IBI O&fflïïBi Oslo's burgemeester droeg zelf kerstgeschenk over MET VERRAAD VOOR VROUWENBOND V. V. TAFELTENNIS T.S.F. haalt volle winst Hermes heeft goede kans van Wageningen te vinnen Noorse burgervader sprak ook in het Nederlands In de sfeer van het aanstaande Kerstfeest Geslaagde Kerstavonden van de N.H.G.-Wijken I en III Kerstavond Wijk III Kerstavond Wijk I VOETBAL Competitie is half afgespeeld Laatste testavond voetbal-junioren 1 Uitspraken rechtbank Voor militairen: Wijziging in kost winnersvergoeding Melkverkoop op de Kerstdagen Schietwedstrijd van de politie KERSTKLOKKEN Burgerlijke Stand Flonkerende kerstboom voor stadhuis Tram sleurde meisje mee V erkeerscontróle Spoorbomen op auto GEWEEKTE tggpjSCJimft fOFF I Cl EriTNiEuWsT Wijziging ophaal dienst huisvuil it'I'Pii'M Donderdag 22 December 1955 Zowel de Kerstmiddag voor oud-leden van het N.V.V. als de Kerstavond voor de dames-leden, gisteren georganiseerd door de Vrouwenbond ran het N.V.V.afdeling Schiedamin het oïksgebouw, stonden in het teken van de opvoering van Het Verraad (Merijntje Gijzen's Jeugd) door de jonge Theater groep „De Verenigde SpelersBeter dan de vorige keer („Flie refluiters Oponthoudvoor de SchiedBestuurders Bond op 20 Oct.) slaagde 't gezelschap er in dit toneelstuk van A. v. Zuylen naar het gelijknamige boek van A. M. de Jongtol leven te brengen. Iets wat vooral te danken is aan de grotere dramati sche kracht van dit stukdat geleidelijk naar de climax voert in het derde bedrijf. Vooral de oudjes genoten 's mid dags zichtbaar van het bekende en voor hen 20 geliefde A. M. <te Jong- verhaal in toneelbewerking: velen biggelden de tranen langs de wan gen, toen Merijntje kinderlijk en onbedoeld zijn grote vriend „de Kruik' de genadeslag toebracht. Een betere toneelbewerking van het boek. de grotere dramatische kracht en de climax, die reeds in het eerste bedrijf voelbaar op komst is. legden de grondslag voor een acceptabele vertolking, aanmerke lijk beter dan die van „Fliereflui ters Oponthoud", De geschiedenis is bekend ge noeg: het kleine onbedorven en goedgelovige Brabantse jongetje Merijntje Gijzen zoekt steeds weer zijn grot« vriend op. de onverbeter lijke en heethoofdige stroper .de Kruik", ondanks het feit. dat hij 'er herhaaldelijk op gewezen wordt dat deze man niet deugt. De goed-ge- lovige Merijntje gelooft echter ook in de trouwhartigheid van zijn ruwe vriend, die hem allerlei kleine attenties bewijst, en blijft komen. De liefdesverhouding tussen „zijn" (de Kruik's) Janekee en een nieuw bakken grensjager met allures, kan de opvliegende stroper echter moei lijk verkroppen, en tenslotte jaagt de uitdagende houding van beide geliefden hem 20 het bloed naar de kop, dat hij nog opgevierd door de draak op Vastenavond met 2ijn mes aan beider leven een einde maakt. Ze waren gewaarschuwd ert ..de Kruik" laat h<?t niet bij dreige menten. Het is dart Merijntje die in zijn onschuld „Het Verraad" pleegt, door triomfantelijk met het bebloede mes binnen t snellen, dat hij gevonden heeft op het moment, dat de Kruik in nju hut aan een kruisverhoor onderworpen wordt. Daarmee valt de stroper, want het bewijs van zijn schuld is hiermee geleverd. Gerard Schild was weer de bes te man raw het gezelschapdoor hem kwam er een geloofwaardige stroper op de planken te staan, r-tiw maar trouwhartig, die meer nog dan het décor de sfeer rond om het stropersbestaan suggereer de. Detlev Pols zag zich weer voor de tnoeUyfce task gesteld 0m de kinderrol van Merijntje te spelen. Mij deed dat "iet zonder verdien ste, hoewel het leeftijdsverschil toch dikwijls storend