Seizoen OPRUIMING van der C CmnEEEHHa Kieviten zijn er nog - teken I dat de vorst nog wel meevalt Finales dubbelspel zijn reeds verspeeld Drie mensen bedwelmd J EE ft BRIL OPRUIMING W. V. d. BURG 1001 KOOPJES 10 tot 20% KORTING COURANTEN-RECLAME 't Is tijd voor 't aanbrengen van de mezen-nestkastjes Onze vogels Jeugdmeeting Lezend Schiedam in de maand december Wie mist er nog een rijwiel? Burgerlijke stand N.'V.'V.-jnbileuinspcl op 26 januari 6e Tafeltennistoernooi Snelschaken van ESS-leden Zandschuit aan de grond Bevestiging van ds. J. A. Hebly Ford genoodzaakt werkkrachten te ontslaan „Bond fatsoenlijke weggebruikers" nu opgericht SCHIEDAM Voor inlijsten G. van Loenen VAN RESTANTEN 10 tot 25% KORTING net meisje nette jongens en volwassenen WINTERJASSEN en DEMFs 9.- 19.- 29.- 39.- ZWARE DUFFEL ANORAKS HERENKLEDING HOOGSTRAAT 174 - SCHIEDAM - TEL. 69537 is niet te vervangen BALANS- 2 Donderdag 5 januari 1956 Dank zij het voor de tijd van het jaar buitengewoon zachte weer is er thans meer vogelleven waar te nemen dan veelal in andere jaren. Aangezien er nog geen vorst van betekenis is geweest, hebben de kieviten rog geen aanleiding gevonden om kan biezen te pakken. Daar de bodem nog zacht is kunnen zij deze nog uitstekend met de snavel bewerken en derhalve ge makkelijk hun voedsel bemachtigen. Wel is het zo, dat men op een dag op een bepaald weiland honderden kuifdragers ziet, terwijl men ze er de volgende dag tevergeefs zal zoeken. Ze zijn" dan weer op een heel andere plek in de polder op de insectenjacht. Dikwijls zien wij grote troepen kieviten in de lucht in een lang gerekte zwart-witte formatie over de polder fladderen. Msar als de vorst definitief zijn intrede in ons land doet, is het voor.de kieviten sauve qui peut. In ijl vluchten trachten zij de vorst achter zich tc houden, cn geen wonder ook. want hun leven is er mee gemoeid. Meestal echter trek ken zij al weg als er volgens onze begrippen nog geen sprake is van vorst. Het schijnt, dat de kieviten een soort zesde zintuig bezitten, dat hen waarschuwt &Js de winter in aantocht is. Zolang wij evenwel nog klevitcr. in de wellanden 2len, kunnen wij met zekerheid zeggen, dat het met vriezen zo'n vaart niet zal lopen. Nu cn dan ontmoeten we ook nog grotere steltlopers in de polder en wel wulpen. Met hun lange, kromme naar beneden gebogen snavel zoe ken. zij tussen het gras naar in- sekten, zoals wormen en slakken en het eigenaardige is, dat de wul pen zelfs by strenge vorst nog niet wegtrekken. Ik vermoed, dat even als .bij dc reigers die de winter ir. ons land doorbrengen, de trekdrang is uitgewerkt, zodat zy het vermo gen missen nu nog naar het zuiden te trekken. Het gevolg is, dat er bij strenge winters vele van deze vogels omkomen. Het aantal wulpen dat in de weilanden vertoeft is overigens maar klein vergeleken bij de dikwijls, grote troepen, die aan stranden en slikken te vinden zijn. Daar zien wij vaak troepen van meerdere honderden exemplaren bij elkaar. Niet te klagen Bijna elke keer als ik In de pol der ben ontmoet ik wel enkele graspiepertjes vogels ter grootte van een mus, die ook al op insekter. jagen. Bovendien, als we erg veel geluk hebben, zien we zelfs wel eens een witte kwikstaart. Enkele jaren geleden zag ik er zelfs een in de sneeuw en. nog wel midden in de stad op- de Lange Haven. Dat was een heel merkwaardige gewaar wording. Voor el deze vogels er. vooral voor de watervogels is het te hopen,, dat de winter niet al te streng zal zijn. Tot dusver hébben de wegels geen reden tot klagenhoetwel