Omv&c wekelijkse sportbijlage Waar waren de schutters? HÉiig AJAX liet zes treffers noteren; EXCELSIOR scoorde vier maal Extase SVV kon ook tegen DFC niet tot winst komen Sparta veroverde tegen Amsterdam volle winst Clubs mogen overgooien Xerxes-defensie stond RBC- zege in de weg De Heydt schoot RFC tegen Quick naar 1-0 r Enthousiast Hermes DYS overspeelde 't Gooi (4-0) FEYENOORD-EDO 1-1 Prestatie-tocht van de RWV West Frisia en CYV stoppen op 1-1 Begin was Schiedammers fataal Amateurvoetbal Eerste klasse A DOELPUNTENRECEN OP WOUDESTEIN Tweede wintertocht van de NCWB Habermehi wint bij „Schiedam" STAMT AMaandag 19 December 1955 ROTTERDAM, Zondag. Het sterk dominerende Fcyen- oord heeft tevergeefs gepoogd op EDO de volle buit te verove ren. Bij de vrijwel doorlopende stormloop op KneJemij's hei ligdom was er steeds weer een Haarlems'been dat voorkwam, dat de touwen achter Koelemij werden beroerd. Feyenoord speelde prachtig, al had het plaatsen somtijds wel beter ge kund, doch het schoot tc weinig er. het had ook weinig ge Juk. Op dc meest miraculeuze wijze bleef de score dubbel dl ank. Tot vijf mimi.cn voor de rust. toen Koeiemr een hard schot van Van Woerden niet klem vast kreeg, dc bal liet wil ier.. waai door Schouten zowel als Meerman deze voor het inschieten had: de laatste deed het. Overigens viel de come-back van Meerman top de linksbinnenplaats» tceen. In dc gehele eerste speelperiode heeft Van l\ cede maai heeft de (jcr Bijl één schot moeten stoppen. Cat was van Plaizier. l)c hoekschop- verhouding in deze speellid ft. waar in de strijd zich vrijwel geheel op de EDO-helft voltrok men behoefde daarvoor maar naar de grasmat te kijken was 31 ten'gunste van Feyenoord. De tweede helft Voor RWV gistermorgen aan het Lange Pad een prestatie-tocht over 5 km gehouden. De deelneming was dit maal eeus zo groot als vorige maal. Mej. Suze Klijn was het enige vrou welijke lid. dat deelnam. Na de eerste kilometer verschil 5 aanvankelijk den de tijden niet zo veel: deze va- S,en getrouwe copie van de eerste. - - 1 Feyenoord net daarna EDO ook tot aanvallen komen. Indien dat- opzet telijk werd gedaan, om aldus wat tegenstanders voor het EDO-doeï weg te lokken en zelf meer scorings kansen te krijgen, is dat een dure tactiek geweest, want het had een doelpunt, in de 73ste minuut van de wedstrijd, ten gevolge. De actieve Plaizier, die van zijn rechtsbuiten plaats helemaal naar links was ge- 7. wen kt. was zowel v. d. Hoek als Kerkunr te vlug af en gaf een pass eteraan Róodselaar. Uit deze riacraen van 5 min. 47 tot 6 min. 24 sec Bij de volgende kilometers hadden zich reeds enkele groepjes gevormd en er werden bij het in gaan van do 4e kilometer tijden ge noteerd van 17 mm. 18 sec. tot 19 min. 25 sec. Bij aankomst hadden de eerste lo pers een voorsprong op de laatsten van 3 minuten 40 seconden: de kort. ste tijd was 29 min. 44 sec.; de lang ste 33 min. 24 sec. In Zomerlust heeft het oud RWV- j naar4 lid en oud snelwandelaar de heet enige hem in deze wedstrijd Ecbo C. den Oude een kleine causerie - - gehouden en de deelnemers enkele tips gegeven met het oog op trai ning voor prestatietochten Spreker liet hier vooral het grote verschil uitkomen, tussen het „vlugge lopen" en „snelwandelen" welk laatste niet tot de wandelsport doeh tot de athleliek behoort. Het ligt in de bedoeling in het vervolg elke maand een prestatie tocht te houden langzaam op voerend over een groter aantal kilometers. Langzaam druilden mensen massa's toen de ircdstrud teas gedaan iangs de