werkte. Ja nekee Timmer* van Lies de Wind was er wel, maar schoot in de uitdaging temperament tekort Voor de rest waren het meer de bekende „dankbare" rollen, die re delijk werden gebracht. Gerrit Lin- denberg had in 2ijn dubbelrol van Grensjager en Inspecteur nog al eens te kampen met teveel „inspe- teuri' in zijn „grensjager" en/of om. gekeerd. Beide voorstellingen toonde het publiek met een hartelijk applaus zeer tevreden te zijn over het ver toond e spet 's Middags sprak we b«uur^i«|„ vanI he, NW. de tSf ffS cïïtlotoe' er. elee: T een propa- j trisch orgel. Het moderne orgel klonk in deze sfeer wel wat pro faan. hoewel de mogelijkheden muziekensemble zijn weg wel de stem van mevrouw Goudt werd deze avond ivpi wat geforceerd. :hter in de zaai konden een aantal oezoe- xers de de cl air. a trice moeilijk ver staan, zodat zij luider moest spre ken. Dit ging ten koste Van de ge voeligheid van haar voordracht. Met platen als voorbeeld vertelde de radiospreekster de eeuwenoude ver tellingen van het beloofde land. van het Kindje in de kribbe en van He. rodes, de koning, die de minsteniet wou zijn. De voorzitter van de wijk- vcreniging. ds J. D. Smids. opende de avond met een kort woord en las voor uit Lucas 2. Het slotwoord van deze predikant werd met aan dacht gevolgd. Tussen de kerstslingers in Irene j zaten Woensdagavond honderden ge- 1 nodigden voor de viering van een kerstwij dingsavond van Wijk. 3 van de Hervormde Gemeente. De muzi- kale begeleiding bij de kerstzang gandisiiscb woord en 's avonds deed de voorzitster van de Vrouwenbond, mevrouw A. Brand-Dijkhoffs het zelfde. De zaal van het Volks gebouw was voor deze gelegenheid rrietden- negroer. en lint in de sfeer van het aanstaande Kerstfeest gebracht. Het koper van Harpe Davids het twinkelend zilver van de kerstboom en de gulden stem van mevrouw Goudt schonken Woensdagavond nieuwe glans aan de aloude kerst verhalen Ruim driehonderd perso nen hebben de Kerstavond van wijk. gemeente 1 bijgewoond in de Nieu we Kerk in Schiedam-Zuid. Magi straal klonk de begeleiding van de Chr. Muziekvereniging Harpe Da vids met de kerstzang in het kerk gebouw. Als entr'act liet het orkest tweemaal een kerstliederenpotpour- ri horen. Vond het geluid van het dit instrument een melodietje door kerstklokken groot zijn en op de juiste wijze toegepast een ver rijking van een concert kan zijn. De bekwame begeleider Bert Woeldrink moet zrch hoeden voor overdrij ving. Mevrouw A. de JongSla venburg verzorgde de begeleiding van de gemeentezang. De declama tie van Anne Holtrop geschiedde onder het motto: „Niet veel. maar wel goed." De voordracht van een kort kerstverhaal boeide de volle zaal. Besloten werd met vrije varia ties op orgel en claviolme. Voor de musicus klaarblijkelijk een ontspan ning om al fantaserende op de be kende kerstthema's, als De herder tjes kwamen, Er is'een kindeke ge boren e.a„ het gehoor te boeien met zijn virtuositeit. Opening en slui ting van deze kerstwijding werden door ds H. W. Hemmes op de ge bruikelijke wijze verricht In het Schiedamse havengebied heeft men soms verrassende „door kijkjes". Hier kijkt men door het hek van „de cilia van Wilton" door op de haven, waar een schip ligt te wachten Apothekers nachtdienst: Apotheek C. J. Jansen, Swammerdamsin- gel 41 en apotheek Nieuwland, dr Wibautpleïn 19. Bellen bij ongeval: G.G. en GJD. Tuinlaan 80, telefoon 69290. De tafeltennissers zijn nu op de helft van de competitie, daarom zijn er in de afgelopen week maar een i klein aantal wedstrijden gespeeld. Gem. Openbare Leeszaal en BibHo- i Van de eerste teams was het alleen