m SCHIEDAM amsjuam Meer: samenwerkiiigin de haven Brandweer had druk nienwjaarsweekehd WALA in n tempo Walda met 40-11 Kath. Kring danst '56 in WALDO-TAXI en 1955: 20357 in Rotterdamse Baveri Krachtproef RET voor GRAAFS Slagerij DISTRICTSBILJART Bromfietser reed na aanrijding door -heel geanimeerd- 67570—69915 NIEUWE BOEKEN 32400 /ufo Japón stof „De slavin der Minnetarees,:' Vuurwerk in dc bus Horloge gestolen Weer 'n Clutenba Scheepsarts voerde in volle zee zware maagoperatie uit Vijf gewonden bij aanrijding Spoorwegpersoneel kwam voor het laatst in 1955 bijeen Jubileum van de heer G. Bicker Caarten Groote Beer bracht 667 passagiers Bejaarde vroiivv brak been WETHOUDERzVAN TILÉ&RG: Nieuwjaarsdag Aanbévèlingslij st/ f voor Rekenkamer Op do 2e speelavond voor het istnctskampiocr.schop biljart Schie- ~m over drie banden, welke j.ï ydag in Thalia plaats hoeft ge- ondeo, had de eerste partij tussen cbaap (Rembrandt) en Walda (Beltevue) wel het vlotste ver- oop. Eerstgenoemde speler maakte e .-59ste beurt de 40 vol, terwijl aida niet vierder dan 11 is geko- en.. Schaap had weliswaar zijn eerste carambole, pas na de vijfde beurt, doch hierna kwam hii be ter in,het speL Met slechts enkele poedels, als intermezzo, groeide zijn score in de 46e beurt tot .38. maar had nog 13 beurten nodig om de '40.vol te maken. In .de hierop volgende partij, tus sen. Eijkenbroek (Pleinzicht) en Gouka (Entre Nous), ging het nog al stroef. Beide spelers moesten 30 caramboles maken cn stonden in de 16 beurt met 5. punten gelijk. Met slechts C poedels hierna liep Eijkenbroek tot in de 31ste beurt uit tot 18 punten, om hierna een dozijn malen achtereen te poedelen. De Pleinzicht-speler werd nu wat secuurder met zijn stoten en maakte in de 55ste beurt de 30 vol. Gouka bracht het niet verder dan 22. :v,;Schilperoort (R.E.S.) had een zware - opgaaf tegen Rüg£ nberg (Rembrandt).Eerstgenoemde spe- ,Ier. had deze avond een betere kijk op het spel. dan vorige week. zo dat hij in de 20ste beurt met 8 punten er slechts- 4 bij.Ruggen berg •achterstond. Toen ging het weer mis met de R.E.S.-spcIer, die 20 beurten nodig had om eindelijk weer één puntje aan zijn score te voegen. Zijn concurrent was tussen uitgelopen tot 29. In zijn 35ste beurt had Ruggenberg met een serie van de hoogste score in dit toernooi behaald.. Ruggenberg had nog 32 beurten nodig om de 40 vol te maken; Schilperoort noteerde^ 18 punten. De laatste partij, tussen Schewe (Entre Nous) en Smits (Pleinzicht) is cvenmm geworden, wat men er. van verwacht had. -Winnaar Smits had 85 beurten nodig om de 30 vol 'té. krijgen; 63 maal poedelde deze speler in deze wedstrijd.! Schewe kwam, -in dit aantal 'beurten niet hoger dan 1 en miste72 "maal. Tóch Tieten deze beide spelers aardig spel .zien. Bij de meeste, poedels millimeterden de ballen elkaar, zo dat menigmaal een ,;ach" of Tie" van detoeschouwers opsteeg. Het- programma voor vrijdag a.s. is alsvolgt:Walda—Gouka; Schewe Schilperoort; Schaap—Eijkenbroek en Smits—Ruggen-berg. De wedstrij den. beginnen om half acht. Een aantal jongedames nam zon dagmiddag de gehele breedte van de rijweg in beslag, toen. zij aan de Lange Haven liepen te wande len. Een achteropkomende brom fietser zag geen. kans om te passe ren en ten einde de meisjes uit elkaar te jagen, deed hij alsof hij op hen inreed. Bij deze speelse ma noeuvre werd de zeventienjarige Johanna C. W; uit Schiedam aan gereden. Zij kreeg een lichte her senschudding en werd door de G.G. en G.D. "naar huis gebracht. De ge schrokken bromfietser reed door zonder om te zien. De Katholieke Kring is in onze ■stad zeer actief. Naast