BELGISCHE WAPENHANDEL MET KamerIi,d "if EGYPTE NIET IN DE DOOFPOT ialuta Zware straf geëist tegen telepaath'' Parabel der Blinden JONGEN VAN DERTIEN JAAR STIERF VOOR ZIJN DORPJE LIVORNO i Kees ONS JEUGDBOEK I! veroordeeld tot één week Oude Engelse tanks als nieuw verkocht twee aparte protocollen u be"t in del een _>'»InfirapMI SIS Duyvis' Australië door sprinkhanen geteisterd Zeven schepen uit het ijs bevrijd Dinsdag 20 December 1955 3 (Advertentie LM.) gr Om de ■productiviteit van P de woningbouw so veel moge- tó it lijk op te voeren, wordt vn g Rösioijfc een proef genomen, 5 |4 in hoeverre het mogelijk is p ook bij ongunstige weer som- 0 1=. standigheden met de arbeid ff door te gaan. De overheid M heeft aan de daar werkzume S g bouwvakarbeiders speciale m regenkleding verstrektwaar- B mee men Tten hier bij het 1 M natie weer van de laatste da- 1 gen aan het metselen ziet. Hl Van Europese landen In Nederland minste sterfte door tbc (Van onze corespondent) BRUSSEL. Het ziet er mar uit dat de zaak van de verouderde En gelse tanks die als schroot België be reiken, maar via een merkwaardige verjongingskuur de haven van Ant werpen als volwaardig oorlogstuig verlaten met bestemming Egypte, niet zomaar in de doofpot van de in ternationale wapenhandel zal terecht komen. Om te beginnen is medege deeld dat de Engelse regering stappen zal doen bij het Belgische gouverne ment. teneinde een verklaring ie vragen van hetgeen naarmate er meer van bekend wordt steeds on verkwikkelijker aspecten begint te vertonen. Enkele bezwaren zijn. gebaseerd op het feit dat de tanks afkomstig uit Britse dumps niet als oorlogsmate- rieel zijn verkocht maar uitdrukke lijk voor burgerlijk gebruik en slechts om te worden vernietigd. Het is intussen duidelijk geworden, dat het niet alleen om tanks gaat maar al evenzeer om jeeps, verkenningswa gens en geblindeerde auto's, alles be stemd voor het Egyptische leger. Het kan in dit geval dan ook geen ver wondering wekken, dat de Israëlische premier Mosje Sjarct Zaterdag te Parijs een onderhoud heeft gehad met zijn Belgische collega Spaak, bij welke gelegenheid naar men aan neemt, deze wapenaffaire onder ogen is gezien. Intussen is de situatie zo, dat men in Antwerpse haven kringen ver klaart dar het hier niet om zaken gaat, die nieuws mogen heten. Dit alles zou reeds geruime tijd aan de gang zijn. Men acht het bovendien een volstrekt legale kwestie, aange zien er geen enkele wet is die het verhandelen van oorlogstuig ver biedt. tenzij dan naar gebieden ach ter het IJzeren Gordijn. Men is er ROTTERDAM. Ir S. A. P.. lid t t-, u van dp Tweede Kamer, werd van- en 2cU>«. Da helhar om een meer m0„e„ door d verlceerifctmer van dan incidentele aflo.vo sart. -ford d rechll,ank hel b„tu duidelys, indien men verneem;, datrca van r -u(o 8ontjer ïnviocd Egyptische leger technici in Antwer- van stcrke dranK veroordeeld tot pen aanwezig zouden j:jh om hel se- «vc„ t tevaneenlSïtraf en ent- reviseerde materieel voor de msche- 7ergjn!r van de bevoegdheid een ping te beproeven Het lijst boven-motorrijtuig te besturen voor de dien een zeer winstgevende zaak. De .s-,.. «„mdi-n tanks worden als schroot ingekocht van 7es ".000 francs oer stuk. tervviil De rechtbank heeft overw voor 30.000 francs per stuk, terwijl een nieuwe tank van dit type onge veer vijf miilïoen opbrengt. De directie van de Antwerpse ha ven heeft meegedeeld dat kortelings een Egyptisch schip