DUMPHANDEL, zaakje in wapens, locomotieven, schroeven en moeren Op reis door de wereld met „rooie ruggen Tanks voor Egypte? „weet ik veel... m ton verzwegen voor de fiscus Jungschlager in 50 in ons VOLKSLEVEN HERLEEFT IN NVV-FILM Herten ■MM Nog geen visum Mr. van Empél niet naar Indonesië Hammarskjöld naar Midden- en Verre Oosten Kubitschek nu toch naar Engeland uw® 11 Tegen aannemer tien maanden geëist Eerste slachtoffer Zuid pool-expedi tie Nu ook Russen op Zuidpool geland Denen verbieden communistisch congres Weer schietpartij aan Israels grens Meisje haalt paard uit kanaal NEDERLANDSE GETUIGEN: Niet in Djambi geweest In 1955 ruim kwart miljoen Oostduitse vluchtelingen Terechtstelling van Franse verrader Zweedse smulpapen kregen geelzucht van oesters Geen devaluatie van Engelse pond Tito niet van plan om af te treden tsii in Bill Poujade naar Nederland? Brand verwoest deel van Culemborgse fabriek Zaterdag 7 januari 1956 (Van één onzer verslaggevers) NIJMEGENIn Liberia rijden zingende negers in een ouwe stoomtram uit Oost-Fries land, in Bangkok daveren acht-tonsvracht- wagsns, waarmee GFs eens in Normandië Europa zijn binnengetrokken, mijngangen van staatsmijn Maurits worden gestut met brok ken tramrails uit Frankrijk en ik kan nu, direct, de hemelsblauwe Cadillac ;,26.000 mijltjes gelopen meneer" van de heer J. A, van der Crommert uit Nijmegen kopen voor ruim vier rooie ruggen „maar dan ook nu ja zeggen!" Dat heet: dumphandel, óf. handel in dumpgoederen, óf ook wel deftig, handel in leger-surplusgoederen. Alles is zeer betrekkelijk in dit leven én de wagen, waarin colonel Soandso waar ook ter wereld bepaald niet meer in kan rijden, is éen luxe-voertuig vóór de heer./Wong in Thailand en de oude gammele stoomtram uit het Friese land, waar we nu dan eindelijk van af zijn, is een Pullman voor. de heer Lababidi in Monrovia. En er hebben altijd mijnheren gezeten tussen de mening van colonel Soandso en het kleine geluk van de heer Wong. En deze mijnheren, de. dumphan delaren, reizen over deze wereld in de snelste vliegtuigen, die er te vinden zijn en 'ze kópen en ze verkopen en ze rijden, met de over moedige lach van de avonturier in hun Ca dillac van Madrid naarNijmegen, omdat het eeuwenoude spel van kopen en verkopen juist in die handel d a t fascinerende-heeft, wat de normale handel, dié men dan bona fide pleegt te noemen, soms mist. carriers, etc. gegaan? Dit kan best. Want landbouwmateriaal zo heet dat dan wordt vrij regelma tig van Rotterdam naar de vrijhaven Ze hebbenallemaal dezelfde ge- zichten. de mijnheren van de dump- handel, ze spreken ongeveer dezelfde taal. en hun manieren verschillen weinig. In Nijmegen zyn er een paar' men sen, die de naam Stoke-on-Trent bij zonder goed kennen. Daar is bijvoor, beeld de heer J, A; van der Crom mert, eigenaar-directeur van Van der Crommert's automobielbedrijf. En daar isook de heer E; W. Smit, eigenaar van E. W. Smit's aan nemersbedrijf. Bü Smit werken 600 man, zij maken pijpleidingen voor de N.A.V.O. in België en Nederland een gigantisch werk; zij kopen rails in Frankrijk en België, en stutten er de mijngangen van onze mijnen mee; zij leveren onze hoogovens schroot fn. grote hoeveelheden; zij bouwen draglines (op rupsbanden uit lëgerdumps, bijvoorbeeld), met het komende deltaplan vraag naar is; zij houden zich met utiliteitsbouw; kortom E, Smit is een zeer grote zaak. Bü Van der Crommert gaat het ook in-het-groot. Jan van der Crom mert begon 25 jaar geleden met niks, hy was een monteurtje, zoon van een spoorwegbeamte uit Gennep „ik ben Limburger" hij had drie garagebazen gehad, waar hij 80 en 90 uur per week moest werken,, zon der een cent overwerk te krijgen. En toen'startte hij 25 jaar terug-zelf. Hij heeft thans een brede Ameri kaanse hoed op het hoofd. In zijn werkplaatsen staan gam mele' oude- legertrucks, die nóóit meer;,-zuUgn rijden.