C D .-liquidatie had een staartje Hoe de voetbal rolt dit weekeinde Verlovingsringen H. TH. v. d. VLERK Kantonrechter vonnist inzake zeewaardigheid Zangkanaries wedijveren voor Ons Genoegen O.B.K. stelt Klaasivaalse jeugd ten voorbeeld Het Handbalprogramma Geen eigen melkslijters-bedrijf Maar de klant niet de dupe Kerstbijeenkomst in de Julianakerk Handhaaft Marlinit z'n record? Klant geen nadeel Afdeling KNVB Sleepbootkapitein veroordeeld Meester in koor- en solozang „Tosca'Voor K.K. Publiek was hevig gecharmeerd vanaf 34per stel Schaak bij ESS Herkeuring maten Burgerlijke Stand Wie heeft iets verloren? SCHIEDAM VOOR NYLONS (d.e.forehead DEM EK OM 11aar dat tv iel tl raait V. - v JONGSTE BEDIENDE (tnn!) MNK. BEDIENDE (mni. of vrl.) KOER IER STE RS Vrijdag 16 December 1955 liet besluit van de directie van de Vlaardlngse Melkcentraïe om in vrif- vnmge liquidatie te graan heeft grote beroering veroorzaakt onder de melk- a!^9* ,"5 00 j,n Schiedam te bemerken was. daar een dertig-tal Schle- Joren in sChUid wordt gebracht iTüe8 feSr 'vSTvMC1 ÏJiK:tVJoraI de Vervolgens zong' de ^emeenle staa^a- aai oe „goodwill van de V-J1C. was omgekocht door een vyftal grote rje onkele liederen Na bppinHiöine- jusIk-omlcmemmEcn. licteeen inhield flat de afnemers dan maar bU <tae °an de limi weK'er noenï-ihSI leveranciers terecht mnesten, is in slechte aarde ïevallcn. ISO van de 200 ge u]s?e?d ma^Xuaék™n Sn»van a rde slijter» m Vlaarjmren, Schiedam en Maassluis rU„ daarom Wocnsdae- RITS Hes HS)s avond in de Harmonie m Vlaardlng™ bl)een gekomen om deze kwestie te i bespreken, die zeer urgent is geworden omdat de VJM.C. definitief Maandag de deuren sluit. De Julianakerk was gisteravond vol toen de Kerstbijeenkomst van de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie „Schiedam voor Chris tus" begon. Het muziekcorps van het Leger des Heils onder leiding van de heer A. van Gulik, verleende medewerking, evenals de zangbri gade o.l.v. de heer O. Krommen hoek. Om acht uur begon de eigen lijke samenkomst. Ds H, S. J. Kalf, Hervormd predikant te Bennebroek, hield een toespraak onder het mot to: „Vertel dat onder de Kerstboom" waarin hij gewaagde van het heil cn de vrede, die aan een wereld, ver loren in schuld, wordt gebracht. Tegen de door de V.3I.C. bewan delde weg naar een liquidatie is door de slijters ernstig geprotesteerd, om dat er een overeenkomst zou bestaan mei dc V.M.C.. dat dit bedrijf nooit zou worden vervreemd zonder voor kennis van de slijters. En aan deze overeenkomst zou de V.M.C. zich nu niet gehouden hebben. Er werden voornamelijk twee Vraagstukken behandeld op de ver gadering, ui. of de groep zich col lectief zou aansluiten bij een ander bedrijf, hetzij bij een van de samen het Orvem-bestuur ef echter alleen om te doen om te onderzoeken of de belangen van demelkslijters niet ge schaad werden door de gang van zaken. Toen dit niet het geval bleek te zijn. trok de Orvem zich terug en öe belanghebbenden, de Schiedamse slijters die hun melk betrokken van de V.M.C. bleven onder leiding van de heer E. de Ronde verder beraad slagen. De heer De Ronde adviseer de om en-bloc toe te treden tot de N.V- ..De Combinatie", waartoe de werkende grote vijf ondernemingen. 1 aanwezigen mst enkele uitzonderin- hetzij bij een ander bedrijf. Hier-?e?'is® .wa.ren- Maai' een over kon geen overeenstemming Worden bereikt. Ook de andere kwestie, de stich ting van. een eigen slijtersbedrijf is uitvoerig besproken, maar ook hier over werd geen overeenstemming bereikt. Dit oude-plan is nu defini tief van de baan. Over dit laatste plan kan gemeld worden dat reeds sedert 2% jaar een commissie hiermee werkzaam is, be staande uit-de heren J. Breugem uit Schiedam, F. de Graaf uit Vlaai-din gen en T. v. d. Caay uit Maassluis. De melkslijters zijn nb van mening dat door concentratie van de kleine zelfstandige melkhandelaren