0 Door nieuwe Spuisluis geen beter water in de havens Zolderkamer stond weken Moordenaar verdween in duisternis in Atjehstraat leeg H. Th. v.d. VLERK SCHIEDAMS SLUIZENSYSTEEM Herstel duikersluis bij Korte Haven dan nodig HOUTMAN MOORD OP BETTY ONOPGELOST Geslaagde opvoering van eigen Kerstspel „Het zakenleven was voor mij voortdurend genoegen" J.H.KREUQER PIANO'S - ORGELS Leerlingen Amabilisschooi in: i - I-»™» Eerste paal voor vier herenhuizen Loop der bevolking in November Oliebollenavond in St Joris Doele Jubileum A. Hoek Duimafdruk op lamp Obsessie Afscheidsreceptie dr P. Rij kens Bouw Nieuwsblad thans voltooid sStSÏÏSdu,;?, j AFSCHEID BIJ DE KON. R'd LLOYD Zesvoudig afscheid bij de Lloyd Jubileum gevierd bij Glimfabriek Zaterdag 31 December 1955 Het stinkende water in de Scbiedamse havens heefebij veie stadgenoten wrevel gewekt en talrijk zijn de klachten die hi ere ver naar voren zijn ge bracht bij het Gemeente-bestuur. Dit euvel word' geweten aan het feit dat liet spuien van het havenwater slechts op gebrekbige xvijze kan geschie den, vooral nadat de Spuisluis aan de Westfrankelandsedijk afgesloten is geworden wegens bouwvalligheid. Dit dan afgezien van het feit dat het boezemwater uit de polders ook sterk verontreinigd Is en van rich zelf al stinkt. Wanneer echter de nieuwe SpuisIUs bij de Havendijk gereed zal zijn volgend jaar dan zal er wel een verbetering optreden in de bestaande toestand, zo Is verklaard. Dit laatste wr/flt echter bestreden door de heer C. Dirkzwager in een artikel dat in het laatste nummer van „De Schie- damse Gemeenschap" is opgenomen. Vlij ziet weinig heil voor de wateT- verversing in de havens door deze JÏeuwe Spoisluis. Wel echter in een grondige verbetering in de spul-mogelijkheden tussen Vellevest en Korte Haven. Wij vonden deze zienswijzr van de heer Dirkzwager van zodanig belang, dat wij zijn artikel, enigs* .ns bekort, hieronder weergeven. Als bekend mag worden dersteld. zo begint de heer D.rk- zwager dan. is op de plaats vaar de Schie de Dam kruist, een stel schutsluizen aanwezig om d"2 scheep vaart gelegenheid te geven bij alle waterstanden van de Schie de Lange Haven in te komen en van daar via de Buitenhaven door een stel schutsluizen naar de Voorhaven en de Nieuwe Maas. Behalve de in aanbouw z;:nde Spuisluis. zijn er nog de Varkens sluizen taan het eind van de P, in lage), de duikersluis bij de Ko.-te Haven en een duikersluisje van de Vellevest naar de Korte Havei. Alle zes sluizen hebben een functie bij de water ver versing van de ha vens. Men heeft er de vorige eeuw nauwkeurig op toegezien, dat het water in de havens van goede kwali teit was, omdat voor de fabricage Van gist en moutwijn behoorlijk water onmisbaar was. Welke is nu de functie van de ver on-verschillende sluizen? Aan de hand 1 v; (Advertentie IJVf.J V1tAU£SZ«l 0y£RTT2€FFV"- Mogen wij dit een Opruiming „die alles zal overtreffen" noe men, als wij boodschaptassen gaan verkopen voor nog géén twee gutden. Denkt U eens in, voor nog géén twee gulden kunt U nu een plastic bood&ihaptas kopen, niet alleen een prac- tische. maar ook een soiide tas met treks Inning. Een tas die iedereen er bij moet hebben.. een aan bieding die niemand mag missen.... ook. U niet, om dat U zich met deze tas geen guldens, maar rijksdaalders kunt besparen. Maandagmorgen om 9 uur begmt de verkoop van deie boodschaptassen,geen enkele, maar honderden stuks, in rood,, bruin, beige en xwart. voor geen en*e' Geen telefonische of