e snorthiilam en slagvaardig FEIJENOORD raakte GVAV totaal van Koelemij stond grote SVV-zege in de weg Schouten en Corv.d. Gijp zorgden voor 5-1 zege Westphal de „ontdekking"' in Excelsior aanval Roffelder of Mening van anderen Sparta ging in slotfase onverdiend ten onder Schaak* magister Heerenveen was geen partij voor Xerxes HOGESCHOOL VOETBAL IN HET STADION ..Four aces Te kort Vernietiging Op Woudestein sneuvelde HVC (4-1) Twee treffers van Van Pelt tegen teleurstellend EDO OVER FEIJENOORD-GVAV Limburgia wint op eigen grond Haarlem deelde met Hermes RFC via zege op FIRC aan kop fel tot wanhoop. Meester-dribbelaar Schouten'lapte alle Groningers aan z'n schoen én Moulijn demonstreer de met de. baggerknikker enkele niet na te vertellen goocheltrucs, waar :de circa 28.000 toeschouwers stil van werden. Voeg daarbij het flitsende spel en de briljante spel- ves'deling. van Cor van-der Gijp en de alsmaar door de modderpoel la verende Tinus Bosseïaar dan is het te begrijpen, dat de, Groningse de fensie, met spil Beaninga. aan het hoofdeer tureluurs van word. Schou ten opende de'verriietigingsslag in de 13e minuut door na drie, vier spe lers te zijn gepasseerd Roffel kans loos te laten staan. En tien minuten later verschalkte hij. met een „uit gekookte'-. b.oogbai de lange Gro ningse doelman weer, (41), START JMuanduy junutiM'i 808 De HVC-verdédiging in - moeilijk heden.' Reditsbtiiten Braams kopt de bal in de richting van het vij andelijke doel. doelman Brits-mist hem, maar nóch Kilsdonk, nóch Corpelijn zien kans te doelpunten. 3V (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zondag. Feijerioord heeft de slag te pakken hoe het doelpunten moei maken. En het sloeg z'n slag. Met 51 werd GVAV verslagen. De debuterende Cor van der Gijp bleek een uiterst slagvaardig middenvoor, die telkens weer opnieuw begreep hoe hij voor deze doelpuntenslag z'n vrien den in slagorde moest opstellen. Met Henk Schouten vormde hy de slagader van Feycnoord. Samferi droegen zij het slag zwaard, waarmee de slagboom naar het. Groningse doel werd geforceerd. Vijf maal werd doelman Roffel geslagen. Het slag- krtüt in de schoenen van Feijenoords stomnlinie knetterde zo gevaarlijk, dat het zo rap gestarte GVAV er, totaal door van slag raakte. Henk Koolboom 'en' Henk Pelll- kaan, de keuzeheren van de KNVB, zullen zich, toen zij op de „rode stoeltjes van-het stadion" zaten, de ogón wel hebben uitgewreven. En de beide Hen ken zullen ongetwijfeld wel tégen elkaar hebben gezegd: „Ik" geloof dat we achter Schouten beter, een A dan een B hadden kunnen zetten,', toen we de groepen van de. Nederlands elftalclub indeelden". Daarover behoeven Koolboom en Pellikaan heus niet verbaasd te zijn, want een ieder- in Rotterdam had zich reeds afgevraagd, waar de voet balkennis van deze belangrijke KN "VB-commïssieleden zat. Enfin, Henk Schouten heeftvoor dé zoveelste maal laten zien, dat de heren de plank volkomen mis hebben gesla gen. Met Cor van der Gyp, Coen Moulijn-en Tinus Bosseïaar vormde hij een homogene aanvalslinic. ter wijl hij met drie treffers een zeer groot aandeel in de Feijenoordzege had. Met Henk Schouten moet in één adem Cor van der Gijp worden genoemd. Hij zorgde ervoor, dat Schouten de kans kreeg z'n talen ten onnavolgbaar op de groene sta- dionmat te etaleren,'En niet alleen Schouten. Ook de kittige réchtsbuir ten Rienie van Woerden schotelde hy een aantal „kansen van de dag" voor. die de blonde buitenspeler weigerde te accepteren. In het begin had het er de schijn van,, dat-de entree van Cor van der Gijp