Zendamateur redt kinderleven mAimmmg; Verrassend succes voor de jonge garde van Rotterdams Toneel Gillette Ideaal kamermuziekspel doorKoeckert Quartett m WEER EEN GOEDE GREEP „Het eeuwig misverstandin de Rotterdamse Schouwburg ïïdSTAt uYhTht !e hebbCn' E het niWömuiiSESiiS Een cadeau voor hem NA EEN WEEK VAN WERK: IN T WEEK-END VERMAAK Oekrainse groep voor I.v.A.O. Verkiezingscampagne In Frankrijk draait op volle toeren Wordt mevr. Raster toch in Canada toegelaten? Stoelenactie voor Noorderkerk succes Wondere wereld van de Stille Zuidzee Oostberlijnse politie sluit „vluchtwegen" af Ir POSTHUMUS UIT GEMEENTERAAD Groote Schouwburg Zuid Theater onder de maat zwak Frans blijspel Jhr. van Vredenburch vertegenwoordiger van KSG te Londen NVV-secretwisi „Nog geen begrafenis van de geleide loonpolitiek" Prof. Romme wenst: Veendamse politie Kamerlid wordehoudt gewonnen voor vijf jaar gekozen Havenbedrijf ook in Nederlandse Bank prijzen zelf Maandag 19 December 1935 3 (Advertentie l. M.) f ge Marianne Rector haar grote kans j grijpen als de kordate Amy en zij j speelde die eerste grote rol met be- 1 wonderenswaardigc beslistheid en zelfs met een technische beheersing die een onbevangen optreden aller minst in de weg stond. Ook Manfred "R T°NEEL blijkt de laatste tijd oP een beter J-^^oDipas te varen. De leicüng moet een duidelijker inzichtde jongen die zo graag een grote man hebben gekregen in de mogelijkheden en vooral ook m rif wU 2JJn cn Rta yrDeme!V de C0(i«ette \11 vuui«u ook m ae overdreven hartsvriendin van Amy. Deperktneaen van het ensemble, er wordt een repertoire op- i gaf haar rol een bijzonder amusant gebouwd, dat rekening houdt met de eigenaardigheden van het a™f Rotterdams publiek. Dat publiek reageert thans met een steeds groeiende opkomst, de Schouwburg is in de weekends uitste- ■J^n^ kezet, óók bij stukken, die reeds vele malen vertoond zijn. lJe r Met Barries Het eeuwig misverstand, lijkt Rotterdams Toneel [Marianne van Waverén zag men een zal doen en dit bovendien beslist meer verdient dan bijv. het1 voorgaande „Indringers". accent. Ann Hasekamp en Adolf Rijken s speelden de ouders met tact en hu mor en zij hielden de rol, die ze voor hun dramatisch-aangelegde dochter tje moesten speien, goed vol. Van Want „Alice sil-by-the-fire" van 'kenen elkaar t de Schotse schrijver Sir James Mat-1 leiden. i de tuin trachten te thew Barrie (I860—-1937) L geland vooral heel populair gewor- Die kluwen van verwikkelingen heeft toch een positieve ontknoping: Si ,®?.n aan ,het "slot" van*"de"^geschTeden^', heel vrolijk cn hartelijk familiebly-wasrtn Amy haar dramatische rol spel, met juist dit gevoeligheid, die i ten einde toe trouw blijft, is de fa- njtllmrlnlcs. inni<rh/>,rt rli^ i.1»1 1J natuurlijke innigheid, die in de mo derne comedie zo zelden voorkomt. Maar dit stuk kreeg van de jong ste garde van het gezelschap onder milieband hechter dan ooit en het ziet er wel naar uit. dat moeders vermeende minnaar over enkele ja ren een goede kans zal hebben als regie van Eric van Ingcn bovendien echtgenoot van Amy. Én mama Alice een opvoering, die byna ideaal te begrijpt nu. dat de tijd niet onge- noernen was. zo charmant cn verove- j merkt aan haar voorbij is gegaan en rend-frts, dat de opgetogenheid van dat haar plaats voortaan meer bij de volle zaal ditmaal volkomen op de haard zal zijn dan in de balzaal', haar plaats was. Dit laatste motief, dat Barrie reeds Als uitgangspunt voor zijn verma- in zijn titel „Alice sit-by-the-fire" de kelijke intrige heeft Barrie de nodige klemtoon heeft gegeven, bleef vreemde situatie genomen, die ont- in de regie-opvatting van Yan In staat als opgroeiende kinderen weer gen vrijwel geheel verborgen; van een normaal familieleven moeten daar ook dat de Nederlandse versie gaan leidon met de ouders, van wie i als „Het eeuwig misverstand" gelan- ze jarenlang gescheiden zijn vveest Amy en C'osmo Grey voelen ceerd werd. Wat deze regie betreft, zij had an- zich al zo zelfstandig, dat ze hun derzijds de grote verdienste, dat de ouders bij hun terugkeer uit India humor nooit de kans kreeg in na- ontvangen «als een soort sympathieke drukkelijke kluchtigheid te ontaar- oudere vrienden, die