C D Familie-feest sluit liet GAB-seizoen nette werkster WALDO-IMS „Dilettanten'-jubileum gevierd met cabaret Schiedams vermaak van dit weekeinde Zaterdag tweemaal brand door onvoorzichtigheid SLAGERSHALFWAS Maandas: 19 December 1955 Films roepen herinneringen op aan gemaakte tochten „La Matinatatoont haaikunnen Geen voetbal dit weekeinde Verdronken Proces Krijnen van Beimingen Contactavond van P. V. Hollandia Filmavond CJMV Demonstratie vsar sSesbfiisrsndeïJ 0, DIJKSHOORN OPTIOIEN Schaak bij ESS Prijsuitreiking KV Singelkwart ier De Mafa" speelt ..De Huistyran" Kerstwijdingsavond van AN ijk 3 van de NHG Burgerlijke Siand VEEL PLEZIER Oiüsda^- es Woessdagrecbme in BE GRAAFS SLAGERIJ 1.94 1.54 1.19 f 1.64 9E ORMFS SLAOERU 25.25 Bervoets - Schiedam opsp 42.25 K MWSTRMATSR.crM.*»^ öufineert U op dit blad 5? Glunderend liep de heer K. J. Heyboer Zaterdagmiddag door de grote zaai van Irene. Links en rechts handenschuddend en tegelijkertijd geschen ken uitdelend aan zijn „eiyen" pupillen was het de organisator duidelijk aan te zien dat hij het feest van de gezamenlijke C.A.B.-familie een hoogte puntvond. Het was ook een hoogtepunt. De honderd twin tig pupillen van het Comité Auto- en Boottochten zaten gezellig tussen de ..pleegouders" esi hun familieleden en van half drie tot op het randje van de sluitingstijd nebhen alien genoten van een zeer gevarieerd kerstmenu. dat bereid en opgediend werd door een grote groep heterogene artisten. Daar was weer Truus Kijzer, die i Op 31 Mei organiseert de C.A.B. als steeds op dc piano spoelde en weer zulk een avond en het cabaret allen betreurden hot, dat nu de heer van Gerard Walden en Berrie Kie- Bernard met zijn accordeon ontbrak, i vits komt dan als trekpleister voor Deze betden behoorden namelijk tot I de geldkist van de heer Hevboer, de vaste entourage van de tochten, j waarin helaas eeuwig de bodem te aoch nu de heer Bernard m Amster- j zien is. Advertentie ÏM.) 67570-69915 OCOOOOOCOCOOOOOOOOOOOOOOdOOODCOOOOOOOOOCCOOOC dam is gaan wonen zal alleen mej. Kijzer in het vervolg de uitstapjes muzikaal verzorgen. De hoer Nan- nenberg, ook geen onbekende in dit gezelschap, goochelde weer verbluf fend en hij ontving zoveel applaus, dat hij prompt beloofde een volgen de keer weer zijn uitgebreide serie trucs te komen vertonen. Hi' ver wierf de dankbaarheid van het ge heel gevulde Irene en een presentje van voorzitter Schudaebeurs. De heer Schuddebeurs had bet dit keer nog drukker dan als speurend reisleider in het mooie Nederland. Tot zijn taak behoorde het ook te zorgen dat de 500 cadeaux, door de dames van de C.A.B. in een mini mum van tijd verkregen hij de wel willende Schiedamse middenstand, Het gebodene viel zeer in de smaak e~n de heer A. Th. J. Schudde beurs vertolkte de dankbare gevoe lens van de aanwezigen toen hij de artisten een pluim en een tastbaar bedankje gaf- Er heerste een goede sfeer op dit grote feest van de C.A.B. waar medewerkers, bestuurders van auto's en pupillen met familieleden tot éen grote familie werden. Een waardig slot na een geslaagd seizoen. Harinirvangetbericliten Vangstberichten ""uit zee: VI, 70 5 kantjes. VL 78 weinig VL 70 2. VL. 85 2 VL 172 40. VL 203 5 VL 205 50 VL 20S 5. VL 207 140. VL 208 2 VL 216 9, VL 29 65. VL 86—:»4. VL 97 geen vangst. VL 114 35. VL 115 2, VL 142 8 VL 190 51, VL 196 120, VL 1D7 30, VL 199 68. voorzien werden van een trekkings- VL 53 6o. VL 61 25. VL 71 28. VL 83 nummer. Voor het podium lagen de i 5. VL 166 1 VL 50 100, Vi, go 75. VL honderden fraaie prijzen uitgestald 14 84 5, VL 112 110. vl 132 40. en oud-commissaris H. van Veen ver- richtte de trekking. De C.A.B.