schriftelijke bestellingen. WINKELCENTRUM BINNENWEG, Tal. 29100 an een kaartje is het makkelijk te volgen hoe het mogelijk is tweemaal per etmaal het water jn de havens schoon te spuien door het water steeds in dezelfde richting te lei den. Men maakt daarttoe gebruik van de ca. 4 uur vloed en ca. 8 uur eb op de Nieuwe Maas. Openen cn sluiten Bij laag water opent men de Spuisluis, Op dat zelfde moment sluit men: le de Varkenssluizen, 2e het duikersluisje van de Vellevest naar de Korte Haven (dit is opge steld bij de water korenmolen in de Vlaardingerstraat), 3e de schutslui zen bjj de Dam en ten 4e de schutsluizen bij de Voorhaven. x- het binnenwater op peil, dan sluit men de Spuisluis en blijft het water in de havens enige tijd op hetzelfde peil stilstaan. Wanne.'- dc eb is ingetreden en het water 'n de Nieuwe Maas lager is dan het /eil van de binnenha vens, dan ges biedt, of moet het volgende geschit>n,. Gesloten moet zijn de keersluis .m de Varkens sluizen en de duikersluis bij de Korte Haven. Geopend worden de sluizen in de Voorhaven, Terwijl nu het water in de Wester haven en de Nieuwe Haven op peil blijft, zakt het water in de Korte Haven, Lange Haven en. Buitenhaven. Is de waterstand in deze drie havens zo laag geworden, dat -een peil be reikt is beneden het peil van de Schie. dan is èr gelegenheid de Vellevest en de Noordvestgracht af te spuien via het duikersiuisje on der de Vlaardingerstraat. Na enige tijd opent men de sluizen bij de Dam, zodat Vellevest, Noordvest en Schie kunnen lozen op de Korte Haven en Lange Haven. Nu is er nog een flinke reserve schoon wa ter in de Nieuwe Haven en Wester haven. Opent men tenslotte de duiker sluis bij de Korte Haven dan komt met een flink verval het water uit de Nieuwe Haven en de Wester haven schoonmaak verrichten in de Korte Haven, Lange Haven en Bui tenhaven. Het is duidelijk dat de keersluizen bij de Varkenssluizen dan gesloten behoren te zijn. De duikersluis Bij een juiste „timing", afhanke lijk van de star.d van het binnen water en de stand van de Schie, is het mogelijk de h3ven van Schie dam schoon te houden door twee maal per etmaal te spuien op de hier/oren beschreven wijze. Helaas is het niet meer mogelijk, zo merkt de heer Dirkzwager op, deze ideale manier van waterver versing: toe te passen. Is het om zuinigheidsredenen geweest, dat men de dnlkerslois b\j de Korte Haven buiten gebruik heeft gesteld? Het bouwen van 'n nieuwe Spuistuls geeft geen verbetering van de toe stand in onze havens. Dit kan slechts komen door: le het restaureren van de duiker- Sluis bü de Korte Haven; 2e het grondig verbeteren van de gelegenheid tot spuien van de Vel levest naar de Korte Haven. Na de demping van de Raam, de St. Annazusterstraat, de Noorctmo- ienstraat en de Zijlstraat en. het aanleggen van een riooi in de Noordvest. zijn de toestanden in het oude gedeelte van Schiedam belang rijk verbeterd. Een goede afvoer van de Noordvestgracht en Velle vest is thans bij een sanering van de noordzijde van de Vlaardinger straat niet alleen mogelijk, doch noodzakelijk. De windkorenmolen „De Drie Korenbloemen" is een sieraad van Schiedam, doch het wa ter waaraan deze molen staat ver keert 5n de regel in een staat van vervuiling, die beslist verbeterd moet worden. Zo besluit de heer C. Dirkzwager zijn verhelderend artikel over het sluizensysteem van Schiedam, een systeem dat aan niet veie stadgeno ten bekend zal zijn, (Advertentie LM.) Horlogerie EOTTERDAMSEDIJK 2GS Telefoon 67593 wenst alle vrienden en relaties een VOORSPOEDIG 1955 (Advertentie HERENMODES Apothekers nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandlaan 5. Bellen bU ongeval: G.G. en GJP. Tuin laan 60, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 430 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 1 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RK. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend Iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „De Stille glans der Gouden Eeuw". Tot en met 15 Januari. Geopend dagelijks van 2 tot 6 uur, ook des Zondags. Op Woens dag- en Vrijdagavond van 7—10 uur. BIOSCOPEN Passage; 2, 4.15, 7 en 9.15 uur; „"Wien bleibt Wien". Monopoie: Zaterdag geen film, Zon dag: 3, 5, 7 en 9 uur: „Slavin der Minnetaxees." (Advertentie IJH.J Singel 114-116 - Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres vakken dan de zuiver huishoudelijke de aandacht hebben, bleek uit bet noemen van vakken als: smaak- ontwikkeling, woninginrichting, me dische raad. sociale wetgeving, zang en gymnastiek. Gestreefd wordt om het verband tussen de vakken zoveel mogelijk te doen uitkomen. Daar naast wordt ook de ontspanning niet vergeten, die het vormen van uitstapjes in de hand Het was een bijzondere aanleiding die de ouders vsn de leerlingen der Mater Amabilisschooi Vrijdagavond tezamen bracht in het beneöenzaal- tje van de Arastelbron. Door de meisjes werd een door enige leer lingen zelf ontworpen kerstspel op gevoerd- „Op zoek naar een Kerst stal" bleek een goed gecon-n uoerd spel te zijn. dat het levende Kerst- gebeuren tot middelpunt heeft. Hetclubjes en aard'ge spel van de meisjes maakte j werkt, dat dit gebeuren voor de aanwezige j Met deze interessante uiteenzet- ouders in zekere zin een beleven ting kregen de aanwezigen een aar- I dig beeld van deze „bijzondere" lijks indenken. Alleen al de durf j duidelijk aantoonden niet aan on- \-art de meisjes om het spel zelf te j der nemingszin cn originaliteit ont- ontwerpen en dan voor het voet- i ureebt licht te brepcen, doet al zo bijzon- der sympathiek aan. De ouders ge- noten zichtbaar van het spel van hun kinderen. Onder regie van mej. M. Lap ga ven de meisjes een waardige verto ning van „Op zoek naar een Kerst stal", dat geschreven werd door me vrouw H- Swildens. De gedachten over cn de belevenis van Kerstmis door een gezin, dat vormde de in houd van het stuk. Daarbij werden i enkele aardige typeringen gegeven, j derdanckstraat cn de Dr Noletstraat Vooral Ans van der Sluys was een j worden gebouwd. De eerste van de Donderdag plaatsten we een ont- werpbespreking van de vier heren- huizen, die op de hoek van de Sou- Het aantal inwoners van Schie dam heeft zich in de maand No vember uitgebreid met 43 tot 76.571 zielen, Geboren: 118 ('waar van 36 eerstgeborenen); overleden: 43 (37 van 50 jaar of ouder en 27 van 70 jaar of ouder); vestiging: 246 en vertrek: 278, Het e«n ge boorteoverschot van 7h en een ves tigingsoverschot van —32, is toename slechts 43. Totaal traden er 56 paartjes in het huwelijk, waarvan bij 35 man en vrouw beiden ,te Schiedam woonden, by 3 alleen de man en bij 18 alleen de vrouw, Drie echt scheidingen werden in deze maand uitgesproken. Na de voltrekking van het huwe lijk wonen thans van de 56 paren slechts 4 in een eigen woning; 27 gingen inwonen bij familh, of moesten onderhuren; ïn. 15 gevallen gingen de echtgenoten afzonderlijk wonen en 10 vestigden zich buiten de gemeente. De oudere