het grote aan tal culturele avonden zorgt zij voor gepaste onderbrekingen. Op de eer ste dag van het nieuwe jaar heeft de Kath. Kring een gezellige „soiree dansante" belegd in Musis Sacrum. Dit was reeds de zevende maal in het tienjarig bestaan var. de Kring, dat er voor de leden een groot nieuwjaarsbal is -georganiseerd. Voor de uitstekende dansmuziek zorg'de dit keer de Balhoorn Melo* dians, het dansorkest van de Mari nierskapel. Na het inleidende wel komstwoord van v ooi-zit ter N. van Baarle volgde een vlotte serie mo derne dansen, waaraan door vele pa ren werd deelgenomen. Het einde van dit dansfeest kwam in de vroege uren van de tweede januari. Er bestond grote belangstelling voor ditnieuwjaarsbal. maar het be stuur van de K.K. had zich terecht or het standpunt gesteid daler Been spionageverhaal. .waarin beschreven ongelimiteerde toeloop naar de grote vermeende agent zaal van Musis mocht zijn. Aan 2.i0 - gelukkigen werden kaarten (Advertentie l.MJ Apothekers nachtdienst: Apotheek Gouka en- Co., Groenelaan 127.: Belten btf ongeval: G.G. en GD. Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30t'.4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags; van 7 tot 8.3o uur. Zondags gesloten. ELK. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend Iédere dag (behalve Maandag) van 2 tot. 4 uur. Iedere avond (behalve; Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „De Stille glans der Goüden Eeuw". Tot en met 15 Januari Geopend dagelijks van .2 tot B uur, ook des Zondags. Op "Woens dag- en Vrijdagavond'van 710 uur. BIOSCOPEN Passage: 2. 7 en 9.J5 uur; .„Wieri bleibi Wièn". Monopole, 2, 7'en. 9 uur: „De slavin der Minnetaees". Zandvlakte, 8 uur: Nieuwjaarsvuur. Aula Museum, 7.30 uur: Nieuwjaars receptie van de burgemeester. Bij de Gemeente-bibliotheek zijn de volgende nieuwe aanwinsten te verkrijgen: W. G. van Maan en: „De On rustzaaier". Een pas aangesteld schoolhoofd in een' provinciestadje tracht de kwijnende openbare school te versterken, vindt oorspronkelijk medestrijders, die biij zijn uit hun slaap te zijn gewekt, maar moet door allerlei intriges van de tegen partij. tenslotte het veld ruimen en elders terrein zoeken voor zijn zaaigoed: de onrust. M. Maxim off: „De schik godinnen". Door een volbloed zi geuner geschreven roman, die ons laat konnis maker, met de zeer eigen tradities, wetten en bijgeloof van dit zwervende volk. R. Pape: ..Hard tegen hard". waarin beschreven kocht en zodoende bleef er voldoen de ruimte tot werkelijk dansen. De meer „ruimte vragende" dansen, als tango, b.v.. kwamen hierdoor niet in de verdrukking. Een aantal telenr- gesteldcn moest hierdoor met lede ogen buiten Musis blijven en kon slechts het elegante spel op de glad de vloer gadeslaan. (Advertentie (Ml F£AI BALANS Eenmaal per jaar. met de Balans-Opruiming, worden onze voorraden stoffen duch tig nagekeken cn voor prijzen aangeboden waarvoor ze ze ker verkocht zullen worden. Nu kunt U katoenen japon- storfen kopen waarb>; niet naar de waarde gekeken is. maar voor prijzen, die inder daad „alles zullen overtreffen' waaronder de moois'.e Sche'se ruilen, moderne slreesdessms. zéoriir, ruilen erU..indrieSC.