19, 1 Goed concert van de muziekver. Gusto Hoe de voetbal rolt dit weekeinde J Op Fabriplein kunnen de kinderen veilig spelen Hermes naar Haarlem Jubileum-vergadering van Geref. Jeugdverband SVYÏDO Uitbreiding sportcomplex Wilton leidt de strijd om de Parool-beker JEUGD VAN DE STRAAT AF Ook Bijdorp krijgt speelplaats 64 woningen en twee winkels Afscheidsreceptie C. v. Oortnierssen \)D ïnHflMffilf Vrolijk cabaret tot besluit VOOR ZWARE STRIJD Bij tien jarig bestaan -- Zullen rood-groenen zich herstellen? De strijd rond de korven 138 aanrijdingen, 5 zwaar gewonden Knol:partij om horlogebandje Verkeerscontrole 117 BEKEURINGEN TAFELTENNIS-TOERNOOI Na een rust van vijf toeken Bijeenkomst van inwendige zending Burgerlijke stand Wilt U goedkoop meubelen kopen? Twee leningen voor Schiedam Penning „Maze" voor v. Tilburg - Vrijdag 6 januari 1956 Binnen afzienbare tijd, zo -stellen b. en w. zich voor, zal Schiedam er twee kinderspeelplaatsen bykrygen. Inderdaad geen overdreven luxe in onze Wicht-bevolkte stad, die een groot gebrek heeft aa" goede creatieoorden. jNaar aanleiding van de verzoeken in die richting van de omwonende buurt genoten zullen deze speelplaatsen komen op het Fabriplein, ter aanvulling wan het weinig fraaie plantsoen en in Bijdorp-Kethel. Wat het Fabriplein betreft is de iixecteur van Gemeentewerken van bordeel dat de situatie daar dringend verbeterd moet worden. Met terrein Ks nl. te laag gelegen en moet nodig verhoogd worden. En als men daar f och aan het dokteren slaat, kan men neteen wel tot verbeteringen over gaan. 1 Het plan voorziet,- naast de opho ping van het plantsoen, in een ver hanging van het nutteloos brede pad poor een smalle doorgang. De lelnke bekken gaan verdwijnen en worden ■en dele vervangen door lage heg- Ëjen. Er komt een heesterrand met Kleurige vaste plantenborders en een pazon. Het bestaande boomplein kan dan neteen met behulp van een zand bak, duikelrekken, klimrek, enz. tot ien eenvoudige speelplaats worden Éemaakt, vooral voor jonge kmde- |"eö. Over de omvorming van het Fa- brï-plantsoen tot een kinderspeel plaats is onder de buurtgenoten nog- ftl wat te doen geweest. Door de heer j. Scheepmaker werd, met instem- |ning van een aantal buurtgenoten ien verzoek aan de raad gericht om Kan. het plantsoen een speelweide te "aken voor de jeugd, met het doel kinderen een plaats te geven kaar, zij onbedreigd door het ver keer, rustig kunnen spelen, j Tegen dit verzoek is weer door Bndeien geprotesteerd. Zy verklaren ■u reeds overiast te ondervinden van *e kinderen uit de buurt, die in de kor rieken gaan spelen en de bewo ners hinderen. Wanneer er een kin- fterspeelweide bijkomt, zo menen zy, wordt de last nog groter. I Waarop b. en w. dus met boven- ■taand plan is gekomen, dat als een Bompronis-voorstel moet worden be schouwd. De totale kosten van de rerbetering, de ophoging inbegrepen, [vorden op ƒ8,255.geschat. In Kethel-Blydorp J In Bijdorp-Kethel is helemaal geen ■peelgelegenheid voor de kinderen, Tie hun heil maar op 8e smalle stra- pn moeten zoeken. Gesteund door andere bewoners" van Bydorp Keeft de heer A. van der Linden een idres gericht aan b. en w. om in de poeiiijkheid te voorzien. 