De Gebr. Vincent smeden trappen -geen handsmeedijzeren lofwerk meer- voor nieuwe moderne gebouwen Praalgraf in de Sint Laurens Reinigingsdienst is klaar voor de winterse strijd Nederlands Kamerkoor in Musis Sacrum Bus geslipt czBnEGEna f ja zeker, mevrouw Uit traditie gaat de voorkeur naar het moeilijkewerk Knock on AGENDA:.:-:, Verwacht niet 't onmogelijke Wood Wide-screen in Monopole G. Swancvcld denkt nog na Opening tunnel 18 Januari ?56 (D& JOumi a ov.iv verschil in meikt J is wel degehlk veis hoHandia ALS DE SNEEUW VALT WALD0-R1JSCH00L 69915 Afscheid bij de Erasmussehool A Wie teas bromfietser? Toon Hermans komt in Luxor met éénmans-show SCHIEDAM Burgerlijke Stand kunt U niet missen geen dag (oB£51rpro) Woensdag 28 December 1955 Er is een bedrijf in Schiedam dat landelijk een zekere ver maardheid geniet door zijn .rappen. Met „trappen" bedoelen we uiteraard geen schoppen, hoewel ze mooi zuiver en ook hard zijn, maar van die bouwsels, die dienen om de mensen van de ene etage naar de andere te brengen. Ze zijn van ijzer, al die trappen die door de N.V. Gebr. Vincent vervaardigd zijn, dat is het bedrijf wel aan zijn verleden verplicht. Maar verder zijn het mooie kunstzinnige bouwsels die in het moderne grote gebouw een decoratieve functie te vervullen hebben. Doordat ze van metaal zijn gemaakt zijn deze trappen minrter massief dan bijv. de betonnen gevallen; men kan er doorheen kijken en daarom suggereren zij meer ruimte, hetgeen zo wonderwel past in de moderne architectuur. Geen wonder dan ook dat er in heel bouwend Nederland vraag is naar ijzeren trappen. En daar er maar heel weinig „trappenbouwers" zijn in ons land, kunnen de Gebi". Vincent overal in Nederland nieuwe gebouwen van trappen voorzien. IJzeren siericerk In Monopole: Kerk-venearm i ng Moeilijkwerk Geen kijkavonden voor VA RA-televisieclub Drs Tjaden sprak voor „Physical Rese^-"!!" (A dC (A Te koop aasgeb. Personeel geer. Fotogrcfle Diversen Woningruil Vraag dus: Hollandia melk. Holland!» yoghurt. .HOllANDIA- HOLLANDSCHE FABRIEK VAN MELKPRODUCTEN EN VOEDINGSMIDDELEN NY Ook in architectonisch bekende gebouwen kan men Vincent-trappen aantreffen. Directeur B. Vincent bij wie wij binnen kwamen stappen om vart hem gegevens te verkrij gen voor de volgende in de serie reportages over bedrijven rond de Wilhelminahaven. vertelde ons met gerechtvaardigde trots over al die trappen die door zijn firma waren vervaardigd en wat hij zich niet kon herinneren bracht de chef-teke naar. de heer M. p. van Litsenburg. die al 43 jaar in het bedrijf werkt en ook heel wat van trappen af weet w-el naar voren. Als meesterstuk wordt wel be schouwd de trap die gemaakt is voor het nieuwe kantoor van de Hoogovens in Velzen, die heeft dan ook rond een ton gekost Maar ook de trappen, voor de Overzeebank in Rotterdam, voor het nieuwe poli- i tiebureau aan de Boezemsingel mo- j gen er zijn om dan niet te verge ten de trappen die aangebracht zijn in de fabriek van de Erven de Wed. Van Nelie. En in de grote construe- tieloods staat in aanbouw de trap die geleverd zal worden aan het Internationaal Opieidir.gs Instituut voor de Luchtkartering te Delft. Ook een trap die niet voor de poes Hoewel trappen dus de grote lief- j de zijn var. de Gebr. Vincent is het bedrijf aanvankelijk op een an- 1 dere basis begonnen. Dat was meer dan eea eeuw geleden, toen de eer- i ste Vincent uit Wamel i Nd-Bra- j bant) zich in Schiedam kwam ves- tigen. Hij stichtte een kunstsmeed- bedrijf en al z'jn nakomelingen