buitenkant der kassa's na het komen kicam liet paan; veten kóken opgetogen, knikten blij malkander toe. doch in veler andere ogen was de pret beslist taboe. Dat is het verloop der dingen in de knalbedryuipheid waar het Lot sich niet laat dwingen, tot ga-en compromis bereid. Somberheid en pure vreugde schreden voorwaarts, zij aan sy, en het Lot. dat dek verheugde, spon er stralend zijde bij. Zn de stuwing dezer lieden wier bestemming u?as: naar huis, liep een ventje, heel timide, at, dat droeg een loodzwaar kruis; dit bleek uit de norse blikken dat. hij nijdig rond zich smeet, dat 2'n club 'em dat zou flikken was iets Uïat de deur dicht deed. Iemand, die hem juist passeerde, riep verheugd: Een jijite mets.' 't Ventje schrok en etaleerde pauw z'n repliek: Dat is klets.' Wat is klets.' riep ras de ander, 'r was een fijne voelbalstrijd! Toen betwistten zij elkander 't leven.o, die haat die nyd, Er ontspon zich vastberaden na dc tc oordén rel een strijd die tjokvol geleek van daden in een kolder van lawijt. Mensen scheidden rap de dwazen, èên van hen schalde met gloed: Oei, wat nam-te me te grazen maar. so riep-te in extase. myn club wón dat doet me goed..,./ PHTDA WOLFF Jr. (Nadruk verboden) den kans gaf hij met een schuiver v. d. Bijl het nakijken (1—1). On middellijk trok EDO zich daarna weer met acht personen in de ver dediging terug. Feyenoord kwam niet verder dan een serie hoekschop pen (verhouding na rust 93) en enige kansen, die onvoldoende wer den aangegrepen. Bij uitvallen was EDO enige keren zelfs nog gevaar lijk. Menfred Cerinar, yia Fiitterer dc beste Duitse sprinter van dit ogenblik, heeft een operatie ondergaan. In tegen stelling met Fiitterer die onlangs even- eens geopereerd is, zal Germar deze j Quick winter nog wel aan enige wedstrijden i De Spartaan deelnemen. Gouda h* +Z-: t (Van onze spor(corrcspondent) ENKIlUIZEN. Het was voor CVV maar gelukkig dat scheidsrecii- (Van onze sportcorrespondent) DORDRECHT. Het gaat niet goed met SVV. Opnieuw moest een neder- ler Bu?so een zo nauwkeurig tijd- iaag worden geïncasseerd. Ditmaal tegen DFC in Dordrecht, dat met 3—1 waarnemer was. Juist op het mo- <ie haas bleef. De Dordlcnarcr» sloegen in de eerste twintig minuten hun ment men dc West-Frisia mirt voor siag. Met tlve€ doelpunten van middenvoor Schaap veroverden rij toen een mons uil een van dc schaarse goede veilige voorsprong en door sterk verdedigen konden zii_de/.e tot^ acht mi - allen dc hal voor de tweede maal over dc doellijn van het CVV- doet schoot floot hij het einde. Dat tweede doelpunt .'an West Frisia ging dus niet door en CVV had dus lie reden om tevreden met een 1- nutcn voor het einde handhaven. Toen werd het door Ófferman 2—1, maar een minuut later deed De Jager met een derde doelpunt alle Schiedamse illusies op een gelijk spel in rook opgaan. De Dordtse start was uitermate i Schaap stopte hij op fraaie wijze, goed. ondanks het feit dat dc thuis- waarna hel Dordtse overwicht luwde, gelijk spel naar Rotterdam terug te cj.djj *0j-!lf, <tct:ds met drie man :n c<: SVV kwam weer aan bod rn J?r. van keren. voorhoede opereerde. Rechtsbuiten Sehijndel had bepaald pech toen hij Da* «elijke spc, was overi"cns we'. Ja&cr was echter herhaaldelijk een kopbal door de lat zag gekoerd, dc li"™"h?