jeugd van Sint Joris Doele vermaakte zich Vrijdagavond uitstekend op een oudejaarsbijeen- komst, die ze gezien de lekkernij die uitgereikt werd oliebollen- avond noemden. Het was daar bij zonder gezellig in de grote achter zaal van het clublokaal, waar de jongens en meisjes zich verzameld hadden. Onder de slingers, die door de zaal hingen bewogen zich de dansparen op het rithme van de dansband, die in enthousiasme niet voor de dan sers onderdeed. De jongelui ver maakten zich uitstekend en namen af en toe eens even plaats op de stoelen rond de dansvloer om te zien hoe hun mede-clubgenoten het er in hun scetches afbrachten. Dat ging opperbest, vooral omdat de humor in de scetches de boventoon vormde. Luid werd er gelachen om de vermakelijke situaties, die zich daarbij voordeden. Het was een gezellig onder-ons op deze geslaagde avond, die zijn hoogtepunt bereikte toen de oliebol len op tafel kwamen. KERKDIENSTEN Ned. Hervormde Gemeente. Grote Kerk: Zaterdag 19.30 uur ds Hoffman. Zondag: 10.30 uur ds A. Hoffman en 5 uur ds L. J. Cazemier. Nieuwe Kerk: Zaterdag 19.30 uur ds J. D. Smid*: Zon dag: 1D.3Q uur ds J. D. Smids en 5 uur ds J G. Jansen, Wftsterkerk: Zaterdag 19.30 uur ds L- J. Cazemier; Zondag 10.30 uur ds H_ W, Hemmes en 5 uur ds J. Gras. Vredeskerk: Zaterdag 1930 uur ds J. Gras; Zondag: 10.45 uur ds J. Gras en 7 uur ds A. Hoffman. Kethel: Zaterdag 19-30 uur ds J, P. de Bruljn: Zondag 10 uur ds J. P. de Bruijn en 7 uur ds J. Smids. Gerit, Kerk. Oosterkerk: Zaterdag 20 uur ds W, A. Krijger: Zondag iO uur Brinkman cn 5_uur ds W MET een verveeld gezicht schoof de harkeeper in de avond van de 28-ste Juli 1953 in een café aan de Sumatraweg in Rotterdam een citroen-jenever en een glas bier in de richting van een jonge vrouw en een zeeman, die aan de bar hingen. „Dit is de laatste dan" zei de vrouw, terwijl zij het glaasje in één teug leegdronk. De zeeman roerde zijn bier niet aan, som ber staarde hij voor zich uit, „Nog ééntje op de valreep Betty" informeerde de barkeeper, toen hy de vrouw aanstalten zag maken zich van de barkruk te laten glyden. „Neen wjj stappen nou maar op, maar je ziet my straks nog wel terug. Laat eens kyken, het is nou kwart voor twaalf, laten wij zeggen omstreeks half één" antwoordde Betty, die daarop de zeeman een duwtje met haar rechterarm gaf. „Come-on boy, laten we gaan." Zwij gend haalde de zeeman zijn portefeuille tevoorschijn en legde een paar Belgische bankbiljetten op tafel. De barkeeper zocht naar wisselgeld, doch toen hij het had gevonden bemerkte hij dat de vrouw en de zeeman reeds bij de uitgang waren. Het viel hem op, dat de zeeman goede manieren had; hy hield de deur voor de vrouw open. Samen verdwenen zy in dc duister nis. Toen de barkeeper Betty's borrelglaasje in de spoelbak gooide, had hij er geen flauw vermoeden van, dat hij de vrouw voor het laatst levend had gezien. 'T' WEE vrouwen stonden in de Atjehstraat voor de woning van Betty, toen zij haar in ge zelschap van de zeeman zagen aan komen. „Hé, zie je die vent", riep één der vrouwen uit. „Hij lijkt sprekend, op één van mijn kennis sen. Het kon zijn dubbelganger wel zijn. Hij draagt hetzelfde blauwe costuum, heeft dezelfde zwarte ha ren cn is ook een liefhebber van brillantine. Kijk eens, hoe ie zijn haren ermee heeft ingesmeerd." Op dat moment passeerde Betty en haar zeeman, die door de vrou wen vriendelijk werd gegroet. De zeeman mompelde een paar woor den, die door de vrouwen niet wer den verstaan. Wat zei