ZET 'T NIEUWE JAAR GOED IN 56.r Uitslag van Franse verkiezingen nog steeds groot vraagteken METEEN WANDELING Prins trekt wereld in op zoek naar bruid Felle verkiezingsactie ruimt veld voor oudejaarsfeest Wakkere vlinders Nieuwe koudegolf in Verenigde Staten j Coaster ..Ruby" is terecht Wespen in de winter Ondergronds verlier Zonder opvolger Verhoging van gage voor zeevarenden vervalt Monaco aan Frankrijk Politie bevrijdt Poujade van tierende massa Bouwvakarbeiders krijgen uitstel eerste oefening Amerikanen houden Okinawa bezet 00 Pleidooi voor bond van goedwillende weggebruikers Elf arbeider? onder beton Zaterdag 31 December 1955 TlET is zo, 1956 begint niet zo bestmet de eerste Januari op een ZondagMaar wees daarom geen kniesoor, haten de bollen en bejees, de bisschopwijn en de zoute stengéls uw gevoel voor de ware proporties niet verdringen, wat toch al zo makkelijk gebeurt met al dat spul in uw maag en daarvoorbij. Weet u, 't zal u goedoen om juist die eerste dag van }t nieuwe jaar met frisse moed en neus te begin nen. Niks te doen buiten, zegt u? Kom nou Men zegt dat de natuur nu z'n win terslaap houdt, 't Is zo, dat de vleer muizen die zomers rondom de straat, lantaarns fladderen naar de Lim burgse grotten zijn getrokken, en een achterblijvertje heeft zich in een holle boom. of onder de dak spanten „opgehangen". De egels heb ben zich een lekker holielje gegra ven. waar ze gehed in fijn gebeten gras onwetend van alle winterse narigheid hun winteruiltje knappen om pas in 't voorjaar te ontwaken, met een rammelende maag. In de slootjes is ook al niet veel leven te bespeuren, de kikkers zijn wegge kropen in de bagger even nis het meeste andere waterspul. de stekel tjes hebben dieper water opgezocht, of zelfs de zee, en de slakken van water cn land hebben hun huisje gesloten met een kalkdekseltje De bomen, ja de bomen zijn ook dood... maar dat 15 niet 20. De sapstroom circuleert wel degelijk van de wortels naar de top en weer terug, eindeloos en traag. Tot in de lente het tempo wordt opgevoerd en de knoppen gaan glimmen en zwellen. Maar nu staan die bomen daar maar te staan wat niet hele maal zo is dus. Ze 'leven en ze te kenen met hun lijf statige of gril lige lijnen tegen de winterlucht. Of 't nou mistig is of een tintelende vrieslucht, de bomen spreiden hun takken uit, elk naar z'n aard: de po pulieren speels, de kastanjes als reusachtige kandelabers, de beuken diep nijgend, de eiken onverzette lijk elke boom heeft zijn karak ter. Dat kun je juist in deze tijd waarnemen. En beter nog, wanneer de rijp zijn kristalletjes langs de takken heeft geregen en anders weer als er sneeuw ligt, die vreemd gezegd misschien aan alles meer warmte geeft, stemming en kleur. Door sneeuw krijgt een vertrouwd stukje bos, een straat, een gebouw ook een ander gezicht, moet u maar eens opletten. Alles ziet er opeens heel anders uit. Uw neus ook, maar daarop moet u niet kyken. TA ACHT u, dat er geen insecten- leven was in dit barre jaarge tijde? En die wintermugjes dan. die uit 't niet te voorschijn lijken te ko men en als opgetogen kindertjes in een vleugje zon om elkaar en door elkaar heen gaan dansen? En de wintervlinders. waaraan de fruitte ler zoveel broertjes dood heeft, zou den die „wintel-vlinder" heten ais ze er nu niet... waren om de appels en peren té belagen? 