wel spoedig den (dat gevaar was heus niet denk- aan hun nieuwe status gewend zullen beeldig!) en vooral ook dat er niet met de jeugdigheid van de spelers werd gecoquetteerd. Zo kon de jon- zyn. Het bakvisje Amy heeft haar ro mantische fantasie door veelvuldig schouwburgbezoek zodanig overvoed dat ze van de werkelijkheid een mee slepend toneelstuk maakt. Mama Alice is nog geen half uur in huis of Amy heeft al begrepen, dat ze een hoogst dramatische verhouding heeft met een VTiend. Zoals dat past in de driestuiversromantiek van haar thea terhelden. besluit Amy haar „dom me" moeder te redden, door zich aan de „minnaar" te geven. Hoe dit allemaal heel anders uitpakt, dan het meisje in haar verhitte fantasieën heeft gedacht, toont het tweede be drijf in een reeks van zeer humoris tische situaties, waarbij alle betrok- VOOft HEDEN OPERA: Rotterdamse Schouwburg, g uur: Nederlandse Opera „Le Trouba dour". TONEEL: Groote Schouwburg, 8 uur; De Verenigde Spelers. MUZIEK: Konmginnekerk, 8 uur: Chr. Ora torium Vereniging „Halleluja" m. m. v. het Rotterdamsch Philhar- monisch Orkest en solisten, o.l.v. Piet v. d. Kerkhoff. DIVERSEN: vermakelijk als de pseu do-min naar, Jetty van Dijk-Riecker ver scheen als nurse, Eiigénie van Nie- velt was een stijlvolle gedienstige. Friso Wiegersma had de costuums en décors ontworpen, waarbij voor al de drukke, met kunstzinnige voortbrengselen van Amy volge stouwde huiskamer een uitermate goed effect had. Het was een plezierige voorstelling van een plezierig stuk; iets om met Kerstmis maar ook daarna naar toe te gaan, H. F. REEDIJK wondde de heer Fcitsma zich toen tot de Zwolse afdeling van het Rode Kruis. Via andere Rode Kruis kana len kwam men tot de ontdekking, dat m het Amsterdamse filiaal van i bloedziekte lijdt en hetBrocades Stheeman dit medicijn Zij» oude apparaat mag hees wel een» vernieuwd worden. Met een Gillette Super Speed Razor kan hij zich op de modernste manier scheren cn bij zal U elke morgen opnieuw dankbaar zijn voor dit mooie cadeau, tn mooi modern ettii met Dispenser bcmtlcnde 6 Blauwe Gillette mesjes. T Hl Pr ijs J Een „goeie morgen''9 begint met Gillette! Gjllcite pKCIMC srhcenpparaw» verkrijgbaar f L10 tot t 22.30 ZWOLLE. Dank zij het werk van de Zwolse amatcurzender IJ. L. Feitsroa Js waarschijnlijk het leve» gered van een Oostenrijks meisje, dat i geneesmiddel «minopterine dringend nodig had. Zondagochtend kwam dit geneesmiddel per KLM-vliegtuig in Wenen aan, nadat de avond te voren veie radio-boodschappen de aether in waren gegaan, j De Zwolse amateur ving Zaterdag- avond de uitzending van een Weense arts op, eveneens radio-zendamateur, waarin deze vergeefs contact tracht te te krijgen met een Amerikaanse collega osh het zo dringend benodig- de geneesmiddel te verkrijgen, i De heer Feitsma nam het initiatief als bemiddelaar te fungeren. Hij had meer succes dan de Weense arts, 1 want spoedig had de Zwollenaar1 contact met een vrouwelijke zend- amateur in Boston, Het ziekenhuis in Boston, waarmee de Amerikaanse vrouw zi,ch in verbinding stelde, bleek echter niet bereid zonder tele grafische bevestiging van de Weense i arts de gevraagde medicijnen te zen- den, waarschijnliik ook aanwezig zou zijn. Ket was inderdaad het geval en de hele voorraad, honderd capsules, werd ijlings met dc KLM naar We nen gezonden. Een radio-gesprek, waarin de Weense arts de heer Fcitsma zijn dank betuigde, was het voorlopige besluit van deze succesvolle bemid deling. Bijna in mijn.sc/iac/if- Passagier houdt bus op nippertje tegen Het is merkwaardig dat wij Ne derlanders die toch als nuchter be kend staan altijd genieten van voor stellingen van Oosteuropi'se volks zang en -dans. Dg roem van het f-jET Duitse strijkkwaret,zichnoe. J mende naar zijn primarius Ru- dolf Koeckert, behoort tot die zeld zame ensembleswaarbij men ver geet, hoE moeilijk het is, individua- ïiteitsuoorstellere zodanig op te hej- 'jendat een gewaarwording vnnvol- komen spontane gelijkgerichtheid kan ontstaan. En wanneer men er even bij stil staat, dat die homoge niteit dient te resulteren uit de ideale samenvoeging van algemeen- menselijke en algemeen-muzikale eigenschappen, uit een gelijkelijk ontwikkelde techniek