—denkt u en. die., spiksplinternieuw!fel. rood gcr lakt de werkplaatsen weer. verlaten. Als u er zo rondwandelt hebt u de kans, dat Jan van der Crommert zegt; „Zie je dat Chevroletje? Nieuw, 1955, vier. ruggen. Kom joh, ja- zeg gen-." Enfin,- daar,- bij Smit en bij Vah der Crommert viel toen de haam Stoke-on-Trent. Stoke-on-Trent - is een gehucht En de Midlands, bij Manchester; Er .staat een. dump van 20.000 ton surplusgoed en in novem ber 1954 wilde de 6ritsè.^koopman mr. McCann die 20.000tor»- wel kwijt. Op 5 november '54 kwam de he.er W. Smit persoonlijk met een vliegtuig uit ons land naar Enge- lang, zag de dump, en kocht. Voor' 180.000 pond sterling (bijna 2 mil joen gulden). Maar toen de oude heer Smit in ons land terugkwam, kwam hij tot de ontdekking, dat Jan van der Crommert óók een contract op zak had. Twee contracten dus? Koopman McCann moet een vreemde koop-, man wezen. Smit en Van der Crommert zijn rond een tafel gaan zitten en heb ben de zaak toen samen afgedaan, Dat „samen" is niet lang 'goed ge gaan,. „Het ging niet'en. we hebben Van der Crommert uitgekocht," zegt men daarover bij Smit. En onze uit voervergunningen zijn voor elkaar, want we hebbenvia de Nederlandse ambassade in ..'Londen, garanties kunnen geven, dat het dumpmaïe- riaal door .ons! volkomenbona tide verwerkt" wordt, dat het grootste deel hier door ons als schroot wordt doorverkocht aan verschillende overheidsinstellingen. De: rest, moe ren,; dozen, kisten, verkopen we op veilingen. „De economische controle, dienst'kijkt toe." En Egypte? „Nog nimmer hebben wij iets aan Egypte verkocht. Wii zijn geen han delaren, mijnbeer." Wie bij Van der Crommert. met dit verhaal bomt. wordt met een brede ia ebt ontvangen. ,„'t is héél anders lang, ik heb de dump verkocht, ik heb doorverkocht aan Smit.". Tanks' naar; Egypte? Zijn er tanks uit ons land naar het Midden-Oosten .gegaan? "Wie in de vakkringen informeert en navraagt, komt tot de conclusie: nee. Is er ander materiaal, trucks, bren- Antwerpen verscheept. En het is in- terfessant te weten, dat de tanks, die inderdaad uit Antwerpen naar Egyp te gegaan zijn als landbouwmate- riaal België binnenkwamen. Want het staat langzamerhand, wel vast, dat de tanks" van de Brusselse taxi chauffeur Jet Peeters waarschijn lijk een stroman en niet meer in 1948 inderdaad als landbouwtracto- ren naar Tanganjika zijn gegaan. Ook deze wapens worden, bij J. •wan der Crommert verhandeld. Daar had Engeland een groot? plan voor de verbouw van aardnoten, het zgn. „aardnotenplan". waar zeer weinig van terecht gekomen is. Men zou de dump-tanks dan verbouwen als landbouwtractoren. Jarenlang heeft het dumpmateriaal daar in Dar-cs-Salaam gestaan. Tot een Brits koopman het opkocht, en..., zijn aan biedingen deed. Ook in Nijmegen bij E. W. Snlit, waar men toen geen be langstelling had. Ook misschien hij Van der Crommert? Die lacht slechts: „Weet ik veel." Van Tanganjika zijn de tanks toen terug naar Europa gegaan, naar Ant werpen. En van Antwerpen zyn ei 191 naar Egypte gegaan. Via taxi chauffeur-stroman Jef Peeters, Evenals er. in september tanks naar Israël zijn .gegaan, Wac. aan wie de dumphandelaar verkoopt, het laat hem koud. Als er maar betaald wordt, „weet ik veel", (Van onze correspondent). AMSTERDAM. Vanochtend om tien our had advocaat mr. A. C. van Empel, die door het ministerie van I Buitenlandse Zaken