§gp C 3 igroeid In 35 jaar is Schiedam tot de dubbele omvang uitgei P.v.d.A. houdt vast aan havenportefeuille Behalve groter is 't ook gezelliger geworden Brandweer neemt afscheid van de wnd. commandant Op de „leugens-bankjes is het heerlijk warm Tafeltennistoernooi in de Beurs begonnen G, van Oortmerssen met pensioen Dienstjubileum van W. v. d. Most Arbeidsmarkt in december Drie inbrekers gearresteerd Burgerlijke stand -Postkantoor-idylle-- Voor f 680.- uit vlet gestolen Portefeuille met f 1000 gerold NW-Bestuurdersbond luidt het Jubileumjaar in „Caltex Rotterdam" gaat te water Congo-ganzen gingen op de wieken Kranten in haven „Doklaan" had te grote deklast WALDO-RUSCHG0L 69915 Vrouw viel uit 2c étage Motor door truck gegrepen Opvolging van Van Tilburg J ubileumavond NW is uitverkocht Betonwerker knapte huis op met ver f van zijns baas SCHIEDAM Zuster F. A. Bossert ORMEL Meubelmakers £É3S3^S2B Woensdag 4 januari 1956 .„Het Schiedam van thans is heel wat gezelliger dan het Schiedam van vijfendertig jaar geleden. En men woont er ook beter Zo is de mening van de heer C. van Oortmerssen, tech nisch hoofdambtenaar bij de gemeentelijke dienst voor Bouw en Woningtoezvcht, die dezer dagen de dienst met pensioen heeft verlaten. en in de wijzigingen die zich in die periode voltrokken hebben aan onze stad, heeft de heer Van Oortmerssen een niet onbelangrijk deel bijgedragen", was wee/ ónze mening na het onderhoud dat wij hadden met deze schei dende gemeentelijke hoofdambtenaar, waarbij, hoe kan het anders, het bouwen en de stadsuitbreiding van Schiedam ter sprake is gekomen. T°en de heer van Oortmerssen. die Schiedamse brandweer, die hy bij- in Zwolle is geboren en getogen en na 35 .jaar trouw heeft gediend. daar ook zijn carrière is begonnen als opzichter bij een particulier bouwbedrijf, na een kort verblijf in Amsterdam, op 15 juli 1920 in Schie dam kwam trof hij een klein stadje aan met 42.000 inwoners, dat aan alle zijden was omgeven door pol ders waarin de boerderijen nog echt landelijk lagen. Een stad waarin het huidige stadscentrum van het Koe- marktplein ontbrak, een stad zon der verbinding met Vlaardingen en ook een Schiedam waar Wïlton- Fijenoord -nog in ontbrak. Maar wat er in 1920 wèl was, evengoed als nu, dat wat de wo ningnood. Want elke oorlog schijnt een gebrek aan woningen met zich mee te moeten brengen. Xn die ja ren begon de grote industriële ont wikkeling van Schiedam en voor de werkers waren, evenals nu, veel woningen nodig. De heer Van Oortmerssen is dus wel echt wat je noemt met de neus in de boter gevallen. Want bij het Bouw- en Woningtoezicht, waar in 1920 maar 5 man technisch perso neel werkzaam was en waarvan het kantoor nog was gevestigd in de Stadstïmmerwcrf op de hoek van de Korte Haven en 'de Westvest, was direct genoeg werk aan de winkel. Het begon anders wel goed, want bij zyn intrede was er net een uit sluiting van de bouwvakarbeiders aan de gang, die 4 S 5 weken heeft geduurd. De woninwet was toen, nog niet uitgevonden en het waren in hoofdzaak woningbouw- verenigingen en andere particulieren die zich op de huizenbouw wierpen. Maar door de gemeente zelf zijn in de twintiger jaren ook woningen gebouwd. o.a. aan de Van Marum- straat waar buizen voor grote zinnen neergezet werden. Zo heeft de heer Van Oortmers sen Schiedam zich zien uitbreiden, naar het westen, naar het oosten en zuiden. En uit hoofde van zijn werk heeft hij deze uitbreiding wel van "zeer dichtbij meegemaakt. In 1920 eindigde Schiedam in het westen halverwege de St -Liduina- straat. De B.K.-laan wag toen niet meer dan een breed pad dat zich tussen het geboomte slingerde. Het was daar nog prettig wandelen tus sen de wilgen en populieren!