zulks Ui teraard' spoedig ken veranderen. De zangvogels, komen desondanks steeds meer op de voerplaatsen en zelf zie ik in 7nun,.tuin op en by de voer- tafel cl verscheidene soorten. Me rels, vinkenroodborstjes, spreeu wen, pimpelmezen, koolmezen en houtduiven zijn vaste klanten ge worden en dezer dapen had ik zelfs een heggemus op bezoek, hetgeen nog niet eer der was voorgekomen. Do groeniingen hebben zich nog niet gemeld, maar deze komen nog wel. Ook winterkoninkjes verschij nen zo nu en dan, doch deze trek ken zich van voedertafel cn zo niets aan. Zij inspecteren liever tussen de spleten van de heining naar wegge doken muggen cn spinnen cn gezien hun luidruchtig geroep, soms afge wisseld door een Kort liedje, mogen wij aannemen, dat zulke inspectie tochten niet zonder resultaat zijn. Imitator Verleden week dachtenwij zelfs dat er een specht in de tuin tros. Dui- delijk klonk zijn „isjek-tsjek"; doch hoe wij: ook tuurden, van een specht was niets te zien. Tot ver scheidene malen toe klonk de spech tenroep, edoch, de specht zelf bleef onvindbaar,.. Gewapend met de kij ker togen we naar buiten óm te. zien of de vogel misschien in een der andere tuinen zat. Er viel even wel niets'van een specht te ont dekkentotdat vanuit een boom in mijn tuin opeens weer de spechten- roep klonk en teen bleek tevens dat een grappenmaker van een spreeuw ons deze kool gestoofd had. Fantastisch, zoals hij - de specht imiteerde; het verschilde werkelijk niets met de echte spechtenroep. Ik vermoed.' dat de specht zich nog in .het bos ophoudt, al heb ik hem in weken nietgezien, en. dat de spreeuw op zijn dagelijkse omzwer- vingen nogal eens; contact heeft-met de bostimmerraan. Die spreeuwen zijn wel bijzonder leuke klanten; altijd zijn zij even goed gemutst en snaaks en als ze andere vogels kunnen nabootsen zullen zij v het 'niet laten,; Enkele dagen na bovengenoemd voorval hoorde ik weer in myn tuin een smient roepen, u'weet wel tn.de halve finale dubbelspel kwamen, gisteravond tn hetTafel- tennistoernooi in de Beurs de ge broeders.A. en H. p. d. Poort uit voor Ready. de fluiteend, die in tamme staat in het Jullanapark voorkomt. Weer kwam het geluid vanuit de boom. en aangezien een smient niet in een boom zit viel de verdenking ditmaal ineens'op een spreeuw, die ditmaal dus minder succes had dan zijn col lega met de spechtenroep. Zoals in ieder winterhalfjaar ver zamelen duizenden spreeuwen zich tegen de avond ergens buiten de stad..of in de weilanden en als je toevallig - in- de buurt van 2o'n ver zamelplaats bent, zie je de vogels van heinde en ver aan komen stui ven, Een bepaalde groep bomen of een paar weilanden kunnen dan een voudig zwart zien. van de spreeuwen. Op eengegeven moment gaat de hele troep op de vleugels op weg naar de grienden in het Over- roaasse waar zij de nacht door brengen. Evenals de meeuwen keren zij 's morgen voordat het nog helemaal licht is naar de stedèn en dorpen terug. Nestkastjes Het ia nu de beste tyd om de aandacht nog eens te vestigen op de nestkastjes voor de mezen. Degenen - - v m januari die reeds een of meer kaatjes in de tuin hebben doen goed deze nu schoon te maken en indien er lezers zijn die een nestkastje willen aan schaffen, raad ik aan dit uiterlijk ln februari of maart op te hangen, zodoende kunnen de vogels er aan gewend zijn voordat de broedtijd een aanvang neemt. Tenslotte diene men er1 rekening mee te houden, dat het vlieggat naar het oosten of zuiden is.gericht en dat indien wen mezen, wil aan trekken. de middellijn van het vlieggat niet/groter dan drie cm moet bedragen.