het mo gelijk is een economisch verant woord bedrijf te stichten, waarvan in ieder geval het publiek profjjt zou kunnen trekken. Samenwerking is gezocht met „De Landbouw" in Schiedam, die zich m verbinding stelde met twee Goudse ondernemin gen. Dit contact had tot strekking de stichting van een eigen slijtersbedrijf voor Schiedam, VI aard in gen en Maassluis op de basis van 50% aan delen voor de fabrieken en 50% voor de slijters. Dit idee is nu Woensdag naar vo ren gebracht, maar de vergadering durfde er niet aan: een derde was voor, een derde tegen en de rest ieder blijft vrij zelf z'n melkleveran- cier uit te zoeken. Heeft de liquidatie van de V.M.C. nog enige invloed op de levering van melk aan de consumenten.? In genen De Schiedamse markt zal volgende Vrijdag, de laatste markt voor Kerst mis, een bijzonder karakter krijgen. De marktkooplieden zijn nl. van plan er een zg, „bout-markt" van te ma ken. Vele voetballers zullen zich af vragen. of. gezien het weer van de laatste dagen, ook nu weer niet ter reinafkeuringen of aflassmgen. een deel van de voetbalsport zullen lam leggen. Wat de KNVB betreft is dit tot nu toe nog al meegevallen, doch de afdeling Rotterdam heeft na 20 November stil gelegen. Het zou nu langzamerhand wel weer eens tijd voor de voetballers in deze afdeling worde», dat zij hun sportplunjc kun nen aantrekken. Tn de 3e klasse was vorige week Excelsior '20 vrij en krijgt nu a.s. Zondag bezoek van Westerkwartier, in de laatste wedstrijd tegen Voor burg heeft Excelsior niet onver dienstelijk gespeeld, zodat verwacht mag worden, aat het tegen Wester- stemde blanco. Hierop stelde de «//erende toewijding voor him uit- werkcommissie haar mandaat ter be- I vogeltjes niet onder voor sohikkmg. Daar ook de meerderheid ^-/heüers van welke dierenspon van tie aanwezigen geen beslissing ^an ook Met kennersoor volgen ze wilde nemen over een collectieve i d.e aarde toeren" die hun vogels aansluiting, .zal iedere slijter, die "et "Olrolien, "e egale rol, melk afnam van de V.M.C. zelfstan- i holler, knor ren. schokkels. water- dig moeten beslissen van wie hij zijn r.° en kloeken om straks voor i »iii-- J i de keurmeesterdte van deze zaken alles afweet geen gek figuur te Srllipi-lnm kpslktslaa'1, Zelfs tle far™oniërende koor- vjunrcuttiu ut-suoi j -Q)1g van vier kanaries is by zoveel deskundigheid geen probleem. In een strafzitting van het Kantongerecht te Schiedam zijn twee schrifte- lyke strafvonnissen gewezen in een bijzondere zaak, betreffende de over- dele werd ons verzekerd. De klanten j treding van de Schepenwet en daarmee verband houdende wetten, die in de zullen ook Maandag, na de sluiting j geschiedenis van het Schiedamse Kantongerecht niet eerder is voorgekomen van de V.M.C. prompt bediend wor- en die overeenkomst vertoont met een dergelijke zaak uit 1915 voor het den als gewoonlijk. De huisvrouw Kantongerecht te Rotterdam. De alles beheersende vraag in deze unieke krijgt wei andere melk, maar dat zal aangelegenheid of de betrekkelijk kleine sleepboot „Pinguïn" van een zij niet kunnen merken. En dat is Maassliüse rederij ai dan niet als een zeewaardig schip kon worden aange- voor de consument wel de hoofd- merkt werd na overleg met een deskundige door de kantonrechter ont- zaak. kennend beantwoord. Bedoelde sleepboot heeft oen bak gesleept van Limhamn (Zweden) naar Helsingborg. De kapitein, W. C. de W. uit Alphen a/d Rijn. stond te recht voor het feit, dat hij de reis had ondernomen, althans voortgezet, zonder dat voor het schip een certi ficaat van deugdelijkheid was afge geven, dat op het ogenblik van ver trek nog geldig was. De reder van de sleepboot, W. H. de R. uit Maas sluis, stond terecht ter zake van het feit, dat hij genoemde kapitein op het schip had toegelaten, zonder dat deze in het bezit was van het ver eiste diploma als stuurman voor de