- De enige (en vrjj slechte) verbinding met Vlaardmgen ging over de Vlaardingerdyk, waar de oude tol nog stond. in het oosten eindigde Schiedam ter hoogte van de Oosterstraat, toen. nog Bolderstraat geheten, volge bouwd met slechte een-kamerwonin gen. Waar nu de bebouwing van de Rottcrdamsedijk is. vond men toen een bo.erderij temidden van de wei landen. Heel Schiedam'-west en een groot deel van het oosten heeft de heer Van Oortmerssen dus zien verrij zen en hij weet er nog smakelijk van te vertellen. Van het thans zo enor me' bedrijf van Wiiton-Fijenoord heeft .hij de eerste palen zien slaan op een stuk grond vèr buiten de stad gelegen! Er is in de twintiger jaren wol hard gebouwd om aan de vraag naar woningen te voldoen. Totdat m 1930 of daaromtrent het getij met de gro te crisis omsloeg, de bouwactiviteit stil kwam te staan en er ineens een teveel aan woningen was! „Hoeveel „eerste palen" hebt U nu zien slaan?" vroegen we nog nieuwsgierig. Dat kon de heer Van Oortmerssen écht niet meer zeggen, maar het waren er heel wat. Ove rigens is dit gebruik eerst omstreeks 1929 goed in de mode gekomen, want te voren was het geen gewoonte om voor gewone huizen te heien. In het westen zijn. de woningen tot aan de Rembrandtlaan toe dan ook gebouwd zonder hei-palen. Even eens het huis aan de Vondellaan 11 dat de heer Van Oortmerssen voor 2ichzelf heeft laten optrekken. In zyn loopbaan van 35 jaar bij de gemeente is de heer Van Oort merssen van opzichter opgeklommen tot technisch-hoofdambtenaar A. en de „tweede man" bij de dienst. En in die tijd is het technische perso neel van de dienst uitgegroeid tot het drievoudige en nog is er eigen lijk een. tekort aan werkers. Verder heeft de heer Van Oort merssen zijn hart verpand aan de laatstelijk als waarnemend-comman dant. Aan de opbouw van dit zo be langrijke openbare orgaan heeft hij ook bijgedragen. Daarvoor is hij gis teravond gehuldigd, maar dat ver tellen we hiernaast in een. ander artikel uitvoeriger. Tenslotte de vermelding dat de heer en mevrouw Van Oortmerssen, die vijfendertig jaar geleden zich met met te veel enthousiasme in Schiedam hebben gevestigd, hier ook na de pensionering blijven wonen. „Want Schiedam is heel wat gezel- Apothekers nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 4. Bellen bü ongeval: G.G. en GD. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.3o uur. Zondags gesloten. RJL Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend tedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „De Stille glans der Gouden Eeuw". Tot en met 15 Januari, Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur, ook des Zondags. Op Woens dag- en Vrijdagavond van. 7—10 uur. BIOSCOPEN Passage: 2, 7 en 9.15 uur: „Wien bieibt Wjen". Monopolc, 2, 7 en 9 uur: „De slavin der Minnetarees". VO OR STELLINGEN: Beurs, 7 uur: Tafeltennistoernooi. Irene, 8 uur: Herv. Bond voor in wendige zending op G.G. Blauwehuis, 8.15 uur: Vara-televiste- club. C. van Oortmerssen ....actieve getuige bij de «ifbret- dinp van Schiedam. liger geworden", werken Mede door zijn De mannen van de Schiedamse biandweer kwamen dinsdagavond bijeen in de kantine van de brand weerkazerne om afscheid te nemen van hun waarnemend commandant, hoofdbrandweermeester C. v. Oort merssen, en om de heer W. r. d. Most te huldigen in verband met diens 25-jarig dienstjubileum bij de brandweer. Een aantal sprekers voerde het woord en sprak zeer aarderenö over beide heren. De commandant van de brand weer, ir S. Moesker, vertelde dat het gemeentebestuur nog geen be slissing had .genomen