zijn kunstsmeden gebleven. Tot nu toe, hoewel het nu niet meer zo in het oog loopt i In de vorige eeuw werden ijze- ren lichtkronen vervaardigd en ma- ziekten ten en van die prachtige met de hand gesmede ijzeren hekken, zoals men er nog een kan zien in de St Liduinakapel. Een mooi werkstuk was b.v. ook de fontein, die nu nog prijkt op het Binnenhof; een product vaar men nog danig trots op is. Maar andere tijden stellen andere eisen en het sierlijke kunstsmeed werk raakte meer er. meer in on bruik. Voorbij raakte de tijd dat men prijs stelde op de minutieuse met de hand vervaardigde ijzeren bloemen en krullen en" de opko mende moderne lastechniek heeft er vrijwel een einde aan gemaakt. Het kunstige siersmeedwerk werd te duur Bij het bedrijf dat tot 1906 J. C- Vincent en Co heette, hadden in- terne veranderingen plaats. In dat jaar ging men over naa- een oude branderij aan de Buitenhavenweg en de firma. Gebr. Vincent geheten, legde zich o.m. toe op de vervaar- digirtg van ketels en machines. De opkomende verwarmingstechniek I bracht ook veranderingen. Zo or.t- j wierp het bedrijf een oven waarin j het toen goedkope kolengruis ver- stookt kon worden en dat bijzonder i geschikt was voor de verwarming van kerken. Zo zijn in de loop der tijden in liefst 400 kerken in heel J Nederland verwarmings-instaliaties aangebracht; daartoe behoren ook de békende Si Servatiskerk in Maastricht en de St Liduinakerk en de Grote Kerk in Schiedam. Deze hebben niet allemaal een gruis- <*ycn, wel te verstaan, want ook hier heeft zich een evolutie vol trokken; oliestook is nu erg in trek. Ook het ijzerconstructiewerk is door de firma aangetrokken en tal van loodsen, tanks, mensrtrommels voor de kunstmestindustrie werden vervaardigd. Kortom al het werk waaraan smeedwerk te pas komt. Vermeldenswaard is hier dat ook de Grote Kerk in Schiedam door de Gebr. Vincent is vervaardigd, hetgeen nog een aanzienlijk karwei was. Maar uit .de gesprekken bleek wel duidelijk dat aan dit constructie werk men toch echt niet het hart i verpand had. ..Wij zijn gespeciah- 'i seerd op „moeilijk werk", vertelde met enige trots de heer B, Vincent, i En voor de mannon. van directeur af tot gewoon smid toe. die ge wend zijn om kunstsmeedwerk te leveren is het gewor.e constructie werk niet je dat Nee, dan kan je nog beter trap pen vervaardigen. Daar komt in elk geval een zekere mate van artisti citeit er. in grote mote precism-vr'"'- aan te pas. Al worden de trappen dan niet meer gesmeed maar ge last of vaker nog. met schroeven in elkaar gezet. Zo heeft ook dit meer dan een eeuw oude bedrijf zich aangepast aan ae gewijzigde omstandigheden. Maar men is wat conservatief in gesteld en houdt de oude traditie van het oude kunstsmeden, aange past aan de moderne tijden, zoveel mogelijk hoog. Naar uitbreiding wordt niet gestreefd, hoewel dat makkelijk had gekuno. In 192.) werd de firma Gebr. Vin cent een N.V. cn in die tijd trok men naar het huidige pand aan de Admiraal de Ruytcrweg bij de Wil helminahaven. als een van de eer ste bedrijven die zich in dat ge bied kwamen vestigen. Dat was in de tijd toen net Sterrebos nog bos was. In de werkplaats van de N.V. Gebr Vincent is men bezig met het vervaardigen van een trap, die, wanneer hij gereed is, ge plaatst zet warden in het Inter nationaal Opleidings Instituut voor de Luchtkartering ;e Delft. (Advertentie 1 k NAAR Slijterij SINGEL 103Wijnhanfiel WhiskyTelcf. 