is uitgenodigd de verdediging van de heren Jung schlager en Schmidt op zich te ne men, nog geen visum voor Indonesië ontvangen. Het was mr. van Empels bedoeling vanmiddag om half vier per K.LJW, naar Djakarta te vertrekken; hij had zelfs al een reservering in dit vlieg tuig. Hoewel deze reservering van ochtend nog niet was ingetrokken verwachtte men ten kantore van mr. van Empel vanochtend niet dat de advocaat zijn visum nog op tijd zou kunnen krijgen om vanmiddag te vertrekken. Mr. van Empel zelf was vanoch tend niet te bereiken: hij voerde nog een aantal laatste besprekingen met vertegenwoordigers van de Neder landse regering. „Dumphandel is een. vak van be kijken, zegt de keer J. van der Crommert,: die voor één van de wagens staatdie door zijn handen gaan. NEW YORK.— De secretaris-gene raal van de V.N., Dag Hammars kjöld zal 15 januari vertrekken voor een officieel bezoek aan.het Midden- en Verre-Oosten. Dit is door een welingelichte woordvoerder meegedeeld. Hij voeg de eraan toe, dat Hammarskjöld in elk land, dat hij bezoekt, maximaal drie dagen zaj blijven. BLOED VAN JONGEN IN VS WERD GROEN CHICAGO Geneesheren van het ziekenhuis van de universiteit van Illinois." die een vijftienjarige, aan kinderverlamming lijdende jongen behandelen, hebben bekendgemaakt, dat het lichaam van de jongen. Ed ward Walsh, een groene kleur heeft gekregen. Bij een bloedproef van de zieke bleek zijn bloed niet rood, maar groen te zijn,'. De medici verklaarden de oorzaak hiervan nog niet te we ten. De ouders en de negen broers en zusters van Edward zijn. ook door kinderverlamming getroffen. LONDEN De gekozen maar nog niet in functie getreden Braziliaanse president Kubitschek. zal op 11 Ja-, nuari éen officieel bezoek aan Lon- déri brengen, waar hij zijn opwach ting zal maken bij koningin Eliza beth en de gast zal zijn van premier Eden - iV. De vólgende-ochtend-zal-de presi- rr,ovf "atL v-i -Mgt Van d<rr ErTm' dent Londen weer verlaten. Twee mert. „Nee. ik geloof het niet. dat we 1 - •-- dat gedaan hebbeni" Hij loopt naar buiten, gaat voor een trekker-met rupsbanden staan. „Dot noemen de mensen ook.tanks. Weet ik veel." Jan van der Crommert weet waar schijnlijk héél veel. inderdaad. Hi' zegt het alleen niet en wie kan hen ongelijk geven. dagen eerder .was bekendgemaakt, dat de president besloten had zijn voorgenomen bezoek aan Groot-Brit tannië af te gelasten, omdat hij tijd gebrek zou hebben Materiaal dat wordt opgeknapt: oud er in, nieuw er uit. (Van onze correspondent) DORDRECHT. De Zwijndrecht- se aannemersfirma v. d. M. heeft een belastingfraude gepleegd tot een om vang die naar deskundigen gisteren ter zitting van de Dordtsc rechtbank meedeelden, tot de grote uitzonde ringen behoort. Over twee jaar heb ben de twee firmanten samen acht ton aan inkomsten verzwegen en ge tracht, dit door verschillende mani pulaties te verhullen. De oudste firmant, vader van de andere, die niet met de knoeierijen op de hoogte zou zijn geweest, zal fiscaal worden gestraft. Hem wach ten navorderingen met 50 procent extra ver^oejng. Tegen de zoon, de 30-jarige B. v, d. M. die voor zijn deel in twee jaar 368.000- had verzwegen doch die ook zijn boekhouder had aangezet tot valse boekingen en. die een kwitan tie had laten drukken met een ge fingeerd briefhoofd door middel waarvan hij 43.000 ten onrechte als uitgaven had kunnen verantwoor den. werd tien maanden gevangenis straf geëist met aftrek van-, het voorarrest. De officier van justitie, mr. J. de Visser merkte op dat de verdachte door deze vervolging eigenlijk' een presentje krijgt van 177.000..