1 1 C Bloed kruipt - nog te weinig waar het zo hard nodig is J> Roode Kruis reikt aan 75 „donors'5 penningen uit EEN APART KERSTGESCHENK! bon Herstel van Aeolus Burgemeester kreeg nieuw boek over Rotterdam EEN BRIL Beloning, maar geen prijs NIEUWE BOEKEN Kerst-wagenspel Biljartw edstrij den in Thalia AGENDA Spreekuren SE SCHIEDAMMER Het Legioen der Verraders Wie heeft iets verloren F. A. de Wolff wordt secretaris S.G. SVC gaat op de goede weg voort TIEN JAREN WEDEROPBOUW K.V. ,Ons Genoegen' viert feest Vacan tie-zwemmen Burgerlijke Stand Uitspraken van de rechtbank SCHIEDAM AFSLAG fgaaaimga Dinsdag 20 December 1955 Het bloed kruipt waar het niet gaan kan is een bekend Ne derlands gezegde. Dr A. C. Taverne sprak de hoop uit, gister avond in Irene, dat half Schiedam wel zou weten waar men zijn. bloed van tijd tot tijd kan deponeren. De Schiedamse afdeling van het Rode Kruis kreeg er dit keer namelijk weer 75 dragers van de Landsteinerpenning bij en de Sehiedamse specialist had de grote wens dat dit prachtige voorbeeld dusdanig stimule rend zou werken dat duizenden Schiedammers in de toekomst hun bloed voor de plasmadienst zouden beschikbaar stellen. Donors voor de plasmadienst komt het Rode Kruis namelijk steeds te kort. Ieders bloed is hiervoor geschikt en het bloed kan na conservering jaren worden bewaard. Dr. A. C. Taverne hield een vurig betoog over het belang voor de ge neeskunde van dit ..bloed in blik" De Landsteinerpenning wordt ver strekt aan ieder die vijfmaal zijn. bloed heeft afgestaan. Dat dit niet tot de zeldzaamheden behoort be wees het grote aantal ridders op de bijeenkomst Maandagavond in het stemmige Irene, waar veel slin gers dennegroen en twee flinke kerstbomen zorg droegen voor een gezellige sfeer. De heer van der Kemp had het' zelfs reeds tot vijf tien schenkingen, van het eigen bloed gebracht en hiermee had hij de Dandsteinerplaquette verdiend, he laas was hij deze avt s avond verhinderd. De Oostenrijkse bacterioloog Land- steiner, Nobelprijswinnaar, is de ontdekker van de bloedgrroepen en bestrijder van dg kinderveriamtnfng. In verband met deze bloedgroepen vertelde dokter Taverne, dat het corps boze plannen smeedde voor de toekomst. De schenkers van plasma zullen namelijk worden onderzocht op hun bloedgroep en zeldzame groepen zullen worden verzocht toe te treden tot de bloedtransfusie dienst. Vooral de Rhesusfactor wordt gezocht en Rhesus negatieven, ko men. zeer zelden voor. Het bloed stroomt nog niet vol doende in de kolven van dq genees kundige laboratoria om volkomen uit de zorgen te geraken. Duizenden vrijwilligers zÜn hier nog voor no dig. Speciaal de bloedplasmadienst kent dit tekort. Het bloedplasma ■wordt ook gebruikt tegen vele ziek ten. De afweerstoffen, die in de wit te bloedlichaampjes voorkomen zijn goede bestrijders van bijv. rodehond. Het afstaan van enkele deciliters bloed behoeft tegenwoordig voor niemand meer een beletsel te zijd en deze geringe taak van naasten liefde kan door een ieder worden vervuld. Geen prijs De heer Taverne zei dan ook dat het verkrygen van de Landsteiner penning wel een beloning voor een gdéde daad, maar geen winnen van een prijs was. Het is namelijk een. teken van narigheid als er zoveel mensen hun. bloed hebben moeten af- «taan voor het leven van een ander. Schiedam heeft nu.