't Is tegen hèn rist de kweker en ook de volkstuin der lijmbaaden om de stammen lest. ..Wat maakt dat nou uit, die vlinders vliegen toch van boom tot boom," zegt u nu. Maar daar zit 'm I nou juist de kneep: ze vliegen niet. A!*l.ans het mannetje wel. maar 't vrouwtje niet. En dat vleugel loze wijfje is zoals zo vaak woedt vernomen het gevaarlijkst. Zij kruipt tegen de stammen omhoog naar de vruchtknoppen waarin ze haar eitjes legt. Gek eigenlijk hoe zo'n minuscuul gedierte al verschif weet tussen blad- en vruchtknop En er zijn meer insecten. Neem de overwinterende vlinders, die in hun als rups gesponnen cocons aan de muur hangen, of aan de schut ting, gewoon, open en bloot. En toch komt er in *t prille voorjaar een wi4' ecu schoenlapper uil- kruiper.. st deert ze nauwelijks: een natte printer die kan ze de nas om doen, zoals dat zo vreemd heet, in de volksmond. Dan komen schim mels de boel ruïneren. Trouwens, het is helemaal niet gezegd dat er uit het spinsel van zo'n witjasrup.- ook een koolwitje zal komen. Want vaak is 't zo, dat sluip wespjes hun eitjes hebben gedeponeerd in 't rup senlichaam en die jonge sluipwesp- jes vinden onder de rupsen hu id een rijk gedekte tafel. Zij zijn het dau IAAT was 't kleine spul. ook die straks te voorschijn zullen I ook grotere dieren komen. En ik maak me sterk mevrouw, dat cr bij 11 in huis wel hier of da?r een vlinder verstopt zit. Of heeft gezeten, want hoe klein van opzei de Kerstschoonmaak ook mag zijn. de ragebol komt in alle hoeken niet waar? Hebt u toen niet opeens zo'n Soms op maanlichte nach ten zegt men komt de mol hoven de grond viaar nu 2it hy er diep onder. maken, en zingen zo de winter uit, terende op de voorraden die ze heb ben aangelegd. Tenminste als ze die weten te vinden, èn als de Vlaamse Gaai, de rakker, de eikels niet heef- gekaapt. Wie een voerplank thuis heeft zal wel weten dat die kleu rige sclireeuwlelïjk er ook de ge woonte op na houdt om zodra z'n honger is gestild het overschot aan materiaal ergens op te bergen. Soms weer tot^profüt van de eekhoorn, die zo'n süo ontdekt op z'n stroop tocht. Ze mogen dan geen winter slaap houden, veelslapers zijn de eekhoorns deze tijd wel. Maar vaak worden ze wakker en dan zwieren ze van de ene boomtop naar de an dere, hier en daar dennekegels uit pluizend op zaden, of ze dalen af naar uw hand met pinda's zoals dat in Marlot yanouds gebeuren kan. Eerlijk gezegd kunnen ze wat goed voer best gebruiken, want over en kele maanden werpen de wijfjes ai jongen. Dan is 't trouwens al gauw lente! Nog even de kiezen op elkaar dus! FRANS W. WEGMAN. CHICAGO Een nieuwe koude golf breidde zich Vrijdag uit van de Amerikaanse centrale vlakten naar het Oosten tot Nieuw Engeland. Oostelijk Tennessee en naar het Zuiden tot de Golf van Texas. Motregen, natte sneeuw, bevroren regen en sneeuw viel in kleine hoe veelheden langs het grootste deel van het koudefront. waarachter de temperaturen 20 tot 30 graden lager waren dan Donderdag. ROTTERDAM. De Nederlandse kustvaarder „Ruby" uit Zaandam, die sinds twee dagen werd vermist, is terecht. Vliegtuigen van de R.A.F. hebben het schip nabü de Humber gesigna leerd. Het is door de storm uit de koers geslagen. De „Ruby" heeft geen radio aan boord. Het schip is eigendom van zijn kapitein, de heer M. de Vries uit Zaandam, die zich met zijn echt genote aan boord bevindt. De „Ru by" vaart in dienst van de Invoer Transport Onderneming (Invotra) te Rotterdam er» vertrok Tees naar Blyth, Dit enthousiaste meisje bij de te lefoon heet Patricia Anne Coto- den Een paar dagen geleden was se nog een punctuele secretaresse, waaraan de wereld onopvallend voorbijliep, Tot het lot zich vrien delijk over haar ontfermde en Patricia liet kiezen tot „katoen koningin", want in Amerika heeft men voor alles een koningin. Die nieuw e baan is echter zo veel omvattend, dat Here Majesteit geen tijd overhoudt voor het 9<?