Albert Heijn D KASSIERE D. y. d. Qeverkampioeii van Schiedam Centrum tuindorp Kethel wordt verbeterd HOUTMAN Murphy „Terug uit de hel in GinemaScope (Ds JOumt Plein aan Perenlaan verhard en als speelplaats ingericht Wie heeft iets verloren Vergadering K. v. K. Straatkolken ontdooiapparaat kerkdiensten Straten krijgen persoonsnamen PIANO'S - ORGELS V erbetering vau dei „vergeten hoek" Hebzucht Voor voltooiing van industrie terrein Uitbreiding alg. begraafplaats Zonnige Harten voor de Gefa j TAFELTÈNNISTOERNOOI Noad verovert de Parool-beker na spannende strijd met TCK ,Drenfceling' lag in zijn kooi Studietoelagen van Buit van inbraak: 65 centen Brand in loods Wandelmedailles komen nog C SCHIEDAM VERKOPING actieve bezorger kunt li niet missen geen dag NU WINTERPRIJZEN OVERTREKKEN PLATE MEUBELFABRIEK De toestand waarin het plein aan de Perenlaan in het hartje van tuindorp Kethel zich bevindt is vele Kethelaren reeds lang een doorn in het oog. Sinds de aanleg van het tuindorp is aan dit terrein nog geen zorg besteed. Het bevindt zich in een desolate toestand en vormt, vooral na de ophoging van de om liggende straten, een groot watergat, wat nogal eens aanleiding tot klachten is geweest. Het feit dat de oude krul-ijzeren muziektent uit de Schiedamse Plan tage. die overbodig werd toen daar het podium verrees, naar dit Ketnelse park is verplaatst, kan nauwelijks worden aangemerkt als een verfraaiing van het centrum van het tuindorp. Toch heeft het gemeentebestuur wel oog gehad voor de situatie daar in het tuindorp, maar de moeilijk heden met de rioleringen hebben een verbetering van de toestand te gengehouden. Nu echter het opha- len van de riolering binnen afzien bare tijd zal kunnen worden vol tooid en het gehele tuindorp dan weder een verzorgde indruk zal maken, komt de directeur van Ge meentewerken met het voorstel om het terrein rond de muziektent van verharding te voorzien. Daar er verder in het tuindorp grote behoefte bestaat aan speel- gelegonheid voor de jeugd, ligt het in de bedoeling om het plein ver der te voorzien van een sierbestra ting en het in te richten als speel plaats, De kosten voor deze voor genomen verbetering worden ge raamd op ƒ25.000 waarvoor door b. en w. een krediet wordt ge vraagd aan de raad. OPHALEN RIOLERING Overigens is men in tuindorp Kethel nog niet geheel verlost van het euvel van de versperde wegen, want de bewoners aan de Harg- singel, de Kersenlaan, de Liguster- laan. de Gouden Reeenlaan, de Es- doornlaan, de Rozenlaan en dc Po- puberenlaan zitten binnen afzienba re tijd weer met een opgebroken straat, daar de riolering in deze straten opgehaald moet worden. De slechte bodem is de oorzaak van de verzakking. De kosten worden g crasmd op ƒ70.000.—. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9 12.30 uur en 25 uur: Zwarte alpinomuts, bruin lederen sehakelriem, 1 p. gebr. wollen hand schoenen, bruine shawl en zw..kin derlaarsje (r->, L rol dakleer. wiel dop Volkswagen, bedrag .aan geld. Te bevragen bij de vinders: Zwarte jonge hond, H. Jongerius, v. Ostadelaan 20a: jong hondje wit met zwarte oren, J. den Herder, He renstraat 45; halsketting. P. Kuiper. Hogenbanweg 45d; zilveren broche, v. Seters, Aleidastraat 80; blauwe kinderbrochc, C. Mak. Beijerlandse- straat 2c; broche met rode steen. Th. Knook, Buitenhavenweg 164; dames horloge, B. v. d. Staafj. Ridderkerk- sestraat 33b; zilveren armband, D. Krabbendam, Cort v. d. Lindenlaan 50; zilveren damesarmband, Vering- meier, Huijsmansstraat 13; armband je. Norenburg, Rotterdamsedijk 33 Grensflat; poppowagen, Th. Onder- delinden, Rozenlaan 13 Kethel; rode autoped, v. d. Pluijm, Edisonstraat 16b; rode autoped. B. v. Zwet. Groe- nelaan 101; klein autostepje. Maltha, Dwarsstraat 2; portemonnaie met in houd, v. Leeuwen, Broersvest 44; rode kinderportemormaie met in houd, A. v. Katwijk. Marconistraat 71c; groene damesportemonnaie met inhoud, M. de Rouw, Polgieterstraat 36c; rood plastic kindertasje, M. Tin tel, v. Ostadelaan 29a; rode kinder- portemonnaie met inhoud, J. J. Feelders, Zwaansteeg 4; rode kinder- portemonnaie met inhoud, Mann, Mariastraat 108; kleine fietstassen, B. Schell, Aleidastraat 146; ballpoint, vulpen en vulpotlood in étui, F. Schulzen, Jacob Marisstraat 2b; rode damesvulpen in étui, v. d. Hoeven. Prof. ^Keesomstraat 10a; huissleutel. R. Wijsbroek. Goeman Borgesius- lsan 11; lederen handschoen met kap, K. Groeneweg, Beicrlandsestr. 