P*£isd£sfi2jf> IJmuider trawlvissers blijven staken Geen reden tot actie bij de N V. Gaiak Vertraagd concert door: Weens kwartet IVOROL: De Tandpasta van standing Boeiende uitvoering van BrahmsEerste HOOFDBESTUUR VAN DE A.N.A.B.: Myxomatose is uit omgeving niet verdwenen U rookt de lekkerste cigaret van M ^rr^r-'-Fx Douwe Egberts ZItVER-SHAG Geen film over Engeland-spiel dé Hoe kom ik bij het Havenziekenhuis? NA EEN WEEK VAN WERK IN 'T WEEKEND-VERMAAK Tweede lustmm van „Polima Acht doden bij vliegtuigramp in Italië Tussentijds ontslag van wethouders aan banden Ontwerp-gronchvet voor Pakistan gereed R. PH. O. ONDER REMOORTEL sssr»sz g£ïw»*™, «w Drieduizendste voorstelling Kalanag van Andrews Staking in Chileense Steun aan Kema I miinen afgelopen VA Ballen-werpen: een nieuwe radiosport China na aanval op Formosa? Koningin en drie prinsessen thuis haast als cle reders Mamdag 9 januari 1956 ROTTERDAM. Naar aanleiding j sproken, maar ook over de toepas- r, Mrallra rfnrnTon c i rfcmf, <T£«f 11 If h A d 1*1 urullfo rlo t-l-na«e singsmogaUjkheden, welke de thans bestaande cao biedt. Het ligt in de bedoeling dat in februari besprekin gen worden gehouden over deze mo gelijkheden. De wijzigingen, die mo- gelijk daaruit kunnen voortkomen zijn thans uiteraard nog niet bekend. De gevreesde konijnenziekte myxomatosis blijkt uit de omgeving J van Amersfoort nog niet verdwenen i te zyn. Zondagmiddag hebben al- gratificatie altijd door de directie j thans leden van de Natuurhistori- van de N.V. Galak in acht is geno- sche Vereniging tijdens een excursie men. Er zijn dan ook geen redenen i naar de Eeusderhelde een tweetal voor de groepen van personeel, die j jonge konijnen aangetroffen, die met buiten de normale vakantietoeslag deze ziekte hesmet bleken, geen gratificatie hebben ontvangen j Zoals men weet, is deze ziekte, „langzaam-aan acties" of demonstra-waartegen nog geen afdoende reme- tles van gelijke strekking te over- die is gevonden, voor de dieren wegen''. Het hoofdbestuur van de i dodelijk, ANAB deelde ons mede dat het 2ich van dergelijke acties zou distan- j eieren. Tijdens de bespreking, die zater- j dag werd gehouden, is niet alleen over de_ gerezen moeilijkheden ge- van de moeilijkheden, welke gerezen waren bij de N.V. Galak Geconden seerde Melk Mij. over de uitbetaling van kerstgratificaties, deelt het hoofdbestuur van de Alg. Ned. Agra rische Bedrijfsbond ons mede van mening te zijn, dat de directie van de N.v. Galak bij het verstrekken van een gratificatie aan het hogere personeel en aan de bazen niet oui- ten de bepalingen van de C.A.O, is gesaan. „Ér is" aldus het hoofd bestuur van de ANAB „geen aan leiding gegeven tot verstoring van de beloningsverhoudingen tussen de groepen van werknemers onderling. „Het verstrekken van gratificaties aan de betreffende groepen" zo zei men ons „is gebeurd in verge lijking met hetgeen voor cao-perso neel geldt, een verhouding welke bij het beoordelen, van de hoogte der (Advertentie IM.) 3£> AMSTERDAM. De heer ColettS. Jeider van de Italiaanse filmploeg, die heeft besloten het scenario van de film „London calling the North- pole" laten vallen. Hij heeft er zich door Nederland se adviseurs niet alleen van laten overtuigen, dat hij zich een minder waardig filmverhaal in banden heeft laten stoppen, maar hij heeft ook. begrepen, dat hij zich met het ver filmen moeilijkheden op de hals zou halen. In allerijl is men nu in Ne derland begonnen met het schrijven van een nieuw scenario, dat