I Fa J. H. C. van WAART C Schiedamse „klaar-overs" NW-PvdA jeugd geniet van variété-programma I J {EEN BRIL! - bij trip naar Fordfabriek - zien auto geboren worden NIEUWE BOEKEN Speciale aanbieding 10.99 G YMNASIASTEN BOND ORGANISEERT: Geanimeerd tafeltennistournooi met vrolijk bal tot besluit ,.Elk object is te fotograferen' laat S- Siliee de AFK zien Oliebollen-avond van de HBSS'ers F eestar tikelenzaak aan het Broersveld Oliebollen eten voor 'n kerkorgel Kerstconcert in het Zonnehuis Eerste paal voor zustershuis Ylaardings verkeer werd omgelegd Weinig schade door de ivind Burgerlijke Stand stelt teleur Tramstagnatie SCHIEDAM DAMESMODES W. v. d. B U R G Voor inlijsten f«L van Loenen Voor de a.s. Feestdagen uw dranken van: SLIJTERIJEN TE SCHIEDAM: Hoogstraat 154 - Tel. 68050 Rofferd.dijlc 397 - Tel. 68160 Edi sonplein 4 Tel. 67830 Donderdag 29 December 1955 Ruim tachtig leden can Schiedamse Jeugd Verkeers-brigades hebben gisteren een tocht gemaakt naar. Amsterdam, om .daar de Ford-fa brisk en re bezichtigen. Elk ran de elf aan de verkcersaciie deelnemende scholen mos uertepcnu'oordigd door acJlf jongens of meisjesdie 's morgens tn jojoot fsnue met de witte koppelriem om en het ..spiegelei" in de hand tuj de Plantage aantraden bij de tieee bussen waarmee de trio gemaakt toi{.wórden. Vele ouders hebben hun „klaar-overties" nog uitgeleide ge daan, maar^ daarna y iel en onder de briptide-ihcht. die gehandhaafd vera ooor CIC twee noofd-agenten A. Wessel en J. W Frijlers, 'de verkeers- vc.ners tan de ortgadtertjes. Verder maakten een aantal onderwijzers en bestuursleden tan de Schiedamse V.V.V, de beirelcidina uit. Ook de heer r. tstjio. directeur van Automaatschappij Vinke Co, de organisator t-an de tnp, ipas natuur lijk ran de party. In Amsterdam zijn de bussen eerst B» de Gemeente Bibliotheek zijn de volgende nieuwe aanwinsten te ver krijgen; Berkhof A.: „Onder de zon van Mexi co". Sehr. vertelt over de oude glorie van de oorspronkelijke, zeer verarmde Indianenbevolking en hun tegenwoordige leven In dit rich snel ontwikkelende land met zijn schrille tegenstellingen. Eeehoud, J. van: „Woudloper Gods". De zakelijke rapporten van de missio naris. Pater Kammerer-, heeft sehr. om gewerkt tot een boeiende beschrijving van d« moeilijkheden en gevaren, die deze pater op een tweetal missietoch ten door Ned. Nieuw Guinea heeft on dervonden. Howarth. p.: „De dood verloor het spel". De zwerftochten van een Noor. enige overlevende van een in Enge land opgeleide sabotagegroep door Noord-N oor wegenwaar de bevolking kans zag hem voor de Duitsers verbor gen te houden en hem hoewel hij de ongelooflijkste ontberingen moest dooi- staan. over de Zweedse grens te bren gen. Jacob. K, E.t ..Estrangeiro: vreemde ling in Rio", Beschrliving van de Bra ziliaanse mentaliteit, gekenmerkt door aanbidding van de techniek en over dreven nationalisme, waardoor het de emigrant onmogelijk gemaakt wordt 'n behoorlijk bestaan te vinden. Kool. H. C.: „Muze zonder corset". In j een tweespraak met een denkbeeldige opponent houdt de senr. 