Landarbeider geen van nieuw loonbeleid Op de grote hoop? G2SZS ES Hond ivcis voor geen 1500 dollar te koop Kopenhagen kreeg wonderklok die 25.753 jaar blijft lopen Minister: „In Landbouw geen laagconjunctuur "StïSfs «-s OUDGEDIENDE EXIT Roerende liefdeblijken van West voor koninklijk paar Soekarno weigert ontslag- Soerjadarma te aanvaarden yrijdag 16 December 195S KAMER EN REGERING EENSGEZIND: Sowjet-leiders in Afghanistan Fransen binnenkort toch naar Moskou Oude Londense klokken gaan weer luiden Eet gerust eens anders dan „gewoon" Andrews IN NIEUWE DRUK VAN SOWJ ET-HANDBOEK: STALIN NIET LANGER GENIAAL Kierkegaard en Russell nu in een milder daglicht gesteld Oorlogsschepen over 2 jaar voortgedreven door atoomkracht? KALODERMA GELEE BB Parijse taxi-chauffeurs gaan staken wegens roofovervallen Plan toneelschool in Arnhem Ziekenfondsen openen drie optiekzaken Poujadisten bekogelen Franse ex-minister 1 Verplich te verzekering had over '54 tekort van ruim 16 millioen Vervolg va» pas- 1 Kabinet confereert lang over incident op Tjililitan Kamer aanvaardt ontslag van mr Bonnerman 4r; Levensdoel van arme Deen verwezenlijkt Opnieuw staking op Parijse vliegvelden Deei van Overijssel hvee uur zonder electriciteit Beter geslaagd RADIO EN T.V. 3 De vroegere S.S.-oorlogscor- respondent, Karl Gustav Ler- che wordt hier door een be waker geboeid binnengeleid m het gerechtsgebouw te München, waar hij terecht- staat voor moord op de Brit- sc leger-arts, kapt Brian 1 Brownscombe in het voorma' lige Duitse krijgsgevangenen- kamp bij Arnhem in 1344, l volgens de aanklacht doodde Lerche kapt. Brownscombe in een pande verblijven voor j S.S.-ers bij het kamp door - een scHqé tn de rug. Lerche i ontkent dit niet maar be- weert gehandeld te hebben op bewei van een „onbekend" officierI i rVan ome parlementaire redacteur) DEN HAAG. De landarbeiders mogen niet het slachtoffer worden Tan de vryere loonpolitiek, gelijk zij dat vóór de oorlog waren. Deze mening delen vrijwel alle Tweede Kamerfracties; zij kwam Donderdag dan ook duidelijk naar voren in het debat over de begroting van Landbouw, Vis serij en voedselvoorziening. Dr A. Vondeling (P.v.d.A.) diende een motie jn, waarin hjj aandrong op onverminderde hand ha ring van de toezeggin gen, die de regering de agrarische bedrijven deed over de prijsvorming, mede ook in het belang van de landarbeiders. Minister ManshoVt nam de ongerustheid der Kamerleden weg door te verklaren, dat de inhoud van tie motie geheel overeenstemde met zijn eigen inzichten, hij zou dos geen enkei bezwaar maken tegen aanvaarden ervan. C J II J KABOEL. - De Russische premier W*. Bnelganin en partijsecretaris Chroesj- 1 tsjew zjjn Donderdag voor een. be- 1 zoek van drie tot vjjf dagen in Afghanistan aangekomen. De Sowjetleiders zeiden bij aan- I komst; „Wij weten, dat Afghanistan steeds een politiek van neutraliteit volgt en ook een politiek van vrede". Vondeling hem er echter op. dat hl) °ndT de toehoorders, bevonden harmonisatie de Nederlandse lonen zich ook Afghanen met grote borden, juist verhoogd zullen moeten wor- waarln steun geviaagd werd voor ae den en dat hij daartegen geen enkel ™r2'?