~ tüone secretaressenujerfc. Zodat ze haar baas opbelt om hem te ver tellen da# hij maar voor een nieuwe moet zorgen. Kleurig bezoek.els 2o"r over winterende kleine ros opeens door uw huis fladdert overwinterende kleine vos opge jaagd, die u later tegen de ruit 7,04 fladderen, en die wéér even later spoorloos verdwenen was? Dat wordt een van de vroegertje die eind Fe bruari. begin Maart op een zoele dag naar buiter. wiekelen, het on gewisse tegemoet YV7 AT u zeker op uw wandeling schijnen. ^'v zult cntdekkiyi. dat ziin de rw.w zijn _alappels op de afgevallen eikebla deren. De onderkomens van gal wesp. jes, die in. vele gevallen al zijn uit gevlogen, dit zoele najaar. Een en kel nakomertje weet "t te rekken tot in Februari maar dan zijn de meeste eitjes toch ai weer jeleg-i. door die heel kieine toverb eest jes ickïjk zo'n galappeltje maar. aan ziet u daar wel een gaatje in. Dc uitmonding van het kanaaltje dat door het wespje is gegraven. Een paar dagen lang heeft het vlak on der de groenig-rode schil een gun stige dag afgewacht en toen heeft-te het deurtje open gedaan om aan de verspreiding van de soort te werken. Vroeger meende men dat die-vreemde uitwassen aan bladeren, takken, wortels en waar'al niet zo maar-vanzelf ontstonden, evenals de beestjes die men in die knobbeLs aantrof. Maar die mening moest men prrijsgeven onder het roiscro- scoop, waar al zo vele meningen zijn gesneuveld op elk gebied. Ook in die opzwellingen van 't eikeblao, leven niet altijd alleen gal wesp jes. Vaak zijn er commensalen die mee- elen van de voedselvoorraad door de zwelling veroorzaakt. Ook zijn het weer niet aileen wespjes heel sierlijke beweeglijke beestjes die gallen veroorzaken: mijten, mug gen. bladluizen, blad vlooien, vlin ders en vliegen doen 't ook, elK vaak oP z'n eigen boomscort. Nee de heksebezems in de takken van de berken, die worden veroorzaakt door zwam motjes, die woekeringen te weeg brengen waardoor van één punt uit allemaal takken ontsprin gen. zeggen ze. dat de winter niet streng zal worden. Zo'n worm en jager ech ter is geen profeet-die-brood-eet. Hij doet niet anders dan z'n brood- plicht, hij zit de arme wormen, rit- naalden, emetten en dat soort ge broed achter de vodden. Als "t koud wordt, en de oppervlakte van moe der aarde danig afkoelt zoekt al dat goedje een heenkomen dieper de grond in. waar de vorst ze niet kan verrassen, net als de zeedieren "die 's winters dieper water opzoeken, dat dan warmer is. De mol doet niet anders dan zijn eten volgen, vandaar dat bij vorst zijn opgewor pen aardkluiten ook al omdat de grond hard bevroren is niet ver- Denkt u intussen niet. dat alleen de vogels boven hoofd vliegen, 't Zijn de eekhor ok, maar an ders. Die houden winterslaap, al lijkt 't er soms hebben alle mogelijke moeite per: om *t zich in het oude ekster:.''i. of in "n holle boomstam gezellig en knus te DEN HAAG. De Christelijke Bedrijfsgroep Zeevarenden heeft in een extra mededeling aan haar le den de resultaten bekendgemaakt van de onderhandelingen over de loon- en andere arbeidsvoorwaar den, die tussen de Raad