-pupil- I len hadden de 4000 loten verkocht en door deze daad de kas van de heer Heyboer weer wat gespekt. Ket cabaretgezelschap van de j heer H. Mast hield er intussen de goede stemming in. Schetsjes werden j vertoond, gemusiceerd en de kelen 1 raakten met te vermoeid voor de „Community Singing". Een speciale attractie bleek het optreden van de Schiedamse zanger Cor Nielson. die met zijn stadgenoot Wim Schol te in het radio-ensemble De Alpenjagers geregeld m liet bonte programma van de NCRV optreedt. Hij ontkwam met aan het zingen van verzoeknum mers. De populaire Nielscm wist door 2ijn gevoelige liedjes velen te ont roeren. Spanning bracht de verto ning van de films, die dit jaar van de tochten zijn opgenomen. Ieder deed zijn best zichzelf te herkennen en dan klonken er luide kreten van „daar heb je Chris" en zo. Een plagerijtje was het de heer Heyboer te vertonen terwijl hij geld zit te tellen. Een stereotype gebaar van deze hardwerkende functionaris, die steeds met hart en ziel voor de C.A.B. in de bres staat. De door de j heer W. Fontevne vertoonde en op- genomen smalfilms waren niet alle van dezelfde kwaliteit, maar daar was het niet om begonnen. In de be doeling een vleugje van de zomerse vacantiesfeer terug te brengen naar de familiebijeenkomst in Irene is deze filmvoorstelling zeker geslaagd. Alle tochtjes kwamen aan de beurt. J maar ook de successen werden ver- toond. De propaganda-a vonden in het Passagetheater hebben namelijk een zakelijke bedoeling. De verwerkelij king hiervan vertoonde de smalfilm. Van. de opbrengsten van deze avon- i den werden in valide wagens gekocht. Apothekers nachtdienst: Apotheek C. J. Jansen, Swammerdamsin- gel 41 en apotheek Nieuwland» dr Wibautplein 19. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot S.2o uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „De Stille glans der Gouden Eeuw". Tot en met 35 Januari. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur, ook des Zondags. School O. Kerkhof 33: (tot en met 22 December) tentoonstelling „Het wonder van de melk", uit gaande van de Stichting Onder- w ij s tentoonstellingen. BIOSCOPEN Passage: 2, 7 en 9.15 uur: „Sïmba". Monopolie:1 2, 7 en 9 uur: By the Light of the Silvery Moon". VOORSTELLINGEN: Irene, 8 uur: Ned. Rode Kruis, Uit reiking Landsteinev-penningen. DEUK VERKEER VAN GELUK, WEN SER S Op het. toneel van Musis Sacmm was Zaterdagavond druk verkeer van sprekende, handen-schuddende en dankende mensendie het publiefc in de zaal steeds maar weer uanleidivg tot applaudiseren gaven. Al deze drukte gold het tivintig-jarig bestaan van de Schiedamse Toneelvereniging „De Dilettant'' en dan in het bijzonder het. bestuur, dat op het po'dium had plaats genornen om de felicitaties ti? ontvangst te nemen. Eerst daarna kon de cabaretduo»d een aanvang nemen, die ter gelegenheid van het