en eensgezind- reikte juist die Scherzo het hoogste niveau van vertolkingssublimaUe. Wolf heeft zich weinig met het componeren van instrumentale mu ziek bezig gehouden. Jammer, zou men kunnen zeggen na het beluis teren van de Italiaanse serenade voor klein orkest, gespeeld in de versie voor strijkkwartet. Vermoe delijk heeft het ensemble aan een in de pauze gesteld verzoek voldaan dooj- als toegift ditzelfde charmante werk nog eens te spelen. Het weerklonk toen na Debussy's Yoego-Slavisch danstheater is nog steeds met ueroaagd. en ook de uitingen van Russische volkskunst kunnen steeds op belangstelling re kenen. Dat het optreden van de Russisch. Oekrainse groep „Westjolie Rebja- ta" onder leiding van Maria Patro- wa voor het Instituut voor Arbei dersontwikkeling afdeling Oost in de cantme van de Arbeiderspers 'n succes zou worden, stond dus eigen lijk al van te voren vast. Het wérd een succes: het gezelschap, dat is sa mengesteld uit Russischeemigran ten dte na de oorlog in Nederland zijn gekomen, liet een verscheiden heid in zang. dans en muziek ho ren en zien. Het is jammer dat de Russische taal hier niet verstaan wordt, want de teksten van de lie deren'zijn een voor een de moeite waard. Een bijzondere ver melding ver dient de zanger Imre. die een vier tal liederen uitstekend voordroeg. Hoewel de zaal zich voor een der gelijke vooi'steilmg niet goed leent za] deze avond nog lang in de her innering blijven. In Carnisse-huis: Oud-Charlo is voorproefje bestond uit een Kerst- soirce-dansante, waarvoor veel belang stelling bestond. Het dansorkest de Ballroom Aces "orgde voor dc dans muziek en tussen de bedrijven door bracht een aantal artisten de nodige afwisseling m het programma. De Wil- lanty's brachten er met hun vrolijke accordeonmuïiek al spoedig de stem ming in, het mandoline~guitaarensemb3e „de Mandoglta's" speelde en zong lied jes uit liet zonnige zuiden en Riedel vertoonde clownerieën. Bernard Ba- rends praatte dc verschillende mers aan elkaar. Tot vroeg in de COPPERFIELD {Utah). Een doortastende passagier heeft voor komen, dat een bus in de 600 meter diepe mijnschacht van 's werelds grootste open kopermijn is gereden. De betrokken passagier zag, dat de 'Ömdat er teveel tijd verloren ging chauffeur voorover over zijn stuur viel en slaagde er in de remmen in 1 werking te brengen. De chauffeur t bleek overleden te zijn. i Bij het onderzoek is gebleken, dat - de bus anders vermoedelijk rechttoe rechtaan door het hek rondom de schacht gereden zou zijn. PARIJS. De Franse verkiezings- canöidaten hebben tijdens het week- einde in geheel Frankrijk bij hun j verkiezingscampagne een record j aantal toehoorders getrokken. De campagne belooft een der felste te j OTTAWA, De Amsterdamse worden uit de geschiedenis van metselaar Johan Haster en zijn Indo- Frankrijk. j Europese vrouw zullen vermoedelijk Gemiddeld worden per dag 30001 door middel van een speciaal Ko- i- vergaderingen gehouden. Tijdens het ninklijk Besluit als immigranten in weekeinde waren het er nog meer. i canada worden toegelaten. Een opinie-onderzoek had tot re-Canadese minister van immi- sultaat, dat op 2 Januari a.s. 80 pro- gfatie J. W. Piekersgill, zal het ka- cent van de bevolking zal stemmen. - Zeven procent heeft nog geen besluit genomen of wil zich niet uitlaten, opus 10 Rotterdamse Gymnasiasten Bond. Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart, 8 uur: Lezing voor R'dams Natuurkundig Genootschap. FILMS: Arena, 2, 7, 9.30 uur: Tussenlan ding in Parijs. Capitol, 2. 7. 9.15 u.: De robijnen van de Birma-prins; Centraal, 2. 7, 9.15 uur: De grote Caruso. Cineac, 9—5.15: Nieuws enz 5.30. 7.45. 10 uur: Ciske de Rat: maatstrepen als het ware overbo- Colosseum. 2, 6.45. 9.30 uur: A dig maakt, is hiervan het meest op- Star is Born. Harmonie, 2. 7. 9.15 vallende voorbeeld. Voor zover er uur: De wenteltrap; Lumiere, 2.15. nog onderscheid in de intepretatie 7, 9.30 uur: Gevangene der Liefde: zou kunnen worden gemaakt be- Lutusca, 2.15, 7, 9.30 uur: Verdacht van Spionnage. Luxor, 2. 7. 9.30 u.: 's Nachts op Montmartre. Metro, 2, 7. 9.15 uur: Moederleed. Passage, 2, 7. 9.15 uur: Simba. Prinses, 2.15, 7, 9.30 uur: Huis van Bamboe. Rex, 2. 