— om dat de fiscus hem nu geen verhoog de navorderingen meer kan opleggen als hij gerechtelijk wordt veroor deeld. Mr, J. G. van de! Steenhoven, de •aadsman, becijferde echter dat zijn cliënt reeds 262.000.— achter is ge- •aakt, waarin begrepen een bedrag WASHINGTON. De Amen- kaanse marine heeft vrijdag mede- bedeeld dat een van haar mannen aan de Zuidpool om hei leven is ge komen. De tractor die door het slachtoffer! werd' bestuurd, ver dween in een zich plotseling ope nend gat in het ijs op McMurdc Sound. Het is het eerste persoonlijke on geval van de .Operatie Diepvries" van dc Amerikaanse marine, die de bevroren gebieden van de Zuidpool verkent. LONDEN. De Russische Zuid pool-expeditie is vrijdag geland op het ZuidpooScontincnten is begon nen verkenningstochten te maken. Dit deelde radio Moskou mee. van 127.000,— wegens gederfde bouwpremïe. Die premie werd nl. onmiddellijk ingetrokken toen hij vijf weken in voorarrest zat en de werken die hij in die tyd onder han den had achterop waren geraakt, omdat het werktempo zo sterk was verminderd, toen het oog van de meester ontbrak. De rechtbank zal 20 januari uit spraak doen. Advertentie l.M.) ("Van onze correspondent) KOPENHAGEN. In de loop van januari zou in Kopenhagen een congres van het zg. Wereld verbond der democratische jeugd, een com munistische organisatie, gehouden worden, waaraan door veertig lan den w-o. de Sowjet-Unie, China, de V.S-, India en Japan zou worden deelgenomen. Het Deense ministerie van Justitie heeft dit congres ver boden met het motief dat het niet in het! belang van Denemarken is een dergelijk congres binnen zijn grenzen toe te laten; JERUZALEM. Th de gedemili tariseerde zóne van El Audja Is het vrijdagochtend voor de tweede maai in een week _tot een schiet- BOLLINGTON. Een 17- jartge amazone van een rij school trotseerde tot driemaal toe het ijskoude water van het Bridgewater kanaal om een paard -te redden, dat erin teas gevallen. Gloria Pooley dook onmid dellijk in het kanaal toen zij het paard in het water zay vallen. De eerste keer trok het verschrikte beest zich van haar los, waarop Gloria op nieuw dook. Dit keer slaagde ze erin het beest van zadel en buikriem te bevrijdendie zij aan de wal deponeerde om vervolgens voor de derde maal in het ijskoude water te dui ken- Zij greep de leidsels en bracht het dier in veiligheid. Na afloop zei Gloria„Het was koud maar ik had geen tyd om te denken. Ik was veel te bezorgd om het paard." DJAKARTA, Jungschlager waa tussen juni 1950 en mei 1951 in Maas- tricht en niet bij de benden op Java, verklaarden vrydag de heren Pantus en Bertin, twee van i? elf Neder landse getuigen die naar Indonesië zijn gegaan om Jungschlager en Schmidt by te staan in hnn pro cessen. Hun verklaringen zyn tn scherpe strijd met die van de kroon getuigen tegen Jungschlager. K.P.ML- kapiteln De Vries, de derde getuige die gehoord werd, weerlegde de be wering, dat Jungschlager ooit bö hem aan boord was geweest; het is dus volgens hem onmogelijk dat Jungschlager, bij Djambi op zij»» schip is gezien. De heer Pantus die vrijdag juist zijn 73ste verjaardag'vierde ver zekerde rechter Maengkom met klem dat Jungschlager eind juni 1950 in zijn pension te Maastricht kwam wo nen. „Met zijn vrouw heeft hij tot 25 mei 1951 kamers bij mij gehad", zei bij, „Jungschlager ging wel eens enkele dagen weg naar Amster dam of zomaar langer dan vier dagen is hij nooit afweziggeweest". Aanklager Spenario vroeg de heer Pantus, hoe hij zich dit alles zo goed kon herinneren. „Het staat toch in mijn gastenboek", riep de heer Pantus uit. Het bleek dat hij dat niet had meegenomen, maar op verzoek van rechter Maengkom zal hij ze nog laten sturen aan de verdedigster, me vrouw Bouman. De tweede getuige! de 52-jarige E. J, H. Bertin, procuratiehouder bij het Maastrichtse filiaal van de Am-, sterdamscbe Bank, was minstens even. positief in zijn verklaringen. Hij opende een map. waar in zich cheques van. Jungschlager bevonden, die deze op twee plaatsen elk heeft getekend. De heer Bertin las on der. grote belangstelling van alle by dit proces aanwezigen de data van die cheques voor: 31 juli 1950; 8. 