ook het verzet als achtergrond heeft goud-gele VIRGINIA! pfET OPTREDEN van het Wiener Köïzrerthous Quartett in Rot terdam is blijkbaar voorbestemd om het concertpubliek verrassingen van buitenmuzikale aard te bezorgen. Een vorige maal duurde een wande ling van de vier heren door het mu seum langer dan voor de goede orde berts postume opus in C deed zich zelfs voor de minst geoefende^ toe hoorder duidelijk gevoelen. Zo in tens heeft dit sublieme kwartet ge boeid, dat het laatste deel moest worden gebisseerd. Nog een korte opmerking over de programmasamenstelling van dit con- :*-SHILG i NICOSIA, Britse troepen, ver sterkt met politie, hebben een inval gedaan in de kantoren van het link se ochtendblad „Embros" te Nicosia en de editie van zaterdag in beslag genomen. Aan het blad is een ver schijningsverbod opgelegd. Het had veel ruimte gewijd aan betogingen en manifesten tegen de gevangenneming van communisti sche leiders en het verbod van de communistische partij op Cyprus. ..Embros" is geen orgaan van do communistische partij. (De redactie behoudt zich het recht voor Ingezonden stukken voor deze rubriek te bekorten. Anonieme stukken gaan In de pmnemana), a Telt een ziekenhuis met 154 bed- den niet meer mee in Rotterdam? Wij bedoelen het Havenziekenhuis „Polima" opgericht met het doei de Spes aan de Dordtsestraatweg wor- I den gegeven. Op de druk bezochte receptie maakten chefs, collega's en afge- i vaardigden van andere politie-per- I soneelsverenigingen van de gelegen heid gebruik om het bestuur, be staande uit de heren M. V, Volaart, Zaterdag was een grote dag voor voorzitter; G. Elenga, secretaris en de politie-personeelsvereniging van 3". van Wijk, penningmeester, met de linker Maasoever „Polima". In de het tienjarig bestaan van „Polima" foyer van. het ,*,Metro theater" reci- j geluk te wensen. Hoofdcommissaris pieerde bet bestuur, ter gelegenheid H. C. M, A. Staal, die wegens ver van het 2e lustrum van de verenï-1 blijf in het buitenland, niet aanwe- ging. Tien jaren, geleden werd *ig kon zijn, deed in een persoonlijk muziek ten spijt. Het scherpe contrast met Schu- waar geen tram of bus zich om be kommert. Het is bij mist enslecht weer bijzonder moeilijk te bereiken of van het Witte Huis, of van het Groenendaal of de slecht geplaatste halten van het Oostplein uit. Niet politiemensen op de linker Maas oever gezellige avonden te ver schaffen, waarin men volkomen is geslaagd. Op het ogenblik heeft „Polima" een eigen toneel en accor deon vereniging die reeds ontelbare NAPELS Vier vrouwen en vier kinderen zftn zaterdag om het leven gekomen als gevolg van het neer storten van een Italiaanse straal jager op een boerderij in de omtrek van Napels. Het aantal gewonden bedraagt minstens negen. De piloot van het neergestorte toestel wist het vliegtuig bijtijds te verlaten en bleef ia ieven. Hij kon zich met zijn parachute in veiligheid stellen, nadat de motor uitgevallen was en een vleugel afbrak. Het toe stel sloeg tegen de muur van een huis aan, dat naast de dorpsschool staat. De school werd niet bescha digd, Het dorp ligt bij de beroemde begraven stad Pompeii. DEN HAAG Aangezien in de praktijk gebleken is, dat een licht vaardig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid cm tussentijds een wethouder te ontslaan, indien hij heeft opgehouden bet vertrouwen van de gemeenteraad te bezitten, heeft de regering een wetsontwerp ingediend, waarvan de strekking is te voorkomen, dat aan wethouders anders dan