'n vurig plei dooi voor de expciimen-.eje schrijfkunst, die hij pögt te verklaren als een emo tionele verklanking in nieuwe vorm geving van hetgeen dc huidige wereld in de dichter roept. Mens. J-: „Op liefde's lichte voeten". In oit vervolg op ..Koen" vertelt sehr. hoe deze gevoelige jongen met zijn levendige fantasie langzaamaan naar de volwassenheid groeit. Mtchener. J. A.: ..De bruggen, bil Toko-Ri". In romanvorm geschreven re laas over de technische moeilijkheden en mogelijkheden, die ondervonden worden bij het doen onstygen en landers van verschillende gevechtsvliegtuiEen op een vliegdekschip in de Koreaanse wateren. Varé, t>.: „De poort der gelukkige Mussen". In dit vervolg op De maker van hemelse broeken" wordt met hu mor hel leven beschreven van een Westers echtpaar cn hun Chinese be dienden in de thd. nadat het Keizer rijk ten onder was gegaan, maar Pe king nog steeds de geweldiee. allesbe heersende hoofdstad van het land was gebleven- Fotografi Italianl- Keuze uit het bes te werk van hedendaagse Italiaanse fotografen, voorafgegaan door een korte historische inleiding. Keerkcns. A. Jazz: „Beeld er. cyclo paedic". Plaat werkje, waarin een be knopte beseft ij ving van het ontstaan en de ontwikkeling der jazz-muziek in Amerika wordt gegeven. Cltrnaeus. Johannes fps. var, Z. Kier kegaard). „Wijsgerige Kruimels", of Een kruimeltje filosofie". Schr.. voorloper van dp exsstensiefilosofie. zet in dit werk zijn Weeën uiteen over het „zijn" van de mens en net mysterie van de Christelijke Godsopenbaring. Aafje«. B „De blinde harpsnaar". De liefde, het leven, het geloof, de dood in de poëzie der oude Egyptenaren. Tien jaar Elsevier? weekblad. Wille keurige bloemlezing van artikelen re portages. essays, poëzie en tekeningen, verzameld uit de Ben jaargangen d*e verschenen zijn van October 19-55 tot October 1935. nog wat dóór de stad gereden, (Advertentie I M.) VOOR DE JAARWISSELING 1 liter OUDE GEN EVER 1 liter BESSEN tezamen voor U liter OUDE GENEVER - ï-3 liter BESSEN tezamen voor 5«99 LANGE KERKSTRAAT 11 TELEFOON 65570 Twaalfhonderd kinderen van le-1 sen gegeven. Hier vroegen de „ac- <te M**» mumm M te la- bldTibb" foSïïl m kla£"rm* de hoofdstad en j Sacrum genoten naar dc Hembrtig, ten maken met daarna ging he\ naar de Ford-/abriefceu, maar hei gezelschap werd opgewacht door het personeel van de propaganda-afde ling. Uier- hebben de kinderen kun nen sten hoe een Ford-auto in el kaar vardt gezet op de lopende band. Dit groeien van een autovan lease onderdelen tot een complete vragen, had de grote belangstel li ng van de jeugd. Maar bij kijken alleen bleef het niet. want na afloop werden de bri- padtertjes in de canthze nog ont haald op verversingen en versnape- i ringen. terwijl lcat kleine geschen ken de herinnering can deze voor hen bijzondere dag lerend zal hou den. Zo hebben de Schiedamse jettgd- brigadiertjes, die zo onvervaard met hun opgestoken spiegeleide auto's een kostelijk /acantieprogramma. Uit Den Haag was het echtpaar Van Brussel met hun dochter naar Schiedam geko men cn d?ze variéïé-artlsten slaag den erin zulk een variatie in hun fcestmenu te brengen, dat zij daar door het jeugdig publiek een uitge breid en smakelijk Kerstdiner* kon den offreren. Niet voor niets hebben deze jeug dige artisten een uitnodiging voor de Belgische televisie ontvangen. Zij bleken namelijk experts te zijn in het verzorgen van een goed pro gramma voor de jeugd. De poppen kast werd dit keer niet beheerst door do traditionele Jan K'aassen, maar de avonturen van Pietje Pluim. Toosje Tol en de verdwe nen geldkist vroegen alle aandacht. Deze