GASTEN UIT BRANDEND HOTELPAND GEHAALD IS ■1IS1Ö1 C J kermisvolk op Kerstmis WALDO - TAXI Kinder-circus voor K.K. Biljartwedstrijd om het districtskampioenschap Sinterklaas op 't toneel Twee mannen bedwelmd door rook: Souffleur kleedde zich rustig aan en haalde adem bij open raam Ir S. van West treedt af als directeur van W.F. K.v.K. F. EEK BRIL Een Wagenspel van Brederode Opvoering op drie plaatsen G. Swaneveld naar S.V.V.? V erkeersbrigadiers naar Ford-fabrieken Burgerlijke Stand Haagse knaapjes op kerst-mars Goede wedstrijd Gouka-Schewe 'n Moraalstuk van Magna Pete' Gordijnen in brand Zonder buit Vernielzucht500.- schade Militair redt 4-jarig ventje Buitengewone vergadering Kinderen door gas bedwelmd Dronkeman sloeg zingende vrouw in 't gezicht Coasterkapitein door raad berispt SCHIEDAM 'Sp^S^fEQp/iek Dinsdag 27 December 1955 In de veelheid van Kerstspelen die in en rond de Kerstdag-en in Schie dam lijn opgevoerd, is er één opge vallen door de afwijkende wijze waarop dit spel i& gebracht. Het- is namelijk het wagenspel „Kermis volk op Kerstmis" dat door de toneelgroep „Brederode" in Schie dam is gebracht. Hier dus niet een spel in de kerk of een gebouw, maar in de openlucht op drie pleinen, nj, het Edisonplein, het Rozenburger pleinen en het dr Wibautplein in Nieuwland. Het E.K. toneelgezelschap Magna Pete in Rotterdam heeft vorig jaar het initiatief genomen voor deze wagenspelen en het Werkverband Katholiek Amateurtoneel heeft de actie dit jaar uitgebreid, waarbij Brederode op zich heeft genomen om dit wagenspel in Schiedam te brengen. Hoewel het W.K.A. enigermate de behulpzame hand heeft geboden, heeft Brederode toch in hoofdzaak het spel zelf moeten opzetten en regisseur Karei Tubbing heeft in ruime mate eigen initiatief kunnen ontplooien. Wat bij het verkrijgen van het nodige materiaal nog wel enige moeilijkheden met zich ge bracht zal hebben. Het klopte wonderwel. Achter een vrachtwagen volgepakt met het po dium en de „coulissen" was een rij dende werkkeet aangehaakt, die als kleedkamer dienst deed. Dan was er nog een luidsprekerswagen, die het publiek opriep om het spel te ko men 'aanschouwen, waaraan op alle drié. Plaatsen ih. 'ruime mate werd voldaan... Henri Ghc?ons stuk is speciaal ge schreven voor het wagenspel en stelt zo geen hoge eisen aan décor en aankleding. Wel aan het spel. Want het valt niet mee voor de spe lers, om eerst ongedwongen als „ker misvolk" het publiek aan te spreken en daarna het aloude Kerstverhaal {waar *t om begonnen is) te vertol ken, waarbij dan. tussendoor bij de scène-veranderingen weer als ker misgast gefungeerd moet worden. Gheon heefbriëzé moeilijkheden wel onderkend en opgevangen terwijl regisseur Tubbing zich daarbij goed heeft aangepast, Brederode's spelers lieten zich niet voor een gat vangen on hebben het er goed afgebracht. Het publiek, toonde belangstelling Naar vernemen bestaat er contact tussen SVV en de Bdllan- dïaanspeler G. Swaneveld over een eventuele overgang van de Vlaar- dingsr naar de Schiedamse vereni- S*°S- Het bestuur van De Hollanulaan zul zich vanavond o.a. met deze aangelegenheid herig houden. Dit is het „kermisvolk" van Bre der ode in het voorspel tot de op voering van het Kerstverhaal. voor deze wijze van opvoeren van een Kerstspel, ai deed bij de laatste opvoering op het dr. Wibautplein de regen de rijen dunnen. Dat het werk van de Schiedamse verkeers-brigadiertjes wei geap precieerd wordt blijkt uit het feit dat zij op uitnodiging van de Ford dealer te Schiedam morgen een tocht maken naar de Fordfabrieken in Amsterdam. Met z'n negentigen trokken zij in bussen naar Amster dam, waar zij ongetwijfeld een prettige en leerzame dag zullen