Gisteravond is in een der zalen van het Gebouw voor Chr. Soc. Be langen de laatste testavond over voetbalspelregels gehouden: ditmaal voor de A-junioren van Schiedamse verenigingen. Slechts een viertal verenigingen (SVV, HDVS. Schie dam. en HBSSl bleken over A-junio ren te beschikken. De A-junioren van Schiedam wa ren goed op dreef; het moet een ge noegen voor de junior-leider ge weest 2iin. dat alle vragen goed be antwoord werden, zodat het maxi mum van 24 punten werd bereikt De junioren van SVV en HBSS kwa men niet hoger can 14 punten, ter wijl die van HDVS slechts 50 behaalden, of wel 12 punten. De einduitslag van de totaal-test is nu als volgt: 1. Schiedam C 20, B 20, A 24 pun ten; totaal 64 punten. 2. SW C 18. B 15,. A 14 punten; totaal 47 punten. 3. HBSS C 16. B 13, A 14 punten; totaal 43 punten. 4. HDVS C 15, B 12, A 12 punten; totaal 39 punten. 5. SVDPW C 21, B 9, totaal 30 pun ten. 6. DRZ C 14. B 10; totaal 24 punt. 7. SFC alleen C-junioren: 15 punt. 8. Ursus alleen C-junioren: 14 pnt. De prijsuitreiking zal op een nader te bepalen datum op enigszins fees telijke wijze geschieden. De heer A. de Bruin, die een cau serie voor de jongens zou houden was verhinderd; de heer Stolk ver klaarde zich bereid de junioren een en ander over het voetbalspel en zijn eigen voetballoopbaan te ver tellen. De voorzitter van de Schiedamse Scheidsrechters Vereniging, de heer L. van SijU, opende de avond en wees de junioren er op. dat kennis van de voetbal-spelregels een der voornaamste factoren is. bij het goed beoefenen van de voetbalsport. Met een eclatante 4—0 overwin ning op het Gooi, heeft Hermes— D.Y.S. onderstreept, dat de neder laag tegen Longa op een misver stand berustte. Maar niet alleen door deze duidelijke cijfers, maar meer nog door het vertoonde spel hebben onze stadgenoten aange toond, dat tij van zins tljn om tn de strijd om de titel «en behoorlijk woordje te gaar meespreken. Hermes speeide tegen het toch hoog-geklasseerde Gooi sterk voet- ba L Het middenveld werd volkomen beheerst, en. door goed opgezette vloeiende aanvallen werd het Hü- versumse doel doorlopend onder druk gezet en wel zo, dat de «-uime overwinning geenszins geflatteerd was. Een Hermes in deze vorm opent perspectieven voor de toe komst en doet ons het beste ver wachten. van de wedstrijd, die Her mes op 2e Kerstdag moet speien. n-1. aan de Damlaan tegen Wage- ningen. De Wageningers beschikken over een sterk elftal, dat van meet af een grote rol heeft gespeeld bij de strijd om de eerste plaats, het geen wel duidelijk tot uitdrukking komt in de deelcijfers. Zij hebben de meeste doelpunten gescoord in deze afdeling, en hebben, samen met Herwies de minste goals tegen. De voorhoede, i>e* de bekende midvoor v. d. Weercl. het sterkste deel. De ontmoeting He *mesD.V.S.- Wageningen is van het grootste belang voor de strijd om de titel en men kan dus aannemen, dat beide ploegen met de beste voor nemens het veld zullen betreden, zodat het aan spanning niet zal ontbreken. En de kansen? Als Hermes met hetzelfde elan speelt als vorige week, dan heeft het een goede kansBlauwe Huis, 7.30 uur: Kerstavond op de overwinning. De wedstrijd 1 Vrouwenclub „Onder Ons", begint om 2 uur en wordt geleid j Irene, 2.3» uur: Kerstmiddag Ned. tb eek. Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve Maan dag? van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RJEC Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.3Ó uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling ,.Do Stille glans der Gouden Eeuw". Tot en met 15 Januari. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur, ook des Zondags. Op Woens dag- en Vrijdagavond van 710 uuir. School O. Kerkhof 13: (tot en met 22 December) tentoonstelling „Het wonder van de melk", uit gaande van de Stichting Onder wijstentoonstellingen. BIOSCOPEN Passage, 2 uur: „Simba", Monopole: 2, 7 en 9 uur: „Het Le gioen der Verraders". VOORSTELLINGEN: de vierde klasser TSF die nog drie wedstrijden heeft gespeeld. De eer ste wedstrijd speelden onze stadge noten tegen Tediro 2 en in deze wed strijd greep TSF de volle winst. Onze stadgenoten kwamen uit met Aad Ballijns, die een hattrick verrichtte. Kees Bik, die twee partijen won en Jan Hultzer eveneens twee overwin ningen. De uitslag was 73 voor TSF. Daarna kwam TSF op bezoek bij NO AD 6. Dit was een uitgestelde wedstrijd. Het is tussen deze twee teams een zeer spannende strijd ge weest, die uiteindelijk in een gelijk spel, 55. eindigde. Als laatste wed strijd voor de eerste helft van de competitie gingen onze stadgenoten op bezoek bij Hagero 3 en hier moes ten zij met 7—3 het onderspit delven. De opstelling van deze wedstrijd was bij TSF: Jan Hultzer, Daan van Schoonenveld en Arie v. d. Velden. Laatstgenoemde kwam in deze wed strijd niet tot winst, de zenuwen speelden bij hem nogal parten. Jan Hultzer kwam eenmaal tot winst en Daan v. Schoonenveld zegevierde twee maal. Ook het dubbelspel ging verloren, zodat TSF met een 73 ne derlaag naar Schiedam terugkeerde. TSF behaalde in deze wedstrijden dus drie punten. Uit de standenlijsten blijkt, dat in de eerste klas TCK nog een zeer goede en NOAD nog een klein kans je heeft de titel te bemachtigen. Het pas gepromoveerde PTTS is in de tweede klas vrijwel kansloos. Wilton daarentegen in de derde klas is bij na zeker van zijn titel. Het is hier alleen nog een kwestie van tijd. TSF zal zich in de vierde klas wel hand haven. ROTTERDAM De 30-jarige bediende van de grote vaart. A. E., werd wegens het stelen van een bromfiets veroor deeld tot een gevangenisstraf van tien maanden met at trek. waarvan twee maanden voorwaardelijk. Te gen hem was zeven maanden met aftrek geëist. Zijn J9-jarige echt genote tegen wie eveneens zeven maanden met aftrek was geëist, werd wegens heling veroordeeld tot zes maanden met aftrek, waarvan twee maanden voorwaardelijk. De 21-jarige bijrijder J. L. van V.. die bij de diefstal had geholpen, is ver oordeeld tot tien maanden met af trek, waarvan twee maanden voor waardelijk. De eis tegen hem luidde zes maanden met aftrek. De 49-jarige H van S. werd voor de 27e maal wegens verduiste ring veroordeeld. Ditmaal tot een gevangenisstraf van een jaar en zes maanden met aftrek van voorarrest wegens diefstal van een pak textiel. Tegen hem was twee en een half jaar geëist. De 55-jarige bootsman J. van H. en de 52-jarige matroos J. N. S. die er van verdacht werden, schul dig te zijn aan de dood van de ma troos N. de Jager, werden beiden van het hun ten laste gelegde, vrij gesproken. Twee weken geleden hoorden zij een geldboete van ƒ60 tegen zich eisen De 36-jarige matroos A. V. te gen wie wegens het plegen van diefstallen aan boord van binnen schepen twee en een half jaar was geëist, werd veroordeeld tot een. gevangenisstraf van een jaar met aftrek. De 23-jarige los-werkman H. J. A. van der H. werd wegens dief stal veroordeeld tot een gevangenis straf van 12maanden met aftrek, waarvan drie maanden voorwaar delijk met een proeftijd van drie jaar. Tegen hem was tien maanden met aftrek geëist. Van der H. werd tevens wegens het besturen van een motorrijtuig onder drankin vloed veroordeeld tot een gevange nisstraf van veertien dagen De 32-jarige landbouwer