- Prettig zou het zijn indien de Plantsoenendienst in Volkspark, Plantage, Jullanapark en Begraaf plaats, evenals voor de oorlog, weer eens voor nestgelegenheid voor onze insekteneters zou zorgen. A. DE JONG Zondagavond 8 januari zal er in de St.-Janskerk aan do Grote Markt een jeugdmeeting gehouden worden. Het initiatief voor deze samenkomst is uitgegaanvan de werkgroep „Jeugd en Evangelie" Schiedam. Aan deze samenkomst werken mede het Rotterdamse „Youth, for Chrlst"- comité en de organisatie „LJJS." uit Rotterdam-zuid. Op het programma staat naast het brengen van "een goede boodschap o.a. samenzang, solozang en koorzang dooi' het groot I.J.E.-koor. Na afloop zal er gelegenheid zijn vragen te stellen of van gedachten te wisselen. De jeugd van alle stromingen is welkom, evenals de' ouderen. Een koolmees op de voertafel. Over dé maand december werden in de Gemeentelijke Openbare Lees zaal en Bibliotheek in totaal 19570 boeken uitgeleend (vorig jaar de cember 17977), Het waren 9312 ro mans, 5302 studiewerken en 4956 kinderboeken (vorig jaar respectie velijk 8946 romans, 46591 studiewer ken en 4372 kinderboeken). De uitlening was ala volgt ver deeld (tussen haakjes de cijfers van. het vorige jaar): Centrale Biblio theek, Lange Haven; totaal 10283 (9282), romans 6208, studiewerken 4075; Filiaal Dwarsstraat: totaal 462 624), romans 289, sutdiewerken 72, kinderboeken 101; Filiaal Lo~ rentzlaan:, totaal 2875 (2905), romans 1552. studiewerken 801, kinderboeken 422; Jeugdafdeling:'totaal 3257 (2931), kinderboeken 2200, kinderstudieboe ken 1057; Uitleenpost Kethel; totaal 1748 (1220)romans. 67S,; studiewer ken 199 en kinderboeken 873;'XJit- leenpost Weeshuis: kinderboeken 203 (209); Uitleenpost Ziekenhuis, totaal 332 (319), romans 321, studiewerken 11; Correspondentschap 'Maasdijk: totaal 410 (487), romans 206, studie werken 44, kinderboeken 100; Het aantal houders van leesvaar ten bedroeg '4085 (3987); het boeken bezit is 51030.(51235); Apothekers nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembvandtlaan 4. Belleo bU ODgeval: G.G. en GD. J Tuinlaan 80. telefoon 69290, Gem. Óc-enbare Leeszaal en Bibtio theek, Lange Hav/?n. geopend iederewerkdag (behalve, maan dag) van 9 30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten, R.K.. Leeszaal tn Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 1 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „De Stille glans der Gouden Eeuw". Tot en mét 15 januari.- .Geopend dagelijks, van,;2. tot uur, ook des zondags. Op woens dag- en vrijdagavond van 7—10 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 uur: „"Wieivbleibt Wien". Monopole,. 2.' 7 en ,6 uur: „De slavin der Minnetareës". VOORSTELLINGEN: Beurs, 7 uur: Tafeltennistoernooi. Passage, 8 uur: Gusto's Muziekver- eniging. Concert, Irene, 8 uur: Geref. Jeugdverband. Jubileum, jaarvergadering. Lange Haven 70: Instuif r.k.-jeugd- verband. Balletavond. In 1955 zijn in totaal 524 fietsen gedeponeerd bij het hoofdbureau van politie, waarvan het grootste deel onbeheerd werd aangetroffen:, 480. zijn weer bij de eigenaars terug gekomen. maar, 44 wachten nog steeds op hun rechtmatige bezitters. De politie wijst er op, dat het voor diegenen die nog een fiets vermissen toch wel zin heeft om langs te ko-' men, ook al hebben zij reeos eerdei navraag gedaan. Het gebeurt nog al eens dat een fiets na maanden nog boven water komt. GEBOREN: Johanna C. C., d, v. C, J, Schepen en G. E. Jansen. Jan M» z. v. J. P. Verkerk en