om klemmende reden en - -- m het belang der gemeente ontslag werp-grond\vr.t voor Pakistan gepu- wordt verleend. bJiceerd. Zij voorziet in een centraal Als dit ontwerp wordt aangeno- parlement van één kamer met 300 men zal het vertrouwen in eoti wet- leden. Dc naam van het land zal lui- houder alleen kunnen worden opge- 1 den: de islamitische republiek Pa- zegd, indien, deze tengevolge van kislan. Het ontwerp wordt vandaag kennelijk wangedrag of grove ver- a.an de grondwetgevende vergade- waarlozing van de uit zijn functie rmS voorgelegd. ft RAHMS' symfonieën zijn het met een zeer gespannen pleidooi voortvloeiende verplichtingen dan Het bepaalt dat het aantal parle- -t/ product van een introverte voor de tweede symphome van de - - wel om andere dringende redenen mentszetels geleidelijk over Oost-en geestesgesteldheid, gebonden aan de Amerikaanse componist Paul Ores- jaren 19oo en 1956 aan de n.v. tot december is begonnen, is vol; j West-Pakistan zal worden verdeeld. gigantische macht van een Beetho- ton. Het spontane musiceren in dit, Keuring van Elektrotechnische Ma-i niet-officiele ber.chten ten alleen om der wille van de bezoe-uitvoeringen, heeft gegeven. De ver kers (onder wie veel buitenlanders) eniging geeft niet alleen avonden doch ook om der wille van het per- voor de politie, doch zij streeft er soneel dringt ondergetekende, die er ook naar de band tussen politie en dagelijks heen moet, aan op spoedige burgerij te verstevigen. Bij het pu- bliek op de linker Maasoever is „Polima" dan ook bijzonder popu lair. Ter ere van het 2e lustrum zul len woensdag, donderdag en vrijdag a.s. drie gezellige avonden, waar behalve amateurs ook beroepsarties ten meewerken, in het feestgebouw verbetering, Rotterdam's overige ziekenhuizen zijn zeer bevoorrecht wat verbindingen betreft boven het in een dode hoek weggestopte Havenziekenhuis. Kom R.E.T.!.., de B. (Advertentie l.M.) KAR ATS Jï. -'Zondag is een ont- schrijven van het bestuur zijn. beste wensen toekomen. De voorzitter van de feestcom missie, de heer S. Waardenburg, overhandigde het bestuur een enve lop met inhoud, ten bate van de vereniging. In zaal Hammerstraat VWC „Sportief" De veteranen wielerclub „Sportief" organiseerde zaterdagavond haar eerste jaarfeest m de zaal Hammerstraat. Als eerste voerde de voorzitter de heer J. J. Vnends het woord. Hu ver heugde zich over het feit, dat „Spor tief' in een goed jaar tijds een vitale en groelenae vereniging mocht worden, mede dooi* het enthousiasme der leden. De heren Verkerk, voorzitter van de fed Zuid-Holland, van de Wielerbond en lüenselyic to as en zondagmiddag was cert-mct-hindernissen. 13e traditio- cr door een betreurenswaardig maarnele volgorde der te spelen werken vergefelijk misverstand helemaal is klassiek-modem-klassiek. Dit cou nters van het vermaarde viertal te trast dient niet alleen uit het jaartal bespeuren. Althans tot een uur ua maar bovenal uit de muziek zelf te hei geprojecteerde aanvangstijdstip spreken. In welke moeilijkheden een van het concert toen men erin was i comoonist met een verouderde stijl geslaagd, de musici op te sporen. zijn uitvoerders al niet brengen kan! Van al het gejacht, dat onmidöel- j ELLY SALOMs hjk aan de vertolking van Mozart's- ..Jagdcjuartett" voorafging heeft het geduldige publiek niets kunnen be merken. Het Wiener Konzerthaus Quartett is de tijd te boven, dat het zich door kleinigheden liet beïnvloe den en speelde even mooi als het van plan was, 's avonds te doen. Ging