A. K. B.. die onder ce gemeente Zwarte- waal een ernstig ongeluk veroor zaakte. terwijl hij onder invloed van sterke drank verkeerde en daarna doorreed zonder zich om zijn slacht offer le bekommeren, werd con form dc cis veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden met aftrek van voorarrest en ont zegging van de bevoegdheid een motor rijtuig te besturen voor de tijd van vijf jaar. IIPr I :n,1 Tin tot nu toe geen vergoeding fftlOT 7/1(7171 IjlC(I, I WlClta j toegekend, doch waarin met ingang Met ingang van 1 Januari a.s. zijn wijzigingen aangebracht in de kost winnersvergoeding. Deze wijzigingen houden o.m. een verhoging van de gexinsmaxim» in. Er wordt n.l. kostwinnersvergoe ding toegekend indien de bruto-in- komsteu van de belanghebbende vastgesteld met inachtneming van de kostwinnersvergoeding-beschik king minder bedragen dan be paalde grensbedragen (gezinsmaxi- ma). De gezinsmaxima bedraden per week bü het hieronder aangegeven getal tot het gezin behorende perso nen (waarvan zijn uitgezonderd de niet bij het gezin inwonende kinde ren. wier kosten van levensonder houd niet ten laste van het gezin komen); tot t Jan. 1956 65.50 69.50 73-50 77.50 81-50 I 8330 7 of mter pers. 12.85 p. p. f 15.-— p. p. Voorts wordt een regeling getrof fen waardoor, bij vergoeding van kosten van vervanging, in alle ge vallen zal worden gehandeld over eenkomstig de wijze, waarop zulks thans geschiedt ten. aanzien, van de hoofdkostwinner voor echtgenote en kinderen. In verband met een en ander zul len vele reeds toegekende kostwin nersvergoedingen met ingang van 1 Januari 1956 worden herzien. Ook zullen zich gevallen voordoen, waar - -*!'ordt 1 persoon 2 personen 3 personen 4 personen 5 personen 6 personen vanaf 1 Jan, IBM 75.— 80.— I 85 S5.— 100.. voor de kunstkring Voor de Schiedamse Kunstkring geeft de Hoofdstad Operette op Donderdag 29 December een uitvoe ring in het T assage-theater van dc operette ..Hor Mein Lied. Violetta". De muziek voor dit stuk is van Oscar Strauss, de tekst van Ru- dolp Schanzer en Ernst Velisch. van genoemde datum wel aanspraak op kostwinnersvergoeding zal ont staan. Degenen, die menen door de ge wijzigde voorschriften aanspraak op kostwinnersvergoeding te kunnen i maken, kunnen een aanvraag indie nen, of nadere inlichtingen verkrij- gen ter gemeente-secretarie, afd. Militaire Zaken, Bureau Nieuwstr. oip De Hoofdstad is geen onbekende 26. voor. Schiedam en ook het stuk Bij de aanvraag voor kost win ners- 'nfet onbekend, daar de Katholieke i brengen: "trouwboekje, de laatste Kring deze operette had uitgekozen i aanslagbiljetten in de rijkstnkom- voor de opening van het Jubileum- j sten. en personele belasting, huur- seizoen in September. Het is een kaart, zieken- en begrafenisfonds- vrolijk, plezierig werk met tal van kaart, adressen van werkgevers of bekende melodieën, dat zeker in de ontslag bewijzen, loonbriefjes, ren- smaak zal vallen. 1 tekaarten, enz. door de heer D, van Male. Het 2e elftal van Hermes heeft in S.H.S. 2 haar meerdere moeten erkennen, en zal dus Maandag van A.D.O. moeten winnen om zich in de kop groep te handhaven. Deze ontmoe ting begint om half elf in het Zuiderpark in Den Haag. Het 3e elftal is vrij en het vierde gaat om 10 uur naar Kethel om aldaar D.H.S. 3 te bekampen: een wed strijd, waarvan niets is te voor spellen. Door de Rotterdamse en Schie damse melkhandel is voor de melk verkoop op de belde Kerstdagen de volgende regeling opgesteld: op bei de Kerstdagen wordt er geen melk »an hals bezorgd, terwijl de winkels op Maandag gesloten zullen zijn. De melkhandel verzoekt de