jubileum was georganiseerd. (Advertentie LM V50H. 6EMEEI. U De arbeiders mandoline vereniging ..La Matinata" gaf Zaterdag in dc grote zaal van De Am stel bron een feestavond voor leden cn donateurs Behalve de mandoline-snelers zelf werkten aan deze avond het Schie dams dubbelmannen kwartet „Frccio- sa". dc „Coöperatieve Toneelvereni ging" uit Vlaardingen en de Rotter damse voordrachtskunstenares mevr. Mo ret mee. Hot programma stond j schouwe] op 7eer behoorlijk peil. Dc verenigingsvoorzitter, de heer W. H. K. Krouwel, leidde de avond in. Het mandoline-concert was zeer goed, soms zelfs voortreffelijk. Een harmonisch zeer bevredigende ver tolking kreeg „Liebesprobe" van W. A. Mozart. „Die Hemireise" en üe ouverture m a-dur, twee composities van Konrad Wölki, werden eveneens goed uitgevoerd. Veel succes oogstte de deelama- trice mevrouw Mo ret met „Angst- avond" van Herman Heijermans. Haar werd na afloop van liet pro gramma bloemen aangeboden. „Een raar stelletje" heette de klucht in twee bedrijven, die de to neelvereniging van de coöperatieve uit Vlaardingen voor het voetlicht bracht. Het viel'de spelers niet moei lijk de lachers op hun hand te krij gen. Het dubbelmannenkwartet „Pre- bekoovlijke „Zomer" van Wierts. De jeugdige Corrio van Dijk be speelde haar accordeon en KDO ver leende met orkest en jeugdorkest onder leiding van de heer P. van Hassel muzikale medewerking. Tot slot werd er gezellig gedanst op muziek van The Rhythm Aces. In zijn welkomstwoord heette voorzit ter J. Koekoek speciaal de voltallige directie welkom. Do hïafa heeft voor de toekomst grote plannen. Veel is evenwel afhankelijk van het ge reedkomen van de nieuwe enntme. waar dan voor honderd vijf tig toe- ■5 plaatsruimte zal zijn. We schreven het al: „De Dilettant" is na een begin onder zeer moeilijke omstandigheden, uitgegroeid tot een bloeiende toneelvereniging, die 40 ac tieve leden cn ruim 400 donateurs telt. Het was dc voorzitter van dc feest commissie, de heer A. Voorwald, die do opening verrichtte, vervolgens ge schenken uitdeelde en degenen, die zich gedwongen voelden het bestuur te complimenteren, voorbracht. De heer Voorwald heette in 't bijzonder welkom de donateurs, de oprichter, de heer L. Wcinrich. cn de afgevaar digden /an de zusterverenigingen. Dé secretaris van de feestcommissie, de heer C. A. van Hacron, bood alle bestuursleden een vulpen aan en het enige vrouwelijke bestuurslid een mooi sierraad cn een bloemenruiker. Vervolgens moest ook mevr. Kooy- man, cue al die 20 jaren donatrice van „De Dilettant" is geweest, er aan geloven. Zij kreeg een fles parfum en een bos bloemen aangeboden en van de voorzitter van de vereniging, de heer M. Polderdijk, bovendien nog een luxe handtas en het erelid maatschap. Ook de leden van de feestcommissie kregen uit de handen van de voorzitter een geschenk. En toen moest er nóg een dame uit de zaal komen: er kwam haast geen einde aan. Onder de talrijke vertegenwoor digers van zusterverenigingen, die hun felicitatie overbrachten, bevond zich onder meer de heer Hoek van do sectie toneel van de Schiedamse Gemeenschap. En toen kon dan het cabaret van wal steken; de tonelisten van „De Dilettant" konden nu eens rustig op hun stoel blijven zitten. Harry van