1 Het college stelt nu voor om op Jet gemeentelijke terrein gelegen (Advertentie LM.) etfJoAL-ANS WEAUZ52AL ovmntsireN -Nog nooft verkochten wij in een Opruiming -zoveel karpetten als dit keer. Karpetten bij honderden, omdat onze klanten weten, dat wij niet stoppen met onze verkoop nu de laagge prijsde soorten zijn uitver kocht. Neen, dit is een radicale „Opruiming, die alles zal over treffen" en ook deze export partij wollen Wiltons die normaal voor 139 gulden verkocht werden, kunt U nu kopen voor een abnormale Opruimïngspnjs. Wollen Wilton karpetten van 139guf den, geweven van extra glanzende wollen Wilton garens op getwijnde vaste rug, koopt U nu voor.... nog geen tachtig gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Wiltons, 200x285 cm (geen telefonische of schriftelijke be stellingen), ïn warme Perzische kleurstellin gen, voor I laiixinniitniimniiiiiNiifliiii Er zijn nog 63 stuks twee persoons kantelbedden, - waarvan het lakwerk iets beschadigd Is, voor bijna de halve prijs, 37 90 van ÜSkÖO" voor I'WINKELCENTRUM BIHNENWEG, Tal 29180 tussen Spoorbaanstraat en Schiet- baanstraat 'n eenvoudige speelplaats in te luchten. Het terrein moet ge draineerd worden en beplanting moet langs óe sloot worden aan gebracht. Verder worden er. een zandbak en wat speelwerktuigen uapioAv usn$oj{ a<x 'jsjeeicteS raamd op 1.580.—. In Kethel: Bij het college van b. en w. zjjn plannen ingediend voor de bouw van 64 woningen cn Z winkels in Kethel, op het bouwterrein ten oosten van de Meeuwenslngcl, tussen de Kerk- laan en dc openbare school. Binnen kort is de aanvraag voor het ter beschikking stellen van ae grond te verwachten, In verband hiermee achten b. en tv. het thans urgent geworden om deze grond „bouwrijp" te maken en over te gaan tot het aanleggen van rio- lerings- en bestratingswerken. Hier voor is een. bedrag van 350.000 nodig terwijl daarna nog 116.500 nodig zal zijn voor de gas-, water- en elek triciteitsvoorzieningen. In het kantoor van de gemeente- lyke womngdienst en bouw- en wo- mngtoezicht, op de bovenverdieping van het Beursgebouw hebben de heer C, van Oortmerssen, technisch hoofd ambtenaar van die dienst, en zijn echtgenote gistermiddag gerecipieerd ter gelegenheid van zyn afscheid. Tevoren was er een samenkomst van het personeel van de dienst, waarbij de heer Van Oortmerssen, die de dienst met pensioen verlaat, waarderend is toegesproken door wethouder mr. M. J. M. van Kin deren en door het diensthoofd, mr. dr, ïr. M. M. van Praag. Bij de openbare ontvangst aaama zijn vele gemeentelijke diensthoof den en ambtenaren en de vele rela ties afscheid komen nemen van. het echtpaar Van Oortmerssen. Vrijwel iedereen die bij de bouwbedrijvigheïd in Schiedam betrokken is, gaf acte de présence. Oecumenisch avondgebed in januari Gedurende de maand januari zal het oecumenisch avondgebed, dat iedere zaterdagavond om. hall acht m de Lutherse kerk te Schiedam wordt gehouden, achtereenvolgens worden geleid door: ds. E. J. öorokes (gerer.) op 7 januari; ds. J. Gras (herv.) op 14 januari; dr. H, J. Jaanus (luth.) op 21 januari en ds. J. D. Smids (herv.) op 28 januari. EXAMENS Geslaagd voor het staatsdiploma voor leraar m de stenografie de heer J- D. P. Zetteler te Schiedam. /Advertentie LM.) Uw „p«r»oon!IjVe bril" pasfend bij Uw typ* vindt U in onio grote collectie brilmonturen Telefoon 67649 ^jSQTSSSe^JB Apothekers nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan *4. Bellen bij ongeval: G.G. en GD. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gero. OpeobaTe Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur eü iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RJL. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend Iedere dag (behalve maanu ,7) van .2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 880 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „De Stille glans der Gouden Eeuw", Tot en met 15 januari. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur, ook des zondags. Op woens dag- en vrijdagavond van 710 uur. BIOSCOPEN Passage 2, 7 en 9.15 uur: „Terug uit de hel". Mtraopole, 2, 7 en 9 uur: „Hebzucht". VOORSTELLINGEN: Irene, 8 uur: Cefa-film „Verloren grenzen". v. Beurs, 7 uur: Tafeltennis-toernool. een. stroom van bekende melodieën Een talrijk publiek heeft donderdagavond genoten van een goed verzorgd concert door Gusto's muziekvereniging in het Passagetheaterdat traditiegetrouw gevolgd werd door een cabaretprogramma. Op deze avond bewees Gusto wederom op de goede (muzikale) weg te zijn, hoewel de bezetting vooral bij de fluitisten nog wel iets te-wensen overlaat. Het publiek reageerde steeds weer met een dankbaar applaus na ieder num mer, iets wal ook de cabarettiers te beurt viel. Onder leiding van de dirigent Jac. Wolters werd geopend met de kro ningsmars uit „Le Prophéte" van G. Meijerboer in een arrangement van A. Eenhaes, waarbij het korpsvaan del geheven werd. De Suite Ballet van Fr. Popy, een moeilijk te spelen compositie, was technisch goed ver zorgd, maar bleef in valse lente en largo wat steken in de zwaardere tonen, die niet voldoende tot helder heid kwamen. Een uitstekende ver tolking gaf het harmoniekorps (voor al aan het slot „Dein ist mem ganzes Herz") van de fantasie-operette „Le Fays du Sourire" van Frans Léhar in een arrangement van F, Andrieu. Het publiek wil de melodie bleek ook nu weer uit het daverende ap plaus, dat titer op volgde. Pittig en sprankelend klonk ver volgens de marsfantasie „Colonel Bogey on Parade" van J. Alford. Tot besluit ging het publiek „met Gusto op mars" in een marspotpourri, waarbij evenals bü de opening met de kroningsmars het tam boerkorps aantrad onder leiding van dhr P. H. de Koning, met in de ge lederen een duchtig roffelende jon geman in wit overhemd en een en kele dame, die de trommelstokken met evenveel vaardigheid hanteerde als haar mannelijke collega's. Het publiek dankte voor het goed ver zorgde concert met een hartelijk applaus. Na de pauze voerde conferencier Tim Telby zijn cabaretgezelschap aan tot prestaties, die bij het pubhek in goede aarde vielen. Daar waren de 3 Jacksons, die met veel virtuositeit Na twee flinke overwinningen in de thuiswedstrijden tegen 't Gooi en "Wageningen, twee concurrenten voor de bovenste plaats verkeert Hermes- DVS in de moeilijke positie van kop loper. Elke andere club stelt er nu eenmaal een eer in, om de afdelings leider de voet zoveel mogelijk dwars te zetten en dikwijls heeft dit suc ces, Voral in de heel zware uitwed strijd a.s. zondag tegen het voort durend in kracht toenemende Haar lem, zullen onze stadgenoten alles moeten geven om bovenaan te kun nen blijven. De manier, waarop 't Gooi en Wa geningen werden overwonnen, geeft echter een groot vertrouwen in^de kracht van het' elftal. Wy zijn er van overtuigd, dat de Blauwwitte» de ernst van deze wed strijd volledig beseffen en dat,zij tot het uiterste geladen zullen zijn, om de eigen positie te versterken en de opmars van Haarlem tf -tuiten. Spelende met hetzelfde elan als in de laatste wedstrijden, da» moet dit mogelijk zijn. Het tweede elftal, dat tengevolge van het afstaan van invallers voor het eerste elftal en van enkele zieken. fcJA -&>ï< De jubileum-jaarvergadering van het Gereformeerd Jeugdvcrband ter gelegenheid van het tienjarig be staan, bracht gisteravond vele men sen bijéén in de grote zaal van Ire ne. „Het moet mogelyk zyn ook m de toekomst te behouden, wat In het verleden met zoveel Inspanning is opgebouwd", zo besioot secretaris J. v. d. Drift zijn overzicht, dat oen samenvatting gaf van de ontwikke ling in de afgelopen 10 jaren. Een aantrekkelijk e» levendig program ma diende ter opluistering Van deze feestelijke jaarvergadering. Nadat de voorzitter van het Ge reformeerd Jeugdverband, ds. G. Brinkman een openingswoord had gesproken, gaf de secretaris, ae heer J. v. d. Drift, een overzicht van de activiteiten van het Jeugdver band. Direct na de oorlog sloten