Dokter s dilemma: De glorie van het leven Negers dansen, zingen en spelen in Stormy Weather Afscheid van dir. Bossinga Het overkomt iedereen Huis afbreken Nee dan maar verrollen ROTTERDAMSE BIOSCOPEN E STADGENOTEN, DIE ONS DIT JAAR ONTVIELEN AGENDA GREGOR SERBAN De heer König nam afscheid 1 'BOUWCENTRUM* Zaterdag 31 December 1955 Capitol: p, EN heel dikke (948 pagina's tellende) medische best-seile'r heeft de zware stof opgeleverd, waaruit Stanley Kramer „De alone van liet leven" heeft opgemetseld. Merkwaardig, deze filmman, die het vak in al zijn onderdelen heeft beoefend en tenslotte als onafhankelijk producer een aantal opvallende films op zijn naam heeft gebracht (Cyrano, The Men, High Noon), debuteert als regisseur met een product, dat geheel i dvan de binnen het kader van de traditionele doktersfilm blijft. Een IA heel spannende film overigens, met genoeg realistische OpG- j datenrok waardig en met ware doocls- raüe-kijkjes om de aanwezigheid van enkele kilo's vlugzout in j £5» vesunf de gSun? THALIA niet overbodig te maken. Rex: Prinses: Wilt U goedkoop meubelen kopen? Klaverjasnieuws Ook voor 1956 hèt speciaalhuis voor baby-uitzetten FRANK'S BABYHUIS MAURITSWEG 54 Bi/ Vinke Vanaf 1 Januari 1956 Prolongatie en reprise: Metro: I iPlan Chr. ziekenhuis in Zuid vordert Mannenkoor zong in „Bella Vista" dinrien van de club en geeft hem aan zijn ziekbed het lang verbeide ja-woord. Doordat men met dit weinig behel zende verhaal een hele film heeft wil len vullen, wachten wij voortdurend op nieuwq ontwikkelingen, die zich evenwel niet voordoen. Sommigen zul len daarbij geïrriteerd worden, door de geborneerdheid, die deze tweestrijd noodzakelijk maakt; anderen vertederd door idyllische taferelen in kerststem ming. Dana Andrews wordt als „De Over loper" beschouwd, wanneer hij als ka pitein van het Amerikaanse leger in z'n eentje naar een wilde Indianen stam wil gaan. om deze lieden te ver tellen, dat oorlog voeren beslist geen eerzaam beroep is. Alle goede bedoe lingen ten spijt wordt hij m de boeien geslagen wanneer hij in de buurt van de Colorado River gevangen is geno- men door Amerikaanse soldaten van een daar gevestigde voorpost, die ove- de voorpostbezetting over de kolkende Colorado rivier naar een veiliger oord. Door deze moedige daad wordt hem niet alleen de krijgsraad bespaard, maar mag ook de aanvallige Piper Laurie, die als enige vrouw door deze sugges tieve western-van-groot-formaat para deert de „zijne" noemen. Maar voordat Piper en Dana elkaar eeuwige trouw kunnen beloven is de spanning in felle charges van bereden brigades ten top gevoerd en is er in cle schilderachtige Colorado Canyon menig robbertje ge- Mensen met „roeping" hebben het altijd heel moeilijk zij niet alléén trouwens want er komt altijd een aard wel de meest boeiende en mar kante fragmenten uit gekozen, het ge heel is toch een geslaagd compromis geworden tussen de muzikale en meer moment dat de eenzijdige conceit- extern Het verhaal tra tie op het werk kortsluiting maakt wordt, in een prettige, niet hinderlijk met het persoonlijk leven. Zo is het Pathetische trant gedaan, men krijgt de bekendste Grace