= van een nieuwe staat van bezwaar had i de Pathanenstam, wier gebied thans De minister kwam op tegen de te £ot het aangrenzende Pakistan be som bere kijk op de gang van zaken "0°rt- in de landbouw. Hij gaf wel toe, dat de productiekosten zijn gestegen en dat er minder winst, ja, in sommige ondernemingen zelfs verlies wordt behaald, met als gevolg, dat bijv. dc garantie-prijzen van suiker en melk zijn gaan „werken". Maar van een agrarische laagconjuctuur wilde hij toch nog niet spreken. k1 PARIJS. Premier Edgar Faure beeft Donderdag verklaard, dat het bezoek van Franse regeringsleiders aan Moskou nu binnenkort zal plaatsvinden. Het bezoek was uitgesteld, toen de Franse delegatie uit de Algemene Vergadering der Ver. Naties werd teruggetrokken. Nu Frankrijk in de Vergadering is teruggekeerd, kan ook het bezoek doorgaan. Ook de rechtse groeperingen toonden aanvankelijk hun ongerust heid. Hun voorman de KVP-leider Romme had verklaard, dat ten be hoeve van de landarbeiders desnoods een zekere prijsstijging van de land bouwproducten moest worden aan vaard. Het landbouwschap nam zelfs éénstem mig stelling tegen prijsvor ming van land- bouwproducten. die het streven naar een socia le gelijkstelling van de landar beiders met vergelijkbare arbeiders ten plattelande zou verhinderen. In een voor treffelijke rede trok dr Vonde ling hieruit de conclusie, dat er voor de Kamer aanleiding bestond om zich hierover uit te spreken. Daarom diende hij zijn motie in. Ogenschijnlijk zat er in deze mo- tie een strekking, welke niet welge-vorm. Min Mansholt: geen bezwaar tegen motie- ondeiine vallig was aan de vrijere loonpoli tiek, Althans zo legden de A.R. Bie- wenga en de KVF-er Engelbertink haar blijkbaar uit. De Antirevolutionnaire woord voerder opperde zelfs de mogelijk heid, dat de socialist de zo noodza kelijke ..harmonisatie" der arbeids voorwaarden in Benelux-verband wilde belemmeren. Ad rem wees dr LONDEN De oude klokken van St Clement Danes, die in de brand van 1041 zijn gescheurd, zullen wor den gesmolten en opnieuw gegoten. Volgende zomer zullen dc Londena- ren hun iiertrouwde klanken weer kunnen horen. Er zal een electrisch carillon wor den aangebracht, dat drie liedjes zal spelen. De restauratiewerkzaamhe den aan de toren zijn reeds begonnen en de gehele kerk zal worden ge restaureerd in de oorspronkelijke Advertentie l.M.) zwaarder, pikanter, wat te veel van spijs en drank zelf? van ongeregeld eten raakt uw spijsver tering al in de war. De gevolgen blijven niet uit. U ontwaakt katterig, met zo'n kleffe smaak, verstopt en opgeblazen. U hebt te veel gevergd van maag en ingewanden. Nu moet u ze dus een handje helpen. Gun u geregeld voor _u naar bed gaat of 's ochtends direct bij het opstaan een heerlijk bruisend glas Andrews Gezondheidszout. Twee lepeltjes op een glas water, dat smaakt en tintelt, verfrist de tong, brengt de maag tot rust en zuivert de inge wanden van onverteerde voedsel- resten. Zo'n sprankelend glas An drews spoelt uw ochtendhumeur weg. Het geeft u dat opgeluchte, frisse en vrije gevoel dat van binnen alles weer in orde is. Fijn om zo uw dag taak te beginnen F. 1.65 per bus, dubbele maat f. 2.70. „-j. (Van een medewerker) Onlangs is te Moskou in een oplage van een half millioen exemplaren de vierde druk verschenen van het „Beknopt filosofisch Woordenboek", een uitgave waarin dc officiële opvattingen van de communistische partij over geestelijke stromingen, filosofie en partijgeschiedenis werden weergegeven. Hel verkondigt in categorische bewoordingen dc gangbare dogma's en is daardoor een onmisbaar handboek voor de party leden. Bij een vergelijking met de derde druk. die nog het bewind van Stalin verschee», vallen enkele merkwaardige verandei^.gen op. aangeduid als „reactionair Engels filosoof' en „militant ideoloog van het Anglo-Amerikaanse imperialis me" is nu een „bekend Engels filo soof". Uiteraard wordt de „kliek van Tito" niet meer als zodanig