verschillende groeperingen zich aan één om een gezamenlijke jeugdraad te vormen, hetgeen echter niet ver wezenlijkt werd. In 1946 vond ae oprichting plaats van het Jeugdver band als overkoepelend orgaan van de gereformeerde verenigingen, die zich bezig houden met de geeste lijk-zedelijke vorming van ae jeugd. Aangesloten zijn thans de gerefor meerde ouders vereniging (met jon gens- en meisjesclubs) de jonge lingsver. en de meisjesver., de chr. gymver. DOK, de Oranjegarde en chr. reciteerver. Géron. Eén van ae oprichters van het Jeugdverband was dr. J. L. Kooien en als eerste voorzitter trad op ds, H. de Moor. Sinds 1951 is ds. G. Brinkman met het -voorzitterschap belast. Uitvoerig sprak de heer v. a. Drift over de talrijke manifestaties en ac« Het actieve bestuur van het tien jarig Gereformeerd Jeugdverband. (uan links naar rechts): adjunct Cerben van Rabens, secretaris J, ti. d. Drift, voorzitter ds G. Brink man, tweede secretaresse tncj. Corry Steiner en penning-meeste* Bram van V/oerekom. tiviteiten in het verleden en heden. De eerste jaren brachten een felle beleving en het Jeugdverband. had daarna ups en downs. In grote lijnen zijn we de jeugd kwijt, aldus *_de spreker, behoudens de organisaties voor sport en spel, die in de komen de tijd onze aandacht vragen. Reden, tot wanhopen is er niet. Het aantrekkelijke programma, dat voor het voetlicht werd ge bracht, viel zeer in de smaak bij het publiek. The Old Time Religion Sin. gers uit Rotterdam 2ongen met al lure bekende negro-spïrituals, als „Nobody knows the trouble I've seen", „Nor my father, nor my mo ther" en „Joshua fit the battle of Jericho". De heer T. Hemminga declameerde gedichten van ds. Okke Jager. Bijzoner geslaagd waren de turn demonstraties van DOK. Vooral de nummers van de dames, correct en fleurig, vielen In de smaak van het publiek, dat reageer de met een enthousiast applaus. Na de pauze werd nog de humo ristische en aantrekkelijke film „Morgen ben ik rijk' vertoond, het spannende verhaal van de man, dis na 20 jaar de goudvoorraad va» de bank van Engeland beheerd te heb ben, besluit om deze nu eens voor eigen gebruik aan te wenden. wat verzwakt was en een aantal punten verspeelde, krijgt tegen For tune 2 uit VTaardingen een goede kans om het verloren terrein voor een deel te herwinnen. Toch zullen de reserves goed doen, de betekenis van een wedstrijd tus sen Vlaardingcrs en Schiedammers niet te onderschatten. Deze wedstrijd begint om 10 uur, op het terrein aan de Damlaan. Het derde elftal speelt ook om 10 uur „thuis" tegen Feijenoord 3. Tengevolge van de terrein-misère, het derde veld is verdwenen en het tweede is zeer slecht, ral-deze wed strijd gespeeld worden op het ter rein in Laan Spieringshoek. Het derde is de laatste tijd ook goed op dreef. Het kan dus een aardige wed strijd worden: Het vierde elftal speelt „uit" tegen DEH 2 en dat is altijd moeilijk- Kunnen de rood-groenen zich in 1956 herstellen? Dit is de grote vraag welke de SVV-aanhang doorlopend bezig houdt en waarvoor men de wedstrijd van a.s. zondag tegen EDO zeer belangrijk acht. Met een over winning op de Haarlemmers is er ongetwijfeld voor de SW-ers nog alles mogelijk, echter zijn voor EDO de punten ook van groot belang, zodat het zondag aan de Bosrand een vinnige strijd zal worden, want de eerste klap in dit nieuwe jaar kan van grote betekenis zijn voor het verdere verloop. De Haarlemmers spelen in het al* gemeerr een sterk verdedigend spel, waarmede zyn diverse malen succes sen hebben weten te boeken. De rood-groenen hebben de laatste wed strijd tegen BW weliswaar wederom een nederlaag te slikken gekregen, echter was er ongetwijfeld een grote re strijdvaardigheid in de ploeg aan wezig dan