7, 9.15 uur: De zoon van Robin Hood. Thalia, 2.15. 7, 9.30 uur: Het grote verlangen, 't Venster. 2. 7, 9.15 uur: De baas in huis. Victoria, 2, 7. 9.15 uur: Altijd naar wens. TENTOONSTELLINGEN: Museum Boymans, Mathenesser- laan 1320: 10—17 uur: Oude en moderne schilderijen, grafische kun sten, beeldhouwwerken, ceramiek, glaswerk, zilver, kant en meubelen Bibliotheek - esp. Werk van Albert Kcid in de ooiossing van stïjlpro- aich juist daarom uitstekend in - de Duitse mentaliteit voegt. De weergave kon dus ook hiervan ide aal zijn. Het enthousiaste audito rium auplaudisseerde langdurig. ELLY SALOMÊ. Het Comité Stoelenactie Noorder kerk heeft zijn doel bereikt. Zater dagavond kon de voorzitter van het Comité, de heer J. W. Sickman het resultaat van de actie, een cheque van ƒ10.000.— aan dr H. J. Eyk- man, voorzitter van het College van Gecommitteerden, overhandigen. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bij eenkomst in dc Noorder kérk, waar de nieuwe stoelen ai geplaatst wa ren: keurige zwatgelakte klapstoe- len met grijs-gestoffeerde zittingen. Hoe nodig deze vernieuwing i blemen. dan is het duidelijkhoe I uitzonderlijk kamermuziekconcerten I nis dat van Zondagmiddag in de Aula van Museum Boymans helaas wel moeten zijn Het tweede optreden voor de Ka- mermuziekvereniging is het Koec kert Quartett begonnen met Beet- hovens frisse opus 18 no. 6 een werk, dat diametraal tegengesteld is T j aan het Woensdagavond vertolkte Parate. 8 uur: Kerstbondsavond j opus 127 uit Eeelbovens derde, as- cetische periode Het kwartet in Bes (de aansluiting B op het program ma gaf de Duitse gewoonte weer om Bes B en B H te noemen) stamt nog uit de tijd. dat Haydn en Mo zart Beethovcns grote voorbeeld waren, al heeft reeds veel van het karakteristieke voor zijn latere wer ken zich enigszins voorzichtig ge manifesteerd. Het Scherzo met de zeer merkwaardige rhythmrek. die Magnifieke reisfilm van mr drs Th. Regout Mr. drs. Th. Regout, welbekend wereldreiziger en bekwaam cineast heeft Vrijdagavond voor 'n stamp volle Rivièra-hal, onder auspiciën M^4urt:Tlisto^ch''MuVum, Korte ^gaarde Blijdorp. z«n Hoogstr. 31: 10-17 u.: Bodemvond- j prachtige reisfilm in kleuren „De sten en alles wat de geschiedenis wondere wereld van de Stille Zuid- Ta,m vcrtoon(j cn tevoren boeiend en Geniet" vierde Zaterdagavond ztji Jubileumfeest ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan, m de feestzaal van Jac. Niesen aan de Schoterbosstraat. De heer B. Philipsen opende de avond. Hij memoreerde o.a. het ontstaan der vereniging. De voorzitter, de heer J. Pet», verscheen met echtgenote op het podium. Hij mocht uit handen van de heer B. Philipsen een prachtig horloge met Inscriptie m ontvangst nemen. Na deze plechtigheid werd een cabaret revue opgevoerd, waaraan medewerk ten Hot Ensemble „Lach en" Geniet", de Kama's met Hawaiian klanken, „The Texas Singers" met Cowboy songs, „Petri's Edclwciskapel", Piet Dorsman met accordeonmuziek. Ook werd een \ierta! sketchjes opgevoerd. Na afloop van de revue kon men tot diep in de nacht gemeten van het JubiTeumbal met het „Musical Trio" o.l v. de heer H. Ja link. In Rivièrahal Hermandad De Politie Harmomevcreniglng „Her hei "tone eist uk "..De rose "pija- i™ar.dad" gaf Zaterdagavond een con- opgevoerd door dc Rotterdamse vactoavond in de Riviura- toneelveremgmg „Oud-Charlois". Het l-aL .^ie factoren hebben medegewerkt stuk vertelt ao geschiedenis van een i ®en Froot sueces te k. dat dreigt te wor- I maken- Het deed de voorzitter van „Harmonie dc heer Sterk, by zond er gen bicven de handelsreizigers bijeen. Bij Jac Niessen: ,.Lac/i en Geniet Het Cabaret-Revuegezelsehap „Lach j vijf procent gaf te kennen niet te De bc/oekers van het Ca misse-huis gepassionneerd stuk. hebben Zaterdagavond biuondcr geno- zullen stemmen. Het record was tot nu toe 84 procent. Dat was in 1936. Dit jaar is het aantal stemgerech tigden 700.000 groter dan in 1951. toen het 24,530.523 beliep. BERLIJN. De communistische politie van Oost-Berlijn heeft de uitgangen van twee stations van de Berlijnse luchtspoorweg. die toe gans tor, binet adviseren dit speciale Konink lijke Besluit goed te keuren ten ein de voor dit geval de