het alleen om de weergave, dan had men van Pfitzners opus 50 zeker even zeer kunnen genieten. Het komt ech ter niet alleen op het „hoe" maar ook op het „wat" aan en dat laatste heeft Armen vol bloemen droegen Ka- H^ïchrTveifvinSn SKSS- Gloria gisteravond, toen se is een pretentieuze kwestie. Zelfs j gisteravond na de voorstelling van muzikale genieën hebben zich enke- van Sim-Sala-Bim voor de laatste ie malen bedacht, voor ze eraan be- s maai het publiek in de Groote bewandelen, zijn zelfkritiek diendeten. AI die boeketten waren een groot genoeg te zijn om in te zien, j hulde, omdat Kalanag voor de drie- dat zijn creatief vermogen niet uit-dui3endste maai ,ljn indrukwokken- stijgt boven dat van vele normaal- „-„„„v.* begaafde musici en dat het vervaar- j de show op de planken had gebracht, digen van een muziekstuk toch op Hartelijke woorden werden na de- z'n minst enige vormbeheersing ver-ze jubileumvoorstelling gesproken eist. Het gebrek aan logisch denk- door de directeur van de Groote vermogen doet zich in het on dei-ha- Schouwburg, de heer M. A. van^ der vige werk bijzonder hinderlijk ge- I Lugt Melsert, en door de voorzitter voelen, alle „goedigheid"' van deze van de Internationale Federatie van (Advertentie IM.) Vaak eet U anders dan „gewoon" zwaarder, pikanter, wat te veel van spijs en drankzelfs van ongeregeld eten raakt uw spijsver tering al in de war. De gevolgen blijven niet uit. CJ ontwaakt katterig, met zo'n kleffe smaak, verstopt en opgeblazen, U bebt te veel gevergd van maag en ingewanden. Nu moet u zc dus een handje helpen. Gun u geregeld voor u naar bed gaat of 's ochtends direct bij het opstaan een heerlijk bruiseno glas Andrews Gezondheidszout. Twee lepeltjes op een glas water, dat smaak t en tintelt, verfrist de tong, brengt dc maag tot rust en zuivert dc inge wanden van onverteerde voedscl- resten. Zo'n sprankelend glas An- Magische Verenigingen, de heer H. Vermeyden uit Amsterdam. Op 1 april 1945 voerde Kalanag zijn show voor de eerste maal op. Het gebeurde in het toen juist bevrijde Milaan, voor geallieerde militairen. Er waren zeven medewerkers. Nu, ruim tien jaar later, telt het gezel schap zeventig man. De drieduizend opvoeringen vonden plaats in 218 theaters over de hele wereld. Jaarvergadering „Vrienden van de Binnenvaart" De vereniging „Vrienden van de Binnenvaart" hield zaterdagavond in de Beatrixzaal van het Groot handelsgebouw een feestelijke jaar vergadering. In het jaarverslag werd de grote activiteit die de vereniging in het voorbije jaar heeft kunnen ont plooien verheugend genoemd, even als trouwens de groei van het leden tal van 1Ö5 tot 230. De in 1955 over leden secretaris-penningmeester, wijlen de heer J. P. Bertou werd reu £,Lwu-rcouiiua. van ne wieieroona en --kmj .«i- - Grootveid. secretaris van „De Rotter- dfews spoelt uw ochtendhumeur wee. herdacht 3b eon van de sterke darnsf» T.^pttv^r" «Infnn 7ir»Vi «ynnmp Vtipr. ~TJr. _t - StSUnDllSl'fiH VQTt nê VftrftlllSlIIff dam se Leeuw" sloten zich gaarne hier bij aan Hierna werd de vlotte revue- Even tijd voor vrolijkheid'* op de planken gezet door het gezelschap „Rotterdam" o.l.v. Aad Rietcrs De Tevueband de Rebaro's en The Royal Hawaï lans speelden aardige me lodietjes, door de aanwezigen uit volle borst meegezongen. Jan van Dijk zong, Cordiro goochelde cn de toneelgroep bracht enige sketches. Een ernstiger noot ut het programma vormde de bal- letsoto iaLydia Koppc. Tot diep in de nacht bleef men dan sende op de muziek