voorheen. Deze strijdlust zal men zeker tegen EDO van het be gin tot het eind moeten opbrengen ora tot succes te kunnen komen en Jan van Schijndel en zijn mannen zullen zich volledig dienen te con centreren op deze voor hun zo be langrijke wedstrijd, Scheidsrechter voor deze wedstrijd is de heer J. Ver kerk. Reserves: SW 2 speelt om 10 uur thuis tegen ADO 2; SVV 3 gaat op bezoek bij Unitas 2 en SW 4 speelt eveneens om 10 uur thuis tegen Leerdam 2. De korfballers uit onze stad kwa men op 10 en 11 december 11. voor de laatste maal binnen de lijnen. Voor 17 en 18 december waren voor hen geen-wedstrijden vastgesteld en met Kerstmis e» op nieuwjaarsdag lagen de korfbalcompetities stil. Voor a.s. zaterdag en zondag is het eerste programma voor 1956 aange kondigd en daarin worden Schie dam en Succes nu weer genoemd. Of de velden, bespeelbaar zullen zijn na alle nattigheid van de Jaatste weken en de nachtvorsten van de laatste dagen is een open vraag, Schiedam 1 en 2 maken een goede kans weer aan de slag te komen. Het eerste gaat op bezoek bij Die Haghe. De kanaries zullen wel zorgen voor de volle buit. Voor onze stadgenoten is het zaak de nederlaag zo klein mogbiyk te houden. De Succesploegen spelen alle thuis, d,w.z. als het veld het toe laat. Het eerste krijgt Overkanters op bezoek, een lastige tegenstander, die de kaas niet gemakkelijk van z^n brood Iaat eten. Het eerste treffen eindigde op het nippertje in een Rotterdamse overwinning. Mis schien valt de balans nu anders uit. Voor de reserveteams rijn vast gesteld Succes 2Actief 4, Schie dam 2Trekvogels 4, Ahoy 3Suc ces 3 en Zwaluwen 4—Schiedam 3. 1 uit hun accordeons toverden en The Dutch Rolling Stars, die op een al lerkleinst plateau de allermoeilijk ste toeren reden op hun rolschaat sen. Sensationele nummer®, waar voor de aanwezigen enthousiast de handen op elkaar brachten. Een goe de aanvulling op dit programma was het zangduo Martin van Heels- bergen en Jonny van Zwieten, de humoristische acrobaten The Rile Bros en tenslotte Gerry en Marion. En dan zat er nog onze Joop "Wal vis aan het orgel, die weer een uit stekende bijdrage leverde aan het programma. In zijn openingswoord heette de voorzitter van Gusto's muziekvereni- fïng, de heer K. J. Veïthuizen, in het ij zonder welkom de eredirigent, leden van verdienste, vertegenwoor digers van de Schiedamse Gemeen schap en functionarissen van de fa. Smulders. Hij wees op de nieuwe lei ding, die het muziekgezelschap sinds de laatste jaren heeft en op ae goe de resultaten, die een landelijk con cours opleverde voor Gusto: eerste prijzen voor het korps, de mar 5- ïfdeling ert de tamboers. Velen ver geten dat Gusto's muziekvereniging geen uitgesproken bedrijfsvereniging is, maar dat daarin ook plaats is voor buitenstaanders. Jonge mensen (bla zers) zijn van harte welkom. Met het 50-jarig bestaan in het vooruit zicht was er ook weer een jubilaris onder de leden van het korps. Voor zijn 25-jarig lidmaatschap van de muziekvereniging kreeg de heer Van Lier een onderscheiding opgespeld en daarbij de hartelijke dank van de voorzitter. In de maand december: Over de maand december hebben er, binnen _de grenzen-van. Schie dam 138 aanrijdingen plaats ge had. Daarbij kregen vyf mensen zwaar lichamelijk letsel en werden er 27 licht gewond. Zes personen moesten naar het ziekenhuis wor den vervoerd en 22 werden, door de GG en GD behandeld. In elf gevallen ontstond er zwa re materiële schade en in 112 ge vallen lichte schade, In totaal wer den bij deze aanrijdingen 48 pro cessen-verbaal opgemaakt. Het ontstaan van de aanrijdingen Was ïn 23 gevallen een gevolg van geen voorrang (verlehërt. in 20 ge vallen van te 'dicht lichter"" elkaar rijden, in 19 gevallen