ïdin«Beid"'pteejc,! *"n bdwr tt vluc al «aa.düur hij Acht ii.mutcn voor hot «mfe Mn speelden zeer zwak. hetgeen wellicht C°cde kansen schiep zijn oorzaak vond in het zware er. Schaap. Een van die gladde terrein van West FriJis. Wel i tc Schaap na tien minuten t oer de zagen wc bij tijd en wijle aardige hal hard langs Kou wen te knallen rn combinaties in dc CVV-voorhoedc. te.en enkele minuten later dezelfde speler uit een hoekschop nummer twee inkopte, hadden de Dordtenaren veilige 20 voorsprong. maar het spel wnrd tc kort gehou den en dot. leverde voor dc stugge West Frisia-defense geen moeilijk heden op. Toch zuil CVV na dertig minuten de leiding nemen. Een var de Wc?; Frisia-vcrdeJigcis plaatste onzuiver naar ztjr. voorhoede en Dc Blok was daar ais de kippen'bij om die fout niet ccn genadeloos schot af tc straffen CO1). Ook in de twee- waardoor hij Acht minuten middenvoorde Schiedammers toch succes. Van die kansen gebruik- Kan bracht de bal goed op. JanceeKie een pass naar Offerman. die zich omdraaide en hard inknaldc (2—M. Zat cr nog een gelijk spel in? Slechts een minuut lang konden de Schiedammers zich met die hoop leien, toen brak De Jager door i SVV kwam hierna "meer in het of- j een goede combinatie met Bell aard fensief. Van Kan en C. van Sehijndel stuwden hun voorhoede, doch deze linie hield het spel te kort, Köneman kreeg weinig kansen en alleen Van Pelt liet aardige dingen zien. Hij ondervond echter te weinig steun. en Schaap, en zuiver mikte hij de bal. net buiten bereik van Kou wen, langs de binnenkant van dc paal, 3I. Daarmee was de Schiedam se neder laag een feit. dc helft bleef het spelpeil beneden j Bovendien liet hij een prachtige de verwachtingen. Een kwartier kans voorbij gaan door te lang te voor het einde kwam West Frisia j treuzelen. door een kopbal van Simons langs- In de tweede helft waren de beste zij. De gastheren putten daaruit de kansen voor DFC. Kou wen liet een moéd om het accent wat meer op de i schot van Bellaart glippen maar aanval te gaan leggen, maar tot j languit vallend kon hij de bal nog op schot van formaat kwam Simons pas i de doellijn weggrabbelen. Enkele I toen het tc laat was. i goede schoten van De Jager en Henk Schouten kwam wél enkele keren zeer gevaarlijk in de buurt ran Koelemy (het is hem aan te zien!), doch had ntet zijn pogin gen Feijenoord een beslissende voorsprong tc geven, geen succes. DWV RFC VCS West Frisia CVV Rapiditas Vetox HRC UW 35 21—17 14 20—13 14 14— 9 13 20—17 12 1711 12 15—12 11 16—15 10 20^24 8 22—23 7 14—19 (Van een onzer verslaggevers) I Westphal, die dc bal op zijn doel ver- u<| -VU1IW VV1, ROTTERDAM, Zondag. Het zag er een half ,.r naar vit, dat £«gven-alten-:Begin J.nu: n„ n \eriaren aoei. z.even minuten \ow; -RnnHgan» mm ij een inare neaeriaag legemuci ging. uc uunernocuc, aie in tyn ij;j nntsnante Piiner rm de rechts-' ae» 'uuuswu opstelling aardig voldeed, had plotseling geen vat meer op de snelle buitenulaats aan ziin bewaker Bilker I "hd Ais ook ui Atlantic cn invallen, waardoor middenvoor Den Edel binnen twee minuten drie- j Sfaam<TmeesGrootnandcisgebouw gegooid is. na t„I. ,;„i, ^'jn voorzet wera auot Braamsmew. n5„t ,a«mnki (Van een onzer verslaggevers) i Sparta opende de tweede helft AMSTERDAM. Sparta had aan m.et aanvallen in de lengte van het twee fouten ïn de Amsterdam-dc- j uitstekend bespeelbare veld en na fensle o—i --1- -v, «wijjuui. vcui ld/., waaivijur J1IIWS- genoeg om in de tweede helft jane mmuteii werd een scherpe in- j binnen Bakker zorgde. Excelsior had ■1 stand te wijzigen in 3—1. j zet van rechts door Mesinan tc zacht j 7.ijn opstelling gewijzigd en Lager- ,e ï?fUs™?esP?e.