kustsleepvsart. Voorts moest De R. zich verantwoorden voor het laten verrichten yan diensten door twee personen, die van tevoren geen ar beidsovereenkomst met de reder wa ren aangegaan. f)E echte liefhebbers van zang- /canaries doen in hu» alles op- melk zal gaan betrekken. Alleen de Schiedamse slijters wil den nog wel over een collectieve aansluiting praten. Daarom is gister avond in Hotel Bijeresbergon een bijeenkomst gehouden. Deze was uit geschreven door de Orvem. de over koepeling van de -beide Schiedamse mêlksiijters-organisaties. Het was Het bestuur van de Katholieke Kring Schiedam heeft reeds eerder; - - aangekondigd dat op 19 April de j toepassing van genoemde lerminolo- Italiaanse Opera in het Passage- Ele g»1 ,eon gesloten boek voor Gisteravond hebben, tcy gepro beerd om in de benedenzaal van hotel "De Spil", waar de leden van de Kanariekicekersvereniging „Ons Genoegen' een onderlinge wedstrijd hielden, iets van deze toeren te on derscheiden. Dat bleek een hele toer.- We hebben een kanarie alleen ho ren zingen, en twee tegelijk en vier tegelijk en de keeltjes van bijna alle vogeltjes tegelijk zien trillen m sa menzang. toen het schot voor de zangkastcn weg ging en het volle licht naar binnen viel.... maar de Opera in het Passage theater een voorstelling zal geven. Nu wordt echter aangekondigd dat het de „Tosca" zal zijn, dat opge voerd wordt. Dat het Nederlands Kamerkoor, dat op 24 November niet is kunnen optreden wegens ziekte van de diri gent Alfred de Nobel, zal nu op Dinsdag 27 December optreden in Musis Sacrum. Zij brengen hetzelfde programma. Verder wordt gemeld dat op twee de Kerstdag. 26 December een kin- dermiddag wordt gegeven, aanvang 2 uur. Een op kinderen afgestemd cabaret wordt gegeven, terwijl er bovendien een kleur wedstrijd aan verbonden wordt. Op 1 Januari is er de traditionele Nieuwsj aarssoiree met medewerking van de Ballroom Melodians, terwijl op 19 Januari eon filmavond ..Met filmband door Rub- berland" volgt. ons, hoewel we verschil in de stem metjes hoorden Dat het kweken van zangkanaries hocl iets anders is dan het kweken van ,.sier"-kana- nes en een zeer bijzondere aange legenheid is, hebben we maar al te goed begrepen. TN i, u, o en oe kunnen die klei- ne beestjes zingen, waarbij oe als een mooie diepe grondtoon wordt aangemerkt en variaties van hoog naar laag (een gebogen Holroller b.v.) als meesterstukjes worden be. schouw'd. Dat hebben we ons laten vertellen door de lieren D de Haan, C. J. Anchelon en 33. P. Hinten, re spectievelijk voorzitter, penning meester en lid van deze Eerste Schiedamse Kanariekwekers Vereni ging. die druk bezig waren om aan de hand van de lijsten van de keur meester de prijswinnaars aan te wij zen Het lointerconcert van gisteravond pa» ons Harmonie-orkest „Oefening Baart Kunst" in het Passage-theater had deze keer een zeer bijzonder ka rakter, omdat het (schijnbare ongerijmdheid) voor de pauze in het teken stond van het Jeugdorkest „A'a Lang Streven" tut KlattswaaU Dit illustere orkest, bekend van radioeurovisie en televisie, was door O.B.K. geënga geerd om het Schiedamse publiek te laten zien, waaraan dit plaatselijke harmonie-orkest denkt hij haar op ie richten jeugdorkest. Een voorbeeld om aan te spiegelen, bewees het publiek met ovationeel applaus. Dat de „oudjes" de jongeren desondanks nog wel iets kunnen, leren, bleek na de pauze toen de O-B.K.