J, S. v. d. Velden. Alida G. C.. d. v. D. Bou- mari en M. Brouwers. Wijnand, z. v. W. Groenendijk en A, Jansen- Johannes P., z. v. M. Mol. en C. M. van Noort - j - c- Ter gelegenheid yan het 50-jarig bestaan, van het NW zullen leden van bij het NVV aangeslbteii vak verenigingen uit Schiedam én Vlaardingen op 26 januari ln "net Passage-theater, aanvang 8. uur, een opvoering geven van het jubileum- spel „Door het donker kwam een wonder", dat geschreven is door- Alex Wins en ingestudeerd is onder leiding van J. v. d. Plas.. Medewerking verlenen: de ge mengde arbeiders-zangvereniging „Excelsior", de' arbeiders muziek vereniging „Crescendo", beide uit Schiedam en de muziekgroep „Berg Vrij"- uit. Vlaardingen. Zaterdag aanstaande zal ër nog voorverkoop voor deze uitvoering plaats vinden in het Volksgebouw. De entreeprijs bedraagt f 0.75. De voorbestellingen bij dé aangesloten vakbonden; waren véle, zodat men zich zal moéten, haasten om nog plaatsen te bemachtigen. De leden van de ANMB, die een strookje bij de boden, hebben inge leverd, behoeven aanstaande zater dag geen plaatsen meer te bespre ken. Op de tweede avond van het ia- ieltennistoernooi in de v.m. Koop mansbeurs, züntwee winnaars be kend geworden. Het waren in groep zeven de gebroeders A. en H. v. d. Poort die beslag op dé titel legden door in de finale de Wilton-spelers Ma assen v. d. Brink—De Bie te ver slaan. Hierbij moet direct wórden gezegd dat de gebr. v. d. Poort niet over geluk hadden te klagen. Tel kens wanneer de game ineen be slissend stadium kwam lachte vrou we Fortuna hen vriendelijk tpe. Hiermede wil echter niet gezegd zijn dat deze jongens do eerste plaats niet verdienden. Zij speelden een aardige partij en zij hadden het voordeel dat ze regelmatig sa men spelen. Dit kivam in hun spel wel degelijk .tot uiting. Er zit in deze .belde jonge knapen nog een goede toekomst. In groep acht van het dubbelspel waren het K. Nolet en J. de Ko ning die de eerste plaats verover den, Zij waren ingedeeld in een poule van drie dubbels. In deze poule wonnen zij van A. Saas én P. Mulder en van W. Visser cn mej, d. Wolf. Volledigheidshalve zij nóg vermeld dat de gebr. v\ d." Poort lid zijn van de vereniging Ready en de winnaars van groep acht zijn niet in een vereniging aangesloten. Voor de finale van groep vijf (nieuwelingen) hebben zich ge plaatst A. Bakker .en J. Keizer, Zij spelen vrijdagavond de strijd om de eerste en tweede plaats. In groep vier (junioren) hebbenzich ge plaatst K. Nolet en P. Saas (TCK). Deze groepen spelen niet mede voor de Parool-wisselbekcr, - Hedenavond en morgenavond be loven de hoogtepunten te worden van het toernooi. Vanavond kómen de finalisten en halve* finalisten uit de bus, die tevens dé punten gaan verzamelen voor de wisselbeker. Als de voortekenen'niet hédriegen zal. TCK.de beker weer voor een jaar in 't bezit houden, althans' op pa pier. Zij hebben op; hetogenblik theoretisch de beste -kansenTCK is namelijk met eensterk aantal spelers uit de poule's gekomen in groep drie, de vierde en. vijfde klas- sers. Doch zoals bij iedere sport is natuurlijk nog van alle3 mogelijk. Ook de tweede avond verliep al les keurig op tijd. Hedenavond-ko men ook de eerste, tweede cn der de klasaers in het geweer. Op deze Wijze groeit het toernooi naar een climax die gezien het vertoonde spelpeil tot eon prachtige propagan da kan uitgroeien voor de tafel-- tennissport. Op dc dinsdag gehóuden kon- taktavond heeft de Schiedamse schaakvereniging E.S.S. voor haar clubleden een snelschaakwedstrijd georganiseerd