van Be stuur voor de Zeevaart en de con tactcommissie van organisaties van werknemers ter koopvaardij. AfOJVTE CARLO. Sinds prins Rainter UI van Monaco enige tyd geleden voor een kort bezoek naar de Verenigde Staten is vertrokken, verkeren zijn 20.000 onderdanen in de grootste spanning. Wan# al heeft de 32-jarige prins het nooit ronduit bekend, iedere Monegask is er van oeertuigd, dat hy op zoek is naar zijn toekomstige bruid. Het mede leven met dc monarch geldt niet alleen diens levensgeluk- Integen deel, de onderdanen zien in feite op de eerste plaats htxn eigen belang, ook al zeggen zij dat niet opentyte. De gevolgen van het eventueel kinderloos blijven vai prins Rainier III staat de MonegaNten namelijk als een verschrikking voor ogen. Als er geen erfgenaam is, vervalt dit door de zon gekuste stukje Rivier a aan. Frankrijk. Het betekent, dat dan ook het Franse belastingstelsel zal worden ingevoerd, dat aanzienlijk nadeliger is De resultaten zijn: 1. belangrijke gageverhoging voor alle rangen; 2. overwerk i25 pet van het berekend uur in het dagloon: Zondagsuren llz maal dit tarief; 3. compensatie voor Zondagen op zee, ook voor de er kende feestdagen; 4. vc gezellen: voedingsgeld De prins stond tot nu toe bekend als een verstokt vrijgezel. De laatste tijd gaf hij echter herhaaldelijk blijk., dat bij zich bewust was van zijn verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van het vorstendom, dat slechts 150 hectare groot is. Met spanning volgen zijn onderdanen de schaarse vriendschappelijke betrek kingen. die hij met huwbare meisjes onderhoudt. Al wordt hij maar één keer gesignaleerd met een meisje- dat de Monegasken aanvaardbaar cheeps- ac'nten als toekomstige prinses van gedurende Monaco, wordt er zonder blikken of Maar ook grotere diere»! kunnen uw pad kruisen. De vogels boven gronds, waaronder vreemde eenden in vijvers en voor dc kust. en. de mol onder de aardkorst. Een druk- docnertje die mol, want als 't in de winter zacht weer is, dan verschij nen er in grasvelden en tuinen de bekende molshopen. Dat duidt erop. verlof, bijwerken en ziekte ƒ1.80, J blozen over een verloving gerod- onkostenvergoeding voor bijwerken I deld. De prins heeft verklaard, dat 1,30 per dag: voor officieren resp. hij zich zo telkens zeer gecompro- 1.80 en 3.per dag: 5. vier pet j mitteerd voelt en zich genoodzaakt gratificatie in C.A.O. opgenomen: 6. 7_ïet elk vrouwelijk geselschap te vier pet van de aanvangsgage in de vermijden, ancienniteiten voor officieren; 7. Zondag op zee voor de kustvaart j In tegenstelling met vele andere als voor de grote vaart: 3. verbete- 1 prinsen van den bloede hoeft Rai- ring arbeidstijdenregeling. nier III zich niet te storen aan rang of stand van zijn toekomstige echt- genote. Als het zo uitkomt, kan hy het sprookje van Assepoes verwer- kelijken. Het is natuurlijk de vraag of hij daarvoor in de Verenigde Sta ten op de goede weg zou zijn. De blonde monarch heeft alles in zijn voordeel. Hij is jong, rijk, spor tief en volgens deskundigen boven dien ook nog knap. Een verslagge ver van het Amerikaanse tijdschrift Collier's, David Schoenbnm, vroeg hem in een interview of hij iets voor een romance voelde zoals in de film „Roman Holiday". De prins ant woordde lachend, dat hij er in zijn dagdromen vaak over had gedacht, maar dat de journalisten tegenwoor dig hun werk zo doeltreffend doen, dat incognito is uitgesloten. In datzelfde gesprek wond de prins geen doekjes om het fantasie beeld, dat hij heeft gevormd over de toekomstige prinses van Monaco, Zij moet intelligent zijn, maar zeker geen blauwkous. 