^ i waard naar zijn vertrouwde stopper- Excelsior een zware nederlaag tegemoet ging. De achterhoede, die in zijn j nieuwe opstellii Ajax-aanvallen. maal kon doelpunten. Dit leek de genadeslag, maar Excelsior herstelde zich, ook al omdat de Amsterdammers zeker waren van de overwinning en voor al de verdediging van de gasten het te gemakkelijk opvatte. Zo werd liet ten slotte 4—6. Het was jammer voor Veldhuisen, die nu rechtsbinnen speelde, dat hij door een harde kopstoot een hersenschudding opliep en naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. Hij werd vervangen door Braams, die evenals Den Edel de hattrick verrichtte. De eerste periode van de wedstrijd was de doelpuntenhohger niet ge- gaf een gelijk opgaande strijd te zien Istild. Den Edel speelde de bal tussen met Aja'x iets gevaarlijker. In de j de benen var. Lagerwaard door en 25ste minuut ging het fout in de roodzwarte verdediging en midden voor Den Edel maakte drie doelpun ten aan de lopende band. Piet van der Kuil wilde niet aeiiterbijjven cn zo was de stand binnen een half uur 0—4. Onmiddellijk na de thee weer een doelpunt van Ajax, waarvoor links' Zijn terlijk ingekopt 44-6) Veldhuisen »ci7t Excelsior pro beer t Bijker van Ajax ie passe ren^ Van. Mok rik macht pespaitnere af. Zal hij moeten ingrijpen? Even later verliet de. Rotterdammer het veld met een hersenschudding. Wij hem spoedig herstel. Rondgang van de RKB Dc ..week ïn Gouda" is voor een groot deel van de deelnemende clubs, die in dc Rondgang uitkomesx. een tegenvaller geworden, want dc banen hadden door de weersom standigheden zoals we al schreven, zoveel geleden, dat cr van. prestaties leveren, geen sprake kon zijn. De technische commissie van de Rott. Kegelbond heeft Vrijdag en Zondag de banen gecontroleerd en vond beide keren zo'n sterke afwijking van de reglementair voorgeschreven vlakheid, dat na afloop van de wed strijd op de Goudse banen, besloten werd om de resultaten van de clubs, die na Dinsdag avond wierpen, te laten vervallen. Begin Januari wordt d&j Rondgang voortgezet in Cour- het zal het toumooi niet. zoals aanvankelijk was bepaald, ten einde zijn. maar dan zullen dc gedupeerde vereni gingen opnieuw in Gouda mogen werpen. Het hout. dat vorige week Maandag en Dinsdag onder normale omstandigheden werd geworpen, blijft gehandhaafd., doch voor de an deren gelden dan de nieuwe cijfers, die genoteerd worden. Dat was voldoende voor een over winning van de Rotterdammers. Want het overwicht van de „Zwarte Schapen" leverde daarna geen en kele treffer meer op. De voorhoede van Amsterdam'' miste de noodzake lijke stootkracht en als er eens een goed schot uit de voeten kwam, bleek Van Dijk een bekwaam doel- verdediger. Sparta begon nogal bruisend, maar al spoedig werd het duidelijk dat de aanvallen te „klein" van op zet waren om werkelijk gevaarlijk te kunnen worden. Het onzuivere spel in de breedte bood de Amster damse verdediging, met Bram Wie rtz als goede stopper, niet veel moeilijk heden, ook al trachtte de snelle Van Ede aanvankelijk als middenvoor verwarring te slichten. Amsterdam nam de aanval over en mocht twee hoekschoppen achter elkaar nemen, die "niet meer ople verden dan een schot van rechtshalf Weenink over de lat. Gallis kreet uit een korte pass van Vonhoff een voortreffelijke schietpositie. Hij raakte de hal echter nauwelijks. Vonhoff zou het dan maar zelf doen en hij kreeg de onmisbare hulp van rechtshalf Verbeek. Want het schot van Vonhoff werd door de Spartaan zodanig van richting veranderd, dat doelman Van Dijk dé bal onmogelijk kon houden. Na 25 minuten dus 10. tevens de ruststand. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, Bijna twee maal drie kwartier heeft. RBC storm gelo pen op het doel van Xerxes. In de weinige perioden gedurende de tweede helft dat het zelf in de verdediging werd gedrukt verspeelde het zijn overwinning en leed het zelfs bijna een nederlaag. Het zwiepende schot van Engelman, gelost ïn de laatste minuut van. de wedstrijd, vond echter legen de lat een ontijdig einde. Met het gelijke spel van 21 kunnen beide ploegen vrede hebben, daar RBC, ondanks z'n veldtneerderhcid, tegen de hechte Xerxcs-verdedigïng met de weer voortreffelijke Vermeer aan het hoofd, maar weinig kansen kreeg. De eerste speelhelft was een vrij I terdamse verdediging te vinden. De eenzijdige vertoning. Xerxes werdlaatst»» minuten waren voor Xerxes, door de soepel draaiende Roosen- daalse ploeg al direct in de verdedi ging gedrukt. De Rotterdammers wisten echter Jarige tijd baas in eigen, huis te blijven, ondanks de soms felle schoten van Bruininks en Vermunt Tot in de 35e minuut v. d. Knaap een overtreding beging. Spil Kools schoot de vrije schop hard door het Xerxes-muurtje en via de heup van v. d. Knaap verdween de bal in de rechter benedenhoek van het doel (01). j laatste minuten waren voor Xerxes. 1 Succes had het niet. sneldoorlopende Van Ede het deze i plaats teruggestuurd. Dit bleek een kans met onbenut 1-1». In de 20ste grote verbetering. De roodzwarten ""nuJA schoot Van Kaalte zo slecht i kwamen zelfs tot aanvallen, die door uit, dat de Rotterdamse bmnenspe-1 het te zelfverzekerde spel van de ler verhoeven de bal ineens in1 vijandelijke achterhoede, niet van het net kon jagen; _12. Daarmedegevaar ontbloot waren. Binnen een bleek de overwinning van Sparta kwartier hadden Pijper en Braams de te zijn bereikt. achterstand tot 35 verkleind. Nog (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. Het natte, gladde veld heeft er ontegenzeggelijk veel toe bijgedragen, dat de wedstrijd RFC—Quick op geen hoog peil heeft gestaan. De magere 10 overwinning voor de thuisclub komt haar volko men toe, temeer daar de groen-witten het eerste half uur van de 2e speel hclft voortdurend in de aanval ivaren en de Quick-verdedïging met Holtappel als hoofdpersoon zeer %'eel werk heeft moeten verzetten om de Scwiarlijke aanvallen af te slaan. In de laatste 20 minuten echter werd RFC op eigen helft teruggedrongen, en zag het er naar uit, dat de gelijk maker zou worden gescoord. Het geschiedde niet. RFC kwam met twee invallers, Taffijn op de midvoor en Sinjorgo op de rechtsbuitenplaats, in het veld. Direct na de aftrap ontsnapte het Haagse doel aan doorboring, toen Taffijn dc bal juist over de lat kop te. Het spel ging voor de rust gelijk op en hoewel v. d. Horst voor Quick gespeeld, die met een hard schot onder de lat Duran geen kans gaf. (10). Nog geen minuut later was het dezelfde speler, die de bal vrij speelde, een ver schot loste, dat eveneens onder de lat kwam, terug sprong en door Pauli over de achter- - - lijn werd getrapt. Hoewel scheids- net spel goed verdeelde, bleek de rechter Noorlander naar de midden kleine Dussen op de rechtsbuiten plaats niet opgewassen tegen Van Amsterdam. Verkaart kwam op rechts dikwijls voorbij Clarijs, doch meestal bleek het spel te kort, waar door de Rotterdammer steeds tijdig kon ingrijpen. De schoten van de Hagenaars kwamen veelal naast het doel, terwijl Verbrugh met de te verwerken ballen in zijn doel geen last had. Uit een zeer snelle aanval van RFC kreeg De Heijdt de bal toe- Doelnza» Vermeer is vete malen in de ontinoetüig