-leden het toneel bezetten. de bezielende geest was en is bij het Klaaswaalse jeugdorkest, moet het ook in Schiedam lukken, dat be wees deze avond met het optreden van zijn pupillen overduidelijk. Het was een. lust voor oor ea oog de Klaaswaalse jongens en meisjes van 8 tot 16 jaar te zien musiceren in hun keurige costuums. Alles even correct en in goede samenwerking, waaraan de kinderlijke charme nog het nodige toevoegde. Eerst het fan fareorkest, dat .ongetwijfeld het verst gevorderd is op dc muzikale ladder, toen het accord eon-orkest, toen het Alpenorkest en tenslotte nog eens het fanfare-orkest. Het pu bliek was enthousiast en genoot vooral van de Alpenkapel, waarin de 11-jarige Ada Bussing zich met veel charme tot dc lieveling van het publiek jodelde. Na de pauze was het weer de heer Koster, die de dirigeerstok zwaaide. Voor vele Schiedammers moet dit optreden van het jeugdorkest weinig minder dan een openbaring zijn ge weest en stellig was het een uitste kende propaganda voor óók zo'n orkest in onze stad. Dat alleen al voor het oprichten van een dergelijk orkest op zo brede basis 'fanfare orkest, accordeon-orkest, tamboer en pyperkorps en zelfs een Alpen- ka pel> heel veel komt kijken, is duidelijk. Een hele dorpsgemeen schap staat pal achter dit jeugd orkest in Klaaswaal, medewerking is er allerwegen. De voorzitter van OBK. de heer K. F. v. d. Pelt, sprak in deze geest, maar meende toch dat wat in Klaaswaal mogelijk is hier toch zeex- zeker mogelijk moet zijn. Laten we beginnen met een harmonie-orkest en dan later verder uitbreiden. Het goede begin is er: de NLuziekjnstrumentenfabnek J..H_ H. van Krogten heeft toegezegd instnl- menton in bruikleen af te willen maar nu zaten de „oudjes" van OBK Al is het dan geen „sier"-kanarie, die de heer C. J. Anchelon op zijn hand houdt toch is het een mooi vogeltje En een meesterzanger is het se er zeker. De sfeer was .goed daar in de be nedenzaal van „De Spil" met de geopende zaaghokken, die de vogels m zang vervoering brachten over zo veel licht na de duisternis. Met vlugge tikkende b c weg ink j es. spron gen ze heen en weer op de stokjes in hun kleine kooitjes, om het dan maar op een zingen te zetten. Want het licht is bepalend voor de zang van de kanaries. Voordat de keurmeester komt. zitten ze van het licht afgesloten in de zangkas- tcn. Bij dc keuring worden de vo gels één voor één. of met twee (stel) of vier (stam) tegelijk in een apart hel verlicht kamertje ge bracht. waar ze hun gezang al spoe dig aanheffen Bij een stel of een stam heeft de keurmeester ook te letten op de harmonie in de samen zang. Dat keuren is een nauwgezet werkje, dat veel vakmanschap vraagt. Tegen, een uur of acht kwamen de kwekers hun vogels weer afhalen en was het gedaan met het gratis concert. De prijswinnaars zijn: Klasse (stammen vier vogels eigen kweek 1955): 1. C van Pelt 286 pnt; 2. D. de Haan 284 pnt en 3. M. Mak 267 pnt. Klasse II (stellen twee vogels eigen kweek 1955): 1. M. 3VIak 138 p.: 2. J. Eogert 136 p. en 3, A. Kooi 129 p. Klasse III (enkelingen een vogel eigen kweek 1955): i. M. Mak 72 p.; 2 J. Bogert en 3. H. F. Viet je 69 pt Klasse IV (een vogel overja rig): A. W. Vretje 60 p. Klasse V (open klasse): 1. W. P. Hinte 85 p. en 2. J. J van Heeren 75 p. Mees terzangers: kl. 1 D, de Haan 82 p.; 2. A. Kooi 75 p. (winnaar Parool- kivartier. dat op de onderste plaats staal, op eigen terrein zal kunnen winnen. In 4.F mag Schiedam eens uitrus ten. DRZ gaat op bezoek bij Nieu- wenhoorn, dat op de 3e plaats staat met 13 uit li, terwijl onze stad genoten met 10 uit 9 op de 7e plaats staan. In deze afdeling is het onderlinge verschil niet zo groot en gezien het feit. dat DRZ pas 9 wedstrijden heeft gespeeld, bestaat er een redelijke kans, dat de Schiedammers voor het seizoen geëindigd is, nog wel enkele plaatsen naar boven geschoven zul len zijn. In 4G blijft SVDPW het zorgen kindje. Dat behoeft toch niet, want het elftal is niet. zwak. Er blijken steeds fatale fouten in do verdedi ging te ontstaan, waardoor de te genpartij gelegenheid krijgt te doel punten. Naar wij vernemen zal de oorspronkelijke ctoelverdediger, die in militaire dienst is, wederom van de partij zijn. DH5 doet het in deze afdeling veel beter; met 14 punten uit 10 wedstrijden staat het op een goede 3e plaats. Deze vereniging speelt thuis tegen DEH, dat