van The New Sun ny Bo>s, bijeen. Het geeft u dat opgeluchte, frisse cn vrije gevoel dat van binnen alles weer in orde is. Fijn om zo uw dag taak te beginnen! f. 1.65 per bus, dubbele maat f. 2.70. j SANTIAGO De staking in c B. en "W. van Rotterdam stellen de i Amerikaanse kopermijnen van c_ gemeenteraad voor om ook voor de j Chileense stad EI Teniente, die 14 steunpilaren van de vereniging. Hoe sterk uiteenlopend de onder- werpen zijn die in de belangstelling staan bleek uit de opsomming van de gehouden lezingen, die varieer den van de smeerproblemen van binnenvaartwerktuigen tot de psy chologische aspecten van het bin- I nenvaartbedrijf. Tenslotte werd de hoop uitgesproken dat. ook in 1956 i,weer een groot aantal leerzame bijeenkomsten zou kunnen worden I gehouden. f Na rondvraag en sluiting begon het feestelijke gedeelte van de avond, waaraan het cabaret van Rinus van Evelingen zijn medewer king verleend#. Ook was er gelegen heid een dansje te van openbaar belang, daarin niet j langer kan worden gehandhaafd. J-JET elkaar balletles toegooien wordt in de Nederlandse radio een populaire sport. Vooral de me dewerkers van Avro en Vara zijn er sterk in. Zaterdagavond in Mimoza werd de tientjesactie van de heer Tom Schreurs in Er zal algemeen kiesrecht zijn voor «"uense klanku-ereld; trel echter met1 tweedelige werk kon men volkomen J terialen te Arnhem (de Kema) een- aile personen boven 21 jaar, Voorge- een eigen aksent en muzikaal füo- r navoelen, want het moge dan voor j zelfde bijdrage te verlenen als reeds sleld wordt het Engels nog 20 jaar sojisch en bouendien daarbij zeker sommige oren een wat te uitge- i in de afgelopen jaren verstrekt is. de officiële taal te laten. Later zullen i ook musicologischgerealiseerd op i sponnen vorm hebben, en wel eens Voorgesteld wordt om voor ae pe- Oerdoe en Bengali de officiële talen oen Noorddmtse wijze, die voorzo- plekken tonen, waarin de compo- j node 1956 tot en met 1963 een bij- worden. Alle burgers zullen voor de oer het kultureel-innerlijke beleve- wet gelijk zijn. De burgers hebben 1 betreft, boven het „professara- het reclit van vrije meningsuiting eu ^e" „uitgaat. In deze specifiek kotn- vrjje vereniging. J posUonsche eigenschappen kulmi- j neert ten slotle het symfonische oeuvre van Brahms, en dit geeft nist zich met een zekere zelfmge-drage te verlenen ten behoeve van nomenheid citeert; over het geheel i de exploitatie van een of meer nog genomen is het een stuk, dat noch j te bouwen kernreactoren. Deze laat- divagerend is, noch mank gaat aan ste bijdrage zou neerkomen op een inspiratie. By voortduring komtbedrag van f 35 000 per jaar, de eer- men een muziek, die rijk is aan i ste beloopt f 250.000 tot f 275,000 per Atoombommen liaar "tmg^h'en"'vieiancholisciie komposltorisch'inventieve''kracht enjraar7 I inslag, die vooral de beioogen me- dank zij een„ zeer veelzijdige be- Donderdag besloten de arbeiders van de Amerikaanse kopermijnen te Potrerillos en Chuquïcamata het werk te hervatten. De Chileense kamer van afge vaardigden heeft, na een bespreking met gesloten deuren, het verzoek der regering ingewilligd haar te machti- gen de afgekondigde staat van beleg i met dertig dagen te verlengen. Thans moet de eerste kamer zich hierover uitspreken. i lodiefc erv«7i zo ontroerend"én zul- i heersing van het metier, in elk ver menselijk maakt. 1 val Creston's bedoehng, de volgens Deze kristal-heldere, doch niette- i 'en^afda™ üffe zonde "hettlkfsti-atieve element uit aeze muziek, verlangen een inter-drukken 7<>ver mot vnnrhn- .