met RBC de „reddende engel" voor Xerxes ge weest. Talloze malen heeft hij schijnbare treffers van de Roosert- claalse aanvallers geblokkeerd. Ook op deze foto weet hij een RBC-aanuat te onderscheppen. stip wees, appelleerde de grensrech ter. Na een korte discussie gaf de arbiter een opgooi-bal. Na de rust was RFC direct weer in de aanval, waardoor de Rotter dammers in 3 minuten 3 hoekschop pen te nemen kregen. Hoewei zij ge ruime tijd in de meerderheid bleven kwamen er geen doelpunten. Zoals vermeld herstelden in het laatste deel van de wedstrijd de Hagenaars zich en waren Verkaart en Ten Hoopen gevaarlijk voor het Rotter damse doel. Succes hadden zij even wel niet. V ll> (Van onze sportredactie) SCHIEDAM, Zondag. Het verhaal van de wedstrijd Hennes DVS 't Gooi is gauw verteld. De 0 zege van de Schiedammers was onaan tastbaar. 't Gooi, dat een zeer povere indruk maakte, kon tegen het enthon- siasme van üe thuisclub niet op. Als de Hermes-voorwaartsen slechts een. I deel van de kansen hadden weten tc benutten, dan zouden de Hilversum mers wellicht een nederlaag met dubbele cijfers hebben geleden. Hermes heeft er beslist geen gras I den de Hilversummers tot voor de over laten groeien. De air waarmee j Her mes-defensie verschijnen, doch Vlak voor rust werd v. d. Valk geblesseerd en werd verdienstelijk vervangen door Kanters. In de tweede helft deed RBC het wat rus tiger aan, waardoor Xerxes de ge legenheid kreeg het Roosendaalse doel te belagen. Dit leverde na 20 minuten de gelijkmaker op. Tijdens een felle scrimmage voor het RBC- doel schoot 'Rijshouwer hoog in, een der RBC-backs kopie het leder nog terug, maar juist voor de voeten van Cammeraat die meteen het leder hard en hoog in de touwen joeg (1—1). Hierdoor opgeschrikt nam RBC het Initiatief weer over, maai' zag «ecu kans ccn lek in dc Rot- Zaterdag is de tweede wintertocht gehóuden, uitgeschreven door de Ned. Chr. Wandelsport Bond, Deze werd verzorgd door de CJMV Boe- zetmvïjk. Dc afstand was wederom over 12 kilometer; de deelneming was met een aantal deelnemers van 479. waarvan 400 in verenigingsverband en verdeeld over 23 groepen 2t-er goed. De jongste van de 7*9 indivi duele!! was de 5-jarige Wim de Wit van de vereniging JSW. Gestart is bij hel verenigingslokaal van Schaap en zijn vrienden de grasmat waren opgestapt, was spoedig ver dwenen. Met snelle open aanvallen werd het Hilversumse doel onder vuur genomen. Voordat Broeders in de vijfde minuut een doelpunt maak te. dat wegens buitenspel werd afge keurd. hadden de Schiedammers al meerdere nialen kunnen scoren, als Mijnsbergen iets doordachter te werk was gegaan. Ten slotte moest 't Gooi toch capituleren, omdat het enthousiasme van Hermes beloond moest worden. Er was voor de Hil versummers geen houden aan. Hoe wel linksbuiten Zaal technisch schromelijk tekort schiet, weet hij met z'n snelle rushes toch voor ge vaarlijke situaties te zorgen. Hü lapte dan ook na een half uur alle Hilversummers aan z'n laars en be sloot 7.o"n bliksemren met een even bliksemend schot, dat voor Bekke ring onhoudbaar was (10). Her- mes, dat de winst in volle omvang rook. drukte door en via treffers van Mijnsbergen brak de theepauze aan met 30. Na rust probeerde Schaap met faire en minder faire trucs de Schie- de zachte schoten, die middenvoor Hooyer losliet, konden niemand ver ontrusten. Aan de andere kant ver gastte rechtsbuiten v. d. Burg het publiek op een aantal onnavolgbare rennen. Was ook in die periode de Schiedamse voorhoede, die met het opstellen van