inzake de QpvoJgmg van de heer v. Oort merssen. maar dat bij loting de heer J. C. Putter als tijdelijk waar nemend,. commandant was aangewe-, zon. De heer Moesker verontschul digde de burgemeester, die niet aan wezig kon -zijn. t*n bracht namens hem waardering en' dank over van het gemeentebestuur aan de 'schei dende en de jubilaris. Vierendertig jaar is de heer v. Oortmerssen bij de brandweer ge weest en in die tijd bracht hij het van jong brandweer-officier tot hoofdbrandmeester (sinds '47) en waarnemend commandant, aldus de heer Moesker. Hy heeft de ontwik keling van de Schiedamse brand weer meegemaakt, die gelijke tred hield met de groei van de stad. Na mens het gehele brandweerkorps bracht de commandant dank aan de heer Van Oortmerssen en daaraan voegde hij zijn persoonlijke dank toe voor de bijzonder prettige sa menwerking, de hoop uitsprekend dat de scheidende nog vele jaren, in goede gezondheid in de familie kring zou, mogen doorbrengen. Ook de heer v. d. Most had woor den van dank in ontvangst te ne men van zijn commandant, die de vrijwillige brandweerman prees in Op 30 november 1955 stonden bij het Gewestelijk Arbeidsbureau Rot terdam nevenbureau Schiedam in geschreven 162 mannen en 36 vrou wen, van wie er resp. 110 en 7 ge heel werkloos waren. Het aantal inschrijvingen geduren de de maand december 1955 bedroeg 131 mannen en 43 vrouwen; geplaatst werden 75 mannen en 29 vrouwen; afgevoerd werden 61 mannen en 14 vrouwen, zodat op 29 december 1955 nog ingeschreven stonden 157 man nen en 36 vrouwen, van wie er resp. 121 en 10 geheel werkloos waren. Gedurende de verslagmaand wer den ontvangen 79 nieuwe aanvra gen van werkgevers voor,.mannen en 45 voor vrouwen, terwijl op 29 december nog 2028 aanvragen voor mannen en 115 voor vrouwen als on voldaan stonden geboekt. Voor emigratie werden in decern- ber 4 nieuwe gevallen genotee. terwijl 7 gevallen werden afge werkt. Op 29 december waren nog 14 gevallen in behandeling. verband met zijn optreden geduren de de oorlogstijd. Namens de bur- femeester overhandigde de heer loesker de jubilaris de medaille voor 25 jaar dienst van de Neder landse vereniging van Brandweer commandanten met de daarbij be horende oorkonde. Ook de traditio nele enveloppe met inhoud werd overhandigd. Nog^ enkele andere sprekers richt ten" zich met woorden van hulde en waarding tot de heer v. Oort merssen en de heer v. d. Most. Na mens zijn wachtdienstploeg over handigde de hoofdbrandwacht, de heer G. Hotswilder een foto van de ploeg aan de scheidende en een boeket bloemen aan diens echtge note. Brandmeester D. de Jager sprak "over het vele goede werk dat de heer V. d. Most m dienst van de brandweer verrichtte en' - «n-e n .sprak .de hoop uit, dat de-jubilaris 1 ?P vrijdag 6 januari 49o6 van 2 nog vele jaren met zijn ploeg ten *°J Vur bestaat er wederom kos- stryde zou mogen trekken. Als teloze voor kinderen vanaf De 36-jarige arbeider C. A. C. V, en de 31-jarige los werkman P. B., beiden uit Schiedam, die in de nacht van 16 op 17 december pakjes kof fie. een platen wisselaar en een geld kistje ontvreemdden by de zakken- handel n.v. Gebr, J. en W, F. Goo- den aan de Overschieseweg zy'n ge arresteerd, evenals de 75-jange J. W. C. Z uit Schiedam, die de goe- ,deren opkocht. Zy hebben een vol ledige bekentenis afgelegd. Ook is door de politie aangehou den de 31-jarige classificeerder W, L. J. uit Schiedam, die in de nacht van 9 op 10 december een inbraak pleeg de bij de Centrale Werkplaats aan de Nieuw Mathenesserstraat, waarbij hij twee elektrische boortongen en een vulpenset buit maakte. De Rot terdamse politie kwam op zijn spoor via