8; grijze want (R). B. Schilpcroord. Overschiesestraat 94b; grij2e glacé herenhendschoen, J. Hoorman, Ro- zenburgsestraat 16a; bruine glacé herenhandschoen (R), A. Schriel, Fabristraat 16; blauwe zwembroek, v. d- Hammen, Rubensplein 6b; d. blauwe dameshoed, S. Schakelaar, Alb, Cuijpstraat Ha; grijze regenjas. H. den Ouden, Tuinstraat 1; kinder glacé handschoen (R>, B. de Wit, Buys Ballotsingel 85b; padvinders- riem, B. Ham, Noordeinde 17 Ke thel; rood kindermuts)e, Oudheus- den, Mariastraat 65; blamv-wit ge blokt kinderwantje (R), K. Huigen, Tuinlaan 32c; glacé herenhand- schoen, S. Groeneweg. dén Bommel- sestraat 17; gele shawl. A. v. d. Wel, Hoofdstraat 233; blauw wollen kin derwantje, W. A. v. Noort. Broers- vest 98a; rode glacé dameshand schoen (R), yi. Pijnacker, Prof. Ka- merlingh Onneslaan 114b: 1 p. witte handschoenen, J. Snoep, Jacob Cata laan 2; blauw traioingsbroekje, M. v. Lingen. Rubenslaan 9b; glacé he renhandschoen <L). E Krabbendam, Rubensplein 17.b; rode shawl. P. Kroor.en, Alb. Cuijpstraat 25; bruine glacé dameshandschoen. G. Ruts, Vlaardingerdijk 13a; jongensshawl, F. Eijsbroek, Gasstraat 27; 1 p. he- renglacé's. Visser, Daltonslraat 52a; zwarte want (R). W. Snijders, K. Achterweg 10: wit babywantje, J. v. Barneveld, Tuinstraat 7; d. blauw want <L), M. v. d. IJsscl. Graaf Flo- risstraat 55; rood-groene hoofddoek. r. Kemper. Alb. Tb ij matraat 3b: beige shawl. P. Friedrlch, F. Potter straat 10a; padvindersriem. W. But ter, Potgieterstrast 23a. Reinigingsdienst vraagt: De directeur van de gemeentelij ke vervoers-, reinigings- eh ont- smettingsdienst vraagt om een nieu we straatkolken-ontdooi-apparaat. Deze dienst heeft momenteel voor ontdooien, van straatkolken, brand putten,' enz., de beschikking over een voor dit doel Ingerichte auto, die echter nog uit het jaar 1930 da teert, Wel wat erg verouderd dus! Aan dit wonderlijke apparaat, een vrachtwagen met een stoomketel er op gemonteerd, klevenlegio be zwaren. Het duurt 1%-a 2 uur voor dat er genoeg stoom is en deze heeft, dan nog onvoldoende druk ook. Door de- eerbiedwaardige leef tijd is het gevaarte vaak defect en onderdelen zijn niet meer te krij gen, De. remmen voldoen, niet aan de "verscherpte" voorschriften, enz. Daarom vraagt de directeur om een handige kleine Weaversteam- cleaner te mogen aanschaffen, een licht apparaat-dat op een. aanhang wagen. kan worden gemonteerd en- achter elke auto voortgesleept. Hiermee kan in. 1% minuut stoom van 7 a- 8 atmosfeer worden ver kregen. De steamcleaner kost f 2910 én het monteren ongeveer f 200. In de begroting is reeds voorzien in de aanschaf van 20'n apparatuur en Ja. en w_ gaan dan ook akkoord met het verzoek van. de reinigings dienst. Ned. ,herv. gemeente. Grote kerk: 10 uur ds. J". G Jansen en 5 uur dr, L. J. Cazemier (bevestiging en intrede van ds: J. :A. Hebly), Nieuw®: kerk; l0 uur ds„ J.'D. Smids en 5 'uur ds. G. dé Ru (Rotterdam!: Westerkerk: 9 'en 10.30 uur dr; X/. J. Ca2emJér en 5 uur vie; A. van der Ban, Vredeskerk 2 en 10.45 uur ds. J- Gras en, 7 uur ds. J. Dieper^ sloot (Delfshaven), Kethel: 10 en 7 uur: ds. De Bryijn; Geref, kerk. Oosterkerk: 30 en 5 uur ds. W. A„ Krijger. Plantagekerk9 en. 4.30 uur ds' IR ïéenstra (Rotterdam). JuIianakcrkMO.'330 en. 5 uyx: ds E. J. Oomkes.; Kethel: 2-30 en. 2.30 uur; da G. Brinkroari: .