op de 8ste plaats staat, zodat er een redelijke kans is, dat beide winstpunten in Schiedam blijven. ZATERDAG KNVB GSS. dat met 15 punten uit 12 wedstrijden op een goede 3e plaats staat, is a.s. Zondag vrij. HBSS staat met 10 uit 9 op een na de onderste plaats. Dit zegt op zich zelf niet zo heel veel, aangezien de HBSS'crs enkele wedstrijden minder hebben gespeeld. HBSS gaat Zater dag op bezoek bij TSB, dat wel en kele plaatsen hoger staat, doch dat uit 2 meer gespeelde wedstrijden slechts een puntje meer heeft. In 4A zijn de onderlinge verhou- dingen ongeveer dezelfde. Hier heeft PPSC 8 uit 11 en staat op de 10e plaats. Hun concurrenten van a.s.1 Zondag, Die Haghe. staan weliswaar 3 plaatsen hoger, doch met slechts1 een puntje meer, doch met 2 meer gespeelde wedstrijden. Voor de Schiedammers zit in dc komende wedstrijd nog wel winstkans. AFDEDING ROTTERDAM De ogen zijn gericht op Martinit in IA. dat nog ongeslagen aan de kop staat. De Schiedammers krij gen a.s. Zondag «en lastige concur rent op bezoek, nl. Oud-Beijerland. Deze vereniging staat met 10 uit 9 op de vijfde plaats. Laten wij hopen dat de langdurige rust voor de man nen van het Volkspark geen nade- lige gevolgen heeft gehad. Ook Ur- i sus doet hel in deze afdeling goed en staat met 11 uit 9 op de 3e plaats. Het ontvangt Zondag Bloem- Advertentte IM.) Massief 14 karaats goud In excl. verpakking 't t Botterdamsedijk' 268 De kantonrechter veroordeelde ka- j hof, dat de hekkensluiter van de af- pitein de W, tot een geldboete van ƒ75,subsidiair 25 dagen hechtenis en de reder de R. voor het eerst genoemde feit tot een geldboete van 50,subsidiair 20 dagen hechtenis deling is met slechts een puntje uit 9 wedstrijden. Ursus behoort* deze wedstrijd te winnen! WF krijgt in 1B Crooswijk op be zoek. Onze stadgenoten hebben uit beide verdachten was mr D. D. van ton Feijenoord^dus een ov Waardhuizen uit Rotterdam. In deze zaak werd als deskundige gehoord de heer J. Visser, inspecteur voor de Scheepvaart, die aan de hand van de historie en dê systematiek der Schepenwet de zeewaardigheid ontkende. voor het tweede feit tot twee 9 wedstrijden 4 punten meer dan de geldboeten van elk subsidiair concurrenten van a.s. Zondag, Op 10 dagen hechtenis. De raadsman van papier zouden de mannen var, wïï- ton Feijenoord dus een overwinning moeten behalen. In IC staat SFC voor een niet ge makkelijke opgaaf tegen TOGE, dat met 5 punten meer op de 2e plaats staat. SFC zal in deze uitwedstrijd dus alle krachten moeten inspannen om niet te verliezen. Tussen Roga-en Demos, waarvan de eerste een plint meer heeft, zal het dus ook wel een harde strijd worden, waarvan* weinig te .zeggen valt. Wij hopen het beste voor De mos. In 2A gaat Singelkwartier op be zoek bij DPB, terwijl in 3C de Schie damse Boys bezoek krijgen van RJB. VERDER PROGRAMMA Verder staan nog voor Zondag de volgende wedstrijden vermeld, waar in Schiedamse elftallen betrokken Ledenvergadering van de AR-kiesvereniging De AR-kiesvereniging Nederland en Oranje heeft gisteravond in het Gereformeerde Jeugdhuis onder voorzitterschap van de heer J. Wa- genaar een goed bezochte ledenver gadering gehouden. De definitieve aanbevelingslijst van leden voot de Tweede Kamer is vastgesteld. Deze lijst zal naar het bureau van het centraal comité voor AR kiesvereni gingen worden gezonden. De heer D. G. de Voogd hield een toespraak, waarin hij wees op het karakter van de komende verkiezingen. De uitslagen voor de winterwed»- strijd van E.S.S, .Waren: Groep 1: Eering—v. d. Velde 1—0; v. EdenReïtsma '/i; Groen SrMeijer afgebr. Groep 2: Kleyheeg—Ahrens 1—0; Van. Grootveld—Hersbach 1—0; Mal kus—immerzeel 0—1; Van Etten— Brouwer Groen JrDonk horst 01. Groep 3: SmitZonneveld 10; SlagmolenKoster 1—0. Groep 4: VoogtVan Dalen afge broken; Van Leerdam—Parmet 1—0. Voor de percentagewedstrijd werd gespeeld: Harteveld—De