aandacht werd soms behoor lijk luidruchtig, want aan politie, de professor en de hoofdrol vertol- Musis zich niet onbetuigd. tot stilstand kunnen brengen eens kers werden aile nodige aanwijzin genen «oe die auto s gemaakt wor- v Met veel animo hebben scholieren van Middelbare Schelen elkaar weer bestreden op het traditionele lafel- tcnnistournool, dat gisteren in het Beursgebouw georganiseerd is door de Schiedam se Gymnasiasten Boud. Die animo was 'savonds bepaald niet geluwd, toen de „Lion Hill Jazz men" in Musis Sacrum muzikaal van leer trokken op bet Kerstbal, dat deze interscholalrc ontmoeting be sloot Een tiental gymnasia, lycea en H.B.S.-en uit Schiedam, Vla ar dingen. Rotterdam, Gouda en Den Haag ha men deel ann dit jaarlijkse tafel tennistournooi. 's Morgens begonnen de wedstrijden al en het was al don ker ge word sn toen de laatste partij werd gespeeld. Zowel in de team- als in de individuele wedstrijden is er stevig slag geleverd, zodat de voor het welslagen noodzakelijke span ning niet ontbrak. Tenslotte kwamen de volgende uit slagen uit de bus: Jongens, teams: 1. - Westersingel- HBS (R'dam), 2. Tvmstra-HBS (Den Haag) en 3. Haganuro-Gymnaskim (Den Haag); individuele wedstrij den: 1. Dick Aaldijk van ..Onder Ons" (HBS Schiedam 1 en 2. Nol van Kuyk fWestersmgel-HBS). Meisjes, teams: 1. Rijnlands Ly ceum (Wassenaar). 2. Haganum-Gym <Den Haag) en 3. Schiëd. Gymna siasten Bond; individuele wedstrij den: Helga Kirchmatin (Rijnlands Lyceum). Twee charmante jongedames van de Sportcommissie: Trudy Dra ay er en D ink ie Horst, reikten 's avonds 00 het bal de prijzen uit: eon wissel- beker voor het winnende team en voor de andere eerste, tweede en derde prijswinnaars een medaille. Het was daar in Musis Sacrum een sfeervol dansfestijn met al die jonge mensen, die zich naar hun beste kun. Oom John en Tante Lilly kwamen met een sprekende pop Dicky en prompt was het begeesterde speel goed met de hele zaal bevriend. Tante Lilly organiseerde een zang- wedstrijd- Zes kinderen zongen een eigen lied. „De poes is ziek ge weest" werd afgewisseld met meer populaire songs. Een heuse kameel kwam zowaar het podium van Mu sis lp wandelen. Mevrouw Van Brus sel zwaaide met de rijzweep en de kinderen konden heel moeilijke sommen opgeven. Het dier had een reken knobbel er. twee ongelijke bulten (de derde uit het gezelschap, r.iej. Van Brussel, reikte namelijk slechts tot de schouders van haar papa, die voor ..voorstuk" van het kameel speelde). De geluidsinstallatie produceerde samba's, walsen en meer moderne muziek en als van een goed gedres seerde telganger gingen de bruin- behaarde benen gelijktijdig de lucht in. Het aangekondigde springcon cours verviel, want het stoute beest nam het springhekje mee. Nog waren de kinderen niet uit gelachen of het laatste half uur van aaneengeschakeld gieren brak aan. Reeds lang stonden de moeders bui ten te wachten, maar de muzikale clown Reddy wist tot vreugde van de jeugd van geen ophou den. Het was eën prettige middag voor tweemaal zeshonderd kinderen. De dames van de vrouwengroepen verrasten tenslotte hun pupillen bij het verlaten der zaal met een. zakje heerlijke versnaperingen. De HBSS'ers troffen het gister avond wel, dat de grote zaal van „Irene" nog in volle Kersttooi prijk te, hetgeen veel bijdroeg tot de ge zellige sfeer op de jaarlijkse „olie bollenavond". De leden van de contactcommis sie, steeds trouw bijgestaan door -. hun echtgenoten, moeten heel veel t YflUlllOr^CIl ^CODCIld werk verzetten voor het welslagen j C? r va" Z°Jjaarfeest. j „Het Mekker" heet de zaak. die de De Gnr. toneelclub „He- Zuiden. heer Jaao Vilïerius is begonnen aan presenteerde een uitstekend ver- j het BroersveJd 134. En het is een zorgd programma, w-aarm voor elk goed gesorteerd zaakje, waar alle wat wils verwerkt was. Het dave- j denkbare scherts- en feestartikelen rend applaus, dat na elk nummer j te koop zijn# Verder, zo hebben we de zaal opsteeg, was wel een gezien en gehoord, kan men in de overtuigend, bewijs van waardering. zaak ook terecht voor voordrachten, .tn Pahze is «sn alle aanwe-gooehelapparntuur, liedjes, revue- zsgen een zakje met oliebollen aan- j schetsen, toneelwerken, maskerade- geboden, ^elke men zich goed liet artikelen ca geluidseffecten. Apothekers nachtdienst: Apotheek 'Gouka Co., Groenelaan 127, Bellen bij ungeval: G.U. en G.D Tuin Ja an 30. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven, geopend iedere kdag (behalve Maan dag) - .=.30 tot 4.30 uur en iedere :d (behalve Woens- dags cr: z aterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten, KJK. Leeszaal en Bibliotheek. Dam, geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „De Stille gians der Gouden Eeuw" Tot en met 15 Januari. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur, ook des Zondags. Op Woens dag- en Vrijdagavond van 710 uur. BIOSCOPEN Passage, -1, 7 en 9.13 uur: „Wien bleibt Wien". MonepDle: geen film. VOORSTELLINGEN Arcade, 3 uur: Magna Pete voor KAB. „De drie Vagebonden". Passage, B xiur: Schied. Kunstkring. Hoofdstad Operette. Irene, 8 uur: „De Centrale", caba ret a v nd. Volksgebouw, 8 uur: Vrouwengroep P.v.d.A., j aarwisselings-bijeen- komst. Lange Haven 70, 8 uur: Instuif R.K. Jong Schiedam. Irene, 8 uur: Centrale Arb. Verz. Bank, cabaretavond. Musis Sacrum, 8 uur; Vettewinkel, filmavond. smaken. Wij menen wel, dat het viertal dames, dat de oliebollen heeft gebakken en verpakt, hier voor meer tijd nodig heeft gehad, dan. de aanwezigen met nuttigen van. de lekkernij. I ken cn bomen- De vertoor.de plantje? waren ai- lc zo goed dat zelfs in dit gezel schap van geoefende amateurs me= n: cm a al een uitroep van be won* dering opklonk. Enkele stii levens i waren door het dorde oog van de heer Siljee tot bloei gebracht en de eldearpiO™'*- had ook kleurige en bezoek aan Ita- Een weelde van fotomateriaal heeft de Rotterdamse fotoeraat S. Sdjce gifteravond naar ven der zalen van net Toon kur, ft ge bouw aan de Lange Haven gt? bra ent. Vo rig jaar heeft de heer Si 1 jee een clubavond van de Algemene Foto Kring Schiedam verzorgd er, bet succ** van die avond wyS groot. dat de leden om een tweede bezoek j afdrukken van van deze kundige cameraman had-j lib gemaakt, den gevraagd. Ook in eigen stad isNa dc- pauze werd dc aandacht de heer Siljee zeer populair, wantop Brugse en omgeving gevestigd, van zijn fotolezingen voor de Voiks- 7eobrugge. Gent, en Brussel, maar universiteit krygt men nimmer ge-1 hoofdzakelijk betonde stadjeBrue.gc. noeg. I 'nvt de vcie prachtige geveltjes. Meer dan driehonderd kleuren- j worden vertoond, iedere opname dia's werden gisteren vertoond en j was 7.0 deskundig en artistiek ver- alle