vermeld. Voor het eerst is een artikel opge nomen over het katholicisme; het wordt gekwalificeerd als „vijand van ken over de overwinningen van het Rode Leger. Trouwens, in het alge meen wordt in de nieuwe uitgave afstand genomen van de Stalïncujtus. ..De rol van de persoonlykheid", zo heet het. „hoe voortreffelijk deze ook mag zijn, is niet de voornaamste kracht in de geschiedenisde com munistische partij staat aan 't hoofd van het Sowjetvolk". Maar niet alleen Statins rol onder ging een revisie; er zijn ook andere interessante veranderingen." Zo werd Kierkegaard van „Deens duisterling" tot „Deens filosoof" en Bertrand Rus. sell, die in de vorige editie werd In de eerste plaats is het beold van Stalin, zoals dat jarenlang werd ge doceerd. grondig gewijzigd. Zijn sa menwerking mot Lenin. zijn rei bij de Octoberrevolutie en in de burger oorlog zijn tot moer normale propor ties teruggebracht. Van „geniaal thco. reticus en leider van hel wereld- proletariaat" is hij geworden tot „trouw leerling en medestrijder van Lenin"; zijn werken worden niet meer „geniaal" genoemd, en ook de „Prawda", het partijblad, is thans niet meer op zijn initiatief, doch op dat der Petersburgse arbeiders opge richt. Lenin alleen leidde de October revolutie, en niet „samen met Stalin", zoals in de vorige druk van het woordenboek werd gezegd. Verder heeft Stalin niet het „socialistisch realisme", de nieuwe richting in de kunst, geformuleerd, en evenmin blijkt hij de schepper te zijn van de grondwet van 1936. De officiële lezing anno 1955 luidt dat „het project voor vm«e.dS aanduiding „onder leiding! SSkenf'Ut logsschepen door atoomkracht aan gedreven zullen worden. Thomas, die een rondreis maakt langs de Amerikaanse marinebases in het Verre Oosten, heeft onlangs een tocht van een week onderzee ge maakt met de Nautilus, gedurende welke tocht de onderzeeër de 25.000ste mijl gepasseerd is zonder atoomhrandstof in te nemen. van „Stali n" vervangen door „onder leiding van de communistische par tij". Dit is onder andere het geval met dc passages waar wordt gespro- Advertentie t M maakt handen zacht ah jiuwtel PARIJS. Twee Parijse vakbon den van taxichauffeurs hebben een staking op Zaterdag a.s. gelast uit <7-- v protest tegen overvallen van passa ten /.ij acht die een consekwentie giers op chauffeurs, van ae cultuurspreiding cn boven- j Volgens leiders van het algemeen ai en noodzakelijk voor het vermij- vakverbond, dat onder communïsti- den van een tekort aan acteurs en sche invloed staat, zijn sedert de oor actrices, nu de taak van het toneel -11 in de provincie steeds omvangrijker wordt. Het zou in dc bedoeling lig gen een gedetailleerd plan aan het gemeente-bestuur voor te leggen. ARNHEM. De toneelgroep „Thea ter" wil hier een toneelschool stich- log tien chauffeurs vermoord. In to taal waren er 240 gevallen. Vakbondsleiders hebben geëist, dat de chauffeurs wapens zuilen mo gen dragen voor zelfverdediging. AMSTERDAM. Zaterdag zullen hier drie optiek-zaken worden ge opend van de N.V. Amsterdamse in- stnimentenhandel „Unie-optiek", op gericht door de twee in de hoofdstad werkzame onderling beheerde zie- ken fondsen. „Ziekenzorg" en .A.O.Z.', de wetenschap, socialisme en demo- j waarvan de „Unie-optiek" overigens cratie, een profeet van onwetend- j volkomen los staat. De openstelling heid". van deze drie zaken een novum Tot het verschijnen van de vijfde voor ons land is een gevolg van druk weet men in dc communïsti-1 het feit, dat de opticiens na ruim NEVERS. Volgelingen van. Pierre Foiijade, die een campagne voeren