SCHIEDAM IN 1955 *rraE!rm1! ftf?, Nieuw Haven bedrijf SBL O ju bileum Twee imposante gebouwen kwamen gereed ONS beeld FIËSTA-PARADE BLO-SCHOLEN zijn een voorbeeld 2.000.000 liter r Nieuwe werf van A. DE JONG Zaterdag 31 December 1955 9 DE TANKERCLEAN1NC N.V. begint een 'nieuwe bedrijj op te bouwen in de Schiedamse Wilhelmina-haven, waar door nieuw Zei-en trordt geblazen in deze vroeger zo stille haven. De grootste tankers zullen daardoor naar Schiedams enige haven getrokken worden, die echter eerst nog wel „klaar" gemaakt moet worden om deze grote gasten te kunnen ontvangen: er moet gebaggerd worden, er komen kaden. e«r. A'op is het niet zovermaar twee drijvende bokken zijn reeds een grote zuirerings-tank komen aandragen. HET NIEUWE STADHUIS zal ko men te staan op het Emma-plant- soen, waarvan we hier de fontein weergeven. Zo is vroeger besloten, maar nu er 125 huizen afgebroken moeten worden voor de verwezen lijking van het plan is men ge schrokken en velen hadden het nieuwe stadhuis dan maar liever elders gewild, Veel is er over ge sproken en het ziet er wei naar uit dat hot laatste woord over deze kwestie nog niet gezegd is. Het heelt dan ook nog wel de tijd, want de eerste vier jaar zal er nog niet be gonnen kunnen worden met werken.. Jammer deze vertraging, temeer daar er zoveel andere plannen mee verbonden zijn. zoals de verkeers- verbetering op dc Koemarkt, om er maar een té noemen. VAN DE DR NOLET-STICHTING kwam het f ten, de gebroeders Kraay vanger hebben met nieuwe beddenhuis aan de Stadhouderslaan j dit prachtige, zeer moderne gebouw een monu- gereed en werd door monseigneur J. Huibers, ment geschapen voor de R.K. ziekenzorg in bisschop van Haarlem geopend. De architec- j Schiedam en omstreken. OOK VOOR DE AMSTERDAM SC HE BANK - Incasso Bank N.V. schiepen de gebrKraayvanger een moderne banfc-poleis, dor de hele omgeving vart de Gerrit Verboonstraat beheerst. Met. de Dr Noier-sttchiirg ix het wel een symbool van de opbouw ;r. once stad. Want Jioetrel er in 155.) weinig nieuwe gebou teen. zijn afgeleverd en er ook opvallend weinig woningen rij rijn. afgeleverd (hezgeev in de Ce meen tern ad druk besproken is neu-o-de-n) is er gestadig voortgeirerkt aan de opbomr en vrnie inving van. de stad. Zeer reel „eerste palen' zijn cc geslagen cn de oogst zul voigend jaar des ;1., te groter zijn. melk is er door de Schiedamse jeugd na de oorlog op school opgedronken. Het School me Ik-comité heeft er voor gezorgd dat dit zwembad vol melk er was en de kinderen hebben het gezonde vocht onbezorgd genuttigd. Ook het jubileum-flesje ging er gladjes in bij Hans Munnick leer ling van de Commcmusschool B. TWEE DOKKEN lijn iii gebruik ge nomen bij de IV'crj .1. tic Jong, die uit Vfaardiüf.eif co-, de V.'i'helmicti' haven zijn neergestreken. Deze nieu we ie erf is overigens maar een ran de oeïe bedrijven die .licit in Schie dam zijn komen vestigen. Een be wijs dat itet industriële „klimaat" in Schiedam toch niet zo slecht is. Dc nicuive industrie-terreinen aan Bettoureg en die ten'westen ran de sport treek te organiseren, ircarbij dc j kano-ploeg maakte randjes door di Schic beginnen zo ttt mrdig vol te "ponvrienden uit Hamm Kèl en die havens, raken. Gunstig teken. s DE SCHIEDAMSE BOA'D VOORuit Engeland niet aauwrig waren. LICHAMELIJKE OPVOEDING be- Een vol programma van icedstrijden stond 2ó jaar en dit teas een mooie en demonstraties is afgeice -kt en gelegenheid om een groots opgezette ook de Nederlandse Olympische DE VIJFSLUIZENBRUG, de beruchte „bottle-r.eck" in de weg van Schiedam naar Vlaar- dingenheeft veel stof doen opiuaaien in het afgelopen jaar. Jarenlang is er over beraad slaagd met nabuur Vlaardin gen en met de provincieover de verdeling van de kostende breedte van de brug, enz. waarbij zelfs harde woorden zijn gevallen. Tenslotte scheen, alles toch in kannen en krui ken gekomen te cijra. waarbij Schiedam nog een (ongetuaar- deerd) edelmoedig gebaar ge maakt heeft door het leeuwen deel vart de kosten op zich te riemen totdat als een don derslag uit heldere hemel het bericht kwam dat het Delta plan met de Benelux-weg an nex) roet in het eten heeft ge gooid. Weg mooie plannen/ De eerste zoveel jaren zal men viel opgescheept blijven met het oude smalle bruggetje. EEN BEVR IJ DIN GSM ON UMEN T heeft Schiedam toch gekregen il tras het dan 10 jaar na dc be vrijding. De onthulling geschied de zonder enig vertoon, maar ver leende toch icel een bijzonder cachet can de herdenking t:cn 5 Mei. die in. het afgelopen jaar op bijzondere wijze heeft plaats gehad Over de aesthetische waarde van dit beeld „zijn de meningen verdeeld", coaTs dat heet, het geen echter in dit ge cal tril zeg gen dat verreweg de meeste Schiedammers het beeld N7ET mooi vinden. Maar ire hebben co lang zonder moeren doen. Laten we blij zijn dat het er eindelijk is. Er is trouwens toch weinig meer aan te doen. DE OPERETTE BET WITTE PAARDmag icel één van de hoogtepunten genoemd worden bij de. ■viering van de jaarlijkse Vacantie-week en tie.Hal len amateurs hebben er 7iuu beste krachten aan gegeven. Deze Fiesta- Parade'' was weer ecu ge slaagde manifestatie. DRIE B.L.O.-SCHOLEN zijn er in iVietueïand in gebruik genomen, een openbareeen Prot.-Christelijke en een Katholieke. Drie scholen dus die echter in één complex bij elkaar zijn gekomen. Dit is een unicum voor Neder land, waar Schiedam met recht trots op mag zijn. Ove rigens zijn hei prachtige moderne gebouwen, waar de misdeelde kinderen in een prettige omgeving les kun nen krijgen. Voor Schiedam teel een dubbel sieraad, zou den we zo zeggen. ju|

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 6