ware» van een uitstekende antwoord gemaakt nat dc resultante kwaliteit. Het bleek dat SiUee naast »vn werkelijk kunst/innige compo- een kundig technisch inzicht, vaak i siüe werd. Bij de verbaasde toc- over een sublieme dichterlijke visie: schouwer rees dc vraag: is dit alle- aal zo mooi? De Rotterdamse bewogen, nakend. On even al? tron ie moderne ian ten deed nen over de dar.sv onderwijl een babbelt, vermoeid baar \vnr<-r, wens het orkest, da dansmuziek in vete opklinken. Het was al laat geworden, toen de jon gamensen zich huiswaarts be gaven: moe. maar tevreden over het geslaagde toumooi cn het niei min der geslaagde bal. Voor de vrienden en vriendinnen uit andere plaatsen, die het bal tot het einde wilden mee maken. was gezorgd: die konden bij de Schiedamse Gymnasiasten over nachten. Het is een oude vaderlandse ge woonte om op Oudejaarsavond olie bollen te eten. Een goede, smake lijke gewoonte wel, die echter het bezwaar meebrengt dat moeder-de- vrouw in de oliebollen walm moet staan om deze lekkernij dc huisge noten te kunnen voozetten. Het kan echter ook anders: laét die oliebollen bakken cn steun bo vendien een goed doel. Door leden van de Ned, Herv. Gemeente is n.l. een oliebollen actie op touw gezet, waarvan de opbrengst bestemd is voor de aankoop van een kerkorgel dat de nieuwe Westerkerk in Nieuw- land zal gaan sieren. Morgen gaat de actie beginnen en orders worden gaarne ingewacht bij de „bakposter." die gevestigd zijn bij C. H. Schwagerman. Beverlandse- straat 21. tel. 68023 en de" fa. W. A. FiUus. AJb. Thijmstraat 03. tel. 69908. Bestelling kan dus ook telefo nisch geschieden. Voor een prompte aflevering wordt zorg gedragen, daarvoor zijn. dc leden van dc Ilcrv. jeugdclubs ingeschakeld. Éven gevarieerd in het amusement als zijn" zaak is de eigenaar. Het amusementsleven heeft voor hem steeds een grote bekoring gehad. Af komstig uit Spijkenisse trad hij reeds op 14-jarige leeftijd als goochelaar op cn toen hij 26 was. ging hij bij het beroepstoneel. Thans kan Jaap Vilïerius behalve als eigenaar oren tre- :-ur, gri- :er van tck. had e om de te druk- de ope- i Het gemengd zangkoor „Euphonia" i heeft gisteravond onder leiding van beschikt. ..Ieder object is te foto graferen" zo meent hij er, indien op de juiste wijze gedaan, wordt het eenvoudigste object getransformeerd tot een wonderlijke symphonic van kleuren en lijnen. Dit bleek reed? voor de pauze. Een ragfijne teke ning van bloemen in dc fraaiste kleuren uit Keukenhof en Kratin- gerhout. Een modeshow van zee schepen in al hun kracht en sier lijkheid, Een sprookjesspel van wol- Zonder enige ophef is vandaag de van „Het Maski den als: goochelaar, meur en vertegen' een firma in feestar Deze ,.feestman" l het er gisteravond d; handen van de be2o ken. die ter gelegenh'. Ring op vandaag, een kijkje kwamen nemen. Met behulp van enige vrien den en een vakman heeft de heer Vilïerius kans gezien om het oude winkeltje in te richten tot een vro lijk. licht bedrijfje, waar allerlei feestartikelen hun eigen feesttaal spreken van de fopneus tot het mas ker en de mombakkes, en van het kaartspel tot de serpentines. Vanzelfsprekend moesten verschil lende zaken voor de bezoekers ge demonstreerd worden, wat gepaard ging met veel gegil en gelach. Aar dige nieuwighcidjes op het gebied van de fopperij gingen daarbij van hand