honderd vijftien tanks heeft uitgevoerd, maar dat er van de zijde van de havenautoritei ten geen enkele aanleiding was om in te -grijpen, aangezien alle papie ren in orde waren. Men legt er de nadruk op, dat deze onverkwikkelijke geschiedenis pas een einde zal nemen, indien Engeland verder weigert ver ouderde tanks naar België te. expor teren, of indien de Belgische regering om politieke en strategische redenen deze handel verbiedt. De rechtbank heeft dat het voorzienbaar is dat de volgen van deze veroordeling voor verdachte bijzonder ernstig zullen zijn. Niettemin acht dc rechtbank zijn overtreding dermate ernstig, dat een vrijheidsstraf, mede met oog op de generale preventie, op zijn plaats is. Twee weken geleden werd tegen ir P. een gevangenisstraf van drie weken geëist en ontzegging voor de tijd van zes maanden. Met feestdagen beperkte dienstregeling van KLM DEN HAAG. Naar gewoonte zullen met Kerstmis en Nieuwjaar de KLM-diensten beperkt worden uitgevoerd. Op 25 December zullen alle diensten op het Europese net vervallen, evenals de diensten naar New York, Curasao. Johannesburg en Zuid-Amerika, Voor of na 25 De cember worden exti*a diensten naar deze bestemmingen ingelegd. Ook op 31 December en op Nieuwjaarsdag ,,Porgy and Bess" naar Moskou BERLIJN Gcrshwins neger opera „Porgy and Bess'* zal wor den vertoond in de Sowjet-TJnte. Gisteren is het Amerikaans gezel schap, dat met dg opvoering van de opera in West-Berlijn een enorm succes had. per trein naar Lenin grad vertrokken. Het zal hier ge durende elf dagen optreden in een theater met 25Ö0 plaatsen. Van 10 Januari af zal een reeks 'voorstel lingen in Moskou worden gegeven. Ned. hidConferentie Tl diezelfde kringen van overtuigd "dat Indonesië wenst Belgische regering geheel op de j 1 iJiuunuuiv; TT noogte is.^Per slot is het nW voed! f GENEVE De eerste ronde van dc Nederlands-Indonesische confe rentie loopt snel ten einde. Maandag heeft men zich hoofd zakelijk bezig gehouden met proce- GENEVE. Tbc heeft lange tijd tot de meest gevreesde volksziekten behoord. Vandaag de dag is de kans noj om aan tbc te sterven echter aan-rnja zienlijk geringer dan nog enkele ja ren geleden het geval was. In Ne derland is het percentage sterfge vallen zelfs zoveel gedaald, dat ons land Denemarken voorbij is ge streefd en thans van de Europese landen het gunstigste beeld te zien geeft. Bedroeg namelijk in 1941 dure-vraagstukken. A an Indonesi- i sclie kant wil men twee afzonder lijke protocollen opstellen: een tot opheffing van de Unie en een tot opheffing van de bestaande finan ciële overeenkomst van de RTC. Alle regelingen, die op dit terrein getroffen moeten worden, wil in dan liefst na deze conferentie bespreken. Donderdag zal het werk der beide delegaties in Genèye worden stop gezet om waarschijnlijk nog vóór, maar in ieder geval onmiddellijk na Kerstmis te worden voortgezet in Den Haag. Daar wil men trachten om voor hoogte is. Per slot is het niet goed denkbaar dat de douane die goedkeu- j ring geeft voor invoer en weder uit- i voer en die rechten heft welke ook j worden voldaan, dit alles slechts op i eigen gelegenheid en verantwoorde- I lijkheid zou doen. j Het is evenmin denkbaar dat de Rijkswacht, die op dit alles toezicht i houdt, dit zonder meer zou doen. Het is, zo zegt men. een normale han delstransactie. Men legt er in deze kringen bovendien de nadruk op. dat i de mededelingen van Engelse zijde dat de