67641 Cognac Alle bekende soorten gedistilleerd, wijnen, bieren en limonades Bestellingen worden gratis thuisbezorgd. Tot en met 31 DECEMBER 's-avonds tot 9 uur geopend Apothekers nachtdienst: Apotheek Gouka Co., Groenelaan 127. Bellen b(j ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten, R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend tedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8,30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „De Stille glans der Gouden Eeuw". Tot en met 15 Januari. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur, ook des Zondags. Op Woens dag- en Vrijdagavond van 710 uur. BIOSCOFEN Passage, 7 en 9.15 uur: „Wien bleibt Wien". Monopole. 2, 7 en 9 uur: „Knock on Wood". VOORSTELLINGEN: Irene. 7.30 uur: HBSS contactavond. Arcade. 8 uur; Magna Pete voor KAB. „De drie Vagebonden". Toonkunstgebouw: Alg. Foto-kring Schiedam. Lezing. Musis, 8 uur: Schied. Gymnasias- tenbond, Kerstbal. Deze week heeft de Vara-televi- sieclub geen kijkavonden. Het pro gramma op Oudejaarsavond is zeker wel de moeite waard, doch deze avond zullen de leden in huiselijke kring doorbrengen. jfwssrwr (es i YT WV s Niet dat we het graag willen, maar we moeten er rekening mee houden.' het kan gaan sneeuwen, vandaag, morgen, overmorgen, of nog later. Daarom ook heeft de Gemeentelijke Vervoer-, Reinigings- en Ontsmettings-Dienst de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen, evenals voorgaande winters. Als de sneeuw komt, zijn de mannen van de heer E. T. Kraan gereed om de strijd met siecht-bcgaanbare w egen aan te binden. De vorige winter hebben ze het er goed afgebracht: beter nog dan hun collega's in Rotterdam. Als over een aantal jaren de Sint Laurens volledig aal zijn hersteld, krijgt ook het beroemde praalgraf van Witte de With daarin weer zijn plaats. Het grafmonument werd bij het bombardement van Mei 1940 zeer zwaar beschadigd De prach tige groep van de 17e eeuwsebeeld- houwer P. Rycx werd in brokken, scherven en splinters wit marmer teruggevonden. Uit al deze onderdelen hebben kunstenaars met eindeloos geduld het tafereel van de zeeslag in de Sont en de figuren daaromheen hersteld. Op deze foto de beeldhouwers Pietersen (rechts) en Geerlings bij 1 Wirte de With's grafmonument. Al jaren lang hebben zij hun denkbaar werk verricht, in een loods onder het spoorwegviaduct achter de kerk. Nu nadert het praalgraf zijn vol- i toóiing. 5? Danny Kaye. die men vorig jaar Kerstmis al in Schiedam heeft kun nen zien „afkloppen", is terugge komen met dezelfde film. ..Knock on Wood" is een zeer j persiflasr op het genre spion- r.agefiirn. waarin ongeveer met al- les de draak wordt gestoken. Zelf als patient rijp voor de psy- chiatcr. gaat Danny na een nacht vlijtige Freud-studië zo'n specialist het is een bijzonder lief i.ieisje: Mai Zctterling „behandelen" en met succes; hij haalt de meest dolle grapjes uit met lugubere spionnen, natuurlijk zonder te weten, wat zij met hem voor hebben, hij geeft pa rodieën weg op allerlei soorten tong val. imiteert mensen en situaties met een virtuositeit, die aan het onge looflijke grenst en stuurt in het al- j gemeen alle dingen in de war. Men dient H» het zien van deze magistrale kolder economisch om j te sprongen met zijn quantum lach- I energie, want aan het slot wordt van de toeschouwer op dit gebied het uiterste gevergd. Op zijn vlucht voor de politie raakt Danny in een thea ter verzeild en de doeltreffende ma nier. waarop hij daar een soort Tar taars show-ballet volkomen rsriict:- iiseert en aan de grens van wanhoop