-' - Zieken dienst gemeente-ziekenhuis: 7 uurV.ds' J. D. Sm'ds, Ned. herv. geref. evang. Gebouw Ire.- ï»s; 10 en .4 Uur ds. D. .B, van Lokhorst (Bergsenhoek). Ned. grot; hond; Westvest 92:. 10.30, Uur .da 'JtfjA. Hebly' (bevestiging en in trede). Evang. „luth. kerk., 10 uur ds W, F. Tense (Abeldoorn. EL doop). Oud-kadi. kerk. Dam 23. JO.lS 'hoOg- mis. Chr geref. kérk: Kerkgebouw Waran de, B.K.-laan: 10 en S uur ds. A. Zwiep. Chr. geref. gemeente. Volksgebouw Tuinlaan:.10'en 4 uur ds, JA. J. Middel koop; Oud-geref. kerk, Jeugdhuis Lange Ha ven 97: 10 en 5 uur ds. J, H. Grisnigt. Baptistengemeente: Kerkgeb, Broers- vest 53: 10 en 7 uur ds. S, Segaar, Leger dés heils: Lange Haven ■27:. 10 uur heiligingssamenkomst 7.30 uur ver- lossingssamenkomst, Gerrit Verboon- straat: 6.30 uur openluchtsamenkomst o.l.v. majoor en mevr. J. H. Drentje. Apothekers nachtdienst:: Apotheek F. H. Backer, St. Liduinastr. 58. Bellen by ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30. tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RJL. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot. 8.30 uur. Zondags gesloten. •Stedelijk Museum: Tentoonstelling 1' „De -Stille glans der Gouden Eeuw". Tot en met 15 januari. Geopend dagelijks van -2 tot 5 -uur, ook des zondags, Op woeós- - dag- en vrijdagavond van 7—10 uur. w BIOSCOPEN Passage: 2, 4.15, 7 -en 9.15 uur: „Te rug uit de hel", Monopole, 3; 5, 7 en 9 uur: „Heb- zucht". VOORSTELLINGEN: Volksgebouw, 8 uur: Nieuwjaars- visite Gruno, Irene, 8 uur: Cefa-film „Zonnige Harten'-. Beatrix, 8 uur: kj.v. „W.E.K.", feest- avond. Musis Sacrum, 8 uur: feestavond Schied. Cartonnage—uriek. Arcade, 7 tot 10 uur: (zondag 12 tot 6 uur): DuivententoonstelHng „Nooitgedacht". Geschiedenis herleeft Vergeten namen uit de geschie denis van Schiedam en Kethel zullen In de toekomst waarschijnlijk op ieders lippen liggen. Er wordt na melijk overwogen om aan .de nieu we straten, en wegen in de Spaanse- polder en in het industriegebied ten westen van de Sehle namen té ge- Ven, die oudtyds een bekende jklank hadden. in deze contreien. 2n' Verband met de reeds tot stand gekomen bebouwing alsmede met het' oog.'op de uitvoering, van voorge nomen bouwplannen ter plaatse, doet zichde noodzakelijkheid voor de nieuw ontworpenstraten en wegen namen'te geven. Het college van b.. .en w. stelt de gemeenteraad voor om. hiervoor de namen te gebruiken van een aantal personen, die in de geschiedenis! van Schiedam en Kethel een rol hebben gespeeld. Met name genoemd zijn: Jacob Muys de Brauw (heer van Ke thel '17e eeuw). Willem Nieuw- poort (pensionaris én vroedschap van, Schiedam 17 e eeuw), Arent Vinck (advocaat en schrijver van de. ge meentegeschiedenis van Schiedam 17e eeuw)en Jacques de Gheijn en Floris Baltliasars' (tekenaars 'van stadskaarten 16e én 'l7e eeuw).. Te vens wórdt voorgesteld om de straat, die de grens vormt tussen de ge meenten Rotterdam en Schiedam, voor zover deze op Schiedams grond gebied is gelegen- (evenals Rotterdam heeft gedaan voor "het deel op'zijn grondgebied)'de naam Strickledeweg te geven. (De Strickleae was een middeleeuws riviertje in -de'naaste omgeving van Schiedam).-' (Advertentie iJfJ Singel 114-116 - Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres Artsen op zondag In spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raad plegen: L, H. Geerdes, "Veenlantstr. 2, tel, 68357; W.-A. de Ridder, Stad houderslaan 46. tel. 6759Ö en Ch. A.Poll, Tuinlaan 92, tel. 67856, Geopend is apotheek F.H. Backer,. St. Liduinastraat 58- die; ook .ge durende 'de volgende week de nachtdienst waarneemt. Nu het-terrein aan de noordzijde van dé Rot*?rdamsedijk bij de hoek van de Hc «mbanweg verkocht is en- er binnenkort een begin gemaakt, zal worden met de bouw van -114c huizen en een paar winkels, wil de gemeente nu overgaan tot voltooiing' van de riolering en de bestrating van de Hogen ban weg, de Boylestraat én de Rotterdamsedijk noord-kant. Gemeentewerken vragen hiervoor' een krediet van '120.000.