hebben. Vertrek is om 11.15 uur, terwijl zij tegen donker terugkomen. GEBOREN: Wilma. d. v. G. C. de Reuver en W. C. Hazenkamp; Yvonne, d. v. J. J. Jonk en P. G. A, Buurman; Maria C. J„ d. v. L. van Loenert en I. C. J, Boon; Theó- dorus A. G.. z. v. G. M. van Pelt en C, M. E. Verschuren. OVERDEDEN: B. Berkel, 84 j. Esperanto-agendo Jaudon, ia 29an de decembra ne okazos kunveno. tarnen ni atendos vin ciujn la unuan jaudon en la sekvonta jaro. Ni deziras al vi prosper an kaj bataleman jaron. Apothekers nachtdienst: Apotheek Gouka Co., Groenelaan 127. Bellen btf ongeval: G.G. en GX). Tuinlaan 80. telefoon 692Ö0. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags), van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „De Stille glans der Gouden Eeuw". Tot en met 15 Januari. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur, ook des Zondags. Op Woens dag- en Vrijdagavond van 7—10 uur. Passage, ft, 7 en 9.15 uur: „Wien bleibt Wien". Monopoie, 2, 7 en 9 uur; ..Knock on Wood". VOORSTELLINGEN; Musis Sacrum, 8 uur: Kath, Kring, Nederlands Kamerkoor. (Advertentie IM.) 67570-69915 Twee Haagse jongetjes van 9 en 12 jaar besloten de Tweede Kerst dag eens anders dan anders door te brengen. Vanuit hun woonplaats marcheerden zij richting Rotterdam. In Kethei kregen voorbijgangers het tweetal in de gaten. Ze zagen, dat de knapen reeds ver gelopen moes ten hebben en dus werden zij bin nen gebracht in de Kethelse politie post. Daar waarschuwde men onmid dellijk de Haagse politie, die juist een ongeruste vader op bezoek had. Deze begaf zich direct naar Ke thei en bracht de beide ondernemen, de vriendjes vlug naar huis. Het podium van Musis Sacrum was Zondagmiddag aangeraakt door het palet van een tovenaar en de harten van vierhonderd kinderen kenden die versnelde cadans, welke teweeg wordt gebracht door verras singen. Voor deze serie verrassingen, ondersteund door een kleurensym- phonie van fraaie costuums en even veelkleurige décors, zorgde het kin- dcrcircus Tyl Uilenspiegel. Het jeug dige publiek bleek niet te be schroomd om ook de eigen stem te laten horen en reeds direct klonk het lied „Bij ons, in de Jordaan" als zulk een gedegen begeleiding bij de accordeonmuziek, of Johnny in zijn eigen Amsterdam een. grammofoon- opname aan het maken was. De stemming zat er dus wel in en dit was te danken aan de goede smaak van het bestuur van de Ka tholieke Kring. Ieder jaar is er voor de kinderen van de leden een kerst- bijeenkomst en steeds is er variatie in de keuze. Een echt circus zorgde voor de feestvreugde in veel kinder harten. August bracht de zaal aan het brullen van het lachen. De Wekua's wandelden over-het slappe koord alsof zy aan het winkelen waren. De Mariska's waren de le nigheid zelve. Er kwamen verder nog schetsjes, een sprekende pop, een wonderpaard Trlxy en. de ge dresseerde aap Chita. Een lange middag vol vermaak. De K.K. had aan deze kerstbij een komst ook nog een kleurwedstrijd voor de kinderen verbonden. Vooraf Over hét algemeen genomen, zijn de prestaties in de eerste-serie van de biljart-Wedstrijden 3 banden, voor het Districts Kampioenschap Schie dam van de Kon. Ned. Biljart Bond, die Vrijdag in Café Thalia zijn ge speeld. tegengevallen. De laatste wedstrijd tussen de heren C. Schewe en F. Gouka, beiden van Entre-Nous kan wel als de beste beschouwd worden. Ih 65 beurten maakte de heer Gouka de 30 caramboles vol. De heer Schewe toonde zich in deze partij niet alleen een waardig tegen stander van oud kampioen Gouka, doch bewees een drie-banden speler te zijn, waarmede in de naaste toe komst terdege rekening gehouden zal moeten worden. De eerste partij ging tussen de heren J. Schaap en. C, Ruggenberg, beiden