Boer 0—1; Voorwinden—Koster 1—0; Kleinen- dorst—Marbus 0—1; Slagmolen— Penning 0—1. medaille) en 3, M Mak 72 p. Voor zeven vogels in kl I II en III met het hoogste aantal punten.' (winnaar Zilveren Kooi). De prijsuitreiking heeft plaats op Woensdag 28 December, eveneens m „D® Spil." staan eti reecls hebben zich 30 jon gen? en meisjes opgegeven voor het jeugdorkest. Eu zal echter toch geld moeten komen, voor het aanschaffen van nieuwe instrumenten. Zo sprak de heer Van Poll, die het Jeugd orkest zag als een bron van jong leven, waaruit :ie; grote orkest met 7?jn vol« oudero leden in d* toe komst zou kunnen putten. voor hem met hun instrumenten. En die brachten een knap stukje mu ziek ten gehore, zoals we dat van ouds van hen gewend zijn. Daarvan konden de Klaaswaalse jongeren on getwijfeld nog wel iets leren, on danks het gesignaleerde gebrek aan jong bloed. Ook OBK kreeg van het publiek een hartelijk applaus. Onder i de aanwezigen bevonden zich onder meer: wethouder Th. J. L. v. d. Bcr; Onder leiding van de dirigent van ereleden on enkele hoof donder wij- DWS heeft enkele wijzigingen in Voor de districtscompetitie speelt het le damesteam van DWS Zondag a.s. op het terrein aan de Oudedijk tegen Animo uit Den Haag. De Haagse dames hebben pas 5 wed strijden gespeeld en hebben daaruit 8 punten weten te behalen; onze stadgenoten staan met 6 punten uit 7 wedstrijden iets ongustiger. Kun nen zij Zondag de punten in Schie dam houden, dan zou dit een mooie prestatie zijn, maar voorspellen dur ven wij dal niet. Hot le dameselftal van Wilton- Fijcnoord moet Zondag naar Laag Zestienhoven om in de noodcompe- titic voor distnetselftallen de strijd aan te binden tegen Actief. Deze Rotterdamse ploeg speelde enkele weken geleden gelijk tegen de da mes van DWS. Als de rood-witlen volledig kunnen uitkomen, dan heb ben zij een klein kansje. Dc herenelf tallen van DWS en Wilton-Fijeuoord spelen in de nood- coni petitie ook beide een thuis wedstrijd: DWS tegen de Schutters Wilton-Fijenoord tegen Actief. OBK, de heer"~Dirk Koster, dte ook zers. ij-myo "etui uuivcie wijzigingen jij weti; auspirant-mexsjes I zijn ploeg aangebracht om jongere I Snelwiek en DWS—ADO. krachten te proberen, doch de oude kern met J. ten Bosch als midvoor zal het de verdediging van de Rot terdammers danig lastig kunnen ma ken. Wilton moet kunnen winnen van Actief; deze ploeg heeft de gehele competitie steeds met een andere ploeg gespeeld. Maar enkele „oud jes" staan er nog in opgesteld- De Schiedammers zullen het hoofdza kelijk van techniek en tactiek moe ien hebben, daar de Rotterdammers het voordeel van enthousiasme be zitten. Het 2e herenelftal van DWS zal wel aan het kortste eind trekken tegen de reserves van Dynamo uit Rotterdam. Het 2e van Wilton zal er wel net zo voor komen te staan tegen de reserves van Actief. De overige wedstrijden zijn: he ren DWS 3—-Vires et Celeritas 2, dames; Wilton-Fijenoord 2Snel wiek 2; dames-junioren 1 en 2 Schutters—DWS; heren-junioren Roda—DWS en WiltonDe Meeu wen: ad spirant-meisjes Wilton— zijn: Feijen, 5—HDVS 5, SVV 5—VFC 5, CKC 3—Exc. '20 4, SVDPW 2—Bel vedere'2, Schiedam 2Steeds Volh, 2, DHS 4—RK WIK 2. Het Noorden 2—SFC 2. Martinit 2—Oud-Beijerl. 2. DJS 3Ursus 2, WF 2Hurricanes 2. CW 6—SW 6, VFC 4—HDVS 6. SVV 7Fortuna 5, Schiedam 3 DDC 3, Germinal 2—DRZ 3, SVDPW 3—EDS 4, Tediro 3—SFC 3, Demos 2 RVVB 2. AVS 2—WF 3, CW 7— SVV 9, DCL 5Excels. '20 5, Croos wijk 2Schiedam 4, Eureka 3Ur sus 3, Singelkw. 