— terwijl later de technische bedrijven nog een bedrag nodig hebben van 79.50D. Door -de raad is meermalen aan gedrongen om spoed te zetten achter de bebouwing van .dit terrein. Zijn wijgoed ingelicht dan zijn de no dige vergunningen nog niet ver leend voor de bouw van dit huizen complex, dat in dë zgn. ,yvrije sec tor" verryst. 5? Aan de .buitengewone vergadering van de Kamer van Koophandel en Je pond geeft, op een manier die wei Fabrieken voor de Beneden-Maas op nig verschilt var. een super-Indin- maandaa 9 jnnohrj in zaal Harmonie renfilm, te sVtaardingen. gaat een korte ge- .K Voor Audie Murphy .wordt a) met- !wohé ledenvergadering, van de Ka- i csn de centrale;plaats ingeruimd ?en :mer Vooraf. Aan:de orde .komen het is! vreemd te zien, hoe weinig de- óndermeerde verkiezing van een- ze jongensachtige man; die vrijwel voorzitter een twee ondervoorzitters geen filmroutine heeft, op zijn plaats 'en de samenstelling van de vaste I is in deze film tempel van helden commissies verering Er wordt zo terloops pa- PASSAGE VERTOONT: Maanden geleden hebben wé hét reeds aangekondigd, maar eerst gis teren was hét zover: het Passage-theater vertoont CinemaScope! Er;is lang geëxperimenteerd geworden met het plaatsen, van het brede doek, waarbij een speciale moeilijkheid was dat het doek afneembaar moest zijn, dit om het theater ook geschikt te houden voor de donderdagavondse toneèlvoor stellingen. Er is wat verbouwd moeten worden,' een paar verplaatst en de: manteaux verwijderd, maar het resultaat "is" bevredigend! Déze Cinema- Scope is een beduidende aanwinst voor het'Passage-theater. Gistermiddag dan had de eerste voorstelling volgens het nieuwe sys teem plaats en de zaal was voller dan gewoonlijk, een teken dat men in Schiedam toch wel met belangstel ling naar de installatie van het nieu we doek had uitgekeken. Overigens werd niet het hele programma in CinemaScope gegeven. Voor het voorprogramma werd het doek ge deeltelijk dichtgeschoven, zodat „wide-screen" ontstond. Maar voor de hoofdfilm ging het nieuwe doek jn volle glorie op en zo werd. met het nieuwe apparatuur „Terug uit dc hel" geprojecteerd. Het is een vreemd, geval met Ame- rika's meest gedecoreerde frontstrij der uit wereldoorlog H, Audie Mur phy. De jongen, die op Sicilië, het Italiaanse' vasteland, in Zuid-Frank rijk en de Vogezen een reeks van daden van de grootste persoonlijke moed verricht, heeft en terecht: een held genoemd werd, omdat hij bij dat -alles toch, dezelfde bescheiden, kameraad bleef, die hij altijd ge weest was, heeft 2ich er toe laten verleiden om zijn werkelijke leven in de oorlog nog eens gekleurd en - sterk vergroot in een" film uit te beelden. „To hell and back" is weliswaar ontleend.aan Murphy's "autobiografie, maar de film, geregisseerd door Jesse Hibss; mist nu juist alle bescheiden heid, die - het boek kenmerkt. De film behelst meer dan het normale spannende, oorlogsverhaal, waarbij eenonverzadigbare camera-de tal rijke bloedige gevechtsacties het vol- tuurlijk ook. nog wel even wat van het gewone soldatenleven vertoond, maar met de lugubere werkelijk heid die oorlog heet, beeft dit alles bitter weinig te maken. Indien men niet beter wist, zou men de indruk krygen, dat Arnerika de laatste oor log slechts als een grandioze knok partij beschouwde, waar toevallig met scherp geschoten werd. In Monopole: Het gegeven van de film „Heb zucht" is lang niet slecht. Er is .een kreupele boer (Edivard G. Robin son), die probeert zijn land ten koste van alles en iedereen uit te breiden. In dit streven wordt hij gedwarsboomd door zij» geniepige broer, - die tracht zelf- de leiding ovér de landerijen in handen te krij gen en onderwijl een riskante ver houding heeft met de vrouw van de boer.. Daarnaast staat de doéhter, die rebelleert tegen- het leven van haar ouders en haar tegenspeler, een omzichtig man. die zijns on danks de strijd met de boer aan bindt. 