Zelm beet de spits af met een serie vlotte melodieën uit zijn glimmende accordeon. Vijf aardige scetchcs zorgden er overwegend voor, dat de i lachspieren in beweging kwamen. Kunstfluiter A. van Ouclhcusden cn bliek, terwijl Cor Nielsen, le elfder ure nog voor een stevige jodelpartfj zorgde. The Samoa Islanders onder leiding van W, Hanson zorgden voor romantische Zuidzee-klanken en voerden het publiek op hun muzikale reis mee naar Hawaï*. Mr Border war er „slechts vijf minuten", maar dat bleek voldoende om de aan wezigen te amuseren. Een feestelijk bal, verzorgd door het Ballroomorkest onder leiding van Harry van Zelm vormde het -waardige slot van dit geslaagde jubileumfeest. AANRIJDING Gisteravond had op de hoek van de B.K.-laan en de Tielman Oem- straat in Schiedam een aanrijding plaats doordat een bromfietser de weg werd afgesneden door een per sonenauto, bestuurd door H. \"an E. uit Rotterdam. De bromfietsers, de 24-jarige huisschilder H J. B„ even eens uit Rotterdam, kwam te val len en brak vermoedelijk zijn mid denvoetbeentje, Zijn echtgenote, die op de duo zat, kreeg een buit op het hoofd. De heer B. is r.aar het Bergwegziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het was wel te verwachten: Het voelbalprogramma van de afd. Rot terdam is in zijn geheel afgelast, ter wijl vele wedstrijden van de K.N. V.B. wegens terreinafkeuring even min zijn doorgegaan. In de 4e klasse is de wedstrijd D.R.Z.Nieuwenhoorn nog doorge gaan. Het is een harde wedstrijd geweest, waarin om de overwinning is gevochten. De rechtshalf van de Schiedammers moest kort voor de rust wegens been-blessure nog ver vangen worden. Doelpunten zijn in deze wedstrijd niet gemaakt, zodat iedere vereniging één puntje rijker naar huis is gegaan. Uitslag 0—0. In de Zaterdagmiddag competitie heeft H.B.S.S. het tegen T.S.B, er lelijk bij laten liggen. Met een 100 nederlaag zijn de Schiedammers naar huis gestuurd. De voetballers van de afdeling Rotterdam en ook velen uit de K.N. V.B. hebben nu enkele Zondagen achtereen, naar hun sterkere sport- broeders uit de hogere voetbal-re- gionen kunnen gaan kijken. Wij ho- pen dat zij zulks deden om er een The Vocals Guys dongen om het lesje uit te leren, ten voordele van hardst naar de gunst van het pu- 1 het eigen spel. De 75-jarige G. F. v. d. Velde, van de 's-Gravenweg 228, ts Za terdagavond toen hij over het brug getje voor zijn woning liep. misge stapt en in do sloot gevallen. Een bewoonster van de 's-Gravénwcg die Zondagmorgen naar de kerk ging. trof de man in de sloot aan. Hij lag voorover in het water. Een agent heeft het stoffelijk overschot met een dreg op de kant gebracht. Het slachtoffer was slecht van ge zicht en. was reeds eerder bij duis ternis in de sloot gelopen. Opnieuw is de voortzetting van het getuigenverhoor in de zaak tus sen de heren P. on L. Krijnen, kunsthandelaren te Utrecht en de erven D. G. van Beun in gen te Vier houten, uitgesteld. De verhoren zou. den vandaag te Zwolle door de rech ter-commissaris worden voort gezet. Zoals bekend, gaat het hier om een eis van de gebroeders Krijnen tot betaling van ongeveer f 300,000 als beloning en vergoeding van on kosten voor hun naspeuringen naar de echtheid van het schilderij „Het Laatste