2Afrik. Boys 2. Sch. Boys 2"Vierpolders 2, Leoni- das 5Excels. '20 6, Zuiderster 4— DHS 1. SVDPW 4—RK WIK 4. Mar tinit 3GLZ 3, Demos 3Hurricanes 4, TQ.GB 5—Martinit 4. ZATERDAGMIDDAG ROTTERDAM 2A: Vlaardingen—GSS; Res. 2A: TSB 3GTB 2, PPSC 3—HBSS 3; Res. 2B: HBSS 4—TOGR 4; Res. 3H: SSS 3—Zinkwegse Boys 2. GEMEENTE SCHIEDAM [OFFICIEEL NIEUWS"! Ter kennis van belanghebbenden wordt gebracht dat het IJkkantoor te Rotterdam ('s-Graven dij kwal 66) na 1 Januari 1956 voor de boven genoemde herkeuring zal zijn open gesteld: elke Dinsdag en Vrijdag van 3—12 en van 13%—16% uur. GEHUWD: P. Vijfwinkel 26 j. en C. W.'Meijer 23 j.; G. M. v. d., Heij den 37 j. en M. M. L. Naring 27 j.; J. A, J. Nieuwenhout 36 j. en J. Q. E. Vissers 35 j.; H. W. Linkels 21 j. en P. Grüber 20 j.; J. J. B, van der Does 31 j. en M. A. Snep 21 j.; F. X. Nelissen 32 j. eri J, J. Elshof 31 j.; J. L Simons 19» j. en Th. J. Hendriks 20 j.; A. Th. van Es 26 j en M. H. L. Thijssen 27 j.; C. Dalmeijer 26 j. en W. A. M Deij. 25 j.; Th. G, F. C. Born en S. van Osta 22 j. GEBOREN: Martinus C., z. van J. G. v. d. Lubben cn G. de Regt; Jan na. d. van P. Bult en A. Koedoot; Adrian us K.. z. van Th. F. J. Hcr- scheid cn C. J. de Jongb: Petrus H., z. van J. C. Greten en H. J. Krei- scher; Agnita J„ d.. van H. Smit en H. van Kampen. OVERLEDEN: H. van Moorselaar, 67 j.; W. Wittckoek, 57 j. ONDERTROUWD: 15 Dec. '55: P. M. v. d. Berg 31 j. en H. Th. L. Koning 31 j.: F. Bovenberg *26 j. en J. van Hoogdalem 22 j.; J. Diesch 69 j. en M. M. Heertjes 67 j.; W. P. Gerarus 22 j. cn E. v. d. Bosch, 23 J M. C. de Jong 24 j. ca P. Timer "3 J. Looij 25 j. en C. A. Schnet- ler 30 j.; C. Muller 26 j. en J. K. van Eek 24 j.; J. G. Rietveld 22 j. en A. M. Faatz 28 j.; H. Voets 25 j. en J. Bar voets 24 j. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9—12.30 uur en 2—5 uur: 1 paar glacé heren- handschoenen, ballpoint, bedrag aan geld. Te bevragen bij de vinders: Rode da> mesparapluie, Petit Parts. C. Verboon- straat 4; porterpOhnaie mét inhoud. Van Pijke, Thomas Kempisstraat 32b; por- temonnaie met inhoud. Bronsgeest, Ho- gcnbacweg 55d; portemonnaie met in houd Wijnen, p/a A. F. v Ee, Weste wagenstraat 72, Rotterdam: schoolétui met inhoud H. Fiipse, Doelehofje 25; breitas. den Held, West Polderstraat 11, Kethel; schroevedraaier, C. v. Haften, Sehiedamseweg 189 Kethel; velgring van autowiel P. Berger, B-K.-laan 268a: steeksleutel, Vraudeunt Roeenlaan 10 Kethel: herdershond, Kuiters. Fulton- straat 17a; speelgoedgewcertje P. v, d. Vegt, Burg. v. Haarenlaan 289: rode autoped, v. d. Hoeven Prof. Keesom- straat 10a; blauwe autoped, Schilper- oord Talmalaan 11; rode autoped. H. Jansen, VJaardingerdljk 16»; vulpenset, v. Gelder, Prof, Bolklaan 5, Overschie. tel. 48448; bril. Groen Prof. Kees om- straat 8b; rozenkrans W, Etman Boer- havelaan. 38a; grijze want. J. Bonefaas, Gasstraat 9; zwart damesschoentje, v. Buren. Overschiesestraat 106b; grijze suède handschoen A. Donkersloot. Een- drechtstraat 62b; grijze wollen hand schoen, Lammefs Rhoonsestraat 3: groene shawl. Th. Paulus, Hagastraat 55; groene handschoen. F. Holtcrman. Noordvostsmgcl 21; badtas met inhoud. C. V. Meerwijk Nwe. Maasstraat 8a; grijze wollen handschoen J. Pannekoek Grof baan 39: zwart glacé dameshand schoen J. Rosman, Fidderkerksestraat 26; 1 paar rode wantjes, v. d. Hoeven. 1 Prof, Keesomstraat 10a; brum kinder wantje. A. Konings. Herenstraat 25/10; Apothekers nachtdienst; Apothéek fa. Gouka, Hoogstraat 29. Bellen by ongeval; G.G. en GD. TuinJaan 30, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag lbehalve Maan dag) van 9.30 tol 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.3o uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve" Maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „De Stille glans der Gouden Eeuw" Tot en met 15 Januari. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur, ook des Zondags. School O. Kerkhof 13: (tot en met 22 December) tentoonstelling „Het wonder van de melk", uit gaande van de Stichting Onder- wijstentoonstellingen. BIOSCOPEN Passage: 2, 7. 9.15 uur: „Simba". Monopoly 2, 7 en 9 uur: ..By the Light of the Silvery Moon". VO ORSTELLINGEN: Irene, 8 uur: Amusementsver. Triomca, toneel en film. parapluiehocd. C. Franken, Rembrandt- ]f*an 101b; rood-wtt-blauwe want. M. v. Dijkc v. Dljckstraat I9a; rode shawl, J. Eikenbroek. B.K.