1 In ziin verbeelding leven blauwe ogen en lange, golvende blon de haren, waar de wind vrij mee kan spelen. De prins gaf echter toe, dat zijn uitverkorene even goed ravenzwarte ha ren kan hebben of groene in plaats van blauwe ogen. De be schikkingen van Cu pido zijn nu eenmaal grillig. De Monegask kan deze détails weinig schelen. Hij heeft slechts één vraag: wie is het meisje, wat doet het meisje en waar is zij. die in de toekomst zijn porte- monnaie moet veilig stellen. Er gaat geen dag voorbij of er wor den wel veronderstel lingen gemaakt. Maar de liefde en Rainier III zijn nu eenmaal niet te dwingen. In Monte Carlo dr«aien de roulettes dag en nacht. Er wordt veel geld verdiend en de belastingen zullen, naar het zich Iaat aan zien, ook in de toe komst wel laag zijn. Advertentie t-M.) PARUS. Pierre Poujade, de leider van de beweging van Franse middenstanders voor belastingher vorming, heeft Vryöfag tn Narbonne in Zuid-Frankrijk de hulp van de politie moeten inroepen om aan BOO tierende tegenstanders te ontkomen. Poujade zou spreken Ir» een bio scoop doch hij zag van dit voorne men af, toen de zaal gevuld bleek met schreeuwende en fluitende po litieke tegenstanders. Daarom sprak hü zijn verkiezingsredevoering uit vanaf het terras van een café, on der onafgebroken geschreeuw en gejoel. Toen hij echter het café wil de verlaten, versperde de menigte hem de weg. Hij moest twee uur wachten voor een politie-escprte be schikbaar was om hem in zijn auto door de menigte heen te begeleiden. DEN HAAG. Zy, die In 1956 in militaire dienst moeten, kunnen uit stel van eerste oefening krijgen tot het najaar van 1956 indien zij als vakbekwame krachten werkzaam t\m in de nieuwe bouw van wonin gen. Gegadigden moeten hun uitstel ter gemeentesecretarie, afdeling mili taire zaken, aanvragen nadat zij hun oproeping ter inlijving hebben ont vangen. 2jj moeten daarbij natuur lijk enige verklaringen overleggen. EEN 2 ALANS ÜI£AU£5ZAG CVEZTUEFFEM Op Prins Rainier III van Monaco rust de verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van zijn vor stendom. De 32-jarige monarch was tot nu toe een verstokt vry- ?ezel A Is hij geen erfgenaam reft vervalt Monaco aan Frank rijkKortgeleden vertrok hij naar de V.S.. volgen* de Monegasken. op 2oek naar een bruid. Om honderden Tsjechische serviezen per maand te ver kopen (die alle rechtstreeks per wagon worden aange voerd). hebben wij uiteraard grote magazijnen met een opslagruimte voor duizenden serviezen nodig. Maar ah wij nu eenmaal per Jaar met onze balans in deze magazijnen eens terdege Op ruiming houden, dsn kunt U toch wal Iets verwachten. Maar dh 1» geen gewone Opruiming, neen. dit 1$ een Balans Opruiming jiée tile* zal overtreffen". Daarom kunt U nu ook com binaties van drieTsjechisctw» serviezen kopen, waar nor maal bijna overal honderd gulden en meer voor betaald wordt voor een ongekende prijs. Een fO-deRg onffrijkende» Een 15-deJig theeservies Een 24-defig eet servies Combinaties van drie Tsje ch Ische porseleinen serviezen, *9-dehg (h« theeservies mee "12 kop en schotels) Het bekende Barok model met een fijn bJoemdessin e> met goud bewerkt. Maandagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Tsjechische porseleinen ser viezen, iuxe serviezen met schulprandborden en U