togen de belastingheffing, hebben dc gewezen minister van Binnenlandse Zaken. Francois Mit terrand bekogeld toen hij 'n verkie zingstoespraak hield. Mitterrand zette met bloedende neus zijn rede voort. Tevoren hadden Poujadisten Mit terrand belet een verkiezingsrede te houden in Domes. Na een openbare vergadering te Vouvray zijn 80 Poujadisten slaags geraakt met ikele socialistische verkiezingscam" ,aten. Aan beide kanten werd iemand gewond. Lucht reizigers, dl* i'iafc poor hef opstijgen bange voorgevoelens krijgenkunnen op Ifèkiphol nog evert gauw een levensverzekering sluiten dankzy een automaat, die een Amsterdams makelaarskantoor daar heeft neergezet. Door een kwartje in de gleuf te werpen kan men zo'n polis uit de automaat trekken. Hij is voorzien van carbon papier, zodat men. de gegeuens (naam, adres, piucht, premiebedrag e.d.) zowel op de polis als op de grote enveloppe zelf invult. De premie bedraagt f 6.voor een verzekering van 100.000 tijdens een enkele reis en tien gulden voor een retourtje. Maximaal mag men twee van die polissen, bij dodelijk ongeval samen dus recht gevende op j 200.000—, invullen. In de enveloppe moet men 6.of jo.insluiten en haar terugwerpen in een andere gleuf van de automaat. De originele polis kan men in een andere enveloppe zon der geld gooien in een bij de automaat staande brievenbus. Hij ivordt dan verzonden naar het op de enveloppe vermelde adres. De eerste, die zo'n verzekering-op-het-nippertje sloot was de heer U. F. M. Dellaert, de directeur van Schiphol. yvTM-Asm' to, 'iiiiisniHCi'saprii., "M4f3sl|i.;Hli'.,ï AMSTERDAM. - Voor een kwartje kan men toegang krijgen tot de tutfflt vreemde en ongeordende tentoonstelling die ooit in de hoofdstad is ge opend. In het paleis op de Dam z'ün vanaf Donderdag de talloze geschenke» te bezichtigen, die koningin Juliana en prins Bernhard tijdens hun bezoek aan de West in ontvangst hebben genomen. Ondanks alle zorg die aan de ex positie is besteed valt er geen regelmaat in te ontdekken. Dit was niet mogelijk en het is ook helemaal niet erg. Want deze tentoonstelling toont, zoals de minister van Overzeese Rijksdelen prof. dr W. J. A, Kernkamp het In zijn openingstoespraak uitdrukte, de liefde en aanhankelijkheid van veie mensen op de Nederlandse Antillen en in Suriname voor het koninklijk paar. Naast opstellen van schoolkinderen treft men er juwelen voor onze prin sessen. Creolen gaven beeldjes en gebruiksvoorwerpen van prachtig donker mahoniehout, Javanen schon ken batikdoeken en wajangpoppen en aan de ingang van de tentoonstelling staat een tot schouderhoogte reikend huis. compleet met houten wanden en dak van bladeren, aangeboden door het Surinaamse dorp Koffiekan. Of de voorwerpen kostbaar zijn of niet, zij getuigen alle van de liefde waarmee zij zijn gegeven en de zorg sche gelederen dus officiële waarheid is! (Advertentie l.M.) A' Vraag: Waarmee fotografeert U ïn de donkere dagen voor Kerstmis? wat de J een jaar onderhandelen niet bereid hleken om aan de ziekenfondsver zekerden een hogere korting te ge ven dan 20 procent per glas en mon- 'uur met een maximum van twee gulden, mits de prys voor elk glas en ieder montuur tenminste 10. bedroeg. Daarbij werd gesteld, dat de zie kenfondsen zich moesten verbinden om met niemand een contract aan te gaan op gunstiger voorwaarden dan met de organisatie van opticiens zou worden overeengekomen. De twee ziekenfondsen vonden deze voorwaarden niet aantrekkelijk noeg. Antwoord Natuurlijk met CH'atu? de nieuwe dubbel-gevoelige ROIFIIM AMSTERDAM De rekening van