die vent, kon jij hem ver: *.V\ vroeg een ogen blik later de ouvv aan haar vrien din. „Neen, het leek wel Engels", luidde het antwoord, maar ik zal doodvallen als die vent een Engels man is, ik geloof eerder, dathet een Griek, een Fransman of een Belg is." „Een Griek, een Belg of een Fransman, die Engels spreekt. Aan dat signalement hebben wij ook niet veel" mompelde veertien uur later een rechercheur tegen z«n collega. Samen stonden zij in het zolder kamertje aan de Atjehstraat, waar Betty had gewoond. "—iigend keken zij naar het bed, wf.rop het dode lichaam van Betty lag. „Iemand heeft haar met een handdoek gewurgd, zei één van de rechercheurs, maar" waar moeten we de dader zoeken. Ik heb hier een verklaring van haar hospita, die de moord om 12 -uur 's middags heeft ontdekt. Volgens de dokter moet zft in de morgen van de 29 Juli tussen 2 en 6 uur zijn vermoord. De in specteur probeert de ze»man in han den te krijgen, met wie zij het laatst is gezien. Die vent vinden wij na tuurlijk nooit. In de afgelopen nacht zijn er minstens veertig schepen naar zee vertrokken, cn op een van die schepen moet hij waarschijnlijk zitten. Enfin laten wij de omgeving eens verkennen, maar pas op, dat je je nek niet breekt. Het is hard- stikke donker bij dat trapgat. Op de gang stond de vrouw, die de moord had ontdekt. „Al een aan' wijzing heren", vroeg ze zenuwach tig. Een der rechercheurs haalde de schouders op. „Voorlopig nog niks" antwoordde hij, „Hangt hier nergens een lamp?", informeerde de andere rechercheur, „je kunt hier geen hand voor dc ogen zien." „Er is wei een lamp", antwoordde de vrouw. „Hij schijnt doorgebrand te zijn, of iemand heeft hem losgedraaid. aardige, natuurgetrouwe dochter i palen van 16 nieter lengte, die j Krijcèr. Flantagekerk: Zondag 9.3o'«ur des huizes. "Wirn de Jong kweet zich hmi„, as w. A. Ktijger en 4,30 uj;r ds O. goed van de dubbelrol als vader meneer Meerman. Ook de andere „mannen"*'*oUen waren zeer rede lijk. De idee van dit Kerstspel komt goed tot uiting in de epiloog als ge zegd wordt; oa tv n. ca '.ou u 1 ua v. nodig zijn voor deze DOUW, JS £JS~ I Brinkman. Julianakerk: Zaterdag 20 uur term id dag om 3 uur geslagen door één der kopers, de heer M. Dirk- ue ii v .1» -1- 3u'aPcr- 0«der de belangstellenden ■popn*" voelde0 fk?* datbevonden zich onder meer de heer daar de waarheid was en dat de C. Oortmerssen. technisch hoofd- ds D- Hoest (Charlois): Zondag 10 uur en 5 uur ds E. J, Oomkes. Kethel; Za terdag 20 uur ds G- Brinkman- Zondag 9.30 ett 2.30 uur dn F. C. Meystar, Zie kendienst Gero*ente.zlekenhuis. 7 uur ds J. B. Sehouwink. N'ed. Herv. Gerei. Evans. Gebouw Zaterdag 17 uur ds H G. Abma mensen altijd weer. zelfs in oorlog ambtenaar van de Gemeentelijke Monster). Zondag iö uur ts J. Stólk ,.r.- A ANcnl hn. all .Jr-1 SiïP&X Sïï2Ü.™S3S architecten» de hc« knielen bij de kribbe- Daar is de j ren C. C. v. KJuyven en L. J. v. d. vrede voor de hele wereld... en nergens anders." Mevrouw Taverne, dc voorzitster, opende de avond met een hartelijk woord van welkom en gaf vervol gens 't woord aan mej. A. Schrandt, opvoedkundig docente, die op dui delijke wijze uitéén zette, wat er op de Mater Amabijschool gebeurd en wat deze meisjesschool zich ten doel stelt. In de eigenlijke zin van het woord is het eigenlijk geen school, maar een instelling, die zich ten doel stelt de werkende meisjes wat practische en algemene vorming voor het latere leven, mee te geven. Dartrbij vaii tie nadruk op de ty pisch vrouwelijke vorming, in zeke re zin de gezinsvorming, die de wer kende meisjes vaak voor een deel moeten ontberen. Dat daarbij ook meer speciale Boogert en de aannemer, de heer 17. J. van Uden. Gisteren heeft onze stadgenoot, de heer A, Hoek uit de Geert Rein- derstra'at het heuglijke feit herdacht dat hij 40 jaar in dienst was van de Superfosfaatfabriek „Albatros" N.V. te Pernis, waar hij thans de functie bekleedt van bureau-chef. 