bepaling, wel ke de immigratie van personen van Aziatisch bloed onmogelijk maakt, op te schorten. De mogelijkheid bestaat, dat dit Woensdag, wanneer het kabinet vóór de Kerstdagen nog eenmaal in zitting bijeenkomt, zal gebeuren. LOBITH gepasseerd 18 Dcc, voormid. I uur n«iar Rotterdam, - AFVAART geven tot de Westelijke sec- nED. VLAG: [esloten. Frath, Broekmeulen: Nomador. Peulen; Vluchtelingen hebben lim'haalde- Rico 2,dc Brum; Michael Adolf, lijk van zulke stations, waar zij de Atoanus. Vaschmcn: Fiom,. MnnVuicaan 32. Maner; 1 ril. }S3jSÜ!nJSSi^ SLK5JS? g'D.dm; secvia. Koenen; Esperante, Pel.: gelukkig huwelijk, dat dreigt den verstoord door een furie van een achoenmama. Als op meisie per abuis een nieuwe rose pvta- ma m het huis laat liggen is Leiden in last. Voor de arme echtgenoot breekt dan de hel los. De knappe vertolking van de heer B. Spijkers als Jozef Bramzaaier, de be dreigde heer des huizes, deed het pu bliek menigmaal in lachen uitbarsten. Ook de overige rollen waren zeer goed bezet. In Spes Bona: Schaarweide In Spes Bona heeft Zaterdagavond oorzitter, de lieer H. M. C. A. Staal, was aanwezig. De mannen van „Hermandad" voelden na de o pen in gsm ars „Sambre et Meuse". waaraan de tamboers, pijpers en hoorn blazers hun medewerking verleenden, dat „het ging". Een zeer verdienstelijke vertolking van „La Forza Del Destmo" ontlokte een daverend applaus, hetgeen bewees dat de muzikale prestaties van de politiemannen werden gewaardeerd. Op volle toeren werden de in het pro gramma vermelde nummers, waarbij di verse solisten hun muzikale prestaties lieten horen afgewerkt. Door het op treden van de Drumband geraakte het pubhek in vervoering. Na de pittige de buurtvereniging „Schaarweide" het c Mars Filiale, die het muzikale gedeelte tweede lustrum gevierd. Voor de aan vang werden de bestuursleden harte lijk toegesproken door de van de feestcommissie, de heer Benius. Zc kregen een zilveren insigne, zodat voortaan de bestuursleden her kenbaar zijn. Aan de dames werden bleek wel uit een vergelijking met j bonbonnières aangeboden. De voor de oude stoelen, waarvan men nis zittcr van de vereniging .de heer P curiositeit nog een exemplaarL had Borst, memoreerde in zijn openings- van Rotterdam verduidelijkt.. Bibl. Museum voor Land- en Volkcnktm- - de. Willemskade 25; 10-17 urn'; Ver- verteld OVei ee« re s om les ereld. zameling op volkenkundig gebied die hij met vliegtuigen van oe Fan van de buiteu-Europese gebieden en j American en de K.L.M., maakte, volken, hun kunsten en technieken. Rcamera met Bibliotheek exp. Drie Woestijn-! Ml' Re^ut voeit de camera mfit volken. Maritiem Museum „Prins bekwame hand en verstaat tevens Hendrik", Burg. 's Jacobplejn 3: 10 de kunst in kort bestek zijn toe- —17 uur: Geschiedenis van de zee vaart, oud en nieuw. Biblio theek. Stedelijk Museum, Hoog straat 112. Schiedam: uur: Oude en moderne hoorders een duidelijke uiteenzetting ;even van zijn ervaringen in 17 vreemde landen. De wereldreis, die schil- mr_ Regout vorig jaar met zijn echt- laten staan. Met taaie volharding heeft het Co mité de tienduizend gulden bijeen gebracht. Niet minder dan 44 bijeen komsten zijn daar in een periode van drie jaar voor gehouden; orgel- en pianoconcerten, toneel-, film-, oranje- en adventsavonden. Op deze avond, welke onder lei ding stond van ds J. Godthelp, hield ds H. S. J. Kalf een adventstoespraak i V( en leidde mevrouw M. C. Gnmberg- Huyser de samenzang en het Rotter dams Vrouwenkoor. woord dc geschiedenis ond besloot, kreeg de gent-directeur van „Hermandad", de oorzitter heer Biek Koster, met zijn mannen een T 1 ware ovatie m ontvangst te nemen. Op het varieté-progrsimna stonden be- kende namen. Mr Doodle, het Maioco Trio, De Doppetmi's. Jane and John. een veelbelovend accordeonduo, die allen op hun beurt en op hun wijze de aanwezigen aangenaam bez3g biel- ging sinds zij op 6 Augustus 1945 opgericht. Het verdere programma vermeldde de revue: „Coctail 1955" met tal van bekende artisten. Andre Meurs, confe rencier: Jan Vogel, accordeon: Danny Loyman. Liesbeth Lunew en Fons Dankaart, zang en het Trio Rap op de Xylophoon bezorgden de volle zaal nog enkele genoeglijke uren. Jack Wilson en