Moore-meTodieën te horen, wat wil men nog meer/ i Ook aan de zangeres, die het dank j zij haar enorme wilskracht en talent f van de Broadway-shows tot de Metro- politan Opera wist te brengen, ging de tragiek van het kunstenaarsleven niet voorbij. Voor haar kunst-idool bracht zij het offer van persoonlijk geluk met een ander. Wat haar dit uiteindelijk gekost heeft, blijft in de film (die niet bij haar dood. maar bij het hoogtepunt van j Tegen het eind van de zeventiende haar carrière eindigt) in het duister, eeuw was er al een Bey, Malek gehe- Kathryn Grayson speelt en zingt de t ten, die als enige bezigheid had het vochten door dermate sterke lieden, bij wie vergeleken Beb van Klaveren maar een heel kleine jongen is. De onrust in de Noord-Afrikaanse landen is niet van vandaag of gisteren. ook met de ambitieuze jonge arts Lucas Marsh in ..Not as a stranger" die zijn collegegeld verkeeg door een verpleegster-met-een-spaarbank, boekje te trouwen. De man gaat zó op in een drukke kleine-stadsprak- tijk, dat hij vrijwel geen aandacht aan zijn vrouw besteedt Hij ziet de taak van een dokter als een soort boven-menselijke opdracht, waaraan hij alles ondergeschikt maakt. Ge brek aan tact veroorzaakt ruzies met een minder kundige collega en als hij tenslotte voor de attracties van een sensuele weduwe bezwijkt, komt de breuk met de echtgenote. Er is een noodlottige operatie voor nodig om de huwelijksband weer te her stellen. Bij die operatie, de eerste die hem mislukt, sterft zijn enige vriend en collega. Men ziet. veel drama en proble matiek in dit werk van Kramer, dat de medische verantwoordelijkheid wel duidelijk schetst, maar ander zijds toch wel eens een erg losse gooi doet naar de realiteit van men selijke verhoudingen. Robert Mit- chum is de arts, Olivia de Haviland (met vreemd wit geblondeerd haar) zijn aanvankelijk ongelukkige echt genote. Frank Sinatra. Gloria Gra ham. Broderick Crawford (knappe professorsrol), Charles Bickford en Lor. Chaney zijn de belangrijkste overige leden van de sterke bezetting van deze film. „Stormy Weather" is een film met een bijzonder bescheiden „verhaaltje". Dat komt meer voor bij showfilms. Maar déze showfilm wordt dan boven- orthodox°U^norrnaaI-be^dt*%afg^3raaiïk hoofdrol: oen mooie lieve stem en een f Robert Mitchum en Olivia ae Ha Desondanks is ..Stormy Weather" een SrSne" SOmS ontroerende ver- {n giorif. van het film die van de eerste tot de laatste! l°4A«us- /rr-uA» ta\ meter celluloid boeit. T7. leven (THALIA). Het' is een negerfilm: alle musici en y ICtOTHX* - acteurs en zangers en dansers, mannen veroveren van «terien Op zekere da* ^ege-s* w*3 hebber, nooit geweten dat de moet ook de stad Misurata. waar een Ttnnhnm' gvote veroverai3t' Hannibal een briljant schone prinses het bewind voert, er aan Dunham is er met haar dansgroep <in zanger was. maar de Amerikanen, op geloven. De prinses «.weet op het nip- ae aankondigingen „swing-dansgroep zoek naar een smeuïg filmverhaal, zijn oertie te ontsnappen Zii vindt hulo In Sfe^n";wï3SllkU^in,mïirhStrn 'SS? L°°r ff vervaard. het pi4ten"e™ Tnp'oli De ZC S S U vTlj' En. dus laten ze Hannibal voor de p;raat