(n Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop var deze stoffen, geschikt voor dames- japonnen. blouses, mcisies- kleding enz. Stoffen, waarmee elke ban. dige huismoeder wonderen kan doen. maar voor prij zen.... die de laatste jaren ongekend 2ijn. Er zijn nog oeriterke THEEDOEKEN .n fr.tse ru.t- dewm». getoomd cn gen.it. "»n 59 ct Geen te'efomsche of schriftelijke besief/ingen. (EICEH7RÜH BINHENWEC, Tel. 29180 oor Rusland, een Engelse verra der achter het IJzeren Gordijn doodt en daarna ontkomt aor. de handen van zijn vroegere werkgevers. C. E. Polhar st-Gi mb erg: ..De rode loper". Na de doojl van haar man komt de hoofdpersoon tot de ontdekking, dat hun in schijn zo gaaf huwelijk in wezen een mis lukking was en gaat zij beseffen, dat 2ijzclf door haar egocentrische houding de voornaamste oorzaak van de verwijdering is geweest. P, J. Risseeuw: „Ik worstel en ontkom". Beschrijving van twee Nederlanders, die met hun familie emigreren naar een pss gestichte nederzetting in Michigan. De een wil zo spoedig mogelijk ook ir. zijr. geloofsbrieven Amerikaan worden, de ander wil het verleden vasthou den en in Amerika een stukje Ne derland opbouwen. W. S. Stone: „Zij kwamen van overzee". Wanneer twee Fransen hun benoeming als gouverneur en als onderwijzer op een eilandje in de Stille Zuidzee aanvaarden, bren gen zij ieder oen andere opvatting van beschaving meer. waardoor een scherpe strijdt tussen hen ontbrandt, waarvan de eilandsbewoners het slachtoffer creigen tc worden. Ch. Arnothy: „J'ai quinzc nns et je ne veu pasx mourir". Een Hongaars meisje heeft met vele an deren een verschrikkelijk tijd door gebracht in een schuilkelder in Budapest en laat ir, een oorlogs dagboek uitkomen, dat. ondanks al le "doorgemaakte ellende, de wil tot leven is behouden. J. Lederer: „Ein einfaches Hcrz". Geschiedenis van een een voudig meisje, dat veel verdriet en ellende doormaakt, maar toch steeds het geluk in haar leven weet to vinden. Voetganger aangereden De 53-jarige H. N. W. uit Schie dam werd zondagavond omstreeks zes uur op de Stadhouderslaan door een personenauto aangereden, toen hij plotseling de rijweg overstak. De bestuurder van.de auto. J. van V. uit Rotterdam, probeerde nog uit te wijken, maar kon de aanrijding n:ct meer voorkomen. \V. kreeg een her senschudding cn verwondingen er. moest naar zijn woning worden ge bracht. In Monopole; Voor degenen/die het nieuwe jaar met èen genoeglijk tijdverdrijf wil-, ienbeginnen, zonder grote proble men, is er de film „De slavin der Minnetarees", waarin Fred Mac- Murray,'; Charlton Heston en Doniia Reed de hoofdrollen spelen. .Boven dien kan men werkelijk genieten van de mooie natuuropnamen, "waar mee de regisseur kwistig eestrooid heeft- /- Maar daarmee is dan ook wel al het goede over deze film gezegd, waarvan het recept toch, wel erg eenvoudig is. Neem als hoofdbestanddeel een aantal echte Amerikanen, voeg bij deze ingrediënten van uitstekende kwaliteit één' slechte Fransman die een goed Indianenmeisje.geroofd, door een slechte troep Indianen,-tot vrouw wenst, zet dit voorlopig op, een zacht vuur en meng tenslotte nog' het brouwsel met een. hoeveel heid goede (pi'o-Amerikaanse) en slechte (anti-Amerikaanse) India nen. Stook het vuur dan wat op. gooi er wat vuurwerkir. vertel dan, terwijl de voetzoekers her en der springen, een kwast* historisch, verhaaltje over president Thomas Jefferson, die een stuk land kocht van 300.000 vierkante kilometer. De goede Amerikanen moeten dan dat land in kaart gaan brengen, ze worden geholpen door de goede In dianen en het goéde Indianenmeisje, dat prompt verliefd wordt op één van" "de'leiders van'de expeditie.- De slechte Indianen, zien maar weinig van de zegeningen van .het blanke ras en bestrijden dat dan bok film- traditiegetrouw. Na veel moeilijk heden slaagt de expeditie tenslotte en de Stars and Stripes kunnen onder hoorngeschal wapperen aan de kust van de Stille Oceaan. Het lieve In dianenmeisje gaat met de. leiders van de expeditie mee naar Washing ton, waar zij ontvangen wordt door président. Jefferson en kennis maakt met de aanstaande echtgenote van haar blanke ridder. Wanneer deze haar de wak "van de Amerikaanse vrouw in de toenmalige maatschap pij uitlegt acht zij het verstandiger maar weer terug te keren naar de wigwam. - De 15-jarige jongen H. M. W. kwam op het idee om zaterdag avond, zes uur, een voetzoeker in een R.E.T.