zijn solisten zorgden nocghjkc dansmuziek, waart an •elen nog tot vroeg m dc morgen ge bruik maakten. de verem- den. De muzikale omlijsting daarbij Ir S. A. Posthumus heeft het ge meentebestuur van Rotterdam mee- j houden In Maison De Klerk: Handelsreizigers Club De leden van do Rotterdamse Han delsreizigers Club hebben Zaterdag avond in Ma isun de Klerk al een voor proefje gehad van het grote bai rn asqiié dat men m Februari a s. gaat waarvoor de ontspamnngs- -as bij Joop Schroder In goede han den. Tot diep in de nacht danste men op vrolijke tonen van The Musicma- kers. In Palace „Kunst na den Arbeid9 Rotterdams oudste toneelvereniging „Kunst na den Arbeid" heeft Zondag avond ui gebouw Palace voor de tweede maal m dit seizoen een toneeluitvoering gegeven. Wederom stond een blijspel op het programma en wel „Pa wikt ma schikt" van Sophie Kerr. Dit stuk dat zich afspeelt in de huis kamer van de familie Kraan, toont zeer veel gelijkenis met de belevenis- gedeeld dat hij ontslag neemt als organisatie reeds nu de nodige lid van de gemeenteraad. bereidingen aan het treffen is. Dat mei, ue ucieveius- van de bekende familie Doorsnee. I Ook hier een humeurige vader die zich tegen alles pleegt te verzetten, maar die tenslotte dan toch na veel amu sante verwikkelingen tot andere ge dachten wordt gebracht. Zonder uit zondering waren alle rollen sterk bezet met Chris Vervoort (als de humeurige vader), Martien de Winkel-Van Dainrne lals de vrouw des huizes) en Annie Vledcler-Vervoort (in haar rol als „zoon") aan de top van alten, De regie was bij Henk Beugelmk tn goede han den. Na deze zo goed geslaagde toneel uitvoering werden de danslustigen in de gelegenheid gesteld om een gezellig dansje te maken. Dc muziek werd ver zorgd door The Music Stars van Jan. de Klerk. verdwijnen zonder opgemerkt worden, gebruik gemaakt om het Westen te ontsnappen. PARIJS Jhr mr H. F. L. C. van Vredenburch, plaatsvervangend secretaris-generaal van de NAVO. is benoemd tot leider van de per manente delegatie van de Hoge Au toriteit van de Europese Koten en Staalgemeenschap bij de Britse re gering Hij zal zijn nieuwe post op 15 April 1956 aanvaarden, en dan zijn huidige functie neerleggen. AMSTERDAM. „Wij zjjn. nog niet toe aan de begrafenis van de geleide loonpolitiek," verklaarde NVV-secretaris drs D. Roemers Za terdag by de beantwoording van de vragen, hem gesteld op het spe ciale looncongres. „De vakbewe ging kan zich niet meer buitenspel laten zetten," zei hü verder. Drs Roemers bleek ernstig tp twyfclcn aan de bereidheid der werkgevers, hun boeken te openen opdat daaruit zou kunnen blijken of loonsverho gingen mogelyk zijn. Overigens meende hij toch. dat de geleide loonpolitiek In deze tyd van „overspannen conjunctuur" niet ■as, als alleen het Anna, v. Essen: Alliens», Sjhriins Theo dora. de Jong; Vatn.i, van Dijk: Exeito. Zijlmant: Hendrik, Rietveld- pfaiz Loog DUITSE VLAG' Klockner 22. Holth.ms* Ad Linden 3, Schuier: Burg. Namcdy 2, Blls; St. Fau» h. Dasse NED. VLAG: Ma na, v Megen, Loehem- Madonna. Snijders, Den ILiag; Casa Nova. Kamp. Isuijscn. Oude Schild: Mascotte, Reitsma Amsterdam; Betsy, Huisman, Capeilc a.d. Ij. DUITSE VLAG- Glinther Herbert. Bohn, Amsterdam, NED VLAG: Naar Beigic: Manc. Rademakers. René, Kouterlijn; Anna, Avermaat: Gorry, Rosmalen: Stad Lier, Ncy; Pia, Bitek: Georg. Roose. DUITSE VLAG: Valorose. v, Dessel. FJuvjalc XI, Bedel; Stock u Fischer. Ulses KUSTVAART Kiautsand, Bchunjiin, Huil. Engeland- OPVAART NED VLAG: Naar Duitsland: Westerwaid. de Man; Matt er hom 13, Wieg mans; Olie vos 5, Bons: Sb Maria, Jegcn: Saneta Maria, F eens*, ra: Elbn, Sn perMaria, Roth: Antoma. Oerlemans; Roean. v. Wijn gaarden: Eg i tl ia, Kiebooni; Tiger, Hen- nnig. Hendrik, Borsje; Nelly, Smit. BELG. VLAG: Patience. Fruscltulz; Irene, Busehgen». DUITSE VLAG: Hom-a 3. Radcsptcl: Louis. Marwedel, Mmwdd; Tankexpress I. Wolf; Maria, Schepers. Schepers. NED VLAG: Naar Bazel: Damco 229, de Goey, 2WITS. VLAG: Express J8. Walravcns; Alpina 2. Mar ti: Ba dus. Hartoa; Bern. Gauscb; Land- quart, Weishaupt. Onderstaande schepen zijn Hans weert gepasseerd per 17 Dec. 1955. voor bi)- vermeldc bestemmingen. Irene Steegmans; Torpeddo. den - Brabcr; Andromeda, Vermeerers; Hoïm- NVV zich cl* achter Stelde. Tweede Side, Vermeulen* Geertrui da. v lepe- voorzittor Van "Wingerden zegde metren; Baden Bl Braun; Rheinfahrt 143. nadruk toe, dat het NVV zich nim- Lenz; Emden Block; Pharaiida. Peter*; nier zou laten verleiden tot ver- Wilhelm ma Haubrich: Nceltjc 2. Ghtj- vvaarlozing van het sociale element f r.,,5 ,Xem 2' in d«» lrinnnobtiele j Kiancndonck; Fondci 126 Nmk: Flora. -r 5 - ,,i j I Roossien; Rolf Kramer Siberr.agei: Dc Voorzitter Oosternuis verklaarde] Hoop v. 