wapens niet als oor- I zal de dienstregeling enigszins wax*- ^?et,1S de eerste maal sinds de Rus den ingekrompen. i sische revolutie, dat 'n Amerikaans gezelschap op een Russisch toneel staat Beter serum tegen hondsdolheid GENEVE. De Wereldgezond heidsorganisatie heeft meegedeeld, dat uitstekende resultaten zijn be- reikt met een nieuw serum tegen hondsdolheid. Het tot dusverre ge bruikte vaccin voldeed niet in alle gevallen. Zo werkte het niet in vol doende mate bij patiënten, die door dolle dieren in het hoofd waren ge- j beter Het nieuwe serum, dat on der auspiciën van de Wereldgezond heidsorganisatie is ontwikkeld door deskundigen uit verscheidene lan den, voorziet ook hierin. In Oost- Eui-opa. sommige landen aan de Middellandse Zee en de V.S. komt de hondsdolheid nog voor. (Advertentie I.m.) Yerstnikin Pijnen verdwijnen-. met Philips «ïnfraphit 85 ct P<* P^l^L rncM^ ook: bij: spierrlieumatiek, ver» womiin^en., steenpuisten, ver koudheid. winterhanden en w in tervoeten. Raadpleeg Uw dokter. Nederland op 100.000 inwoners het Nieuwjaar met dc financiële eneco- aantal tbc-sterfgevallen 37.4. in 1954 noniischc besprekingen zover te vor- logsmaterieel maar als landbouw- j werktuigen zouden worden vervoerd. niet juist zijn. De firma's die de ex- i port verzorgen, geven wel degelijk j in de stukken op, dat het gaat om oorlogsmatei'ieel. I Het is overigens ook. duidelijk, dat deze affaire een enigei-mate ander ge- j zicht krijgt, indien het inderdaad I juist is, dat de Engelse verkopers uit- drukkelijk oorlogsgebrul fc hebben: t» uitgesloten. Want intussen is boven-H o a [lp niivfpr 111 dien bekend geworden, dat de Britse cUUlilC JJC 1LUJIC1 UI voorzox'gsmaatregel om uit de tanks! wt v l 1 de radio-installatie en de sluitstukken IN6W X OPK cLcUlffeKOHien r AT TT A T TT\ r>T\rrvr i vr ni? r;/x n nns> rrmn a ■»-»?■ van^ het geschut te verwijderen niet j JA' VALIDENWA GEN V O OR RECHTBANK GANGSTER-SCÈNE OPGEVOERD, NU IN voldoende is om het oox'logstuig inNEAV YORK. Het zes leden tel- incomplete staat te houden. lende Nederlandse gezin De Ruyter, De revisie van het oorlogstuig j dat bij zijn emigratie naar de Ver- :as dit gedaald" lot 9.2 en in 1954 tot deren, dat op 3 Januari kan worden j vindt plaats ixx een provisorisch op- 1 enigtle Staten de hulp ontving van Th. R. R. uit Heerlen gisteren de stel' r j:, 1nLi.-t tit- i mmi'ifaiTqdii Vim* i «Ai-iahfa wertnliulfl in H (n A ntw*»m«P J mwmitw Rnosnvolf. t«ï o* i fni-gnn mi>t. -- li 7.5. Met dit laatste cijfer bleef Ne derland juist beneden Denemarken, waar het sterftecijfer 7.7 bedi'oeg in 3954. In 1947 was het getal in Dene marken 30, xn 1953 8.8. Finland is het Europese land met het ongunstigste beeld. In 1947 bedroeg het aantal sterfgevallen ten gevolge van tbc op 100.009 inwoners 388.2. Ook hier daalde het sterfte cijfer en wel tot 45,6 in 1953 en tot 40,5 in 1954. Na Finland waren Ierland en Frankrijk de landen met de ongun stigste cijfers. Ook in deze landen daalde het sterftecijfer tengevolge van tbc echter sterk, aldus blijkt uit een publicatie van de Wereld. Ge- zondheids-Oi'ganisatxe. rgegaan tot het onderhandelen l gerichte werkplaats in de Antwerpse mevrouw Roosevelt, is gisteren met over de definitieve teksten der te i haven zelf. De importeurs zijn twee j de „Maasdam" in New York aange- rwachtcn overeenkomsten. 