tot mislukken gedoemd was. De korte passes, die de alsmaar drib belende Bosseïaar en Moulijn los lieten konden noch door v. d. Gijp, noch door Schouten succesvol wor den afgewerkt. En dit was toch no dig, want GVAV had reeds na drie de leiding genomen. Schouten en v. d. Gijp;: die elkaar aanvankelijk met verbaasde gezichten stonden aan-te kijken, snapten er niets van, dat hun solistische, maar pietepeute rige spel «opde hard e Groningse veste te pletter liep. Tot een snelle uitval over rechts via een v. Woer denv. d. Gjjp combinatie de laatste De beide paradepaarden van Fcijenaordi Henk Schouten (links): en Cor van 'dér ïfGijp.: Hebben. GVAV.een-onprettige dag' bózorgü; De voortreffelijke Groningse.doel man Roffel moest vijf maal buigen voor schoten van Schouten (3) en v. d. Gijp (2). Hier vechten Henk en Cor om de bal en';'zoals het zo, raak goat, snelt de derde, in dit geval dc toelopende Roffeler mee heen. tot vlak voor doelman Roffel bracht. Toen kon de Groningse dueUnan. die tevoren met meesterlijke saves z'n doel schoon had weten tc houden, cr niets meer aan doen. V. d. Gijps felle schuiver was raak <11). En nog voor de rust drukte Feijenoord, dank zij kundig samenspel tussen Schouten en v. d. Gijp en goed ..voedend" werk van Aadje Bak, met een bekeken schuiver van Schouten, GVAV met de neus op een 2—1 achterstand. Bij dc geurige thee zal Richard Dc.mbi wel hebben verteld, dat deze meestervoorhoede slechts dan ef ficiënt kon worden, 'Wanneer alle registers tot in volle lengte werden opengetrokken. En dit geschiede toen na dc hervatting. Open aan vallen in hoog tempo brachtca Rof- GVAV snapte er niets meer van. De'Groningse rechtsbinnen La Crois deed voortreffelijk werk en trachtte z'n voorhoede te inspireren om zich niet zonder: slag of stoot gewonnen te geven; Maai" wat La Crois deed, was 7.0 simpel vergeleken bij wat Schouten, v. d. Gijp. Bosseïaar en Moulijn. de ..four aces" van Feij- noord lieteiv zien. Cor van der Gijp rukte na ecu goed half uur de Gro ningse defensie volledig aan flar den en z'n schot op kniehoogte zal Roffel nauwelijks gezien, hebben. De man van het score-bord wel. Hij zet- te' 5—i öp.: Zo. bleef het. Het was genoeg om vertrouwen in deze door j Cor van der Gijp zo gunstig geïiifec- teerde voorhoede te hebbeiv En als! in het vervolg ook Rienie vari Woer- 'den wat':" beheerster, z'n voet tegen j de bal drukt, dan zal menige doel- j verdediger een heel onaangename j zondag worden bezorgd. (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM, zondag. Het sterk gewijzigde Excelsior, men had Ver meer en Kilsdonk weer opgesteld, heeft verdiend met 4r—1 van het Amers- foortse HVC gewonnen. De wedstrijd was niet fraai maar er waren een aantal spannende momenten, die üe 3.500 toeschouwers de koude deden vergeten. Dc Kralingse voorhoede was versterkt door de achterspelen Westplial, die door zijn felle reageren de schrik was van de Amersfoortse verdediging. Ieder foutje buitte hij uit en drie doelpunten van zün voet waren de beloning voor zijn harde zwoegen. Bij HVC moest het gevaar komen schietkans meer gehad. De zoon van van schutter Heinen. Voor de rust 1 Bas Faauwe speelde nu rechtsbuiten, had stopper Lagerwaard nog al eens waar hij onvoldoende tot zijn recht moeite tnet deze lange middenvoor, j kwam. Hij dwaalde dan ook geregeld maar daarna heeft hij geen redelijke i naar zijn vertrouwde hanplaats af, i ondanks dc aanwijzingen van zijn 'vader om toch in.de voorhoede'te (Van een onzer verslaggevers). SCHIEDAM, zondag. Slechts één EDO'er heeft een grote zege