huls vrouwen vriendelijk om op Vrijdag melk t« willen inslaan voor Vrijdag en Zaterdag en op Zaterdag voor Zondag en Maandag. De Schietcotnmissie van de Schied. Politie Sportvereniging heeft een Kerstschietwedstrijd -georganiseerd. Donderdag 15, Vrijdag 16, Maandag 19 en Dinsdag 20 December hebben de politiemannen geschoten De uit slagen 2ijn: .lasse A: 1. Schuïtman, 60 pnt.; 2. Molenaar 57 pnt.; 3. Van Luijk 5? pnt. Klasse B: 1, Voorend 59 pnt.; 2. Geeratz 55 pnt-: 3. Buitendijk 53 pnt. Klasse C: 1, Braanker 57 pnt.: 2. Gros 54 pnt.; 3- De Vette 53 pnt. en klasse D: 1. Van Waas 54 pnt.; 2, Kroon 53 pnt.; 3. Slavenburg 32 pnt. De geluksserie bracht de volgende uitslagen: 1. Habermehl 372 pnt., 2. v. d. Voorden 340 pnt., 3. Molenaar 339 pnt.. 4. Nater 315 pnt. en. 5. Schuitman 303 pnt. Poedeïprijswedstrijd: Bovenberg 0 pnt. en poedelprijsgeluksserie: Brilleman 0 pnt. De uitreiking van de prijzen vindt Vrijdagmiddag om 5 uur plaats in de can tine van het hoofdbureau. Bussen voor BVV-SVV Het bestuur van de SVV Suppor ters Vereniging deelt mee. dat er Maandag Tweede Kerstdag, auto bussen naar 's-Hertogcnbosch zul len vertrekken voor de wedstrijd BW—SVV. Men kan zich daarvoor opgeven aan het bekende adres. Ja arwisselïngst)ij eenkomst Vrouwengroep P.v.dA. Op Donderdag 29 December houdt de Vrouwengroep van de Partij van de Arbeid een Jaarwisselings bij eenkomst in het Volksgebouw. Het programma vermeldt onder meer; muziek, zang, declamatie en een toespraak van H. Sabel. Ver. v. Huisvrouwen. Arcade, 3 uur: Leger des Heils. Kerst voor de oudjes. Kerkzeboaw Ned. FroL Bond, 8 uur: ..Cclestinusr en het Wonder". Passage, 8 uur: Pers.Ver. Gusto, „Moord en Doodslag". Amsteïbron, 8 uur: Gew. Arbeidsbu reau, voorlichting emigratie. Het programma voor de beiaard- bespeling op Zaterdag 24 December I a.s. des avonds te half acht op cc St Janstoren door dc stadsbeiaardier Ferdinand Timmermans te geven, luidt als volgt: 1. Koraal: „Hoe zal ik XI ontvan gen." 2. Op XI mijn Heiland blijf ik hopen. 3. Nu zijt wellekomen. 4. Komt verwondert U hier mensen. 5. In den Kerstnacht (Portugees kerstlied). 6. Gloria in excelsis Deo. 7. De Herdertjes. 8. Stille nacht. 8. Vol van pracht scheen de ster in d'ooster nacht. 10. Eere zij God in den Kooge. Geboren: Eveline, d. v. N. de Mun- nik en F. van Vessem. Catharina B., d, v. I. B. K. Marschali en C. L. Pbi- lippi. Hans. z. v. J. W. Eijsbergen en T. Oosten, Cornells H., z. v. M. Hui gen en W. H. Th. C. de Wolf. Johan na M. P„ d.'V. G. C. de Koster en A. van Buuren. Cornelis B.. z. v. A. van Gerven en A. van Leeuwen. Overleden: I. G. van Pelt. vr. van A_ Kouvenhoven, 71 j. C. G. «T. M. Peeters, 69 j. Oslo's burgemeester Brynjutf Buil heeft gisteravond voor het stadhuis aan de Conlsingel de door zijn stad aan Rotterdam geschonken kerstboom overgedragen. De avond tevoren had hij hetzelfde gedaan in Londen, en enkele uren nadat deze krant is verschenen zal hji nogmaals een kerstboom overdragen aan het stadsbestuur van een bevriende wereldhaven: Ant werpen. Het Is de vijfde maal dat Gslo Rotterdam een kerstboom schenkt, maar pas de eerste maal dat de Noorse hoofdstad haar geschenk liet over dragen door haar burgemeester persoonlijk. Wc! klonk twee jaar geleden al eens de stem van burgemeester Bull over de Coolsingel, toen hij de overdracht radiografisch verrichtte. Gisteravond heeft, als in de vier voor gaande jaren, een flink aantal Rotterdammers de overdracht bygewoond. Burgemeester Buil zei in zijn toe spraak, dat het geschenk bedoeld is om uitdrukking te geven aan de al honderden jaren bestaande nauwe band