volgens het Zwitserse systeem. Met het oog op .de. be schikbare tijd werden ër acht ron den van tien minuten gespeeld. Sommige, van deze tien-mirmten- partijtjes zijn nog indrukwekkend geworden, ondanks de moeilijkheid om het hoofd koel te houden; Het geheel heeft een prettig ver loop gehad en er werd zeer geani meerd gespeeld. De algemene in druk was, dat deze kontaktavpTid, met gratis consumptie en .veie fraaie prijzen, wel' in de smaak vlei; - De prijsuitreiking, die- ten slotte laat in de avond plaats kon hebben, gaf de ..volgende prijswin naars te zien.' Groep 1: ,1 en kampioen Reitsma, 2 den Uïjl, 3 v. Eden, 4 v.d. Velde. Groep 2: .1 Groen Jr., 2 Ahrcns, 3 Markus, 4 Kleijheeg. Groep 3: 1 Smit,.2 v. Dijk, 3 Marbus, .4 Halvax- Groep 4: 1. vy Leerdam, 2 Smits, 3 Voogt, .4 Harteveld. Dinsdag a.s. zal het derde tiental van E.S.S, een competitiewedstrijd spelen tegen het .tweede tiental van Vlaardirigs -Schaakgenootschap te Vlaardingen. Causerie met projectie voor Museumvrienden In aansluiting op de tentoonstel ling „De stille 'glans der Gouden Eeuw" die momenteel in het Stede lijk Museum te bezichtigen is, zal dr. R. van Luttervelt voor de Vereniging Vrienden van het Stede lijk Museum een causerie met pro jectie houden op Woensdag 11 janu-.: ari aanvang 8.15'uur in de aula van het museum. Na afloop is er een rondgeleiding.' Zijn tas, inhoudende f 30. wat foto's cn brieven, liet W. 8. H. gis termorgen voor de Vavo-garage aan de Nieuwe Mathencsserstraat staan toen hij met zijn auto wegreed, 's Avonds bij zijn terugkomst bleek de tas verdwenen. Gasbuis brak: SCHIEDAM. Doordat eon gas buis brak, zijn in dc afgelopen nacht drie personen bedwelmd^ ge raakt in hun woning aan de Simon Stevijnstraat. Het zijn de; 87-jarige mevrouw Brandt-Kraak, haar. schoondochter de 58-j arige, nevrouw S, M. Brandt-Prinu en. de 23-jarige kostganger W. de Graaf.., Door de G.G. en G.D. zijn de slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand wasvanmorgen bevredi gend. V -■Toen-de heer. Brandt de afgelopen^ nacht thuiskwam van zinkwerk* in, de haven, rook hij een .-.sterke, gas-, lucht en vorid later zijn vrouw;- moeder en inwonende kostganger in een toestand van bedwelming; Snelwaarschuwde hü de dokter en de G.G. en G.D," terwijl ook. een paar mannen van de. technische bedrijven verschenén," die Consta teerden. dat de binnenleiding van-, het gas door verzakkingvan. de leiding buitenshuis, ,was gebroken: Zij troffen de nodige voorzieningen én ook de .burenwerden gewaar schuwd, maar daar bleek' alles in orde tezijn. In de afgelopen nacht kwam een met 200 ton'zand geladen schuitje van de firma B. en Van D. uit Sliedrecht in de Wilhelminahaven in moeilijkheden te verkeren, door dat het water zo ver gezakt was, dat het schip, droog kwam te staan. Daar het gevaar van kapseizen, niet denkbeeldig was. ging het personeel van bóord. De havendienst,;, die de situatie in ogenschouw :nam,'. advi seerde echter'om rustig het stijgen van het. w&tër 'af. te, wachten.-Om half zes vanmorgenwas het gevaar geweken en ging het personeel wéér aan boord. Ds. J. A. Hebly, afkomstig uit Nieyweschans, die'naar Schiedam beroepen: is, zal: zondag -a.s. beves tigd wórden en wel door: ds. J. B. Schouwing in de kerkvan de -Ne derlandse Protestantenbond en daarna óm vijf uur door dr. J. L. Kazeraier voor de Nederlands Her vormde Gemeente - in de Grote Kerki: DETROIT Dé Ford Motor Com pany gaat de produktie bij de afde ling Mercury-modellen beperken, in - verband met de huidige marktver- h0Udingen.