de opkopers van de goederen in Rotterdam. J. heeft een volledige bekentenis afgelegd. Vandaag zijn bovengenoemde ver dachten voor de-officier van justitie in, Rotterdam geleide Geboren: Johanna M.. d.v. "W. van Pelt en F. M. S. M. Tornézy; Petro- nella, d.v P. Ouwendyk en N, G. Tettelaar; Yvonne, d.v, L. H, Riet stap en H. P. Tenwolde; Johanna P. d.v. J, F. Seip en J. Vinger hoed; Eddy z.v. A. Ralkhoven en C. Hoorman; Anna M. J„ d.v. W. F. Koeken en W. J. Nieudorp; Pie- tér E. z.v. J. Vermeiden cn G, H. Klyn Hessdink; Bernarda G. d.v, B. J. v. d. Steeg en D. v. <1 Berg. Overleden: J. v. d. Burg, 83 jr. wed. van J. H. Mak. In'de nacht va% maandag opdins- dag rij. heeft men ingebroken m een motorvlet die in de Dokhaven ligt. Ten nadele van een radiohan- del op de SchiedamseWeg werden een. partij radio-onderdelen, twee -grammofoons.' 'twee scheerapparaten, twee - vorfkwasten,-enz. gestolen, tot een totale „waarde" van t 680. - In een groof kledingmagazijn in het centrum werd gistermiddag uit de zak van het colbort-jasje van de 47-jarige H. C. M. .B. uit Halsteren oen bruine plastiek portefeuille met een; bedrag van f 1000 gestolen.' Kosteloze inenting Het N.V.V. staat aan de vooravond van grote gebeurtenissen. Dit jaar is de viering van het gouden jubileum en van het organisatietalent van de bestuursleden zal dan veel worden gevergd. Xn een gezellige nieuw jaarsbijeenkomst in 't Volksgebouw hebben de leden van de Schiedam se Bestuurdersbond maandag reeds denodige inspiratie en kracht ge vonden voor de vervulling van. hun taken'binnenkort. Terwijl in de bo venzalen door de leden van het N.V.V. druk werd gerepeteerd voor het jubileumspel, genoot in de grote zaal een talrijk gezelschap van een luchtig cabaretprogramma. Het lid H. van Stijn, van de vak groep banketbakkers, had dit keer zijn organisatorische en humoristi sche'Capaciteiten in dienst gesteld van het tapeel. Onder zyn leiding had een aantal N.V.V.-ers zich met een gedeelte van het programma belast. Vlotte schetsjes werden door deze artiesten voor het voetlicht ge bracht De enige „vakman" m dit gezelschap van vakverenigingsmen- was Paultie Renes. Deze bracht de zaal tot schateren met zijn muzi kale éênmansshow. Afwisselend zon gen dames en heren het leed van „de juffrouw met de lange nek". De piano werd dienstbaar gemaakt aan de grillen van „het Rotterdamse schoffie". Geboeid en geamuseerd luisterden allen naar de voordracht van deze beroepsartiest. Naast dit ontspanningsprogramma met kwaliteiten was er ook het op treden van de Vlasrdingse muziek groep „Berg Vrij". Voor Schiedam geen onbekend gezelschap meer. Het applaus dat deze geestverwan ten kregen, bij hun optreden was verdiend. Een opwekkend woord werd ge sproken door voorzitter A- M. van der Wel. Hij schetste in korte trek ken de strijd en de moed van de arbeiders in de voorbije vijftig jaar. Hij constateerde dat het N.V.V. met trots het vijftigste jaar kon ingaan. Er is veel bereikt, doch er is ook veel voor geofferd. Met een beroep op allen, pal te blijven staan voor de belangen van de vakvereniging, beemdigde de heer van der Wel t woonliik gekregen. Waarvoor onze zijn welkomstwoord. 