Cadrian (Paul Henrcidl steekt dc lvJ5S fr.M, TT3a"d' po°rten van het belegerde Rome gal- handen (met meestal een kromzwaard. „Fats \Valler treedt op met een or- men dat t een lieve lust is. In dezelf- Gen mes 0f <je prinses er i") uit de Sfaten' Lenr1nS0n£ Niehnl'afprnthTr" 1 ?e £iIm- flier's D?rl£nS": T mauwen en Bey Ma?ek en zijn trawan- 5aa" "omn jiff™ „Ti? Tou,u'.ens jvel mee.r fer.ke staalC]es U'1- ten worden verslagen, de troon van dansen. Bill Robinson zingt en speelt j £e laten de woeste krijgsman zwemles j Misurata is gered en de geliefden heb- 1 (omortd „v inrïov Ho», ITetKa.* I t 1 Jane Wt/man en Aqnes Moore- hcad ziet men. in „Tweestrijd (ARENA). (Advertentie (JU) Vóór de opruiming voorbij is, moeten de toonkamers van Henk Hartog leeg! U kent het adres: R'dam, Statenweg 184 (voorm. pand Esders) Arnhem, Bakkerstraat 60. Alle modelkamers gaan ver beneden fabrieksprijs weg! In verband met zijn aftreden als directeur van de N.V. Maatschappij van Algemeen Vervoer wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd ontvingen gistermiddag de heer en mevrouw J. H. W. König vrienden en relaties op een drukbe zochte receptie in het Parkhotel. De scheidende directeur maakte van deze gelegenheid gebruik om zijn gasten kennis te laten maken met zijn opvolger, de heer P. S. Driessen en zijn echtgenote. Alhoe- j wel de heer König zijn functie als j directeur neerlegt, zal hij als advi- j seur aan de N.V. verbonden blijven, j Op Nieuwjaarsdag gaan de ge- I bruikelijke Zondagse kiaverjaswed- Hrijden van „Progress" in een j oovenzaal van café Van Dijk aan de Beyerlandselaan niet door. t In 1955 overleden de volgende he-W. van Gorp en Zonen; de heer j kende persoonlijkheden uit het Rot- j G. D. Birnie, arts. I terdamsc openbare leven; Augustus: De heer J. Petterson, (Advertentie 1J&.) G.N. TELEF. 25884 - ROTTERDAM £15. H P r V Dtnifi* TONEEL Rotterdamse schouwburg, Zond. 8 uur: Rotterdams Toneel. „De Ware Vriend", gevolgd door Nieuwjaars wens. RE VEE Groote Schouwburg-Zuid, Zond. t uur: ..Kalanag Gloria"-show. FILMS Arena: Zat. 2, 4.30. 7.30 uur. Zond. 2. 4.30. 7. 9.30 uur: Tweestrijd. Capi tol: Zat. 2, 4.30. 7.30 uur. Zond. 2, 4.30. 7, 9.15 uur: De Overloper. Cen traal: Zat. 4. 7.30 uur. Zond. 2. 4.30, 7. 9.13 uur: The Glenn Miller Story. Cineac: 5.30. 7.45 en 10 uur: Won derman. Colosseum: Zat, 2 uur: Wil- Januari: Mr G. G. v. d. Hoeven. directeur-eigenaar drukkerij Petter- lv en Joe in Tokio: Zat. 7. 9.15 uur De heer J. A. Bossinga, chef van de kapiteinskamer en directeur voor ae lijndiensten bij Vinke en Co. heeft gistermiddag op het kantoor aan de Parklaan afscheid genomen wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd. De heer Bossinga trad in 1922 in dienst van j repteur en_ commissaris Vinke en Co. op 1 Januari 1954 werd hu benoemd tot directeur. Op de receptie kwam niet alleen het gehele personeel van Vinke hem de hand d-ukken. maar ook talrijke vrienden en relaties, die de heer Bossinga zich tijdens zijn werk ver wierf. kwamen afscheid van hem nemen. Hij werd toegesproken door de heer A._ Vinke, na- de fir- j eigenaar manten, door de directe van het Rotterdamse