-;Er zullen 2.450 arbeiders worden ontslagen,- waardoor het aantal, arbeiders op die afdeling wordt verminderd tot 15.888. Enige andere' auto-maatschappijen hebben onlangs, reeds produktie-ver- lagingen aangekondigd, meestal .in de vorm van beperking van over- uren.:,T.. LEIDEN. De heer H. A. J. Klus-; man heeft, op'grond van de adhe siebetuigingen met zijn initiatief tot een „Bond voor fatsoenlijke weggebruikers", besloten een der gelijke bond op te richten. Voorlo pig heeft hij deze genoemd de bond „Veilig door uzelf", afgekort „Ve- duze". Zo spoedig mogelijk zal een voorlopig bestuur worden samenge steld. Het is zijn voornemen het centraal kantoor in Den Haag te vestigen. Wij hebben een grote sortering lichte MODERNE STAAFLIJSTEN Kom eens kijken DAM 41—43 voor HALVE PRIJZEN Verder op courante artikelen o.a. JAPONNEN DEUX-PIECES KOKKEN BLOUSES, enz. Altijd goed en voordelig LANGE KERKSTR. 19 Schiedam - Tel. 66135 Verloren Ten gerieve van onze lezers hebben wij de mogelijkheid opengesteld om'onder de kleine advertenties tegen een vergoe ding van 0,25 administratie kosten, annonces op te nemen tot een maximum van 20 woor den voor verloren voorwerpen en weggelopen huisdieren, Deze advertenties kunnen uitsluitend tegen contante betaling aan ons bureau worden opgegeven. TELEF. 66192 DAN NAAR D. DE BRUIN Oranjestraat 9 Schiedam Tel, 66431 Banketbakkerij A. C. J. Scheffers,. Dam 35, tel. 67823 vraagt;.; 2e bediende 3e bediende en leerling- banketbakker Tevens, gevraagd i voor hulpin de huishoud. TV, HASEKAMP EN CO,, vraagt voor haar distilleerderij Aanmelden: WILLEMSKADE 23 Te koop aangeb. Opruiming. Clubstel 205. NU 245.—- met prima groene stof. Plate. Meubelfabriek, t.o; Stadhuis, Schiedam, Opruiming. Dressoirs 225,— NU 93.—Donkere kleur, flinkemaat, slechts enkele stuks. Plate, Meubelfabriek, t,o. Stadhuis,. Schiedam. Te huur aongeb. Gevraagd: nette kostganger, Br, no. S 446 bur. v. d. blad. Personeel gevr. Mevr. Gcerdes—Jonker Roe- lants, Tuinlaen 200, vraagt een net meisje als halp in de huishouding. Aanm. tussen 7 en 8 uur. Fotografie Koop nu Filmstroken. Wij hebben een grote sortering o.a. Sjors, Tom Mix, Terzan, Roy Rogers, Donald Duck. K. van Vuuren, Hoogstr, 106 telefoon 66720.' Diversen Wilt u zichzelf trakteren? Proef dan eens onze warme worst en ballen gehakt L. Boer's Goedkoopste Vlabe- drljf, "Vlaardlngcrstraat 10, telefoon 67045. Voor de fijnproevers zijn onze nierbroodjes een deli catesse. Probeert u ze eens! U komt er beslist op terug. L. Boer's Goedkoopste Via- bcdrijf, Vlaardtngerstraat 10, telefoon 67045, Zo vindt u ze nergens, onze vleescïoquetten! L. Boer's Visbedrijf, Vlaardingerstraat 10, telefoon 67045. Voor patates frites L. Boer's Visbedrijf het aangewezen adres. Verkrijgbaar van des morgens half twaalf tot., dês avonds 12 Uur,. Vlaardinger straat 10, telefoon 67045. Keeft u onze gebakken vis als een geprobeerd? Het kan niet beter en-goedkoper dan, bij Schiedams Goedkoopste Visbedrijf, Vlaardingerstraat 10, telefoon 37045. ideaie sportjacks bij wind, kou en regen Jongensmaten plm., 8 jaar 19.- Alle herenmafen 5 29.- in Cosfuums, Pantalons/ Regenjassen^ enz. en op alle overige artikelen bGUEs,- KAMERS Bij KROES' Beddenhuis betekent „geld ver- dienen"!, want u kunt NU profiteren van onze gerenommeerde kwaliteits-artikeleu voor sterk verlaagde prijs! Wij maken van deze advertentie geen prijs courant, doch bekijkt NU onze etalages en over tuigt u van de enorme koopjes!! BROERSVEST 64—66 SCHIEDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1