-bus aante steken. De buspassagiers schrokken ge ducht van de explosie en een van hen stapte met de jongeman aan de Koemarkt uit en waarschuwde een politieagent. Deze m-iakte proces verbaal op tegen de rustverstoorder. Zaterdag is in- hét. Sportfondsen- bad: een horloge gestolen uit .- het. kastje waarin het elfjarige meisje R. van der K. haar kleding had op-, geborgen. Hét Clubhuis St.-Joris Doele geeft ook dit'jaar weer een „Clutenba"'of een clubh'uis-tentoonstelling-bazaar én-wel'in de maand apriL Er komen' weèr diverse stands in, waarin aller lei door de jongens en meisjes zelf vervaardigde prijzen worden ten toongesteld. Voor hetclubhuis start het, werk op 17 januari. Afscheidt, eceptie van C. van Oortmerssen Wegens het, bereiken van. de pen sioengerechtigde leeftijd zal de heer C. v. Oortmerssen, technisch hoofd ambtenaar bij de gemeentelijke Wo- ningdienst de dienst verlaten. Don derdag 5 januari houdt de Scheiden de hoofdambtenaar een afscheidsre ceptie ten kantore van-de Woning- dienst, Lange Haven 145, 's middags om 4.45 uur. ■ri-OffmiersriL- assisteer den ROTTERDAM. U Op het m.s. „Duivendijk" van de Holland—Ame rika Lijn-Reeffc/de 25-jarige bedien de W. de Vries in .volle 2fee ..een moeilijke maagoperatie ondergaan. De operatie, die werd verricht door de scheepsarts,, dokter D. Sandee, slaagde volkomen. De heer De. Vries is vrijdagavond, na de aankomst van het schip, in het havenziekenhuis opgenomen.- - Dokter Sandee werd-bij het ope reren, uat vier uur in-beslag nam, geholpen door de stuurman en en kele andere officieren. De „Duiven- dijk" was gedurende deze tijd stil gelegd, om gedreun van de machines te voorkomen! De héér DeVries klaagde tijdens de thuisreis vmde Pacific-kust naar Rotterdam óver hevige maag pijn. De scheepsarts constateer.de een maagperforatie.Hij achtte on- rrpddellijk opereren 'noodzakelijk. Öp eerste kerstdaggreep ^dokter Sandee in en sindsdien is de toe stand van de patiënt goed vooruit gegaan. Vijf. inzitten den van een personen auto werden gewond, toen' de be stuurder van deze auto, de chef-kok J. M. .van 't Z. uit Schiedam in de: nacht van zaterdag op zondag m de B.K.-laan ter hoogte van het Rubenspïein eerst een geparkeerde auto ramde en verirolgens tegen de gevel van een huis tot stilstand kwam. Van 't Z. raakte de macht over het stuur kwijt toen een. volkswa gen hem op onverantwoordelijke wijze de weg afsneed. Nadat de ge wonden in het. Gemeenteziekenhuis verbonden waren,.konden zij allen huiswaarts keren. Zowel de auto van v. 't Z.. als de geparkeerde per sonenauto, kregen aanzienlijke scha de, De gevel van het huis scheurde door de botsing. Samenkomst: van Inwendige Zending De Hervormde Bond voor Inwen dige Zending op - Geref. Grondslag houdt op woensdag 4 januari een -bij eenkomst in gebouw Irene. Spreker is ds. H. G. Abma, Ned.Herv. pre dikant te Monster, die zal spreken over: „Vier man sterk". De Schiedamse stationschef, dc heer W. Kippersluis is er zeer op gesteld persoonlijk contact met de personeelsleden te onderhouden. Hoewel nog niet lang in Schiedam, heeft hij toch reeds kans gezien een sympatiek plaatsje in de harten van zijn ondergeschikten tc veroveren. In de intieme vleugel van de twee de klas wachtkamer heeft *t perso neel. dat zich hiervoor kon