- 500 donors voor de transfusiedienst .en 300 schenkers van hét bloed voor de plasmadienst. Dit is veel en veel te weinig. Dr Taverne vond het beslist niet onbe scheiden-als hij in aansluiting op het goede voorbeeld van de geno digden een beroep, deed op de Sehie damse bevolking om binnen de kortst mogelijke tijd nog minstens 500 donors voor plasma er bij te krijgen. Een. indringende beschou wing .wijdde deze geneesheer aan het belang -van het bloe'dplasms voor de geneeskunde. Hij verontschuldigde zijn collega Dr J. A. H. van der Berg. die sa men met hem de leiding heeft van deze belangrijke maatschappelijke diensten. Dr van der Berg ligt momenteel evenwel in het gemeenteziekenhuis. nu:ar de heer Taverne kon ter ge ruststelling gelukkig mededelen dat het de heer van der Berg goed gaat. Aan 23 donors van plasma en 52 mensen, die reeds vijfmaal hun bloed direct aan een in r.ood verkerend medemens hebben geschonken reik te dr Taverne daarna het ereteken met oorkonde uit. Vastbesloten om in de toekomst zoveel mogelijk stad genoten te doen overgaan tot het afstaan van warm rood stromend bloed, dat daarna wordt getransfor meerd tot wit „vast bloed", heeft het gezelschap zich daarna voorlo pig aan lichtere kost gewaagd. En deze kost was met zorg uit een over vol filmmenu gekozen. Film tot slot Een film vol typische Engelse hu mor werd daarna voor het gezel schap gedraaid. „William goes to town" is de titel van de prent en dit houdt in dat het belhamrllje Wimpie naar Londen gaat om de mi nister te sprekenover de erbarme lijke economische toestanden. Zelfs dc toverballen gaan achteruit. Toe vallig klimt hij met zijn vriendjes bij de minister van Economische Zaken binnen. Hij praat daar vrij uit, te vrü 2elfs cn zegt onver-- bloemd wat zijn vader 's ochtends achter de ontbijttafel over het mi nisterie zit te brommen. Het komt in de krant, Wimpie wordt beroemd. Pa kwaad en het hele land staat OP stelten. De gekste dingen gebeuren daarbij. William krijgt een aap ca deau en ook nog een half dieren park maar de aap wordt zijn vriend je. Üitcindelijk komt alles weer goed en William mét zijn vriendjes maken kennis met het beloofde land. in hun kinderogen: een circus. De hoofdrollen werden uitstekend vertolkt door Garry Marsh en Wil liam Graham. De geluidsband was helaas echter brokkelig, zodat men vaak met het beeld alleen moest volstaan. Dit deed niets af aan het succes van deze bijeenkomst, waar nu eens het nuttige door het aan gename werd. beloond. „Donor" JU. J. F. Fiers uit Vlaar- dingen ontvangt van dr A. C. Ta verne zyn Landsteiner-penning het teken dat hij vijf maal bloed heeft afgestaan ten bate van de zieken. Sinds gisteravond staat er in het hartje van Schiedam, op het Koe marktplein, een kerstboom in de gloed van honderden lichtjes te stra len de jaarlijkse bijdrage van do Sehiedamse Gemeenschap ter verho ging van de kerststemming in de stad. Deze stralende boom, elf me ter hoog en groter dan ooit, beheerst wel het beeld in het stadscentrum. Bij de Gemeente-bibliotheek te Schiedam zijn de volgende nieuwe aanwinsten te verkrijgen: P. van Aken: „Het hart en de klok", Beschrijving van het onheil, dat een oud, met legenden, omwe ven geslacht bedreigt, wanneer een vreemdeling aanspraken doet gel den op de grond, waar de