bedrijf, d; oren A. Wols en H. P. Sonius. door de pro curatiehouder J. Broekman en de heer W. J. Diederix. die in het Am sterdamse bedrijf van Vinke en Co een overeenkomstige functie vervult als de heer Bossinga bier deed. i oud-hoofdredacteur van de Nieuwe i Rotterdamse Courant; dr J. L. de Heer. rustend arts: de heer J. C. de Glopper. directeur van de Wil- I lem de Zwijger-HBo. J Februari: De heer L. W. Wilder vanck. directeur van de Rotter damsche Bank N.V.; dr H. C. Stek, j directeur van de N.V. de Erven de I Wed. J. van Nelle. f Maart: Ir G. Efting Dijkstra, di j recteur van de Dienst van Bouw en Woningtoezicht; de heer G. Buff, oprichter van Pro Patria; de heer G. Kruys, dirigent; de heer T. C. j Heyndijk, voorzitter van het Rot terdams Opera-koor: mevrouw E. L. C. Oort, ster.o-ierares; de heer P. Goosen. directeur hotel Regina; de heer J. A. van Harskamp, res taurateur Maritiem Museum. April: Ds J. Tn. Eggink. predikant te Deifshaven; dr P. Jansen, oud directeur Gemeentelijke Kweek school: de heer P. N. Muur. musi cus: de heer J. Gidding, sierkun stenaar; de heer P. Schmidt archi tect. Mei: Anton Ruys. directeur Rot terdams Toneel: de heer L. van der Slik, bestuurslid „De Zwalu wen": de heer E. W. H. Schroder, president-directeur firma Schroder; de heer D. G. van Beuningen. di van ver- scheidene bedrijven. Juni: De heer C. Schmidt, direc teur van de firma Schmidt: de heer E. Bouwman, secretaris Nationaal Arbeids Secretariaat; de heer J. G. Groenveld, arts; de heer M. J. Richters, kunstschilder: de heer J. F. Kortmulder. directeur van de Bank voor Handel en Scheepvaart; de heer H. W. van Gorp. directeur Automobielbedrijven H. son; cie heer J. C. van Dijk, ban- j P'n Zond 4.30 uur: Het purperen kier. Masker. Harmonie: Zat. 3.30. 7.30 September: De heer P. Borgh. di- uur. Zond. 2. 4.30. 7. 9.1.3 _uur: A. en recteur wasserij Borgh en Zoon; C. en de Mummie. Lumière: Zat. 2. de heer J. K. Donnei", vice-voorzit- 4.30. 7.30 uur. Zond. 2, 4.30. 7. 9.30 ter Kamer van Koophandel; de heer i uur: Jaloezie. Lutusca: Zat. 2. 4.30, C. G. v. a. Bent, directeur Mobiioil 7.30 uur. Zond. 2. 4.30, 7. 9.30 uur: Rotterdam; ae heer G. Groen, direc- Wien bleibt Wien. Luxor: Zat 2, teur Parkhotel; de heer W. Rogt- j 4.30. 7.30 uur. Zond. 2. 4.30, 7. 9.30 man, glazenier. i uur; The Seven Year Itch. Metro: October: De heer B. P. Wiile- jgj0 lTr' 2' ^eP' beek ie Mair. firmant J. Willebeek 2, uur: The_ Graye_ Moore Story, ie Mair; mr A. H. Overbeek, plaats- j Passage: Zat. -. 4.1a. (.30 uur Zona. vervangend agent Nederlandsche -r f-10- TE IVn Handei-Maatschapoij. Fnnsrs: Zat. 4.30. i.30 uur. Zond. ----i 4.30. 7. 9.30 uur: Stormey Weather. November. De heer L>. \ervers, t>^v. 7*+ 4 nnr 7nnH 2 4 ?0 7 ere-voorzitter CVV; de heer G. T. Zat'-■ 7'30 "ur /'0ncl' Streveiaar, eigenaar wasserij Stre- velaar; de heer H. v. d. Burg, hoofdman Rotterdamse brandweer: mr H. de Bie. oud-president van de rechtbank. December: De heer W. v. d. Berg, commissaris van politie. 9.15 uur: Piraten van Tripoli. Tha- lia: Zat. 2. 4.30. 7.30 uur. Zond. 2. j 4.30. 7. 9.30 uur: De Glorie van het i Leven, 't Venster: Zat. 2. 7.30 uur. Zond. 1.30. 