17. 22 en 28 augustus 1950; 2, 13, 18, 23 en 28 september 1950: "5, li, 17, 23 en 28 oktober: 4, 10 en 37 november. 28 december. 8 januari 1951, 3 en 15 fe bruari en 9, 18 en 22 maart 1951, De heer Bertin verklaarde uit drukkelijk, dat Jungschlager en per se niemand anders deze che ques heeft geïnd om dc eenvoudige reden, dat niemand anders ze innen mocht of kon. De heer Bertin kende Jungschlager nog goed van vroeger: Vergissing is dus uitgesloten. Trou wens, een beambte van de bank BONN. Het Westduitse ministe rie voor de Vluchtelingen heeft be kend gemaakt, dat gedurende 1955 252.870 Oostduitsers naar het Wes ten zijn gevlucht. fn 1954 was dit aantal 184.198. Ge durende de laatste vier jaar zijn bij na een miljoen Oostduitse vluchte lingen West-Berlijn en West-Du its- land binnengekomen. Van het totaal over 1955 bestond 52.4 procent uit jongemannen bene den de 25 jaar. De meesten van hen namen de wijk voor de communisti sche dienstplicht. Het hoogste maandcijfer van '955 was 32.374 in. oktober. de heer Pans kan ook verklaren dat Jungschlager geregeld zelf geld haalde op de genoemde data. Getuige a charge Harris heeft ver klaard, dat Jungschlager wel aan boord van de „Batoe Bara" waar van de heer De "Vries kapitein was is geweest. Eerst zei hij: „Dat was in mei 1952". later dat het ok tober moestzyn geweest. Mevrouw Bouman overlegde echter het scheepsjournaal van kapitein De Vries, waaruit zonneklaar bleek, -dat Jungschlager in oktober 1952 niet aan boord was. Mevrouw! Bouman wees rechter Maengkom er op, dat getuige Harris zich kennelijk wel meer heeft vergist. Dinsdag worden de andere Neder landse getuigen gehoord. fAdvertentie tM.) STOCKHOLM Meer dan hon derd Zweedse smulpapen liggen in het ziekenhuis met besmettelijke geelzucht, die zij tijdens de feestda gen, door hét eten van oesters, heb ben opgelopen. In Stockholm alleen zijn 60 geel zucht-patiënten geïsoleerd. Het aantal gevallen breidt zich nog steeds uit. De Zweedse medische raad heeft bevel gegeven alle oesters, die door een bepaalde firma zijn geleverd, te vernietigen. De oesters zijn verspreid over tien steden. LOLDEN. De Britse regering heeft laten weten, dat Engeland van plan is de huidige waarde van het pond sterling te handhaven. In een communiqué is meegedeeld, dat op een besloten bijeenkomst van de club van overzeese bankiers van gezaghebbende zyde verklaard is, dat de gereorganiseerde Britse re gering vasthoudt aan de valuta po litiek, welke in september j.I. door de oud-minister van financiën R. A. Butler is uiteengezet. HENNES. De 54 jaar oude BELGRADO. Het hoofd- van de Fransman Claude Besson is door een voorlichtingsdienst van het Joego- vuurpeloton terechtgesteld/nadat hij j Slavische ministerie van Buitenland- veroordeeld was wegens het aan-i se Zaken, Branko Draskovic, heeft brengen van ongeveer 500 leden van de geruchten, die in het buitenland de Franse ondergrondse beweging en vooral - in Engeland de ronde tijdens de Duitse bezetting. Besson doen. dat president Tito om gezond- partij tussen Egyptische stellingen I was in 1938 wegens spionage tot 20 heidsredenen binnenkort zou afire- en een Israëlische patrouille geko- jaar dwangarbeid veroordeeld, maar den ten sterkste tegengesproken, men. Aan Israëlischezijde vielen i hy werd door de Duitsers vrijgela-Draskovic noemde" de geruchten geen slachtoffers. 