van SW in dr weg gestaan, dat was doelverdediger Koelemij, die reeds voor de rust, maar vooral daarna door oordeelkundig en getimed ingrijpen enige zeker schijnende doelpunten voorkwam. Het was de enige van de bezoekende Haarlemmers, die met succes een kandidatuur voor de hoogste klasse van ons nationaal voetbal zou kunnen stellen. De treffer van Van Pelt voor rust uit een strafschop en zijn doelpunt met z^jn linkerbeen na de hervatting waren ruimschoots voldoende voor de niet in gevaar geweest züntle overwinning van SVV op EDO. Wellicht kunnen de Schiedammers uit deze overwinning weer moed putten om alsnog te pogen boven dc streep te komen. Het werd al gauw na het volkomen mislukte openingsoffensief van EDO duidelijk, dat de Haarlemmers hun bekende verdedigmgstaktiek nog niet hebben afgezworen. SVV kreeg minuten door linksbuiten Meuken daardoor, de kans vete. aan vallen op DeheerA. A.Klaa- sen, Eendruchtswcg 41, vond'het een zeer interessante wed strijd. „Corv. cl.'Gijp heeft een juiste op- ualiing bm liet spel te verdelen, waar- - door, de voorhoede vanFèijënóord 'be duid end "dan kracht heeft gewonnen. Als rechtsbtiiten v. Woer den oofc: - beter op dreef is, zal de Rot-", terdamse acmratsU- nie zeer sterkzijh," De heer Klaasen was- van meningdat. clc grensrechters onno dig vlagden. „Ik .vönd "het ecu. ontzettend spannen de wedstrijdwaar van ik met volle itu- gen - heb genoten"-,- zei mejuffrouw H. Ossenblok, Moleniea- Zerioeg J5. „Als IJ het- mij vraagt, was stopperspil Van Ker- kum de beste speler bij Feijenoord.'" 'De heer S. Garde nier, Vroesenlaan 46 c, verteldedat „de tekortkomingen van Feijenoord bij alle voorgaande wedstrij- den zijn uerrhuenen. Nu wordén er doel- punten gemaakt - dank zij de aanwe- sigheid vün Cor v. d. Gijp. Hierdoor krijgt Schouten de gelegen heid zich meer te Ontplooien. Vd. Gijp mag da h nóg niet he lemaal ,op .volle, toe ren draaien, voor mij ishij d.e aangewezen ■in anom dc Rotter damse voorhoede ie leiden." VVV te bouwen, waarby op het laatst evenwel altijd een EDO-hoofd of -been was, en in laatste instantie uiteraard Koelemij, dat dreigende ge. varen kon afwenden. Dat ging goed tot de 33e minuut, toen bij een 'massale SVV-aanval Berens met de hand alleen het onvermijdelijke kon afwenden. Dat was toen slechts uit stel. want Van Pelt schoot de toege stane strafschop hard in. Vlak daar op stopte Koelemfj op magnifieke wijze een kogel van Cor van' Schijn cel. Na de hervatting hadden de SVV- voorwaartsen meer vat op de waar lijk niet zo sterke EDO-defensie, mede doordat Koning om de EDO- aanval wat meer stootkracht te ge ven ook zich eens'naar voren \vaag- de. Köneman en Van Pelt begrepen elkaar goed. doch noch hun schoten, noch die van de andere SWers hadden succes: Koelemij bleef heer en meester. Totdat hij na zo'n SW- aanval ver uitschoot, linksachter Van Meerwijk retourneerde 't leder even hoog en hard in de doelmond. waar Koelemij met de vuist de bal weg- sloeg. Er ontstond een scrimmage, waaruit Köneman de bal oppikte en j handig aan Van Pelt doorgaf. Deze i zwenkte met de bal aanzijn voet i naar links,, alvorens hij, zwaar ge-j hïnderd. een schietkans'vond, waar- I luit voor. de tweede keer het net' achter Koelemij bolde (2—0). Hier- bij is het gebleven, doordat de Haar- lemse 'doelverdediger kogels x'an Maltha en Van Pelt overmeesterde i en aan de andere kant Poulus.bij een van de weinige gevaarlijke EDO- aanvallen de bar uit het doel kopte. I i blijven. Het eerste kwartier van de wed strijd was Excelsior sterk in de aan val. Paal en lat