4.15. 7. 9.15 uur: Romeo j and Juliet. Victoria: Zat. 2. 7.30 uur. Zond. 2, 4.30, 7. 9.15 uur: Ju- j piter's Darling. TENTOONSTELLINGEN (Advertentie f-Al.j CAFÉ-RESTA GRANT DIERGAARDESINGEL TELEF. 51664 - ROTTERDAM HET ORKFST D.f. eVa3S rt. ne l' S?>:f.n door niemand minder dan Esther j beri elkaar gevonden. Terhnicolor zorg - dlc aGjsten overoruggen de pc-, Williams, die het zo schijnt het al-j de voor de kleuren van ..Piraten van enkele rnalen^ presteert een j Tripoli" en de knappe prinses was Advertentie IM.> riode van 1918 tot kort voor wereld- j thans oorlog nummer II. Dat is de periode minuut of vijf achter elkaar onder tva- patHca Medina Frn'fiim mot vèel Pr», i van het tilmverhaaltje. De jonge neger- ter te blijven. Zingen kan ook zij. al ,ch(éeuw geknal en «vechten het i deJbh,z0,ndcrc Shakespeare-film „Romeo met-danstalenten uit '18. tenslotte een viel het ons wel wat tegen, dat ze dat bekendè vem-c Re C1 m het Juliet", terwijl beroemdheid geworden, zal dan toch de i niet op diepzeeniveau presteert. evenals „The seven year itch" in LUXOR. 'T VENSTER biedt het weerzien met jonge ster uit 18 de zijne mogen noe- De'Iilm w:il een parodie op een histo- men. Och. dat verhaaltje is volkomen risch verhaal zijn. maar de serieuzig- bijzaak. Er wordt gezongen vol vuur. heid ligt er daarvoor net te dik op. Iets er wordt gedanst vol rhythme, er wordt meer gekheid en een iets speelser be- gemusieeerd voi élan en er wordt handeling van het gegeven zouden bijzonder slecht geacteerd. Maar dat. j ..Jupiter's Darling" genietbaarder heb- acteren is. eveneens, hijzaak. ben gemaakt. „Fats" Waller laat virtuoos zijn piano Howard Keel is de zingende Hanni- dreunen. Calloway schalt met zijn bal: George Sanders een Romeinse dic- y,clls. Dunham en haar Kroep zijn een tator. en al beweging en vitaliteit. De orkes- ten zorgen voor opwindende rhythmen. i A-rsynn* en die twee gebroeders Nicholas j il-Cl* Brothers tonen een dansnummer van een soort dat zelden zal worden gezien; j De jonge welgestelde weduwe Carry beiden zijn zó elastisch dat men gaat i Scott (Jane Wyman) wordt verliefd op vermoeden dat zij in hun jeugd veel j haar knappe, stoere tuinman (Bock CINEAC Danny Kaye en Virginia Mayo prolongeert in de reprise-film ..Wonderman". HARMONIE brengt Abbott en Coste!» lo terug in ,.A. en C. en de mummie" en CENTRAAL James Stewart en June LUMIeRE vertoont Gina Lollobrigida AUyson in ..The Glenn Millar story", voor de tweede week in de Italiaanse COLOSSEÜM tenslotte heeft twee film „Jaloezie" (uit de Par.e, Amorc - reprises: in de middagvoorstellingen reeks) met Vittcria de Sica aJs belang- „Wiliic en Joe in Tokio" en "s avonds &N&AL4NS rijkste tegenspeler „Wien bleibt j (bovendien Zondag om half vijf» „Het Wien" is geprolongeerd in LUTUSCA purperen masker". van de rubberboom hebben gesnoept. Tenslotte nog de hoofdrollen, Lena Horne en Bill Robinson, die lang niet onvr dienstelijk zijn. al winnen vel1" -ndere dansers en musici aoms heel makkelijk. die het Hudson, die ook in Magnificent Obses sion Jane's tegenspeler is). Het stel wil trouwen, doch roddel praatjes van de kleinsteedse society en