1 Belgische firma's, afkomstig uit Gent komen. MAASTRICHT. In 'n invaliden-1 ding van de ambtenaar bleek. De wagen werd _de_30-jarige telepaath telepaath had het apparaat opge- etz.!,! fn het kamertje naast het vér- rechtszaal van de Maastrichtse recht bank binnengereden. Deze zielige man moest terechtstaan omdat hij vorig jaar op derde Pinksterdag in een Antwerps hotel een overval In scène had gezet, waarvan de depar tementsambtenaar J. B. van B. uit Oegstgeest het slachtoffer werd.in het huis van bewarini Thans hoorde de telepaath een jaarblinddoekt over 'n tafel trek, waar de steekpenningen den uitgeteld. De verdediger, rar \V. Broertjes uit Amsterdam voerde verzachtende omstandigheden aan voor verdachte, die zozeer van zijn para-normale begaafdheden is overtuigd, dat hij cdde ge- te kunnen Verfiilj» van pat!- I op zichzelf al een waarborg inhoudt tegen datgene, wat wij het verdrin ken in het specialisme zouden willen noemen. Het veroveren van een dis trict vereist, dat de candidaat over wat meer weet te spreken dan uit sluitend over landbouw-, of over on derwijs*. óf over loonvraagsttikken. Er komt nog iets bij. Wanneer Nederland eenmaal gekozen heeft, is vooi de tijd van vier jaar de kring van afgevaardigden cn hun vervan gers gesloten. Tussentijds kunnen er geen nieuwe liguren tussen worden geschoven. In Engeland is bij een tussentijdse verkiezing in een vrijge komen district elke partij vrij in de keuze van haar candidaat. Dat geeft een mogelijkheid van verfrissing, die in ons land niet aanwezig is. Zo ge zien is een termijn van vier jaar al lang. gezien het feit, dat de gemid delde du ut van een Kamerlidmaat schap toch wel niet meer dan zo'n zestien a twintig jaar zal bedragen. Het verdient waarlijk geen aanbe veling. de verstening nog een jaar langer te laten duren. Nogmaals, er is veel minder be hoefte aan deskundigheid op onder delen dan aan staatkundige geroe- penheid in het algemeen. De beer Romme legt de klemtoon verkeerd, zoais trouwens zovelen tegenwoordig de genezin; gevangenisstraf, voorwaardelijke terspringen, hetgeen tot gevolg had, beschikkingstelling van de regering i dat de man nu met verlamde be voer de tjjd van twee jaar en directe nen in een invalidenwagentje moet gevangenneming tegen zich eisen. x'ijden, De telepaath en de ambtenaar had- De rechtbank woes het verzoek den beide dezelfde relatie, namelijk tot gevangenneming af en bepaalde de koopman W. J. D. uit Bussum. De j de uitspraak op 24 December, koopman was er op uit om orders van het departement, waar de amb tenaar werkte, te krijgen. Hij spande de ambtenaar voor zijn karretje en sprak met hem af. dat deze een pro cent zou krijgen van een materialen- 1 order, wanneer hij zodanig zijn in- i vloed aan zou wenden, dat de koop- j man de order kreeg. Het lukte en de ambtenaar zou j zijn steekpenningen ontvangen in i een kamertje van het bewuste Ant- j werpse hotel. Op het ogenblik, dat de koopman de penningen, een be- 1 drag van 1300.uittelde, kwam de telepaath met een helper de kamer I binnen. Dreigend richtte hij een re- t vol ver (in werkelijkheid was dit een I pyp) op dc mannen en zei: „Handen omhooghet spel is uit, wij zijn f van de contx-óle en u bent corrupt!" De ontstelde ambtenaar kon niet anders doen dan het geld laten lig gen. De ,.gun-man" had nog de goedheid hem 50.als reisgeld te geven, zodat de man kon terugrei- zen naar Nederland. De .