for Christ. Aan de Technische Hogeschool ge slaagd voor het candidaatsexamen voor scheikunlig Ingenieur de heren J. J. de Huiter en G. Uitenbroek. beiden uit Rotterdam. Voor het ingenieurscx* amen voor werktuigkundig ingenieur slaagden de heren K. Lievcnse en W. van Solingen, beiden eveneens Uit Botterdam, Wij hebben een grote sortering lichte MODERNE STAAFLIJSTEN Kom eens kijken DAM 41—43 TELEF. 66192 1 DAN NAAR Voor patates frites L. Boer s Vi5bedrijf het aangewezen adres. Verkrijgbaar van des morgens half twaalf tot 'des avonds 12 uur. Vlaardinger- straat 10, telefoon 67045. D DE BRUIN Oranjestraat 9 Schiedam Tel 66431 Heeft u onze gebakken vis als eens geprobeerd? Het kan niet beter en goedkoper dan bij Schiedams Goedkoopste VishedrUf, Vlaardingerstraat 10, telefoon 67045. Wilt U zichzelf tracterèn? Proef "dan eens onze warme worst en ballen gehakt. L. Boer's Goedkoopste Visbe- drijf, Vlaardingerstraat .10, telefoon 67045. Speciaal japonnen, deux- pïèces, blouses, rokken, enz. Telefoon 66135 LANGE KEKKSTRAAT 19 Voor de fijnproevers zijn onze nierbroodjes een deli catesse." Probeert u ze eenst U komt er beslist op terug, L. Boer's Goedkoopste Vis- bedrjjf. Vlaardingerstraat 10, telefoon 67045. Zo vindt u ze nergens, onze vleescroquetten! L, Boer's Visbedryf, Vlaardingerstraat 10, telefoon 67045. fTHUrllzLIAJdl:» Te koop atmgeb. Groot kerstkleed 0.39, mooie loper 0.19, kaarsen knijpers 10 voor 0.25. 1001 Bazar, Broersveld 45. Tel. 66015. G. H. Mast, Groenelaan. 65, tel. 67708 Uw adres voor vensterglas op maat en inge zet. Grondverf, stopverf, pla muur, terpentijn, lijnolie, sic catief, koudwaterverf, zeem leder en sponzen. Alle wag en zeeparti kelen. Bleekwaler, amoniak. zoutzuur, lodaline, wasbenzine. Voor bromfiets- berijders: benzine 55 ct. per liter. Clubstel 399.4 stoelen. 2 elubs, massief eiken en wollen stof bij Plate, t.o. stadhuis, Schiedam. Philips Kerstboomsnoeren, 16 lampjes, reeds v.a. 9.90 - 10.75 - 13.25 - 13.75 - 14.— - 16.50 - 16.75 - 19.— - 22.50 - 27.50. U kunt ook telef. be stellen bij De MolJansen, L. Kerkstraat 66. Tel. 68570, Wasmachin"s, vanaf 2.50 per week. o.a. Edy, Bico, A.E.G., Miele, enz. „Electric Cleaner Arro", vji. „Het Pro- toshuis" Nieuwstr, 43, hoek Korte Kerkstr., telef, 69703 67720. Fotografie Komt U even 'kijken naar onze schitterende sortering kerstversieringen. Kerstbal len reeds vanaf ƒ0,10. 1001 Bazar, Broersveld 45. Tel. 66015. Koop nu filmstroken. Wij hebben een grote sortering o.a. Sjors, Tom Mix, Tarzan, Roy Rogers. Donald Duck, K. v. Vuuren, Hoogstr. 106, Tel. 66720.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1