-Laan 202; l p. rooo- geel-blauwe handschoenen. H. Smits, Dijckstraat 28a; groen kinderwantje F. Walbeek Da Costastraat IS; zwarte balletschoen. J. v. d. Hoeven, Lorentz- laan 53d; geel-bruine wollen want E. Izecns. v. d. Elststraat 13; blauwe gym schoen, v. Wely Kersenlaan 3 Kethel: glacé dameshandschoen zwart, v. d. Heijden Dr. Wibautplein M; 'gebreid slobbroekje. J. Zonneveld, Sehiedamse weg 204 Kethel; zilveren broche J. Adriaansen, Singel 97; verzilverde arm band v. Os, Nwe Mathenesserstraat 90: bedelkettinkje L. Spruyt. Rubenslaan 18; kinderarmband, Bouters. Blokma. kerdvarsstrnat 18 Rotterdam; doublé kind er armbandje, Vermast, Gr. F1 ons- straat U: 1 paar oorbellen. H. Konings, Heeremtrsat 25/11; bedrag aan geld, Reintkelder. Singel 16; parelketting, Joore Oude Maasslraat 8b; bedrag aan geld. Mevr. Wassink, B.K.-Laan 176a; kettinkje E. Houthuijsen, Swammer- damsinseï 42, bedrag aan geld R. Jong- blord. Marfastraat 39b; zilveren broche Rosman, Riddcrkerksestra.it 26. Zie pa6 ROTTERD.DIJK 439 HOOGSTRAAT 10 VOOR KERSTBOOM-VERLICHTING HEBBEN WIJ BE GROOTSTE KEUS Kachelpijpen Pracht compl. doos, 16 lampjes 6.50 Splendor, 16 lampjes 9,00-14,00 Splendor, 16 kaarslampjes 16.75 Philips, 16 lampjes 9.00-19,00 14 volt gekl. lampjes 0,220,250,400.60 Electr. kachels 11.75-13.50-24.50 Electr. strijkijzers 8,90-11.75-14.60 Naaimachinelampjes 4,25 Rolschaatsen 14.95-16.75-20.75 Autopeds 25,50-28,50-31,50 Kinderfietsjes 17,50-23.50-75,00 Regenbroeken 7.95-10,90-14.00 Handwarmers 3.00—3,90—5.80 Buitenbanden 3,75—5,45—6.50 Binnenbanden 1.35—1,65—2,35 P. i af 1.9 Ellebogen vanaf 0,65 Boormachines 5,20-13.00-15,50 Booromslagen 4.35-6.39-10,17 Hamers 1,401,752,10 Nuptangen 1,29—1.60—1.80 i bromfietssleutels 2.90—3,90 Bankschroeven 2.91—5,46—7,17 5-dehge zaag 2,80 Waswruigers 42.00-66.65-71,65 Wafiteücn 5.52—6,96—7.79 Wasketels 7.47—8,13—9,32 Wnngerbok 13.95 Brons gordijnrail, p.m. 1.00 Plastic gordijn veer p.m. 0,40 Vowa snel wasmachine 199.00 Edy sncldroger 189,50 Bedkrutken 3,15 Hangsloten 0,350,60—0,75 Te veel om op te noemen - Kom eens kijken HOOGSTRAAT 67-69 - TELEFOON 68436 Op distillateurskantoor worden 'gevraagd Leeftijd ca. 15 jaar Leeftijd 18-20 jaar Br. met uitv. inl. onder no. S 439 bur. v. d. blad. Te koop oongeb. Kerst- cn Nieuwjaarskaarten en boekjes. Een bijzonder mooie sortering ook in En gelse, Franse en Duitse tekst bij Kantoorboekhandel Mo dern, Boerhaavelaan 124 Telefoon 68415. Kerstgeschenken! "Strijk ijzers, scheerapparaten, dompelaars, kerstverlichting enz. bij „Electric Cleaner Arro", v.h. „Het Protoshuis", Nieuwstraat 43, hoek Korte Kerkstraat. Tel. 69703^-67720 Te huur gevraagd Dame alleen zoekt door om Kerst- en Nieuwjaarskaar ten, 8 voor 10 cent. 1001 Ba zar, Broersveld 43. Tel. 66015. standigheden een ongemeu bilecrtle kamer met kook- en stookgelegenheid of keuken gebruik, van "t laatst De Dressoirs, eiken, 138.—, met luifel. Zie 4e verd. On ze keus ook in gotisch. Plate t.o. Stadhuis, Schiedam. cember tot 't laatst Januari. Br onder no S-438 bur. dez. Verloren Elastieken kousen. Keuze Lilt 8 vooraanstaande mer ken, van de zware steun- kous tot de fijnste naadloze dubbelreks. Speciaal ny- ions, ijzersterk. maken iiet dragen van Uw elast kousen, volkomen onzmht baar Deskundige vrl hulp aanwezig Korting voor fondsleden Ook voor Drenk aanrien - Van der Sman's □rogisterijen Hoogs tr 115 en Gr oenelaan 30. Verloren Woensdagavond gaande van Pr. Fr. Hendrik straat naar Goeresestraat, rode plastic kralenketting. Te bez, v. d. Berg. Pr. Fr. Hendrikstr. 26 a, Permanent Wave Dames Bij ons stevige houd- iare permanent f 4.met ndolo-top'.Mlen Geen kroes Vlaison „Sijkina", Broers veld ÖD, fel. 66938.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1