steenbak kerij gevestigd is. ,_M. Dermout, M.: „De tienduizend dingen". Beschrijving van een le vensgemeenschap op een eiland in de Molukken, waarbij als leidmotief geldt de gedachte, dat alles zich steeds weer herhaalt en dat ook de mens evenals 'alles, deel is van het bestaande en daar onverbrekelijk mee verbonden. P. Gallico: „De liefde van de ze ven poppen". Door middel van een poppenspel, waarin de poppen zijn karakter-eigenschappen uitbeelden, toont een man het meisje, dat hij liefheeft, zijn ware gedaante en weet haar zó te winnen, - M. Koenen: „Bloesem van Bour- gondië". Roman over de jeugd van Maria van Bourgondië. (1457— 1482). A. Romijn: „Wie zonder zonde is". Het levensverhaal van een meisje, dat door afkomst en milieu voor bestemd soheen om in het leven te mislukken, maar door de hulp van een idealistische jonge onderwijzer haar menswaardigheid behield en bij baar dood eigenlijk het geloof verkreeg. D. Unwin: ;,De vrouw van de gouverneur". Een jongeman, die met een speciale opdracht naar oen (fictief) Brits protectoraat in Afri ka komt, en geheel onvoorbereid en onbevooroordeeld tegenover het rassenprobleem staat, wordt al spoe dig geconfronteerd met de verschil lende aspecten 'van dit vraagstuk, dat hij vanuit democratisch En gels standpunt beschuowt. H. E. Jacob: „Zes duizend jaren brood". Cultuurhistorisch werk over de betekenis van het brood voor de mens in zijn godsdienstig, politiek en. maatschappelijk leven. J. H. Jongkees en W. J. Ver- denlus: „Platenatlas bij Homerus". Van verklarende teksten voor zien. plaatwerk van. Griekse vaas schilderingen uit de 5e eeuw voor C3ir die figuren ea taferelen uit de Homerische epen in beeld, ben gen. „Kinderbescherming in overgangs tijd". Artikelen, waarin door een aantal deskundigen op dit gebied verschillende facetten van de kin derbescherming worden behandeld en met nadruk gewezen wordt op de noodzaak deze volgens moderne paedagogische en psychologische op vattingen te organiseren. JL Walker: „Kanjers!" Een en- van .de fcett- het voor elke weggelegd grote vis sen te verschalken, mits hij de juiste techniek toepast J. de Hek: „Van hunebed tot Hanzestad". -Beschavingsgeschiede nis van Nederland van "het stenen tijdperk tot het' einde der Middel eeuwen, waarin vele -bijzonderhe den verwerkt zijn zowel 'over het dagelijkse: als heteconomisch sn el we en religieuze leven van onze vooroudera. Zoals we reeds aangekondigd heb ben zullen vijf groepen toneelspelers, aangesloten bij de kring Rotterdam van de Werkgroep Katholiek Ama teurtoneel op Kerstavond een wa genspel-opvoering geven van Henri Ghoens Kerstspel „Kermisvolk op Kerstmis". Ook in Schiedam zullen op 24 De cember. dergelijke opvoeringen plaatshebben, verzorgd door de to neelgroep „Brederode". Gespeeld zal worden op het Edisonplein om 6.30 uur. op het Rozenburgerplein om 7.45 uur en op het dr Wibautplein in Nieuwland om 9 uur. Van dit Kerst-wagenspel zal een opname gemaakt worden voor de te levisie, maar het is niet waarschijn lijk dat Schiedam die eer te beurt 2al vallen» In café „Thalia" aan de Rotter dam sedijk zullen op zeven achter eenvolgende Vrijdagmiddagen, te be ginnen .op 23 December a.s. biljart wedstrijden om het distri ets-kam pioenschap drie-banden verspeeld worden. Aan deze wedstrijden ne men deel: M. Schaap (B.V. Rem brandt), C. Ruggenbcrg (Rem brandt), G. -Wal da (Bellcvue). W. Schilperoort (RES), P. Eikenbroek (Pleinzicht), M. Smits (Pleinzicht), P. Gouka (Entre Nous) cn C. Sche- we (Entre Nous). Apothekers nachtdienst: Apotheek C, J. Jansen, Swammerdamsin- gel 41 en apotheek Nieuwland, dr Wibautplein. 19. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuin laan 80. telefoon 69290. Gcro. Openbare Lcesinal cn Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere wei kring (behalve Maan dag) van 930 tot 4.30 uur cn iedere avor.d behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8 30 uur. Zondags gesloten. K.K. Leeszaal cn Bibliotheek, Dam, geopend tederq dag (behalve Maandag) var. 2 lot 4 uur Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Dc Stille glans der Gouden F.euw" Tot en met 15 Januari. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur, ook des Zondags. Op Woens dag- en Vrijdagavond van 7—11) uur. School O. Kerkhof 13: (tot en met 22 December) ten tnonsue Hing „Het wonder van de melk", uit gaande van de Suchting Ondcr- ■-V ij st en toonst e 111 n sen. BIOSCOPEN Passage: 2, 7 en 9.15 uur: „Simba". Monopole: 2, 7 en 9 uur: „Het Le. gloen der Verraders". VOORSTELLINGEN: Stevinstraat 22b, 8 uur: I.V.A.O., boekbespreking Anna Blaman. Irene, 8 uur: Kerstwijdingsavond Wijk V N.H.G. Musis Sacrum. 8 Uur: Willem de Zwijgerschool, jaarfeest. Cantïne Scfiied. Cartonnagcfabrick, 8 uur Kerstfeest viering. Geb. Chr, Soc. Bel-, 8 uur: Motor club Schiedam, contactavond. GEWEESTE -feSSÉ SCHIEDAM fd FI71CI EËL~N I EU W S 1 Het spreekuur van dc Wethouder van Onderwijs en Sociale Zaken zal deze week geen doorgang vinden. Het spreekuur van de Gemeente lijke Inspecteur van het Onderwijs is verzet van Woensdag 21 naar Donderdag 22 December van 14.30 16.30 uur. Door de Kerstman aan huis gebracht "Verras uw familie, vrienden of kennissen, met een apart Kerstgeschenk en wel met een abonnement op De vrolijke Kerstman «al persoonlijk het eerste exemplaar op ZATERDAG 24 DECEMBER des avonds tussen 6 en 9 «ur aan buis van de nieuwe abonné afleveren. Geef een 4-weeks abonnement 2.—) of een kwartaalabonnement if 6.45) op DE SCHIEDAMMER. Ondergetekende wonende verzoekt voor z\jn rekening gedurende 4 weken 2,/gedurende een kwartaal 6.45) (doorhalen wat niet verlangd wordt) DE SCHIEDAMMER te bezorgen bij en het eerste exemplaar op Zaterdag 24 December te laten af leveren door de Kerstman. Handtekening: Deze bon in een enveloppe zenden aan onze administratie, Lange Haven 103, telefoon 67279. ROTTERDAM jx. wauter: „ivanje ttieusiast beoefenaar gebsport bewijst, dat hengelaar is weggele, In Monopole: „The man behind the gun", die zich in de film „Het Legioen der Verraders" uitgeeft voor schoolmees ter, maar die in feite de militaire posten in Los Angeles controleert, is niemand minder dan Randolph Scott. De film schrijft 1850 als deze Majoor Callicut vermomd als bur ger met een kostkoets Los Angeles binnenkomt, waar corruptie en re volutie de toon aangeven. Al direct moet Callicut in het geweer, d.w.z. de revolver, komen, want de post koets herbergt een bandiet, die het op geld van de passagiers voorzien heeft. De majoor blijkt een gedegen vakman te zijn op het gebied vju> het hanteren van vuurwapenen, iets wat hij later ook nog talloze