1 excuses. voorzitter van "de personeelsver eniging V.Z.O.D. richtte de heer A. Jongste zich tot de scheidende en de jubilaris beiden, en sprak over een prima commandant en een pri ma brandweerman. Voor de heer v. Oortmerssen had hij een roker tje en voor de heer v. d, Most een polshorloge met inscriptie: januari 1931januari 1956, De respectieve lijke dames hadden nog bloemen in ontvangst tc nemen. De heer J. C. Putter huldigde na- namens de brandweerstaf ir. Moes ker in verband met de onderschei ding, die hij enkele weken geleden ontving van de minister van Bin nenlandse Zaken van Frankrijk. Met een bloemruiker deelde me vrouw Moesker in de hulde. Ten slotte spraken de heren v. Oort merssen en v. d. Most woorden van hartelijke dank voor de hulde, die hen te beurt was gevallen. Met muziek van de Cartoni's en grollen van Leen de Brum, en niet; te vergeten met koffie met koekjes, werd de avond opgeluisterd. Op maandag 23 januari zal bij Dok-Werf-maatschappij Wiiton-Fij enoord te Schiedam de tanker „Cal tex Rotterdam." te water worden ge laten, die daar voor rekening van de N.V. Nederlandsche Pacific Tank- vaart Maatschappij wordt gebouwd. Mevrouw Murdo Maclver zal daar bij de doopplechtigheid verrichten. De „Caltex Rotterdam" is een tan ker van 32.000 ton deadweight met een tank-capaciteit van 44,000 m3. De grootste lengte bedraagt 202.87 meter, de breedte 27.72 meter en de diepte 13.72 meter. Een stoomturbine installatie van 12.500 p.k. zal het schip een snelheid van 16 knopen kunnen geven. Vier Congo-ganzen, die zich ken nelijk nog niet zo op hun gemak voelden in hun nieuwe verblijfplaats in het Julianapark, die zij gisteren betrokken, zijn op de wieken ge gaan, ondanks het feit dat ze gekort wiekt waren. Twee zijn inmiddels te recht, maar de andere twee zijn nog spooiloos. Voor het geval u de dier tjes eens tegen het hjf mocht lopen, geven wij hier het signalement: De vogels zijn donker grijs-bruin ge kleurd met witte veertoppen en heb ben een rode snavel. Indien u de ganzen ziet. wordt u vriendelijk ver zocht de heer Schipper van de plant soenendienst te bellen (tel. 67858),. - Gistermiddag is Rinus K., een jongen die een van onze bezor gers helpt bij het vervoeren van de kranten in de Lange Haven geval len. Hij nam de bocht bij de Ap- pelmarktbrug verkeerd en reed'op de fiets het koude water in. Met hem verdween een tas met bijna tweehonderd kranten in de Lange Haven. Het was een hachelijk mo ment voor Rinus. „want de zware tas trok hem naar beneden. Maar een ijlings opgehaalde dreg bracht redding, zodat de jongen er met een nat pak af is gekomen. Maar de kranten waren niet te redden. Een deel van de abonnees in Nieuwland heefj daardoor gister avond een andere krant dan ge- 6 maanden oud, tegen difterie, kink hoest en tetanus in het gebouw van de G.G. en G.D., Tuinlaan 80. BOTTERDAM (Van onze correspondent) AMSTERDAM. De Raad voor de Scheepvaart heeft de 54-jarige kapitein van het motorschip „Dok laan" te Amsterdam gestraft door hem de bevoegdheid van kapitein op zeeschepen te ontnemen voor de tijd van twee weken. De „Doklaan" eigendom van de n.v. Stoomschip „Hannah" te Rotterdam is op 8 ok tober 1954 spoedig na het verlaten van de haven van Sikea met bestem ming Amsterdam scheef gevallen zodat het moest terugkeren. Tijdens deze terugreis is het voor de haven geboeid geraakt. Het schip had 133 standaard hout in het ruim en nog eens 124 standaard aan dek, Direkt na het vertrek uit Sikea maakte het schip slagzij, eerst over stuur boord, daarna tot twintig graden over bakboord. Toen. het schip in de mod der vastliep nam de slagzij toe tot tenminste vijftig graden. De deklast moest toen geheel wor den prijs gegeven. De Raad voor de Scheepvaart heeft aangenomen, dat de slagzij moet worden toegeschre ven aan verkeerde belading door een te grote deklast, waarbij de raad aantekent dat het hem bekend is dat het meer dan eens voor kapiteins niet gemakkelijk is weerstand te bieden aan de aandrang van ver schepers of bevrachters. Het is een geluk dat de kapitein het schip heeft laten terugkeren, daar anders de gevolgen