stonden echte» suc ces in de weg. Na 20 minuten maak te Westphal uit een voorzet van Corpelijn zijn eerste doelpunt. Wij zagen daarna nog een Schot van Pijper, dat van de paal terugketste cn een door kanonnier Kilsdonk ge nomen vrije schop deelde hetzelfde lot. Vijf minuten voor de rust zette Paauwe krachtig door en de goed door hem aangegeven bal werd door Heinen hard cn zuiver langs Den Hertog gejaagd. Na de thee nam Excelsior het heft geheel in handen. Toen er twaalf mi nuten waren gespeeld kopte Cor- {Van een onzer verslaggevers). BRUNSSUM. In de laatste minuten heeft Sparta van Limburgia de genadeslag gekregen. Het stond toen 3—3 en de kansen zaten nog verdeeld. Het winnend doelpunt.kon evengoed door-Sparta als door Limburgia wor den gescoord. Zelfs leken de kansen van Sparta nog een tikje gunstiger te staan, omdat zij op dat ogenblik min of meer bet spel beheerste. Vijf minu ten voor. het einde kreeg Limburgia echter een vrije trap tc nemen, die de Oostenrijker Molnar hoog voor het Rotterdamse doel plaatste.'Feyen stond op de goede plaats eu kopte het leer in de touwen, tenvijl Eggels na een afgeslagen Rotterdamse aanval het leer op liet middenveld oppikte cn er ineens de draf inzette. Hij omspeelde ttvee, drie Rotterdammers, incluis Terlouw en bracht de stand op 35, Onze Max heeft weer bewezen dat hij nog een meester is,. Danner werd de les gelezen en die teas bepaald niet: mis. £uwe koos de juiste zetten 't kampioenschap bracht hem dit, dat kou Donucr niet beletten., ïoant die kreeg het zwart-op-wit. Dagenlang was het een peinzen prakiiizeren tot en met, want men mag zich niet ontveinzen doel cn hoofdzaak is: de zet en zo'n zét is heus geen pretje doch de vrucht van. intellect en zo'n zét wordt pas verzetje als die je tot ere strekt". Ik heb eerbied vaar de lieden die ons op een jrmfclbcuxn 't allerbeste kunnen bieden, daar is soms. geen houden tinhf voor degenen, die een schuiver, kunnen scheppen (plus een goal) offer ik mijn laatste stuiver (en verslind ik Het. Parool), Maar. van zulke schdaksinjoren sta ik, en dat meen ik. paf ik neem voor die matadoren graag en diep m'n petje af: dat zijn, denkers, half-geleerden- propvol geestelijke dash, leerlingenzo 'k wel es leerde, uit de school van Euclidesl Reuze-moeilijk lijkt me schaken, 7c leer het nóóit.'zei tante Mien, 'k sou er eerlijk niks van maken en 'i verprutsen bovendien. Tja, zei peinzend oomik staple éénmaal in een schaakpartij. ivaarop tante da'lijk hapte en veel bitse dingen zei! PIIIDA WOLFF JR (Nadruk verboden) pelijn eetr voorzet van Braams on berispelijk in (21). Uit een vrije, schop van Lager waard pikte .zwerver" Westphal. de bal in het middenveld op. Hij over zag als een veldheer de situatie, liet zijn huitenspelstaande medespelers buiten het spel, liep door en had geen moeite de verwonderd kijken de Brits te passeren. „Doelpunt", be sliste de scheidsrechter <3I). De HVC-stopperspil Van den Biezen- bos was het daarmede niet eens en ging bij de grensrechter protesteren. Dit scheen kennelijk, niet op de juis te manier te zijn gebeurd, want hij werd naai- de kleedkamer verwezen. De wedstrijd werd rommelig. Met nog een tiental minuten, te spelen ontstond een misverstand in de Amersfoortse verdediging, waarvan dc fel reagerende Westphal profi teerde en voor de derde maal doel puntte. In de stand -4—1 zou geen verandering meer komen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zondag. Toen Xerxes in de tweede helft van de wedstrijd tegen Heerenveen het tempo aanmerkelijk verhoogde, kwam duidelijk aan het