van de B.V. Rembrandt, over 40 caramboles. Het spel'ging gelijk op totdat Op Tweede Kerstdag liep Sint Nicolaas over de planken van Arca de: Hei was een wat luidruchtige heilige, die in het eerste bedrijf-van „De vagebonden in. het Paradijs" van Gaston Martens op boertige wijze de rol van de goedgeefse man speelt. De aan lager wal geraakte intellectueel, goed vertolkt door Hans van Velzen, die bevriend geraakt met een eveneens langs de zelfkant marcherendkastelein (J. Juray), hult zich in het pakje van de Spaan se kindervriend en let daarbij zeer goed op, zichzelve voldoende van alcoholhoudende geschenken te voorzien. Voordat dit geschiedt komt de kastelein eerst in debat met zijn vrouw en de ander in conflict met de politie. De auteur heeft kennelijk angst gehadde sfeer van het milieu niet voldoende realistisch te kun nen weergeven in de gesprekken. Het resultaat is dan ook dat het hel lend vlak meermalen dicht benaderd wordt. De grove taal en de gewaag de wendingen zijn nog net te tole reren in dit geval omdat daarmee de verachting voor hel en hemel van de beide vagebonden wel wordt ge toond. Zij tonen duidelijk dat het leven maar enkele zekerheden voor hen heeft en die liggen nogal in het oppervlakkige gebied de? genietin gen. Aan: het slot van het eerste be drijf echter komen Sint en Piet on der een auto en in deze klucht-met- moraal worden de slachtoffers door hun ezeltje en de wraaklustige agent weer de kroeg ingebracht. Het tweede en het derde bedrijf laat de heren in feite kennismaken met hel en hemel. Het resultaat Is merkbaar in het vierde bedrijf. On der de ruwe pit bevindt zich de eeuwig blanke kern. De ongeveer'twintig medewerken den. allen, leden van het Rotterdam- Woensdag en Donderdag speelt Magna Fete wederom voor de leden van de Katholieke Arbeiders Bewe ging in Arcade. De opkomst Maan dagavond was maar matig. Ruim tweehonderd bezoekers gaven blijk van hun belangstelling, hoewel de KAB op drie uitverkochte avonden had gerekend. De voorzitter van de Schiedamseafdeling, de heer C. Meyer, sprak Maandag het openings woord. Schaap in de 46e..beurt met een -serie van 5 op 28 kwam te staan. Hoewel Ruggenberg inliep, kon hij niet,ver hinderen, dat Schaap in de74e beurt de 40 volmaakte. Ruggenberg had het tot 37 gebracht. Een ware lijdenspartij is het ge worden tussen G. Wsv'a van Belie- vue en W. Schil per oord van-"; RES over 30 caramboles. Niet minder dan 108 beurten heeft Waida nodig ge had om dit aantal te halen, terwijl Schilperoord het niet verder bracht dan 22. Tot in de 37ste beurt bléven de partijen dicht bijeen resp. fnet 8 en 5 caramboles, daarna ging Schil peroord 24 maal achtereen poedelen, waardoor Walda voorsprong kreeg. Hierna poedelde ook Walda 15-maal achtereen. "Van geheel ander gehalte was de wedstrijd tussen P. Eikenbroek en M. Smits, beiden van Pleinzicht. ;een wedstrijd over 30 caramboles. Beide spelers startten nog al stroef. Eiken broek liep uit waarna Smits dè ach terstand verkleinde, maar toen Eikenbroek in de 74e beurt op 27 kwam te staan had Smits er pas 19. Drie beurten later maakte Eiken broek de 30e carambole; Smits had er 20 bijeen gestoten. De laatste partij tussen C, Schewe en F. Gouka was wel de beste van de avond. Aanvankelijk bleef Gouka met enkele caramboles voorsprong da overhand houden, doch tussen de 13e en 39ste beurt noteerde deze speler zeer veel missers, waardoor het verschil slechts ,één punt be droeg. Vanaf de 48e beurt ging het spel gelijk op en kwam er spanning in deze strijd. Daarna poedelden beide spelers enkele malen achter elkaar en maakte Gouka in de 65ste beurt de 30 vol. Schewe bereikte een prachtig resultaat met 26. In deze