tussen Oslo en Rotterdam. Hij 2ei dat vele duizenden Noorse zee- de grote Noorse kerstster in de top branden. Bij de flonkerende, stralende boom heeft daarna burgemeester Van Wal- sum namens gemeentebestuur en tadsbevoiking de stad Oslo gedankt dit kwartet nog ..Die Ehre Gottes" van Ludwig van Beethoven. De 11-jarige Vera van dén Broek, die op het Statenplein woont, is gis teravond. toen zij op de Straatweg plotseling achter een stilstaande tram overstak, aangereden doo:* een tramwagen van lijn 14, die van de andere richting kwam. Het meisje werd 13 meter meegesleurd en moest met schaafwonden aan het gezicht naar het Bergwegziekenhuis worden vervoerd. Het tramverkeer had 45 minuten vertraging. lieden onze stad bezoeken, en dat1 voor het geschenk. Ook hij sprak Gisteren heeft de Schiedamse po litie een technische controle op voer tuigen gehouden, waarbij vijftien autobestuurders bekeurd werden wegens meer of minder ernstige ge breken aart hun auto's. Op het laatste moment de rode klilppcfjlcUléti Wérkten iëéês en de claxon loeide reed een personen auto nog onder dc neergaande spoorbomen door bij de spoorweg overgang aan de Overschiesewcg. De auto kwam In aanryding met de spoorbomen en werd beschadigd, maar de bestuurder reed door. Brand in schoorsteen Wo. nsdagmorgen omstreeks half elf dc?fde de brandweer in Kethel een schoorsteenbrand in het woon huis ven de familie A. B. aan de Schieriamseweg. De Schiedamse brandweer, die eveneens uitrukte, behoefde geen dienst te doen. In verband met de Kerstdagen zal het ophalen van het huisvuil in die wijken, waar dit in de regel op Maandag en Donderdag geschiedt, in de weck van 26 t.m. 31 December a.s. alleen op Donderdag plaats vin den. heel veel Noren prettige herinnerin gen aan onze stad bewaren. Zijn toe spraak in het Noors besloot de Oslose burgervader met te zeggen dat men met het zenden van de boom het beste wil geven van wat Noorwegen in de Kersttijd heeft. De eigenlijke overdracht deed bur gemeester Buil Sn uitstekend ver staanbaar Nederlands. „Moge deze kerstboom ook staan als een sym bool van vriendschap en saam horigheid tussen alle volken der aarde, vriendschap en saamhorig heid die eenmaal d3fgene zullen brengen wat de centrale inhoud is van de Kerstboodschap: Vrede op Aarde," zei hij. En daarna drukte hü op een knop: terwijl de vele honderden toeschouwers hun be wondering uitten, sprongen de lichtjes in de boom aan en ging ook de goede "verstandhouding tussen de steden, en hij merkte op dat men zich de Coolsingel in de Kersttijd nauwe lijks meer kan voorstellen zbnder de Oslose kerstboom, „het zou een gemis zijn als de boom er niet was". Onder leiding van mevrouw Grim- berg-Huyser was er rond de over dracht van de boom Oslo begon reeds in 1947 met het zenden van deze Kerstgeschenken naar bevriende havensteden een programma van samenzang en koorzang. De Konink lijke Rotterdamse Postharmonie zorg de voor begeleiding. Tal van beken de Kerstliederen werden gezongen, en vooral het laatste Stille Nacht, Heilige Nacht werd door velen meegezongen. De overdracht was be gonnen met bazuingeschal vanaf het stadhuisbalcon door het bazuinkwax- tet van. de Marinierskapel; later blies (Advertentie I-M.) GEEF EEN BOEK ook met Kerstmis Doet uw keuze bij Zn zng de CooLiiipcf er uif, 'r direct nadat Osio's bwge- - meester dc zevenhonderd lichtjes in de door zijn stad S H geschonken kerstboom had S- k' ontstoken: één en al s chit te- ring, gadegeslagen door tal- J rijfce toeschouwers. Onder de g aantrezipen was ook de Noor- B se gezant, gf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1