licht, dat de Friese achterhoede angstig grote gaten ver toonde. De toch niet bijster sterke Xcrves-voorhoede, die in de twaalf voorafgaande wedstrijden slechts 13 maal het net kon vinden, wist hier dankbaar gebruik van te maken en kon, toen het laatste fluitsignaal weer klonken had, tevreden terugzien op een 50 overwinning, die, hoewel iets geflatteerd, toch volkomen verdiend was. Dc eerste helft gaf een gelijk op gaande strijd te zien, waarbij Hee renveen zich sneller bij het moeilijk bespeelbare veld aanpaste cn ook het eerst gevaarlijk werd. De paal bracht echter redding, toen Brands- ma hard inschoot. Xerxes bewoog zich traag, maar wist na 25 minuten, tegen de verhouding in. de leiding te nemen met een goede kopstoot van Ravenstein. waarop doelman Nijeu- huis wat traag reageerde. i* At tVeill. dc.manager van Rócky Mar- Cïauo, heeft zyri lidmaatschap van de j New Yorkse bond van boksmanagers i opgezegd; hierdoor js het mogelijk, ge- worden dat Marciano weer in .New York I mag boksen. Julius HefJand, voorzitter i van de New;Yorkse state athletic^ com- mission heeft van alle managers ge- i gist dat. zij uit hun bond zouden treden, anders verliezen zij hun vergunning om ia New York; te-werken.' Ondanks de sneeuw die gedurende .de gehele wedstrijd bleef vallen, hebben Limburgia én Sparta tech nisch een goede wedstrijd gespeeld. Sparta begon goed, want op een schot van Verhoeve,-dat op een Limburgs Iiehaam afstuitte kwam het leer bij Benningstjof terecht, die resoluut inschoot, 01. Hierop dron-' gen de Limburgers Sparta terug en de combinaties van Limburgia op links waren niet zonder gevaar. Van Dijk moest een schot van Stephan uit de hoek halen, maar na 20 min. moest hij voor een kopbal van de zelfde speler zwichten, 11. Uit een voorzet van Eggels kon hij de bal inkoppen. Stephan zorgde vijf minu ten later, dat Limburgia de leiding vero verd e. Ha bets lokte Terlou \v naar zich toe 'en plaatste toen het leer langs de sneeuwgrond .naar Ste phan.1 die ineens inschoot. 2—1. Vlak voor de rust kwam Verhoeve met de gelijkmaker, op de proppen, nadat de j Limburgse verdediging een voorzet j van Van Ede niet machtig was ge- worden. Vijf minuten, na de rust leidde Sparta opnieuw: een voorzet van Van Ede stichtte weer gróte ver- i warring in de Limburgia-defensie en Benningshof profiteerde daarvan.. 23. Maar lang plezier had Sparta van:: deze leiding niet. Op een uit- gooi van Hellemonds kwam de Spar- taverdediging in dé nesten te zit- ten. Héllemonds schoot daarop te- I gen Van Dijk op en de terugsprin- gende bal was voor. Feyen.een dnbe- twiste prooi en het was 33, Daarop ontwikkelde zich een-spannende strijd, waarin de Rotterdamse -,aan- j vallen door beter combinatiespel verre vari ongevaarlijk waren. Bruist I cn secondanten wisten zich te hand- haven cn toen volgde 5 minuten voor het einde do dramatische ontknoping van dc slag. HAARLEM, zonday ïlermes- DVS heeft vanmiddag in Haarlem heel benauwd en heel opgelucht ge keken. De ploeg werd schijnbaar kansloos tegen een 20 achterstand aangedrukt, vond midden in de tweede helft twee doelpunten, klaar liggen en heeft zich daarna na veel veel moeilijkheden op die 2—2-stand gehandhaafd. Haarlem heeft die uit slag met meer spijt aanvaard. Dat,Haarlem begon namelijk voor 5000 toeschouwers uitstekend. Snelle en geestdriftige aanvallen vonden ruimte, omdat v. d. Sloot weinig van de handigheden van Groene- vetd begreep en Burger aanvanke lijk ook een weinig betrouwbaar centrum vormde. Dat werd merk baar in de score. Na 10 minuten j stompte v. Diest