kampioenschapswedstrij- den zullen nog zes series worden verspeeld. hadden de kinderen hiervoor een kaart kunnen inleveren. In de pauze werden de zes prijswinnaars bekend gemaakt. Het waren de achtjarige Peter Collignon, die de autoped won. de tienjarige Treesje Enkhuizen en de zesjarige Elsje Leenders, die de eerste prijzen verwierven. Henk Olthuis, II jaar, Lida Eenhuizen, een zusje van de zesjarige kampioene, en. Beatrix WiUems 13 jaar. waren de overigen. Elsje Leenders kreeg een mooie doos kleurpotloden en de anderen werden allen een kostelijk boek rijker. Toen het negenjarige zoontje van de familie N. aan de Lange Ha ven Zaterdagmiddag een vuurwerk je te dicht bjj de gordijnen aan stak. vatten deze vlam. De heer N. had de tegenwoordigheid van geest om de brandende gordijnen voor het raam. weg te trekken. Met emmers water doofde hij het 'vuur. De brandweer, die was uitgerukt, behoefde geen dienst te doen. Voor de zdveeiste maal is er in gebroken zonder dat de daders er in slaagden buit te maken. Deze keerin de nacht van Vrijdag op Zaterdag gold het ongewenste bezoek de N.V. Metaalwarenfabriek Haweka aan de Buitenhavenweg. De dieven verschaften zich toegang door een raam in te drukken. Onbekende daders hebben gedu rende de Kerstdagen danig huisge houden in het nieuwe bedrijf van de werf A. de Jong aan de 'Westfran- kenlandsedijk. Een groot aantal TL-buizen werden vernield. Dc schade wordt op 500,— geschat. Brandweerlieden hebben vannacht omstreeks vier uur gas ten van een Rotterdams hotel naar buiten moeten brengen. Twee mannen moesten in een ziekenhuis worden opgenomen daar zij door dc bijzonder zware rook waren bedwelmd. De brandweerlieden gingen kort nadat een surveillerende politie agent brand in de restauratiezaal-bar van het hotel „Staten dam'' had ontdekt gewapend met zuurstofmaskers het pand binnen. Een poging van de agent om nadat hij met zijn wapen stok een ruit had verbrijzeld naar binnen te komen, mislukte. De rook was tc zwaar. Maar even later konden toch alle hotel gasten naar buiten worden geleid of gedragen. Folitie-diploma Op de Zaterdag gehouden exa mens voor het nolitiediploma zijn geslaagd: J. Voorend (diploma a> en C. A. J. Nater (diploma A-A), beiden van het Schiedamse politie corps.. ROTTERDAM Bij het spelen is Maandagmiddag de 4-jarige Martin Vrijenhoek uit de Rodenburgstraat bij de Lagebrug in het water van de Delfshavonse Schie geraakt. Het ventje dreef snel af naar het midden en was reeds in zinkende toestand toen de 24-jarige beroepsmilitair C. A. W. van Meeteren uit Eindhoven ge kleed te water sprong. Hij slaagde erin de kleuter op het droge te brengen. Het drenkelingetje werd naar huis gebracht. De redder kreeg van omwonenden droge kleren. Ir S. van West, de oudste directeur van de Dok- en Werf Mij Wüton- Fycnoord zal op 31 December, op eigen verzoek,'zijn functie neerleg gen. In de vergadering van aandeel houders van 20 December is de heer Van West benoemd tot Commissaris van de Vennootschap. Na de bevrijding werd ir Van West aangezocht om als beheerder van het bedrijf le willen optreden en met ingang van 15 Januari 1946 werd hij. tegelijkertijd met ir M, J, Romer, tot directeur benoemd. Hij heeft de ze functie dus tien jaar vervuld. Dc heer Van West, die 1° 1883 werd geboren, heeft, na in Delft en Bremen gestudeerd te hebben voor scheepsbouwkundig ingenieur, vele omzwervingen over de gehele we reld gemaakt. Hij begon als construc teur bij de Rotterdamse Droogdok Mij. trad daarna als ingenieur in dienst bij de Werf Conrad te Haar- Katholieke Toneelgezelschap lem. Van 1913 tot-1018 was hij als na, Pete", hebben van dit stuk marine-ingenieur verbonden aan het „Magna een