Avondmaal"'. De heer Van Beuningen wilde hiervoor niet meer dan f 130.000 geven. Nadat hij drie jaar lang de raads man is geweest van de heren Krij nen heeft mr A. J. J. Wijman te Heerlen zich inmiddels als zodanig teruggetrokken. Naar wij vernemen zijn enkele pogingen om tot een minnelijke schikking te geraken mislukt. Zaterdagmiddag brak in Schiedam tot tweemaal toe een binnenbrandje uit, beide keren als gevolg van on voorzichtigheid. De eerste brand vond omstreeks twaalf uur plaats in de woning van de heer C. van K. in de Alberdinck Thijmstraat. De vrouw des huizes had een ketel met wasgoed geplaatst op een pe troleumkacheltje in de slaapkamer vlak naast een opklapbed. Terwijl zij elders bezig was heeft het bed- degoed vlamgevat. De brand werd spoedig bedwongen met 'n schuim- blusser. De brandweer heeft later met één slang nageblust. De schade bleef beperkt tot het bed, de kachel en de vloerbedek king. In de keuken van zijn woning aan de Vlaardingerdijk was de heer J. F. E. bezig met het vullen van de benzinetank van zijn bromfiets. Daarvoor goot hij benzine over in een blikje. Hij deed dat in de buurt van het brandende gasstel. Natuur lijk vatte de benzine in het blikje vlam. De heer E. wierp het blikje uit de keuken op het balcon. maar door de brandende vloeistof wer den zijn echtgenote en zijn zoon geraakt, zodat zij brandwonden op liepen. De slachtoffers werden naar de Dr Noletstichting gebracht. On derwijl hebben buren het brandje met zand geblust. De schade in de keuken was gering. De brandweer hoefde niet in actie te komen. Programma Vara TV-club De leden van de Schiedamse Vara TdeVisie-club trekken deze week maar e *nmaal naar Het Blauwe Huis en wei op Woensdag 21 December, wanneer de Nederlandse film „De Spooktrein" met Jan Musch, Fientje de la Mar en Louis Borel op het kleine scherm verschijnt. Aanvang 8.15 uur. SCHIEDAM Do personeelsvereniging van de Gist- en Spiritusfabriek ..Hollandia" telt zestig leden en ééns per jaar houdt deze vereniging een contact avond. Zaterdag waren de leden van Hollandia met hun dames in Tivoli, waar zij genoten van een kostelijk cabaretprogramma. De twee jon gens met een gitaar, de Henco's en de Harmonica Rhythms verzorgden het muzikale gedeelte van het Con- fette programma. Enkele schetsjes werden opgevoerd en dit alles stond onder centrale leiding van de spil (met de voetbalcrack) Cor 't Hart. Na afloop speelde het bandje van het cabaret The Confette Stars de dans muziek. Deze eerste propaganda- ciosa" maakte een goede beurt met j feestavond werd geopend door voor. de liedjes „Wat heb ik" en „Grietje van de mulder". Tot slot van de avond was er nog een gezellig bal. De belangstelling is zo groot, dat op DINSDAG 20 DECEMBER van 10 tot 6 uur wederom de deskundige van de AUDIUM-fabrieken voor gehoorapparaten in onze zaak aanwezig zal zijn. U kunt profiteren van zijn voorlichting cn zonder enige verplichting de apparaten zelf proberen, -'r De nieuwste en kleinste transistor-gehoorapparaten. Deze zijn zéér zuinig in het stroomverbruik (voor i 10 ct. per week bent U klaar). De AUDIUM-h oor bril het laatste snufje op het ge bied van gehoorapparaten. BELANGRIJK! Laat U niet verleiden een hoortocstel te kopen, vcor U een AUDIUM heeft