veel ernstiger waren geweest (Advertentie 1M.) DRIEHONDERDVEERTIEIV JAREN tellen ze tezamen: 84 voor de heer H. PostSO voor de heer F. Fazoun76 voor de heer NDingier en 74 voor de heerjvan Agteren Onze fotograaf verraste de oude heren in deze toevallige leeftijdsvolgorde (van links naar recht), toen ze gezellig op het bankje tezamen hokten, zich koesterend aan de' verwarmingsbuizen achter hun rugToen de heren in de gaten kregenwaar het om te doen was, kwamen de ton gen los en ging het over „die goede oude tijd", die op de keper beschouwd toch ook veel te wensen overliet, me neer en de bezeten tijd van thans", die meneer, toch nog zo beroerd niet is. A Ju de winterse kou de flanerende oudjes van de straat jaagt en •L v de banken buiten niet tot toeven nodigen, is het Postkantoor klaarblijkelijk de aangewezen plaats voor bejaarde mannen om m een. behagetijke uiarmte en gezellig samenzijn te verblijven. Of de directie dit goedkeurt.Jn ieder geval wordt hei verblijf oog luikend toegelaten, zolang de andere bezoekers daarvan geen last ondervinden. En achze zijn rustig die oude baasjes en het moet toch wel een prettige gedachte zijn voor een tijdelijk onderkomen voor een aantal oudelieden te zorgen. Zolang het geen stormloop" wordt tenminste. Tegen de achterwand staan de „leugen"-bankjes, zoals de heren zelf zeggen, waarop menig sterk verhaal tot leven komt, en die bijzonder in trek zijn bij ae oudsten van de ouden. De verwarming in de rug warmt het hele lichaam heerlijk door en onderwijl praat je met je buurmanof kijkt rustig soezend naar al die haastige men sen, die lange rijen vormen voor de loketten Rechts by het raamals je binnenkomt, is het ook goed tegen de verwarming staan. Je overziet daar alles en het is een beste plaats om de nieuwtjes te bespreken, voor de jongere oudjes althans, die nog flink ter been zijn. Kinderen vinden het postkantoor ook een ideale verblijfplaats. Als de ouders hun zakelijke bezigheden afwikkelen met de dames en heren achter het loketje, gaan ze op onderzoek uit in die impone rende grote hal. En pelen komen dan ai spoedig tot de ontdekking, dat de draaideur ongekende speelmogelijkheden biedt. Vaak ook gaan ze even langs de oude heren op de bankjes, die een goede ver standhouding met de kleintjes onderhouden. Zo is het goed} zegt men hij het heengaan en laat het alsjeblieft zo blijven. Laat het een goede oude traditie worden in dat nieuwe ge bouwwant het is zo prettig, zo hartverwarmend. Gistermiddag is de 22-jarige me vrouw J. C. Steeghs—Pleiter. die op dc Aelbrechtskade woont, bij het ramen zemen uit de tweede ver dieping van een pand in de Willem van Hillegaersbergstraat gevallen. Het slachtoffer kwam. op een ste nen plaatsje achter het huis te- recht en moest vermoedelijk met een hersenschudding en een bovcn- i armfracfuur naar het Bergwegzie kenhuis worden vervoerd. Op de Plein weg bij' dc Texelse- straat is gisteravond de 32-jarige Cornells P- Bakelaar uit Slikker veer met zijn motorfiets onder een truck met oplegger geraakt. De man kreeg de Imkeracht er wielen, over zich heen en werd met een dubbele bekkenbreuk en inwendige kneu zingen naar het Zuiderzickenhms vervoerd. ïn verband met de opvolging van de heer J. van Tilburg als wethou der van financiën en voor het ha venbedrijf vernemen wij nog het volgende: De fractie van de Partij van de Arbeid heeft besloten mej. mr. Zee lenberg kandidaat te stellen als wet- houdstcr van financiën. Aangeno men kan worden dat er by de an dere fracties in de Rotterdamse raad geen bezwaren zijn tegen het bezet ten van deze portefeuille door een lid van de Partij van de Arbeid. Bij de