Afgelopen jaar was gunstig voor het district Beneden-Maas C WnHECgrf Riolering in verzakkende Gorzen ernstig probleem 3 KOOPJESDAGEN Nieuwjaarsrede voorzitter Kamer van Koophandel Verheugenis over vrijere loonvorming Bemalen nooduitlaat op Westerhaven is nodig Schiedamse GJMV's gaan op jubileum-weekend Schaap nog ongeslagen na drie ronden WALDO-TAXI e GRAAF'S Slagerij OVERSTROMINGEN BIJ REGEN WF-RYVB 1-1 EXCELSIOR '20 SLAAT MET 2-0 HOLLANDLAAN Verhuizen Organisator „Nooitgedacht" Geslaagde tentoonstelling van Schiedamse duifjesmelkers BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN Brand in kelder Esperanto-agenda Dronken zeelui versperren weg Burgerlijke Stand Gemeente verkoopt oude vuilnis emmers om nieuwe te kopen Honden maken jacht op schapen Toneelspel van teclin. bedrijven voor de personeelsver. SGF Eerste steen gelegd voor Morgensterkerk SCHIEDAM DE GRAAF'S SLAGERIJ Maandag 9. januari 1956 NEDERLAND heeft een gunstig jaar achter de rug. Ditzelf de geldt ook voor het district van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas, behoudens het feit, dat de visserfj het er in 1955 niet zo goed heeft afgebracht als in de vorige jaren. Over het geheel genomen leven Wy nog In een periode van hoog-conjunctuur, die zich ook afspiegelt in het uitermate lage -werkloosheidscijfer, om nog maar niet van een arbeiderstckort te spreken. Hoe langer echter deze hoog-con- junctuur aanhoudt, hoe meer we moeien vrezen, dat deze zal omslaan; het is goed op deze mogelijkheid steeds het oog ge richt te houden, opdat 'n conjunctuuromslag ons niet overvalt. In het bijzonder bet Nederlandse bedrijfsleven met een export van meer dan 50% van de totale produktie is ten deze uiter mate kwetsbaar. Dit zei de heer C. H. Buschmann, voorzitter van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor de Bene den-Mcas in zijn traditionele Nieuwjaarsrede, die hij vanmiddag in zaal Harmonie te Vlaardingen zou uitspreken voor leden van de Kamer en genodigden, waartoe o.a. behoorden vele vertegenwoordigers van gemeentebesturen uit het ge hele gebied van de Kamer en ver tegenwoordigers van het bedrijfsle ven. De heer Buschmann gaf eerst een beeld van het bedrijfsleven in het algemeen om vervolgens een. overzicht te geven van de gang van. zaken in de voornaamste bedrijfs takken irt het ressort der Kamer. De mannelyke beroepsbevolking in het rayon van de Beneden-Maas is aanzienlijk gestegen; Vlaardin gen veroorzaakte dit in sterke ma te, Ook de uitgaande pendel, dus het getal van hen die in dit gebied wonen, maar in een ander gebied werken, steeg aanmerkelijk; de olie- industne aan de zuidzijde van de Nieuwe Waterweg en de trek naar de grote kantoren in Rotterdam zijn hiervan wel de voornaamste oorzaken. Het aantal openstaande aanvragen (mannen) bij de Gewes telijke Arbeidsbureaus bedroeg per 31 december 1955: 2692, terwijl de gemiddelde werkloosheid daalde tot 236, inclusief de seizoen werkloos heid. die met name op Voorne en Putten niet onbelangrijk is. Mede doordat hst aantal openstaande aan vragen zich in stijgende lijn bevindt verkeert de arbeidsmarkt in grote spanning. Het aantrekken va.i on geschoolde rbeïders uit de ontwik- keüngsgebi'•den geeft slechts een kleine verlichting. De belangstelling bij de bedrijven voor dit soort werknemers zou stellig groter zijn, indien de beschikbaarstelling van woningen een vlotter verloop zou kunnen hebben, aldus de heer Buschmann. De heer Buschmann was verheugd chtnefabrieken van Nederland ge weest als in het jaar 1855. Een toenemend vertrouwen in de toe komst bracht in de tweede helft