't Hof; Andre, Robben: A va nü nadat het congres dc overgangv Lith. Adjo. Teub.-n; Jacoba. v. van de geleide naar een vrijere Vliet: Honn. de Seek; Charles, de loonpolitiek als onvermijdelijk had i Roek; Zeeland. Linthout; Energie Grin- aanvaard dat dit besluit hetï!s„ill0eïlevelcI; yVorra- Fione. Salt 2, Jonck: Jan me, loeien; aanvaard dat dit bes Luit het NVV zeer moeilijk was gevallen. „De koers is voorlopig bepaald," zei hij, „wij krijgen dus een cor rectie op dc geleide loonpolitiek. Maar een correctie met risico's!" deriien. beeldhouwwerken, ceramiek maakte, voerde hem via India meubelen en plaatselijke geschiede- nis. Bibiiothe( k, exp. De stille glans naar Japan en van daar over de der Gouden eeuw. Natuurhistorisch Hawaii Eilanden en Amerika naar Museum, Mathenesserlaan 7: Fauna Sd,iphol terug. i cn geologie van Nederland, tropi- Sche insecten en schelpen. Brand- weermuseum, Blijdorpplein: 10—16 - uur: Brandweerwezen van vroe- 'S* het" iïn'd de voorsteilingcn. die de toneelgroep ger tot heden. Belastingmuseum, j-" t—- I Thpotpr 6». weekend in rie Groote Parklaan 14: 8—17 uur. Staatsfïnan- pn de kersebloesem ciën en burgerij in onderlinge ver- 1 komen, houding. Bibliotheek. Atlas van teu Stolk: Groene Wetering 11: Grafi- j De uit twee delen bestaande film,I C ,Vordt Ik kom alsreïncarnaties bezig is, verwelkomt die opvalt door een knappe montage. J A «ar ta de doodgewaande neef is vooral boetend wanneer vele oaw voorsteiIingen, die de toneelgroep Georges on al heeft Jo haar en haar* ■oor de' tens Theater dit weekend in dc Groote nichtje reeds ontdaan van hun col- Schouwburg Zuid van dit zwakke a)sproduct van Georges de Tervagnc reizende cameraman te maken van een vulkaan, die juist tijdens zijn korte verblijf aldaar in werking was. sche documenten op historisch geografisch gebied. Biblioth. R'damse Kunststichting, Korte Lijnbaan 18: 10—17 uur: werk van Quirijn van Tiel, Rotterdamse Kunstkring Witte do Withstraat 35a, 10— 17 uur: Werken van Frederick S. Franck. Kunstcentrum Groothan delsgebouw, Weena, 917 uur Schil derijen van Marielte Jacops en glasramen van Marie Thérèse Ja cops. De Stroom, Voorhaven 30: 10—18 uur: Aquarellen van F. G. van Naamen. Gemeente Archief, Blijkens een voorstel van B. en W. Mathenesserlaan 315 a: 13—17 uur: aan de Rotterdamse gemeenteraad is Mr. EegoïTmocl oök'g"êi'u"k hS I s»l, bleek het toch niet meer dan ben en dat heeft hij ongetwij'feld fecn beschaafde klucht te zijn. liers en andere kostbaarheden, blijft er op aandringen dat Jo op het kasteel logeert. Het nichtje doet wat zuur tegen de indringer, maar als de echte SLS-je»*". -n wie dacht te hou- gehad toen hij op de Hawaii Eilan- UCUIRCB, vclll den de kans kreeg unieke opnamen aisseuse Elise Hoomans niet bijzon-j 0DCent j:. I „Vi,.'t\icacLi»rl fn SpnnnnIrnn de ruimte in het Poortgebouw klein om alle diensten van liet Ha- Terugblik op de E 55. 't Venster, Gouvcrr.estraat 133, 10—22 uur: Oostenrijkse grafiek van de Opper- venbedrijf nog m onder te brengen. Oostenrijkse Kunstenaarsvereniging „Maerz". Raadhuis Overschie: wer ken van Piet Lamers en C. J. Eeck- ■can. Boompjes. „eïnspireerd te hebben kon tat trouwens ook moeilijk en de- z* omstandigheid was niet zonder gevolgen gebleven voor de uitvoe rende medewerkers, van wie eigen lijk alleen Frans van der Lingen en Hetty Beck toch nog plezier in hun werk schenen te hebben. „Je viendrai comme un voleur" eer in levende lij ersehijnt, weet ze dat zij niet lang meer weerstand zal kunnen bieden aan de veroverende (ex-idief KarenElse Sluizer bleef erg vlak cn bracht weinig charme in de rol van dit meisje, Frans v d. Ling»1» daarentegen was zeer op dreef