kandidaatstelling van mej. Zeelenberg schijnt de fractie van de P.v.d.A, verder te zijn uitgegaan van de voorwaarde dat de porte feuille van de haven toevertrouwd zal worden aan mr. G. E. van Wal- sum. Bij de burgemeester zelf zou den er geen bezwaren bestaan te gen het voorlopig vervullen van deze functie. Hieruit valt de con clusie te trekken, dat de Partij van de Arbeid in elk geval vast houdt aan het beheer van het havenbe drijf, zij het dan in de persoon van de boven de partijen staande voor zitter van de gemeenteraad. De mo gelijkheid schijnt evenwel niet uit gesloten te zyn, dat de P.v.d.A,- fractie mej. Zeelenberg toch nog als kandidate voor het havenbedrijf zal aanwijzen, indien er bij de andere fracties bezwaren mochten bestaan tegen het beheer van die porte feuille door burgemeester van Wal- sum. De kansen hierop zyn de laatste dagen iets geringer geworden. Er is gespeculeerd op een bezetting van financiën en de haven door de V.V.D.-wethouder J. U. Schilthuis, die op dit ogenblik personeelszaken heeft Mej. Zeelenberg zou dan deze laatste portefeuille onder haar be heer krijgen. Afgezien nog van de grote bezwaren, die hiertegen bij de P.v.d.A bestaan, zouden er in de kring van de V.V.D. zelf ook Toen de voorzitter van de commis sie ter behartiging van tafeltenms- belangen, dc heer C, Mary'nen, gis teravond het zesde Schiedamse ta- feltennistoernool opende noemde hij het een verheugend verschijnsel dat dit toernooi een record aantal deel nemers had, bijna tweehonderd. Het mooiste bewijs dat de tafeltennis sport in Schiedam een sport is die nog steeds groeiende is. De Koop mansbeurs leent zich zeer goed voor massale iafeltenmsevenementen. Hij voegde er echter aan toe dat cr voor de toekomst rekening ge houden zal moeten worden dat de Beurs niet meer voor tafeltennis- doeleinden ter beschikking zal blij ven. Er zal een gedistilleerd-museum komen. De drie grootste tafeltennis verenigingen in Schiedam, die mo menteel hier hun speelavonden heb ben. zullen dan ergens anders onder dak moeten zoeken. Het is volgens de heer Martonen echter een onmo gelijke taak om weer net zo'n ideale speelruimte te verkrijgen Hij ziet daarom de toekomst voor de tafel tennissport, die zich momentcel zo ontwikkelt, somber in. Precies om half acht, zoals het wedstrijdschema aangaf, begonnen toen de eerste wedstrijden. Toerftooi- leider v. d. Meulen kondigde de na men van de spelers aan en toen be gonnen de balletjes over de tafels te vliegen. De eerste avond geslagen door deelnemers die behoorden fot de groep nieuwelingen. Dit was ook aan het spelpeil wel te zien. Toch hebben deze deelnemers met plezier hun. balletje geslagen. De finalisten van de groep nieu welingen komen vrijdagavond in de finale uit. Er werd ook al een be scheiden begin' gemaakt met het dubbelspel van diverse groepen. Deze gaan hedenavond verder, waar. bij ook de finalisten vrijdagavond op de finale elkaar weer zullen bekam pen. Hedenavond worden ook de eer ste punten binnengehaald door de diverse verenigingen voor de Parool- wisselbeker, De publieke belang stelling voor de eerste avond was bevredigend. Voor dc finale op vrij dagavond zal de belangstelling ech ter wel groter zijn. De secretaris van. de Rotterdam se Bestuurdersbond verzoekt ons mee tc delen dat alle kaarten voor de jubileumavond van het N.V.V. in de Ahoy-hal zijn uitverkocht. De zaal wdrdt om zeven uur ge opend en aangezien men van plan is stipt op tijd te beginnen worden de bezoekers verzocht uiterlijk kwart voor acht aanwezig te zijn. De leden van de Stem des Volks doen er goed aan te zorgen, dat zij om half acht binnen zyn. (Van een onzer verslaggevers) Wegens diefstal van «en hoeveel- de bouw waar hij "werkte, stond held materiaal, die hij meenam van vanmorgen voor het Haagse ge rechtshof terecht de 47-jarlge be tonwerker H. S. uit Rotterdam. Hy wilde zijn huls opknappen, dat nog al uitgewoond was. 