vrijma ken,' zaterdag een oudejaarsbijecn- komst gehouden. Voor de tweede maal heeft dc heer Kippersluis hier bij een rede uitgesproken. Hij schet ste de vele ups en downs van 1955 voor de NR. en van velen persoon lijk. De huidige moeilijke perso- neelssituatie had ook zijn belang stelling. In het algemeen was hii vervuld van grote dankbaarheid aan allen voor de prettige samenwer king Ook de directie van Van Gend en Loos werd in deze dank betrok ken. Ondanks een personeflstekort waren de verloven normaal ver strekt. De moeilijkheden, die komen in verband met de stationsverbouwing, zullen veel van het personeel ver gen. Verheugend was het dat al het nieuwe personeel aan een huis kon worden geholpen. De gepensioneer de collega's Bronsgeest, Donkersloot en Oldenhof werden, vermeld; 'ook werd stilgestaan bij het feit dat de assistent Van der Slot binnenkort wegens promotie Schiedam zal gaan veriaten. De bedrijfsbescherming is voor het Schiedamse station een succes. Ruim 80 procent van de werknemers is hierbij aangesloten. Enkele minder aangename fedten moest de heer Kippersluis tot zijn spijt ook memoreren en hij zei, dat een goed vader op zijn tijd ook een streng vader moet zijn. Vele vrien delijke woorden wijdde hij daarna nog aan de nieuwe bedrijfsleden en hij hoopte voor allen, harmonie in gezin en werkzaamheden,. Degeani meerde bijeenkomst .werd door ve len bijgewoond, van. hoog tot laag, en na de toespraak van de chef ble ven allen bijeen in, een gezéllig sa menzijn.- Gusto's Muziekvereniging geeft een uitvoering Gusto's Muziekvereniging zet het nieuwe jaar-goed in, nl. met de jaar lijkse uitvoering in het Passage-thea ter op 5 januari, aanvang 8 uur. Voor de pauze speelt het gezelschap mar sen en andere \verken onder leiding van dirigent Jac. Wolters en daarna bréngt Tim Telblj met tal van mede werkers 't variété-programma „Tem po, tempo", op. Pokken-inenting Op' dinsdag. 3 januari 1956 van 2 tot 3 uur bestaat er wederom gele genheid tot kosteloze inenting, tegen pokken in het gebouw van de G. G. en G. D., Tuinlaan 80. Trouwboekjes der ouders of geboortebewijzen, der kinderen medebrengen. ROTTERDAM Va~ daag is óp bescheiden wijze bij de firma Bicker Caarten en Obréen aan de Schiedamsevest het jubileum van de heer G. Bicker Caartengevierd. Het was veertig jaar geleden dat de heer Bicker Caarten dé leiding van deze firma, in assurantiën;én- -hypotheken,pp zieh: - nam.V-Namehs het;personeel, heëfu.dev-Réer; J. F. 'Bézémer gr .'Hem 'toè^ê'Spröken. 'Er werd een geschenk; aangebeden. Het- jubileum zóu. vërv- dor-jirÉkintieme kring worden ge-- viefü. tr- 17:;r. De firma werd opgericht in 1815! maar ruim reeds honderd jaar daar voor tiras het. geslacht Bicker Caar ten op assurantiegebied werkzaam. Hedenmorgen' zijn 667 passagiers van wie vijf over eigen huisvesting in Nederland beschikken, met de Grote Beer uit Indonesië ïn Rotter dam gearriveerd. 662" Passagiers zijn door bemiddeling van: het bureau bijzondere maatschappelijke zorg in contract-pensions verspreid over geheel Nederland ondergebracht. Aan boord bevond zich ook een verstekeling, de'"17-jarige j. van der Broek, die in Tandjong Priok aan boord was gekomen; In -de Booïsmansstraat is gister avond laat de 79-jarige mevrouw A. E..y. StAnnaland-Esser, die op de Brede Hilledijk woont, op een portiéktrap gestruikeld ên gevallen. Met een gebroken, linkerbovenbeen moest zij naar het Coolsingelzieken- huis wörden gebracht.;', - Wethouder J. van Tilburg hééft;zaterdcfgnilddag,-'lodens de oudejaars- .byeenkomst van de Havenverceniglng „Rotterdam'.', niet nadruk gewaar schuwd voor de mogelijkheid