van onoplet tendheid, in twaalf gevallen van stoppen, _in 2es gevallen van on voorzichtig oversteken en in vijf gevallen van, technische gebreken. Met negert velden in het sportcomplex ten wes ten van de Poldervaart ce» aantal velden gereed ztfn gekomen, of al thans het stadium hebben bereikt dat zij „ingezaaid" kunnen worden, acht de directeur van Gemeentewer ken het tijdstip gekomen om ook met de uitvoering van de laatste étappes In het plan te beginnen. Deze omvatten de aanleg van nog negen sportvelden.» Hiervoor vragen b. en w. een cre- diet aan van 157,000.—, terwijl door de D.A.C.W. reeds de subsidie voor de arbeidslonen is verleend. Binnenkort zullen ook de nodige gelden aangevraagd worden voor de aanleg van voet- en rijwielpaden vanaf de Blauwebrug tot het sport velden-complex, verharding van de wegen naa.* de terreinen, inrichting van de parkeerruimte en de bouw van een voetbrug over de Polder vaart Het ziet er dus naar uit dat er nog dit jaar begonnen wordt met het afwerken van het complex. Als sluitstuk komt dan de inrich ting van het „stadion", het gemeen schappelijke hoofdveld voor Herra.es- D.V.S. en S-V.V, Zodra de plannen hiervoor geheel gereed zyn, zal over gegaan worden tot het leggen van waterleidingbuizen en elektrische kabels in de wegen naar het sport complex. Een stevige knokpartij tussen ccn Zwitserse en een Arabische zeeman op het terrein van de scheepsbrmw- mij. „Nieuwe Waterweg" n.v. maak te de afgelopen nacht de tussen komst van de politie nodig. De aan leiding was de koop van een hor logebandje van een caféhouder, dat voor gezamenlijke rekening werd aangeschaft, maar dat m feite toe behoorde aan de Zwitser, die het niet goed kon keuren, dat zijn Ara bische vriend het bandje in zijn zak stak. De politie het de zeelui van daag op het bureau verschijnen waar da kwestie tot aller tevredenheid werd geregeld. Bij een algemene verkeerscontrole in het kader van de landelijke ver- keersactie zU» gisteren 117 proces sen-verbaal opgemaakt Van deze bekeuringen waren 27 voor het ver zuimen van xichting aangegeven, 19 voor geen voorrang verlenen en 7 voor het rijden door rood knipper licht. Verkeerspaal omgereden Een onbekend gebleven auto reed gisteren de verkeerspaal met borden omver op de Hoogstraat bij de afrit naar de Lange Achterweg. In het stedelijk tafeltennistoemoot zijn thans honderdvjjftlg partijen ge speeld. In de strijd om de hekercompetitie begint ook enige tekening te komen. De stand is voorlopig als volgt: Wilton 2 punten, Ready en NOAD ieder 1 punt, TCK, PTTS en T5F ieder 0 punten. Verder zjjn er ook nog enige finalisten bekend geworden voor de Jaatste toernooiavond. In de finale van het dubbelspel van eerste en tweede klassers hebben zich ge plaatst K. v. Dyk met W. de Winter (TCK) tegen J, Hendriks en H, Hazel- zet (NOAD) Tevens zijn nu ook de winnaars bekend van de poules van groep een, eerste en tweede klassers. fDit zijn J. Plooy (TCK), D v. d. Oever (NOAD), M. Gtoeneweg (PTTS), H. Hazelzet (NOAD), K. v. Dijk (TCK). In groep twee (spelers derde klas) zijn de winnaars van de poules H. Foncke, W. Maasen v. d. Brink en M. Groer.eweg, allen "Wilton, H. V. D. Poort (Ready) en W, Zwamborn (TCK). In groep vier (de vierde en vijfde klassers) hebben zich in de volgen de ronde gespeeld: G. Royers, G. v. Vuuren, R. Lauwaars en J, Vletter, allen TCK*, G, Leening, B. v. d. Brink en H, Dronkers. allen NOAD en J. v. d. Vliet, Witon. Dit zijn de laatste acht van de grootste groep deelnemers va» hun klasse op dit toernooi. Voor groep één had W. Duys (NOAD) vrijgeloot; hij komt nu hedenavond uit tegen K. v. Dijk (TCK). Het beloven dus morgen spannende partijen te warden. Ge bleken is dat de strijd om de beker