'De procureur- generaal riste be vestiging van het vonnis van de rechtbank: 'n maand gevangenisstraf. S. legde een douchecel aan in zijn huis. Het cement daarvoor kocht hij op zijn werk. Maar het andere ma teriaal nam hy in de loop van enige tijd mee. De verdediger, mr. R. A. H. L. Hendnksz, wees op de moeilijke fi nanciële omstandigheden van ver dachte. Doordat hij veel op afbeta ling had gekocht zat S. diep in de schulden. De raadsmaan bepleitte een voorwaardelijke straf. Uitspraak 13 januari. bezwaren tegen deze wisseling zijn aangevoerd. Deze bezwaren schijnen zowel in de V.V.D.-fractie als in de afdeling Rotterdam van de V.V.D, te hebben bestaan. Ook van K.V.P.-zyde schijnt een j poging ondernomen te zijn de por tefeuille voor de haven m beheer te i krijgen. Of er in deze kring be- i zwaren bestonden of bestaan tegen mej. Zeelenberg als wethoudster van financiën is ons niet bekend; wel zou echter gesproken zyn over j de mogelijkheid, het havenbedrijf J onder te brengen by de heer v. d. Bruie, wethouder voor de bedrijven j sum als bovcn-partiidige voorzitter Ook op het ogenblik schijnt de tussen drie wethouders van de Par- K.V.P. deze mogelijkheid nog niet i ty van de Arbeid en een van de volkomen te hebben afgeschreven. K V.P., een van de VV.D en een Zyn wy -goed ingelicht dan zal de van de AR. in bepaalde gevallen fractie van_ de C.H. zich wel kun- in een moeilijke positie kunnen ko nen verenigen met de suggestie I men te verkeren wanneer de me- mej. Zeelenberg financiën en bur gemeester van Walsum de haven toe te vertrouwen. Ook in V.V.D.- kring schijnt de bereidwilligheid tegenover deze regeling toe te ne men. In bet college van burgemeester en wethouders zou de heer van Wal- ningen ten opzichte van een. be paald voorstel voor de haven gelij kelijk verdeeld zyn. De kansen hierop zijn echter germg en zij kun nen bijzonder moeilijk worden aan gevoerd als een bezwaar tegen het beheer over de haven door de bur gemeester zelf. burgemeester en WETHOUDERS VAN SCHIEDAM betuigen met wederkerige heilwens hun dank aan al len. die bewijzen van be« langstelling bij de aanvang van het jaar hebben getoond. De Burgemeester van S'dam J. W. PEEK en Mevr. H. G. A. PEEK- LINTHORST betuigen met wederkerige heilwens aan allen hun har telijke dank voor de geluk wensen bij de jaarwisseling ontvangen. verloskundige, dankt met wederkerige heil wens voor de ontvangen be wijzen van belangstelling bij de intrede van het nieuwe jaar. De Heer en Mevrouw betuigen met wederkerige heilwens hun hartelijke dank voor de gelukwensen bij de wisseling des jaars ontvan- halfwas gevraagd, die grondig een vak willen leren. Plate Meubelfabriek, t o. stadhuis. Schiedam. Te hoep aangeb. Van Gelder's Houthandel, Galileistraat 56, hoek _Mus- schenbroekstraat, voor hard board, triplex, enz. Wij be zorgen thuis. Tel. 69920. Te huur aangeb. Aangeboden te Schiedam: vrü bovenhuis, bev. 2 ka mers en suite, keuken, bal kon. 2 slaapkamers en zol der. Ruilen voor nieuwbouw te Rotterdam, liefst C. Hoge huur geen bezwaar Br. no. S 445 bur. v. d. blad. Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106, tel. 66720, In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Diversen Voor alle schoenreparatie is Bata beter en voordeliger. Spoed reparaties klaar ter wijl u wacht. Hoogstraat 111,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1