„overvallers" eigenden zich de 1300.toe en maakten zich vrolijk over de bedrogen ambte naar. Om zeker te zijn, dat de man zou zwijgen, had men voor de overval zelfs met behulp van een band-x-ecorder een gesprek tussen de koopman en de ambtenaar opge nomen, waaruit de coi-rupte hou- T OEN dc tram in Den Haag vd 1 Kneuterdijk opzwenkte, riep 'n 'man, die er op een bakfiets naast reed tegen me: „Hé sproet!". Ik wuifde maar terug. Pas toen u:e hem. op de Vijver berg, ter achter ons gelaten hoddeit. wist ik in welk deel van mijn le ven hij paste. 'l M"o.« KeCS. uit 19-13, practiseh on veranderd. want hij drocp nop dar- zi'lfde. domme, ongeschoren hoofd, boren uci zo'n u-eggerot jasje als toen aan Zijn kort, gedrongen li chaam scheen te zijn vastgegroeid. Met zijn broer samen, dreef hf} in een Haagse volkswijf: het kleinste loon zetter ijt je ter wereld. Het be drijf bestond uil één oude zetmachi ne. die i>t 'n vochtig pakhuis stond. Achter die machine zat de broer van Kees cn zette, aan de lopende bond, de kopij voor een groot aantal ille gale blaadjes tegen hel normale con tractloon. Hij iccs een statige door de soc\aal democratie gevormde ty pograaf van middelbare leeftijd. u.-'cns rnsfipe zekerheid mij al!ijd een beetje beschaamde. Voortgeko men uit een typisch ..rood" gezin, ira.s- ik namelijk niet vrij ran de scepsis, waarmee een zoon de idea len ra>t zijv. vader bekijkt, maar ik moest, telkens als ik ia dof pakhuis kwam om kopij te brengen, toch. onderdanig toegeven dat ze déze man 1 n elk geval dc kracht schon ken. onx elke dag met zijn teven'te spelen. De deur van her. pakhuis stond altijd open. Zo kon hij. tijdens het. zetten, de straat i». de gazen houden. Was de kopij klaar, dan brachf Kees hei zetsel, op die bakfiets, naar de drukker* die dc feraatjes maak ten. Hel was natuurlijk erg link. om me:, zo'n driewieler rol oprui end lood door een slca j:o! Duitsers en tandirachtcrs te rjjdcn, maar er ouerkiuarn hem nooit v:ct, want hij had erg veel gemak van zijn dom me gelaatsuitdrukking, die. sluw overleg en een niet ?itt het rc!d ie timmeren vastberadenheid, meester lijk camoufleerde. Op een keer deed ae SD eer. in val in een drukkerij die wel eens krantics maakte. Er lay net iets on gevaarlijks op de pers. maar eert jongen van „Ons Tolk", die met de drukker 'n bespreking voerde, trok i een revolver en begon meteen te j knallen, codot het uitliep op een wederzijdse schietpartij en arresta tie van alle, aan het slot nog leven de zielen. Na deze dramatiache ge beurtenis, was de drukkerij in kwes tie natuurlijk melaats t:oor ons alle maal. De SD had er een Hollandse schurk, achtergelaten, die, onder het roken van Oost-Compagnie sigaret ten, zat te wachten of hij nog een oaulopertje kon opvangen. Kees wist hetmaar het weer hield kem niet, er op een middag aan te bellen. „Want zie je", zei hy later (epen my, „ik had daar nog zetsel staan, dat u-e voor jullie hadden gemaakt en dat wou ik wel Terug". Klaar ben je dan helemaal gek?" riep ik ontzet. „Nou, geef jy me soms lood?" riep hij verontwaardigd. De Hollaxtdse SD-er was hem na tuurlijk eerst op zijn nek gesjwon- gen, maar de mateloze stupiditeit van Kees' antwoorden overtuigde hem al spoedig dat hij met een on- schuldige dwaas te doen had „.Nou vooruit, pik dan maar mee j xcat je hebben moet", zei hij ten- i slotte. En even later fietste Kees met ons zetsel terug naar zijn broer. t"': i Kort daarop bracht ik hem eens kopij en omdat het Zondag tvaS", ging ik naar zijn huis. „Nee, hij is er niet", zei zijn vrouw, een brave, dikke schommel. „Hij is hiernaast". „Hiernaast?" riep ik verbijsterd. Want daar woonden beruchte' NSB- ers. ,Ja. ze zijn allemaal nnar de illus- sert-meetihg in Amsterdam", gnif felde se, „Én nóu is Kees over de schutting geklommen". „Waarom in vredesnaam?" vroeg ik. „Nok, se riju toch 20 trots op die eïkeboom in de tuin", set ze. „Kees I zaagt 'm effe om. Ken je lachen....." 