„„„.«.„.'ITS z" de zeei' ve-ï- üe (show) boat ge- J heeft verklaard dat de nationalis- j detail 'mag worden verwaarloosd, j ïoefinp ^Sw^n^hehaaJS^i^werk nomen. De heer tisch-Chïnese luchtmacht mogelijk Daarbij dan nog zou men deze au Schreurs reageer-de beschikking over atoombommen fond warmbloedige, doch van eik h.,j. Lp-vpn ,-n de in zijn. niet op zou krijgen, indien de Chinese com- uiterlijk vertoon gespeende nobele vwam hAt vïonlkoncort van Mnn- dese grap (wel- i munisten Formosa zouden aanval- en anstokratische toondichter die h «nhn lt winUr Tihnr va, M Zicht heeft hy len. Brahms tva& tekort doen, wanneer waf Acrin^ hem met ons kunnen waarderen) Hij verklaarde verder dat de Ver- uien de rijkdom aan melodische i 5® ®S' w"as 71fi ^frfol- maar verwees zijn luisteraars voor j enigde Staten zich niet erg bezorgd I schoonheid en evenwichtige, maar I h 'ir PvIn nW Wel toonde hii hei vervolg van een biljartreportage maken over het toenemen der com- }-och weer weer steeds verrassenae.j zic.i? e violist" van zeer croot naar het Vara-sportjournaal. Daar- I munistische militaire kracht in het harmoniek en echt-Brahmse instru- formaat maai ^in sDel was nict ■mee misschien uiting gevend aan verre oosten. j mentatie, al „interpreterende" de Opnaai» maai 2110 spei, was mcc zijn tevredenheid over dc stap voor- gezonde. levende expressie zou la- wit op de weg naar coördinatie van DAMASCUS. Het Arabische ton voor wat zij was. - - -- 1bevolen, de Deze muzikaal-psychfsche (Advertentie IJU. alti|d vrij van een zekere non chalance, en zijn toonvorming, hoe wel op zichzelf beschouwd zeer warm en krachtig, bleek voor de muziek van Mendelssohn toch in de sportuitzendingen, die door het <- boycot-bureau heeft aanbevolen, de i Deze muzikaai-psychlsche aspec vervroegen van het meuiosbulletin,Franse Renault-auto's voor alle Ara- j m de uitvoering van de Eer- is gezet. t bische staten te verbieden ais re- va? Brahms op zulk een boeien- dynamisch opzicht wel wat te een- In rijn disro-causcris - ais im- BrwaiUe voor bet i&ctat de Frenae t gr^,. te lc mer de moeite van het beluisteren fn'ma m Israel een fabriek heeft ge- ïrïin nS H- VAN BORN. waard vond de heer Leo Riemens het zondagavond nodig een wat zure opmerking te maken aan het adres van een bepaalde „conferencier", die op oudejaarsavond voor de micro- i foon was geweest". Luisteraars die 1 gehoord hebben, hoe Wtm Sonneveld i vorige week zaterdag bij een kras sende plaat zei; „het lijkt er wel één uit de verzameling van Leo Riemens" zullen dit grapje, hopen we, on-1 schuldiger gevonden hebben dan de heer Riemens het opnam. Ach, zo lang het steekspel geen ernstiger vormen aanneemt, is het wel amusant... ^.ESLAAGD was de discussie over experimentele poëzie in de ru briek „Op de keper beschouwd". Niet omdat iedere luisteraar nu met- i een weg zal lopen met het werk van - de 50'ers, maar wel omdat uit dit ge- sprek duidelijk bleek, dat dese jonge I dichters en prozaïsten niet alleen maar rebellen tegen het bestaande zijn, geen ivoren-torenwachters. „Na tuurlijk willen *.ve gelezen worden," zei Rempo Campevt. En even later; ..Wij huldigen zeker niet het prin cipe „Publiek ik veracht u". Als het publiek ons zo nu en dan eens wil verachten mag het dat egrust doen. Dat is wel gezond voor ons". Jaap Buys zorgde aan het slot van het gesprek voor een meesterlijke samenvatting, waarbij we onwille keurig aan Greshoffs aforisme moes ten denken: „Wie een gedicht leest en het alleen maar wil begrijpen, bcgrijnt niet wat begrijpen is." ANA VOND in de Radioscoop o.a. eeo door Wim Rulh samenge steld klankbeeld „Jacht op piraten" (over hpt werk van de verkeers- groep der Rijkspolitie. 