'Jammer dat deze verhoudingen niet meet in de diepte zijn uitge buit, dan -waser stellig een. goede western op het scherm gekomen. Nu blijft het verhaal echter aan de oppervlakte en wordt de produktie nog omlaag getrokken door het tra ditionele portie knokwerk, dat on vermijdelijk aanwezig' schijnt te moeten Z'in. Jammer," want daardoor blyven. Glenn Ford, en speciaal Edward G, Robinson' en: Barbara Stanwyck beneden, hun spelpeil eh bedenkt rrien met enige "spijt, dat het met wat meer oog voor de verhoudingen én een beetje'origina liteit zoveel beier had kunnen zijn. Er "bestaat in Schiedam een gro te vraag maar industrieterrein. Het terrein ten- Westen van de Sehie, voorzover het reeds bouwrijp is.-ge maakt is vrijwel opgedeeld, toaar op het terrein ten noorden van" de rarallehveg is nog wel ruimte open. Lj verband met de verdere uit breiding acht de directeur van Ge meentewerken het wenselijk om het wegenplan in dit .industrie-terrein te voltooien. Voor deze werkzaamheden is een. bedrag van naar schatting' f 38O.000 nodig, terwijl, voor de technische bedrijven een bedrag van. f 82,000 nodig zal. zijn voor de gas-, watert en. elektriciteitsvoorziening. B. en ,w. stellen de raad voor kredieten te verlenen voor boven genoemde bedragen. Met de uitbreiding van de alge mene begraafplaats aan de "Vlaar dingerdijk gaat bet niet zo vlot. In 1953 werd besloten tot die uitbrei ding' en-nog dat jaar zijn. de werk zaamheden begonnen. Het plan was om nog datzelfde jaargeTeed te komen met de uitvoering, van de eerste etappe (die f 135.000.— zou kosten) én dat in 1954 en 1955 het werk zou worden, voltooid. Maar door gebrék": aan arbeids krachten zijn de werkzaamheden, ernstig vertraagd. De directeur van Gemeentewerken heeftechter te kennen gegeven dat .thans -een.; begin- gemaakt 'kan worden met-dé, uit voering van de. tweede etappe en- een krediet' van 115.000.— wordt- daarvoor aangevraagd. Deze - twee-., de etappe- omvat, de aanleg.; van weger. en. paden, van., de waterlei- ding.,, en ook van eeri eenvoudige wacht- en sehuilgetegenheid, voor. de bezoekers. De gr.ote 'zaal van Irene was vrij dagavond goed bezet'met'"de teden van' de Christelijke Filmactie, die kwamen kijken naar de film „Zon nige harten". De voorzitter van de plaatselijke - Cefa-afdeling, ds. G, Brinkman sprak een openingswbord. Hij wees er op dat de Cefa steeds meer aandacht vindt bij het pui bliek en dat de instelling groeien de is in Hét hele land. Zelfs in het buitenland bestaan plannen tot op richting van instellingen als de .Ce- fa. V'-'L „Zonnige harten" viel zeer -m- de smaak by de.-aanwezigen, die ge boeid de gebeurtenissen, volgden rond het Duitse kindertehuis. Deze oude film „deed" het met .zijn wijze lief-ondeugende kindertjes én de oude geplaagde man, die alleen door eep- droevig verleden wat stug is getéoröen.. maar het heus niet kwaad meent, nog goed bij het pu bliek, zo bleek duidelijk, In het voorprogramma werd nog een film over Diergaarde Blijdorp vertoond, die een uitstekende en aangename'indruk gaf van de aan leg van het park, de verschillende dierenverblijven, en niet in de laat ste plaats van de talrijke dieren, die er een onderkomen vinden. Van het.zesde tafeltennistóeroooi, dat de afgelopen vier avonden in. de Korenbeurs Is gehouden, was de laatste avond wel het hoogtepunt. Het is een sportevenement van betekenis geweest voor Schiedam, Er waren uitmuntende, partyen by die een summum aan spanning en goed spel boden en de talrijke toeschouwers hebben weer eens kunnen ziendat er btf deze ogenschijnlijk zo eenvoudige indoorsport nog veel wordt gevraagd van zelfbeheersing, concentratie en uithoudingsvermogen. Ook de strijd, om de Par pol-wisselbeker was. spannend en tot "het laatste toe bleef de kans bestaan dat Noad en TCK gelijk zouden eindigen. Pas toen K. v. Dijk zyn partij in de finale verloor, washetplelt beslecht en kon Noad de beker overnemen. w - v.