beluisterd. ST. UDUINASTRAAT 1 - SCHIEDAM - TEL. G1G49 I Zaterdagavond gaf de Commissie voor het Jongemannen werk in de f Federatie van de Schiedamse C JMV's een filmavond. Het was wel jammer dat de zaal van gebouw „Irene" niet geheel was bezet. De voorzitter van de Commissie riep allen een harte- I lijk welkom toe. Het karakter van de CJM V-a vonden is niet altijd hetzelf- de. Op de ene avond vindt men een De le klasse competitiewedstrijd 1 programma, dat in het teken staat tussen de Schaakvereniging S.I.U. van dc Evangelieverkondiging en op te Rotterdam en het Schiedamse de andere avond vindt mende humor. E.S.S. heeft een voorlopige uitslag Er is altijd in de CJMV-knngen zittel* "VV. Plomp, die speciaal de di rectie in zijn welkomstwoord be trok. Voor de leden van de Klaverjas Vereniging „Singelkwartier" was het 1 Zaterdag de jaarlijkse feestavond, j waarop de prijzen van het gehouden I onderlinge klaverjasconcours werden 1 uitgereikt. Gedurende 12 weken loopt bij deze vereniging de onderlinge competitie. Het gaat hier echt huiselijk toe, i want de „uit-spelers" gaan bij hun tegenpartij aan huis klaverjassen en ontvangen op hun beurt hun te- van 4*ê3*4 opgeleverd- i voor elck wat wils. Het is voor de E.S.S.-er een1 Na de vertoning van een teken- zware wedstriid geworden. Geurt- film, oc beklimming van de Mount, - sen ^ad al suoedia verlies ooge- Everest en liet mooie muziekfilmpje, i genpartij ook thuis, lopen Hij moest èfit de Sfe «aar» de grote pianist Paderewski De vonrzjttor de strijken. Daarna volgden nederlagen Polonaise in As van Chopmspeel- van Janssens en Den UijJ Van Eden! «e, kre^ de voorzitter^van d,o piaat- reduceerde de achterstand door een j selijke tdJvF en CJMV-Ziekendienst het woord. Het werk voor de zieken fout van zijn tegenstand straffen en met temnowm^t 711 n eindspel te winnen. Inmiddels had Reitsma het zwaar te verduren met de klok. Door sterk spel had hij een verloren pion terug gewonnen, maar door tijdnood geplaagd nam hij helaas niet de beste voortzet ting. Ook hij moest de eer aan zU** tegenstander laten. De stand was derhalve 41 in het nadeel van E.S.S. Bepaald verheu gend was het dat inval1-nr Brouwer zich van zijn beste rn-de liet zien in een partij, waarin hu duidehik overwicht had. Met Eering, die eveneens zijn partij won, en Van der Velde, die remise accepteerde, werd de voorlopige uitslag 4U3i2 bereikt. De afgebroken partuen van Groen Sr. en "van invaller Immer zeel bieden weinig houvast. Zy staan voor de bijna onmogelijke taak hun partijen tot een goed einde te brengen om ES.S. te doen winnen. In de tweede klasse krijgt E.SS. 2 Dinsdag bezoek van N.RS.V. 3 uit Rotterdam, welk tiental vori seizoen zonder verliespunter moveerde. Werd onder de speciale aandacht van de aanwezigen gebracht. Veel werk moet worden verzet door ongeveer een 12-tal jongeren. De leden dor CJVF en CJMV werden opgeroepen om ook hun krachten te wijden aan deze mooie tak van werk. Hierna werd de hoofdfilm ver toond „Morgen ben ik rijk". Een film vol van humor, die de lachspieren eens flink loswerkte. Teruggezien kan worden op een goede avond. De Eerste Ned. fabriek van Mano meters te Schiedam heeft een per soneelsvereniging met een exotische naam. Sedert twee jaar