naast een hoge bal j van Jacob en kon v. Oseh. rustig inkoppen.Een. kwartier later stond Haarlem inet .2—0 voor, omdat v. Osch een voorzet van Jacob in het j Sehiedamse doel drukte; Ondertussen strandden de combi- in alies van de „H-DVS-aanval. op [slecht plaatsen en zo bleef dc stand tot de rust 20, ook al omdat Brus- see bij een. Haarlem-aanval tegen, i de. lat. schoot;'- v De tweede helft bood voor H-DVS I echter meer perspectieven. Haarlem werd van het middenveld wegge- I drukt en de Schiedammers gros-, j sierden in hoekschoppen. Te kort '.spel hield H-DVS 'ang van doel- punten af. maar midden in de'twéé de helft- kwamen die- toch. Na: 23 minuten schoot v.. Burg uit èen j,voorzet van- Broeders raak en 3 mi nuten later stond H-DVS zelfs op 2—2. Op dat moment kwam Zaal tot een. hoge voorzet, waarop Haar lem-spil De Voogd zich lelijk ver keek. Mijnsbergon kreeg daardoor dc bal voor zijn voet cn "heeft daar mee voor H-DVS heugelijke dingen gedaan. Daarna heeft Haarlem nog lang aan een overwinning gedacht. Maar ren doelpunt uit een hoekschop van Grocnevcid werd wegens buitenspel afgekeurd 'en verder was Burger- zijn zwakke momenten van. voor de I rust al'lang vergeten. Direct na rust ontsnapte Xerxes aan de gelijkmaker daar het harde schot van de Friese back Vermeer door zyn naamgenoot in het Rotter damse doel op sublieme wijze ge stopt werd. Na vijf minuten bleek evenwel, hoe zwak de Heerenveen- achterhoede eigenlijk in elkaar zat, Ravenstein, Rïjshouwer en Middel dorp kregen opgelegde kansen maar wisten er nog geen gebruik van te maken. Dat ging tien minuten later beter. Engelman zette goed voor en de actieve Ravenstein was er als de kippen bij om de bal met het hoofd achter Nijenhuïs te plaatsen, 20. Nog geen minuut later besloot En gelman een: geweldige sprint met een hard scherp schot, dat doel trof (3—0). Xerxes had de smaak te pak ken en in de 21e .minuut waren het Middeldorp en twee minuten later Cammeraat die dé stand op 5—0 brachten. Heerenveen bleef goed partij geven maar verder dan een aantal hoekschoppen kwam het niet DEN HELDER Dat RFC door met 5i van'HFlC te Winnen, lijst aanvoerder van de eerste klasse A van de amateursectic is geworden heeft, meer nog dan de uitslag zou doen vermoeden, aan een zijden draad gehangen. Met nog slechts luttele secondente spelen bracht Kroon uit een verrassende aanval van RFC met een hard schot de stand op 5—4 voor de Rotterdam mers, die in de tweede helft zéker niet sterker waren.j De eerste helft was zonder meer voor RFC. Taffijn' bracht het 'over wicht spoedig, met" twee doelpunten tot uitdrukking. Wel liet De Vries daarop een.treXfejr -,vöor ..deil.'gast- heren noteren,maar .Vverontrustend was dat voor de Rotterdammers voorlopig niet.: Zij gingen Zelfs, dank zij .Seherpenhuïzeh. rusten mét. een 3—1 voorsprong. HRC had in het theekwartiértje een voor, RFC gevaarlijke, dosis enthousiasme vergaard.'; Den Os en Jager, brachten de Nieu.wédiepers niet twee doelpunten langs, zij. RFC. kennelijk onder de indruk' vari' dit geweld, liet zich,.in de verdediging 'drukken. 'De gasten bepaalden zich tot uitvallen, die overigens gevaar lijk genoeg waven. Dat bewees De Heidr, die tnet een ferm schot zijn ploeg naar een 43 voorsprong schoot. Het scheen een gelijk spel tc zullen worden toen N»euwstad andermaal de balans in evenwicht, brachl. temeer daar toen slechts enkele minuten moesten.worden ge speeld. Zoais gezegd maakte Króón aan deze itlusies voor HRC in dc laatste minuut een einde. 4—5.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 4