malen moet tonen tegenover een groep re- volutionnairen. die een Spaanse zan geres in hun gelederen hebben. Deze zangeres heeft de wapens van de bende in de kelder van haar café cn het is de majoor, die dit arsenaal in brand steekt. Dan weet Callicut met een paar handlangers in het kamp van de rebellen door te dringen, die in een hevig gevecht het onderspit moeten delven tegen de vurige majoor. Dat betekent dan tevens de bevrijding van een onder wijzeresje, een kennisje van de ma joor uit de postkoets. En daarmee is dan de rust in Los Angeles her steld. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 3—12.30 uur en 25 uur: 4 IJzeren beugels, blauv.'-grijze shawl; geruite shawl: zilveren armband. Tc bevragen bfi de vinders: Rode portefuille met inhoud j. Snel, Edisonstraat 40; rode nortemonnaie met inhoud. V. d. Klugt. Ribeslaan 27, Ke- thel: klndersehoudertasje en babysok je, N. Jansen, Galileistraat 30 b; ball point, Postkantoor Tuinlaan; sleutel, G. Domenle Gordonstraat 15 a; vulpen, D, Krommenhoek. overschiesestraat 52 a: kraaienbektang J. v. Roest, Laan 13; auto.bord N.L.. W. de Jong, ViUo- straat 111 b; damcspolshorïoge, L. Tou- thn, Stationsstraat 1 b; mattenklopper. D. de Jong Wattstraat 38 b; 1 paar zwarte glacé' dameshandachocnen. A, v. DijK "Waranda 77; blauw kinderwantje, E. Schellebeek, W. Brouwerstraat 37; bruin geblokte shawl, C. Mejj vogel. Voridellaan 14 arood geblokte shawl, H, Olieman. Bosboomlaan 14 c; rode want, W. Snikkers, Rembrandtlaan 3 a; witte gymschoen. J. de Vos, juliana- laan 76 b; alpinomuts J. Westhuls, bruine lederen want. Bouman, Boerha velaan 118; glacé bèrenhartdscboen. E. Schonenberg, v. Beverenstraat 42 c; zwembroekje en witte doek, Mouwens, BloRmakerstraat 4 Rotterdam; i paar zwarte damesglacé's G. Scheiiebeek, W. Brouwcrstraat 37; glacé herenh»nd- schoen. M. Kalk. Hudsonstraat 219. Rot terdam; bruine glacé herenhandschocn, J". Nobel. v. Ostadelaan 17 a; beige wollen, handschoen Jarise. Hoogstraat 107; basketbalschoen K. Smit, Oude Sluis 11b; rode kinderwant. j". Ram, Noord einde 17 Kethel; damesregenman tel, Vierhout, Buijs Ballotsingel 68 a. "Wij vernemen, dat als secretaris van de Sehiedamse Gemeenschap welke functie vacant is gekomen door het overlijden van de heer Edw. den Hoed, zal optredenz ee heer F. A. Wolff, thans vice-voorzit- ter va» de SG- De heer K. J.. Hey- boer, bestuurslid, wordt dan tijdelijk vice-voorzitter'. Op de vergadering van de SG, die in Januari wordt gehouden, zal de verdeling van de bestuursfunctie definitief worden geregeld. Geen Kerstconcert van „Orplieus"-mannenkoor De Kon. Zangvereniging Schie dams Mannenkoor „Orpheus" is we> gens ziekte van de dirigent, de hee: Gijsbcrt Nieuwland, niet in staat dit jaar een Kerstconcert te geven, zo als het de gewoonte is van deze zangvereniging. Het concert wordt nu verschoven naar Pasen 1956. Jaudon, la 24an de decembro. Kon- versacia vespero, libera diskutado ce familio v, Gink, Ploegstraat 19. Estos la lasta kunveno en tiu jaro. La estraro deziras al vi ciuj muitan batelemon. 