'ten toen zij Frankrijk binnenvielen, i zonder enige grond en belachelijk. ie gerecruteéi ■eniging. Een kar riep „Z AMSTERDAM. In op- ut de afgelopen vijftig jaar. jeugd, die gerecruteerd was uit een T-* v-* kt tt tt f. buurtvcreniging. Een mosselvrouw- araent van net (V.V.V, heeft Tot 3 uur werden vrijdag voor dit tje met kar riep „Zeeuwse Mosse de Nederlandse filmonderne- doei in de 1ste Helmersstraat scènes leeeü" schreeuwend door de straat. T7. uit het volksleven rond 1900 opge- Voor eén straatdeur zaten een paar mtrig viste Sinas eina xyOD nomen. Een by uitstek geschikt dé- huismoeders te breien en aardappels onder reaie van Max de Haas corals oude woningen uit een volks- te schillen. Ook de stadsreiniging onuei regie va ae naas w£k waren percelen van nr. 4 was er met een door een paard ge- Het expeditievaartuig OB is er een korte documentaire speel- t.e.m. 20. Daarvoor bewogen zich in trokken hoog opgetaste oude vuilnis- film f Gouden Ooasf') in hm- ,de u:t de fi" de ^'cr- wagen en een kiepkarretje. „Gou- j^un {„krouacn uogsi j m pw Jci straattypen, zoals een oude dien- den Oogst" waaraan o.a. als beroeps- dnktie cue handelt over de der compleet met knevel), vrouwen spelers Joh. Elsensohn en Hans Tie- economische en. culturele evO' me* traditionele haarknoedeltjes en meyer meewerken zal omstreeks Lift* «estoken baaien rokken en grote 1 maart gereed zijn en in 150 bio- IUtie van ae werkende klasse omslagdoeken, er, ravottende straat- scopen in roulatie komen. in geslaagd vliegtuigen, sneeuwtrac toren en ander materieel aan land tc brengen. Het bereikte de kust van Antarctica bij de Depo-baai na een tocht door de met drijfys be dekte Dennis-zee. ONLANGS kwam ik, middenfa een mooi, roest-bruin sprookjes- bos, XVlm Kan tegen. i,Wandel jij?" vroeg hij verbijs terd. Want ik ben een verstokte stads- stakker, die het fluiten der merels alleen uit de hoorspelen kent Wins Kan daarentegen, behoort tot de ge boren natuurminnaars en hij laat geen dag voorbij gaan, zonder een van die Jtkse wan deling ere te make»» waartegen ik, reeds in mijn prill* jeugd het wantrouwen koesterde van de geboren luiaard. Maar een merez groeit soms Uit zijn fouten, dus ik zei: „O, ik kan uren achter elkaar lo pen. als ik wil." „En je wilt nu" begreep hij, voor zichtig naast mij voortstappend, ge lijk iemand- die iet* heel prils en teers vooral niet verstoren wil. aNou je treft het misschien. Ats we. een beetje geluk hebben, zien we her ten." ,Js hier een dierentuin, dan?" vroeg ik plomp. „Nee, échte herten. Wilde, begrijp je?" zei hij geduldig„Die zo maar loslopenDat komt hier voor, hoor. Ik zie ze vaak." Als vertrouweling der wouden, staat hy lang niet zo paf van zulke dingen als een stadsmens die bij het woordje „hert" öf aan een spijs kaart, óf aan de onderneming van Strassburger denkt. Eigenlijk heeft Wim Kan een contrastrijk leven vind ik. Aangezien hijmet zijn lieve Corrie, na praktisch iedere voorstelling naar één van' zijn twee landelijke nederzettingen terugrijdt, om het vagevuur van het hotelle ven te vermijden, vormen; ai die zalen vol lachende, applaudisserende mensen, afgeronde eilandjes in een bestaan dat daar, oppervlakkig be zien, helemaal niet bij kleurt. De café's, de artiestenclubs, de hotelbars, of de huiskamers der gastvrije kunst-autoriteiten in. de provincie waar wordt nagezetenheeft hij, al jaren geleden voorgoed geofferd aan het