's-Morgens is hij door directie en pèri-utieël Vail dê febfiiik «ëliuldigvd in het zeeliedentehuis ..Mission to Seamen'* aan de Vondelingenweg te Pernis, terwijl de jubilaris gister avond in het gebouw voor Chr, So ciale belangen recipieerde. (Scheveningenl en 4 uur ds J. C. Stel wagen 'Rotterdam) Ned. Frot. Bond. Westveat 92. Zater dag 19.30 uur da J. B. Sehouwink Zon. dag 1030 uur ds J- B. Sehouwink Chr. Geref. Kerk. Kerkgebouw "wa- ranrta/B.K.-laan. Zaterdar J> uur ds A. Zwiep; Zondag en's uur ds A, Zwiep Chr, Geref. Gemeente, Volksgebouw Tuinlaan 10 cn 4 uur its J. N. Middel koop. Ond -Geref. Kerk. Jeugdhuis Lange Haven 97, Zaterdag 1£> uur ds F, I-uyt- jea; Zondag 10 en 5 uur d» F. Luytjes. Oud-Kath. Kerk, Dam 23. Zaterdag Broersvest 53. Zaterdag 19 Uur ds J. 5e- gaar; Zondag 7 uur ds J, Segaar. Evatig. Ltith. Kerk. Zaterdag 10.30 uur ds W. F. (Apeldoorn).^ Zondag: Leger de» Heli*: Lange Haven 27. Za. terdas 19 uur Jaarsiutiing. Zondag: 10 uur Heiligingssamenkomst, 7.30 uur Verlossingssamenkomst, GerHt Verhoop, straat 5.30 uur Openluehtsamrnkomst oJ.v, majoor en mevr. J. H„ Drent)e. TWEE ureu later stuurde de dac- tyloscopische dienst van het hoofdbureau van politie de foto van een duimafdruk, die op de lamp was gevonden. De vrouw bleek ge lijk te hebben gehad. Iemand had de lamp losgedraaid en die iemhna moest de moordenaar van Betty zijn Drie dagen na de moord bolde de inspecteur, die het onderzoek leid de, de Amsterdame recherche op vroeg om een mannetje, die hem op de Zeedijk en de Achterburgwal kon rondleiden. Hij wilde een paflr oude vrienden van Betty ontmoeten. Tot dusverre had het onderzoek nog geen resultaten opgeleverd. De dactyloscopische dienst had van honderden mensen op Katendrecht. die Betty van nabij Kende, vinger afdrukken genomen, doch nergens had men een duim gevonden, die overeenkwam met de afdruk op de lamp. Men had de namen van alle schepen, die tussen 2 en 6 uur, het tijdstip van de moord uit Rotterdam waren vertrokken. De bedoeling was, om wanneer deze schepen Rot terdam weer aan zouden doen. met getuigen, die Betty en haar zeeman voor het laatst hadden gezien, aan boord t® gaan. om uit te vinden of de gezochte zich onder dc opvaren den bevond. Het stond voor de inspecteur vol strekt nog niet vast, of deze zeeman inderdaad de dader was. Het kon ook best een ander iemand uit de buurt geweest zijn. die na het vertrek van de zeetmm Betty had vermoord. Twee maanden later bladerde de inspecteur in het dossier, dat hij na de moord op Betty had aangelegd. Het onderzoek in Amsterdam had niets opgeleverd. Hij had tal van oude vrienden van Betty gesproken doch allen konden bewijzen, dat zij op Jö avond van de moord niet in Rotterdam waren geweest. Ook het BETTY onderzoek op de schepen was op niets uitgelopen. Verbaasd had de bemanning gekeken naar de twee vrouwen, die in gezelschap van een politieman, elke zeeman van onder tot boven opnamen. Wekenlang stond het zoider- vv kamertje in de Atjehstraat leeg, Niemand wilde wonen in een ka- Elk jaar, op