11 De molenbouwer H. v d. Loo uit Kethel kreeg ongeveer een jaar ge leden de. opdracht om de siadsko- renmolen Aeolusaan de Kor te- dijk te Vlaardingen te restaureren. De werkzaam heden hebben nogal wat vertraging gehad, maar de kap, de balie en de spoor wielen zijn toch al aangebracht. Vrijdag j.i. is daarop de eerste wiekenroede gemonteerd. Het heeft ds molenbouwers ccn dag gekost om deze wickenroedie zes entwintig meter lang is en tweedui zend kilo weegt op dè molenas te plaatsen. In de loop van deze week zal de tweede xoiekenroede worden aange brachtDaarna komt het hekwerk aan de beurt; dc dwarslatten, die samen met de roeden de wieken gaan vormen. Te verwachten is dat de ,A-eolus" in het voorjaar in al zijn oude glans gereed zal zijn,. De roeden zijn afkomstig van een oude watermolen in Berkel. tenoül de onderdelen van de kap in de werkplaats van de heer v d. Loo in Kethel zijn vervaardigd. Volgend jaar zal ook de onttakel de Naordmolenaan de Noordvest in Schiedam aan de beurt zijn voor restaurcring. Te hopen is dat deze restauratie even degelijk uitpeuoerd zal worden als het met de Aeolus het geval is geweesti De Sehiedamse Volleybal Club SVC heeft weer diverse goede re sultaten behaald. Het '-e dames-zes tal herstelde zich keurig, door de wedstrijd tegen het sterke DRL- team in Rotterdam op overtuigende wijze met 31 te winnen. Vooral in deze wedstrijd toonden de Sehie damse meisjes door enthousiast en goed spel beter te kunnen, dan de wedstrijden van de laatste weken aantoonden Heren 1 won voor de derde maal th successie in een zeer spannende strijd, ditmaal van het Rotterdamse ZVC. De strijd ging aardig gelijk op. doch de heren wisten toch iedere game in hun voordeel te beslissen. De uitslag werd een verdiende 40 zege. Het derde herenteam kan dit goede voorbeeld niet ..volgen en moest met 31 het onderspit del ven tegen het tweede zestal van de Flamingo's. Be juniores wonnen we derom'en wel met 31 van de E VCH/Olym pia-combin at ie Dames 1 én heren 2 speelden deze week geen wedstrijden. SVC heeft_ tot 13 Januari 1956 geen wedstrijden voor de boeg, aan gezien de competitie tot genoemde datum stilstaat. In de komende we ken zal er dus volop gelegenheid zijn te trainen Burgemeester Van Walsum er wethouder Meertens hebben gister middag de eerste exemplaren in ont vangst genomen van het boek „Rot terdam; de geschiedenis van tien ja ren wederopbouw". De directeur van Stadsontwikkeling, ir C. van Traa, overhandigde de boeken tijdens een genoeglijke bijeenkomst in "t Bouw centrum, Vrijwel allen, die een vooraanstaande rol hebben gespeeld in de naoorlogse geschiedenis van onze stad, waren er bij tegenwoor dig. Ir Van Traa bood de boeken aan, omdat hij de redactie van het werk heeft gevoerd. De voorbereidingen hebben iets langer geduurd dan was verwacht, maar men is er toch nog In 1948 kwamen de leden van de buurtvereniging Gordonstraat tot de ontdekking dat zij hun genoegen vonden in gezellige wekelijkse kaartavondjes. De oprichting van de klaverjas vereniging „Ons Genoegen" werd hiermee een feit en in het vervolg kwtnmen de leden iedere Woensdag bij elkaar in het café van de heer Hoensbroek op de Via ar- dingerdijk. Voor de resultaten van dit jaar wat Zaterdag een feest- lijke bijeenkomst belegd. De voor zitter de heer C. D. Schewe reikte aan de prijswinnaars fraaie huishou delijke geschenken uit en bij iedere overhandiging had hij een passend woord. De leden met hun dames hebben deze avond geen. kaart aan geraakt,'wel wat nagekaart natuur lijk, doch het gezellig