gebeurtenis voor Schiedam ge maakt. Vooral de grappige situaties werden goed uitgebuit. Het over schakelen naar de ernst en het steeds weer. terugkerende moralise ren kwamen daardoor wei eens in de verdrukking. Het begin was wat j traag, niaar de lotgevallen van de dikke en de dunne vagebond wer- den' vooral in het middengedeelte aanvaardbaarder uitgebeeld.1 marine-etablissement te Soerabaia. Daarna is hij voor een jaar werk zaam geweest op een scheepswerf te San Fransisco No nog als ingenieur verbonden te zijn geweest aan het Bureau Corneiisse. trad hij in 1921 ais administrateur in dienst bti de Droogdok Maatschappij Soerabaia. Hier is ir Van West 13*4» Jaar werk zaam gebleven. Vervolgens trad hij op als hoofdinspecteur van de Hol land—Amerika Lijn om tenslotte bij "Wilton-Fijenoord te komen. Hij aanvaardde zijn benoeming tot directeur van W.F, in een tijd dat het bedrijfsleven met grote moeilijk, heden had te kampen en toen het zwaar beschadigde bedrijf weer ge heel opgebouwd moest worden. Het is mede aan zijn werken te danken dat Wilton-Fijenoord is wat het thans is. Zaterdag 31 December zal ir Van "West in de directiekamer van het hoofdkantoor op de werf te Schie dam afscheid nemen en wel om 10 uur van de bevriende relaties en van 12 uur af van het personeel. De Kamer van Koophandel en Fa brieken voor de Beneden-Maas houdt op 9 Januari 1858 lu zaal Harmonie- te VI aard In gen een buitengewone vergadering waarop de beer C. H, Bnschinann, voorzitter K.V.K.. zijn Nieuwjaarsrede zal uitspreken. Drie jongens van 8 jaar en. een van 12, die Zondagmiddag knus in een kelderkastje van een woning aan de Verboomstraat waren gaan zitten zijn min of meer bedwelmd geraakt door gas dat uit een lekke buis stroomde. De oudste, de 12-jarige Rudy K. vsn der Velde, rook na enige tijd een sterke gaslucht en 2ag, dat zijn kameraadjes min of meer bewus teloos raakten. Onmiddellijk gooide hij het deurtje open en maakte alarm. Twee 'kinderen, de 8-jarige Pieter Gorzeman en de 8-jarige Bertus Sjouwke waren bewusteloos gertfakt en moesten naar het Zui derziekenhuis worden, gebracht. Zij koiiöen later echter weer naar huis gezonden worden. Personeel van de G.E.B. heeft het euvel her steld. Twee mannen gearresteerd Zaterdagavond moesten twee man nen die onder Invloed van sterke drank verkeerden wegens mishan deling, ordeverstoring en belediging naar het politiebureau Sandeling- plein worden gebracht. Het waren de 26-jarlge constructie-bankwerker M. W. M, C. en de 26-jarige H. H.S, Zij hadden in de Oranjeboom straat enige opmei-kingen gemaakt tegen twee vrouwen, die kerstlie deren liepen te zingen. Plotseling had een van hen één der vrouwen ecu klap in hel gezicht gegeven. Hierop onstond een gevecht tussen de mannen en de echtgenoten van de vrouwen. Twee agenten herstel- den de rust en, brachten de vech- torsba'zen, die zich hevig verzetten, naar het politiebureau. i Het hotel is gevestigd in oude panden op de hoek van Diergaar desingel en West-Kruiskade. Tenge volge van de brand in de op de begane grond aan de Diergaarde- singel-zijde gelegen bar stond het hele hotel vol rook: uit de ramen op de tweede étage kwamen, zelfs rookkolken te voorschijn. De brand bleek echter te woeden in de bar. Deze ruimte brandde vrijwel ge heel uit en de vloer tussen de bar en de er boven gelegen slaapka mer is doorgebrand. De brand is dus wel net op tijd ontdekt; was het later geweest dan zou het vuur hebben kunnen voortwoeden op de eerste verdieping. Gelukkig was het aantal gasten van het hotel deze nacht niet groot. De mannen, die kort nadat de agent de brand had ontdekt doordat rook uit de kieren van een raam kwam, naar het Coolsingelziekcnhnls wer