vooroordelen van Carry's kinderen ste ken en spaak in het wiel. Na een langdurige „Tweestrijd" be i sluit de vrouw niet in het huwelijk te treden met de man, die van te lage komaf zou zijn, ook al is hij volgens - nooit Europese begrippen in zeer goede doen. lang met zijn fumhulde aan overleden Doch het blijkt, dat dc weduwe dit beroemdheden. Liever dan door de tijd 0ffer voor haar kinderen onnodig enige afstand te nemen var. de „cele- brengt. Haar dochter Kiv (Gloria Tal- 77 EN cijfer verschuift. Een vijf 'vordt een zes. Als het een den snel verouderen, het broos bestaan ervaren, de lege plaatsen schoolrapport was van beden- van één jaar doods-oogst niet te Het haastige Amerika wacht brities". gebruikt men hun nog actuele faam als een soort gangmakmg voor het cinéproduct, dat het dan ook mees tal wel doet. bott in een opgeschro^ de en ongeloof waardige rol) en ha?, zoon Ned belo nen haar met een onverwachte aftocht. Wanneer de tuinman dan bovendien Dat zal na „The Glenn Miller Story" j nog van een rots valt en hij in zijn waarschijnlijk ook het geval ztjn met idyllische woning vrouwelijke hulp „The Grace Moore Story", het rijkelijk nodig heeft, wordt de strijd tenslotte (en niet alleen in technicolor» gekleur- j in zijn voordeel beslist. De vrouw ver de verhaal van de carrier*., van de be- kiest de natuurvriend boven de vrien- roemde Amerikaanse zangeres, die in i947 bij de KLM-vüegramp op Kastrup >T VENSTER brengt Romeo and Nu,ekonVden regisseur Cordon Douglas! N.\xet" \erW- waa™ ^usan Shen- over Grace's eigen levensbeschrijving en Laurence Harvey de tttel- beschikken en al heeft hij daar uiter- rollen spelenm rtyr? kelijktot ..voldoende" Dat zou wel makkelijk zijn. Zomaar, een voudig door opschuivingzoals een kilometerteller werkt, van onvoldaanheid tot bevrediging komen. Als wij zo eens van 39..j af konden komen en opgelucht 1956 binnenschuiven. Omdat het zo niet kan. schrijf ik u van avond voor het laatst in dit jaar. Misschien was het voor u een succesjaar De E'55 hoeft niet alléén te blijven met zijn drie millioenOf de haven met zijn twintigdui zend. Dat zijn dan een paar be kende getallen. Indrukwekkend, Er zijn andere getallen, zelfs de fiscus kent ze (nog) niet die voor U indrukwekkend ge noeg zijn om ze niet te publice ren maar wel om u aan succes te doen denken verbloemen om ons heen zien. Hei overkomt iedereen. Een jongere generatie tree-' aan, straks weer opgeduwd dcjr een nog jongere Al het heden wordt verleden. En iaat is het allemaal waard? Wat voorbij is, is voorbij, zegen sommigen. Op is op en weg is weg. Is het ver leden dan zonder betekenis? Of moeten wü onderscheiden, en veel prijsgeven maar niet al les. Wat moeten wij bewaren en wat niet? Hoe kunnen toy dat doen? Ga niet lichtzinnig om met het vele, dat „er zijn mag"; licht en lucht, dak en werk, voeding en warmte liefde en geloofOok niet met de diep-ingrijpende din. gen als vreugd en verdriet, ziek te en zorg, leven en dood. Wij zijn geen toekomst waard als wij Dat is dan zakelijk. Uw leven het verleden soms letterlijk is niet louter zakelijk. Uiterlijke doorleden minachten. voorspoed dekt uto innerlijk be