Oudejaarsdag, maakt de Rotterdamse politie de balans op van het aantal misdrijven, dat in de afgelo pen 12 maanden totrd ge pleegd. Het blftkt ouer het al gemeen, dat de meeste zaken na enkele weken of maanden tverden opgehelderd, waarbij de daders werden gearresteerd. De RotteTdnmse recherche kent echter één misdrijf een moord op Katendrecht dot nop steeds niet tot klaar heid is gebracht. In de mor gen van de 29-ste Juli 1953 werd tussen 2 en 6 uur op een zolderkamertje in de Atjeh straat de 27-jarige Betty Men- tjox met een handdoek ge wurgd. Nog steeds zoekt de politie naar een zeeman, in unens gezelschap Betty een paar uren voor de moord toerd gezien. Eén ran onze re dacteuren vertelt in neren- staand artikel de bijzonderhe den over het polttie-onder- zoek van de afgelopen twee jaar en zes maanden. mer, waar een vrouw was gewurgd. „Het spookt daar, soms hoor je midden in de nacht de treden van de trap kraken" werd er gefluisterd. „Het is de moordenaar, die op de plaats van zijn misdrijf terug komt." Die verhalen bereikten ook het politiebureau, waar de moord op Betty langzamerhand een obsessie voor de inspecteur was geworden. „Kwam die moordenaar maar te rug", mompelde hij, „dan konden wij hem direct arresteren. „Laat die zaak toch rusten", zeiden zijn col lega's, „die zeeman vind je nooit" De inspecteur wilde het niet ge loven. Het was precies een jaar na de moord, toen een politic-agent een vrouw bij hem bracht, die in een. café op Katendrecht had gemom peld, dat zij wist wie Betty had vermoord. „Ik durf mijn mond niet open te doen, want anders ver moordt hij mü ook nog." had een der aanwezigen duidelijk uit de mond van de vrouw gehoord. Bijna een uur verhoorde de in specteur dt vrouw. Toen greep hij zijn pen en schreef in het dossier van Betty: „Onderzoek weer op niets uitgelopen. Vrouw, die de naam van de dader zou weten, lijdt aan ondervoeding en heeft teveel gedronken." Een. paar maanden geleden meen de de politie een spoor te hebben gevonden, toen op Katendrecht een zeeman voortdurend de naam Bet ty noemde. De man werd aange- ieu en aan een verhoor onder worpen. Spoedig bleek, dot de ve rensgezel te diep in het glaasje had. gekeken en het over een meisje had. dat toevallig ook Betty heette. De'zeeman, die op de avond van de 23ste Juli met Betty in de duis ternis verdween, is tot nu toe niet gevonden. ROTTERDAM, 30 December. „Het komt mij voor, dat het eigen lijk verkeerd is. dat U tnij met een cadeau vereert, want mij past slechts dankbaarheid voor alle vriendschap en medewerking, die ik mocht on dervinden", aldus begon dr. Paul Rtjkens, de afgetreden president van de Raad van Bestuur van Unilever N.V. zijn dankwoord, nadat de heer A. G. Stoon namens de medewerkers van dr, Rijken3 een fraaie antieke kist uit het begin der veertiende eeuw als afscheidsgaschenk had aan geboden. De heer Stoon had in zijn redevoering gewezen op hetgeen de heer Rij kens sinds zijn in dienst tre den bij Van den Bergh's in 1910 tot stand had gebracht. „Zoals men in de geschiedenis spreekt van de tijd van Churchill of van de tijd van Napoleon, zo zal men bij Unilever in de toekomst altijd blijven spreken van de tijd van Rijkens'', verklaarde de heer Stoon. De scheidende president legde er de nadruk op. dat het na zesenveer tig dienstjaren moeilijk is om af- scheid te nemen. ..Gelukkig", aldus spr., „is het nog met helemaal een afscheid cn zeer zeker niet in de persoonlijke sector". Nadat d« heer Rijkens dank gebracht