den gebracht waren de 52-jarige 3. RL Geldhof en de 65-jarige P. Me lis, beiden uit Vlissingen. Beiden waren bedwelmd. De schoondoch ter van de hotelhouder (H. J. Jans- ma) vertelde dat van haar familie niemand aanwezig was in het pand op het tijdstip dat de brand werd ontdekt (3.54 uur); men was elders aan het feestvieren. De 34-jarige heer Kees Schepers, souffleur van het Rotterdams To neel en wonende te Roosendaal, was nadat hij in de stad was ge komen na een voorstelling in Haar lem, naar bed gegaan. Omstreeks vier uur werd hy wakker, vertel de hij, maar hoorde niets. Wel merkte hij de rook op, Hy keek op de gang en sloot toen snel de deur, want vanaf de gang kwam nog veel meer rook binnen. VERSE LUCHT Dè héér Schepers opende het raam, bégon zich rustig te kleden en ging af en toe even verse lucht inademen bij- het raam. Eenmaal aangekleed verliet hij de kamer en trachtte -naar beneden te komen. Hij riep daarbij telkens „kan ik zo naar builen komen?" Op het moment dat hij niet meer verder kon en de rook hem te veel werd. vonden twee brandweerlieden hem op eu.i trap. Zij brachten hem naar buiten, via het dak. Een zelfde soort verhaal vertelde de kok G, Jansen van de teertan- ker Stella'Maris (een kustvaarder). Ook hij had zich op zijn gemak aangekleed en was vervolgens naar buiten geholpen. Zijn enige zorg was een koffer met kleren die in de vrijwel verwoeste bar stond: de kok moest om negen uur uitvaren. Hoofdman A. I. Boone, die hoofd man J. J. O ster Jr assisteerde bij het leider, van het bïussir.gswcrk, Dit bleef va óe brand in hotei Statendamaan de DiergaGrd- sinpet over van de restauratie- zaal-bar: een ruïne. (Van onze correspondent) AMSTERDAM De Raad voor de Scheepvaart heeft de b'0-jarige kapitein J J. te Groningen gestraft door 't uitspreken van 'n berisping: Als kapitein van de Groningse kust vaarder „Paramount" is hij naar het oordeel van de raad in vrij ernstige mate te kort geschoten in zijn navi gatie waardoor het schip op 4 Oc tober van dit jaar op reis van Ka- la joki naar Rotterdam in de Stock- holmer Scheren nabij Tjarven is gestrand. Het schip stootte zwaar en bleek na enige tijd water te maken. Een bergingsvaartuig sleepte de „Paramount" naar Stockholm, waar het schjp een voorlopige reparatie onderging. Op 22 October arriveer de het schip te Rotterdam. De raad heeft in zijn uitspraak rekening ge houden met de lange staat van dienst van dt kapitein en zijn ge zondheidstoestand op het ogenblik van de ramp. vertelde dat de brand moet zijn ontstaan by een tafel in de bar. Vervolgens is het vuur omhoog ge gaan. Volgons hoofdman Boone is de schade aan het hotelpand tame lijk hooc. Een hele vloer, zal moe ten worden vervangen. Over de om vang van de schade is nog niets bekend; ook is onbekend of de ei genaar verzekerd is. VIA RAMEN De brandweerlieden waren het pand binnengeklommen via steek- Iadders en ramen op de eerste ver dieping. Van de machinale ladder werd, hoewel het apparaat wel werd uitgeschoven, geen gebruik ge maakt. Brandmeester N. E. van Zinnen had aanvankelijk de leiding van de blussing. Bij de brand waren aan wezig de bluseenhelen 31 en 39. ge reedschapswagen 3, de bluseenhe- den 40 en 28, autospuit 4 (die in reserve werd gehouden) en de ma chinale ladder. Men heeft bij de blussing drie neveïstralen en twee Met steekladdcrs wisten de brand weerlieden via de ramen van de eerste verdieping in het vol zwa re rook staande hotelpand te ko men. stralen op de drinkwaterleiding ge bruikt. In het begin van de och tend moest de brandweer nogmaals personeel oproepen, omdat vuurres- ten in de ruïne van de bar oplaai den. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, plotse ling, mijn geliefde Man, onze zorgzame Vadei', Be huwd en Grootvader, Broeder en Behuwdbroe- der, de Heer PIETER VAN KLAVEREN echtgenoot van J. K. Tettelaar, eerder weduwnaar van A. Houwer op de leeftijd van 60 jaar. J. K. van Klaveren Tettelaar A. J. van Klaveren E. L. M, v. Klaveren —v. d. Oever Zwolle; M. A. van Zellem van Klaveren J. van Zellem en Kleinkinderen. Schiedam, 26 Dec. 1955 Broersvest 50 De overledene ligt opge baard in de rouwkamer Broers vest 103, bezoektijd van 7—8 uur n.m. De teraardebestelling zal plaats hebben op de Al gemene Begraafplaats te Schiedam, Donderdag 29 Dee, a.s. pl.m. 2 uur. Ver. „Volkshuisvesting" Schiedam Het bestuur geeft hiermede kennis dat uitkeringsbewijs no. 45 vanaf 2 Januari 1956 betaalbaar is gesteld bij de Rotterdamsche Bank N.V, te Schiedam, DAN NAAR i> DK 8KU1N Oranjestraat 9 Schiedam Lei. 66431 Ten gerieve van onze lezer* hebben wy de mogeiykhetd opengesteld om onder de Isieine ad verten ttes tegen een vergoe ding van r 0.23 administratie kosten, annonces op te nemen tol een maximum van 20 woor den voor verloren voorwerpen en weggelopen huisdieren. De2B advertenties kunnen uitsluitend tegen contante betaling aan ons bureau worden opgegeven. Reeds 1500 keukengeysers zijn door ons geplaatst geleverd door de Gem. Techn. Bedrijven, in huur of huurkoop Het is wel makkelijk zo'n warmwater apparaat boven de gootsteen IS HET OOK IETS VOOR U? Wij kunnen zorgen voor de plaatsing W, A. FILSUS Azn J. A. Alb. Thymstraat 62 - Schiedam - Telef. 69908 Showroom; Boerhaavelaan 30 - Schiedam cf& Huwelijk fl!l.HS!ldl:UUzUft «Sfe «Sb ilfe Nette weduwnaar, 67 jaar, Ned. Duits Herv., trekkend van Drees, z.k.m. dito we duwe met eigen woning, om na wederzijdse kennism. tot een huwelijk te komen. Br. onder no, 440, bur. v, d. blad. Te koop aangeb. Passpiegela 120x30 geplaatst 12.75, 120x36 14.75, 80 rond 17.geslepen ruiten voor suitedeuren, schuifglas, autoruiten enz. levert u Loo- pik's glasindustrie, Boterstr. 39, Schiedam, telefoon 68945, Permanent Wave Moderne coiffures, K,. v, cL Kruit, Dames- en Herenkap per, Singel 195 (nabij Sta tion), tel. 69841. Uw perma nent is bij ons in goede han den, Permanent f 8.. en f 10- QUepermanent ƒ11 (stroom loos) Van Loenen voor Vert. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43. Tel. 66192 Een goed gesorteerde biblio theek, steeds voorzien van de nieuwste boeken, is Lees bibliotheek-Kantoorboekhan del Modern, Boerhaavelaan 124, Telefoon 08415. Dameskapsalon W. N. V. Erk, speciaal adres voor perma nent wave, compleet ƒ6.—, Broersvest 115, tel, 67237 Fotografie Auto's - Motoren Rijwielen 1 Koop nu Filmstroken. Wij hebben een grote sortering o.B Sjors, Tom Mix. Tarzan, Roy Rogers. Donald Duck. K. van vuuren Hoogstr- 106 telefoon 66720 Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd m bij levering van nieuwe ket- ttngkast, spaken, spatborden en tasbeschermex, 37,50 Frans Waltman. Rotterdam sedijk 240 tel 68948 Diversen Koopt een bromfiets bij Leijte, het zal U niet spijten WU hebben voor U NSU Victoria, Berini M 21, Bata- vus, Centro, Kreidler WH leveren op gemakkelijke be taling Leijte. Swemmerdam- singel 25, Dr Wibautplein 4!> Alles op het gebied van «las in lood „Aa'Ve" Glas in- loodbedrilf. West Franke- Inndsestraat J8. tel («WHO Wie echt kiezen wil heeft geen keus. Die moet naar „Solingen" Scheren messen, Gero Specialist Broersvest 57 Telefoon 55]93 - Lessen Lfw mes of schaai botv „So- üngen" slijpt en knapt ze op. Slijperij en .Staalwaren- handel „Solingen" Bi oera- vest 57, Telefoon 55193. Voor scooterles paar Auturl). school H P Take, Jan Son- éstraat 4, R'dam. tel. 36777.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1