zeer aantrekkelijk zal worden. De vereniging TSF is met zijn spelers in dit toernooi niet meer vertegen woordigd, Over het algemeen zijn de prestaties van de leden van deze vereniging echter beter geweest op dit toernooi dan verleden jaar, Een volledig voethal programma is voor het komende weekeind vast gesteld, Of dit programma geheel zal worden afgewerkt blijft de vraag. De weersomstandigheden zijn tot op heden niet ongunstig. In de afdeling Rotterdam zijn sedert 21 November geen wedstrijden meer gespeeld, Be grijpelijk zullen de spelers wel ge brand zijn op een wedstrijd. Zaterdagmiddagvoetbal k.n.v.b, HBSS speelt zaterdagmiddag om half drie tegen RVVH. In de laatst gespeelde wedstrijd tegen TSB heb ben de Schiedammers ,met 0—10 het 'er lelijk bij laten liggen. Hopelijk zullen zij trachten in de komende wedstrijd deze fout goed te maken. Het 2e elftal speelt in de tdtwed- wedstrijd tegen Zwart-Wit 28/2, ter wijl het 3e elftal het 5e elftal van Zwaluwen V. ontvangt. Het 4e elf tal gaat op bezoek bij Groen Wit R2 Voorts zij nog vastgesteld: in 2A StedosGSS; voor de reserve afde lingen: PPSC 2-Zwervers 2, GTB 2- Rozenburg 2, GSS 2—DOS 32/2, Capelle 3-GTB 3 en ZBVH 3-SSS 3. KNVB In 3A gaat Excelsior '20 op be zoek bij Hollandlaan. Excelsior staat er iets gunstiger voor dan de con currenten. In de kopploeg van deze afdeling is het onderlinge verschil niet zo groot. Mochten'de Schiedam mers beide winstpunten in de wacht slepen, dan hebben, zij een goede kans in deze groep te komen. Voor 4F zijn vastgesteld: HWD- DRZ en Schiedam-Rockanje. DRZ heeft een redelijke kans de wedstrijd te winnen 1 terwijl Schiedam, indien het met volle winst uit de strijd komt, -wellicht enkele plaatsen om hoog kan komen, In 4G heeft SVDPW een thuiswed strijd tegen 's-Gravendeel. Deze ver eniging staat met 10 uit 10 in de middenmoot; de Schiedammers heb ben uit 11 wedstrijden slechts 4 pun ten. Zij zullen dus hard moeten aan pakken om door enkele overwinnin gen van de onderste plaats af te ko men- Afd.' Rotterdam Martinlt gaat op bezoek bij AVO/- ZVC. Algemeen verwacht men, dat de Schiedammers ongeslagen blij ven. Ursus krijgt in deze afdeling Tediro op bezoek. Belde elftallen hebben 11 punten uit 9 wedstrijden, zodat het Zondag zal spannen. De verenigingen staan resp. op de 3e en 4e plaats. Wij geven Ursus op eigen terrein de beste kansen. In 1B ontvangt "WF, RVVB. De mannen van Wilton staan met 10 punten uit 9 wedstrijden op de 4e plaats, terwijl RVVB uit eenzelfde aantal wedstrijden 3 punten minder heeft Gezien de resultaten van de laatste wedstryden, moet WF ln staat zyn deze wedstrijd te winnen. Mocht Progress tegen AVS verliezen, en WF winnen, dan komen de Schie dammers op de 3e plaats. SFC gaat op bezoek by TOGB in afdeling 1B. De Schiedammers staan op de 5e plaats, terwijl hun tegen standers op de 2e plaats staan. SFC zal dus hard moeten aanpakken om geen nederlaag te boeken en zal met een gelijk spel wel tevreden zyn. Demos gaat in dezelfde afdeling op bezoek bij Germinal. Hier zal het gaan spannen; beide partijen hebben 6 punten uit 9 wedstrijden. Roga heeft in deze afdeling een moeilijke wedstrijd tegen Hekelin gen; mocht Demos winnen en Roga verliezen, dan worden SFC en De mos grote concurrenten. In 2A staat de wedstrijd Singel- kwartier-DOZ op het programma, terwijl in 3C Steeds Hoger en de Schedamse Boys elkaar ontmoeten. Voorts komen in komend week eind nog de volgende Schiedamse elftallen in het veld: VFC 3—HDVS 5, SW 5—Excel sior R 5, Excelsior 2Ö/4BCL 3, Bel vedere 2SVDPW 2, Schiedam 2 Zuiderster 2; TOGB 2—SFC 2, Ursus 2--Hutricanes 2. RCR/DKS 2—Mar tinlt 2, WF 2—Het Noorden 3, HD VS 6~Xerxes 5. RFC 6—SVV 6, Slikkerveer 3—SW 8, DHZ 6 