9.15; en dan. na de internationale improvisatie van saxafonisten het hoorspel „Ik heb mijn vader zelf gekozen" (ge baseerd op de tuchthuis-opstand van Massaschusetts in januari 1955). open<i te hebben gebracht sierde in onge^ w, l(ll i ,1,cm.1 woon hoge mate de direktie van ^kit it Jm „1,1 i.idiiiii-, iim d t. 'iFisl. i' t de in 1926 te Brussel geboren din- -f „-j. - T t gent Edouaard van.Remoortel, diet DU rs de fonkelmeuioz «ent- j zondagmiddag op het schouwburg- gewicht-trein van General Mo- kon eert als gast optrad. Wel zeer t §s tors op een proeftocht tn de 5 i evident heeft hij bewezen met deze I 5- Verenigde Staten. De tien rij- g zo m0eilijk toegankelijke symfoni-I s= tuigen kunnen. 400 passagiers sche kunst een grote, ja indruk- 1 AMSTERDAM. Koningin Julia- S vervoeren, terwijl zij ongeveer wekkende affiniteit te bezitten. I na en de prinsessen Beatrix. Irene J de helft wegen van üe georut- Het gehele optreden van deze en Margriet zijn vanmorgen in Ne- kelijke treinstellen. Als de -j f jonge dirigent gaf trouwens aanlei- der land teruggekeerd. De trein, t: nieuwe {rein •poidoet, ver- leiding tot de hoogste lof. Want, waarmee zij uit St, Anton naar hier wacht men er een groot finan- j Remoortel opende het programma j reisden kwam om 13.63 in Baarn aan. 5- cieel voordeel van. IA F.V^y- 'r Kwaliteitsproduct ran ie Wytert-FlbrEeken. 70 tn 9q ct. allien bij Apothekers en OrajlstM TT/7/ hohhon 01 777 Saat lijnrecht in tegen de voorstellen 1 Jj 5; rr Ij i ldU U61I (iVCllUl Ui van het OVB, die een hogere gage J? i J 3i«, 0 Marquet - VOOR HEDEN TONEEL: Rotterdamse Schouwburg, S_ uur: Rotterdams Toneel „De ware vriend". DIVERSEN: Groote Schouwburg, S uur: Sim Sala Bint 1956. Zaal Dr. Zamenhofstraat 4: Wijk raad voor Kralmgen. FILMS: Arena, 2, 7. 9.30 uur: Goud van Napels; Capitol, 2, 7, 9.15 uur: De ondergang van Metaluna; Centraal, 2, 7, 9 15 uur: Notorious: Cineac, 9— 5.15 uur: Nieuws enz, 5.30, 7.45, 10 uur: Chantage; Colosseum, 2, 7, 9.15 uur: Cel 2455; Harmonie, 2, 7.' S.15 uur: Huis van Bamboe; Lutnlère, 2, 6.45, 9.30 uur; Love me or Leave me; Lutusca. 2.15, 7. 9.30 uur: Wien bleibt Wien; Luxor, 2. 7. 9.30 uur: The seven year itch; Metro, 2. 7, 9.15 uur: Gevangenen der liefde; Passage, 2. 7. 9.15 uur: Terug uit de hel; Prinses, 2.15, 7, 9.30 uur: Het Miljoenencompiot; Rexr, 2, 7. 915 uur: De schat van, Monte Cristo; Thalia, 2.15, 7, 9.30 Uur: De glorie van het leven; Victoria, 2, 7. 9.15 uur: Chantage; 't Venster, 2, 7, 9.15 uur: Romeo en Juliet. TENTOON STELLINGEN: Museum Boümans, Mathenesaer- laan 18—20. 10—37 uur: Oude en moderne schilderijen, grafische kun sten, beeldhouwwerken, keramiek, glaswerk zilver, kant en meubelen. Werk van Albert Prentenkabinet: Het (Van een onzer verslaggevers) IJMUIDEN. De trawivloot van Ijmuiden zal niet varen vóór er iuserten reders en vissers overleg is gepleegd over een nieuwe arbeids-j staking steun toe. Hierop gaf de heer terdagmiddag genomen tijdens eenKoning te verstaan geen steun te als basis hebben. 