-/. v: Neijaorsviside van Gruno Leden van de grunniger veralneu Gruno kinnen vanaovend óp neij- aorsviside; gaon in 't Volksgebouw, 't Feest begunt om 8 uur en wie kinnen ioe wel vertellen, dat er koffie schonken wordt mit'n stokje kouke derbie en dat-ze .gonncn to- neelspeuïen,2ingen en dansen. Grunnigers ie mouten er vast even kieken gaon. Want de beide finalisten in groep 1 (spelers uit de eerste en twe«Je klasse). K. van Dijk van TCK en D, v. d. Oever van Noad gaven elkaar 'weinig krimp! Won v. d. Oever dc eerste -gameT de tweede moest hij aan zijn tegenstander la ten. Maar ia" de derde game gaf het uithoudingsvermogen dc door slag cn de zoveel jongere Noad- speler won deze'.laatste game vrij: gemakkelijk; V Daarmee! werd Daari v.'d. Oever niet alleen kampioen van Schiedam, maar .Hij zorgde1 er tevens., voor dat de - wisselbeker in, het bezit kwam van Noad. In" groep; twee "(de dèrde klassers): was r't.jn volkomen' "Wilton-aangele genheid. "Hier waren het de Wiltoh-: spelers W. Maassen.- v.;.d. Brink eh M. Groeneweg die, elkaar, in de fi nale de eerste.'en tweede prijs - bë- kampten. Het .w'as een 'partij die niet direkt óp hoog peil stond..Hier- bij moet men echter in aanmerking nemen, dat 'deze spelers elkaar door qn door kennen en dus hun eigen spel niet dorsten te spelen. Het was uiteindelijk W.Maassen v. d.. Brink die in twee games wist te zegevie ren. In groep- drie (vi^de-^en .vijfde klassers)' -lagen vier prijzen op de winnaars' te -wachten. -Hier -waren het J. Vletter (TCK) en G. Lee- ning (NO"AD> die elkaar in de fi nale moesten bestrijden..Deze finale stond op zeer. goed peil ;en was van beter gehalte dan- van groep drie. Vletter behaalde in drie games de titel in zijn groep. G. Leenmgkwpm hier op dë' tweede ".plaats. -. H. Dron- kers en G. van "Vtxüren eisten resp. de vierde en derde plaats voor zich op, resp. leden van NOAD én CK. In groep vier (Junioren) was het K. Nolet die iri de finale Piet Saas de voet dwars zette. Oók deze par tij was het aanzien volkomen waard. In het spel van de jeugdige knapen zit .veel, inhoud en onder goede lei ding kunnen er uit deze'jonge knapen nog goede tafeltennissers gevormd worden.' In de, groep nieuwelingen waren het J. Keizer en P. Bakker die resp. eerste ehtweede werden. In de dubbelspelen!versloegen K. v2n Dijk' en Wim de Wintér (TCK) in de finale Hans Hazelzet én Jan Hendrikx (NOAD). In groep zeven waren het de gebr. v. d. Poort (Ready) die op de titel beslag leg den, terwijl in groep acht (dubbel en junioren) K. Nolet en. J. de Ko- Bij het zesde Schiedamse taf ei- tennistoernooi heeft. NOAD de Parool-wisselbekër, bestemd voor .de vereniging diede beste resul taten boekt, aan TCK afhandig gemaakt. - Dei heer Van der Meu- len, van. TCK rechtsziet -men de beker overhandigen dan. de glunderendeC. Marynen, die \NOAD vertegenwoordigt. ning op de titel beslag wisten te leggen. i v Uitreiking Aan het eind .van de avond was het de oudste' deelnemer, aan het: toernooi J. Zuidgeest die woorden van lof toezwaaide aan de commis- sieleden; yan de CBTB voor de zeer gofde organisatie van het toer nooi. Hierna nam de voorzitter van de CBTB de heer C. Marijnen het woord.; Op de eerste- 'plaats bedank te hij ;in het bijzónder de heer" v. d. Medlen yóor het véle werk door hem als toernooileider verricht. Ook al de commissieleden hebben als één team gewerkt om het toer nooi in alle opzichten te doen sla gen. Hierna gin» hjj over tot het uit reiken van dë prijzen. Namens het Rotterdamsch. Parool was: de heer J. Molendijk aanwezig bij de uit reiking van de wisselbeker, maar de heer Van der Meulen -van TCK was het die de beker, als winnaar van vorig jaar overhandigde aan de glunderende C. Marijnen van Noad. Hiermee kwam het einde vaneen geslaagd sportevenement dat aan honderden sportieve