Schiedam 3, SVDPW 3—DRZ 3, Te diro 3—-Demos 3, Eureka 2—-SFC 3, WF 3Noorderkwartier 2, SW 9— Coal 5, Xerxes 7—HDVS 7. RFC 8— HDVS 8, Feijenoord 13—SW 10. HD VS Feijenoord 14, SW 12—CKC 4, Excelsior 20/5—Dindua 5, DHZ 10 —Schiedam 4, DHS 5—SMV 5, DHS 6 —Ursus 3, Schied. Boys 2DJS 5, ASB 4—SFC 5, RFC 11—Excel, 20/6. Excelsior 20/7ODI 4, DEH 4DHS 7, SVDPW 4—Rockanje 4, Zuiderster 4— Excelsior 20/8, DHS 8-^ermI- nal 4. SVDPW 5—Spartaan '20, Bloemhof 3—Martinit 3, OLZ 3— Demos 3, Schiedam 5—ODI 5, Pech vogels 3Martinit 4, Het Noorden 6 —Martinit 5. De afdelingen Schiedam en Delfs- haven van de Hervormde Bond voor Inwendige Zending op Gere formeerde Grondslag hebben in Ire ne een gecombineerde propaganda- avond gehouden. De doelstelling van deze bond is om in die streken, waar de prediking de moderne rich ting uitgaat gereformeerde evan gelisten in te zetten. De secretaris, de heer J. A. de Waard, opende de bijeenkomst en sprak zijn teleurstelling uit over de vrij geringe opkomst. Daarna kwam ds. H. Abma, hervormd predikant te Monster, geen onbekende in Schiedam, aan het woord. Hij had als onderwerp gekozen „Vier man sterk". De vier vrienden die vol gens Mattheus 9 tot Christus zijn gekomen. waaruit dus blijkt dat het spelpeil in deze vereniging steeds beter wordt. Trouwens over hek algemeen is het spelpeil beter dan de voorgaande ja ren', hieruit blijkt met alleen de groei van de tafeltennissers in Schie dam in kwantiteit maar ook in kwa liteit. Hedenavond worden eerst nog v/at kwart en halve finales verspeeld en dan gaan de finales beginnen. De laatste avond belooft dus het hoog tepunt te worden van het toernooi. Wat de Parool-wisselbeker be treft, alleen de verenigingen Wilton, Ready of TCK kunnen hierop beslag leggen en ook NOAD nog. Advertentte LM.) Alabastinc voorj Pfenlarwerlc «n repora»i« V«'b«tenng houtoppfcrvfaklcan (werken von fayifenweffc Gebruik aft rawfplug Hef repareren tegelwerk GEBOREN: Arnoldus J. 2, v. A. N. Broeren en J. T, L. Schoenma kers. Marjan, d. v. J. C. Schrama en B. E. Pothoven, ONDERTROUWD: H Groenewe- gen 52 j. en J. van Katwijk 48 j„ K. Hoekstra 23 j. cn S. E. Faber 21 j„ M, C. v. d. Luitgaren 25 j. en E- E. va» Tol 23 j"„ H. Ossenforth 25 J. en A. C. Meier 24 j., T. van Rootselaar 24 j. en S. Scholten 23 j., A. G. Sigmond 22 j., en J. v. d. Wilt 23 j., C. H. T. van Stijn 33 j. cn M. M. Fiermg 22 jM. W. Win ters 20 3. en.F. H. van den Heenk 17 L- GEHUWD: P. M. v. d. Ven 23 j. en C. Th. Olsthoorn 24 j„ Th. J. M. Geerlmgs 21 j. on M. J. P. Lo- brïj 20 3., H. J, Vermeulen 24 j. en M. J. van Euk 16 j„ J. Diesch 69 J. en M. M. Heertjes 67 j., J. Scheltes 27 j. en L. Bijl 24 U W. v. d. Leeden 26 j, cn A. van Woerkora 26 j. (Advertentie l Al.) Vóór de opruiming voorbij Is, moeten de toonkamers van Henk Har tog leeg! U kent het adres: R'dam, Statenweg 184 (voorm. pand Esders) Arnhem, Bakkerstraat 60. Alle modelkamera gaan ver beneden fabrieksprijs weg.' De gemeente Schiedam heeft een aanbieding ontvangen voor het aan gaan van twee leningen, elk ten be drage van een miljoen gulden, met een looptijd van 30 jaar. tegen een rentevergoeding van 31/2 procent op te nemen 1 oktober en 1 december 1956 met gelijkmatige jaarlijkse af lossingen. De opbrengst van deze leningen zullen kunnen strekken tot dekking van de kapitaaluitgaven, welke in de loop van het jaar zullen moeten worden gedaan. De Rotterdamse Kunststichting heeft wethouder Van Tilburg tijdens zijn afscheidsreceptie de penning van de „Maze" aangeboden, als blijk van waardering voor het werk dat hy heeft gedaan in het belang van de kunst. De' penning" draagt de zinspreuk „Studium et Cura", toewijding en zorg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1