zijn de 90 personeelsleden van dit bedrijf ver enigd in de „JVÏafa" en wat de wer kende leden van de ontspanningsaf- deiing hun collega's Zaterdag in Ar cade boden, was werkelijk uitste- pro- kend. Voor do pauze speelde het jonge toneelgezelschap 'n klucht van God fried Bomans. In deze „Huistyran" wordt de titelrol goed vertolkt door de heer J. Koekoek, die als een bul lebak over het toneel schreed en Wijk 3 der Hervormde Gemeente 1 daardoor op komische wijze de aan- Schiedam houdt op Woensdag 21 1 bidders van zijn dochter (mej. G. J. December in het gebouw Irene Voormolen) uit zijn huis joeg. Hicr- haar Kerstwij ding sa vond. Aanvang door ontstaan vermakelijke situaties, 8 uur. De voordrachtskunstonares totdat de waarachtige Jan ovor- Annc Holtrop vertelt een kort rompelend gespeeld door F. Anlho- Kerstverhaal, 'Bert Woel drink speelt nissen zich moed indrinkt en bekende kerstlieden>n op dr. cla-daairioor de barse papa de baas wordt. Pa wordt m een kast opge sloten en de geheven kunnen hu wen. Feu vlot niemendalletje.. De personeelsvereniging beschikt ook nog over een koor en de be- langstelling is dus zeker niet een- I zijdig. Vooral de gekozen werken beloven wat voor de toekomst. On- der leiding an de heer A. J. van j Rijthoven werd ..Zuin Sn net'is" van Schubert en de ..Tt'irrermiars" 'in mevr. v.m Rythovm—De Jong, e<-i geschoolde z."ii'*tTTv, deed cvencon van Sch'ibrri klinken en violin0 en het electrisohe orgel, ter wijl de gemeente onder leiding van mevr. A de .Tong-Slavenburg be kende liederen zal zingen. Us H. W- Hemmes verzorgt deliturme. De voorzitter, de heer C. F. Nele wees er in zijn openingswoord op, dat het met de vereniging nog steeds goed gaat. De heer Nele vond het gehouden „huis-concours" wederom schitterend geslaagd en maakte de namen van de spelers bekend, die de hoogste score hadden behaald. Wij willen volstaan met de vermel ding van de vier hoogst geclasseer- den, waaronder een dames-speelster; het waren: 1. de heer P. Kouwen- berg; 2. de heer J. van Eijck; 3. de heer J. Beerhoff; 4. mevr. A. Grass- hoff. De prijswinnaars ontvingen als prijs een voorwerp, hetzij een huis houdelijk of een luxe voorwerp, naar eigen keuze. Daarna volgde een prima geslaagd soiree dansante, onder leiding van de heer A. van Aken, terwijl door eigen leden ook diverse sketches werden opgevoerd. 500 gr. prima GEJflAKT, rund- of varkens. 2."0 gr. gesm. RUXDVET X i AA samen J 500 gr. KALFSLAPPEN 250 gram RUNDVET samen 500 gr. magere doorregen VARKENSLAPPEN 250 gr. gesm. RUNDVET 501) gr. SPEKLAPPEN 250 gr. gesm. RUNDVET 500 gr. RUNDERLAPPEN 250 gr. gesm. RUNDVET KERSTBESTELLINGEN Bestellingen van verenigingen, genieten belang rijke korting. Bestel dan nog heden. LANGE KERKSTRAAT 25 TELEFOON 68019 Wegeoi Kef rffirge- vorderae jeizeen verkopen wij onze ruim ge- »o'teerde voorrees uit. De modei ile Mantel*. Cock te li-Zijde en Wevenl» Japonnen, Regernnantftl*, Rokken, Slousen en Kinderkleding met kortingen tu**en de 10 en 30% Deze moderne Codktaif Japon, het laatste snufje van dit seizoen in zeer mooie brocelet- zijde Maten 36-46. Werkelijke waarde f 29.75. Nu met 1 5% korting Slechts Broersvest 5961 is Dinsdag 20 t/m Vrijdag 23 Dec. uur 's avonds geopend iets GEVRAAGD een