kunt ze nu kopen, combinatie DRIE SERVIEZEN, voor was het een historisch .de Fokker, die door de T/^RIJDAGMIDDAG om precies kwart oucr ogenblik op Schiphol. Er landde een heel xC.LAJ. èii Fökkéï Ojtliièël d<W héi oëiludr firn iscr t.umnrtutrtrntuteum werd overgedragen. Het vliegtuig is van het n-onrpire Fokker in Juli 1925 uitkwam. en het kon me# t?t;ee uilegers en acht. passagiers plus lading en brandstof vijf uur vliegen- met een maximum snelheid van 185 km per uur. (Van onze correspondent) PARIJS. De verkiezingscampagne is voorbij; vanavond viert iedereen feest; morgen legt iedereen visites af; Maandag wordt er gestemd. De verkiezingsactie is fel geweest, zonder overigens dc furore te evenaren der historische krachtmetingen uit de Franse politiek. Maar de belangstelling schijnt groot te i zijn en dat is belangrijker dan de felheid of de omvang der propaganda. Het Franse volk is ongerust; het is ófwel bevreesd i achterop te raken bij andere volken ófwel bang voor de ver- nieuwingsmcthotlcn, die het van alle kanten worden aangebo- den. Het is dus, zoals tevoren, verdeeld in conservatieven en f ongeruste vernieuwers. Vandaar de nieuwe toon in de discus sies; vandaar ook dat een grotere opkomst wordt verwacht. Maar die grotere opkomst hoeft nog niet tot grote verande- j ringen te leiden in de krachtsverhouding tussen links en rechts; links én rechts zijn uit hun slaap gerukt: dat wordt vooral aan linkse kant nog wel eens vergeten. Links heeft uitmuntende j vergaderingen gehad, maar in de linkse hoek brengt men de aanhang gemakkelijker in vuur en naar de vergaderzaal; rechts j is men minder beweeglijk en meer in zichzelf gekeerd. De laatste dagen is de politiek veel nadeel zal ondervinden; maar Weer fel opcelaaid. vooral naar aan- rl#»7e partij h^eft onV vrft rrrhtïC J ieidmg van de foto-reportage in kiezers. H'et is niettemin mogelijk. „L'Express", die laat zien hoe een dat het verlies van links-gezinde ka- Franse gendarme een ongewapende' thoüeke kiezer? groter wordt dan de j Algerijn neerschiet. Sommigen den-1 winst aan rechts. Maar zelfs in dat' ken dat de MRP van die aanvallen geval staat nog niet vast dat de rech- terzijde als totaal wordt verzwakt. In '31 werd de kamer verrijkt met een sterke Gaullistische fractie. Sindsdien is deze fractie uiteen ge vallen; een deel is inmiddels een ba nale rechtse groep geworden onder leiding van Barrachin: een ander 1 deel heeft een eigen gezicht behou- den: zij slaat onder leiding van Cha- ban-Delmas, dc jonge, eigengereide en dynamische burgemeester van Bordeaux. Deze groep sympathiseert i met Mendès-France behalve op bet punt van Noord-Afrika, waar de ex- Gaullistische fractie een ongenuan- ceerd kolonialistisch standpunt in neemt. Wat van deze beide groepen terecht komt. staa; niet vast; maar: het is niet waarschijnlijk, dat alle middenstanders, die in '31 gcfasei-1 lieerd waren door de autoritaire fi- 1 guur van rlr generaal de Gaulle die- genen trouw zullen blijven, die dc generaal zelf heeft verloochend. De Gaulle wist conservatisme te ver enigen met een op zijwegen gerichte dynamiek. Nu hij van het toneel is verdwenen zullen vele gezagsaanbid ders weer terugvallen op hun con- vontionoel conservatisme. Dan is er nog een vraagteken: de i kracht van het neo-fascism e: Pon- Dat de communisten zetels winnen schijnt ook wel vast te staan. Nu de evenredige vertegenwoordiging op groter schaal geldt dan vorig maal, moeten