van 1955 een aantal bouwprojecten aan de markt, waarvan slechts een deel met redelijke levertijden bij de Nederlandse werven kon worden geplaatst. Ook het scheepsrepara- tiebedrijf beleefde in 1955 één van zyn drukste jaren. By de kleine scheepsbouw waren zowel de afde lingen nieuwbouw als reparatie vol bezet. De vangstresultaten gedurende de zomermaanden in de haringvisserij waren niet ongunstig, de haring- trawlvissery verliep echter niet be vredigend, terwijl de zogenaamde Engelse walvissery. het belangrijk ste gedeelte van het seizoen, spe ciaal met het oog op de export, een grote teleurstelling is geworden. Het is moeilijk de leveringsverplichtin gen (contraeten met o.a. Rusland en Oost-Duitsland) na te komen Het gebruik van gedistilleerde dranken is ijn 1955 in het binnen land vrijwel stabiel gebleven. De export heeft zich gunstig ontwik keld. Ook in de moutwijnindustrie was het jaar 1955 niet onbevredi gend, hoewel de totale omzet iets terugliep. De melkproduktie was in 1955 gelijk aan het vorig jaar. Voor kaas werden goede prijzen gemaakt. De condensproduktie bereikte een record. Hoewel in de overzichten van de wasmiddelenindustrie, de kunstmestindustrie, de emballa ge-industrie, van de margari- nefabriek, in de peulvruchten- industrie cu van de glasfabriek enig.' belemmerend werkende ontwikkelingsfactoren naar vo ren kwamen, kon in het alge meen van een gunstig 1955 wor den gesproken. Cj bouwnijverheid gaf geen reden tot klagen. In Schiedam werd aan een aantal nieuwe projecten begon nen, in 1955 werden in Vlaardingen vooral de m 1954 begonnen werken uitgevoerd en voltooid Kleine be drijven hadden grote moeilijkheden met de personeelsbezetting. Zowel in Schiedam als in Vlaar dingen en in Maasluis was het jaar 1955 gunstig voor de handeldrijven de en industriële middenstand. De omzetten in de diverse bran ches bewogen zich in stijgende lijn. Van de in 1955 de Nieuwe Wa terweg binnenkomende schepen stoomden rechtstreeks naar Vlaar dingen op 884 schepen, naar Schie dam 244 en naar Maassluis 351. In Schiedam liepen in totaal in 1955 752 zeeschepen binnen en wer den 4530 binnenschepen geschut. In Vlaardingen liepen 1942 zeeschepen binnen en 13.442 binnenschepen. Voor Maassluis bedroegen deze ge tallen respectievelijk 460 en 1700. Na de uitvoerige nieuwjaarsrede van de heer Buschmann zou de secretaris van de Kamer zijn ver slag uitbrengen en stond voorts een samenzijn in de wandelgangen van de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen op het programma. Apothekers nachtdienst: Apotheek F. H. Backer, St. Liduinastr. 58. Bellen by ongeval: G.G en GJJ Tumlaan 80. telefoon 69290 Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, 'geopend iedere werkdag (behalve maan dag van 8.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten. R.K.. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend Iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere, avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8 30 uur Zondags gesloten Stedelijk Museum: Tentoonstelling „De Stille glans der Gouden Eeuw". Tot en met 15 januari. Geopend dagelijks van 2 tol 5 uur, ook des zondags Op woens dag- on vrijdagavond van 710 uur. BIOSCOPEN Passage: 2, 7 en 9.15 uur: „Terug uit de hel". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Hebzucht". Waren gisteren de meeste terrei nen afgekeurd, de velden van Wilton waren prima bespeelbaar en daar zijn dan ook drie wedstrijden gespeeld. Maar WF 1 heeft niet kunnen pro fiteren van het veldvoordeel en on danks vele aanvallen hebben zij met 11 genoegen moeten nemen tegen RWB X. Nadat WF na een half uur de moed wat liet zakken, roerden de gasten zich danig met gevaarlijke aanvallen en goede schoten. Keeper de Jong weerde zich goed maar moest voor de rust eenmaal zwichten voor 'n onhoudbaar schot. Na de thee kwam WF meer aan bod, maar alle aanvallen strandden op de stugge verdediging. Tot RWB in üe 25e minuut een overtreding be ging in bet strafschopgebied; de pe nalty werd benut. 11, Daarna is er nog fel gestreden om de overwin ning, maar geen van beide teams had succes. Het 2e elftal deed het beter en versloeg Het Noorden met liefst 61. Voor de rust waren de gasten Zaterdagmiddag omstreeks drie uur verti'okken de leden van de Schiedamse federatie van C.J.M.V.'s en C J.V.F. naar het vakantie- en conferentie-oord van het Chr. Jonge Mannen Verbond te Lage-Vuursche „De Ernst Siilem-hoeve" om daar het jaarlijks terugkerende week einde te houden. Dit week-einde stond in het teken van het 70-jarig bestaan van de Schiedamse C.J.M.V., dat dit j»ar in de maand maart zal worden ge vierd, Het grote aantal deelneem sters en deelnemers 122 in getal vraagt voor het organiseren van een dergelijk week-einde wel bij zondere aandacht. Zaterdagavond hield de heer J. Roelfs, chef-verslaggever van het dagblad „Trouw" een causerie over zijn journalistieke ervaringen, wat hij op een. zeer passende en gees tige wijze deed. Zondagmorgen werd de hoeve-kerkdienst gehouden door de Schiedamse predikant ds. A. Hoffman, die sprak naar aanleiding van h<*t bijbelwoord „De Heere zal 't voorzien". De zondagmiddag stond in het teken van het toneelstuk „Leiders en leidsters gevraagd". Het hierin verwerkte probleem van het leiderstekort werd daarna in c" cussiegroepen besproken. In de avondbijeenkomst sprak de heer J, C. Gordeau, bondssecretaris van het Industriewerk te Enschede, over 2ijn Faryse ervaringen tijdens de viering van het 100-jang bestaan Op een zwaar, moeilijk bespeel baar veld, heeft het eerste elftal van Excelsior '20 gisteren in Vlaardingen wwi_ een verdiende 2-A) overwinning be- duidelijk sterker maar wisten niet?Pj?oJla2^aafn' Schiedam- Schiedam is op een wel uitermate slappe bodem gebouwd en het is dan ook geen uitzondering dat grote gebouwen, maar ook straten aan het verzakken zijn. Ook de Gorzen delen in dit algemene euvel, maar hier is het kwaad des te erger omdat dit stadsdeel langzaam maar zeker tot onder N.A.P. zakt. Bij zware regenval staan er hele straten onder water, omdat het water te kunnen constateren, dat het er uit de hógere delen door de kolken en de riolen naar de lager pmst™e "vrijere "oonvormiïg mo- gelegen gebieden loopt. Deze water-ellende is onhoudbaar erg geworden en bij de begrotingsdebatten hebben b. en w. aange kondigd dat er spoedig iets aangedaan zal worden. Deze be lofte schijnt op korte termijn in vervulling te zullen gaan, want de directeur van gemeentewerken heeft nu reeds een plan in gediend voor 'n betere afvoer van het rioolwater in de Gorzen.1 Toen het rioleringssysteem werd i het afvoer-riool van het hoge ge- aangelegd, Jag de laagstgelegen deelte van hêt Gorzen-gebied in de straat in de Gorzen nog i6 cm oo- Nieuwe Maasstraat is verzwaard en gelijk zal worden. Omtrent de huisvesting van de Kamer merkte de heer Buschmann op, dat de Kamer, na sedert haar oprichting in 1922 haar zetel in het Handelsgebouwte Vlaardingen te hebben gehad: binnenkort zal verhuizen: eer. tijdelijk onderdak kreeg men in het pand Schiedam- seweg 49 te Vlaardingen. Uitvoerig stond de voorzitter van de K.v.K. stil bij de omvangrijke werkzaamheden van de Unie van Rijnkamers, waarvan de