1 liet was, geloof ik, op dit ogen- blik dat ik besloot voortaan te hou- i den van Hollanders met domme ge- zichten. KRONKEL Je zult als automobilist denken je tea gen veilig te hebben geparkeerd en aan na hel a doen der zaken de ze situatie aantreffen wanneer je in je auto wilt stappen. De regen, ja, de miezerige regen (lie de par keerplaatsen in iaat er spiegels ver andert is er de oorzaak van. Maar het afgrijselijke toneel op deze fo to is niet alleen een gevolg van de regendruppels. Om hef waterige van de parkeerplaats aan de Jan Hendrikstraat in Den Haag beter te doen uitkomen is de foto name lijk op z'11 kop gezet (nee, (le foto graaf is niet op z'u hoofd gaan staan). Wilt u echt zien hoe de wa terpoelen van deze parkeerplaats er uit zien, den moet 11 cle krant een halve slag omdraaien. Minister Mansliolt begin A'olgend jaar naar India (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG Op uitnodiging van premier Pandit Nelxroe zal minister 00 van parlementaire kwa- f Mansholt in het begin van het vol- !cn zoekeu precies in de verkeerde i sende jaar een bezoek aan India r ,K i.-.j t brengen. Waarschijnlijk zal hij van richting. Uitgangspunt moet altijd _N_ zijn de verbondenheid tussen gekoze ne en kiezer. Wie er in berust, dat die verloren gaat, wordt een der figu ren van Breughel's bekende schilde rij, dat de Parabel der Blinden heet. de gelegenheid gebruik maken om ook Oost-Pakistan te bezoeken. Aan genomen mag worden, dat de minis ter zich ter plaatse op de hoogte zal stellen van de stand van de tech nische hulp aan de onderontwikkelde gebieden, ia de agrarische sector. (Advertentie l.M.) Hartige hapjes, belegde toastje», frisse"1 slaatjes, maakt U tot eetbare schilderijtje» met Livorno gespoten uit een tube. Prijs 50 ct.. ZAMBANA (Italië), ving op CÏe J800 meter teerden, dat Giulio's nieren middernacht stierf hij. - De 13-jarige GiitÜO hoge berg Pagtmeüa SïK taïJSn&Se to TrS hoorde,'N-alêmik, Paisan heeft zijn leven het dorpje dreigde te jongen zich had getroost, had gedaan, gaf zij opdracht TOCUMWAL. In het grens gebied van Victoria cn Nieuw Zuid- Wales «n Australië zyn enorme sprinkhanenzwermen verschenen. Het wordt één van de ergste sprink hanenplagen genoemd, die Austra lië ooit heeft gekend. Militaire en burgervlïegtuigen worden gebruikt om de vraatzuchtige insecten te be strijden. Ondanks de vele maatregelen heeft men de invasie echter niet tot staan kunnen brengen. Het is in het sprinkhanen gebied uiterst ge vaarlijk met auto's te rij don, daar de dichte wolken insecten het zicht soms tot nul reduceren. Bij tijd en wijle is het overdag geheel duister. De sprinkhanen hebben reeds voor enige miliioenen guldens schade aan de oogst toegebracht. (Advertentie LM.) gegeven voor het red- verzwelgen, den van have en goed Giuli0 werltt0 harcieI. dJln van zijn dorpsgenotenéén van de overige 2.000 Tot de knieën toe heelt tforjawwooms. Hij ivas 7" .7, f, met te remmen en reikte hij door tjskottd mod- jeder de helpende hand. derwater gewaad om Toen do