samenzijn duurde daardoor gauw te kort. De avond werd besloten met een gezel lig dansje. De eerste prijswinnaars waren in volgorde van het behaal de puntenaantal: 1. J. Wagenaar; 2. J. Veenendaal; 3. A. Solinger; 4. T, van der Hul; 3. C. D. Schewe. Gedurende dq Kerstvacantie. van 22 December tot en met 5 Januari, wordt de jeugd tot en met 15 jsar in de gelegenheid gesteld tegen ge reduceerd tarief op werkdagen (uit gezonderd Dinsdag) gebruik te ma ken van het Sportfondsenbad. Dit goedkopere tarief geldt 's morgens van 9 tot 11 uur GEBOREN: Albert, z. v. S. Stavo- rius en A. Lagerweij. Jan. z. v. N. Doelman en S. van Dorp, Nelly G., d. v. H. P. J. Roos en P. v. d. Berg. Wilhelmina H.. d. v. G. Hoogland on M. J. Kuijpers. Theresia H. M., d. v. J. H. J. Wittkampf en Th. J. M. KI ei pool. Maria J. M.. d v. M. P. de Bont en E. M. Wasser. Ronald us L. D., z. v. M. L. Willem se en C. NI. v. d. Burg- Elisabeth J. L., d. v, J. Olofsrn en 3. E. Lagendijk. Ma- j'ia A., d. v. E. J. van Noortwijk en J. A v. d. Goorbergh. Joannes J„ z v. J. J, Valken cn H. J. van Opij- nen. Jacobus, z. v. C. Daniels en F. H. dc Vries. Petrus G., z. v. J. Wig mans en F. H. Daniels. Lecndert J-, z. v. F. J. Snijders en T. de Ruiter. OVERLEDEN: C. Meijer, 87 j. wed. van F. van Hoek. S. Hania 82 j. Om de velc-n, die -verdag niet in staat zijn de ter,: instelling „De stille glans der Goucvn Eeuw", die in het Stedelijk wordt ge houden en waarvoor ruime belang stelling blijkt te beslaaft, toch in de elegenheid te stellen deze expositie te bezoeken, zal het Museum be halve op de gewone uren van 2 tot 3 uur ook op "Woensdag, en Vrij dagavonden. opengesteld zijn van 7 tot 10 uur. De 31-jarige trambestuurder' W. v. d. V.. die als leerling-bestuur der op de Beukelsdijk een dodelijke aanrijding veroorzaakte werd y^n het hem ten laste gelegde vrijge sproken. Twee weken geleden werd tegen hem een geldboete van ƒ75, subsidiair 25 dagen hechtenis ge- eist. De 20-jarige A, W. C„ die als Jehova-getuige weigerde aan zijn dienstplicht te voldoen werd ver oordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden met aftrek. De officier van justitie had tegen hem een gevangenisstraf van zes maan den geëist, benevens tewerkstelling ---■•• j~vv~ j5~~~ i„e Jn rijkswerlïinrichting voor de eanhet tijd van een jaar. in geslaagd het boek in 1955 in de boekhandel te brengen, tien jaar na het begin van onze wederopbouw dus. Uitgever Ad. Donker mag in twee opzichen tevreden zijn. De uitgave, waaraan veertien auteurs medewer king verleenden, ziet er bijzonder verzorgd uit Het werk is voorzien van een groot aantal foto's, tekenin gen en kaartjes. Dat het reeds vóór de verschijning grote belangstelling heeft getrokken, bleek uit de door de burgemeester gedane mededeling, dat „Rotterdam" reeds nu vrijwel ïs uitverkocht. Ir Van Traa vertelde gistermiddag dat dit boek is ontstaan uit een be hoefte aan lectuur over Rotterdam. Er is de laatste jaren eigenlijk wei nig meer over de wederopbouw ver schenen dan enkele bijzondere num mers van tijdschriften. En toch bleek vaak dat men wel eens wat meer wilde weten over de achter gronden van wat zich in Rotterdam afspeelde. Het nu verschenen boek geeft stel lig het antwoord op vele vragen. Het bevat tal van cijfers, waardoor het als naslagwerk bruikbaar