tot hand. Over belangstelling bij de opening van zijn zaak had de heer Vilïerius beslist niet te klagen, getuige ook de bloemen. Van 16.30 uur tot 16.45 uur moest het verkeer van en naar Vla ar din gen gistermiddag worden omgelegd via de Buitenhaven weg, omdat bij het neerlaten van de bomen van de concert 8egeven jn „Het Zonnehuis' stn„ doordoe-wn en do brusr zicër had tevens voor passende be-j gei aiding-"muziek gezorgd. i ]>e voorzitter van de A.F.K, de' heer J. H. LindenhoL verrichtte deeerste paal geslagen voor het Zus- opening en hij deelde bet pro- tershuis 'Of beter: zustersschooli van gramma voor Januari mee. De de rir. Noletstichtinc, die aan de Eerste clubavond is 19 Januari. Na Juliana v. Stol berg laan. tegenover Januari i* er weer een tentoonstel- het ziekenhuis, zal verrijzen. De ling Dc heer Lindenhof was ver- i bouwers zijn de Gebr Struycken. bvuÈd over de grote opkomst van die ook het nieuwe bed den hu is heb- leden er, genodigden, ben opgetrokken. aan de Boerh ave laan. Voor de pauze werden voornamelijk Kerstliederen j ten gehore gebracht, terwijl het na de pauze populairs werken van I Verdi, Lchar, enz. waren. Mede namens de patiënten en ver- 1 plegend personeel dankte de direc- trice, mej. Rijksen. Euphonia voor dit concert dat belangeloos was ge geven. Het was zeer in de smaak gevallen en dc directrice hoopte dat het nog eens herhaald mocht wor- den. oppen nier door tij dei gesloten. Het hersteld. ik moest worden af- ïuvel was spoedig De negenjarige P. B. van de tVarande ccn hersenschud ding toen oe» vriendje hem gister middag spelenderwijs beentje licht te in de Prins .Mauritsstraat. De G G. cn G.D. bracht de knaap naar De stormachtige wind. die giste ren en de afgelopen nacht woedde, heeft geen noemenswaardige schade aangericht. Hier en daar kwamen dakpannen naar beneden. De fiet sers hebben wellicht nog de .meeste hinder van de wind ondervonden. Op de hoek BoerhavêlaanZwam- merdumsingei was gistermiddag een stuk zink van enkele meters Ibs ge slagen op het dak van het woon huis van mej. Van der Dussen. Het stak buiten de dakrand uit en le verde gevaar op voor de voorbij gangers. De politie zette een ge deelte van het trottoir af en de brandweer verwijderde het zink van het dak. Een woonark sloeg 's middags om twee uur los van de kabels in het water van de Nieuwehaven tegen over de B.K.-laan. De ark is door de havendienst weer op zijn plaats gebracht. Overigens was er in ver band met het hoge water veel te doen voor de Havendienst. Hot water kwam een meter hoger dan normaal, maar dat was niet ver ontrustend. GEBOREN: Jerina H. dochter van E. v. d. Haak en J. Klapwilk; Koland K- M. zoon van K. H. M. van Waven burg en M. F. C. Bruns: Yvonne A. M. dr>ch- tervan W. A, ter Braak en E. M. Beu kers: Jenny dochter van C. W. H. Kooy en T. van Giessen: Duranda. dochter van B. Jacobs cn H. A. T. S. le Cocq d'ArmandviUe; Grietje dochter van R. Sehoestcr en A. Bok. OVERLEDEN; C- Bas, 81 Ir; A. Jan sen 66 jr: M. C. Roks. 76 jr. wed. van J. L. van Uffelen; A. van Kan. 63 jv. Zo zullen de vier dubbele villa's er «if gaan zien, die gebouwd toornen, op dc hoek uan de Son- derdatrekstraat en de dr Nolet- straat. Morgenmiddag gaat de eer ste paal de grond in en naar verwachting komen de woningen gereed tn Augustus. Deze „vrije" rifla's «.'Orden VOor eigen reke