staan niet automatisch. Kwam de mens wel aan zijn trek? Uw Soms is het verleden een zwa re last. „een onontwarbaar klu wen van fouten, een neertrek- menswaardigheid? En die van kende macht, een beschamende de uwen, die op u aangewezen zijn voor hun mens-zijn? Hier kan de meest-geslaagdc gaan twijfelen. Oudejaarsavond stemt tot nadenken Al wordt er nog zo over gehoond, het kan goed zijn om te her-derken om aan een over-denking tiid en en verlammende herinnering." (Smelik). Dan is het een groot voorrecht het te mogen prijsge ven. Dat wordt bedoeld met het woord vergevingWie werkelijk schuldig is en zijn onmacht tot herstel beseft, verstaat wat ver geving betekent. ruimte te geven. Lach. niet te T AAT mij u dat op Oude- guuw om de mensen, die nu naar jaarsavond mogen schrijven als de heldere en vrolijke toon temidden van onze gepeinzen: In deze Opruiming zal dit niet het enige bedstel zijn dat U voor een verlaagde prijs wordt aangeboden. Maar dit is beslist zeker de enige aanbieding, waarbij U de originele tweepersoons binnenveermatras, de H 56 uit onze luxe serie Jumbo matrassen, 1/3-2/3. catalo gusprijs 159- gulden, krijgt aangeboden voor een prijs, die op een paar dubbeltjes na de helft is van de normale Met uitgebalanceerd interieur van hardgegloeid draad en een afdekking die alleen bij de duurste matrassen gebruikt wordt, kunt U ze nu kopen, overtrokken met een eerste kwaliteit damast, voor nog géén tachtig gulden. de kerk gaan. Eén uur op een heel jaar is niet veel. Het is be ter dan geen minuut te besteden aan gedachten over onze tijd van leven. Ons leven spoelt snel voort. Zo geruisloos meestal- Stormachtig wervelend soms. Het overkomt ons allen. De klok tikt door De kalender is aan zijn laatste blad. y ELFS de elcctrische klok, die niet opgewonden behoeft te worden blijf: zonder stroom stilstaan er. de nieuwe kalender wordt gauw oud en raakt op, zo als een mens gauw oud wordt en op raakt. Te zwaarmoedig? Te zwaar op de maag als ongare oliebollen? Liever wat oubolliger? Geen dartelheid of luchtige srnerrs nnr rerkictkkend zy bok werken kunnen ons de aangrijpende grdaeh*e benemen dar wij allen 'Voortgestuwd wor- laat het onherstelbaar verleden achter tn de Handen van Hem, wiens komst wit op Kerstmis herdachten - nep immers al volgens het eersttiedje. te gen het nie:;. mar.' en ga de toekomst, ae onweerstaanbare, tegemoet met Hem. Hij is de grote vernieuwer. Van alle din gen Ook van veneaen en heden. De toekomst zelfs is bij Hem ge borgen. Ja, ons leren en onze dood. H\j laat het. lente worden, waarin de bloei nog komt. Als dat niet iedereen overkomt, ligt het niet aan Hem want Hij heeft hei bedoeld voor ons allen Dan kriigt dc zcgswiir„ :m» diepere zin: een zalig uiteinde en c.'ti gezegend nieuwjaar. F. OBERMAN Maandagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze bijzondere aanbieding twee persoons (120x190 cm) binnenveer matrassen voor bijna de halve prijs, van 159.