Beneden- Maas ook lid is. die een groot aan tal vraagstukken op haar werkpro gramma heeft, dat slechts in voor zichtige etappen kan worden gerea liseerd. Hij noemde daarbij o.a, de vervuiling van het Rijnwater. Volgens de mening van enige zeer deskundige rapporteurs 2a 1 zuiver water in de toekomst één van de meest schaarse en volstrekt onvervangbare grond stoffen voor de industrie zijn. Ooer de belastingdruk noemde de heer Buschmann enige interessante cijfers. Bijv. in de jaren 19101914 bedroeg de belasting-opbrengst 213 miljoen gulden, of wel f35,per inwoner, resp. 9 ch ren het natio naal inkomen. In 19481952 tras dit 545,— per inwoner, resp. 36 5e van het nationale inkomen. Er is in de twintigste eeuw nog geen jaar van zo grote bedrijvig heid op de werven en in de ma- ven N.A.P. Dit is daarom van be lang. omdat de waterstand in de Westerhoven varieert van 0.60 N.A P tot 0 N.A P. en onder bijzondere om standigheden nog oploopt tot 0.20 N-A.P, Door de steeds verdergaande verzakking van de Gorzen zijn en kele straten reeds onder N.A.P. ko men te liggen, zodat het moeilijk is om bij zware regenval het water rechtstreeks te lozen op de Wester- haven. En het zal steeds moeilijker worden. Met het oog op de toekomst is het dan ook alleszins gemotiveerd, zc meent de directeur van gemeente werken, om een gemaal aan de_ Wes terhaven fe stichten. Hierbü 's ge dacht aan een bemalen nooduitlaat, een gemaal met twee vijzels elk met een capaciteit van 3300 nri per uur. Verbetering Er is overigens nog niet zo lang geleden een verbetering gebracht in de riolering. Een nieuwe grote riool buis met een afmeting van 120/180 cm vanaf een nieuw gemaakte vet deelkelder in de Penmnglaan naar de maalgang van de grote pompen in het gemaal West-Frankeland. Ook Vijfentwintig Schiedamse „duif jesmelkers" waren zaterdag en zon dag vertegenwoordigd op de duiven- tentoonstelling, die in een boven zaaltje van Arcade georganiseerd werd door de vereniging .Nooitge dacht" uit Schiedam. Het was de fa. Legner, die de prys in de wacht sleepte voor de schoonste doffer van de tentoonstelling. Verscheidene liefhebbers maakten van de gelegenheid gebruik om de duiven te bezichtigen, die bij zoveel belangstelling geagiteerd heen en weer scharrelden door het houtwol iö hun kleine gazen verblijfplaals- jes. De doffers draaiden zelfbewust met hun glanzende volle borst en roekoerden uitdagend tegen elkaar. In deze sfeervolle omgeving had keurmeester C. Apon uit Rotterdam zaterdagmorgen al de prijswinnaars aangewezen, zodat een ieder op de kaartjes bij de hokken, kon lezen, wat de beste vogels waren. De uitslagen in de tien klassen •waren: klasse I (onbevlogen oude duiven 1 en 2 W. de Winter, klasse 21 (onbevlogen oude doffers) 1 en 2 M. - v, Maurik, klasse III (oude duiven 100 en 500 km) 1 W. Vor- stenbos en 2 M. v. Maurik, klasse IV (oude doffers 100 tot 500 km) 1 fa. Legner en 2 W. Vorstenbos, klasse V oude duiven 500 tot 1000 km) 1 G. Barzeïav en 2 W. de Win ter klasse VI toude doffers aöO tot 1000 km) 1 W. v, d. Hooft en 2 fa. Legner, klasse VII (onbevlogen jonge duiven) 1 G. Barzelay en 2 fa Legner. klasse VII? (onbevlogen ion ge doffers} 1. W. Vermeer en 2 M, v Maurik, klasse IX jjonge dui ven i00 tot 500 km) 1 fa. Legner en Keurmeester C. Apon uit Rotter dam heeft een waarderende blik over voor G. Barzelay, die min naar werd in klasse V. 2 gebr. Triel, en klasse X (jonge doffers 100 tot 500 km) 1 M. van Maurik en 2 E. de Potter. De prijzen, bestaande uit luxear tikelen en fruitmanden, werden zondagavond uitgereikt door de voorzitter van „Nooitgedacht", de