zij meer zetels krijgen, tenzij 1 ze enorm in stemmen achteruit zou den gaan. Niemand verwaeht dat echter. Dc socialistische partij kan nu vrij wel haar bondgenoten kiezen; zij is bevrijd van een hypotheek. Dat schept zuiverder verhoudingen en goede perspectieven. De inzet vart de verkiezing is twee ledig. Zjj moet een kamer opleve ren, die een meerderheid opbrengt, welke bereid moet zijn met vaart en doortastendheid te werk te gaan.. Want een groot aantal ernstige pro blemen staat, op de nieuwe regering te wachten en elk probleemis al over tijd. WASHINGTON De Amerikaan- Re minister van het Leger. Wilbur Brucker, die van een reis nanr het Verre Oosten teruggekeerd is, heeft verklaard, dat de V.S voornemens zijn. nog vele jaren 'neer en mees ter te blijven op het strategisch zo belangrijke eiland Okinawa. Het Amerikaanse militaire gezag over het eiland, dat bij het commu nistisch-Chinese vasteland ligt. moet op hoog niveau gehandhaafd en steeds verder versterkt worden, al dus Brucker. Geen tefefocLrhe of schriftelijke bestellingen. WINKELCENTRUM BlNNENWEB, Te). 29180 DEM HAAG. Voor hot dook- beeld een bond of vereniging op te richten, waarbij iedere weggebruiker zich kan aansluiten en die ten doel heeft „de eenheid en de goede wil op de weg te bevorderen" wordt de aandacht gevraagd door de heer H. A. J. Klusman uit Leiden. Hij ont wikkelt het in een .open brief*, waarvan hij exemplaren heeft ge stuurd aan prinses Wilhelmina, aan. de ministers van Verkeer en Water staat en van Justitie, de ANWB, de KNAC en de dagbladpers. De heer Klusman stelt voor. dat automobilisten, die met «^en dergelij ke actie instemmen, op hun wagen, een oord moeten voeren met het op schrift: „Tk erken het belang en het recht van mijn mede weggebruiker". Voetgangers zouden een dergelijk opschrift op een speldje kunnen dra gen. DEN HAAG De heer J. van de Vosse, die tot voor kurt directeur was ,.v«m het informatiebureau van het -Nederlandse Rode Kruis, heeft een eremedaille gekregen van dc- ..Volksbund Deutscher Kriegsgraeber Füi'üorge" wegens zijn aandeel in de identificcring van graven van ge vallen Duitse militairen. %'crrolg van png. t gingswerk derhalve uiterst moeilijk. De zeven arbeiders, die terstond werden gedoad zijn verbrijzeld of gestikt in de nog pappige betonbrij. De vier zwaar gewonden werden per ambulance-auto's van het bedrijf naar het ziekenhuis te Sittard over gebracht waar een hunner kort na komst overleed,. De drie anderen zijn zo zwaar gewond, dat de doktoren niet verwachtten dat zij in leven zul len blijven. De Tichamen der slacht offers waren ernstig verminkt en pas tegen zes uur was men met de iden tificatie gereed. Het reddingswerk was eerst om vier uur afgelopen. _De verongelukte arbeiders hadden Vrijdag zeer hard gewerkt omdat zij die dag met het rtorten van de be ton vloer klaar wilden komen. Als dit lukte, was hen de Zaterdag als vrije dag met behoud van loon in het vooruitzicht gesteld. Een der ver ongelukten had gisteren eigenlyk al naar oen ander work moeten gaan, maar hij had uitdrukkelijk verzocht, het einde van het werk in de toren mee te mogen maken. Door dit ongeluk, dat geen mijn- ia dc djcnSSlM j!» v» Tw! woord is, is het dodencijfer bij de vier Staatsmijnen en de nevenindus trieën in 1955 op 23 gekomen. Vijftien arbeiders vonden in het afgelopen jaar in het boven- of on dergrondse bedrijf de dood.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2