Leo Janse als midden voor en Broeders als linksbinnen aanzienlijk aan kracht heeft gewon nen, wat doortastender geweest: 't Gooi zou er met nog meer kleer scheuren 2ijn afgekomen Rollen draaiden De home-traimvedstryden. die rennersclub „Schiedam" gisteren in haar clubgebouw aan het Broers- veld liield. zouden voor alle ren ners een uitstekende oefening heb ben kunnen zijn voor de „nationa le" wedstrijden van „De Rotterdam- scbe Leeuw" op Tweede Kerstdag a.s. NU n- deelr. den. om e- aanle„ Dc V», wat z:jri treft voor de helft van het aantal lechts 500 meter rij— na tuur! ijk te weinig -itstaf te kunnen CJMV aan de Fmbstraat: het par- j dammers de voet dwars te zetten, cours leidde door het Kralingse Bos. Laan van Woudesteïn naar de Oost zeedijk, langs dc Maas over de ter reinen van het voormalige station Maas en zo terug «aar de Fuik- straat. De stemmin" was zeer goed on der de wandelaars, waarvan 50 c.i uit jeugdgroepen bestond De derde tocht wordt gehouden op 14 Januari 1956. Er wordt om 3 uur gestart vanuit de zaal va»i de Jonge Garde aan de "Wolphaerts- bocht 21. Hij vond echter z'n meerdere Schenk, die hem geen minuut met rust liet en hem bovendien telkens te vlug af was. De Hilversumse voorhoede kreeg trouwens tegen spil Burger en de kittige. Rijke geen schijn van kans. Bovendien liet doel man Van Diest enkele goede saves zien. de eerste dag van het nieuwe jaar Toen na 12 minuten Zaal uit een j op een pog nader aan wijzen ter- i scrimmage de stand tot 40 had op- gevoerd deed Hermes hel kalmer rcm te Amsterdam d< amateur-ell- i aan. Via de zwakke stee in de Schie- i tallen van de hoofdstad en de Maas- i damse middenlinie. Van Oers, kon- stad tegen elkaar te laten spelen. Habermehi, die» ;:.ike conditie be rst sinds vele jaren weer helemaal de oude is, gaf zija jongere collega's een niet mis te verstaan lesje. Met 35.4 en 35.2 se conde over de 2 x 1000 meter bleef hij Schalk Verhoef 0.6 sec, de baas. Voor Schalk Verhoef kan misschien ter verontschuldiging worden aan gevoerd, dat hij een al bijzonder slechte start had in de tweede se rie. Frans Rorijs. die met een to- taaltijd van 71.4 als derde eindigde op de km en De Koning met 36 sec. op de 2x500 meter brachten ..Apollo" vooraan in de clubrang schikking. De eerste plaats ontging hunechter, voornamelijk door het, falen van Top op de 2 k 500 me ter; (37.4 sec.). Deze eerste plaats was nu voor „De Pedaalridders", dat met Verhoef en Brinkman, de laatste eindigde als vierde met eer», tijd van 7L6 sec., en v. d. Leur en. Verstraaten. die met een totaaltijd van 35 sec., winnaar op de 2 x 5DÖ meter werd, juist 1.6 sec sneller was dan Apollo". De totaaluitslag voor de elubg was als volgt: 1. „De Pédnlridders" 213.8 scc.j -J »_•- J 1x 2- -Apollo" 215.4 sec.; 3. „Feijen- ceit wedstrijd gespeeld tussen de j oord" 221.4 sec.; 4. „Rotterdam" semi prof-elftallen van deze steden, i 226.2 sec.; 5. „De Rotterdamsch» Thans is ook overeengekomen op 4^S27-?. ,„6w*®chiec3am'* r 236 sec.; 7. „Sportief239.2 sec. Woensdagavond, aanvang half acht. rijden „Apollo" en „De P«- daalridders" in het clublokaal v?n Apollo" een ontmoeting op de home-trainer, waarbij de traditie» nele Kerstprijzen ais iazet gelden. AmsterdamRotterdam voor amateurs en j semi-profs AMSTERDAM Op Nieuwjaars- dag zullen de twee grootste steden I van ons land, Amsterdam en Rot- j terdam op twee voetbalgronden slag leveren. j Zoals bekend wordt 1 Januari te Rotterdam op "het terrein van Sparta

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 4