j en razernij brengt, is waarlijk gran- j dioos. Deze technicolor, die door No-rnan Pa nam» cn Meivin Frank fregie en productie» tot in de puntjes is ver zorgd, mag men echt niet missen. fev-VwA (Advertentie IJi.) De heer J. J. Rozendal, hoofd van de Erasmusschool -o. za! zijn functie neer leggen. In, verband daarmee biedt de Oudercommissie hern een afscheidsavond aan op Vrijdag 13 Januari in het gebouw Irene. Dit afscheid zal nog wat opgevrolijkt worden door de opvoering door de Schiedarnsc Onrierwyiers-tonerlwr- enigtng var. twee toneelstukjes, ter wijl het Entr'acte Ensemble voor de muzikale omlijsting zorgt. i Nieuwjaarsdag neemt Monopole zijn nieuwe Wide-screen in gebruik. In verband met de werkzaamheden, die nog verricht moeten worden, zal de bioscoop gesloten zijn van Don derdag 29 December tot en met Zaterdag 31 December. Hoewel het definitief is. dat G. Swaneveld de Vlaardingse voetbal vereniging De Hollandiaan zal ver laten. is het nog niet zeker, dat hij in de toekomst de kleuren van S V.V. zal gaan verdedigen. Hij heeft nl. van meerdere zijden aan biedingen gekregen en zoals hij gis teravond in de bestuursvergadering van De Hollandiaan mededeelde nog geen beslissing genomen. Inmiddels heeft hij wel zijn overschrijving naar S.V.V. ingetrokken Het bestuur van De Hollandiaan is bereid eventuele overschrijving op korte termijn te bevorderen. Drs G. G. NL Tjaden heeft gister avond in de bovenzaal van het Rot terdamse Legegebouw aan de Delft- sestraat voor de afdeling Rotterdam van de studievereniging voor Phy sical Research een lezing gehouden over het onderwerp „Bestaat er een macht van de menselijke geest". De spreker heeft de mogelijkheden om op de bewegingen van stoffelijke voorwerpen uitsluitend door gees telijke krachten invloed uit te oe fenen uitvoerig besproken, waarbij hij aan de hand van tekeningen en kele proefnemingen onder de loupe nam. zoals b.v. de bekende dobbel- stcenproef van prof. S. Rhine. Rhine ondervond veel critiek van de zij de van professor Heyn. die opmerk te dat elke dobbelsteen, hoe goed ook gemaakt voorkeur vakken neeft. Vooral natuurlijk wat betreft de aangrijping van de zwaartekracht. Zelf heeft drs Tjaden eveneens ve le proeven genomen. De resultaten hiervan (b.v. van de proef met knikkers) noemde hij niet groots en daarom besloot hij in Mei 1953 om zijn knikkerproef te beëindigen. Tijdens het tweede gedeelte van zijn lezing waarvoor veel be langstelling bestond beantwoord de drs Tjaden nog enkele vragen. Natuurlijk, er blijft nog altijd wel wat te wensen over wat de toestand van de wegen betreft, als er sneeuw 1 is gevallen. „Wij betalen toch ook onze belasting." zeggen de mensen. die een besneeuwde of gladde straat voor hun deur blijven houden, zon der dat de Reinigingsdienst er iets aan doet. Maar laten we wel wezen: het is onmogelijk om alle straten schoon te houden, of te „bewerken". Gezien de omstandigheden komen daarvoor eigenlijk alleen de hoofdwegen, de hoofdroutes en straten, waardoor de stadsbussen rijden, in aanmerking. Die omstandigheden ztjr. bijvoor beeld: een gedurende de nacht ge heel onder-gesneeuwde stad. 30 be schikbare krachten van de Reini gingsdienst (eventueel tijdelijk ver sterkt met 50 man van Gemeente werken), die voor dag en dauw moe ten proberen de voornaamste wegen min of meer begaanbaar te maken en daarbij de beschikking hebben over beperkt materiaal, dat niet j nieuw meer is, Evenals vele andere bedrijven heeft ook de Reinigmgs-dienst met 1 een tekort