onuitputtelijk genoegen der wandelingen in het bos of het solo- roeien op de plas. „Nou moet je niet aan herten. denken", zegt hij, ,fils je aan ze denkt komen ze niet. Zo zijn her ten." En we denken - hardop aan iets anders. Aan zijn programma, - waarin Corrie een heel nieuw num mer „uitprobeert". Aan de proble matiek van het „leuk-wezen". En aan zijn conference, dat onbetwiste meesterstuk, wmrm.ee hij de altijd weer uitverkochte zalen, vijf kwar tier achtereen gelukkig maakt. Het geheim, van die conference ligt, ge-, loof ik voor een goed deel hierin, dat Kan nóóit vastloopt ire een, uit het hoofd geleerd stuk tekst, maar tot en met de laatste voorstelling bezig is aan een handwerk, waar aan steeds kruissteekjes worden toe gevoegd. Dat eindeloós proberen van nieuwe grapjes, woordspelingen en overgangen, houdt ook voor hém het leven er in, want het publiek is een raadsel, dat hij nog steeds niet heeft opgelost zodat het hem blijft boeien. „Stil", roep ik, „daar lóópt een beest." „We kunnen hier wei blijven staan, als je wilt, maar het is eere paaltje, hoor" zegt Wim Kam Hij praat „in burger" eigenlijk net zo als op het toneel en vertelt me, met die stem toaarin de lichte ironie ziek metterwoon gevestigd heeft, welke avonturen hij in de laatste maanden met zijn program ma heeft beleefd. Aan het slot deelt hij in de zaal requisieten v.it ere werpt zelfs kledingsstukken naar het publiek. Hef is natuurlijk wél de bedoeling dat al die boel terugkomt. Een speciale functionaris iemand van vastberaden karakter stelt zich aan het eind van de avond in de zaal ofj. 'Hij is een geboren psy choloog die zegt: „Kijk, ik neem.ze eerst die klok af. Dat is het grootste stuk, zie je? Als ik die klok een maal op de trap heb gezet, zien de mensen dat ze de boel. terug moe ten geven en dan doen ze het." Meestal, tenminste. In 136 voorstellingen zijn maar vier sjnofcingdasjes en ééntelefoontoe stel zoekgeraakt. Nou, dat is te doen. „We hebben geen geluk gehad met de herten" verklaar ik, als ik Kan by_ zijn. diep in het bos verscholen huis aflever. .Je zegt het nóg aardig", vindt hy. „Ik heb hier laatst gewandeld met een neef en die zei aan het slotBij ons in Leiden zijn ook wilde herten." En toen ik vroeg hoe hij dat wist, antwoordde hij: •Ja, want die zie je óók nooit" KRONKEL (Advertentie LM.) Tandverzorging op hogerpeii (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, De heer Pierre Pon jade is door het bestuur van de Nederlandse Conservatieve Party uit genodigd binnenkort naar Neder land te komen om hier op een aan- ta] vergaderingen het woord te voe ren. Naar de heer p. J. GaHiard, voor zitter van de N.C.P. ons mededeel de, heeft de perschef van de heer Poujade in beginsel toegezegd dat de Fransman naar ons land zal ko men zodra de binnenlandse toestand m Frankrijk dat mogelijk maakt. In. het begin van .de volgende week. zul de Nederlandse regering Offi cieel om toestemming voor het ver blijf van de heer Poujade worden verzocht. (Van onze correspondent) CULEMBORG. Een korte maar hevige brand heeft hier vanmorgen een deel van de sigarenfabriek „Jo-- hann Strauss" van de heer G. J. van Uden. alsmede een deel van een op slagplaats van oude materialen van! de firma J. M. Driessen en Zn. ver woest. Even voor 7 uur merkte een meis- je. dat in het algemeen ziekenhuis werkt, dat vlammen .uit het dak van het bewuste gebouwencomplex lek-' ten. De gealarmeerde brandweer be streed het vuur met zeven stralen en was de .brand na een uur meester. De gebouwen, eigendom van de ge meente Culemborg, liepen veel sch- de op.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 2