heer M. v, Maurik. de afvoer capaciteit van de nooduit laat op de Westerhaven verdubbeld. Deze voorzieningen hebben over het algemeen aan de verwachtingen voldaan, zo schrijft dc directeur van gemeentewerken, en bij abnormale regenval kan veel langere tijd ach tereen. op volle capaciteit worden gewerkt in het gemaal West-Franke- land. Gebleken is echter, dat door de grotere toevoer veel meer vuil uit de rioleringen wordt meegevoerd, dat zich op, de roosters vastzet, waar door de doorstroming van het water naar de pompen ernstig wordt be lemmerd. Naar een oplossing van dit euvel wordt nog gezocht. Verzakking Het is echter nodig dat nog meer voorzieningswerken worden uitge voerd zoals het verzwaren van de riolering in de Oude Maasstraat op dat een ruime rechtstreekse afvoer naar de Westerhaven verzekerd zal zijn. Daardoor zal dan praktisch niet meer zijn te vrezen, dat het water van het hoge gedeelte door de toe gangskokers en de straatkolken naar het lage gedeelte van de Gorzen een uitweg vindt. Voorts zal het nodig zijn. enkele verzakte rioleringen op te halen, waarvan is te noemen de riolering in de Beyerlandsestraat, waar in samenwerking met de ge- meenterelniging bij een algemene controle en het schoonmaken van de rioleringen een ernstige verzakking is geconstateerd- Hiervoor wordt een krediet van ƒ64.000,gevraagd. Ter definitieve voorziening in de wateroverlast in de Gorzen bij zwa re regenval is voorts overwogen om het riool aan de zuidzijde van de Stadhouderslaan te verzwaren; een nader onderzoek heeft echter uitge wezen, dat aan het maken van de bemalen nooduitlaat aan de Wester haven verre de voorkeur moet wor den gegeven. Naast het feit, dat voor de ver zwaring van het riool in de Stad- houdcrslaan thans zeker zou zijn te rekenen op een bedrag van ƒ350.000,-, tegenover rond ƒ150.000,- voor de bemalen nooduitlaat, moet er rekening mede gehouden worden, dat bij verzwaring van het riool niet zal zijn te ontkomen aan een belang rijke vergroting van de totale be- maiingecapaciteit van het gemaal West-Frankeland, Naast belangrijke technische bezwaren brengt dit ook grote kosten met zich. Na de derde speelavond om het districts kampioenschap biljart drie banden, staat: Schaap (Rembrandt) die 2(jn kampioenschap moet ver dedigen, na 3 wedstrijden nog aan dc kop met 6 punten uit 3 wedstrij den. Met 2 gewonnen wedstrijden, volgen Eikenbroek (Pleinzicht), Gouka (Entrc Nous) en Smits (Pleinzicht). Drie spelers hebben elk 2 punten behaald: Walda (Bellevue), Schewe (Entre Nous) en Ruggenberg (Rem brandt), Scliilperoord, (RES) is de enige speler, die nog geen enkel punt heeft bemachtigd. Schaap is alsnog onbereikbaar voor 2ijn medespelers; dit ondervond vrydagavond Eikenbroek, die het niet verder dan IQ heeft gebracht. Deze speler bleek niet erg op stoot Schaap klom regelmatig met enke le caramboles afgewisseld door poe dels omhoog en was In de 40ste beurt uit. Zijn hoogste serie was 3, Ruggenberg schijnt niet op volle hoogte te kunnen komen. In zijn wedstrijd tegen Smits wilde het we derom niet vlotten. Smits is een kalme speler, die met overleg xe werk gaat, waardoor hjj de kans heeft gekregen Ruggenberg te ver slaan. Deze speler tobde in het be gin nogal, want in de 26ste beurt noteerde hij pas 2; voor hem wel wat laag. Verder dan 37 bracht nïj het niet. Toch verwachten wij nog wel betere resultaten van hem. Gouka heeft het gisteren van Walda kunnen winnen. Het ging gelijk op; in de 40ste beurt was hei verschil nog slechts 3. Daarna ging het met Walda verkeerd en stond Gouka m de 51ste beurt op 25. Voor de