san personeel te kampen. Daarbij komt. dat het veelal oudere mensen zijn. die er werken; wat weer tot gevolg heeft- dat er nog al eens wat zieken zijn in dit jaar getijde en juist op momenten, dat het personeel zo hard nodig is. I De tijd is voorbij, dat er bij win- I terdag honderden werkelozen kon den worden ingezet voor het sneeuw ruimen. Het eigenlijke sneeuwruimen moet er nu noodzakelijkerwijs vaak bij inschieten en blijft meestal be perkt tot de smalle Hoogstraat. De andere verkeerswegen worden be werkt met de sneeuwploegen en de strooiers, die een mengsel van zout en zand verspreiden. Twee nieuwere typen strooiers en een sneeuwploeg heeft de Reini gingsdienst nog in bestelling, maar door de lange levertijd zal men die niet eerder in gebruik kunnen ne men. dan de volgende winter. De zandauto's staan voor gebruik ge reed en er is zo ongeveer 200 m3 zout en 200 m3 zand opgeslagen. Voor het eerst zijn er op verschil lende plaatsen in de stad zandkisten geplaatst, die zonodig (ook door de politie, die sleutels van de kisten heeft» kunnen worden aangesproken En wat blijft er verder dan nijg te doen over? Afwachten, en maar hopen, dat het weer zo gunstig blijft als tot nog toe. met weinig sneeuw en vorst. Dan hebben ook j de mensen uit Tuindorp Kethel. of uit de Gorzen, of uit het Westen niets te klagen, want zij ervaren bij sneeuwval het meest, dat de mid- delen van de Reinigingsdienst be perkt zijn en dat de hoofdwegen voor gaan. Op de Statenweg is Maandagmid dag een bus van de RET geslipt en tegen een boom gebotst. De be stuurder van een luxe auto. die achter de bus reed kon niet op tijd uitwijken en reed met zijn auto tegen dc bus. Niemand werd bij deze botsingen gewond. Later verklaarde de chauffeur van. de bus, dat hij plotseling moest remmen voor ëen onbekende, die zich met een bromfiets aan de hand op de rijweg bevond. Door het natte wegdek slipte de bus. De politie verzoekt thans onbekend ge bleven bromfietsberijder zich voor het geven van inlichtingen aan het bureau Oostervantstraat te willen melder.. In het Luxor Theater treedt var.- af 27 Januari Toon Hermans op met zijn nieuwe éénmans-show „Tien jaar liedjes van Tcon". Grote sortering nieuwjaars kaarten, reeds vanaf 10 voor 10 cent. 1001 Bazar, Broers- veld 45. tel. 66015. Van Gelder's Houthandel. Galiteistraat 56. boek Mus schenbrockstraat, voor hard. board, triples, enz. Wij be zorgen thuis. Tel. 69920. Nette hulp in de huishoudin gevraagd van S30 uur tot 3 uur, kl. gezin. Mevr. Mans- sen. Hcmaflat 318, le etage. /ndien de Katholieke Krinj niet torpde poor een jaarhjkt concert door het Nederlands Kamerkoor zouden ook de Schiedamse muziek liefhebbers het me; de radio-uitzen- dfffr» ren dt? unieke ensemble moeten doen. N« bestaar er ten- nintte één kau-s, dit beroepskoor ide- leiding ran Felix de Nobel natura" te horen en het was prettig te constateren dat steeds meer concertbezoekers ran deze ge legenheid gebruik gaan maken. Het publiek in Musis Sacrum heeft gisteravond een programma beluisterd dat vrij veel geestigs bc- vafe en voor het overige nog in de Kerstsfeer was gehouden. Men beeft alles zeer goed kunnen be grijpen. omdat Felix de Nobel voor af steeds enkele opmerkingen maak te over lied of componist In de geestige verteltrant waarvan hij zich bij voorkeur bedient Een groot deel van het repertoire i van dit kamerkoor bestaat uit 18de i eeuwse <en ook wel nog oudere) werken, terwijl het nieuwe even- min ontbreekt. Men kan dus on-1 middellijk