GEVRAAGD L. GEBOREN- van de: rvvr.piic I-Me vet 'iét t M. Zaterdagavond huppelde over het toneel van de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen Willy Vervoort rond. Dat huppelen was het gevolg van het feit, dat zijn linkerbeen nog steeds zorgvuldig in het gips verpakt zit; zoals bekend, brak Willy in de beruchte voetbalwedstrijd van zijn team tegen dat van Cees de Lange zijn enkel, waardoor hij enige weken niet kon optreden. Maar Zaterdagavond was hij bij de personeelsvereniging Wilton-Fijc- noord present om dc geheel gevulde zaal veel plezier te brengen met zijn revue „Veel Plezier". Hieraan werk- ten ook mee De Spelbrekers, Tonny i voor 3 hele of 4 halve d, Boucher. Tonny Bakkenes, Miep J Last, Willy Alberti, Sonja Ooster-1 Mevrouw v. d. SMAN man en dc Belgische muzikale clown Franski. In deze kolommen bespra ken wij reeds eerder deze cabaret- revue. De voorzitter van het hoofdbestuur van de personeelsvereniging, de heer C. Keyzor. heeft de avond, die ge organiseerd w?s voor de Vlaardingse leden van de afdeling Ontwikkeling en Amusement, met enkele woorden Hij, die het vak goed wil leren cn tevens van begin af aan een behoorlijk salaris wil genieten kan bij ons terecht. SLAGERIJ POOT, Broersvold 159 b. I Hoogstraat 115 Tel. 68241 «Sb fSb fl&c Veen en P. J n>* Mounk OVERLEDEN: A. J. Smit 2 dgi A Hartveld 80 j. wed. van P. J. d. Ber». «iftui momc oen geslaagd bal plaats, waar- I bij de muziek verzorgd werd door de V F. Music Boys. onder leiding Lessen opening van haar «oli zong zij liet van de heer A. Montens. Voor srnolerlrs naar Autorij school H P Take. Jan Son- jéstraat 4, R'dam. tel, 36777 Permanent Wave lïameskapsalon W. N. v. Erk, speciaal adres voor perma nent wave, compleet ƒ6. Broersvest 115. tel 67237 Moderne coiffures, K. v. d Kruit. Dames- en Herenkap per, Singel 195 (nabij Sta tion), tei. 69841 Uw perma nent is bij ons in goede han den Permanent ƒ8.- en f 10 Ohepermanent fU (stroom loos) Diversen Spaanse wanddoeken 15.50 in 2 maten. Rembrandt fim.) doeken. Mooie keus bij Plate t.o. Stadhuis, Schiedam. Zuiver wollen dubbel» Jersey Wevenit japon. Het nieuwste in model en garnering. In alle modetinten Werkelijke waarde 49,75. Nu met 15% korting Moderne Wintermantel* reeds vanal 39.75 Regenmantels in Popefine, Tweed en Gabardine 24.50 Japonnen an Deux*pieee» in Stol, Jersey en Zijde reeds vana* 14.95 Melsjeskledtng met sterk verlaagde prijzen 's Avonds tot 9 uur GEOPEND I^GjaoygS^IATgN^-XINZgvSPECIAtlTEIT: y-T Zijn Uw schoenen te klein? Wij vergroten ze met de nieuwste vergrotingsinstal. latie. Schoen reparatiebedrijf „Excelsior", Dam 36, tel. 66874 Fotografie Koop nu Filmstroken. Wij hebben een grote sortering o a Siors. Tom Mix, Tarzan Roy Rogers. Donald Duck K. van Vuuren, Hoogstr. 106 telefoon 66720. Te koop aangeb. Van Loencn voor Verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43 Tel 66)92 Komt U eens kijken naar onze schitterende Kerstver sieringen. lOOl Bazar, Broers veld 45, tel. 66015. Passpiegels 120x30 geplaatst 12.75, 120x36 14.75, 80 rond 17.geslepen ruiten voor suitedeuren, schuifglas, autoruiten enz. levert u Loo- pik's glasindustrie, Boterstr, 39. Schiedam telefoon 68945.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1