resterende 5 punten had hij ech ter nog 22 beurten nodig. Walda noteerde 22. Schilperoord heeft zijn derde wed strijd verloren. Schewe won zijn eerste wedstrijd. Schewe was stuk ken beter dan vorige week en maak te 30 caramboles m 70 beurten. Hy heeft een bijzonder goede kijk op de ballen en stoot uiterst secuur en weloverwogen. Schilperoord blijkt het best overweg te kunnen met de ballen verspreid over het laken. Hij bracht het niet verder dan 16. Vrijdag a.s. komen tegen elkaar uit: EikenbroekSchilperoord; Rug genbergGouka; WaldaSchewe, SchaapSmits. Wij zijn benieuwd, hoe Smits zich tegen Schaap zal weren. te doelpunten; WF wél, zodat de rust met 10 inging. Daarna, met de wind in het voordeel, overspeelde WF de gasten geheel. Zij maakten nog vyf goals. Eindstand 6—1. Het derde elftal deed het minder goed en verloor met 06 van Noor derkwartier, waarbij wel aangete kend moet worden dat WF met liefst vijf invallers speelde. De ruststand was 0—2. Vermoedelijk door een achteloos weggegooid sigarettenpeukje brak er zaterdagmorgen brand uit m de kel der van dc familie H. aan de Bell- straat 11, waar oud meubilair, kle ding en fietsen stonden. De brand weer rukte uit met de magiruslad- der en had het vuur spoedig be dwongen met een slang op de water leiding. Het hoofd van de brand weer, ir. S, Moesker, had de leiding bij het blussingswerk. De verzeke ring dekt de (geringe) schade, Jaudon, la 12 au de januaro. Kiub- vespero parol kaskado ce fanmilio v Gmk, Plocgstraat 19. La kafo estas ankoraü bongusta. hadden direct een overwicht en waren meest in de aanval zodat het Hollandiaan-doel sterk onder druk werd gezet. Toch duurde het nog tot 5 minuten voor de rust tot de goal viel. Bij een aanval van rechts kwam de bal bij de vrij staande Vollebrecht terecht, die on houdbaar inschoot. Met stand 01 ging de rust in. Daarna kwamen de Vlaardingers hevig opzetten, met tegenaanvallen van Excelsior. De strijd werd meest op het middenveld uitgestreden. Het tempo was echter traag door 't lood zware terrein en de dito bal. In de tiende mmuut maakte Excelsior het tweed 2 punt. Bij een voorzet van rechts van Van der Ven kopte De Nys de bal keurig in het net, buiten bereik van de keeper. Zo won Ex celsior verdiend deze sportief ge speelde strijd. Op de middenvoorplaats bij Hol- landiaan stond Van Zwaneveld op gesteld, de speler die naar het be taalde voetbal denkt over te gaan. Ook SW heeft een. oogje op deze midvoor; in elk geval was het SW- bestuur aanwezig om zijn verrichtin gen gade te slaan. Jammer voor Van Zwaneveld. maar hij speelde niet z'n beste partij. Hij deed wel z'n best, maar speelde kennelijk onder druk. van de Wereldbond van C.J.M.V,'s. De deelneemsters en deelnemers aan het week-einde kregen op deze wyze een uitstekende indruk van 't wereldwijde C.J M.V.-werk. Tijdens het week-einde was er in ruime mate gezorgd voor ontspan ning, zoals zang en spel. De deelneemsters en deelnemers waren aan het einde van hel week einde zeer enthousiast over de wij ze, waarop de commissie dit week einde had voorbereid. Het was ook inderdaad een week einde, waai op met goede en pret tige herinneringen kan worden te ruggezien. De voorzitter van de plaatselijke hervormde jeugdraad ds J. G. Jan sen kon ztfn nieuwsgierigheid niet bedwingen. Op de zondagavondbij eenkomst verraste hij allen met zijn aanwezigheid. Twee dronken, Duitse zeelieden stapten zondagnacht omstreeks twee uur in een langs de BK-laan gepar keerde auto, en zetten deze dwars over de rijbaan. Een taxi-chauffeur die met zijn wagen niet passeren kon, waarschuwde de politie. De Duitsers (resp. achttien en eenen twintig jaar) waren inmiddels ge vlucht. maar de politie slaagde er in ze te arresteren. Zij werden opgesloten in het hoofdbureau van politie, waar ze de rest van de nacht doorbrachten. Na een onderhoud, dat zich kenmerkte door de brutale houding van de zee lieden, zijn zij vanmorgen m vrijheid gesteld. Pokken-inenting Op dinsdag 10 januari des namiddags van 4 tot 4 30 uur bestaat er gelegen heid tot kosteloze"inenting tegen pok ken voor inwoners van Kethel. ten huize van dr. P. v. d, Kuif Noordeinde 5, Trouwboekjes der ouders of ge boortebewijzen der kinderen medebren gen. GEBOREN: Helena M., d. v. H, F. v. d. Brink en H. M, de Cocqct: Pjeter- aella Ed. v. A. v, d. Vlist en M. C. de Jong; Alfred R M., z v H. A. G. Claassen en M_ B. Bosman: Nicolaa* J. H.( z. v F. G. A, Voormeeren en A. L. Beuman; Sivera A. F„ d. v. F. Th. van der M3at en I C. 'Turk- Juliana M., d. v. H. W. G Hoek en S. Postma. OVERLEDEN: 1956, C. van Wagton- donto 69 j vr van J, v. d. Hoek; 1956, D Kroes 76 Jaar. GEHUWD: J. A. van Eek 25 j. ea M. M. Hoogendyk 33 j. Het blijkt nu dat de gemeente Schiedam op succesvolle wijze op treedt als groothandelaar in oude vuilnisemmers. Dat zit zo. Vorig jaar is een nieuw systeem inge voerd voor het ophalen van huis vuil. waarbij rol-trommel-auto's werden ingezet. Hiermee wordt het vuil stofvrij opgehaald, maar het nadeel is dat er een nieuw soort vuilnisemmer moet worden ge bruikt. Duizenden oude emmers zijn verruild voor nieuwe en de ge meente is eigenaar geworden van deze oude voorwerpen. Deze werden verkocht naar ande re gemeenten en instellingen en het blijkt i}u dat er veel vraag naar bestaat, Zo veel. dat de directeur van de gemeentelijke reinigings dienst nu B. en W. adviseert om zoveel mogelijk oude emmers te gaan verkopen nu de prijs nog gun stig ligt. Daarvoor in de plaats moeten dan nieuwe vaten komen, maar die had den toch aangeschaft dienen te wor den. Het aantal van de nieuwe overtreft dat van de oude, want vele huisvrouwen, die vroeger van kistjes en teilen gebruikt maakten voor het bewaren van vuil. moeten nu de officiële emmers gaan ge bruiken daar deze kistjes niet pas sen in het systeem van de vuilnis auto's. Daardoor is de vraag naar tAdvertentie l.M 67570—69915 In Kethel hebben twee honden weer eens jacht op schapen in een weiland gemaakt. Een van de vier schapen werd gebeten en de sloot ingejaagd. De politie slaagde er in de „daders" op te sporen. Op ver zoek 'van de eigenaars L. en A. vut Kethel, tegen wie proces-verbaal werd opgemaakt, zyn de honden af gemaakt. De schapen behoren toe aan de veehouder H, aan de Jap- pelaan. Met succes heeft de toneelveren-i- vrouw en schoonouders in de schoe- I ptng van de technische bedrijven I nen wordt geschoven, als zijnde af- zaterdagavond in Musis Sacrum de f komstig van zyn eerste vrouw. klucht ..Een rare familie" opgevoerd 1 Lachwekkend is het effect als het voor de leden van de personeels- „kleine" kir.d binnen, stapt en door vereniging van de Schiedamse Car- j zijn aanwezigheid niet alleen be- tonnage Fabriek. De avond werd wijst een robuste man van in de ajgeTond met het optreden van de veertig te zijn, maar bovendien de beide muziekbands vqn_de Carton- t zoon blijkt te zijn van schoonpapa, nage Fabriek: het SCF-shoiu- en dansorkest en de accord eonb and The Cartoni's, onder leiding van de heer L. van Dam, die het nteutv- jaarsbal verzorgden. Voor de vierde maal gaf de to neelvereniging van de technische bedrijven een opvoering van „Een rare familie", een klucht in drie bedrijven van Arnold en Bach in een