had voor het geschenk en aan dc heer H. Das, die een bijzonder fraai uitgevoerd al bum met de namen der gevers had samengesteld, besloot hij: „Het za- Na een bouwperiode van veertien jaar is het gebouw van het Rotter- damsch Nieuwsblad thans, op enkele details na. voltooid- De directie hoopt het gebouw in Januari vol ledig in gebrmk te hebben. De eerste paal werd reeds in 1941 geslagen, maar door de oor- lcgsomstandighecler, vorderde men niet verder dan de vloer va^ de eerste verdieping. Vlak ha de be vrijding nam men het werk op nieuw ter hand. In 1946 waren de voornaamste onderdelen van het bedrijf gereed. In Juli 1954 begon men met de voltooiing van het ge bouw. Er kwam een verdieping van 57 meter langs de Binnenweg en cèn van 55 meter langs de Schie- damsevest. Hier hebben directie, re dactie en zetterij hun zetel gekre gen. De oude zetterij is als cantwe ingericht. De schepping van de ar chitect prof. F, a. Eschaurier is thans voltooid. Het werk is geheel uitgevoerd N.V, Kon. Rotterdamse Be ton- en Aanneming Mu v.h. Van er. s;wmiflrdmalnifci 43. te- Waning Co, De gevels zijn met iiicsn el'SSS. t. Jonssrius, vsafifUaanb ruin-grijze EU ringer tufsteen bs- 2 tal. 67355 »n F. J. W- Beukers. Burg, kleed. Het Inwendige ven bet ge- Knappertiaan 75 telefoon «mol bouw heeft een sober karakter. Het de volgende week nachtdienst waar- hef hoge. doorlopende raam öen re neemt. presentatief karakter gekregen. Art -cn op Nieuwjaar nr. te raadplejjrn: kenleven is voor mij in die lange reeks van jaren een voortdurend ge noegen geweest, want het -■af mij d# satisfactie, dat er zo velen waren, die met zo grote toewijding met mij hetzelfde doel nastreefden". Tijdens een druk bezochte recep tie in het restaurant aan de Lloyd- kade heeft de heer C. W. de Veer. adviseur van de directie van de Kon. Rotterdamsche Lloyd voor arbeids zaken van zeevarenden, afscheid, ge nomen wegens het bereiken van de r-nsioengerechtigde leeftijd. De heer De Veer werd toegespro ken door de heren Th. A. W, Ruys, één der directeuren van de Lloyd, H. van Manen, G. J, M. Moussault, H, Matzinger en H. Geysen, De heer W. N. H- van der Vorm, directeur van de Holland-Amerika Lijn. ver tegenwoordigde op deze receptie de Raad van Bestuur voor cm Zeevaart Op de laatste volle werkdag van 1955 werd ook bü de Kon. Rot- terdamsche Lloyd afscheid genomen van verschillende personeelsleden, die in de loop van dit jaar de pen sioengerechtigde leeftijd hebben be reikt Het waren de heren A. van Kattem, chef van het magazijnbe- heer; B. Kamerbeeki hoofdbaas van het stuwadoorsbedrijf; J. Corbeau, employé Lij de civiele dienst; B- Koring. stoffeerder; J, van Kralin gen, olieman en H, Hoek. die bijna 25 jaar op de vloot diende en sinds 1947 stoker van de centrale verwar ming en algemene „klusjesman" in het kantoorgebouw aan de Veerha ven was Tijdens verschillende af scheidsbijeenkomsten voor de be trokkenen werden vele hartelijke woorden gesproken en de waarde ring voor hun jarenlangs trouwe arbeid werd met diverse geschen ken onderstreept. Gisteren vierde de beer H. Hel ming het feit dat hij 25 jaren als vertegenwoordiger aan de N.V. Glim fabriek te Overschie verbonden is. De jubilarij. vergezeld van zijn gezin werd in het feestelijk ver- eiëVöë kiiiiwr in haiielijke bewoor dingen toegesproken door de di- leeteur en door de inspecteur van de buitendienst, waarbij hem tevens passende geschenken aangebudc-;. werden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1