het vereveningsfonds, waarin de premie voor de verplichte zieken fondsverzekering wordt gestort, sluit over 1954- met een nadelig saldo van 16,3 millioen gulden. Dit deelt de Ziekenfondsraad mede. Bij gebrek aan gegevens zijn in deze rekening geschatte bedragen opgenomen van nabetalingen, we gens honoraria, aan huisartsen 11.3 millioen, aan apothekers 1,2 mil- lioen en aan tandartsen 0,5 millioen gulden. Voor de huisartsen is hier bij een geschat bedrag van 5.5 mil lioen over 1953 opgeteld. De totale inkomsten van het fonds bedroegen 1 over 1954 267,6 millioen gulden. die er aan is besteed. Een S3-jang lid van de Vereniging voor Huisvlijt op Suriname, Elonore Elizabeth Cicilia, haakte een prachtig kleedje van kleurige linten. Roeispanen zijn goed vertegenwoordigd. Een Indiaan heeft er in één met zijn schoonste letters geschreven; „Kapi Petrus geef aan Koningin een houten bewerkte roei spaan". Minister Kernkamp wees op het persoonlijke cachet dat deze expositie geeft. De overvloed van geschenken wijst volgens hem op een geweldige spontaneïteit van, de rijksgenoten over zee. De minister sprak de wens uit, dat deze tentoonstelling veel bezoek zal trekken. Dit zou het medeleven tonen van onze mensen hier met onze mensen overzee. en gevaarlijk gezicht heeft gegeven en bij taL van mensen van goeden wille de indruk heeft doen postvat ten, dat het de bron is van alle kwaad en verdient te worden uitge- roeid. Wjj stellen daar tegenover, dat het besef in een natie, iets te betekenen en iets bij te dragen tot een groot geheel, een der-grondslagen is van de Europese cultuur en moet blijven ook. De federale idee berust op een vrijwillige overdracht door een aan tal landen of landsdelen van bepaal de bevoegdbeden aan gemeenschap pelijke organen, zonder daarbij hun wezenstrekken en bun cultuur in het algemeen prijs te geven. ïn zo'n fede ratie leeft de idee van vreedzame mededinging op cultureel gebied en dit misschien, wel in sterkere mats dan thans, na de buitenlandse infil tratie op bepaalde terreinen zeer be denkelijke vormen heeft aangenomen. DRIEBERGEN. Een rustig wandelende mijnheer Smit met naast zich een raszuivere hond, die reeds op verschillende tentoonstellin gen was bekroond, werd in de Hoofdstraat aangesproken door de bestuurder van een super-de-luxe auto, een Amerikaan, die hem zonder veel omslag vijfhonderd dollar bood poor het edele dier. Maar hoewel de heer Smit te kennen gaf, dat hij de hond niet kwijt wilde, de Amerikaan bleef aandringen en hij verhoogde geleidelijk rijn bod tot 1500 dollar, „Nee", zei de heer Smit beslist, en hij zei nogmaals nee en /t\j voegde er ter. slotte aan toe, dat Ae 'hond voor geen geld f knop iros. Daarna groette hij beleefd en wan delde huiswaarts, zonder de 1500 dollar, maar met zijn trouwe vier voeter, de Duitse kampioensherder Caesar vom Hatts Alcor DJAKARTA President Soekar no heeft geweigerd het ontslag te aanvaarden van luchtmaarschalk Soerjadarma, dat deze had inge diend naar aanleiding van het door de vice-president getekende besluit tot rehabilitatie van vice-Iuchtmaar- schalk Soejono en diens promotie tot waarnemend chef-staf va» de J luchtmacht. Het incident op het vliegveld Tjililitan. waarbij de beëdiging van (Advertentie l.M j (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Pe Tweede Kamer heeft In meerderheid KVP en PvdA haar goedkeuring gehecht aan het ontslag van mr Bonnerman, secretaris-generaal van het departe ment van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. De aanleiding tot dit ontslag werd uit het