- voor 1 Ook m éénpersoons te leveren. Bijpamnd kapokkusi.n 5.45 Geen telefonische of schriftelijke bestellingen. m WINKUCENTRUM BINNENWEG, Tal. 29180 IEDERE MAANDAGMORGEN GEOPEND i Museum Bovmans, Mathenesser- i laan 1329: 1117 uur: Oude en I moderne schilderijen, grafische kun sten, beeldhouwwerken, ceramiek. I glaswerk, zilver, kant en meubelen. Bibliotheek: exp. werk van Al- 1 bert Mar^uet. Prentenkabinet: 't Nieuwe Testament in de prent- i kunst. Historisch Museum. Korte Hoogstraat 31: 1117 uur: Bodem- I vondsten en alles wat de geschiede nis van Rotterdam verduidelijkt, i Bibliotheek. Museum voor Land- en Volkenkunde. Willemskade 25: 10 i 17 uur: Verzameling op volkenkun- diggebied van de buiten-Europese j gebieden en volken, hun kunsten en technieken. Bibliotheek: Kunst salon Rotterdamse Amateurfotogra- fenvereniging. Maritiem Museum j „Prins Hendrik", Burg. s' Jacobplein 8: 1037 uur: Geschiedenis van de i zeevaart, oud en nieuw. Bibliotheek. Instituut voor de Scheepvaart én Luchtvaart. Burg. s'Jacobplein 10: 1416 uur: Perm. tentoonst. op ma ritiem en aeronautisch, technisch gebied. Bibliotheek. Stedelijk Mu seum. Hoogstraat 112. Schiedam: 13 17 uur: Oude en moderne schilde- i i rijen, beeldhouwwerken, ceramiek. stektekemngen gemaakt kunnen nlP,jbe|en en plaatselijke eeschiede- worden. Een handicap is de „bouw- j nis. Bibliotheek. De Stille Glans stop", dm de plannen nog kan ver- der Gouden Eeuw. exp. Atlas van tragen. Het ziekenhuis komt, zoals Stol*. Gr. Wetering 11: Grafische do- I i cumenten op hist, en geografisch© i men weet, aan de Munsherenlaan. j gebied. Bibliotheek. Rotterdamse i Kunststichting, Korte Lijnbaan 13: 1117 uur: werken van Quirijn van Tiel. Rotterdamse Kunstkring, Witte j de Withstraat 35a: 11- 16 uur: Wer- i ken van Frederick S. Franck. 't Venster, Gouvernestraat 133: 10— I 22 uur: Werken van Dick Elffers. i Kunstcentrum Groothandelsgebouw, Het Pakhuismeesteren-mannenkoor I Groothandelsgebouw: 11—17 uur: heeft dezer dagen patiënten van Schilderijen van Mariette Jacops en „Bella Vista" een plezierige mid- j glasramen van Marie Thérèse Ja- j De plannen voor de bouw van leen Prot. Chr. ziekenhuis in Rot-; j terdam-Zuid zijn zo ver gevorderd, i dat binnen afzienbare tijd be- dag bezorgd. Dank zij de geluids- j cops. De Stroom, Voorhaven 30: 10— i installatie van het ziekenhuis kon- j 15 uur: Grafisch werk van George den alle patiënten van het concert1 Notenboom en beeldhouwwerk van 1 genieten. Het PHM-koor. dat onder Frans Fritschy. Gemeente Archief, leiding stond van de heer Cor j Mathenesserlaan 315a: 11—17 uur: Groeneveld. kreeg de solistische j Terugblik op de E 55. Cultureel medewerking van mevrouw Nel j Contact Centrum, Lange Kerkstraat Terpstra, mezzo-sopraan en Adrie|34. Schiedam: 11—17 uur: Schilde- Verhoeff, Bariton. rijen van Kees van Bohemen. In Lekkerkerk sfotid roi rt>ni.-fn y-rr - nan ue. ueK- «Uk een huis in de weg. Wanneer er geen woningnood zou bestaan zou 't huis natuurlijk zijn gesloopt, doch nu denkt men daar anders 01 ter. het I Twee firma's hebben or> wVIt nomen het huts te verrollen. Hei'70 ton wegende bouwwerk werd opoe- ryzeld en op sleden gezet. Dezer dagen werd dc tocht over een af* stand van 25 meter beëindigd Óo ie nieuwe, plaats zal het nog'veld laren dienst kunnen doert„

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 4