dat de stijgende lijn van de goederenomzet in de Rotterdamse haven ook vrel eens kan ombuigen naar beneden. Ten- aanzien van - de drukte in .de Laven, die" soms wel -eens' tot'con gestie aanleiding geeft, wees de wet houder er op dat er een grote mate van inschikkelijkheid tegenover el kaar gewenst is. „Want," zo zei hij - „wij begrijpen toch allemaal, dat bij een zo'n grote toelodp van. schepen de 'kade niet uit blote 'con- currentie-ovetwegingen - - ongebruikt- mag blijven liggen. Ook in dit óp- zicht mag van ons all'.n-, worden verwacht, 'dat wü iets verderzien- dan onze eigen taak en ons eigen; bedrijf." Met eert lichteironievertelde de Rotterdamse wethouder voor de havens, dat de toename van het -goederenverkeer in de Rot-' terdamse haven in 1955 .alleen al tweemaal zo groot is als - de ge hele. goederenomzet- in de" 'Am-' sterdamse haven, in 1954. „Dit laatste," aldus de heer Van- ■Tilburg „mag bepaalde harem in Amsterdam, die zo graag spreken van het „inhalen van de achterstand op Rotterdam", tot nadenken stem men, alvorens zij .daarover hoogdra vende verhalen houden.; in de pro vincie, waar-men hun-médedelingen niet zo. kritisch beriëL". Voor deze bijeenkomst, bestond een buitengewoon grote belangstel ling. De -Burgerzaal van het rdad- huis. was tot-in de laatste hoek be zet. Een luid en lang applausvge- tuigde, tenslotte niet alleen van';de waardering voor de* rede; welke-dé' heer Van Tilburg had uitgesproken, maar ook van waardering vpófc.de scheidende wethouder ,'zelf. Burgemeester-Van Walsum had de heer Van Tilburg met enkele woor den ingeleid. Mr.'K. Staab, voorzit ter van dé Havenvereenïging, dank-, te de spreker. In zijn ^voorden van afscheid "betrok hij ook mevrouw! Van Tilburg; als blijk van waarde-' ring. van de leden van/de-Haven- vereeriiging bood- mr. Staab /eéh-'af^ ,beel ding- van het oude Rotterdam aan, gezien over een met ijs bedekté' rivier. Oud-wethouder, JohlrBraufigani" was door ziekte verhinderd deze bij eenkomst bij te wonen. De brandweer heelt het meti gericht in de roef en aan de motor; ond-en-nipiiw voer druk p-p- het bedrag is niet te schatten. De. ou ei-en-me uw zeer aruk ge-brandv/eer gebruikte één nevelstraal. had: een druktediezaterdag- j Vervolgens een kleine binnenbrand, morgen vroeg al begon en die aa,n dl? Bo.s. Jun.geriusstraat, ecu duurde tot gisteravond toe. In totaal rukte men zeventien maal uit, alleen al yoor brand- alarrn. Daar komen nog de hulpverleningen (klapperend raam, omgewaaid reelame.- bord) bij. Het begon met èen scheepsbr.indje aan boord van hét m.s.Antonia in de Achterhaven. Er werd schade aan- In,1955 hebben 20357 schepen.de Rotterdamse haven bezocht. Het waren er 2333 meer dan in 1954, De Nieuwe Waterweg boekte een hoogterecord met/het nog onverwacht hoge cijfer van 22816. Het laatste schip dat in 1955 de Rotterdamse haven binnenliep was de Else van de rederij Gross te Brake aan de Wezer. Om tien minuten voor twaalf -kwam" het binnen. I zal worden verholpen. scheepsbrandje aan de Gordel weg' tegenover de Vroesenlaan cn eeii brand in de. vuilnisbelt aan het Blij- dorpplein, v geblustmet tweenevei- stralen,- Laat op;;cte -oudejaarsavond volgde .nog een" binnenbrandje in de PI ere t-1 straat, drie minuten vóór twaalven kónden de brandweerlieden inruk-, ken,/Precies om twaalf uur kwam; het alarm, voor een buitenbrand aan de' Rochussenstraat, éven later ge-;, volgd door alarm voor buitenbran-' den in het oude noorden en aan de Achterhaven waar een buitenbrand woedde van "grote omvang; al dié' buitenbranden betroffen natuurlijk kerstbomen. én aan de Achter- haven daarbij nog