debat over de begroting van minister Mansholt overigens met duidelijk. De bewindsman bleek de Kamer schriftelijk en mondeling vertrouwelijk te hebben ingelicht. Bovendien had de vaste Kamercom missie voor de Landbouw kennelijk een langdurig gesprek met mr Bon nerman gehad. KOPENHAGEN Koning Frede- T l 1 Tf EN beroemde oudgediende van in Den Haag wel het meest bekend. «c Royal Air Force, de Mos- i Soortgelijke succesvolle onderne- <juito. heeft gisteren a/schcid gena- mingen werden met deze toestellen men van de Srttse lucFitmacht. De pp de gevangenis van Amiens en laatste tioee-viotorige „Mossie",het hoofdkwartier van de Gestapo maakte gisteren zijn laatste vlucht, i jn Oslo uitgevoerd. De Mosquito Dit geheel houten De Huvilland- werd overigens voor allerlei doel- product verrichtte tijdens de oorlog einden gebruikt. Soms deed hij dienst belangrijke diensten. Voor Neder- j aïg jager, dan weer als jager-bom- land is de aanval met Mosquito's op mejiuterper en ook ais verkenninps- hei Centrale Bevolkingsregister in j vliegtuig voor het maken van op na liet voormalige museum Kleykamp i men boven vijandelijk gebied. rik pan Denemarken heeft Donder dag door een druk op een knop een klok aan het lopen gebracht, die de stoutste dromen van iedere klokken maker en het levensdoel van een arm Deens „astromecltanicus" ver wezenlijkt. Deze klok zal de 25.753 komende jaren of althans zolang het Ko- penbaagse stadhuis bestaat blij ven lopen. In het jaar 2255 zal het mechaniek even moeten worden bij- gesteld, want dan zal het naar schat- Kopenhagen, waar de klok is opge- «én. is' een bedrag van 401.250 "gul- ting een kwart seconde achter zyn. koning Frederik by de plechtige in werkingstelling de knop indrukte, zetten 445 tandwielen zich in bewe ging. Eén der wielen loopt in tien seconden eenmaal rond, een ander heeft daarvoor 25.000 jaar nodig. Slingers en gewichten zijn de eni ge stuwkracht. De stad Kopenhagen heeft zich verplicht, over de klok i te waken en haar in goede staat te houden. Sinds tien jaar geleden met het eigenlijke ineikaar zetten is begon- PARIJS. Het technisch grond personeel op de Parijse vliegvelden Orly en Le Bourget, dat zes dagen geleden het werk hervatte na een staking gezamenlijk met het grond personeel van andere vliegvelden Ir» Frankrijk, is Donderdag opnieuw in staking gegaan. Zij verklaarden, dat zij het werk hervat hadden, nadat de, regering beloofd had, dat een gedeelte van de werkzaamheden op Orly door het ministerie van Openbare Werken overgedragen zou worden aan de organisatie var» grondpersoneel, doch dat deze belofte niet was gehou den. achter zyn, stejö, zullen alleen maar op tien wfj- De klok zal de tijd in alle delen zej-p]aten behoeven te kijken om dit den uitgegeven. Het grootste deel van dit geld is verkregen door par- allès te zien. Voor Jens Olseri, de ticuliere schenkingen en zelfs Jens der wereld, zonsopgang en zvnson- tJllca dergang, de dagen, weken, maanden ree-ris overleden constructeur 'van Olsen heeft, ofschoon hij een en jaren van de Gregoriaanse en Ju- ^eze wonderklok, vertegenwoordigt liaanse tijdrekeningen, de bewegin- zij meer dan 35 jaar van stuijie en gen van de sterren, van de hemel- arfceid. pool en van de planeten die om de zon draaien, aangeven. Zij zal dingen Hij heeft zijn klok niet mogen zien Soejono werd belet, leidde tot grote politieke activiteit. Het kabinet kwam op de dag van de verkie zingen voor de constituante (Don derdag) van half zes 's avonds tot twee uur 's nacht bijeen en van daag zou de bespreking over deze zaak