als de vlotte inbreker cn Hetty Beek speelde heel vermakelijk de oud* de onwaarschijnlijke g'eschiedenisdame met haar eigenaardige onver van een zware jongen, g'especiah- j stoorbaarheid. seevd in het stelen van kunstvoor werpen. die tijdens een verblijf op een kasteel zichzelf in enkele dagei declasseert tot een fatsoenlijke et Énkele afdelingen zijn daarom on- ridderlijke figuur. Deze monsieu dei-gebracht in het nieuwe gebouw Jo heeft het dan ook niet moeilijk;ken, John de Freese cn Sacco van de Nederlandse Bank aan de de licbtelijke getikte oude freuleder Made. Van John Soer zag men weer één van zijn dwaze boeven-typeringen. Mia Goossen was een vulgaire vrien din en voorts waven cr heel rede lijke bijdragen van Annie Lan, lAline, die dagelijks met geesten en» (Van een onzer \*crslaggevers) UTRECHT. Op de vergadering van dc Partijraad der K.V.P., die Zaterdag in het Jaarbeursrestaurant werd gehouden, heeft prof. Romme de vraag gesteld, of niet, in ver band met de steeds toenemende omvang van 't parlementaire werk, moet tvorden overwogen de zittings periode der Tweede Kamerleden met één jaar te verlengen. De heer Romme bracht dit vraag stuk in verband met de uitbrei ding^ van het aantal leden der bel de Kamers die door* de Tweede Kamer reeds aanvaard ophanden is. en welke naar zijn mening zal ia- - leiden tot verlenging van de perio- ■an de, die een nieuw Kamerlid nodig heeft voor hij voldoende in dc H. H. F. REEDIJK.1 parlementaire werkzaamheden VEEN DAM. Enige tyd geleden ontstond hier het nodige rumoer, toen leden van het plaatselijke po litiecorps bij een wedstrijd 20 van de 48 uitgeloofde prijzen wonnen. Daaronder bevonden zich een auto en andere waardevolle artikelen. Aanvankelijk gaf men het voorne- j men te kennen de prijzen af te staan S voor een liefdadig doel. Thans heb- j bon de betrokkenen echter besloten hun aanspraak volledig cn ten eigen bate te doen gelden. Men is tot dit besluit gekomen, omdat men wenst te zien vastgesteld, dat de prijzen naar recht en billijkheid op volko men legale wijze zjjn verworven. Een onderzoek van gezaghebbende zijde heeft dit inmiddels aangetoond. ingewerkt. Voor het ogenblik stel de de katholieke fractieleider die tijd op rond twee jaar, maar hy meende dat uitbreiding van het aanta] leden zal leiden tot een ver lenging van deze gemiddelde pe is i riode. Ohevos 4. Volk, allen Antwerpen: Ideaal 2 v. Denderen, Aalst; Gerjo Dubbel man. Leuven; Onrust, Schram, id.; Frd- inar, Vermeiren Aalst; Labor Pa uw els, ld Nautilus 5 Korstnnje, Vilvoorde; Gerard Kcemer. Seeidraayers. Andcr- lecht: iM aartje. Hoek Aalst; RU 8. Yn'escmscl. Burcht; Risico, de Haan. Brussel; Leta, Kieboom. ld Rea Rcn- scn ld.; Ar co. Hoekstra. Boom; Louis, v. Pelt. Hoboken; Albatros de Waal. Walem; Wil mar, Lindhout, Boom: Ncp- lUMi'» Lmdnout, ld.: Ajax v. d. Enelt; RiuiSbtirg Piomp; LcoviHe, Klarenaar, Algol. Klomp, allen Straatsou reAd na na Ruitenberg; Potentilla. Henz: Tele graaf t Been; Telegraaf 8. v cl Sandc; Trmis, de Vries; 5 Gebro«*ders v. Rijck; Bntania 3. Geluk; Storno, Ver wijs; Gotthard Smet, Wandna, Vre- denborg, Julier. MaeVnelsen; Joko v. Parijs allen Rotterdam; Hugo Stinnes 50. Kossidlo; Mannheim 200, Staab; Loxia. v Gaever; Damco 85 Kaufmann; Bahla. Schoots; Expiesj. 73 Schaeh: Leer, Meyer; Laguna Dnessc'he; Beati- me. Fortuin; Contact de Ruyter; Sa If 1 Michteh; Nussia 2. Windt allen Duitsland; Flora 2. v. MeeJ: Wib'e Ver sloot: Express 54, Kerle; Waadt. 'Cent ner; Ne ptu n 10, Verduin: Basodmo, Thanbauser, Spes. Groenveld; Riesling, v Baaien, allen Bazel; Dema, Peulen Dordt, Hedwlg. de Jong. Arnhem; Dia mant, v. d. Vliet Duitsland: Europa. Waarden berg UlrechJ; Anna. Kieboom. Dordt; Wilcor Oudslioom, id.; Piema. Rcyngoudt Nijmegen; Dordrecht 8, Zwalua Dordt: Geeskc. Drenth En schede; Buiten Verwachting, de Jong, Srhi»dani; Hoop op Welvaart Stat ast, id.; Madl de Zeeuw Walsoorden: Paty, Lceuwcnstem Vlaardingcn; Aruif. Been. Dordt; DeHzyl. Waasdorp, Am sterdam; Holtandia, Boerman; Willem Adri. Versluis; Quo Vadis Versluis, al ten Werkendam; Paula Jean Verbae ken Kerkdriel; Thimersee, Dietz. Ba zel, Henukscm, Rink, Amsterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2