vergelijkingen maken en moet dan tot de ontdekking komen, dat de oude meesters van net con- trapunt de kunst van bet compone ren voor koer ep geestige teksten heel wat bete- verstonder, dan de hedendaagse scheppende kunstenaars Een vergelijking tussen b.v. het F.choüed van Orlando di Lasso cn Daar wat e vttf die spon van S«")i Dresden cf tussen Bor.zorno Ma donna van Scandclli en De grote hond en de kleine kat van Diepen- brock valt onmiskenbaar in het voordeel van de ouden uit. De be roemde ..canonkunsten" van vroe ger werden geschreven omdat men daar zelf genoegen aan beleefde. Tegenwoordig is men hoofdzakelijk knap met dc bedoeling, het publiek ermee te imponeren. En dat gaat dan ten koste van de natuurlijk heid. Het Nederlands Kamerkoor ver tolkt eigenlijk alle stillen voortref felijk. De intonatie is altijd raak. de voordracht subliem en de uit spraak uitstekend. Wat het laatste betreft heeft men zich hoogstens kunnen verbazen over de iets te na drukkelijke betoning van de 1 in Alleluia een knappe compositie, ge bouwd op een liggende d van Maxi milian Steinberg. Uit langdurig applaus bleek, hoe zeer men dit koorconcert waardeer de. ELLY SALOMe Naar wij vernemen, ligt het in de bedoeling van het college van B. en W. van Vlaardingrn de verkrem- tannr) bij Vlaardingen-Oost en het i aansluitende wegennet in de mid- dagurrn van 18 Januari 1956 offi- eirel voor het verkeer open te stel- Icn. I Voor pasfoto'» -aar K. van Vuuren, Hoogstraat 106. tel 66720 In spoedgeval desge wenst In 1 uur klaar. Voor alle schuenreparatle lr Bata beter on voordeliger Spoedrepara'ies klaar ter wijl U wacht. Hoogslr. 111 GEBOREN Chi/ina M, d v C a e %r M ra H. ri v J C Pvem etJ v. d We:f. Cor- r. V. C Koogie en A. var. I e r .1 G - coureur en H A. van Hors; C.r- M t s v Vrr- ei M G no r ieWnneumnn M. ri v \VH He Kook e-i S var Le*. s, Johannes C,.. z v. J". G van Kunt. rernurg en 1. iraetirtan. M.irj.i. I v M i- N i A T N: Johanna M ri v. D G v d Se!:.,!* on J <ie Klerk: Johannes Th. A. r v. J Th. A. ïceidri's en J. B Kamman 0\ I FPiN r A van Vliet, 7"j,a- k ,pf 1 >0 jaar. Aangeb benedenhuis, bev. 3 kamers, keuken, kelder on der gehele Riant uttz stand, gevr liefst gewit wi r ru. F bur. van dit biad. huis. grote tuin. tem op goede grotere woning, r.t w<r samen- uier no. S 442. Het i« alleen jammer, dat de huisvrouwen zieh dit niet voldoende realiseren. Vele van haar menen, dat alle melk gelijk is in smaak en kwaliteit. Dit is echter niet zo. De ene melk i« de andere niet. Goede melk bevat belangrijke voedingswaarden, vormt een groot onderdeel van het huishoudelijk budget en daarom heeft li een waarborg nod g om zeker te weten, dat l' de beste melk krijgt. Let daarom op de naam van de fabriek. Dus or> de naam: „HOLLANDIA*\ Dan heeft U melk, verkregen van het beste Ho!land«e vee en op de meest hygiënische wijze in de llollandia fabrieken verwerkt. „H0LLA\DI4" brengt ook VITASUSE MELK. Een bron van A en D vitamines. Vitamin*» Hu«. di* V *n (*w gftin jaiM in de herfwt- en wintermaanden tekort kometi. HolUfldia Vitamine melk verhoogt het ^eer»(and«vrrrnogen van 1* kinderen en bevchermt te tegen verkoudheid en griep. Probeer V bet maar een». Onovertroffen van kwaliteit, rarht romig, dik-v1o?ibaar eo licht verteerbaar. Pen getonde, voedrame trartatir rs -rikcsi- Vrrmkkrhjk zlz icrrjr zs dz zsssligd. Neem morgen meteen een fiea in bui»! £>i* mexd btj Cw aankoop ton MELK en MELKPRODUCTEN: LET OP DE NAAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1