stadgenoten de nodige ontspanning heeft" gegeven. Helaas zal het wel voor het laatst zijn geweest dat dit tafeltennistoer- nooi in de Beurs is gehouden. De CBTB zit nu a), met de moeilijkheid om een plaats te vinden waar vol-, gend jaar kan worden gespeeld. Vannacht om drie uuris eau Flnso, opvarende van. het 'schip „Wiikinki" dat bij de seheepsbouw- m|j. „Nieuwe Waterweg" ligt, van het gangboord in het koude en diepe water geyalIeiL tu^en schip en helling. HU; had wat" teveel ge dronken. i - De' politie -werd difedt gewaar schuwd en een uur lang is er ge dregd, Zonder .resultaat overigens. Toen pas kwam mentot de ont dekking, dat de drenkeling veilig in -zijn kooi lag te slapen. Hij schijnt zelf uit het. water gekomen te zijnen heeft onopgemerkt zijn kooi bereikt, waar hij rustig inge kropen is, onbewust van- de ontstel tenis „diehij. veroorzaakt heeft; De eremedaille 'in: zilver, vér bonden aan de Orde- van Oranjc- Nassau, is toegekend aaa de heer. A. Bouman. baas van de - bankwer- kerij bij N.V. Wcrt Gusto van de firma A. F. Smulders. ROTTERDAM Ook dit jaar stélt- de' gemeente 'weer. toelagen beschikbaar-voor be gaafde leerlingen, waarvan de ouders de studie moeilijk kunnen bekosti gen! De toelagen worden verstrekt voör kweekschool, scholen voor mid. délbaar en- lager nij verheidsonder- wijs, scholen voor: uitgebreid lager middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs,V' Verzoeken moeteri 'voor -1' februari schriftelijk worden ingediend bij de wethouder van-onderwijs. In de afgelopen nacht is er inge broken in een opslagplaats van oud papier aan het Doeleplein. De in brekers hebben" zich toegang ver schaft via het dak en de: zolder en kwamen tenslotte, in "het kan toor terecht. De bult bedroeg 65 cent, die de inbrekers in een blik ken doosje vonden. Vannacht is brand uitgebroken in een loods van de heer S. Bak aan de Bovendijk. De loods, die voor en kele duizenden guldens verzekerd was en de* tuinbbüwgëreëdschappén, die daarin -lagen: opgeslagen, gihgert: geheel verloren. - V -Van half tien tot na mi'ödesrnacht zijn de bluseenhéid 103, dé mbtór- spuit116 -en- de gereedschapswagën. 6 met .de blussing bezig geweest. Brandmeester P. Verdoorn had bij dit nachtelijke karwei dë leiding. BJL-organLsalor: De deelnemers aan de vorig -jaar in IJsselxnonde gehouden B.B.-wan- deltocht, die; nog geen medaille hebben ontvangen, zullen deze als- nog. krijgen. Het kan alleen nog; wel even duren, voor de fabriek de nabestelde beloningen af levert. Aldus vernamen wij -.vande heer A. H. Al ;.van "Haastërén. ivah _dè.!j B.B., die de. leiding ;.vau ^dfe- admi- J ru'stratie bij -"de mars had; ;Hij-;.ver-.:-' teldé dat hét-uitblijven vati* dë me dailles te wyfcën. is aan de drhkte na terugkomst van de.' deelnemers: Men kwam "daarbij hahdeh te' kort' om de waridelkaarteri té cóhtrDie ren. In deze drukte is'het de.bu1- ^- reauJeden ontgaan alleen- rnedailfés uit te reiken aan diegenen;: dife van de voor-inschrijving gebruik had den gemaakt. 'Wie' zich vlak Voor de mars"opgaf had eigenlik-de-me-' daille thuisgestuurd moeten krij gen. Bij de fabriek- zijn direct 75 medailles nabesteld. De heer H. J. Kooreman! be stuurslid van de wandelsportkring Rotterdam én omstreken, verklaar de ons over deze aangelegenheid onder meer: - „Indien de BB. bij deze mars niet alles zelf in handen' had willen houden, en hulp van. ge routineerde krachten .uit wandel-- sportvereniging had willen, inroe pen, zou alles zoals steeds normaal zyn-verlopen. Alle wandelaars, ook- de --na-inschrijvers, - zouden - dan- al lang hun beloning hebben ontvan- gen". - Zoals wij gisteren' schreven is in de wijkraad voor IJsselmbnd'ëkri tiek geleverd op het uitblijven vaa de medailles. Hedenoverleed tot onze diépe droefheid, geheel onverwacht, onze lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader de heer DANIËL KROES echtgenoot van mevr. Dirkje Kleljn, in