0 Marquet Een der aanwezigen stelde daarop SMÏÏ™ttJn voor de vloot niet te laten uitvaren. Historisch Museum, Korte Hoogstr. „Als de reders zo weinig haast heb- f j bodemvondsten en ben om het conflict te beëindigen, f j -,e?en3^-iX®n,l. dan kan niemand ons «mverantwoor- J t iw» Bibliotheek, delijkheïd verwijten als wij de sche- Land- cn Volken- pen onbemand laten". Zijn voorstelWulemskade 25» 10—17 uur: werd vervolgens door alle aanwezige 1 volkenkundig gc- vissers ongeveer driehonderd u- iL de buiten-Europese ge- aangenomen bieden en volken, hun kunsten -en Berend Blokzijl van de EVC, die j Ü^le^l„?„lblioth!ek* Kunst- - l salon Rotterdamse Amateurfotogra- fv>lTT7f,rPKV T Ol M rf )VT.An. wensen, die misbruikt zou kunnen worden op politiek terrein. De heer Blokzijl antwoordde: „Wij geven geld. wij vragen niet om een. beslis- sende stem in het conflict". 1 vergadering, die was uitgeschreven door het vcrtrouwens-college dat uit naam van de vissers onderhandelin gen met de reders moest openen, maar dat zijn pogingen schipbreuk - - zag lijden toen de reders verklaar- - den geen onderhandelingen te wen-l VUCIC VJCOUW VCrCirOUK sen, noch met vissers, noch met een j niet-erkende vakvereniging. Z\j be- Op WCg' 11 cl SI* U.6 1H1S „Prins Hendrik". Burg 's Jacobplein S. 1017 uur: Geschiedenis van de zeevaart, oud en nieuw. Bibliotheek Vlootherstel 1945—1955. Stedelijk Museum, Hoogstraat 112. Schiedam, 13—17 uur: Oude en moderne schil derijen, beeldhouwwerken, keramiek, meubelen en plaatselijke geschiede- l nis. Bibliotheek De stille glans der Gouden eeuw. Natuurhistorisch I museum, Mathenesserlaan 7: Fauna r en geologie van Nederland, tropische msektea en schelpen. Brand weer- t mMtuIn« Blijdorppiein, 10—16 uur- LMMEN.In het grensdorp Mun-Brandweerwezen van vroeger tot doelden het OVB, dat iu eerste in- stantle de actie in IJmuiden begon. vmcgw w*. mm t 9J ?efcem5er 01"3er Bmmercompascuum heden. Belasting Museum Parklaan OVB-bestuurder J. Koning .gaf iS zondagmiddag op 500 meter van 14, 9—17 1 uur: Staatsfinanciën en I haar yoni?? bet stoffelijk overschot burgerij in onderlinge veïhoiidin? va.n7o-jarige weduwe GenegelBibliotheek- Atlas van Stolk. Groene ^.e u'atmr 'van ^et hoofdkanaal I Wetering 11; Grafische documenten opgehaald. Tevoren hadden voorbij- op historisch en geografisch trehicri reerde dat geen antwoord was bin nengekomen op de vissers-resolutie, die de vorige week was opgesteld en dat, volgens zón inlichtingen, pas op 20 januari besprekingen gehouden zullen worden tussen de reders en de vertegenwoordigers van de Centrale voor Zeevarenden. - - voorbij- op historisch en geografisch gebied gangers ter plaatse een hoed en een Bibliotheek, 't Venster. Gouveme- tasje op het water zien drijven. straat 133. 10—22 uur: Werk Vermoedelijk is de vrouw 's n geus vroeg, omstreeks 6 uur, toen zij zich naar de vroegmis wilde bege ven, te water geraakt. In haar tasje mor; Dick Etffers. Kunstcentrum Groot- V». citifvi.. j.» 1 iintar tilbje ,.Dic besprekingen merkte hu op, bevond zich een bedrag van 100 „hebben een nieuw looncontract als! dat bestemd was voor de pastoor onderwerp. De voornaamste puntendie daarvoor te zijner tijd haar be- zyn het loslaten van de vaste gage' grafenis zou regelen. Hierover had or het invoeren van een percentage-zij vorige week met de pastoor ge regeling voor de trawlvisserij". Dit sproken. handelsgebouw. Weena. 9—17 UUr* Schilderijen Marietta Jaeops en glas ramen Marie Thérèse Jaeops, Ge meente Archief, Mathenesserlaan 315 a, 13—17 uur: Terugblik op de 7k De Stroom. Voorhaven 30. 1018 uur: Grafisch werk van George Notenboom en beeldhouw werk van Frans Fritschy.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 2