ning gebouwd door \V. J. van CM ens Boutobedrvf te Pemis. Het ontwerp is van het architecten bureau C. C. van Rhiyven en L, Jv. d, Boogert. Dc schaakwedstrijd tegen SIO te Rot terdam werd door het Schiedamse ESS verloren. De uitstag van deïe teleur stellende wedstrijd werd 6H—3li. Per soonlijke resultaten: v. d. Blessen Rettsmat—0, Driel Visv. Eden 0—1, Koevermans—Janssens l—A. v. d. Schee den Uljl 10. v. SoolenKering 0—1» Brons GeUrtsen 1—0, v, Spek—Groen 5r I—0. v. d. Dijk—v. d. Velde 1i— CasteleijnImmerzeel 10, Becker— Brouwer 0—1, Op Dinsdag 3 Januari 19S6 is een con tactavond georganiseerd. Dan wordteen wedstrijd om het clubkampioen schap snelschaken gehouden. Gespeeld zal worden volgens het Zwitserse systeem. Per groep zijn vele fraaie prijzen be schikbaar gesteld. De wedstrijd vangt om acht uur aan. Doordat gistermiddag omstreeks vijf uur de beugel van een motor wagen van lijn 22 in de Statentun- nel bleef hangen, ontstond er een storing in de bovenleiding van d# tram. Het tramverkeer werd hier door vijftig minuten gestagneerd. Wij geven kennis van het overlijden van de heer jan krabbendam in leven eigenaar van Kunsthandel ROSA Hij bereikte de leeftijd van 63 jaar. De begrafenis vindt plaats Zaterdag 31 Dcc. desmor. flens 11 uur vanaf Gem. Ziekenhuis. Namens de familie G. KRABBENDAM v. Leeuwenhoeckstr. 65 a 1 DAN NAAR D OE OKUIN Oranjestraat 9 Schiedam - Iel 66431 Speciaal japonnen, dettx- pinecs, blouses, rokken, enz. Telefoon 66135 LANGE KERKSTRAAT G. H. Mast, Groenelaan 65, tel. 67708 Uw adres voor vensterglas op maat en inge zet. Grondverf, stopverf, pla muur, terpentijn, lijnolie, sic» catief. koudwaterverf, zeem leder en sponzen. Alle was em zeepartikelen. Bleek water, amoniak, zoutzuur, lodaline, wasbenzine. Voor bromfiets- berijders: benzine 55 ct. per liter. Wilt u zichzelf tracteren? Proef dan eens onze warme worst On ballen gehakt. L. Boer's Goedkoopste Vlsbe- drijf, Vlaardingerstraat 10, telefoon 67045. Voor de fijnproevers 2ija onze nierbroodjes een deli catesse. Probeert u ze eens! U komt er beslist op terug. L. Boer's Goedkoopste VïS- bcdrijf, Vlaardingerstraat 10, telefoon 67045. Zc vindt u ze nergens, onze vleeseroquetten! L. Boer's Visbed rijf, Vlaardingerstraat 10. telefoon 67045. Voor patates frites L. Boer's VisbcdrHf het aangewezen adres. Verkrijgbaar van des rflens half twaalf tot des avonds 12 uur. Vlaardinger- riraat 10, telefoon 67045. Heeft u onze gebakken vis als eens geprobeerd? Het kan niet beter en goedkoper dan bij Srhiedams Goedkoopste Visbed rijf, Viaardingcrrtraat 10. telefoon 67045. «.('HilHihrÏÏB Te koop acmgeb. Voor oudejaarsavond hebben wij een grote sortering feest en fopartikelen. Komt u roas kijken bij 1001 Bazar, Broersveld 4L tel. 66015. Wij zijn Oudejaarsavond om 9 uur gesloten. Geeft Uw be stel lin gen dus vroegtijdig op. L. Boer's Visbedrijf, Vlaard, straat 10, telefoon 67045. Fotografie Koop nu Filmstroken, Wtf hebben een grote sortering o.a. Sjors, Tom Mix, Tarzan, Roy Rogers. Donald Duck. K. van Vuuren. Hoogstr. 106 it'-irf:-;cn 66720. Wij hebben een grote sortering lichte MODERNE STAAFLIJSTEN Kom eens kijken DAM 41—43 TELEF. 66192 (TJ ontvangt bij aankoop van 1 ltr jonge ol oude jenever een fraaie GLAZEN ASBAK DISTILLATEURS LIKEURSTOKERS WIJNHANDELAREN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1