is. Toch is het niet geschreven als een dorre opsomming van feiten. De verschillende auteurs, die elk een bepaald terrein hebben bestreken, brachten verschillende opvattingen naar voren. „Daar zijn er zelfs bij die ik niet deel", aldus de heer Van. Traa. „Ik ben echter yan mening dat deze vorm de prettigste en de beste is". Nadat de burgemeester en de „pa len vrethouder". zoals ir Van Traa wethouder Meertens noemde, hun boeken in ontvangst hadden geno men. dankte mr Van Walsum na- De rechtbank veroordeelde dc 24-jarige adspirant-commies A. C. H„ die ten nadele van de Neder landse Spoorwegen een bedrag van ƒ350.— verduisterde, tot een ge vangenisstraf van vier maanden voorwaardelijk en drie jaar proef tijd. Tegen hem was een voorwaar delijke gevangenisstraf van drie maanden, geëist. bock hebben meegewerkt. „IJ hebt de stad een dienst bewezen", aldus de burgemeester. Voor de kantonrechter in Rotter dam moesten zich verantwoorden we gens het op 28 Juni Jn Ridderker rij den in een bus waarvan dc remmen on voldoende werkten. B, en de monteur N. Beiden werden conform de eis ver oordeeld tot twee boeten van hondera gulden of veertig dagen en vijftien gulden of zes dagen. t.o.v. Notaris P. Schaberg te Schiedam op Vrijdag 23 Dec. 1955 v.m. 11 uur in het Geb. Arcade (R.K. Volksbond), Lange Haven 71 te Schie dam, van: Het pand, bev. een vrije be neden- en bovenwoning, met tuin en erf te Schie dam aan de Van 's-Gravcn- sandestraat no, 47, groot are, 11 centiare. In bod op 11.500.-~. I DAN NAAR D DE BKDIN Oranjestraat 9 Schiedam Tel 66431 «6b «éb Te koop aangeb. Uw mes of schaar bot? „So- llngen" slijpt en knapt ze op. Slijperij en Staalwaren- handel „Solingen", Broers- vest 57, Telefoon 55193. Linnenkasten in blank eiken, gotisch enz. Zie toonzaal slaapkamers, 3e verdieping, bij Plate, t.o. Stadhuis, Schiedam. Een goed gesorteerde biblio theek, steeds voorzien van de nieuwste boeken, is Lees bibliotheek-Kantoorboekhan del Modem, Boerhaavelaan 124, Telefoon 68415. Philips kerstboomsnoeren, 16 lampjes reeds v.a. 9.90 - 10.75 13.25 - 13.75 - 14. 16.50 - 16.75 - 19.22.50 - 27.50. U kunt ook telef. be stellen bij De Mol—Jansen, L, Kerkstraat 66, Tel. 68570. Wie echt kiezen wil, heeft geen keus. Die moet naar „Solingen". Scharen, messen, Gero Specialist. Broersvest 57, Telefoon 55193. Kerstboomkaarsjes, 20 stuks voor 25 ct„ Kerstboomballen vanaf 8 cent, 10 kaarsenknij» pers 25 cent, gr oenmos 15 et. wonderster, lametta slingers 10 et. 1001 Bazar, Broersveld 45. Tel, 66015. Te hum cangeb. Aangeboden voor heer, zon nige zït-slaapkamer, str. wa ter met of zonder pension. Mooi uitzicht. Centrum Schiedam. Korte Singelstr. 22, hoek Broersvest, tel, 65845. Auto's - Motoren Rijwielen .Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd m, bijlevering van nieuwe ket- Üngkast, spaken, spatborden en jasbeschermer, 37.50, Frans Whitman. Rotterdam- sedijk 240. tel. 68948. Koopt een bromfiets bij Leijte, het zal U niet spijten. Wij hebben voor U NSU, Victoria, Berini M 21, Bata- vus, Centro, Kreidler. Wij leveren op gemakkelijke be taling, Leijte, Swammerdam- singel 25, Dr Wibautplein 49 Diversen Alles op bet gebied van glas in lood. jVa-Ve" Glas-in- loodbedrU'. West Franke- landsestraat 18, tel. 66280.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1