worden voortgezet. De vergadering van Donder dag werd tweemaal onderbro ken. Tijdens een van deze on derbrekingen hield Harahap als minister van Defensie een bespre king met de chef-staf van de In donesische landmacht, Nasoetion.De minister van Voorlichting verklaar de Donderdagnacht, dat geen mede delingen over hetgeen op de ver gadering van het kabinet bespro ken was zouden worden verstrekt. President Soekarno ontving Woens dag en Donderdag Soerjadarma en Donderdag Nasoetion en Harahap. Rolf Lie berm an u's concert voor or. kest en Jazzband heeft gisteravond ook voor de Nederlandseradio zqn Vuurdoop ondergaan. IVe kunnen ons voorstellen dat classici en jazz- fans, die reeds eerder de -uitt'ocriap van deze compositie'' mochten Ho ren toat sceptisch hebben afgestemd on dc AVRO, Dit. keer waren het T,te Skymasters er. het Radio Om- roep-orkest o.l.v. Maurtts j'. d. Berg die hun krachten mochóén wagen aan Liebermarm's experiment. Ook. na deze uitzending zijn we nog niet tierrtifcf van Liebermann's ideeert. Over het concerteren van beide or kesten echter wel. Onwillekeurig drong zich de vergelijking co ncertzaal-radio op en dan moet gezegd worden dat de laatste het glansrijk heeft getccmnen. Duidelijk werd het ver schil in mogelijkheden vooral in het scherzo vaar in de altist van The Skymasters opviel door zijn inge togen spel, en in die delen waarin df drummer de rhythme-overgan- gen door soli gestalte geeft. Mauriis u. d. Berg dirigeerde beide orkes ten, De eenheid won daardoor stel lig. De VARA brengt op oudejaars avond in haar radioprogramma over Hilversum II twee conferenciers leder met een bijzonder uitgebreid repertoire. Eerst Zaterdagavond 31 December van 9.00—10.00 uur Son- nevelcl-souvenirs twintig jaar klein kunst. herinneringen uit het plak boek van Wim 'onneveld. Muzikaal geïllustreerd door Jelle de Vries, piano en het „Souvenir-septet" on der leiding van Jan Blok. Samen stelling en legie: Wim lbo. En ver- volgens.van 10.00—11.15 uur: ..Laat je niet in de boot nemen" een serie opdrachten die zowel in als buiten de studio moeten worden uitge voerd. Voor de microfoon natuurlijk gelanceerd door Cees de Lange waarbij het Metropole-orkest o.l.v. Dolf van der Linden en de Tanrier- Sisters voor de afwisseling zotg aragen. DEVENTER. Ruim twee uur Is m groot gebied van Overijssel van- arm man was, tot het klokkefonds i morgen van electrische stroom ver- - bijgedragen. I stok.en geweest als gevolg van een In het begin van het volgend iaar „^Hpen.hag?n. zal. ,de *lok een; storing m h«t_onde»tation van de komt er een (kleine) langsp?elplaM uit met Wim Sonne veld 'in zijn re pertoire. Hij zingt in totaal acht vin Straatsburg-die fa"l84Ï "isl"e; KhadV'vwaraKST"™ n''TlMtóOO LombaTtfii"'riaarnm® k!™?),1? construeerd door Baptiste Schwilgue. Duizenden arbeiders hebben twee .j. - ™oet tos^n de wonderklok van .uur met de armen over elkaar ge- cent. Poen Maar niet hp t' i i"^ h" s rT" De bezoekers van het stadhuis w Fracties van een seconde nadat Olsen afleggen. zeten. orgelman - - .der gedupeerd: aanwijzen als de geocentrische om- lopen. Als haar raderen beginnen te lijke. Zelfs de beroemde „Derde klok ductieapparaat hebben tenminste een waardevolle toeristenattractie zijn. Zij heeft nergens ter wereld een ce- 1jj_ t-vj. i.i.i. iJselcentrale. Deventer was bijzon der gedupeerd: stagnatie in het pro- wenteling, de heliocentrische om wenteling, de ware zonnetijd en de tijdsverevening. zxJn- wentelen, zal hij byna tien jaar dood Een

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2