evacuatie van 1Zambana was geëindigd. zijn medebuirgers te 2^^ Giulio in eikaar. Hij Ze konden nog maar wei- voor een staatsbegx'afenis nig voor hem doen. Dagen- van de jongen. Zijn ouders lang lag Giulio buiten be- kregen een pensioen omdat wustzijn. maar toen lxij op hun zoon voor het dorp zeker ogenblik even bij- was gestorven. Op de kwam, uitte hij zijn laat- schouders van zijn school de wens: Hij wilde in Zant- makkers werd de kist van bana sterven. Giulio naar de laatste rust. Een ambulance, die ge- plaats gebracht Bijna alle volgd werd door 20 andere dorpelingen badden zich helpen, die ZamhO.ua. was oververmoeid en werd auto's bracht hent naar het daar verzameld. Toen de •rnnfitt-pn i'orlnten om- in een ziekenhuis, dat van verlaten dorp, waar hij in reremome voorbij was, ver- O ten ze te tenten was gemaakt, opge- zijn oude woning op bed het men Zambana weer. Nu clat een aardverschui- nomen. Da artsen consta- werd gelegd. Zaterdag om voor B06". HELSINKI Een Zweedse en twee Finse ijsbrekers hebben Maan dag zeven schepen drie Zweedse, een Fins. een Deens, een Liberiaans en een Panamees bevrijd, die in de Botnische Golf waren vastgevro ren. Niet bevrijd werd het 363 ton me tende Britse motorschip „Judith Mary". Pogingen de veertien opva renden met reddingboten of helicop ters tc redden moesten worden op gegeven door hoge zeegang en sneeuwval. Maandagavond slaagde de Finse ijsbreker „Sampo" cr in de ..Judith Mary" te bereiken. Een loodsboot, die de ijsbrekei' was ge volgd. nam de Britse zeelieden over. Hua schip was in een vormloze ijs massa veranderd, nadat het aan dé groud .was gelopen. De ijsbrekers gaan thans proberen zeven andere schepen te bevrijden, die ïn de Zweedse havens Fiteaa en Sfcellefteaa door het ijs zijn inge sloten. In de Oslofjord heeft de storm wind duizenden boomstammen op drilt doen raken, die een gevaarlijk obstakel voor de scheepvaart vor men. is een. fraai, kloek en leerzaam boek voor de jeugd. Spannen de cn geestige verhalen door een keur van de beste schrijf sters en schrijvers, voorzien van vele prachtige tekeningen. Samenat. A„ D. Hildebrand. 208 bladzijden 2.95 „De Koraalduikers van de Stille Zuidzee" uit de serie Frank, de Vlie gende Hollander. Een pocket boek met keurig gevernist om slag. Een volledig geïllustreerd voortreffelijk jeugdverhaal. 128 bladzijden1,25 De Avonturen van Kapitein Rob 37 delen verkrijgbaar, elk een afzonderlijk en knap getekend verhaal 0.75 Kick Wilstra, de wonder-midvoor Vijf verhalen over een all round voetballer 0.60 Verkrijgbaar bij de loketten, agenteji en bezorgers van ons blad, alsmede bij de boekhandel en kiosken. Vervroegde vacantie op besmet Lyceum Geestelijke druk te zwaar voor scholieren ZIERIKZEE. De leerlingen van het prof. Zeeman-lyceum alhier zn'n vervroegd met Kerstvacantie gezon den. Zoals bekend, is op deze school een beginnende infectie met tbc ge constateerd, die zich thans heeft uit gebreid tot dertien leerlingen en een leraar, dat wil zeggen over tien pro cent van dc schoolbevolking. In een brief aan de ouders Jicht de schoolarts de thans genomen maat regel toe. Hij verklaart, dat bij een medisch onderzoek is 'gebleken, dat ae jongelui onder een zware geeste lijke druk leven. Verscheidene van de leerlingen bij wie geen besmet ting is geconstateerd, moeten tenge volge van de spanning waarin zij verkeren, een rustkuur ondergaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2