een öud bed. Iti zuid ging ergens een slingerbom door een ruit van een! woning. - De nieuwjaarsdag werd verder ge vuld met een viertal" schoorsteen branden en met diverse hulpverle ningen. Aan de Oudedijk hadden mensen last van. benzinedampen, door een slechte riolering. Het euvel WETHOUDER VAN' TILBURG ."meensamenwerking»'.7* Nieuwjaarsdag was voor de HET-' een krachtproef, omdat T - januari dit jaar op een ^zondag; viel/^ën 'óp zondag is normaaleen -'derde ideel'-' ,van" het RET-personeeT vrij./InVve'ri' band mét dé te rverwachten drukte- had men ditmaal èen beroep'óp het vrije personeel gedaan zich beschik baar te stellen voor diénst. .Honderd .man hebben hieraan gehoor 'gegè- "ven' en zij werkten dus-' vrijwillig op dc dag,''dat; iedereen vrij wilde Mede- dank zij hen heeft de ,RET de-krachtproef weten te doorstaan.' .Het-heeft wel eens hier en daar- „geknepen'! en er vormden rzich--bij sommig e- béginpunten -.4orhs lange rijèn.-.:.'wachtend .publiek, ■maar>:def omstandigheden in- aanmerking ge- .nomen: heef '.de' -BET.-- het- er vop- /nieuwjaarsdag goed afgabrachtiA/v.v- Öm de vacature 'in"de 1 Algëmèné cRkenkamer,. ontstaan door het eer vol': ontslagper' 1 januari vah de voorzitter, drs. M/' de Blöeme';:',té v.ullén heeft de Rekenkamer- "aan de Tweede- Kamér een aanbeVe-- lingslijst gezonden. Hierop staan'als nümiher 2 :'en 5 'twee Rotterdam mers, namelijk de'heer N: dé-Vries,, accountant Niva, hoofd 'der ófde- ling bedrijven 'yan de' gemeente/. Rotterdam, cn. dé heef "F. N. 'Gla- .vimansiaccountant Niva, directeur' van' de accountantsdienstvhn. .het departement van .landbouw, yissérij cn voedselvoorzienihg. Een goed begin Is het halve werk Let dan op de Eraaf's dinsdag- en woensdagreciame HAMLAPPEN ..V1.85 .KALFSLAPPEN 1.69 KALFSCARBONADE 1.24 GEHAKT, rund - varkens 1.19 GEROOKT SPEK 0.89 SPEKLAPPEN 0.75 Alles per 500 gram ALS EXTRA RECLAME: 250-gram GESMOLTEN- RUND VET voor slechts 0.15 Alleen bij Uw vlees DAT IS NATUURLIJK WEER INDE LANGE KERKSTRAAT 25 rSb Te koop aangeb.. Passpiegels 120x30 geplaatst .12.75, 120x36 14.75, 80 rond 17,geslepen ruiten v.oor suitedeuren, schuifglas,. autoruiten enz. levert u Loo- pik's glasindustrie,. Boterstr. Schiedam, telefoon 68945. Personeel gevr. Gevr. net meisje voor hele dagen. Zelfstandig kunnende werken en koken. - Nassau Dillenburgstr. 15, Schiedam, Tel 68849, Lessen Voor scootcrles naar Autorij school H. P. Take, Jan Son- jéstraat 4, R'dam, tel. 36777. Permanent Wave Moderne coiffures,. K/rih'.cL Kruit, Dames- en Herenkap per, Singel 195 (nabij "Sta tion), tel. 69841. Uw perma-' nent is bij ons in/goede han den. Permanent 8.- "én 10.- Oliepermanent 11 (stroom loos). Daméskapsalon W. N. vk.Erk, speciaal adres voor perma nent wave, compléét Bröersvest 115, tel. 67237.' Fotografie Koop nu Filmstroken.-, Wij hebben een grote sortering ó.a. Sjors, Tom Mix, Tarzan, Roy Rogers, Donald Duck. K. yan Vuuren, Hoogstr,. 106 telefoon 66720. Diversen Van Loenen voor Verf. De zaak metde vakkundige voorlichting. Dam 4143. Tel/66192. dèt is prettig nf.eüws vöor'U, m.evjouwl', t/m..14 Januari a.s. op Hoilandia ondergoed Profileer van deie bijzondere gelegenheid.' Er is .ruime "keuze uit heèi véél model 'en! in alle malen I Dé Jjjke collectie bevat oók HOLLANDlA onderjurken-.- in chèrmeusé e.o nylon,;/.' echi- iels voor: - mevrouwt uw garantie voor kwaliteit en perfecte pbsvorm! Dus nu naar hel Wafa Speciaalhuis' vopr Hoilandia ondergoed. SPECIAALHUIS ORANJEGALERIJ 17 - SCHIEDAM Rotterdam: Meent 67 Noordsingel 39 Dcrdtselaan 112 - Green» Hil'edijfc 267

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1