de ouderdom van bijna 77 jaar. -D, KROES—KLEIJN H. KROES Rotterdam; D. VERRIJP— KROES PH. VERRIJP Schiedam: J. P. KROES R. KROES— BUNING D. KROES J. VOGELY—KROES: a,m; vogely C. DEN BOER— KROES J. DEN BOËR' en kleinkinderen. Schiedam, 6 jan. 1956. Rotterdamsedijk 269 a. De teraardebestelling zal D.V, plaats hebben op de algemene begraafplaats te Schiedam, dinsdag 10 januari a.S. non. 14.45 u. Vertrek van het sterfhuis n.m. 14.15 uur. Heden overleed in het Rusthuis Molenstraat 39 te Enschede, onze/ beste Broeder en. Behuwdbroe- cler - LOÜRENS VAN RffiJN in de leeftijd van 37 jr. Hattem: J. VAN RHIJN Rotterdam: F. VAN RHIJN E. J. VAN RHIJN— ;;V AREND Enschede, 6 jan. 1956. De crematie zal plaats vinden dinsdag 10 januari a,s. te Dieren om 10,45 u. Getro.uwd: JAN ARIE VAN ECK én MATJE HOOGENDIJK De heer en mevrouw VAN ECK—HOOGENDIJK danken, mede namens we derzijdse ouders hartelijk voar de vele blijken, van be langstelling bij hun huwe lijk ondervonden. Schiedam, 7 januari 1956. OPENBARE VRIJWILLIGE t.o.v. de notarissen A. HOO- GENRAAD te Overschie en J. F. W. MEIJER te Schie dam op vrijdagen 20 cn 27 januari 1056» 11 uur van. in „Arcade", L. Haven ,71 ,te Schiedam, van: Het woonhuis met tuin en erve aan de OQSTSINGEL 42 te Schiedam kad. Sectie I no. 878, gr. 2 a. 78 ca., grondl. 32.08, straatl. 17.78. Betaling en aanv. vrij van huur. uiterlijk 1 Maart 1956. Bez. 18,19 en 26 januari 1956, 10—12 en: 2—4 uur. Toeg.bew. en inl. by gen. notarissen. Dorpsstraat 21, Overschie (tel. 30398) en L. Nieuwstraat 121, Schiedam (tel.68101). GEVRAAGD op provisiebasis. Br. no. 3651 bur. v. d. blad. "Wij-vragen een; liefst mét u,l.o.-opleiding leeftijd 18—22 jaar. .'J. Voor een goede kracht' hoog loon. Bedrijfs kleding in bruikleen. Pers. aanm. in. ons filiaal te Schiedam, Oranjestraat - 1—5. yan stoelen, clubs, nieuwste stalén prijsopgaaf vooruit - 1 week klaar Stoffeerderijto. Stadhuis, Schiedam- Fabriek'Schie !1&—^17> !;.U! Te koop aangek, Naaimachines koopt u - bij dé vakman. Voor Schiedam" hét vertrouwdste adres. Av van Leeuwen, Hoogstraat 62', tel: 65783! Reparatiesonder garantie. Betaling in overleg. 510 korting kunt u ver dienen door bij Meubelfa- brïek'Plate tijdens de oprui ming te kölien. Gestikte de kens 29.50, nu 21.50, zolang de vooraad strekt. Plate t.o. Stadhuis, Schiedam. Te huur aahgeb. Voor uw feesten geen stoe len-lenen by de buren, maar bij ons kunt u ze.'huren. H. J. Stentler, 'Stoffeerderij. Meubelmakerij annex Repa ration,.. W. Frankelandsestr. 79. tel. 69974. Lessen Voor scooterles naar Autorij school H, P. Take, Jan Son- jestraat 4, R'dam, tel. 36777. Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerdm. bijlevering, vannieuwe ket- .tingkast, spaken, spatborden en jasbeschermer, 37.50, Frans Waltman, Rotterdam sedijk 240, tel. 63948..- Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106, tel. 66729. In spoedgeval- desge wenst in l -uur klaar. Permanent Wave Hêlène Permanent met toe-, stel,hetbeste .wat ér! is, compleet .i .5.—, stroomloos ƒ.7,50,.Op vertoon van.deze advertentie 1-— korting!.. Dames- en herenkapsalori „Hélène", Rembrandtlaan 22, telefoon 67170. Diversen AUes,-op het gebied van glas in lood; ,^Va-Ve" Glas-in- loodbedrUf. West Franke- landsestraat, 16, tel: 66280.- Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen, scherpe prijzen en toch 2 jr garantie! C. van Loënén, Dam; 41-43, tcI, 6G182, Show- room: :Vlaardingerstraat!..6. Van' Loencn: voor- Verf, 'De. zaak "met,-dë vakkundige voorlichting, Dam; ,-41ri?43t telefoon:66192.: -U-.- 'v Laat uw spiraal vermaken tot modern opklop, of -kan- tclbed. Prima afwerking, als "j nieuw terug. Het goedkoop ste adres. D-U'':; Grcchen-r dal ia (Broer.-, o-dpad). téf. 67028 (na..0 uur';tel.,.66789).' Ledikanten.' matrassen, 'op- klapbedden. hutledikanten, kampeerbedden, enz. Kom eens praten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1