Nederlandse bewerking van Louis Braken berg. Onder regie van j de heer L. Ouwendijk werd het een vertoning, waaraan de aanwezigen veel genoegen beleefden. j De verwikkelingen in deze klucht i concentreren zien om „het kind", dank dat een argeloze professor door die zijn schoonzoon er steeds (kwaad) op aangekeken had. Het was een genoegelyk spel, waarm ,.de oude rot" P. de Ruyter (70 jaar!) een aardige vertolking gaf van de referendaris en ook mej. v. d. Most en L. Ouwendyk, re spectievelijk als dochter Henny en „het kind", goed spel lieten zien. De opgewekte klanken vande SCF-bands deden de rest, -zodat het een geslaagde avond werd. De voor zitter van de personeelsvereniging, de heer J. Hazebroek, sprak een openingswoord, waarin hij de men sen van de technische bedrijven bracht voor hun medewer king, nieuwe emr>- >rs groter geworden dan aanvan, lijk berekend was. Voorts zijn door de verhoging van prijzen (van. 7.15 op 7,50 per emmer) er minder emmers gekocht kunnen worden voor de reeds toege stane kredieten. Gezien dit alles acht de direc teur van de reinigingsdienst het wenselijk, en B. en w. zijn het hier in met hem eens, dat er weer een partij van 3.500 nieuwe vuilnisem mers aangeschaft wordt. Het komt de gemeente op 26.250 te staan. Ds. W. M. Kalmijn van de her vormde wijkgemeente Zuidwijk, die yeel werk heeft verzet voor het tot stand komen van de „Morgenster-"" kerk", mocht zaterdagmiddag ds eerste steen voor deze kerk leggen. Vele leden van zyn gemeente volg den. zyn voorbeeld; de bouwkas werd daarbij nog eens op welkome wijze verstevigd. De plechtigheid aan de Slinga werd omlijst door toespraken van de heer J. Bakker, president-kerkvoogd, ds. L. Kok, voorzitter van de cen trale kerkeraad. de heer J. Seheele, namens het college van toezicht en door ds. Kalmijn, zelf. Wethouder A. J. van der Vlerk gaf van zyn belang stelling blijk. De „Morgensterkerk", die door het aannemingsbedrijf H. P. van der Vorm en Zoon wordt gebouwd, kan in oktober gereed zyn. Het architec ten- en ingenieursbureau H. W. M. Hupkes en ir. W, C. van Asperen maakte het ontwerp. IN DE Harslkarbonade 1-55 Doorregen varkenslappen ƒ1.29 Speklappen ƒ0.75 Halslappen X-69 Kalfskarbonade 1-24 Rund- of varkensgehaktƒ1.19 Gerookt spek 0-89 Alles per 500 gram Varkenspoten i 0-55 Varkenskoppen (met veel vlees) 0.99 Uierboord ƒ0.49 p, kg. Grote runderpoten 0.59 per stuk LANGE KERKSTRAAT 25 Te koop arm neb. Moderne coiffures, K. v. d. Kruit, Dames- en Herenkap per, Singel 195 (nabij Sta tion), tel. 69841. Uw perma nent is bij ons in goede han den. Permanent 8.- en 10.» Oliepermanent 31 (stroom loos). Opruiming. Ciubstel 295. NU 245.— met prima groene stof. Plate, Meubelfabriek, t.o. Stadhuis, Schiedam. Opruiming. Dressoirs 225.— NU 98.—. Donkere kleur, flinke maat, slechts enkele stuks. Plate, Meubelfabriek, t.o. Stadhuis, Schiedam. lessen Voor scooterles naar Autorij school H. P. Take, Jan Son- jéstraat 4, R'dam, tel. 36777. Fasspiegels 120x30 geplaatst 12.75. 120X36 14.75, 80 rond 17.geslepen ruiten voor suitedeuren, schuifglas, autoruiten enz. levert u Loo- pik's glasindustrie, Boterstr, 39, Schiedam, telefoon 68945. Fotogr^ I Koop nu Filmstroken. Wij hebben een grote sortering o.a. Sjors, Tom Mix, Tarzan, Roy Rogers, Donald Duck. K. van Vuuren, Hoogstr, 106 telefoon 66720. Permanent Wave Diverse» 1 Dameskapsalon W. N. v. Erk, speciaal adres voor perma nent wave, compleet 6.—. Sroersvest 115, teL 67237, Van Loenen voor Verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 4143, telefoon 66192.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1